1-Stunde
1. Fonetika;
2. Text. Familie.
3. Fonetik mashqlar;
Mashg`ulotlar maqsadi
Bosh maqsad – Xalqaro aloqalarni o`rnatishda, ozod va abod vatanga o`z hissamizni
qo`shishda til o`rganishning mohiyatini chuqur his etish. Har tamonlama yetuk, komil, inson
tarbiyasida ta`limning tutgan o`rni, chet tilini o`rganishda o`z ona tilimizga suyangan holda til
aspektlardan unumli foydalanish.
Talabalarning og’zaki nutqini o’stirish,
jahon miqyosida raqobatbardosh kadrlarni
yetishtirishdan iboratdir.
Mashg’ulotlar rejasi:
1. Nemis tilining fonetika; Leksikologiya; Frazeologiya; Morfologiya va sintaksis bo’limlarini
chuqur o’rganish;
2. Erkin mavzular bo’yicha og’zaki nutqni o’stirish;
3. Mashqlar ustida mustaqil ishlashga o’rgatish.
Nemis tili alfaviti:
Tilda harflarning muayyan tartibda joylashtirilishiga alfavit deyiladi.
Nemis tilida alfavitda 26 ta harf bo`lib, ulardan 6 tasi unli (a, e, i, o, u, y), qolgan 20 tasi undoshdir.
Nemis tilidagi 26 ta harf 45 ta tovushni ifodalaydi. Har bir harfning qanday tovushni ifodalashi
uning so`zidagi o`rni, boshqa harf bilan birikib kelshiga bog`liq bo`ladi.
Qo`yida ana shunday holatlar ifodalangan.
1. Nemis tilidagi “a” harfi so`zdagi o`rnidan qat`iy nazar bitta tovushni ifodalaydi. Nemis
[a]tovush o`zbek [a] tovushga o`xshab o`qiladi.
[Aola, Adlek, Anna]
2. Nemis tilidagi [b] harfi so`zdagi o`rniga ko`ra ikki tovushni anglatadi. Unlilardan oldin va
ikki unli o`rtasida jarangli portlovchi [b] tovushdek o`qiladi: haben, abends, aber, eben.
3. Nemis “c” harfi ikki tovushni anglatadi. Bu harf a, o, i unlilaridan oldin kelsa o`zbekchdagi
[k] kabi [I, e, ie, ä, ü, ö] unlilaridan oldin esa o`zbekchadagi [ц] [ts] tovushga o`xshab o`qiladi: Cäsar,
Cent.
4. Nemis “d”harfi ikki xil o`qiladi. Unlilardan oldin va ikki unli o`rtasida kelsa o`zbekchadagi
jarangli [d] tovushdek der, das, baden, Ledek so`z va bug`in oxirida kelsa [t] tovushga yaqin talaffuz
qilinadi. Land, Bond, Herdmeister.
5. nemis [e] harfining o`qilish xususiyati 4 xil.
a) Ochiq bug`in, yopiq bug`in, urg`uli bug`in oxirida o`zbek tilidagi [e] kabi o`qiladi. Leda, weg,
Helena.
b) Yopiq bug`in, qo`sh undosh, ikki yoki undan ortiq tovushdan oldin kelsa o`zbekchadagi [э]
tovushdek o`qiladi. Sendung, Beft, Werk, Mensch.
v) urg`usiz bug`inda kelgan «e» harfi reduksiyaga uchraydi, ya`ni zaif o`qiladi. Bu Murmellaut
deyiladi.
g) «i» unlisidan keyin kelgan «e» harfi o`qilmaydi, [i] tovushning cho`zib o`qiloshini bildirib,
cho`ziqlik belgisi xizmatini o`taydi. Tier, sie, liegen.
6. Nemis «f» harfi o`zbekchadagi [f] tovush kabi o`qiladi. Fabrik, febt.
7. Nemis «g» o`zbekchadagi jarangli [g] tovushga o`xshab o`qiladi. gehen, Gans.
8. Nemis «h» harfini o`qishda ikki harsaga e`tibor berish lozim.
a) so`z va bug`inning boshida kelsa «h» harfi o`zbek tilidagi jarangsiz [h]tovushiga o`xshab o’qiladi.
haben, dahin.
b) unlidan keyin ikki unli o`rtasida kelgan «h» harfi o`qilmaydi, u faqat oldida kelayotgan unlining
cho`ziqligini bildiradi. Bahn, sehen.
9. Nemis «u» harfi o`zbek [u] tovushiga o`xshab o`qiladi.
10. Nemis «s» harfi uch xil o`qilish shakllariga ega.
a) unlilardan oldin va ikki unli o`rtasida o`zbekcha [z] tovushga yaqin o`qiladi. Sand, lessen, sie.
b) bug`in va so`z oxirida o`zbekcha [s] tovushdek talaffuz qilinadi. Maske, Haus, raus.
v)”s” harfi so`z (o`zak) boshida p.t undoshlaridan oldin kelsa o`zbekchadagi [sh] tovushi kabi
o`qiladi. Sport, Student, bestehen.
11. Nemis “v” harfi ikki xil o`qiladi.
a) Nemischa so`zlarda o`zbekchadagi «f» tovushi kabi o`qiladi, lekin «f» kabi o`qilsa ham [v]
yoziladi. Vater, vier, von.
b) nemis tiliga boshqa tillardan kirib kelgan so`zlarda o`zbek tilidagi [v] tovushi kabi o`qiladi.
November, verb.
12. Nemis [x] harfi o`zekchadagi [kc] kabi o`qiladi. Marx, text, Alexander.
13. Nemis «y» harfi ikki xil o`qiladi. Birinchi holatda uy, kuy so`zlaridagi [y] tovushi kabi
o`qiladi. Analyse, Gymnastik. Ikkinchi shakli o`zbekcha [u]ga o`xshab ketadi. U asosan chet
tillaridan kirgan so`zlarda uchraydi. Jury-jyuri, Hobby.
14. Nemis «z» harfi o`zbekcha [ts] [ц] tovushi kabi o`qiladi. Zone, Zimmer, Arzt.
Harf birikmalarining o`qilishi.
1. «c» va «h» harflari «ch» (це-ха) birikmasini tashkil qiladi va bu birikma uch xil o`qiladi.
a) «ch» harflar birikmasi a, o, u unlilari, [au] diftongidan keyin kelsa o`zbekchadagi «taxta, paxta»
so`zlaridagi [x] tovushga o`xshab o`qiladi va u [x] axlaut nomi bilan yuritiladi. Bach, doch, Buch.
b) « ch » harflar birikmasi [i, e, ä, ö, m, n, l, r, ei, eu, äu] tovushlaridan keyin kelsa, [h] kabi o`qiladi.
Bu tovush [h] ixlaut deb yuritiladi.
v) « ch » harflar birikmasi « s » harfidan oldin kelsa [x] axlaut tovushini beradi. Wachsen, sechs,
Luchs.
g) “ig” harflar birikmasi ham so`z oxirida ixlaut bo`lib o`qiladi. richtig, wenig, wichtig.
2. „sch“harflar birikmasi bilan [sh]tovushini beradi. Nemischa [sh] o`zbekchaga qaraganda sal
shovqinroq o`qiladi. Schule, waschen.
3. „tsch“ (те-эс-це-ха) harflar birikmasi [ch] tovushni bildirib, o`zbekcha [ch]ga qaraganda sal
shovqinliroq o`qiladi Kutscher, Tschirtschik.
4.“sh“ (es-ha) harflar birikmasi [j] tovushga o`xshab keladi. Shukow, Shenija.
5. „ng“ (en-v) harflar birikmasi anglaut deyiladi. lang, Menge.
6. „n“ harfi o`zak tartibida „k“ harfidan oldin kelsa ham, [ng] day o`qiladi. danken,
7. „ck“ [це-ка] harflar birikmasi o`zbekchadagi [k] kabi o`qiladi. Ecke, Decke, Sack.
Bosma
harflar
NEMIS TILI ALFAVET
Harflarning
Bosma
nomlanishi
harflar
Harflarning
nomlanishi
Аа
[a:]
Nn
['en]
ВЬ
[be:]
Oo
['o:]
Сс
[tse:]
Pp
[pe:]
Del
[de:]
Qq
[ku:]
Ее
[e:]
Rr
['er]
Ff
['ef]
S,s, ß
['es]
Gg
[ge:]
Tt
[te:T]
HI.
[ha:]
Uu
['u:]
Ii
[i:]
Vv
[fau]
Jj
[jot]
Ww
[Ye:]
Kk
[ka:]
Xx
[iks]
LI
['ell]
Yy
['ypsilon]
Mm
['em]
Zz
[tset]
Aa
ÜÖ
ÜÜ
a—Umlaut
o—Umlaut
u—Umlaut
2-Stunde
Das Thema: Meine Familie
Fonetik: Nemis tilidagi unli va undosh tovushlarning o’qilishi
Harf va harf
birikmalari
A a
O’qish qoidalari
1. a unlisi quyidagi hollarda
cho’ziq o’qiladi:
a) ochiq bo’g’inda;
b) shartli yopiq bo’g’inda;
c) a dan keyin h kelsa;
d) so’z boshida yoki oxirida qo’sh a kelsa.
2. Yopiq bo’g’inda kelgan a unlisi qisqa
o’qiladi,
B b
bor so’zidagi b kabi o’qiladi:
C c
a) ch harf birikmasi a, o, u yoki au dan xato
so’zidagi x kabi o’qiladi;
b) ch harf birikmasi i, e, ei, ö yoki ü dan keyin
behi so’zidagi h kabi o’qiladi;
c) chs harf birikmasi iks so’zidagi ks kabi
o’qiladi:
D d
E e
Misollar
Segen, die Tafel
Der Tag, die Tage
Fahren, die Bahn
Das Paap, der Saal
Arbeiten, die Mappe
Bunt, der Bruder
acht, das Buch
ich, leicht
sechs, wachsen
don so’zidagi d kabi o’qiladi.
1. e unlisi quyidagi hollarda cho’ziq o’qiladi:
a) ochiq bo’g’inda;
b) shartli yopiq bo’g’inda;
c) so’z o’ratasida yoki so’z oxirida qo’sh e
kelsa;
d) e dan keyin h kelsa;
e) e dan keyin biror sonor kelsa.
2. Yopiq bo’g’inda kelgan e qisqa o’qiladi;
dort, der, die
F f
fan so’zidagi f kabi o’qiladi;
fest, das Bett
G g
gul so’zidagi g kabi o’qiladi;
fallen, der Frieden
H h
ham so’zidagi h kabi o’qiladi.
gut, fragen
leben, lessen
gebt, geben
das Meer, der See
der Lehrer, mehr
der, dem, den
haben, das Heft
I i
1. i unlisi quyidagi hollarda
cho’ziq o’qiladi:
a) ochiq bo’g’inda;
b) i harfidan keyin e unlisi kelsa;
c) i dan keyin (cho’ziqlik belgisi) h
kelsa;
2. Yopiq bo’g’inda kelgan i unlisi qisqa o’qiladi:
Der Tiger, der, Igel
hier, liegen
ihm, ihnen
das Bild, immer
J j
K k
L l
M m
N n
O o
P p
Q q
yil so’zidagi i kabi o’qiladi:
a) ja harf birikmasi yana so’zidagi ya kabi
o’qiladi:
b) ju harf birikmasi yung so’zidagi yu kabi
o’qiladi;
c) je harf birikmasi yemoq so’zidagi e kabi
o’qiladi;
ja, der Januar
kecha so’zidagi k kabi o’qiladi;
bekommen, Karl
gul so’zidagi l kabi o’qiladi;
a)
men so’zidagi m kabi o’qiladi;
b)
non so’zidagi n kabi o’qiladi ;
ng harf birikmasi ming so’zidagi ng kabi
o’qiladi;
jung, der Juli
jetzt, jeder
leben, leicht
die Mutter, machen
nein, die Fahne
hängen, lang
1. o unlisi quyidagi hollarda cho’ziq o’qiladi:
c) ochiq bo’g’inda;
d) shartli yopiq bo’g’inda;
e) so’z o’rtasida qo’sh o kelsa;
f) o dan keyin (cho’ziqlik
die Note, oben
tot, tote
das Boot
g) belgisi h kelsa);
2. Yopiq bo’g’inda kelgan o unlisi qisqa
o’qiladi:
Otto, offen
ip so’zidagi p kabi o’qiladi;
ph harf birikmasi faol
so’zidagi f kabi o’qiladi;
qu harf birikmasi kvadrat so’zidagi kv kabi
o’qiladi.
das Ohr, die Kohle
Das Pult, der Pionier
Die Physik, der Philolog
Das Quadrat, quer
R r
S s
o’qiladi;
rahmat so’zidagi r kabi
a) unlidan keyin soat so’zidagi s kabi
o’qiladi;
b) unlidan oldin kelsa, zal so’zidagi z kabi
o’qiladi;
c) so’z o’rtasida kelgan qo’sh s soat so’zidagi
s kabi o’qiladi;
d) t yoki p harfidan oldin shahar
richtig, rechts
das Haus, was
der Sohn, siegen
das Messer, besser
sprechen, studieren
ß
R r
S s
ß
so’zidagi sh kabi o’qiladi:
rahmat so’zidagi r kabi
o’qiladi;
e)
f) unlidan keyin soat so’zidagi s kabi
o’qiladi;
g) unlidan oldin kelsa, zal so’zidagi z kabi
o’qiladi;
h) so’z o’rtasida kelgan qo’sh s soat so’zidagi
s kabi o’qiladi;
i) t yoki p harfidan oldin shahar
so’zidagi sh kabi o’qiladi:
Mustaqil ishlash uchun topshiriqlar:
1. Nemis tilida 26 ta harf nechta tovushni ifodalaydi ?
Tovushlar sonini ortiqligi nima evaziga ?
2. Har bir diftongga misollar keltiring ?
3. Unli va undosh tovushlar klasifikassiyasini o`rganish.
4. Quyidagi matnni fonetik tahlil qiling.
Meine Familie
die Straße
richtig, rechts
das Haus, was
der Sohn, siegen
das Messer, besser
sprechen, studieren
die Straße
Ich heiße Karim Akbarov. Ich bin aus Fergana. Ich bin zwanzig Jahre alt. Ich bin am zehnten
November geboren. Unsere Familie ist groß. Ich habe vier Geschwister: zwei Schwestern und zwei
Brüder. Meine Eltern leben in einem Dorf (Kishlak) bei Fergana.
Jetzt möchte ich Ihnen etwas von unserer Familie und in erste Linie von meinen Eltern
erzählen.
Meine Mutter ist Biologielehrerin. Sie ist in einer Schule tätig. Sie hat ihren Beruf gern. Sie ist
groß vom Wuchs und schlank, und sie hat kastanienbraunes Haar. Sie ist 49 Jahre alt, aber sie
sieht gut aus und scheint viele Jahre jünger zu sein.
Mein Vater ist ein erfahrener Programmierer. Er ist groß, breitschultrig, hat blondes Haar und
graue Augen. Er ist zwei Jahre älter als meine Mutter. Er singt gern. Wenn will alle zu Hause sind
und freie Zeit haben, spiele ich Gitarre, und wir singen zusammen. Der Vater wie ßalles über neue
Modelle von Funkempfängern Bescheid und repariert alte.
Meine Eltern sind schon 26 Jahre verheiratet. Sie haben viel Gemeinsames, aber sie haben
verschiedene Filme und Bücher gern, und ihre Ansichten über Musik und Sport sind verschieden.
Zum Beispiel hat mein Vater Schreckenfilme gern, meine Mutter aber sieht «Seifenopern» zeitweise
fern. Das andere Beispiel: mein Vater schwärmt für Tennis, und meine Mutter treibt Sport nicht.
Trotzalledem haben meine Eltern einheitliche Meinung über unsere Bildung und Erziehung.
Meine Eltern sind sehr arbeitsam. Meine Mutter führt den Haushalt und sorgt für meinen
Vater, meinen Bruder und mich. Sie kocht gut und ist sehr praktisch. Wir bemühen uns ihr beim
Haushalt zu helfen, z. B. spülen das Geschirr ab, gehen einkaufen, raümen die Wohnung auf.
Meine Schwester ist 25 Jahre alt. Sie ist verheiratet und hat ihre eigene Familie. Sie ist als
Buchälterin in einem Gemeinschaftsbetrieb tätig. Ihr Mann ist Wissenschaftler. Sie haben Zwilling
einen Jungen und ein Mädchen. Sie gehen in den Kindergarten.
Mein Bruder ist 11 Jahre alt. Er ist Schüler. Er möchte Arzt werden, aber er ist denn nicht
sicher. Vor drei Monaten hat er gätraumt, Kosmonaut werden.
Ich habe zwei Großmütter und einen Großvater. Ich liebe sie sehr und besuche sie ort.
Meine beide Großmütter sind schon Rentnerinnen. Eine von ihnen war Lehrerin, die andere Ärztin.
Mein Großvater arbeitet noch. In der freien Zeit macht er gern Gartenarbeiten.
Wir haben viele Verwandten: meine Tanten, Onkel, Vetter, Kusinen wohnen in
verschiedenen Teilen Rulands. Sie kommen zu uns oft in Urlaub. Wir verkehren mil einander gern.
3-Stunde
Fonetik: Affrikaten th, pf,z,chs. Suffix -tion Diphtongen. Vokalen.
Text: WER SIND SIE? WAS SIND SIE?
Harf birikmalarining o`qilishi.
1. «c» va «h» harflari «ch» (це-ха) birikmasini tashkil qiladi va bu birikma uch xil o`qiladi.
a) «ch» harflar birikmasi a, o, u unlilari, [au] diftongidan keyin kelsa o`zbekchadagi «taxta, paxta»
so`zlaridagi [x] tovushga o`xshab o`qiladi va u [x] axlaut nomi bilan yuritiladi. Bach, doch, Buch.
b) « ch » harflar birikmasi [i, e, ä, ö, m, n, l, r, ei, eu, äu] tovushlaridan keyin kelsa, [h] kabi o`qiladi.
Bu tovush [h] ixlaut deb yuritiladi.
v) « ch » harflar birikmasi « s » harfidan oldin kelsa [x] axlaut tovushini beradi. Wachsen, sechs,
Luchs.
g) “ig” harflar birikmasi ham so`z oxirida ixlaut bo`lib o`qiladi. richtig, wenig, wichtig.
2. „sch“harflar birikmasi bilan [sh]tovushini beradi. Nemischa [sh] o`zbekchaga qaraganda sal
shovqinroq o`qiladi. Schule, waschen.
3. „tsch“ (те-эс-це-ха) harflar birikmasi [ch] tovushni bildirib, o`zbekcha [ch]ga qaraganda sal
shovqinliroq o`qiladi Kutscher, Tschirtschik.
4.“sh“ (es-ha) harflar birikmasi [j] tovushga o`xshab keladi. Shukow, Shenija.
5. „ng“ (en-v) harflar birikmasi anglaut deyiladi. lang, Menge.
6. „n“ harfi o`zak tartibida „k“ harfidan oldin kelsa ham, [ng] day o`qiladi. danken,
7. „ck“ [це-ка] harflar birikmasi o`zbekchadagi [k] kabi o`qiladi. Ecke, Decke, Sack
2.Matinni o’qing va o’zbek tiliga tarjima qiling.
WER SIND SIE? WAS SIND SIE?
Ich heiße Usman Karimow. Ich bin 18 (achtzehn) Jahre alt. Ich bin Student. Ich
studiere an der pädagogischen Hochschule. Ich stehe im ersten Studienjahr. Ich werde
Lehrer. Ich komme vom Lande und wohne im Studentenheim. Mein Freund Asa wohnt bei
seinen Eltern. Sie wohnen in der Nawoistraße 14. Id bin unverheiratet.
Ich habe zwei Brüder und eine Schwester. Meine Brüder gehen noch in die Schule.
Meine Schwester Lola ist schon verhei ratet. Sie hat einen Mann und zwei Kinder.
helßen (hieß—geheißen) - atamoq
atalmoq
alt —кари
jung — ёш
sein (war — gewesen) — булмок,
der Student (-en, -en) —толиб, талаба
die Studentin, -nen) —толиба
studieren (studierte — studiert)
укимок, урганмоқ
pädagogisch —педагогик die Hochschule (-,-n)-олий yкув юрти,
олий мактаб
stehen (stand-gestanden) —турмок;
VOKABELN
бу ерда: «укимок» маъносида
кулланилган,
erste (r, s) —биринчи
das Studienjahr (-es, -e) — укув йили,
курс
werden (wurde— geworden)- булмок
бирор даражага етишмоқ
der Lehrer (-s,-)—укитувчи,муаллим
die Lehrerin(-, -nen) — муаллима,
укитувчи
kommen (kam— gekommen) — кель
das Land (es,-er) - кишлок, мамлакат
vom Lande —кишлокдан
wohnen (wohnte — gewohnt) — яшамок unverheiratet, ledig — уйланмаган,
das Studentenheim (-(e)s, -e) —
турмушга чикмаган
талабалар ётокхонаси
der Bruder (-s, -) —ака-ука
der Freund (-es, -e) — дуст, ошна
die Schwester (-, -n) — опа-сингил
die Eltern (факат купликда кулланиgehen (ging - gegangen) — бормок,
лади) — ота-она
die Schule (-,-n)—мактаб
bei den Eltern - ота-она (си) олдида
der Mann (es,-er)—киши, эркак
die Strafie (-, -n) —куча
киши, эр
verheiratet —уйланган, турмушга
die Frau (-, en) - аёл, хотин
чиккан
das Kind (es, er) — бола
Synonyme
leben
wohnen
Wir leben in Taschkent.
яшамок
Wir wohnen in der Nawoistraße 15.
Antonyme
alt (кари) — jung (ёш)
der Mann (эркак киши) — die Frau (аёл киши)
lehren — укитмок
der Lehrer — укитувчи
die Lehrerin — аёл укитувчи
Grammatik:
Wortfamilie
4-Stunde
DIE AUSDRUCKSMITTEL DER FORMBILDENDEN WÖRTER
(So’z shakllarining yasalish usullari)
Nemis tilida so’zning grammatik formalari quyidagicha yasaladi:
1. so’z negiziga forma yasovchi affiks va qo’shimcha qo’shish yo’li bilan: Kind- er, Bild-er, (ich)
schreib-e, (du) schreib-st, (wir) schreib-en;
O’zbek tilida esa so’z formasi negiziga forma yasovchi affiks qo’shish yo’li bilan yasaladi:
bolalar, yozaman, keldi kabi.
2. O’zakdagi unlining almashinishi bilan: du trink-st, du trank-st.
Bu holat faqat nemis tiliga xos bo’lib, o’zbek tilida yo’q.
3. so’zning morfologik formalari turli o’zaklardan yasaladi:
sein-war-gewesen. Bundan so’z formasi suppletiv forma deb yuritiladi. Bu holat o’zbek tilida yo’q.
4. so’z formalari ikki so’zning qo’shilishidan yasaladi: ich werde arbeiten, er wird lesen. Analitik so’z
formasi o’zbek tilida ham mavjud. Masalan: ishlagan edim, kelgan bo’lsa.
Demak, nemis tilida so’zning grammatik formalari sodda (sintetik) va murakkab (analitik)
(Synthetische und analytische Wortformen) yoki qo’shma bo’lib, ikkiga bo’linadi:
a) So’zning sodda (sintetik) formalari tashqi va ichki fleksiyalar yordamida yasaladi.
Tashqi fleksiya (Äußere Flexion). Tashqi fleksiyaga affikslar (prefikslar va suffikslar) va
qo’shimchalar kiradi. Nemis tilida tashqi fleksiya turli so’z turkumlarida bir xil emas. So’z
turkumlarining ba’zilari yetarli miqdordagi tashqi fleksiyaga ega. Otlarning ko’plik formasini
yasashda qo’llanadigansuffikslar ko’p bo’lsada, lekin ularda kelishik qo’shimchalari juda kam.
Jenskiy rodga oid bo’lgan ot birlikda to’rt kelishik bo’yicha turlanganda hech qanday kelishik
qo’shimchasi qo’shilmaydi:
Nominativ (bosh.k.): die Schwester
Genitiv (qar.q.):
der Schwester
Dativ (jo’n.k):
der Schwester
Akkusativ (tush.k.): die Schwester
Ot faqat ko’plikning jo’nalish kelishigi (Dativ) da –n qo’shimchasini oladi:
Nominativ (bosh.k.): die Wälder
Genitiv (qar.q.):
der Wälder
Dativ (jo’n.k):
den Wälder
Akkusativ (tush.k.): die Wälder
Yuqoridagi hollarda so’zning (otning) formalari analitik (murakkab) vosita, ya’ni artikl bilan
ifodalangan. Lekin boshqa o’zgaradigan so’z turkumlari to’liq bo’lgan qo’shimchalarga ega (mas.,
sifat, olmoshlarning ko’pi, fe’l v. b.)
O’zbek tili otlari, nemis tili otlariga qaraganda, mukammal kelishik qo’shimchalariga ega,
qiyoslang:
N. die Stadt – bosh k. shahar
G. der Stadt – qar.k shaharning
D. der Stadt - jo’n.k. shaharga
A. die Stadt - tush.k. shaharni
.....
– o’rin.p. k. shaharda
.....
– chiqish k. shahardan kabi
Ichki fleksiya (Innere Flexion). Nemis tilida ichki fleksiya keng ko’lamda qo’llanadi. Ba’zan
esa u so’z formalarini yasashda birdan-bir usul hisoblanadi. Kuchli fellarning preterit zamon
formasining birligidagi birinchi va uchinchi shaxslaridagi fe’l formalari bunga misol bo’la oladi. : ich,
er las-, lag-, sang-kabi. Lekin ko’pincha ichki fleksiya tashqi fleksiya bilan birikkan holda qo’llanadi:
das Buch, die Däch-er, du nimm-st, du nahm-st, groß, größ-er kabi.
Nemis tilida ichki fleksiya uch turga ega: ablaut, umlaut va brexung (Ablaut, Umlaut und
Brechung).
A b l a u t hozirgi nemis tilida kuchli fe’llarning uch asosiy formalarini aniqlashda qo’llanadi.
Singen – sang – gesungen, fliegen – flog - geflogen kabi. Bunda o’zakdagi unlisi o’zgaradi.
U m l a u t bir o’zakdagi cho’ziq va qisqa unlilarning almashinuvidir. Chunonchi: - a - ä (e). o
– ö ga, u – ü ga, au diftongi - äu ga ko’chadi.
Nemis tilida umlaut ichki fleksiya sifatida keng ko’lamda ishlatiladi. Umlaut quyidagi so’z
formalarini yasashda qo’llanadi:
1. Otlarning ko’plik formasini yasashda: das Buch – die Bücher, die Bank – die Bänk – die
Bänke, der Ofen – die Ofen;
2. Sifat darajalarini yasashda: kalt – kälter – am kältesten; warm - wärmen – am wärmsten;
3. Kuchli fe’llarning konyunktivdagi (shart maylidagi) preterit zamon formasini yasashda: ich
sah – ich sähe, ich flog – ich flöge;
4. Kuchli fe’llarning hozirgi zamon formasining 2- va 3- shaxslar birligini yasashda: ich laufe
– du läufst – er läuft kabi.
Nemis tilida kuchli fe’l o’zagidagi e unlisining i unlisiga qo’shish holati - Brechung deb yuritiladi.
Masalan: ich gebe – du gibst.
Unlilarning yuqoridagi kabi uch xil almashinuv o’zbek tilida yo’q. Ammo o’zbek tilida unli
tovushlarning o’zgarish xolati bor. Ayrim so’zlarga affiks qo’shilganda, o unlisi a unlisiga aylanadi:
son – sana, sanamoq; ong – angla, anglamoq; ot – ata, atash; sayla + v = saylov, to’pla + v =
to’plov kabi.
Bu misollardan anglashiladiki, nemis tilidagi ablaut bilan o’zbek tilidagi unli tovushlarning
o’zgarishi bir xil emas. Nemis tilida ablaut birinchidan faqat kuchli fe’llarga oid bo’lib, uch asosiy
forma buni ochiq ko’rsatadi.
Ikkinchidan, nemis tilida unlilarning o’zgarish holati etti tur o’zgarishini tashkil qiladi,
masalan: birinchi turga o’zakdagi unlilarini ei-i-i (reiten – ritt - geritten) ga; ikkinchi turga o’zakdagi
unlilarini ie-o-o (fliegen – flog - geflogen) ga o’zgaradigan fe’llar kiradi. Boshqa qolgan besh turga
kiradigan fe’l unlilarining o’zgarishi ham uch asosiy formada aniq belgilanadi.
O’zbek tilida xuddi nemis tilidagi kabi ablaut – fonetik hodisa yo’q. O’zbek tidagi unlilarning
o’zgarishi nemis tiliga o’xshash faqat kuchli fe’llarga tegishli emas, chunki o’zbek tilida fe’llarning
bunday turi yo’q. O’zbek tilidagi unlilarning o’zgarishi, asosan, otdan fe’l negizini yasashda yoki
aksincha fe’l negizidan ot yasashda uchraydi. Demak, nemis va o’zbek tillaridagi unlilarning
o’zgarish xarakteri turlichadir.
Undoshlarning almashinuvi (Konsonantenwechsel). Qadimgi nemis tilida kuchli fe’llar
sistemasida undoshlarning almashinuvi keng darajada qo’llangan. Ammo, hozirgi nemis tilida
bularning ishlatilish doirasi anchagina torayib, faqat ba’zi fe’llardagina saqlangan, masalan:
d - t: leiden – litt – gelitten
schneiâen – schnitt – geschnitten
s - r: sein – war – gewesen kabi.
b) So’zning qo’shma (analitik) formalari (Analytische Formen des Wortes). So’zning qo’shma
yoki analitik formalari mustaqil va yordamchi so’zlarning birga qo’llanishidan hosil bo’ladi. Nemis
tilida morfologik yordamchi so’zlarga haben, sein werden fe’llari kiradi. Ular sifatdosh II yoki
mustaqil ma’noga ega bo’lgan fe’lning infinitiv formasi bilan birga tegishli bo’lgan fe’lning zamon va
nisbat formalarini yasaydi. Nemis tilida fe’lning qo’shma (analitik) formalari ko’p ishlatiladi. Masalan,
aniqlik maylining 6 zamon formasidan 4 zamon formasi, shart maylining 8 zamon formasidan 6
zamon formasi, majhul nisbatning hamma 6 zamon formalari, aniq nisbatning infinitiv II formasi va
majhul nisbatning infinitiv I va II formalari qo’shma (analitik) formalaridan iboratdir.
Nemis tilining xarakterli xususiyatlaridan biri shuki, otning o’zi qo’shma yoki analitik formada
bo’ladi, chunki ot ikki elementdan iborat bo’lib, biri otning o’zi, ikkinchisi esa uning artiklidir. Nemis
tilida artikl faqat aniqlik va noaniqlik ma’nolarinigina ifoda etmay, balki otning boshqa grammatik
ma’nolari (rod, son va kelishik) ni ifoda etishda ham muhim rol o’ynaydi.
5-Stunde
Das Thema:Mein Lebenslauf
Ich heiße Rustam Anwarov. Ich bin Usbeke. Ich bin am 5. Mai 1977 in Taschkent
geboren. Unsere Familie besteht aus fünf Personen. Mein Vater ist Ingenieur von Beruf.
Meine Mutter arbeitet nicht, sie ist Hausfrau. Ich habe eine Schwester und einen Bruder.
Meine Schwester heißt Latifa, mein Bruder heißt Sarwar. Sie sind noch Schüler. Latifa geht
in die fünfte Klasse, Sarwar – in die neunte Klasse. Unsere Familie ist sehr freundlich. Im Mai
habe ich die Schule absolviert. Ich hatte nur gute Noten in der Schule und lernte mit großem
Interesse.
Nach der Beendigung der Mittelschule bezog ich die Taschkenter staatliche
pädagogische Nizami-Universität die Fakultät für Fremdsprachen. Ich bin sehr zufrieden, da
ich an dieser Fakultät studiere. Ich studiere hier die deutsche Sprache.
An der Fakultät unterrichten erfahrene, hochqualifizierte Deutschlehrer, Professoren
und Dozenten. Ich werde auch Deutschlehrer.
Wenn ich freie Zeit habe, treibe ich Sport. Meine Hobbys machen mir immer Freude
und Spaß.
Wortschatz zum Text
arbeiten
ишламоқ
das macht mir Spaß
бу
менга
мамнуният бахш этади
bestehen* (aus D) иборат бўлмоқ
die Hausfrau (-en) уй бекаси
wenn агар, мабодо
die Schwester (-n)опа ёки сингил
das Hobby (-s)
хобби, қизиқиш
der Lehrer (=)
ўқитувчи
das macht mir Freude бу менга қувонч
бахш этади
die Person (-en) шахс
ÜBUNGEN
1. Lesen Sie und übersetzen Sie den Text „Mein Lebenslauf“!
2. Beantworten Sie folgende Fragen!
1. Wie viele Brüder hast du? 2. Wo studierst du? 3. Was studierst du? 4. In welchem
Semester stehst du? 5. Wo arbeiten deine Eltern? 6. Wie alt bist du? 7. Was ist dein Vater
von Beruf? 8. Arbeitet deine Mutter? 9. Hast du Freunde? 10. Hast du Geschwister?
3. Übersetzen Sie!
1. Mein Vater ist Ingenieur. 2. Sie sind Schüler. 3. Ich hatte nur gute Noten in der
Schule.4. Ich bin sehr zufrieden, da ich an dieser Fakultät studiere.
4. Konjugieren Sie folgende Verben im Präsens!
kaufen, rechnen, schreiben, arbeiten, trinken, diskutieren, bilden, singen
5. Bilden Sie Sätze!
Muster: Wann gehen wir baden? Peter kommt zurück.
Wenn Peter zurückkommt, gehen wir baden.
1. Wann essen wir zu Mittag? Du schließt deine Arbeit ab. 2. Wann kaufst du einen
Mantel? Wir haben Geld. 3. Wann sagt die Mutter uns die Wahrheit? Der Vater reist ab.
6-Stunde
Kontrollarbeit
7-Stunde
1. Ot so’z turkumi;
2. Ot yasovchi qo’shimchalar;
Ot (Das Substantiv)
Ot predmet yoki ish harakatning nomini bildiradi.
Rus tilidagi kabi nemis tilida otlarda 3 xil grammatik rod bo`lib, ularning oldida rodni
ko`rsatuvchi artikellar ishlatiladi. Bular:
Der (muj. rod), die (jen. rod), das (sred. rod) lardir.
Nemis tilida otlar qaysi o`rinda kelishidan qat`iy nazar bosh harf bilan yoziladi.
Otlarning ma`no jihatdan turlari
Otlar ma`nosiga ko`ra 2 turga bo`linadi: konkret otlar (die Konkreta) va abstrakt otlar (der
Abstrakta).
Konkret otlar quyidagi turlarga bo`linadi:
a) turdosh otlar (der Gattungsnamen) der Student, die Stadt, die Straße, die Schule, der
Bruder, das Haus.
b) Jamlovchi otlar (der Sammelnamen), die Herde (poda) das Volk (xalq) das Gebirge (to`g
tizmalari), das Getreide (g`alla), der Reis (guruch).
c) Atoqli otlar (der Eigennamen) A.Nawoi, Taschkent, Buchara.
d) Narsa otlari (die Stoffnamen); der Zucker (qand), die Butter (yog`), der Tee (choy), das
Wasser (suv).
Abstrakt otlarga abstrakt ma`noni bildiradigan otlar kiradi.
der Liebe(sevgi), das Leben (hayot), der Frieden (ozodlik).
Otlarning tuzilishi jihatdan turlari
Nemis tilida otlar tuzilishiga ko`ra 3 turga bo`linadi.
1. Tub otlar (Stammwörter) Ular bir o`zakdan iborat bo`ladi.
Masalan: der Sohn, der Buch, der Tisch, die Hand, das Feld, das Haus.
2. Yasama otlar (abgeleitete Wörter), ya`ni o`zakka qo`shimcha qo`shish bilan hosil qilingan otlar:
der Tischler, der Maler, der Sportler, der Redner, der Flieger.
3. Qo`shma otlar (Zusammengesetzte Substantive) Masalan: der Lehrbuch, der Kinderarzt, die
Eisenbahn, die Tischlampe.
Ot yasovchi qo`shimchalar
Ot yasovchi qo`shimchalar tub otlarga qo`shilgachg, yangi ot hosil qiladi. Ot yasovchi
qo`shimchalarga qarab otlarning rodini aniqlash mumkin.
Mujskoy roddagi otlarning qo`shimchalari
-er, -ner, -ler, -ling, -ig, -ich kabi qo`shimchalar otlarning mujskoy rodga oidligini bildiradi.
Masalan, der Tischler, der Redner, der Teppich, der König, der Pfennig, der Essig.
- e qo`shimchasi jonli predmetlarni, shaxsning biron millatga mansub ekannligini bildiradi.
der Bote (elchi), der Erbe (merosxo`r), der Deutsche (nemis), der Usbeke (o`zbek).
Chet el va internatsional so`zlarga xos bo`lgan suffikslar yordamida ham mujskoy roddagi
otlar yasaladi:
-ist : der Artist, der Anarchist
-ent: der Student, der Dozent
-ant: der Aspirant, der Kommendant
-at: der Soldat, der Kondidat
-ier: der Offizier, der Bankier
-or: der Doktor, der Professor
-ismus: der Realismus, der Egaismus
-eur: der Friseur, der Ingenieur.
Jenskiy roddagi otlarning qo`shimchalari
-in, -heit, -keit, -ung, -schaft, -e, -ie qo`shimchalari jenskiy roddagi otlarning eng muhim
qo`shimchalaridir.
-in bilan mujskoy roddagi otlardan jenskiy rodga oid otlar yasaladi:
der Arbeiter – die Arbeiterin
-keit: die Bitterkeit, die Möglichkeit
der Lehrer – die Lehrerin
-schaft: die Freundschaft, die Eigenschaft
der Schuler – die Schulerin
-ung: die Achtung, die Bildung
der Freund – die Freundin
-e: die Lehre, die Länge, die Tiefe
der Studend – die Studentin
-ei: die Bücherei, die Singerei
-heit: die Einheit, die Kindheit
Chet tillardan kirgan –ie, -tion, -tät, -ik, -ur qo`shimchalari ham jenskiy rod qo`shimchasini
yasaydi.
–ie: die Theorie, die Chemie
-ik: die Fabrik, die Politik
-tion: die Organisation, die Revolution
-ur: die Kultur, die Natur
-tät: die Fakultät, die Universität
Sredniy roddagi otlarning qo`shimchalari
-chen, -lein, -tum, -nis qo`shimchalari sredniy roddagi otlarning eng muhim
qo`shimchalaridir.
-chen, -lein qo`shimchalari kichraytirish, erkalash ma`nolarini bildiradi.
Das Buch – das Büchlein (kitob-kitobcha)
Das Haus – das Häuschen (uy-uycha)
Der Vogel – das Vögelchen (qush-qushcha)
-tum jamlik ma`nosini bildirgan otlarni yasaydi:
der Bauer – das Bauerentum (dehqon-dehqonchilik)
der Held – das Heldentum (qahramon-qahramonlik)
-nis: das Ereignis, das Hindernis (voqea-to`sqinlik)
Chet tillardan kirgan sredniy roddagi otlarning qo`shimchalari:
-al: das Signal, das Lineal
-ium: die Sanatorium, das Auditorium
-ment: das Dokument, das Instrument
-ett: das Ballett, das Bankett
-at: das Diktat, das Plakat
-ma: das Plasma, das Klima
-um: das Datum, das Album
Qo`shma otlar
Qo`shma otlar ikki yoki undan ortiq so`zdan yasaladi. Nemischa qo`shma otlar, tarkibida
qancha so`z bo`lishidan qat`iy nazar, bir artikl bilan, ya`ni oxirgi otning artikli bilan ishlatiladi.
Masalan: die Klasse- das Kimmer = das Klassenzimmer
(Sinf+xona) = (sinfxonasi)
die Arbeit +der Tag = der Arbeitstag
(ish)
+ (kun) = (ish kuni)
Qo`shma otlarning komponentlari nemis tilida ham o`zbek tilidagidek turli so`z turkumlariga
oid bo`lishi mumkin:
1. ot+ot: die Haustür, die Wanduhr
2. sifat+ot: schwarzbrot, Jungarbeiter
3. Son+ot: Zweikampf, Neunauge
4. Fe`l+ot: Schreibtisch, Bindeclement
8-Stunde
Das Thema: Grammatik; Der Artikel. Gebrauch derArtikeln
Text : Die Republik Usbekistan
ARTIKL ( der Artikel)
Nemis tilida otlar artikl bilan qo`llaniladi.
Artikl – maxsus so`z bo`lib u tarjima qilinmaydi, otlarning oldida kelib, ularning rodini, sonini,
kelishigini ko`rsatadi.
Artikllar 2 xil bo`ladi.
1. Aniq artikl (der, das, die; ko`plikda die).
2. Noaniq artikllar (ein, eine, ein; ko`pligi yo`q).
Artiklning qo`llanilishi
Quyidagi hollarda noaniq artikl qo`llaniladi:
1) Agar biron predmet haqida birinchi marta atalsa, o`sha predmet nomi oldida:
Das ist eine Schule.
Die Schule ist groβ.
2) Otlar es gibt (bor) iborasini va haben (ega bo`lmoq), brauchen (kerak bo`lmoq) fe`llaridan
keyin noaniq artikl doimo akkusativ kelishigida qo`llaniladi.
Ich habe einen Bruder
Du brauchst ein Buch
In unserer Schule gibt es eine Bibliotek, einen Hörsaal.
3). Predmetlarning biri ikkinchisi bilan qiyoslanganda:
-Er spricht wie ein Dolmetscher
-Sie sieht wie ein Professor aus.
4). Biror bir shaxs yoki predmetga qandaydir sifat berilayotganda:
-Er ist ein fleiβiger Student.
5). Gapda kesim bo`lib kelgan ot oldidan:
- Nawoi ist eine groβe Stadt.
Noaniq artiklning turlanishi
kelishik
Muj.rod
Jen. rod
Sred.rod
Ko`plik
Nom.
Ein
Eine
Ein
-
Gen.
Dat.
Akk.
Eines
Einem
Einen
Einer
Einer
Eine
Eines
Einem
Ein
Aniq artikl (die, der, das)
-
Ular quyidagi hollarda ishlatiladi.
1) Belgisi aniq va kontekstda ma`lum bo`lgan otlar oldidan:
M.: Der Roman ist sehr interessant.
2) Orttirma darajadagi sifat bilan ishlatilgan otlar oldidan:
Lola ist die beste Studentin.
3)Tartib sonlar oldidan:
Das war der erste Roman
Die zweite Stunde beginnt um 10 Uhr.
3) Yakka-yagona predmet nomlari oldida:
Die Sonne (Quyosh)
Die Erde (Yer)
Der Mond (Oy)
Die Welt (Dunyo)
Der Himmel (Osmon)
4) Oy va kun nomlari oldida:
Der Januar, der März, der Montag, der Sonntag.
5) Aniqlovchi ot Genetiv kelishigida bo`lsa:
Der Tasche des Studenten ist neu.
Talabaning sumkasi yangi.
Die Brille der Mutter ist schön.
Onamning ko`zoynagi chiroyli.
6) Tog`, daryo, dengiz, ko`l, okean, qit`a va qutublarning nomlari oldidan:
Der Elbe, der Rhein, der Mars, der Osten, der Süden.
Kelishik
Nom.
Gen.
Dat.
Akk.
Muj.rod
der
des
dem
den
Aniq artiklning turlanishi
Jen. rod
Sred.rod
die
das
der
des
der
dem
die
das
Ko`plik
die
der
den
die
Artikllarning qo`llanilmaslik holatlari
1) Sredniy roddagi shahar va mamlakatlarning nomlari oldidan:
- Die Gäste besuchen Usbekistan.
2) Ayrim qoliplovchi iboralar, maqollar tarkibida:
Zu Fuβ gehen, nach Hause gehen, zu Hause bleiben.
3) Kasb, unvon – mansablar, millat nomlari gap tarkibida qo`llanganda:
–Er ist Arzt
-Sie ist Usbekin.
4) Kitoblarning nomlari va e`lonlarda:
-Deusche Grammatik für Ausländer
5) Turli chaqiriq, buyruq va shiorlar, tabriklarda:
-Liebe Freunde! – Feuer!
- Verehrte Damen und Herren!
6) Oldida „als“ bog`lovchisi kelib, u otning biror bir sifatini belgilab kelsa:
-Er arbeitet als Fahrer.
7) Ohne, ab, an, aus, auβer, nach predloglari oldidan:
Asis kam ohne Mantel.
Sie weinte vor Glück.
8) Ot oldida ko`rsatish, egalik va so`roq olmoshlari yoki „kein“ olmoshi bo`lsa:
- Diese Frau ist Lehrerin
- Meine Schwester ist Schülerin
- Welcher Tag ist heute?
- Er ist kein Student
9) Atoqli otlar oldidan:
- Moskau ist schön
- Lobar lernt in der Schule.
10) Gapda to`ldiruvchi bo`lib kelgan moddiy predmet nomlari oldida:
Ich esse Butterbrot
Gib mir Milch (Menga sut ber!)
11) Maqol va iboralarda artikl qo`llanilmaydi.
- Eile mit Weile
- Tag und Nacht.
- Durch Fragen wird man klug.
Übungen zum Thema “Das Artikel”
Übung 1. Bergünden Sie den Gebrauch des unbestimmten
Artikels.
1. Da steht ein Kind. 2. Im Institut gibt es eine Bibliotek. 3. Wir haben ein Buch. 4. Karim läuft
wie ein Sportler. 5. Er braucht einen Federhalter. 6. Die Tanne ist ein Nadelbaum.
Übung 2. Bergünden Sie den Gebrauch des bestimmten Artikels.
1. Ich verbringe den Sommer in Jalta. 2. Das Buch des Schulers ist neu. 3. Die Wolga ist der
längste Fluß. 4. Heute ist der dritte Tag der Woche. 5. Die Sonne und der Mond sind auch
Planeten.
Übung 3. Verwenden Sie statt der Punkte den richtigen
Artikel.
1. Das ist ... guter Vorschlag. 2. Sie hat ... Vater und ... Mutter. 3. Wir haben ... Auto. 4. ...
Erde dreht sich um ... Sonne. 5. ... Himmel ist heute wolkenlos. 6. ... Mars und ... Venus sind
Sterne.
Übung 4. Überserzen Sie folgende Sätze ins Deutsche.
Beachten Sie dabei das Fehlen des Artikels.
1. Biz nonushtada choy ichamiz, non bilan sariyog` yeymiz. 2. Men o`zbekman, u tojik,
Ruslan esa rus. 3. Kamolning ota-onasi vrach. 4. Xolam o`qituvchi bo`lib ishlaydi. 5. U asal
yeyayapti.
Übung 5. Beantworten Sie folgende Fragen.
1. Was trinkt das Kind gern (die Milch). 2. Was isst Lola zum Frühstück. 3. Was ist Rano?.
(die Dolmetseherin). 4. Was gehen sie kaufen? (der Kucker). 5. Was ist Utkir Chaschimov? (der
Schriftsteller).
Übung 6. Setzen Sie die Deklination fort!
Nominativ
der Zug,
die Bluse,
das Herz.
Genitiv
Dativ
Akkusativ
Text: Die Republik Usbekistan
Es freut mich, mit Ihnen über unsere souverne unabhängige Republik sprechen zu
können.
Die Unabhängigkeit der Republik Usbekistan wurde am 1. September verkündet. Sie
wurde in kürzer Zeit von über 150 Ländern anerkannt.
Mehr als 45 Staaten unterhalten mit unserer Republik diplomatischen Beziehungen. In
Taschkent wurden viele Botschaften eröffnet. Unter ihnen die Botschaft der USA, der Turkei, der
Bundesrepublik Deutschlands, Frankreichs, Chinas, Indies u.s.
Das internationale Ansehen Usbekistans wächst von Jahr zu Jahr. Administrativ besteht die
Republik Usbekistan aus 12 Gebieten und der Republik Karakalpakistan. Verwaltungs und
Staatsform nach ist Usbekistan eine parlamentarische Republik mit dem Präsidenten als
Staatsoberhaupt.
Das gesetzgebende Organ ist der Oberste Sowjet.
Die
Staatsflagge
der
Republik
Usbekistan besteht aus den Farben Blau-Weiβ- – Grün.
Im oberen Teil der Flagge befinden sich der Halbmond und 12 Sterne. Der Halbmond ist das
Symbol der Zugehörigkeit Usbekistans zur islamischen Welt. Die Staatsflagge symbolisiert die
Souveranitat der Republik Usbekistan im In und Ausland.
Vokabeln und Wendungen
(So`z va iboralar)
die Selbständigkeit
die Unabhängigkeit - mustaqillik
die Beziehungen
- munosabatlar
die Staatsflage
- davlat bayrog`i
- yarim oy
das Ansehen
- obru
der Halbmond
anerkennen
- tan olmoq
das
die Botschaften
- elchixonalar
gesetzgebende
Organ
–
Qonun
chiqaruvchi organ
der Einwöhner – aholi
das Neubod – buz er
die Bevölkerung – aholi
der Brennstoff – yoqilg`i
die Natur – tabiat
das Ackerland – ekin, dexqonchilik
die Bodenschätzen – qazilma boyliklar
das Getreide – bog`doy
die Wirtschaft – xujalik
die Erdgasleitung – tabiiy gaz quvuri
reich – boy
die Viehzucht – chorvadorlik
das Erdgas – tabiiy gaz
der Mais – makkajuxori
das Erdöl – neft
die Rohseide – qayta ishlanmagan ipak
das Gold – oltin
dicht – kuyuk
die Erhohung – yuksaltirish
die Selbständigkeit – mustaqillik
das Eisenerz – temir rudasi
entwickeln – rivojlanmoq
die Nationalität – millat
liefern – ishlab chiqarmoq
Selbständige Arbeit
Ergänzt die Sätze.
1.
Usbekistan … in Mittelasien.
2.
In Taschkent wurden viele … eröffnet.
3.
… der Republik Usbekistan besteht aus den Farben.
4.
In Taschkent wurden … eröffnet.
Übung 1.
Beantworten Sie die Fragen.
1. Wann wurde die Unabhängigkeit der Republik verkündet?
2. Welche Botschaften wurden in Taschkent eröffnet?
3. Wer ist Präsedent von Usbekistan?
4. Aus wieviel Gebieten besteht Usbekistan?
5. An welchen Staaten grenzt Usbekistan?
9-Stunde
Das Thema:Meine Familie.
Grammatik: Personalpronomen
Meine Familie
Ich heiße Karim Akbarov. Ich bin aus Fergana. Ich bin zwanzig Jahre alt. Ich bin am zehnten
November geboren. Unsere Familie ist groß. Ich habe vier Geschwister: zwei Schwestern und zwei
Brüder. Meine Eltern leben in einem Dorf (Kishlak) bei Fergana.
Jetzt möchte ich Ihnen etwas von unserer Familie und in erste Linie von meinen Eltern
erzählen. Meine Mutter ist Biologielehrerin. Sie ist in einer Schule tätig. Sie hat ihren Beruf gern.
Sie ist groß vom Wuchs und schlank, und sie hat kastanienbraunes Haar. Sie ist 49 Jahre alt, aber
sie sieht gut aus und scheint viele Jahre jünger zu sein.
Mein Vater ist ein erfahrener Programmierer. Er ist groß, breitschultrig, hat blondes Haar und
graue Augen. Er ist zwei Jahre älter als meine Mutter. Er singt gern. Wenn will alle zu Hause sind
und freie Zeit haben, spiele ich Gitarre, und wir singen zusammen. Der Vater wie ßalles über neue
Modelle von Funkempfängern Bescheid und repariert alte.
Meine Eltern sind schon 26 Jahre verheiratet. Sie haben viel Gemeinsames, aber sie haben
verschiedene Filme und Bücher gern, und ihre Ansichten über Musik und Sport sind verschieden.
Zum Beispiel hat mein Vater Schreckenfilme gern, meine Mutter aber sieht «Seifenopern» zeitweise
fern. Das andere Beispiel: mein Vater schwärmt für Tennis, und meine Mutter treibt Sport nicht.
Trotzalledem haben meine Eltern einheitliche Meinung über unsere Bildung und Erziehung.
Meine Eltern sind sehr arbeitsam. Meine Mutter führt den Haushalt und sorgt für meinen
Vater, meinen Bruder und mich. Sie kocht gut und ist sehr praktisch. Wir bemühen uns ihr beim
Haushalt zu helfen, z. B. spülen das Geschirr ab, gehen einkaufen, raümen die Wohnung auf.
Meine Schwester ist 25 Jahre alt. Sie ist verheiratet und hat ihre eigene Familie. Sie ist als
Buchälterin in einem Gemeinschaftsbetrieb tätig. Ihr Mann ist Wissenschaftler. Sie haben Zwilling
einen Jungen und ein Mädchen. Sie gehen in den Kindergarten.
Mein Bruder ist 11 Jahre alt. Er ist Schüler. Er möchte Arzt werden, aber er ist denn nicht
sicher. Vor drei Monaten hat er gätraumt, Kosmonaut werden.
Ich habe zwei Großmütter und einen Großvater. Ich liebe sie sehr und besuche sie ort.
Meine beide Großmütter sind schon Rentnerinnen. Eine von ihnen war Lehrerin, die andere Ärztin.
Mein Großvater arbeitet noch. In der freien Zeit macht er gern Gartenarbeiten. Wir haben viele
Verwandten: meine Tanten, Onkel, Vetter, Kusinen wohnen in verschiedenen Teilen Rulands. Sie
kommen zu uns oft in Urlaub. Wir verkehren mil einander gern.
Kishilik Olmoshlari.
Кишилик олмошлари — нутқ жараёнида тилга олинган шахс ёки нарсалар оти ўрнида
қўлланувчи олмошлардир.
Немис тилида қуйидаги кишилик олмошлари бор: ich - мен, du - сен, er- у (мужской род), sie - у
(женский род), es - у (средний род), wir - биз, ihr - сиз, sie - улар, Sie - Сиз (ҳурмат шакли).
Кишилик олмошлари бирлик ва кўплик шаклига эга бўлган уч шахсга, кўпликда
қўлланадиган ҳурмат шаклига эга.
Кишилик олмошлари келишикларда қуйидагича турланади:
Бирлик
1. ich
2. du
3. er, sie, es
Кўплик
wir
ihr
sie
Höflichkeitsform (Ҳурмат Sie
шакли)
Бирлик
N.
G.
D.
Akk
N.
G.
D,
ich
meiner
mir
mich
du
deiner
dir
dich
wir
unser
uns
er
seiner
ihm
ihn
Кўплик
ihr
sie
euer
ihrer
euch
ihnen
sie
ihrer
ihr
sie
es
seiner
ihm
es
Sie
Ihrer
Ihnen
Akk.
uns
euch
sie
Sie
Кишилик олмошлари Genitiv келишигида деярли ишлатилмайди.
10-Stunde
Grammatik: Pluralbildung der Substantive.(Otlarning ko`pligi)
Text: Mein Ruhetag.
O`zbek tilida birlikdagi otlarda –lar qo`shimchasini qo`shish bilan ko`plikdagi otlar hosil
qilinadi.
Nemis tilida esa otlarning ko`plik shakli 4 xil yo`l bilan hosil qilinadi.
1-turga –e qo`shimchasini oladigan otlar kiradi.
a) mujskoy roddagi bir bo`g`inli otlar:
der Tag – die Tage , der Hund – die Hunde , der Schuh – die Schuhe
Bular umlautsiz qo`llaniladi:
Umlaut bilan;
Der Stuhl – die Stühle
Der Baum – die Bäume
Der Satz – die Sätze
Der Wolf – die Wölf
b) Jenskiy roddagi bir bo`g`inli otlarning ko`pligi(Ular umlaut oladi):
die Stadt – die Städte
die Maus – die Mäuse
die Kraft – die Kräfte
die Nacht – die Nächte
die Bank – die Bänke
c) Sredniy roddagi ba`zi otlar (Ularda umlaut bo`lmaydi)
das Zahr – die Zahre
das Plakat – die Plakate
das Haar – die Naare
das Hert – die Herte
das Werk – die Werke
2-tur: Ikkinchi turga –en qo`shimchasini oladigan quyidagi otlar kiradi:
a) Jenskiy roddagi otlarning ko`pi:
die Tür – die Türen
die Zeitung – die Zeitungen
die Straþe – die Straþen
b) Sredniy rodga mansub bo`lgan ba`zi otlar:
das Ohr – die Ohren
das Bett – die Betten
das Herz – die Herzen
c) chet tillardan kirgan –ist, -ent, -ant, - at, -nom, -graþf kabi va kuchsiz turlanishdagi
mujskoy roddagi otlar kiradi:
der Student – die Studenten
der Aspirant – die Aspiranten
der Zunge – die Zungen
der Knabe – die Knaben
der Mensch – die Menschen
der Hase – die Hasen
der Held - die Helden
der Usbeke – die Usbeken
der Bär – die Bären
Eslatma: -in qo`shimchasi bilan bitgan jenskiy roddagi otlarning ko`pligida –en qo`shimchasidan
oldin –n orttiriladi:
Die Schülerin – die Schülerinnen
Die Lehrerin – die Lehrerinnen
3-tur: Uchinchi turga –er qo`shimchasini oladigan quyidagi otlar kiradi:
a) Sredniy roddagi bir bo`g`inli otlar (Ular umlaut oladi):
das Kind – die Kinder
das Dorf – die Dörfer
das Brich – die Bücher
das Dach – die Dächer
das Haus – die Häuser
b) Mujskoy roddagi ba`zi otlar (Ular ham umlaut oladi):
der Mann – die Männer
der Wurm – die Würmer
der Wald – die Wälder
der Leib – die Leiber
4-tur. Bu turga ko`plikda hech qanday qo`shimcha olmaydigan otlar kiradi. O`zagiga a, o,
u unlisi bo`lgan otlar umlaut oladi.
a) –er, -el, -en qo`shimchalari bo`lgan mujskoy roddagi otlar5:
der Mantel - der Mäntel
der Lehrer – die Lehrer
der Gärten - die Gärten
der Schüler – die Schüler
Lekin umlaut olmaydiganlari ham bor.
Der Wagen – die Wagen
Der Kaffer – die Kaffer
Der Kuchen – die Kuchen
b) –er, -el, -en, -chen, -lein qo`shimchali sredniy roddagi otlar. (Ular umlaut olmaydi):
das Messer – die Messer
das Mädchen – die Mädchen
das Tischlein – die Tischlein
Die Mutter – die Mütter
v) Jenskiy roddagi otlar umlaut oladi.
Die Tochter – die Töchter
Chet tillaridan kirgan ba`zi otlar ko`plikda – s suffiksini oladi:
das Foto – die Fotos
der Park – die Parks
das Taxi – die Taxis
der Klub – die Klubs
das Sofa – die Sofas
das Kino – die Kinos
das Hotel – die Hotels
das Auto – die Autos
MEIN RUHETAG
Jedes Wochenende fahre ich zu meinen Eltern. Sie wohnen auf dem Lände. Dort bleibe ich bis
zum Montag. Am Sonntag habe ich wenig zu tun, deshalb stehe ich nicht sehr früh auf. Ich darf an
diesem Tag lange schlafen. Meine Mutter weckt mich etwa um 9 Uhr. Zu dieser Zeit macht sie
schon das "Frühstück fertig. Sie deckt den Tisch selbst. Butter und Milch, Brötchen und Ei sind
immer frisch. Nach dem Frühstück gehe ich in unseren Garten. Ich helfe meinem Vater bei der
Gartenarbeit. Wir pilegen zusammen, die Gemüsepflanzen und Obstbäumen. Wir jäten das Unkraut
und bewässern den Garten. Unser Garten sieht sehr schön aus, denn mein Vater hat großen
Geschmack dazu. Wir bleiben im GarteiTetwa zwei Stunden. Dann erholen wir uns. Meine Mutter
bringt uns Tee. Den Tee trinken wir in der Gartenlaube. Beim Tee erzähle ich meinen Eltern über
mein Studium. Oft bin ich nachmittags frei. Ich nehme die Angel und gehe an den See. Neben dem
See fließt auch.ein Kollektor,, Manchmal haje ich Glück und angle große Fische. An diesem Tag
gibt es dann entweder Fischbraten oder Fischsuppe zum Abendbrot. Sonntags gehe ich früh
schlafen, denn am Montag muß ich zeitig in die Stadt zurückkehren.
VOKABEL
das Wochenende, -s, -n — ҳафта охири
fahren (fuhr, gefahren) —жўнамоқ
bleiben (blieb, geblieben) — қолмоқ
deshalb — шунинг учун
wecken (weckte, geweckt) — уйғотмоқ
lang — узун, узоқ
fertigmachen (machte fertig, fertiggemacht)
— тайёрламоқ
decken (deckte, gedeckt) —емоқ
den Tisch decken — дастурхон ёзмоқ
(безамоқ) die Butter, -,(кўплиги йўқ) - сариёғ
die Milch,- (кўплиги йўқ) — сут
der Obstbaum, -es, -bдume — мева дарахти
jäten (jätete, gejätet) — ўтамоқ, ўт олмоқ
das Unkraut, -(e)s, Unkräuter —бегона ўт
bewässern (bewässerte, bewässert) —
суғормоқaussehen (sah aus, ausgesehen)—
кўринмоқ
der Geschmack, -(e)s, Geschmäcke—дид,
фаросат; таъб
sich erholen (erholte sich, sich erholt)—дам
олмоқ
die Gartenlaube, -, -n — сўри
erzählen (erzählte, erzählt) —ҳикоя қилмоқ
das Brötchen, -s, - - булочка
frei sein — бўш бўлмоқ
die Angel, -, -n — қармоқ
selbst — ўзим
frisch — янги
der Garten, -s, Gärten — боғ
pflegen (pflegte, gepflegt) — ғамхўрлик
қилмоқ, қарамоқ
zusammen — бирга
die Gemьsepflanze, -, -n — сабзавот,
кўкатлари
der Kollektor, -s, -en ~ коллектор; зейкаш
das Glück, -es (кўплиги йўқ) — бахт
Glück haben — бахтли бўлмоқ
fangen (fing, gefangen) – тутмоқ, ушламоқ
der Fisch, -es, -e — балиқ
der See, -s, -n — кўл
fließen (floß, geflossen) -оқмоқ
der Fischbraten, -s, (кўплиги йўқ)—
қовурилган балиқ
die Fischsuppe, -, -n — балиқшўрва
zurückkehren (kehrte zurück, zurückgekehrt)
— қайтиб келмоқ, қайтиб кетмоқ
11-Stunde
Das Thema: Mein Tagesablauf
MEIN TAGESABLAUF
Früh am Morgen stehe ich auf und turne. Dann laufe ich ins Badezimmer, putze meine
Zähne, wasche mich, trockne mich mit einem Handtuch ab, ziehe mich schnell an und
kämme mich vor dem Spiegel. Um acht Uhr frühstücke ich. Nach dem Frühstück gehe ich
zum Unterricht. Ich muss mich beeilen, sonst verspäte ich mich zum Unterricht. Der
Unterricht beginnt um neun Uhr.
Es ist ein Viertel vor neun. Ich betrete den Hörsaal. Heute haben wir eine Vorlesung in
der Geschichte der Völker von Usbekistan (das ist ein neues Fach), in der darstellenden
Geometrie und eine im Deutsch. Nicht alles fällt mir leicht. Besonders fällt mir Deutsch
schwer.
Ich versäume keinen Unterricht, besuche alle Vorlesungen und schreibe sie nach,
besuche viele Konsultationen und Förderstunden, die von den Lektoren erteilt werden.
In der großen Pause gehe ich in die Mensa und esse dort zu Mittag. Nachmittags
habe ich viel zu tun. Ich arbeite gewöhnlich im Lesesaal oder in verschiedenen Laboratorien.
Spät kehre ich nach Hause zurück. Das Abendbrot esse ich zu Hause. Nach dem
Abendbrot gehen manche Studenten spazieren, andere sehen fern oder lesen interessante
Bücher. Um elf Uhr gehe ich ins Bett.
Sonntags habe ich frei. Meine Freizeit verbringe ich mit meinen Freunden zusammen.
Abends treffen wir uns im Jugendzentrum. Hier unterhalten wir uns über das Studium
unserer Freunde sowohl in unserer Republik als auch im Ausland. Bei gutem Wetter fahren
wir vormittags ins Gebirge. Nachmittags kehren wir nach Hause zurück. Abends gehe ich ins
Theater oder zu Besuch.
Wortschatz zum Text
turnen
laufen
putzen
schnell
der Unterricht (=)
die Vorlesung (-en)
die Geschichte (=)
die Doppelstunde (-n)
schwer
Mashq qilmoq
yugirmoq
tozalamoq
tez
дарс
маъруза
тарих
жуфтлик, бир пара
оғир
ÜBUNGEN
1. Lesen Sie und übersetzen Sie den Text „Mein Tagesablauf“!
2. Beantworten Sie folgende Fragen!
1. Wann beginnt der Unterricht? 2. Was machst du früh am Morgen? 3. Wann
frühstückst du? 4. Wann gehst du zum Unterricht? 5. Wie verbringen sie ihre Freizeit? 6. Wer
hält die Vorlesungen in der Geschichte? 7. Was machen die Studenten nachmittags? 8.
Bleibst du abends immer in deinem Zimmer? 9. Hast du auch nach dem Unterricht noch
etwas zu tun?
3. Übersetzen Sie!
1. Früh am Morgen stehe ich auf und turne. 2. Es ist Viertel vor neun. 3. Ich betrete
den Hörsaal. 4. Nicht alles fällt mir leicht. 5. Das Abendbrot essen wir zu Hause.
4. Perfekt mit „haben“ oder „sein“
Muster: Wann beginnt das Konzert?
– Es hat schon gerade begonnen.
1. Wann reist euer Gast ab? 2. Wann esst ihr zu Mittag? 3. Wann rufst du ihn an? 4.
Wann kaufst du die Fernsehzeitschrift? 5. Wann kommt die Reisegruppe an? 6. Wann fährt
der Zug ab? 7. Wann schreibst du den Brief? 8. Wann ziehen eure Nachbarn aus der
Wohnung aus? 9. Wann ziehen die neuen Mieter ein?
5. Antworten Sie!
Muster: Warum gingst du nicht ins Kino? (keine Zeit)
– Ich hatte keine Zeit.
Warum hat er das Buch nicht gekauft? (kein Geld)
Warum ist Karin in die Diskothek nicht gegangen? (Geburtstag)
Warum seid ihr nicht zu Uwe gekommen? (Unterricht)
Warum sind die Schüler ins Kino nicht gegangen? (Viel Arbeit)
Warum bist du ins Theater nicht gekommen? (Besuch)
12-Stunde
Kontrollarbeit
13-Stunde
Das Thema: Grammatik.Die Deklination der Substantive
(Otlarning turlanishi)
Bular:
Otlarning kelishiklarda o`zgarishi turlanish deyiladi.
Nemis tilida 4 ta kelishik bor.
Der Nominativ ( Bosh kelishik)
Der Genetiv (Qaratqich kelishigi)
Der Dativ (Jo`nalish kelishigi)
Der Akkusativ (Tushum kelishigi)
O`zbek tili kabi bu kelishiklarning o`ziga xos so`roqlari mavjud.
Nominativ ( Bosh kelishik) – Wer? Was? - (Kim? Nima?)
Genetiv (Qaratqich kelishigi) – Wessen? – (Kim?, Nima?)
Dativ (Jo`nalish kelishigi) – Wem? – (Kimga? Nimaga?)
Akkusativ (Tushum kelishigi) – Wen? Was? (Kimni?, Nimani?)
ESLATMA: O`zbek tilidagi o`rin payt va chiqish kelishiklarning ma`nosini nemis tiliga Dativ kelishigi
va predloglar zimmasida yuklatiladi.
Otlarning turlanishi uch tipga bo`linadi:
1. Kuchli turlanish.
2. Kuchsiz turlanish.
3. Jenskiy turlanish.
Otlarning kuchli turlanishi
(Die starke Deklenation der Substantive)
Bu turlanishda mujskoy roddagi otlarning ko`pi va sredniy roddagi otlarning deyarli hammasi
kiradi. (das Hers) so`zidan boshqa.
Bu turlanishning xususiyati otlar Genetiv (Qaratqich kelishigida) –e(s) qo`shimchasini oladi.
Masalan:
Nominativ der Tag – das Buch
Genetiv des Tages - des Buches
Dativ dem Tag - dem Buch
Akkusativ den Tag - das Buch
Otlarning kuchsiz turlanishi
(Die schwache Deklenation der Substantive)
Kuchsiz turlanish bilan faqat mujskoy roddagi ba`zi otlar turlanadi. Ular quyidagi guruhlarga
bo`linadi.
1) –e unlisi bilan tugagan mujskoy roddagi otlar:
der Hase, der Knabe, der Lowe, der Yunge, der Rabe, der Genosse.
2) Mujskoy roddagi bir bo`g`inli otlar: der Mensch, der Held, der Herr, der Bär, der Hirt.
3) –ist, -ent, -ant, -at, -nom qo`shimchali chet tillardan olingan otlar:
4) der Aspirant, der Soldat, der Student.
Bu turlanishning xususiyati Nominativ (Bosh kelishik) dan tashqari hamma kelishiklarda –
(e) n qo`shimchasini oladi.
Masalan:
Nom. Der Menschder Knabe- der Soldate Gen. Des Menschen
des Knaben das Soldaten
Dat. Dem Menschen
dem Knaben
dem Soldaten
Akk. Den Menschen
den Knaben
Den Soldaten
Jenskiy turlanish
(Die weibliche Deklination)
Jenskiy turlanishda barcha jensjiy roddagi otlar kiradi. Ularning xususiyati hech qanday
qo`shimcha olmaydi, faqat artikllar turlanadi.
Masalan:
Nom. Die Frau
- die Tafel
Gen. Der Frau - der Tafel
Dat. Der Frau - der Tafel
Akk. Die Frau - die Tafel
Otlarning ko’plikda turlanishi
(Die Deklenation der Substantive im Plural)
Nemis tilidagi uchala roddagi otlar bir xil turlanadi. Ular ko`plik qo`shimchasidan tashqari
Dativ kelishigida –n qo`shimchasini oladi
Kasus
Nom.
Gen.
Dat.
Akk.
1-tip
(`) e
Die Tische
Der Tische
Den Tische
Die Tische
-2-tip
-n
Die Tafeln
Der Tafeln
Den Tafeln
Die Tafeln
3-tip
.. (-er)
Die Dörfer
Der Dörfer
Den Dörfer
Die Dörfer
4-tip
(..) Die Mütter
Der Mütter
Den Mütter
Die Mütter
Atoqli otlarning turlanishi
(Die Deklenation der Eigennamen)
Atoqli otlar artiklsiz ishlatiladi: Ular faqat Genitivda –s qo`shimchasini oladi.
Nom.: Salim
Buchara
Gen.: Salims
Bucharas
Dat.: Salim
Buchara
Akk.: Salim
Buchara
14-Stunde
Das Thema: Übungen zum Thema
“Das Substantiv” und „ Der Artikel“
Übung 1. Guyidagi otlarning qo`shimchasiga ko`ra rodini
aniqlang.
Lehrer, Tischler, Bauer, Misik, Doktor, Museum, Krankheit, Student, Soldat, Redner,
Gesundheit, Bildung, Wohnung, Schülerin.
Übung 2. Berilgan ikki otdan qo`shma ot yasang.
der Tisch die Lampe der Winter die Ferien das Eisen die Bahn die Kinder der Garten die Musik der Lehrer die Wörter das Buch Übung 3. Bilden Sie die Pluralformen der folgenden Substantive.
a) das Fruhjahr, der Hof, der Palast, der Messetag;
b) der Staat, der See, das Ohr, das Verb, das Hemd, das Bett;
c) das Buch, das Feld, das Kind, das Kaufhausm das Dach;
d) der Mantel, der Garten, der Lehrer, der Schüler, die Mutter;
e) das Auto, das Kino, der Klub, der Park, das Hotel, das
Foto, das Taxi.
Übung 4. Überzetzen Sie ins Deutsche.
1. Bizning institutda 1 ta kutubxona va ko`plab o`quv xonalari bor. 2. Chet tili darsida biz
ko`plab matnlarni tarjima qilamiz. 3. Institutda juda ko`p to`garaklar bor. 4. Xonalar juda shinam va
yorug`.
Übung 5. Gebrauchen Sie die Substantive in Klammern im
Genitiv.
1. Der Referat (der Student) ist interessant. 2. Die Zimmer (das Haus) sind gross. 3. Das
Instrument (der Misikant) ist altmodisch. 4. Die Schuhe (der Knabe) sind neu.
Übung 6. Setzen Sie die Wortverbindungen in Klammern in den richtigen Kasus ein.
1. Das Mädchen zeigt (die Lehrein) ihre Arbeit. 2. Der Lehrer lobt (das Kind). 3. Ich
fahre mit (der Genosse) nach Samarkand. 4. Der Vater kauft (der Sohn) einen
Anzug. 5. Er schreibt (der Bruder) einen Brief.
Übung 7. Deklinieren Sie!
Die Wohnung, sie Klasse, das Buch, der Student, das Kind, die Übung, der Knabe, die
Kinder.
Übung 8. Übersetzen Sie ins Deutsche.
1. Uyning derezasi katta. 2. Karimning daftari stolning ustida yotibdi. 3. Dostonning ishi juda
mazmunli. 4. U otasiga xat yozdi. 5. Ona qiziga ko`ylak sotib oldi.
Übung 9. Beantworten Sie folgende Fragen.
1. Wen untersucht der Arzt? 2. Wen lobt der Lehrer? 3.Mit wem geht Rano ins Kino? 4. Wem
gehören diese Hefte? 5. Wessen Aussprache ist sehr gut? 6. Was korrigiert der Lehrer?
Übung 10. Нукталар урнига тегишли артикль куйиб кучиринг.
1 ... Schwester. 2. ... Student. 3. ... Hochschule. 4. ... Studienjahr. 5. ... Land. 6. ...
Studentenheim. 7. ... Freund. 8. ... Straße. 9. ... Kreide. 10. ... Buch. 11. ... Heft. 12. Familie. 13.
... Frau. 14. ... Mann. 15.... Kind 16 Lehrer. 17. ... Eltern. 18. ... Bruder. 19. ... Schule.
Übung 11. Нукталар урнига аник ва ноаниқартиклни куйиб, гапларни укинг.
1. Ich habe ... Buch. ... Buch ist interessant. 2. Dort ist ... Student. Er steht an ... Tafel. ... Tafel
ist sauber. 3. Der Student hat ... Kreide in der Hand. Er schreibt mit ... Kreide an. .. Tafel. Er
schreibt ... Satz. ... Satz ist kurz. 4. Lola liest ... Text. Dann ьbersetzt sie ... Vokabeln. ... Vokabeln
sind leicht.
Übung 12. Куйидаги отларни кайси турланишга мансублигини айтинг.
1. der Tisch; 2. die Mutter; 3: der Aspirant; 4. das Heft; 5. die Nase; 6. der Garten; 7. der Apfel;
8. das Herz; 9. der Buch-stabe; 10. das Auge; 11. die Uhr; 12. die Hochschule; 13. der Som-mer;
14. der Held; 15. der Lцwe; 16. das Fenster.
Übung 13. Deklinieren Sie!
1. der Freund; 2. die Schule; 3. der Text; 4. der Student; 5. die Schwester; 6. das Land; 7. der
Lehrer.
Übung 14. Нукталар урнига мос артиклларни куйинг.
1. Er liest ... Text. 2. Wir ubersetzen ... Worter. 3. Der Dozent Karimow leitet ... Zirkel.
4. Der Titel ... Buches ist bekannt. 5. Ich gehe zu . . . Arbeit. 6. Das Heft . .. Studenten ist
sauber. 7. Lola sitzt an . . . Tisch. 8. Er gibt ... Kind ... Ball. 9. Wir machen . . . Übung. 10.
Ich liebe . . . Sommer. 11. . . . Löwe ist . . . Tier.
15 - Stunde
Das Thema: Im Hotel
In allen grossen Staedten gibt es viele gute Hotels, und sie sind im allgemeinen ziemlich
gleich. Zunaechst kommt man in eine grosse Halle, das ist die Rezeption. Es ist immer ein
Hotelangestellter da. Hier werden Zimmer bestellt und die Zimmerschluessel ausgehaendigt.
Ist die Zimmerbestellung fertig, muessen Sie einen Anmeldeschein ausfuellen und Ihren
Pass oder Ausweis vorzeigen. Dann bekommen Sie den Schluessel von Ihrem Zimmer. Die Zimmer
liegen gewoehnlich in den oberen Stockwerken. Im Erdgeschoss befinden sich Dienstleistungen,
Restaurants und Frisiersalons.
Ein Fahrstuhl faehrt in die oberen Stockwerke, ein Hoteldiener wird sich um Ihr Gepaeck
bemuehen und Sie zum Zimmer fuehren. Die Angestellten im Servicebuero werden Ihnen
bereitwillig jede Auskunft geben, wenn Sie in der Stadt fremd sind. Sie werden alles tun, um Ihnen
den Aufenthalt angenehm zu machen.
Die Hotelangestellten werden Ihnen die Sehenswuerdigkeiten nennen, Theater- oder
Konzertkarten besorgen, Fahr- oder Flugkarten bestellen. Wenn Sie zur Stadtbesichtigung einen
Fuehrer oder fuer geschaeftliche Besprechungen einen Dolmetscher haben wollen, wird das Hotel
sie vermitteln.
Uebung l .Uebersetzen Sie den Text ins Usbekische!
Uebung 2. Finden Sie Saetze mit den Reflexiveverben!
Uebung 3. Bilden Sie Saetze mit folgenden Woertern!
, der
1.die Rezeption
5.Fahrstuhl
2.der Hotelangestellter
6.der Pass
3.der Schluessel
7.das Gepдck
4.die Stadtbesichtigung
8.der
Uebung 4. Ersetzen Sie folgende Fragen Dolmetscher
durch passende Fragewoerter!
l. ... werden im Hotel Zimmer bestellt? 2.... muss man ausfuellen und
vorzeigen bevor man den Schluessel bekommt? 3.... liegen die Zimmer im Hotel? 4. ...
Einrichtungen befinden sich im Erdgeschoss des Hotels? 5.... macht der Hoteldiener? 6....
machen die Angestellten im Servicebuero?
Uebung 5. Sprechen Sie ueber ein Hotel!
Uebung 6. Geben Sie usbekische Aeqivalente des folgenden Sprichwortes! „Lesen und Reisen
machen klug."
1.Wann muß ich denn nach Berlin?
a) Lesen Sie.
Welches Bild paßt? Markieren Sie.
London
○ ○
London
○ Berlin
○
○ Frankfurt
○ Berlin
○ Frankfurt
○ Paris
○ Paris
○ Chartres
○ München
○ Chartres
○ München
○
○
Wien
Wien
 Bild A
 Bild B
b) Lesen Sie noch einmal.
Wann muß Herr Reiser wo sein? Ergänzen Sie die Städte und die Uhrzeiten.
Tag
1 Montag
wo? (Stadt)
(5.5.)
2 Dienstag
3 Mittwoch
4 Donnerstag
5 Freitag
(6.5.)
(7.5.)
(8.5.)
(9.5.)
München
wann? (Uhrzeit)
11 Uhr
c) Lesen Sie noch einmal.
Welche Verkehrsmittel nimmt Herr Reiser von … nach … ? Ergänzen Sie.
Verkehrsmittel
Von
nach
1 Bahn
2 Flugzeug
Wien
London
3 Auto
d) Lesen Sie noch einmal.
Was paßt zusammen? Markieren Sie.
1
Flug Frankfurt – München
a)
schneller und bequemer
2
3
4
5
Hotel Belvedere
Hotel Sacher
Zug München - Wien
Auto Paris – Chartres
1_____
2_____
b)
c)
d)
zu kompliziert und zu anstrengern
zu laut und nicht so schön
schöner, zentraler und auch nicht
viel teuerer
bequemer und ruhiger
e)
3_____
4_____
5_____
e) Jetzt ergänzen Sie.
Am Montag, den 5.5., fährt Herr Reiser von 1_________________________ nach
2
____________________. Er will nicht fliegen, das ist 3____________________
_________________________________________________________________.
Um 4_____________hat er eine Konferenz in München. Am Nachmittag nimmt
er 5 ____________________nach 6 ______________________________. Das ist
7 ____________________________________________________.
In Wien hat er
am 8__________________ um 9 _________________ ein Termin mit Frau Riedl.
Er wohnt im Hotel 10 ____________________, das ist 11 ____________________
_____________________________________________________________. Am
Mittwoch fliegt er nach
12
______________ und am
13
___________________
nach Berlin. Am Freitag er von Frankfurt nach 14 _____________________. Von
dort nimmt er
ist
17
15 _______________________
nach
16
_________________. Das
_____________________________________________________________
als mit dem Zug. Um 15 Uhr beginnt der Kongreß, da muß er wieder in Paris sein.
2. Wir haben ein Komfort-Bad
a) Lesen Sie noch einmal.
Wie sind die Hotels? Ergänzen Sie.
1
2
3
4
Zimmerpreis
Bad
vom Zentrum
Balkon
Gasthof Bergkrone
320 Schilling
Hotel Alpenblick
Komfort - Bad
5 Minuten
Groß
b) Jetzt vergleichen Sie die Hotels.
Schreiben Sie Sätze.
1 Der Gasthof Bergkrone ist billig. Das Doppelzimmer kostet 320 Schilling pro Person.
Aber das Hotel Alpenblick ist billiger. Das Zimmer kostet nur 285 Schilling pro Person.
2 Das Yimmer im Gasthof Bergkrone ist schön. Es hat eine Dusche.
Aber__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
3 Der Gasthof Bergkrone liegt zentral. Es sind nur 5 Minuten zum Zentrum.
Aber__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
4 Die Zimmer im Gasthof Bergkrone sind hübsch. Sie haben einen kleinen Balkon.
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________
5 Das Frühstück im Gasthof Bergkrone ist gut. Es gibt Kaffee, Brötchen, Eier und Marmelade.
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Frühling in Florenz
a) Lesen Sie.
Wohin fährt Anna in Urlaub? Unterstreichen Sie die Länder, Gebiete und Städte.
Portugal
Österreich
Hamburg
Spanien
St.Moritz
Kiel
Faro
Italien
Bayern
Algarve
Toscana
Wien
Costa del Sol
Alpen
Schweiz
Rom
Florenz Ostsee
Deutschland
b) Lesen Sie noch einmal.
Wann ist Anna wo? Ergänzen Sie.
1
2
3
4
Sommer
Herbst
Winter
Frühling
Land
Portugal
Gegend
Algarve
Ort
Faro
c) Lesen Sie noch einmal.
Wie muß es heißen? Ergänzen Sie.
1
2
3
4
5
nach
in die
____________ Schweiz
____________ St. Moritz
____________ Algarve
____________ Italien
____________ Alpen
an die
6 ____________ Toscana
7 ____________ Florenz
8 ____________ Kiel
9 ____________ Portugal
10 ____________ Ostsee
d) Wann fährt Anna wohin?
Schreiben Sie Sätze.
1 Im Sommer fährt Anna nach Portugal. Sie fährt an die Algarve, nach Faro.
2 ____________________________________________________________.
3 ____________________________________________________________.
4 ____________________________________________________________.
4. Das ist ja eine Weltreise!
a)
Lesen Sie.
Wohin möchte die Frau fahren? Welche Verkehrsmittel muß sie nehmen?
Markieren Sie.
1





Sie will nach … fahren.
a) Kleinstadt
b) Hintertupfingen
c) Vorderflecken
d) Mittelstadt
e) Großstadt
b)
2 Sie muß … nehmen.
 a) die S-Bahn
 b) den Zug
 c) das Flugzeug
 d) den Bus
 e) das Auto
Lesen Sie noch einmal.
Ordnen Sie die fragen der Frau. Markieren Sie.
a) Wie weit ist das denn von hier?
b) Welcher Bus ist das denn?
c) Welchen Zug kann ich denn da nehmen?
d) Wie geht es dann weiter?
e) Welches Gleis ist das?
f) Welcher Zug ist denn am günstigsten?
g) Und das ist die schnellste Verbindung?
h) Wann bin ich in Mittelstadt?
c)
Lesen Sie die Antworten, und schreiben Sie dann die Fragen.
1 _____________________________________________________?
Nummer 247.
2 _____________________________________________________?
Nach Hintertupfingen? Einen Moment bitte!
3 ______________________________________________________?
Der um 7 Uhr 50.
4 ______________________________________________________?
Gleis 14.
d)
Lesen Sie noch einmal.
Was heißt das? Markieren Sie. ( gut = +, nicht gut = - )
1 O je!
-
2 Ach du meine Güte!
_____
3 O Gott!
_____
4 GOTT SEI DANK!
_____
5 Das gibt´s doch nicht!
_____
6 Ja, leider!
_____
7 Na schön!
_____
8 ICH FÜRCHTE, JA!
_____
5. Beim nächsten Ton ist es …
a) Lesen Sie.
Was ist das? Markieren Sie.
Telefon
1
2
3
4
Radio
Fernsehen
X
b) Lesen Sie noch einmal.
Wieviel Uhr ist es? Schreiben Sie.
1 11.15 Uhr
2
3
4
Zeit für das heute – journal
a) Lesen Sie diese Sätze aus der Fernsehzeitung, und ergänzen Die die Namen
der Sendungen.
1 Um Mordanschläge auf eine Millionenerbin geht es in diesem spannenden
Kriminalfilm aus dem Jahre 1966.
2 Einer der erfolgreichsten Dirigenten in der Musikgeschichte erzählt von
Stationen seiner Karriere.
3 Die Auswahltests sind schwierig: nur sieben Prozent dre Bewerber können Piloten
werden.
4 Die Videofilme konnen aus sieben verschiedenen Ländern.
16 - Stunde
Das Thena: Grammatik. Das Verb (Fe`l)
Fe`l predmet ish-harakatini yoki holatini bildiradi.
Nemis tilida fe`l o`zbek tilidagidek shaxs, son, zamon va mayl bilan tuslanadi.
Fe`l gapda kesim vazifasida keladi.
Fe`llarning ma`no jihatdan bo`linishi
Fe`llar ma`no jihatdan uch guruhga bo`linadi.
Mustaqil fe`llar
Mustaqil fe`llar to`la ma`noga ega bo`lib, bu fe`llarning ko`p qismini tashkil etad:
Spielen, sprechen, kommen
Yordamchi fe`llar
Nemis tilida uchta yordamchi fe`llar mavjud. Bular : haben, sein, werden. Ular qo`shma
fe`l shakllarini hosil qilishda qo`llanadi.
Masalan: Du hast ein Heft gekauft (Perfekt)
Ich werde lernen (Futurum)
Er ist zu Hause geblieben (Perfekt)
ESLATMA: haben, sein, werden fe`llari o`z mustaqil ma`nosida ham qo`llaniladi.
Ich habe ein Buch
Er wird Lehrer
Du bist Student
Modal fe`llar
Modal fe`llar ish-harakatni bildirmay ish-harakatga bo`lgan munosabatni bildiradi.
Modal fe`llar oltita ( müssen, sollen, wollen, mögen, können, dürfen). Ular alohida
qo`llanilmaydi. Mustaqil fe`lning Infinitiv (noaniq shakli) bilan birgalikda qo`shma kesim hosil qiladi.
Modal fe`l tuslanadi . Fe`lning Infinitiv shakli o`zgarmaydi.
Masalan: Ich will ein Buch lesen.
Du willst ein Buch lesen.
Er will ein Buch lesen.
Fe`llarning boshqa so`zlar bilan bog`lanishiga ko`ra bo`linishi
Fe`llar ma`nosi va boshqa so`zlar bilan bog`lanishiga ko`ra ikki turga bo`linadi.
1) O`timli fe`l (Transitive Verben)
2) O`timsiz fe`l (Intransitive Verben)
O`timli fe`l (Transitive Verben) tushum kelishigidagi to`ldiruvchini talab qiladi. Wen?
Was?(Kimni? Nimani?) so`roqlariga javob bo`ladi.
Nehmen – olmoq
Schreiben – ezmoq
Lesen- o`qimoq
Sagen – aytmoq
Hören - eshitmoq
Fragen – so`ramoq
O`timli fe`llar lug`atda vt shaklida belgilanadi. O`timsiz fe`l predmetga o`tmaydigan ish
harakatini anglatadi. O`timsiz fe`ldan keyin turuvchi ba`zan predlogli to`ldiruvchini talab qiladi.
Leben – yashamoq
Schwimmen – suzmoq
Schlafen – uxlamoq
Sitzen – o`tirmoq
Sie sitzen im Zimmer – Ular uyda o`tiribdilar
O`zlik fe`llar o`timsiz fe`l bo`lib, ish-harakat bajaruvchining o`ziga o`tishini anglatadi. Ular
sich olmoshi bilan birga qo`llanadi.
Sich kleiden
Sich kämmen
Sich waschen
Sich fürchten
Fe`llarning old qo`shimchalari
Nemis tilida ko`p fe`llar old qo`shimchalar yordami bilan yasaladi. Old qo`shimchalari ikki turli
bo`ladi. Ajraladigan old qo`shimchalar, ajralmaydigan old qo`shimchalar.
Ajraladigan old qo`shimchalar auf - , an-, aus-, ab-, nach-, vor-, zu-, fort- kabi
qo`shimchalardir.
Ajralmaydigan old qo`shimchalarga Präsens (Hozirgi Zamon), Imperfekt (O`tgan zamon) va
Imperativ (Buyruq mayli) ga tuslanganida mustaqil gaplarda fe`ldan ajralib gapning oxirida turadi:
abschreiben (ko`chirib yozmoq). Die Studenten schereiben den Text ab. Talabalar matnni ko`chirib
yozadilar.
Aufstehen (orindan turmoq)
Wir stehen für auf.
Biz erta turamiz.
O`rningizdan turing!
Stehen sie auf –
Steh (e) auf! O`rningdan tur!
Ajralmaydigan old qo`shimchalar be-, ge-, ver-, zer-, ent-, er-, emp-, miß- kabilardir. Bunday
old qo`shimchali fe`llar xuddi old qo`shimchali fe`llarning tuslanishiga o`xshaydi.
Er bekommt den Brief.
Du erzähtlst ein Märchen
U xat olayapti.
Sen ertak aytib berasan.
17 - Stunde
Das Thema: Die Verben mit trennbaren und
untrennbaren Prafixen
АЖРАЛАДИГАН ОЛД ҚУШИМЧАЛИ ФЕЪЛЛАРНИНГ ҲОЗИРГИ ЗАМОНДА
ТУСЛАНИШИ
Маълумки, ўзбек тилидаги феълларда олд қўшимча бўлмайди. Немис тилида эса
аксинча феълларнинг ажраладиган вг ажралмайдиган олд қўшимчалари бор.
1) be-, ge-, er-, ver-, zer- emp-, ent-, miß- префикслари ажралмайдиган олд
қўшимчалардир. Масалан:
erlernen, begegnen.
ich begegne
wir begegnen
du begegnest
ihr begegnet
er
sie } begegnet
sie begegnen
Sie begegnen
es
2) an-, auf-, aus-, bei-, ein-, mit-, noch-, vor-, zu- ва шу каби префикслар ажраладиган
олд қўшимчалардир: Масалан:
mitfahren:
ich fahre mit
du
fährst mit
wir fahren mit
er
ihr fahrt mit
sie } fährt mit
sie fahren mit
es
Sie fahren mit
Ажраладиган олд қўшимчалар гапда ишлатилганда ҳам ажралиб, гапнинг охирида келади.
Масалан:
Mein Bruder fährt heute nach Taschkent mit:
Der Kranke nimmt die Pille ein.
3) Айрим ярим префикслар борки, уларнинг ажралиш ёки ажралмаслиги гап маъносига
боғлиқбўлади. Масалан:
Er übersetzt den Text.
У матнни таржима қилади.
Er setzt uns auf das andere Ufer über.
У бизни бошқа қирғоққа ўтказади
Er wiederholt die Regeln.
Er holt sein Lehrbuch von
У қоидаларни такрорлайди.
Lola wieder.
У Лоладан ўзининг дарслигини
қайтариб олиб келади.
1-
машқ. Ажраладиган олд қўшимчали феълларни бир устунга, ажралмайдиганларини
иккинчи устунга ёзинг:
verlassen, aufsagen, beantworten, vergessen, abfahren, ent-j nehmen, erklären, ausgehen,
besuchen, auftreten, bekommen, wiederholen.
2- машқ.
Нуқталар
ўрнига
ўнг
томонда
берилган
феъллардан
қўйиб, гапларни тўлдиринг:
1.
Der Bus
abfahren
мосиниі
2.
Nach den Stunden ... er in die Bibliothek.
aufstehen
3.
Wo ... deine Eltern?
haben
4.
Die Studenten ... die Sätze
besuchen
5.
Mein Bruder ... zwei Söhne.
abhören
6.
Der Lehrer ... in den Lehrraum.
leben
7.
Die Kinder ... die Schule.
nachsprechen
8.
Der Student ... den Text.
eintreten
9.
Er ... um 7 Uhr.
bekommen
10. Sie ... das Stipendium.
lesen
11. Der Junge ... ein interessantes Buch.
gehen
18 – Stunde
Kontrollarbeit.
19 – Stunde
Das Thema:Grammatik. Präsens
Fe`l zamonlari
Nemis tilida fe`llarning 6 zamon shakli bor. Hozirgi zamon (Präsens)o`tgan zamon uchun III
shakl Imperfekt Perfekt Plusquamperfekt kelasi zamon uchun 2 shakl (Futurum I va Futurum II).
Präsens
Hozirgi zamon fe`l o`zagiga shaxs son qo`shimchalarining qo`shilishi bilan yasaladi.
Singular
Plural
I. –e
I. –en
II. –(e)st
II. – (e)t
III. –(e)t
III. –en
Agar fe`l o`zagida d, t, undoshi bo`lsa, II va III shaxs birlikda hamda II shaxs ko`plikda
shaxs qo`shimchalaridan oldin –e unlisi orttiriladi.
Singular
I. Ich melde
Plural
I.Wir melden
II. Du meldest
II.Ihr meldet
III.Er meldet
III. Sie melden
Sie meldet
Es meldet
leben fe`lining tuslanishi
(kuchsiz fe`l)
Singular
I. Ich lebe
Plural
I.Wir leben
II. Du lebst
II.Ihr lebt
III.Er lebt
III. Sie leben
Sie lebt
Es lebt
Kuchli fe`llar Präsensda tuslanganda II va III shaxs birligida o`zagidagi a, au, e unlisini
o`zgartiradi.
1) a o`rniga ä; 2) au o`rniga äu; 3) e o`rniga è yoki ie bo`ladi.
Fahren (jo`namoq, bormoq)
Singular
I. Ich fahre
Plural
I.Wir fahren
II. Du fährst
II.Ihr fahrt
III.Er fährt
III. Sie fahren
Sie fährt
Es fährt
Sprechen (gapirmoq)
Singular
I. Ich spreche
II. Du sprichst
Plural
I.Wir sprechen
II.Ihr sprecht
III.Er spricht
III. Sie sprechen
Sie spricht
Es spricht
sehen (ko`rmoq)
Singular
Plural
I. Ich sehe
I.Wir sehen
II. Du siehst
II.Ihr seht
III.Er sieht
III. Sie sehen
Sie sieht
Es sieht
Aralash fe`llar xuddi kuchsiz fe`llardek tuslanadi.
Noto`g`ri fe`llarning Präsensda tuslanishi
haben
sein
werden
Ich habe
ich bin
ich werde
Du hast
du bist
du wirst
Er habt
er ist
er wird
Wir haben
wir sind
wir werden
Ihr habt
ihr seid
sie werdet
Sie haben
sie sind
sie werden
Eslatma: gehen, stehen, bringen noto`g`ri fe`llari Präsensda kuchsiz fe`llardek tuslanadi
1- машк. Қуйидаги феъллар билан Präsens да гап тузинг.
1. widmen (бағишламоқ), kennen (танимоқ), sitzen (ўтирмоқ). helfen (ёрдам бермоқ);
sprechen (гапирмоқ), essen (емоқ), stoßen(туртмоқ, итармоқ), schelten (койимоқ), schmelzen
(чиримоқ) tun (қилмоқ);
2. genesen (соғаймоқ), heben (кўтармоқ), stehen (турмоқ), gehen (бормоқ), weben (тўқимоқ);
3. bezeichnen (билдирмоқ), erlöschen (учирмоқ), empfehlen (таклиф қилмоқ), vernehmen
(эшитмоқ);
4. aufstehen (ўрнидан турмоқ), vorlesen (овоз чиқариб уқимоқ), kennenlernen (танишмоқ),
bekanntgeben (маълум қилмоқ).
2- машқ: Қавс ичидаги феълларни Präsens да қўйиб ёзинг.
1. Das Mädchen ... immer in der ersten Reihe. (sitzen) 2. Der Kranke ... schwer, (atmen) 3.
Mona Lisa ... seltsam, (lächeln) I. Ich ... schlecht, (rudern) 5. Die Mutter ... die Fladen. (bakken) 6.
Warum ... du dein Gesicht? (bergen) 7. Was ... das Kind besonders gern? (essen) 8. Wir... frische
Luft, (genießen) 9. Wir ….. sein Sohn? (heißen). 10. Man ... uns zu Gast, (einladen) 11. Der
Bildhauer ... ein neues Denkmal, (schaffen)
3-машқ. Берилган сўзлардан фойдаланиб гаплар тузинг.
Намуна:
j-m beim Lernen, j-m beim Tragen helfen
1.Ich helfe dir beim Lernen.
2.Der Junge hilft dem Alten beim Tragen.
1. ein Buch, eine Novelle, eine Zeitung lesen; 2. einen Bekannten, einen Schulfreund, einen
Schauspieler treffen; 3. einen Ball, einen Blick, den Brief in den Kasten werfen; 4. Blumen, das
Schweigen, sein Wort brechen; 5. deutlich, fließend, geläufig, mit dem Dozenten sprechen; 6. mit
Appetit, zu Mittag, zu Abend essen; 7. ein Buch, eine Wohnung, ein Konzert, eine Zeitung geben; 8.
die Telephonnummer, sein Versprechen, meine Bitte vergessen; 9. Fleisch, eine Gans, ein Huhn
braten; 10, gutv ein Schiff in der Ferne, aus dem Fenster sehen; 11. einen Saal, ein Zimmer, ein
Laboratorium betreten.
4-машқ. Нуқталар ўрнига куйида берилган сўзлардан мосини қўйиб гапларни ёзинг.
1. Im Herbst ... auf dem Lande die Ernte. 2. Die Bauern .. die Baumwolle. 3. Die Traktoren ...
Tag und Nacht. 4. Die Studenten den Bauern.
5. Heute ... eine Versammlung. 6. Alle... an der
Konferenz. 7. Warum ... keine Antwort? 8. Ich . .. mein Wörterbuch vom Bücherregal. 9. Er ... eine
Wanderung. 10. Sie .. . sich nicht zu verspäten.
versprechen,
vorschlagen, nehmen, finden, teilnehmen, stattfinden, helfen, arbeiten, pflücken, beginnen.
Das Thema: Beim Arzt
A
20 – Stunde
BEIM ARZT
Guten Tag, Herr Doktor!
Ich fühle mich schon einige Tage nicht
wohl. Seit gestern habe ich Husten. Als
ich heute aufstand, hatte ich starke Kopfschmerzen.
Ich glaube, ja. Ich habe die Temperatur
noch nicht gemessen, weil ich kein
Thermometer besitze.
Nein. Aber in der Brust sticht es,v- wenn
ich Luft hole.
Etwa vor einem halben Jahr! Bevor wir
hierher kamen, sind wir gründlich
untersucht worden.
AIs ich klein war, mußte ich wei Jahre in
einer Lungeneilstätte leben. Aber die Tb
ist ausgeheilt.
D
(Arzt)
Guten Tag! Nun, was fehlt Ihnen?
Haben Sie Fieber?
Darf ich einmal Ihren Puls fühlen? — Sie
haben Fieber. Wenn Sie nach Hause
kommen, melden Sie sich im Krankenzimmer. Sie gehören ins Bett! — Haben
Sie auch Halsschmerzen?
Während ich Ihnen ein Rezept schreibe,
machen Sie bitte einmal den Oberkörper
frei. Sonun atmen Sie bitte einmal
ganz tief ein! —Halten Sie die Luft an! —
Atmen Sie aus! —Und nun atmen Sie
ganz ruhig! — Danke! Wann sind Sie
das letzte Mal geröntgt worden?
Haben Sie früher einmal eine Tb
gehabt?
Vorsichtshalber lassen wir eine
Röntgenaufnahme von Ihrer Lunge
machen. Wenn Sie fieberfrei sind,
melden Sie sich mit diesem Zettel in der
Ist die Röntgenstation , hier im Hause?
Röntgenstation.
Ja, aber Sie müssen die Öffnungszeiten
Was fehlt Ihnen? — Қаерингиз оғрийди? Шикоятингиз
борми?
beachten.—Hier
ist das Rezept! Bitten
das Krankenzimmer — тиббиёт хонаси (медпункт) Sie einen Freund, daß er Ihnen die Medie gehören
Bett!Auf—Wiedersehen!
Сиз ётишингиз керак!
Vielen ins
Dank!
dizin aus der Apotheke holt!
die Tb — (= die Tuberkulose) — сил
Auf Wiedersehen!
BEIM ZAHNARZT
A
D
Guten Tag!
(Zahnarzt)
Der nächste, bitte!
Guten Tag!
Bitte nehmen Sie Platz!
Nun, wo fehlt's denn?
Machen Sie bitte Ihren Mund einmal ganz
weit auf! — Tut das hier weh?
Spülen Sie bitte erst einmal! Der Zahn ist
kariös. Es ist noch nicht sehr schlimm. Aber
eine Einlage ist nötig. Das nächste Mal
machen wir dann das Loch wieder zu. Und
nun machen Sie den Mund noch einmal ganz
weit auf! So ist es recht. — Gleich ist es
vorbei. —So. Und nun spülen Sie noch einmal!
Links oben ist auch schon einer schadhaft.
Den sehen wir das nächste Mal genauer an.
Bitte kommen Sie am Montag vierzehn Uhr
dreißig. Sie sind dann gleich der erste
Patient. Auf Wiedersehen!
Seit gestern habe ich rechts oben
heftige Zahnschmerzen.
Ja, sehr!
Bitte sehen Sie doch auch die anderen
Zähne nach!
Wann soll ich wiederkommen?
Auf Wiedersehen!
die Einlage — (вақтинча) пломба; тампон
spülen — чаймоқ
schadhaft — шикастланган; лат еган
Wo fehlt's denn? — Қаерингиз оғрияпти?
Tut d'as hier weh? — Шу ерда оғриқборми?
21- Stunde
Das Thema: Grammatik. Modalverben im Präsens
Präsensda modal fe`llarning tuslanishi
können – qila olmoq
mögen – istamoq
sollen – majbur qilmoq
dürfen – ruxsat, mumkin
müssen – kerak, lozim
wollen – xohlamoq
können
dürfen
müssen
sollen
wollen
mögen
ich
du
kann
kannst
darf
darfst
muß
mußt
soll
sollst
will
willst
mag
magst
er
sie
es
kann
darf
muß
soll
will
mag
wir ihr
sie
können
könnt
können
dürfen
dürft
dürfen
müssen
müßt
müssen
sollen
sollt
sollen
wollen
wollt
wollen
mögen
mögt
mögen
Sie
können
dürfen
müssen
sollen
wollen
mögen
1-машқ. Қуйидаги гапларни тусланг.
1. Ich kann die Gäste begleiten. 1. Ich darf nach Hause gehen. 3. Ich muß den Text heute
übersetzen. 4. Ich soll den,Tisch dekken. 5. Ich will ins Qrüne fahren. 6. Ich mag Apfel gern.
2-машқ. Модал феълларни қўллаб, саволларга жа|об беринг.
Намуна: Warum gehst du so frьh zu Bett? (um 6 Uhr aufstehen müssen)
— Ich muß um 6 Uhr aufstehen.
1. Warum ziehen sich die Mädchen so festlich an? (ins Theater gehen wollen) 2. Warum hat sich
Karim das Rauchen abgewöhnt? (gesund bleiben wollen) 3. Warum fährt Umid zum Bahnhof? (die
Fahrkarten besorgen müssen) 4. Warum geht ihr zu Erkin? (die Aufgabe selbst nicht lösen können)
5. Warum geht ihr so fruh ins Museum? (sich nicht verspäten dürfen)
3-машқ. Қуйидаги модал феълларни презенсда қўлланг.
a) können
1. Ich ... dich zum Bahnhof begleiten, 2. Du ... diesen Texti nicht übersetzen. 3. Er . .. ohne Arbeit
leben. 4. Wir ... heute irrl Labor arbeiten. 5. Ihr ... eine Rundfahrt durch die Stadt unter-1 nehmen. 6.
Sie ... heute zu Hause bleiben. 7. Im Lesesaal ... man bis 10 Uhr abends arbeiten. 8. Sie ... dir bei
dieser Arbeit helfen. I
b) dürfen
1. . .. man hier rauchen? 2. Du ... das Wörterbuch mitnehmen.! 3. Die Kinder . ..sich diesen Fijm
nicht ansehen. 4. Niemand .. es erfahren. 5. Der Junge ... im Hof spielen, 6. Man ... nicht ährend
der Stunde plaudern. 7. Ihr ... mitgehen. 8. . .. ich he rein?
c) wollen
1. Ich ... ins Grüne fahren. 2. ... du Spazierengehen? 3. Er ... im Sprachlabor arbeiten. 4. Wir ...
einen Ausflug machen. 5..;. ihr das Museum besichtigen? 6. Sie ... ihren kranken Freund besuchen.
7. ... Sie mir nicht helfen? 8. Mein Freund ... englisch studieren. 9. Die Gäste ... die Gemäldegalerie
besuchen. 10. Der Junge ... Bildhauer werden.
d) sollen
1. ... ich auf dich warten? 2. Du ... das Paket an ihn abgeben., 3. Das Mädchen ... zuerst das
Studium beenden. 4. Er ... aufmerksam sein. 5. Wir, .. .. den Hof sauber machen. 6. Ihr ... allen
selbst entscheiden. 7. Der Arzt .. . um 10 Uhr kommen. 8. Sie ... heute mit dem Zug fahren.
e) müssen
1. Ich ... das Handbuch (қўлланма) am Mittwoch abgeben. 2. Du ... mir unbedingt davon erzählen.
3. Er ... heute einen Aufsatz schreiben. 4. Wir ... die Prüfungen gut bestehen. 5. Ihr ... euch zürn
Seminar vorbereiten. 6. Sie ... viel, an sich arbeilen.
f) mögen
1. Ich ... Birnen gern. 2. ... du Volksmusik? 3. Sie ... diesen Menschen nicht. 4. Er ... Zeitgenosse
von Nawoi.sein. 5. ... ihr Kompott? 6. Sie ..: Palow am besten. 7. Sje ... davon gar nichts wissen. 8.
Der Mann ... die Kinder nicht leiden.
22- Stunde
Die Jahreszeiten
23- Stunde
Das Thema: Grammatik.Imperfekt.Deklination der schwachen und starken
Verben im Imperfekt.
Fe`llarning tuslanishi jihatdan bo`linishi
Nemis tilida hamma fe`llar tuslanishi jihatidan 5 turga bo`linadi:
1) Kuchli fe`llar (die starken Verben)
2) Kuchsiz fe`llar (die schwachen Verben)
3) Präterito – Präsentia fe`llari
4) Aralash fe`llar (die gemischten Verben)
5) Noto`g`ri fe`llar (die unregelmäßigen Verben )
Kuchli fe`llar
Imperfekt va ba`zan PII shakllarida o`zakdagi unli tovush o`zgaradi: bu fonetik hodisa
ablaut deyiladi.
Infinitiv
Imperfekt
Partizip II
Lesen
las
gelesen
Sprechen
sprach
gesprochen
Singen
sang
gesungen
Springen
sprang
gesprungen
Kuchli fe`llar o`zakdagi tovushlarining o`zgarishiga ko`ra 7 turga bo`linadi:
Kuchsiz fe`llar
Kuchsiz tuslanishdagi fe`llarning asosiy shaklini yasashda ularning o`zagidagi tovushlari
o`zgarmaydi.
Infinitiv
Imperfekt
Partizip II
Lernen
lernte
gelernt
Leben
lebte
gelebt
Spielen
spielte
gespielt
Machen
machte
gemacht
Präterito - Präsentia fe`llari
Präterito - Präsentia fe`llari guruhiga müssen, wollen, dürfen, können, mögen, wissen fe`llari
kiradi. Bu fe`llar ma`no jihatidan modal fe`llar deyiladi. (wissen dan tashqari).
Modal fe`llarning Imperfekt va Part.II asosan kuchli fe`llar kabi yasaladi. Agar umlauti
bo`lsa tushib qoladi.
Grundformen
Infinitiv
Imperfekt
Partizip II
Können
konnte
gekonnt
Dürfen
durfte
gedurft
Mögen
mochte
gemocht
Müssen
mußte
gemußt
Eslatma: wissen (bilmoq) fe`li xuddi modal fe`llardek
wissen – wußte- gewußt shaklida bo`ladi.
Aralash fe`llar
Aralsh fe`llar tuslanishidagi fe`llarda ham kuchli, ham kuchsiz tuslanishdagi fe`llarning
belgilari bo`ladi:
Ular Imperfektda te, Partizip II da –t qo`shimchasini oladi, ayrim vaqtda o`zgaradi yo
tovushli a tovushiga almashadi.
Infinitiv
Imperfekt
Partizip II
Brennen
brannte
gebrannt
Kennen
kannte
gekannt
Nennen
nannte
genannt
Rennen
rannte
gerannt
Wenden
wandte
gewandt
Denken
dachte
gedacht
Noto`g`ri fe`llar
qiladi.
Noto`g`ri fellar asosiy shakllarining yasalishi va tuslanishi jihatidan boshqa fe`llardan farq
Infinitiv
sein
haben
werden
gehen
tun
Imperfekt
war
hatte
wurde
ging
tat
Partizip II
gewesen
gehabt
geworden
gegangen
getan
1-машк. Қуйидаги гапларни Imperfekt да ёзинг.
1. Mein Bruder reist nach Moskau. 2. Er nimmt ein Taxi. 3. Er sieht die Zeitung durch. 4. An der
Wand hдngt eine Uhr. 5. Ich rufe'meine Schwester an. 6. Es ist kalt, sie zieht ihren warmen Mantel
an. 7. Die Vorlesung beginnt-um 2 Uhr. 8. Er spricht gut deutsch. 9. Hier findet eine Konferenz statt.
10. Der Student nennt alle Präpositionen mit Dativ. II. Sie verbringt ihren Urlaub in Tschimgan. 12.
Die Freunde denken oft an ihre Kindheit.
2- машқ. Нуқталар ўрнига қавс ичидаги феълларни тегишли шахс-сонда қўйинг.
1. Ich ... auf die Bank, (sich setzen) 2. Ihr ... um den Tisch, (sich setzen) 3. Die Eltern . .. mit
dem Gruppenleiter, (sich unterhalten) 4, Die Studenten .. . mit den Gдsten aus Deutschland,
(sich unterhalten) 5. Mein Freund ... am Meer, (sich erholen) 6. Im Sommer ... wir ... in
unserer Villa, (sich erholen) 7. Er.. . das neue Thema .... (sich aneignen) 8. Du ... die neue Regel, (sich merken) 9. Ich ... nach den Stunden den Text .... (sich anhören
24 – Stunde
Kontrollarbeit
25-Stunde
Das Thema: Übungen zu den Verben
1- машқ. "lernen" ёки "studieren" феълларини қўйинг.
1. Die Studenten ... die Geschichte der Republik. 2. Welche Sprache ... Sie? 3. Wer ..: Deutsch? 4.
Das Kind ... in der Schule. 5. ... die Vokabeln? 6. Karima ... an dieser Fakultät. 7. Welches Buch ...
du jetzt? 8. Ich ... die Wörter. 9. An den Universitäten ... die beste Jugend.
2- машқ. Қавс ичидаги феълларни ҳозирги замонда қўйинг.
1. Er ... ein interessantes Buch (lesen). 2. Der Junge ... dem Vater (helfen). 3. Sie .-. ihren
Schulfreund (treffen). 4. Das Mädchen ... den Brief in den Kasten (werfen). 5. Er... deutsch (sprechen). 6. ... du meine Bitte nicht (vergessen)? 7. Er ... mit Appetit zu Mittag (essen). 8. Sie ... mit der
Straßenbahn (fahren) 9. Der Student ... um die Wette (laufen). 19. Der Dozent ... eine Vorlesung
(halten).
3-машк. Немис тилига таржима қилинг. Феълларни имперфектда қўйинг.
1. Авваллари биз шаҳар марказида яшаганмиз. 2. Кеча меҳмонлар Хивани томоша
қилишди. 3. Мен конфереицияда қатпашдим. 4. Ойим деразани очди. 5. Толиб шеърни ёддан
айтди, ўқитувчи уни мақтади. 6. Биз спорт залида шуғулландик. 7.Отам скрипкани яхши чалди.
8. У Лейпцигдаги дўстига табрикнома жўнатди. 9. У матнни қийналмай таржима қилди. 10.
Бувим бизга кўп эртак айтиб берарди. 11. Лола немис тилига қизиқар ва яхши ўқирди.
4-машқ. "Essen" феълини шахс ва сонда тўғри қўйинг.
1. Er ... Mittag. 2. Du ... aber zu viel. 3. Ich ... heute zu Hause. 4. Wir .. . Abendbrot gewöhnlich
im Studentenheim. 5. ... ihr immer so weing? 6. Warum ... Sie heute so spät Abendbrot? 7. Wo ...
du heute Mittag? 8. Sie ... jeden Tag an der Hochschule Mittag.
5- машқ. Қавс ичидаги феълларни ҳозирги замонда қўйинг.
1. Er ... ein interessantes Buch (lesen). 2. Der Junge ... dem Vater (helfen). 3. Sie .-. ihren
Schulfreund (treffen). 4. Das Mädchen ... den Brief in den Kasten (werfen). 5. Er... deutsch (sprechen). 6. ... du meine Bitte nicht (vergessen)? 7. Er ... mit Appetit zu Mittag (essen). 8. Sie ... mit der
Straßenbahn (fahren) 9. Der Student ... um die Wette (laufen). 19. Der Dozent ... eine Vorlesung
(halten).
26 - Stunde
Das Thrma: Das Bildungswesen in Deutschland
Die Organisation der Schulen ist die Sache der Bundesländer. Sie bestimmen die
Zeit der Ferien und auch die Stundenpläne der Schulen.
Allgemeine Bestimmungen sorgen dafür, dass ein gewisses Maß an Einheitlichkeit
vorhanden ist. Das Schulsystem hat drei Stufen: die Primarstufe, die Sekundarstufe I und die
Sekundarstufe II. Jungen und Mädchen, die am 30. Juni schon sechs Jahre alt sind, gehen im
Herbst in die Schule. Zuerst kommen sie in die Grundschule. In der vierten Klasse ist die
Grundschule zu Ende. Nun beginnt die Sekundarstufe, hier gibt es verschiedene Wege:
Hauptschule, Realschule, oder Gymnasium.
Die Hauptschule umfasst die Klassen fünf bis zehn, sie bereitet die Schüler auf einen
praktischen Beruf vor. Die Realschule umfasst auch die Klassen fünf bis zehn, stellt aber höhere
Anforderungen an die Schüler. Wenn ein Schüler nach der Grundschule in ein Gymnasium kommt,
so lernt er hier neun Jahre. Nach der Klasse dreizehn macht er das Abitur. Erst danach kann man
auf eine Hochschule oder eine Universität gehen.
Ein anderer Weg ist die Gesamtschule. Hier sind die oben genannten Schultypen
zusammengefasst. Die Schüler verlassen je nach Begabung die Schule früher oder später.
Wortschatz zum Text
Die Organisation der Schule – мактаб
die Gesamtschule – умумий мактаб
системаси
später – кейинроқ
Allgemeine Bestimmungen – умумий қарор
früher – аввал
die Grundschule – бошланғич мактаб
umfassen vt – сақламоқ,ўрамоқ
beginnen vt – бошламоқ
Weg m –(e)s –e – йўл
Schulen
In Deutschland beginnt die Schulpflicht im Alter von 6 Jahren und endet mit 18. Zuerst gehen
die Kinder in die Grundschule. Dort muessen sie vier Jahre lernen. Die vier Jahre Grundschule
sind fuer alle gleich. Dann koennen die Kinder drei verschiedene Bildungswege einschlagen.
Nach der Grundschule koennen die Kinder 5 Jahre die Hauptschule und danach noch 3
Jahre die Realschule besuchen. Oder sie koennen 6 Jahre die Realschule besuchen,
anschliessend vielleicht noch 2 Jahre eine Fachoberschule. Der dritte Bildungsweg fuehrt ins
Gymnasium, wo man 9 Jahre lang lernen muss. Nach dem Abitur kann man dann an einer
Universitaet oder Hochschule
studieren.
Die Bildungswege in der Bundesrepublik sind nicht ueberall absolute gleich. In einigen
Bundeslaendern gibt es zum Beispiel auch Gesamtschulen. Darin sind alle Schultypen unter
einem Dach. In diesen Schulen koennen die Schueler den Bildungsweg leicht wechseln.
Entscheidend sind dabei die Leistungen. An allen Schulen gibt es Noten von l bis 6 , und sie
bedeuten:
1-sehr gut
2-gut
4- ausreichend
,
3-befriedigend
5- mangelhaft
6- ungenuegend
ÜBUNGEN
1. Lesen Sie und übersetzen Sie den Text!
2. Beantworten Sie folgende Fragen!
Wieviel stufen hat das Schulsystem in Deutschland?
Ist die Grundschule in der vierten Klasse zu Ende?
Umfasst die Hauptschule die Klassen fünf bis zehn?
Wieviel Jahren lernt ein Schüler nach der Grundschule in ein Gymnasium?
Wohin kann man nach dem Abitur gehen?
3. Übersetzen Sie!
1. Zuerst kommen sie in die Grundschule. 2. Die Organisation der Schulen ist Sache der
Bundesländer. 3. Wenn ein Schüler nach der Grundschule in ein Gymnasium kommt, so lernt er
hier neun Jahre. 4. Die Hauptschule umfasst die Klassen fünf bis zehn, sie bereitet die Schüler auf
einen praktischen Beruf vor. 5. Ein anderer Weg ist die Gesamtschule.
4. Über Sie nach dem Muster!
Gefällt dir das Buch? (mein Bruder)
Mir gefällt es aber meinem Bruder gefällt es nicht.
Gefällt euch der Film? (unser Freund)
Gefallen dir die Fotos? (meine Eltern)
Gefallen euch die Artikel? (der Vater)
Gefällt dir das Kleid? (sie)
Gefallen Ihnen die Blumen? (meine Mutter)
5. Üben Sie!
Muster: Ich fahre viel - Fährst du auch viel?
Ich fahre mit dem Bus nach Hause.
Rolf fährt am Abend nach Bonn.
Horst fährt am Morgen.
Wir halten hier.
Er hält da.
Ich halte heute hier.
Uebung 1. Beantworten Sie folgende Fragen!
l. Welche Schulen gibt es in Deutschland? 2. Wie lange muessen die Kinder in der
Grundschule lernen? 3. Welche Bildungswege koennen die Kinder nach der Grundschule
einschlagen? 4. Welcher Bildungsweg fuehrt zum
27-Stunde
Das Thema: Ubungen zum Thema die trennbaren und untrennbaren Prafixen der Verben
Маълумки, ўзбек тилидаги феълларда олд қўшимча бўлмайди. Немис тилида эса
аксинча феълларнинг ажраладиган вг ажралмайдиган олд қўшимчалари бор.
1) be-, ge-, er-, ver-, zer- emp-, ent-, miß- префикслари ажралмайдиган олд
қўшимчалардир. Масалан:
erlernen, begegnen.
ich begegne
wir begegnen
du begegnest
ihr begegnet
sie begegnen
er
Sie begegnen
sie } begegnet
es
2) an-, auf-, aus-, bei-, ein-, mit-, noch-, vor-, zu- ва шу каби префикслар ажраладиган
олд қўшимчалардир: Масалан:
mitfahren:
ich fahre mit
wir fahren mit
du fährst mit
ihr fahrt mit
er
sie fahren mit
sie } fährt mit
Sie fahren mit
es
Ажраладиган олд қўшимчалар гапда ишлатилганда ҳам ажралиб, гапнинг охирида келади.
Масалан:
Mein Bruder fährt heute nach Taschkent mit:
Der Kranke nimmt die Pille ein.
3) Айрим ярим префикслар борки, уларнинг ажралиш ёки ажралмаслиги гап маъносига
боғлиқбўлади. Масалан:
Er übersetzt den Text.
У матнни таржима қилади.
Er setzt uns auf das andere Ufer über.
Er wiederholt die Regeln.
Er holt sein Lehrbuch von
У бизни бошқа қирғоққа ўтказади
У қоидаларни такрорлайди.
Lola wieder.
У Лоладан ўзининг дарслигини қайтариб
олиб келади.
1- машқ. Ажраладиган олд қўшимчали феълларни бир устунга, ажралмайдиганларини
иккинчи устунга ёзинг:
verlassen, aufsagen, beantworten, vergessen, abfahren, ent-j nehmen, erklдren, ausgehen,
besuchen, auftreten, bekommen, wiei derholen.
2- машқ.
Нуқталар
ўрнига
ўнг
томонда
берилган
феъллардан
мосиниі
қўйиб, гапларни тўлдиринг:
12. Der Bus
abfahren
13. Nach den Stunden ... er in die Bibliothek.
aufstehen
14. Wo ... deine Eltern?
haben
15. Die Studenten ... die Sätze
besuchen
16. Mein Bruder ... zwei Söhne.
abhören
17. Der Lehrer ... in den Lehrraum.
leben
18. Die Kinder ... die Schule.
nachsprechen
19. Der Student ... den Text.
eintreten
20. Er ... um 7 Uhr.
bekommen
21. Sie ... das Stipendium.
lesen
22. Der Junge ... ein interessantes Buch.
gehen
3- машқ. Немис тилига таржима қилинг.
1. Бизнинг институт Ҳамид Олимжон кўчасида жойлашган 2. Менинг акам педагогика
институтида ўқийди. 3. Институтда ўқиш беш йил давом этади. 4. Мен биринчи курс
талабасима^ 5. Мен ўзбек тили ва адабиёти факультетида ўқийман. 6. Бугу бизнинг немис
тили дарсимиз бор. 7. Сен немис тилини яхіш кўрасанми? 8. Биз маъруза тинглаймиз. 9. У
гапларни такрор лайди (nachsagen). 10. Уқитувчи қоидани тушунтиради. 11.Сиз луғат билан
ишлайсизми? 12. Сен эрталаб соат нечада турасан!
29 - Stunde
Kontrollarbeit
I kurs II semestr
1 – Stunde
Das Thema: Olmosh (das Pronomen)
Olmoshlar ot, sifat va son o`rnida qo`llaniladi.
O`zbek tilida olmoshlar ma`no jihatidan 7 turga bo`linadi:
1) Kishilik olmoshlari
5)
Belgilash olmoshlari
2) O`zlik olmoshi
6)
Bo`lishsizlik olmoshlari
3) Ko`rsatish olmoshari
7)
Gumon olmoshlari
4) So`roq olmoshlari
Nemis tilida esa olmoshlar 8 turga bo`linadi:
1.Kishilik olmoshlari
5. So`roq olmoshlari
2. O`zlik olmoshi
6. Nisbiy olmoshlar
3. Egalik olmoshlari
7. Noaniq olmoshlari
4. Ko`rsatish olmoshlari
8. Shaxssiz olmoshlar
Kishilik olmoshlari (das Personalpronomen)
Nemis tilida quyidagi kishilik olmoshlari bor.
Singular
Plural
1. Person – ich
1. Person –wir
2. Person – du
2. Person –ihr
3. Person –er, sie,es
3. Person – sie
Höflichkeitsform - Sie
Kishilik olmoshlari turlanadi
(Deklinationstabelle der Personalpronomen)
Kasus
1
2
3
3
3
1
2
3
Nom.
Ich
Du
Er
Sie
Es
Wir
Ihr
Sie
men
sen
u
u
u
biz
siz
ular
Meiner
Deiner
Seiner
Ihrer
Seiner
Unser
Euer
Ihrer
Gen.
mening
sening
uning
uning
uning
Mir
Dir
Ihm
Ihr
Ihm
Uns
Euch
Ihnen
menga
senga
unga
unga
unga
bizga
sizga
ularga
Mich
Dich
Ihr
Sie
Es
Uns
Euch
Sie
meni
seni
uni
uni
uni
bizni
sizni
ularni
Dat.
Akk.
sizming siznimg ularning
Egalik olmoshlari (Das Possessivpronomen)
Person
Singular
Plural
Höflichkeit
1. Person
Ich-mein
Wir-unser
Sie-ihr
2. Person
Du-dein
Ihr-euer
3. Person
Er,es-sein
Sie-ihr
Sie-ihr
Egalik olmoshlari birlikda noaniq artikllardek, ko`plikda esa aniq artikllar kabi turlanadi.
O`zlik olmoshlari (Das Reflexivpronomen)
Nemis tilida sich o`zlik olmoshi o`zlik fe`lining shakli va uning III shaxs birlik va ko`pligida
qo`llanadi.
Bu olmosh o`zbek tiliga –n, -un bilan hosil qilinadi.
Masalan: sich waschen
O`zlik fe`llarining tuslanishi:
sich waschen-yuvinmoq
Singular
Plural
1.ich wasche mich
1. wir waschen uns
2. du wäschst dich
2. ihr wäscht euch
3.er wäscht sich
3.Sie wäschen sich
sie wäscht sich
es wäscht sich
Sich olmoshi ba`zan o`zbek tilida „o`z so`zi ma`nosida qo`llanadi:
Er kauft sich ein Heft – U o`zi uchun daftar sotib oldi.
Sie fühlt sich gut - U o`zini yaxshi sezadi.
Sich o`zlik olmoshi boshqa olmoshlardan mustaqil ma`noga ega bo`lmaganligi bilan farq
qiladi.
2 – Stunde
Das Thema: Freizeit und Urlaub
Die Deutschen haben immer mehr Freizeit. Wie in den meisten westeuropaeischen Laendern
wird auch in Deutschland nicht mehr als vierzig Stunden in der Woche gearbeitet. Womit
beschaeftigen sich die Deutschen in der Freizeit?
Fernsehen und Zeitunglesen sind die alltaeglichen Freizeitbeschaeftigungen der meisten
Deutschen. Praktisch alle Haushalte besitzen einen Fernseher, oft auch einen Videorekorder.
Davor verbringen die Deutschen mindestens zwei Stunden taegiich.Viele Buerger haben
Sonnabend und Sonntag frei. Sie machen dann entweder einen Ausflug oder bleiben zu Hause.
Sie moechten ausschlafen, fernsehen, lesen oder Spazierengehen. Gaststaetten und Lokale, aber
auch Museen, Kinos und Theater sind gut besucht.
Die Haupturlaubszeit ist der Sommer. Da reisen die Deutschen gern, im Ausland trifft man sie
ueberall. Aber etwa 44 Prozent bleiben in der Heimat. Sie verbringen ihren Urlaub an der Nordsee
oder an der Ostsee, im Gebirge oder in einer anderen schoenen Gegend.
Doch nicht alle Leute koennen im Sommer Urlaub machen. Manche sind krank oder arbeitslos,
andere muessen arbeiten. Vor allem Bauern muessen oft auf Sommerferien verzichten, denn im
Sommer haben sie besonders viel zu tun. Dann erholen sie sich im Winter.
Übung l .Welche Aussagen sind aufgrund des Textes richtig (R), welche sind falsch (F)?
Saetze
Die Deutschen haben keine Zeit.
In Deutschland wird nicht mehr als 40 Stunden in der
Woche gearbeitet.
Alle Haushalter besitzen keinen Fernseher, keinen
Videorekorder.
Viele Buerger haben Sonnabend und Sonntag frei.
Richtig
Falsch
Sie machen einen Ausflug oder bleiben zu Hause.
Die Buerger besuchen Gaststaetten, Lokale, Museen,
Kinos, Theater nicht.
Die Haupturlaubszeit ist Winter.
Die Deutschen verbringen ihren Urlaub an der Nordsee.
Übung 2 . Sprechen Sie ueber Ihre Freizeitbeschaeftigungen! Uebung 3.
Beantworten Sie folgende Fragen!
l. Wieviel Stunden arbeiten die Deutschen in der Woche? 2. Was sind die
alltaeglichen Freizeitbeschaeftigungen der Deutschen? 3. Womit beschaeftigen sie sich am
Wochenende? 4. Wo verbringen die Deutschen den Sommer? 5.
Warum koennen nicht alle Leute im Sommer Urlaub machen? 6. Wie verbringen Sie Ihre
Freizeit?
Übung 4. Geben Sie richtige Uebersetzung folgendes Sprichwortes: "Uebung macht den
Meister" auf Usbekisch.
3 – Stunde
Das Thema: Die unbestimmte und unpersönliche Pronomen.
Noaniq olmoshlar (Das unbestimmte Pronomen)
Noaniq olmoshlar man, es, (alohida tarjima qilinmaydi) jemand (biron kishi) niemand (hech
kim) etwas biron narsa ), nichts (hech nima) viele (ko`p), einige (ba`zi) jeder (har kim) va boshqalar.
Man spricht deutsch
- Nemischa gapirayotirlar.
Man schreibt den Brief.
- Xat yozayotirlar.
Man olmoshi modal fe`llar bilan qo`shilib, quyidagicha tarjima qilinadi.
Man kann (mumkin)
Man kann nicht (mumkin emas)
Man darf (ruxsat)
Man darf nicht (ruxsat etilmaydi)
Shaxssiz olmosh (Das unpersönliche Pronomen)
Es - shaxssiz olmosh. Es olmoshi odatda kesimi shaxssiz fe`l bilan ifodalangan gaplarda ega
vazifasida keladi:
Es regnet - Yomg`ir yog`moqda
Es ist kalt. – Sovuq
Es bletzt - Chaqmoq chaqayapti
Es ist warm - Iliq
Es donnert - Momoqaldiroq bo`layapti.
Es gibt – Bor
Es schneit – Qor yog`moqda
Es gibt nicht - Yo`q
Es scheint – Quyosh nur sochayapti
Wie spät ist es? – Soat necha?
Es olmoshi ba`zi iboralarda ham
Wie geht es Ihnen – Ahvolingiz qanday?
qo`llanadi.
Es ist neun Uhr? – Soat 9?
Übungen zum Thema ”Das Pronomen”
Übung 1. Setzen Sie statt der Subjekt-Substantive
Pronomen “man” ein.
1.Wir feiern im März 2001 das Internet Festival. 2. Sie arbeiten täglich im Personal
Computer. 3. Die Ausländer bewundern die Sehens würdigkeiten Taschkents. 4. Die Studenten
betreten das Auditorium rechtzeitig.
Übung 2. Übersetzen Sie ins Deutsche.
1. Ishlaringiz qalay? - Rahmat ishlarim tuzuk. 2. Kecha issiq edi, bugun salqin. 3. Bugun qor
yog`ayapti. Kecha yomg`ir yoqqan edi. 4. Soat necha bo`ldi. Soat hozir ikki. 5. O`zbekistonda
qachon yomg`ir ko`p yog`adi? 6. Kun bo`yi yomg`ir yog`di.
Übung 3. Übersetzen Sie ins Usbekische.
1. Diese schrecklichen Gedanken trieben ihm Tränen in die Augen (S.Aini). 2. An diesem
Sonnabend lief ich sehr schnell von der einen Medresse zur anderen. (S.Aini). 3. An jenem Abend
führte Saida in ihrem Arbeitszimmer einen politischen Zirkel durch (A.Kachar). 4. Der nächste Turm
befand sich in 25 Meter Entfernung. Das war schon gefährlicher. (B.Aritz). 5. Erzähl das dem Vater
nicht. Der macht sich gleich wieder Gedanken (W.Bredel).
Übung 4. Finden Sie die Relativpronomen.
1. Das Werk, in dem mein Vater arbeitet, liegt in Zentrum der Stadt. 2. Das Institut, in dem
deine Schwester studiert, ist groβ. 3. Die Lehrerin, deren Schüler gut antworten, ist immer
zufrieden. 4. Das Buch, das (Welches) du liest, ist interessant. 5. Die Aufgabe, die ich erfüllt habe,
ist schwer.
Teste zum Thema “Das Pronomen”
1. Ersetzen Sie die unterstrichenen Wörter durch die Pronomen.
Die Mutter gab dem Kind ein Buchlein.
A) er/ihm B) sie/ihm C) er/ihnen D) es/sie
2. Der Junge spielt mit seinen Mitschülern sehr gern Fuβball.
A) er/ihr B) er/ihnen C) sie/ihr D) er/sie
3. Ich danke ... für ... Aufmerksamkeit.
A) Ihnen/ihre
B) sie/ihr C) sie/unsere D) ihre/ihnen
4. Ergänzen Sie die Sätze durch die Pronomen.
... arbeitet heute nicht. ... ist Sonntag.
A) man/es B) es/man C) er/es D) es/er
5. ... wird dunkel, ... muβ Licht machen.
A) man/es B) es/man C) es/du D) man/sie
6. Was ... gründlich lernt, bleibt lange im Kopf.
A) du B) er C) man D) wir
7. Seit einem Monat bekomme ich ... Briefe von ihm.
A) kein B) keine C) keinen D) keiner
8. Ich habe unterwegs ... Mann getroffen.
A) keine B) keinen C) nicht D) keiner
9. Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiβ ... von seiner
eigenen. (I.W.Goethe).
A) etwas
B) nichts C) kein D) alles
4 –Stunde
Das Thema:Im Lebensmittelgeschaft
5 – Stunde
Das Thema: Die Personalpronomen
Kishilik olmoshlari (das Personalpronomen)
Nemis tilida quyidagi kishilik olmoshlari bor.
Singular
4. Person – ich
5. Person – du
Plural
1. Person –wir
2. Person –ihr
6. Person –er, sie,es
3. Person – sie
Höflichkeitsform – Sie
Kishilik olmoshlari turlanadi
(Deklinationstabelle der Personalpronomen)
Kasus
Nom.
Gen.
Dat.
Akk.
1
Ich
men
Meiner
mening
Mir
menga
Mich
meni
2
Du
sen
Deiner
sening
Dir
senga
Dich
seni
3
Er
u
Seiner
uning
Ihm
unga
Ihr
uni
3
Sie
u
Ihrer
uning
Ihr
unga
Sie
uni
3
Es
u
Seiner
uning
Ihm
unga
Es
uni
1
2
3
Wir
Ihr
Sie
biz
siz
Ular
Unser
Euer
Ihrer
sizming siznimg Ularning
Uns
Euch
Ihnen
bizga
sizga
Ularga
Uns
Euch
Sie
bizni
sizni
Ularni
1- машқ. От ўрнига келишик олмошларидан мосини қўйинг.
1. Wir sehen den Bus. 2. Er hilft dem Vater. 3. Er besucht seinen Freund sehr oft. 4. Sie
gratuliert der Mutter. 3. Ich verstehe den Lehrer nicht. 6. Er schreibt einen Brief. 7. Sie übersetzt ein
Gedicht. 8. Dieses Auto gehört dem Lehrer. 9. Der Dozent erklärt die Regel. 10. Er schenkt sie
seiner Freundin.
2- машк. Нуқталар ўрнига тегишли кишилик олмошларини қўйинг.
1. Ich und meine Freundin wohnen in einem Haus. Ich besuche ... oft. 2. Unsere Freunde sind
hilfsbereit. Wir wenden uns oft an ... und sie helfen .... 3. Er besucht euch morgen. Seid ... zu
Hause? 4. Du hast doch heute Geburtstag, ich gratuliere ... . 6. Die Mutter kauft ein neues Kleid.
Sie schenkt... mir. 6- Er liest eine Erzählung. ... ist interessant. 7. Er sagt ein Sprichwort. Ich
verstehe ... aber nicht.
6 - Stunde
Kontrollarbeit
7 – Stunde
Das Thema: Übungen zum Thema Pronomen.
1-машқ. Келишикларда турланг.
1. mein Aufsatz, mein Diktat, meine Arbeit; 2. unser Leben, unsere Zeitung, unser Haus
2-машқ. Қуйидаги гапларни шахс-сонда тусланг.
1. Ich lese mein Buch. 2. Ich liebe meine Eltern.
3-машқ. Нуқталар ўрнига эгалик олмошларидан мосини қўйинг.
1. Erkin berichtet über ... Leistungen. 2. Alle дußerten ... Meinungen. 3. Mein Nachbar bezieht ...
neue Wohnung. 4. Der Student verbessert ... Fehler. 5. Wir erzählen von …. Reise. 6. Ich rufe ...
Schwester an. 7. Sie erzählen über ... Theaterbesuch. 8. Wie verbringst du .. Urlaub?
4-машқ: Немис тилига таржима қилинг.
1. Мен унинг синглисини яхши биламан. 2. Сен уларнинг ота-оналари билан танишсан. 3.
Биз унинг боғидаги гулларини кўрдик. 4. Езувчи ўзининг шеърларини ўқиб берди. 5. Талабалар
хоналарини тозаладилар. 6. Улар дўстлари билан хат ёзишади. 7. У иншосини эртага ёзади.
8. Сен ўз ишларинг ҳақида гапирасан. 9. Болалар ўзларининг мактабини севадилар. 10. Биз
опамизга доимо ёрдамлашамиз. 11. Сен укаларингга ўқишда ёрдамлашасанми? 12. Улар
дўстларини доимо қўллашадими?
Übung 1. Setzen Sie statt der Punkte passende
Personalpronomen ein.
1. ... lernst du in der Schule. 2. ... spricht deutsch gut. 3. ... geben ein Heft. 4. Arbeitest ... im
Institut? 5. ... übersetzt den Text richtig.
Übung 2. Setzen Sie statt der unterstrichenen Wörter
passende Pronomen ein.
1. Der Professor erklärt den Studenten die Aufgabe. 2. Die Mutter liest dem Enkel ein
Märchen. 3. Er gibt der Lehrerin ihren Füller. 4. Der Arzt gibt der Patientin die Arznei. 5. Lola zeigt
der Tante die Fotos. 6. Mein Freund schreibt dem Vater, einen ßrief.
Übung 3. Setzen Sie statt der Punkte passende Pronomen in entsprechenden Kasus ein.
1. Meine Schwester hat heute Geburtstag. Ich gratuliere ..., schenke ... ein Buch. 2. Mein
Vater wird mit einer Medaille ausgezeichnet. Wir gratulieren ..., beglückwinschen ..., schenken ...
Blumen. 3. Meine Tochter hat heute Geburtstag. Ich gratuliere ..., küsse ... und schenke ... eine
Puppe. 4. Mein kleiner Sohn hat Geburtstag. Ich gratuliere ..., küsse ... und schenke ... eine
Spielzeug.
Übung 4. Beantworten Sie die Fragen.
1. Bekommst du oft Briefe von deinen Freunden aus Berlin? 2. Ist dein Zimmer im
Studentenheim sauber? 3. Sorgen Sie für Sauberkeit in Ihrem Zimmer? 4. Aus wieviel Studenten
besteht ihre Gruppe?
8 – Stunde
Das Thema:Das Zahlwort. Die Grund und Ordnungszahlworter
Son (Das Zahlwort)
Predmetning son-sanog`ini yoki tartibini bildiradigan so`z turkumi son deyiladi.
Sonlar ikki turga bo`linadi: aniq son va noaniq son. (viel, wenig, etwas).
Aniq sonlar yana bir necha turga bo`linadi.
1. Sanoq sonlar ( bir, ikki, eins, zwei)
2. Tartib sonlar (birinchi, erste)
3. Kasr sonlar (ein Zehntel)
Sanoq son ( Das Grund zahlwart)
Predmet sonini bildirib, uneviel? (Qancha?) so`rog`iga javob bo`ladi:
Sanoq sonlar tuzilishiga ko`ra uch turga bo`linadi: Tub son, yasama son, qo`shma son.
Bir o`zakli sonlar tub son deyiladi.
1.................. 12, 100, 1000, eine million 1000000, eine Milliarde 1000000000.
2. Yasama son tub songa –zig qo`shimchasini qo`yish bilan yasaladi – zig qo`shimchasi bilan
o`nliklar yasaladi:
zwei – 20 - zwanzig
vier – 40 – vierzig
drei – 30 – dreiβig
fünj – 50 – fünjzig
seches – 60 – sechzig
acht – 80 – achtzig
sieben – 70 - siebzig
4.
Ikki yoki undan ortiq sonlardan yasalgan son qo`shma son deyiladi.
13- dreizehn
16- sechzehn
14- vierzehn
17- siebzehn
21 dan 99 gacha bo`lgan qo`shma sonlar und bog`lovchisi yordami bilan yasaladi.
21- einundzwanzig 22- zweiundzwanzig 23-dreiundzwanzig
Sanoq sonlar gapda aniqlovchi bo`lib keladi.
Ein(s) soni noaniq artikllardek turlanadi.
Tartib son ( Das Ordnungs zahlwort)
Predmet tartibibi bildirib – der, viel, viele? (die, das) Nechanchi? so`roqlarga javob bo`lgan
sonlar tartib son deyiladi.
Der erste Dezember
Das zweite Zimmer
Nemis tilida sanoq sonlarning oxirida –te yoki –ste qo`shimchasi qo`shiladi. 2 dan 19 gacha
bo`lgan sonlarga. – te 20 dan ortiq bo`lgan sonlarga esa –ste qo`shimchasi qo`shiladi.
Der fünfte Aprel – beshinchi Aprel
Tartib sonlar gapda aniqlovchi bo`lib keladi. Ular xuddi sifatlardek kuchsiz turlanadi.
Tartib son yozuvda raqam bilan berilsa, undan keyin nuqta qo`yiladi. O`qishda –te yoki –ste
qo`shimchasi qo`shib aytiladi.
Kasr son ( Das Bruchzahlwort)
Kasr sonlar sanoq sonlarga – tel (14-19) yoki –stel qo`shimchasini qo`yish bilan yasaladi.
¼ - ein Viertel (to`rtdan bir)
¾ - drei Viertel (to`rtdan uch)
Kasr sonlar o`zbek tilidagidek 0, 2,0,5,2,5 tarzida yozilib quyidagicha o`qiladi 0,2 – Null
Komma zwei.
Übungen zum Thema “Numerale”
Übung 1. Buchstabieren sie folgende Zahlwörter.
a) 7, 9, 11, 13, 16, 17.
b) 101, 105, 208, 135.
c) 1991, 1961, 1887, 1228.
Übung 2. Nennen Sie die Geburtsdaten Ihrer
Familienmitglieder.
Beachten Sie die Muster.
1. Der 5, April ist mein Vaters Geburtstag.
2. Ich bin am 17.April geboren.
3. 4. Übung 3. Lest den Text. Suchen Sie die Zahlwörten.
Buchstabieren Sie.
1949 - Das Grundgesetz, die Verfassung der BRD, wird am 23. Mai verkündet. Am 14
August findet die erste Bundestagswahl statt.
1973 - Die Verienten Nationen nehmen die BRD und DDR auf.
1990 - am 3. Oktober ist Deutschland wieder vereint. Berlin wird die Hauptstadt.
Übung 4. Rechnen Sie mündlich.
1. Addieren Sie! (Qo`shing!)
Muster: 2 + 2 = 4 ( Zwei plus zwei ist vier)
5 + 6 = 11
7 + 3 = 10
25 + 15 = 40
56 + 14 = 70
2. Substrahieren Sie! (Ayiring!)
Muster: 8 - 5 = 3 (Acht minus fünf ist drei)
3-2=1
105 - 15 =
6-4=
200 - 90 =
15 - 6 =
12 - 2 =
3. Multiplizieren Sie! (Ko`paytiring!)
Muster: 5 x 6 = 30 ( fünf mal sechs ist dreissig)
4x3=
8x5=
8x6=
7x7=
5x5=
6x6=
4. Dividieren Sie! (Bo`ling!)
Muster: 8 : 2 = 4 (Acht durch zwei ist vier)
12 : 3 =
15 : 5 =
24 : 2 =
90 : 10 =
Übung 5. Schreiben Sie folgende Zahlwörter in Ziffern!
fünfzehn, zweiundzwanzig, sechzehn, sechsundzwanzig, achtundfünfzig, siebenundneunzig,
vierundachtzig, zweihundert, neunzig, dreiundneunzig, neunzchnhunderteinundsiebzig.
Übung 6. Beantworten Sie die Fragen.
1. Wieviel Tage hat das Jahr?
2. Wieviel Monate hat das Jahr?
3. Wieviel Tage hat der Monat?
4. Wieviel Tage hat eine Woche?
5. Welcher Monat hat 28 oder 29 Tage?
6. Wieviel Minuten hat die Stunde?
Übung 7. Übersetzen Sie ins Deutsche.
1. Bugun birinchi Sentabr. 2. Sakkizinchi mart - xalqaro xotin-qizlar kuni. 3. Yozgi kanikul
iyunda bodhlanadi. 4. Bugun nechanchi sana? 5. Ukam yettinchi sinfda o`qiydi.
Teste zum Thema “Das Numerale”
1. Finden Sie Fehler!
A) achtzig B) sechszehn C) neunzehn D) fünfzig
2. Ergänzen Sie den Satz.
Der ... April ist ein Feiertag.
A) erstes B) erste C) erstens D) eins
3. Finden Sie die Antwort auf die Frage.
Aus wieviel Bundesländern besteht die BRD?
A) 14 B) 16 C) 12 D) 13
4. Wählen Sie das passende Fragewort.
Das Grundgesetz der UNO, die Charta, wurde am 26.06.1945
unterschrieben.
A) Was? B) Wessen? C) Welcher? D) Wieviel?
5. Finden Sie Fehler.
A) zwei B) neunzig C) siebenzehn D) dreiβig
in San-Francisco
9 – Stunde
Das Thema: Der Aussagesatz.
ДАРАК ГАПЛАРДА СУЗ ТАРТИБИ
Вокеа ва ходисаларни тасдик ёки инкор йули билан хабар килувчи гaп д а р а к г а п деб
айтилади.
Немис тилида дарак гапларда икки хил суз тартиби бор:
1) тугри суз тартибли
(die gerade Wortfolge)
2) тескари суз тартибли (die ungerade Wortfolge)
Т¢ђри суз тартибли дарак гапларда биринчи ¢ринда доимо эга, иккинчи уринда кесим ва
улардан кейин иккинчи даражали гап булаклари келади:
Ich lebe in Urgentsch.
Mein Freund ist jetzt im Lesesaal.
эга+кесим + иккинчи даражали гап булаклари
Агар гап иккинчи даражали гап булаги билан бошланса, тескари суз тартибли гап
куллланилади. Бу холда биринчи уринда иккинчи даражали булак, иккинчи уринда кесим
ва сунгра эса эга келади. Масалан:
In Chiwa lebt Lola.
Zwei Kinder hat sie jetzt.
Дарак гаплардаги хар иккала суз тартибида хам кесимнинг урни катъийдир. У доимо
иккинчи уринда кулланилиши лозим.
иккинчи даражали гап булаги + кесим+эга
+ иккинчи даражали гап булаклари
Heute arbeiten wir bis vier Uhr im Sprachiabor.
СУРОК ГАПЛАРДА СУЗ ТАРТИБИ
Номаълум вокелик хакидаги сурокни ифода килувчи гап сурок, г а п дейилади.
Немис тилида сурок, гаплар икки хил булади: сурок сузли сурок гап (Wortfrage)
суроцсузсиз суроц. гап
ва
(Satzfrage). Сурок, сузли сурок, гапда биринчи уринда сурок_ суз,
иккинчи уринда кесим, сунгра эга ва улардан кейин иккинчи даражали булаклар туради.
Масалан: Wo lebst du? Was ist er? Wie ist das Zimmer?
сурок, суз+кесим + эга+иккинчи даражали гап булаги
Сурок сузсиз сурок гап доимо кесим билан бошланади, сунгра эга ва кейин бошка гап
булаклари кулланилади. Масалан: Lebst du in Urgentsch? Wohnt er im Studentenheim?
кесим+эга + иккинчи даражали гап булаги
1- машк. Диалогни укинг ва таржима килинг:
Wie alt sind Sie? — Ich bin 18 Jahre alt.
Sind Sie Student? — Ja, ich bin Student.
Was studieren Sie? — Ich studiere Deutsch.
Ist Deutsch schwer? — Ja, es ist schwer.
Sprechen Sie schon — Ja, ich spreche (verstehe) sehon etwas
etwas deutsch?
deutsch.
2- машк. Немис тилига таржима килиш.
1. Мен талабаман. 2. Усмон биринчи курсда укийди. 3. Биз 18 ёшдамиз. 4. Ота ва
онам кари (дирлар). 5. Асад хали уйланмаган. 6. Мен университетда укийман. 7.
Укаларим мактабга борадилар. 8. Умида турмушга чиккан. Унинг иккита боласи
бор.
Übung 6. Lernt!
Friede auf unserer Erde,
Friede dem friedlichen Nachbarn
Friede auf unserem Feld!
daβ jedes gedeihen kann!
Daβ es auch immer gehöre
Friede der Frau und dem Männe!
dem, der es gut bestellt. es gut bestellt.
Friede dem Gries und dem Kind!
Friede in unserem Hause!
Friede der See und dem Lande,
Friede im Haus nebenan!
daβ sie uns gunstig sind!
Bertolt Brecht.
10 – Stunde
Das Thema: Taschkent- die Hauptstadt von Usbekistan
Taschkent ist unsere Hauptstadt.
In Usbekistan gibt es viele Städte. Die gröβte Stadt ist Taschkent. Taschkent ist die
Hauptstadt Usbekistan. Diese Stadt liegt am Fluβ Tschirtschik.
Taschkent ist 2007 Jahre alt, aber er bleibt immer jung. Hier leben über 2 Millionen
Einwohner, die Stadt ist sehr groβ und schön.
Die Straβen der Stadt sind lang und breit. Die Hauptstraβe ist die Nawoi – Straβe.
In Taschkent gibt es viele Sehenswurdigkeiten. Im Zentrum befindet sich das Nawoi –
Opernhaus, die Turmuhr, das Hotel Usbekistan. In Taschkent gibt es viele Plätze. Der gröβte Platz
ist der Unabhängigkeitsplatz. Hier, auf diesem Platz am Anchor-Fluβ, stehen die BachorKonzerthalle und die Nawoi – Bibliothek. Besonders schon ist dieser Platz an den Feiertagen. Hier
finden Demonstration und Volksfeste statt. Auf dem Hadraplatz steht der groβe Zirkus. Der
Taschkenter Fernsehturm ist schön und hoch. Es ist 375 Meter hoch. Der Fernsehturm ist das
Wahrzeichen Taschkents.
Taschkent ist eine Industriestadt. Hier gibt es viele Befriebe: ein Textilkombinat, Werke und
Fabriken.
Taschkent ist ein Kulterzentrum. In der Stadt gibt es viele Museen, Theater, Bildergalerien,
Ausstellungen, Schulen, Hochschulen und die Staatliche – Universität. Taschkent ist das Symbol
des Friedens.
Nach Taschkent kommen viele Gäste aus vielen Ländern.
Beantwortet die Fragen.
1. Wie heiβt die Hauptstadt Usbekistans?
2. Wieviel Einwohner hat Taschkent?
3. Wie alt ist Taschkent?
4. Was befindet sich im Zentrum der Stadt?
5. Was steht auf dem Unabhängigkeitsplatz?
6. Was ist das Wahrzeichen Taschkents?
7. Welche Sehenswurdigkeiten gibt es in Taschkent?
Vokabeln
das Hotel – mexmonxona
das Frieden – оzodlik
der Einwonher – aholi
es gibt – bor
die
Sehenswurdigkeit
–
der Fernsehturm – teleminora
diqqatga sazovor joylar
das Denkmal – yodgorlik
das Wahrzeichen – belgi
das Symbol – sinvol
stattfinden – bo`lib utmoq
das Betrieb – korxona
der
Unabhängigkeitsplatz
–
mustaqillik maydoni
der Platz – maydon
die U-Bahn – metro
Selbständige Arbeiten
Übung 1. Übersetzen Sie ins Deutsche.
1. Toshkentda ko`pgina diqqatga sazovor joylar bor.
2. Toshkentda ko`pgina maydonlar bor.
3. Mustaqillik maydoni ayniqsa bayram kunlari chiroylidir.
4. Bu yerda xalq sayillari o`tkaziladi.
5. Toshkent - sanoat shaxri.
6. Toshkentga chet ellik mexmonlar xam kelishadi.
7. Toshkent - bizning poytaxtimiz.
Übung 2. Übersetzen Sie ins Usbekische.
Fährst du mit uns nach Taschkent?
1. Sage uns, was willst du sehen! Den bunten Hadraplatz am Brunnenrand (favvora) den frechen
Spatz? (sur chumchuqlar)
2. Womit kann man in den Wald fahren?
Mit dem Bus oder mit dem Obus fahren wir ins Stadion.
Übung 3. Ergänzt !
1.
– Worauf wartest du?
- Ich warte auf den Obus.
2.
– Wen wartest du?
- Ich warte den Vater.
Übung 4. Beantworten Sie die Fragen.
1. Hilfst du an der Haltestelle den Alten und Kranken einsteigen und aussteigen?
2. Wie ist der Verkehr in deiner Stadt?
3. Womit fährst du ins Institut?
4. Worauf wartest du an der Haltestelle?
Übung 5. Lernt! Auf der Straβe.
Willst du über die Straβen gehen, muβt du nach dem Lichte stehen!
Rotes Licht – stehe!
Grünes Licht – gehe!
Übung 6. Übersetzen Sie die Wörter.
die Ampel –
der Obus –
das Licht –
der Bus –
der Verkehr –
die U-Bahn –
aussteigen –
die Straβenbahn –
die Haltestelle –
das Auto –
11 – Stunde
Das Thema: Du bist keine Waise. Perfekt.
Du bist keine Waise.
Drehbuch: R.Faisi
Produktion: Usbekfilm
Wir leben in Usbekistan. Usbekistan ist eine unabhängige Staat. Alle usbekische Völker leben
glücklich. In unserem Land gibt es alle Bequemlichkeiten. Besonders für den Kinder und den
Müttern.
Der Staat untersutzt junge, glückliche Kinder und Mütter.
Das Kind! Wunderbar! Keine andere Wort ist so hubisch in der Welt. Alle Kinder sind süβ
und lieb für seiner Eltern.
Für unsere Glück sind alle Kinder gesund und munter!
Wir, Eltern wunschen Ihnen eine guter Laune in der Welt, ein Glück und Gesundheit!
Liebe Kinder! Verbringt eure Jugend Jahre nicht nutzlos! Lernt, lernt fleiβig! Vergeβt Nikolai
Ostrowskis Worte nicht! “Das Wert vollste, das der Mensch besitzt, ist das Leben. Es wird ihm nur
ein einziges Mal gegeben. Und verwenden soll er es so, daβ ihm nutzlos verbrachte Jahre nicht
bedrücken”.
(N.Ostrowski)
Meine liebe Kinder! Sie kennen alles. Während des Groβen Vaterlandischen Krieges waren
die groβherzigen Worte “Du bist keine Waise” (Sen yetim emassan) in bezug auf die Kinder, die
ihre Eltern. Und ihr Elternhaus verloren hatten, aus dem Herzen gesprochen.
Der Volksdichter Gafur Guljam schrieb damals die an das Herz gehenden Zeilen:
“Bist du etwakeine Waise? …
das groβe Land und behütet deine
Beruhige dich, mein Teurer!
Kindheit.
Gleich einer gutigen Sonne
Hier bist du zu Hause,
neigt sich über dich,
hier wache ich über dein wohlergehen.
erfüllt von tiefer Mutterliebe,
Schlaf, du kleines Stückchen
meiner Seele, mein Kleiner!”
Meine liebe Kinder! Leben Sie in seinen Eternhaus glücklich, freundlich und ruhig!
Im Taschkent lebt der Schmied Schaachmed Schamachmudow. In den schweren Jahren
des Groβen Vaterländischen Krieges wollten er und seine Frau Bachri der Heimat helfen, sie
nahmen in ihre Familie 14 Waisenkinder verschiedener Nationalität auf Darüber erzählt dieser Film.
Die Haupfrollen im Film spielen zwei echte Darsteller: L.Sarymsakowa (Fatima- opa) und
A.Dshalilow (Machkam – aka) dieüubrigen Haupfrollen spielen Kinder der Taschkenter Schulen.
Das Drehbuch hat zu diesem Film ein junger Schriftsteller Rachmat Faisi geschrieben.
Neue Vokabeln
unabhängige – mustaqil davlat
das Glück – baxt
das Volk – xalq
die Gesundheit – sog`lik
das Jahr – yil
die Laune – kayfiyat
die Beguemlichkeit – qullaylik
süβ – shirin
glücklich – baxtli
vergessen – unutmoq
wünschen – istamoq
der Schriftsteller – yozuvchi
der Krieg – urush
das Drehbuch – ssenari
die Eltern – оta-ona
die Haupfrollen – bosh rollar
verlieren – yo`qotmoq
spielen – o`ynamoq
das Herz – yurak
die Heimat – Vatan
die Waise – yetim
der Darsteller – ijrochi aktyor
beruhigen sich – tinchlanmoq
erzählen – hikoya qilmoq
die Kindheit – bolalik
die Nationalität – millat
freundlich – inoq, do`stona
verschiedene – har xil
ruhig – tinch, osoyishta
die Waisenkinder – etim bolalar
lieben – sevmoq
helfen – yordam bermoq
der Volkesdichter – xalq shoiri
PERFEKT НИНГ ЯСАЛИШИ BA ҚУЛЛАНИШИ
Perfekt (перфект) феълнинг ўтган замон суҳбат формасидир. У асосан жонли тилда,
савол-жавобларда ва қисқа хабарларда қўлланади.
Perfekt haben
ва sein
ёрдамчи феълларининг Präsens ва асосий феълнинг
сифатдош II шаклидан ясалади.
haben
феълларининг
sein
ҳозирги замони
Singular
асосий феълнинг
сифатдош II шакли
Plural
ich habe
du hast
Gefragt
er
wir haben
ihr habt
sie haben
sie
hat
es
+
Sie haben
Gefragt
Singular
Plural
ich habe
wir sind
du hast
gegangen
Gegangen
sie sind
er
sie
ihr seid
Sie sind
ist
es
Perfekt ли гапларда ёрдамчи феъл тусланиб иккинчи ўринда келади, мустақил феъл эса
сифатдош II шаклида гапнинг охирида туради. Масалан: Ich habe diesen Roman gelesen.
Perfekt да ёрдамчи феъллардан қайси бирини қўллаш кўпинча асосий феълнинг
хусусиятига боғлиқ. Қуйидаги феъллар haben билан ишлатилади:
1. Ҳамма ўтимли феъллар: sagen, fragen, nehmen, diktieren, lesen, schicken, schreiben,
essen.
Er hat die Postkarte schon geschickt.
2. Ҳамма ўзлик феъллар: sich freuen, sich setzen, sich ansehen sich waschen, sich anziehen:
Er hat sich seinen Mantel angezogen.
.
Niemand hat sich verspätet.
3. Шахссиз феъллар: es schneit, es regnet, es- scheint, es blitzt, es donnert, es dunkelt:
Es hat gestern geschneit.
4. Ҳамма модал феъллар:
kцnnen, dьrfen, mögen, sollen, wollen, müssen:
Hast du es unbedingt gewollt?
5. Тинч ҳолатни билдирадиган кўпгииа феъллар: schlafen, warten, sitzen, träumen, gehorchen,
lachen:
Das Kind hat geschlafen.
Wir haben lange auf dich gewartet.
6. be- префиксли кўпчилик феъллар: bekommen, begehen, behalten, benehem, beschreiben,
u. a.
Wir haben einen Brief aus Dresden bekommen.
7. -ieren суффиксли феъллар: gratulieren, korrigieren, phantasieren, spazieren, diskutieren, u. a.
Er hat seinem Freund zum Fest gratuliert.
8. Айрим ўтимсиз феъллар: arbeiten, helfen, leben, antworten, beistimmen, u. a.
Der Student hat richtig geantwortet.
Sie haben den Bauern geholfen.
sein ёрдамчи феъли перфектда қуйидаги феъллар билан қўлланади:
1. Ҳаракат-ҳолатни англатувчи ўтимсиз феъллар: laufen, gehen,
fahren, rennen, schwimmen, fliegen, springen, umziehen:
Mein Freund ist schon fortgegangen:
Wir sind in eine neue Wohnung umgezogen.
2. Ҳолат ўзгаришини билдирадиган ўтимсиз феъллар:
aufstehen, wachsen, erwachsen, einschlafen, sterben, erlöschen:
Er ist fest eingeschlafen.
Wir sind um 6 Uhr erwacht.
3. sein, werden, bleiben, begegnen, folgen, geschehen, passieren, gelingen феъллари:
Es ist kalt geworden.
Ich bin ihm auf der Straße begegnet:
Was ist hier passiert?
Die Hausaufgabe:
Übung 1. Matnlarni tarjima qiling.
Übung 2. Yangi so`zlarni yod oling.
Übung 3. G`ofur G`ulomning "Sen yetim emassan" she'rini yodlang.
Übung 4. Quyidagi gaplarni nemis tiliga tarjima qiling.
1.
Biz O`zbekistonda yashaymiz.
2.
2001-yil "Onalar va bolalar" yili.
3.
Davlatimiz bolalarni va onalarni himoya qiladi.
4.
Hamma bolalar ota-onalariga shirin.
5.
Insonga hayot faqat bir marta beriladi.
6.
O`zbek xalq shoiri G`.G`ulom "Sen yetim emassan" she'rini yozgan.
7.
Yozuvchi Rahmat Fayziy "Sen yetim emassan" filmiga ssenariy yozgan.
12 – Stunde
Kontrollarbeit
13 – Stunde
Das Thema: Die alte Städte Usbekistans.
Samarkand
Samarkand gehört zu den ältesten Städten der Welt. Die Stadt liegt im fruchtbaren Tale
Serawschans. Samarkand wurde zur Hauptstadt des beruhmten Timur. Er schmückte diese Stadt
mit Moscheen, Garten und Schlossern.
In der ehemaligen Altstadt Samarkands gibt es viele Denkmäler aus alter Zeit, darunter das
bekannte Mausoleum Gur-Emir mit der Grabstätte Timurs den berühmten Registan – Platz mit alten
Moscheen und Minarets, die Moschee und das Mausoleum Bibi-chanum das Denkmal Schachi –
Sinda, das Observatorium des groβen Ulugbek und andere.
Heute ist Samarkand ein wichtiges Industrie und Kulturzentrum Usbekistans. In Samarkand
gibt es Hunderte Mittelschulen, einige Hochschulen, die Nawoi – Universität.
Viele Touristen kommen täglich nach Samarkand und besichtigen mit groβen Interesse diese
alten Denkmäler.
Vokabeln
fruchtbar – serhosil
berühmte – mashhur
das Tal – vodiy
einige – bir qancha
die Moschee – machit
das Denkmal – yodgorlik
das Schloβ – saroy
besichtigen – tomosha qilmoq
ehemalig – avvalgi
die Altstadt – qadimiy shaxar
die Grabstätte – qabr
schmücken – bezamoq
der Platz – maydon
liegen – joylashmoq
wichtig – muhim
die Hochschule – оliy o`quv yurti
Beantwortet die Frage
1.
Wo liegt Samarkand?
2.
Ist Samarkand eine neue oder eine alte Stadt?
3.
Womit schmückte Timur seine Stadt?
4.
Welche Denkmäler gibt es in Samarkand?
5.
Besuchen Ausländer oft Samarkand?
6.
Waren Sie einmal in Samarkand?
Übung 1. Übersetzen Sie ins Deutsche.
1. Samarqand - qadimiy shahar.
2. Samarqandda diqqatga sazovor joylar ko`p.
3. Samarqand buyuk siymolar shahri.
4. Samarqandga ko`plab turistlar kelishadi.
5. Chet ellik sayyohlar Samarqandga tez-tez kelishadi.
6. Samarqand madaniyat markazidir.
Übung 2. Übersetzen Sie ins Usbekesche.
1. Im XV. Jahrhundert lebte und arbeitete der welfbekannte Astronom Ulugbek – Enkel von Timur.
2. In den Samarkander Museen kann man viel interessantes erfahren.
3. Hier gibt es viele Parks, schöne Plätze mit Blumenanlagen und Springbrunnen.
4. Samarkand wird mit jedem Tag schöner.
5. Wann fuhr die Delegation nach Samarkand.
Übung 5. Bilden Sie die Sätze!
1. eine Reise, durch das BRD, unsere Gruppe, in diesem Jahr, unternehmen.
2. die Touristen, nach Samarkand, täglich, kommen.
3. Samarkand, sein, eine, (neue) alte Stadt.
14 – Stunde
Das Thema: Die unregelmäßigen Verben
HABEN, SEIN BA WERDEN КУМАКЧИ ФЕЪЛЛАРИ
Haben, sein, werden феъллари немис тилини урганишнинг биринчи боскичида мухим
роль уйнайди. Чунки барча содда гаплар ва купчилик иборалар шу феъллар ёрдамида
ясалади. Ундан ташкари феъл замонлари ва нисбатлари ясалишида бу феълларнинг
ахамияти каттадир. Бу феъллар кумакчи вазифасида келганда узбек тилига таржима
килинмайди. Куйида хар бир феълга алохида-алохида тухталамиз.
1. «haben» феъли узбек тилида «бирор нарсага эга булмок, «бирор нарсаси бор булмок»
каби маъноларни англатади. Гапда тушум келишигини бошкаради.
Бу феълни урганиш ва унинг иштирокида гап тузишда талабалар анча кийналадилар.
Чунки унинг узбек тилидаги маъно эквивалентлари «эга булмок»—нимага? жуналиш
келишигини, «бор булмок» эса, кимда? нимада? сурогига жавоб булиб, урин-пайт
келишигини бошкаради.
Масалан: «Менда китоб бор», ёки «У катта обруга эга» гапларини немис тилига таржима
килишда талабалар haben феъли факат тушум келишигини бошкариб келишини унутиб, уни
урин-пайт ёки жуналиш келишигида куллашга харакат киладилар ва купол хатога йул
куядилар. Зеро, бу гаплар «Ich habe ein Buch» ва «Er hat großes Ansehen» деб таржима
килиниши керак.
«Haben» феъли нотугри тусланувчи феълдир. У Präsens да к.уйидагича тусланади:
Бирлик (Singular)
ich habe
du hast
er
sie }hat
es
Куплик (Plural)
wir haben
ihr habt
sie haben
Sie haben
2. «Sein» феъли узбек тилида «б¢лмоš» феълининг асосий ва š¢шимча маъноларига
мос келади.
Маълумки, «булмоš» феъли узбек тилида хозирги замонда деярли š¢лланилмайди.
Немис тилида эса «sein» феъли хозирги замонда албатта š¢лланилиши лозим. Буни
унутган талабалар немисча ran тузишда sein феълини š¢лламай муайян хатоларга й¢л
š¢ядилар.
«Sein» феъли гапда от кесимнинг бир šисми булиб келади ва узбек тилига таржима
килинмайди. У от кесимнинг š¢шимчаларига туђри келади. Масалан:
У талаба(дир). Карим спортчи.
Хона ёрур. Мен согман.
Er ist Student. Karim ist Sportier.
Das Zimmer ist hell. Ich bin gesund
.
«Sein» феъли ќозирги замонда šуйидагича тусланади:
Бирлик (Singular)
Куплик (Plural)
ich bin
wir sind
du bist
ihr seid
er
sie sind
sie }ist
Sie sind
es
3. «Werden» ёрдамчи феъли ¢збек тилида «б¢лмок» (келаси замон маъносида)
«бирор даражага эришмоš» каби маъноларини англатади. Масалан: Ich werde Lehrer.
Мен ¢šитувчи б¢ламан. Die Stadt wird größer und schöner.
Шахар янада каттарок, ва гузалрок. булади.
Бу феъл ердамчи ва нотутри тусланувчи феълдир, у Präsens-да куйидагича тусланади:
Singular
Plural
ich werde
wir werden
du wirst
ihr werdet
er
sie werden
sie }wird
Sie werden
es
15 – Stunde
Das Thema:Infinitiv
ИНФИНИТИВ (DER INFINITIV)
Инфинитив феълларнинг уч асосий шаклларидан бири (биринчиси)дир. У феълнинг
номинал (ўзгармайдиган) шакли ҳисобланади. Инфинитив аниқ ҳаракат ёки ҳолат маъносига
эга. Шахс, сон, вақт ёки нисбат каби феъл категорияларини билдириши эса нисбийдир. Зеро,
бу маъноларни у фақат тусланувчи феъл кўмаги орқалигина англатади.
Иифинитив икки хил кўринишга эга:
Инфинитив I (Infinitiv I)
Инфинитив II (Infinitiv II)
Инфинитив I презенс феъл ўзагига -(е)п қўшимчаснни кушиш билан ясалади, масалан:
sag+en, geh-f-en, flüster + n, versammel + n.
Гапда у англатаётган иш-ҳаракатнинг вақти тусланувчи феъл англатаётган иш-ҳаракат вақтига
тўғри (мос) келади, масалан:
Ich hoffe, meinen Wunsch zu erfüllen.
Мақсадимга (истагимга) эришишга (эришмоққа) умид қиламан.
Ich hoffte, meinen Wunsch zu erfüllen.
Мақсадимга (истагимга) эришишга умид қилгандим.
Инфинитив II асосий феълнинг сифатдош II (Partizip II) ҳамда haben ёки sein кўмакчиларининг
инфинитив I шаклидан ясалади. Масалан: gesagt haben, gegangen sein, geflüstert haben,
gefallen sein.
Инфинитив II иш-ҳаракатни тусланувчи феъл англатаётган вақтдан олдин кечганлигини
англатади.
Er behauptet mich gestern gesehen zu haben.
У мени кеча кўрганлигини айтяпти.
Ich bereue, den Unterricht versäumt zu haben.
Машғулотдан қолганимга афсусланаяпман.
ИНФИНИТИВНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ
Инфинитив гапда барча гап бўлаклари (эга, кесим, тўлдирувчи, аниқловчи ва ҳол) сифатида
учрайди:
Rauchen ist verboten, (эга)
Er schien aufgeregt zu sein, (қўшма кесимнинг бир бўлаги)
Er vergaß das Buch zu lesen, (тўлдирувчи)
Es gab keine Möglichkeit, früh zu kommen, (аниқловчи)
Er ging fort, ohne sich umzusehen, (ҳол)
Weitergehen! (бутун бир гап)
Инфинитивли гапларда zu юкламасининг қўлланилиши алоҳида аҳамият касб этади. Чунки
zu баъзи ҳолларда ишлатилмаслигиҳам мумкин, айрим ҳолларда эса уни қўллаш
мажбурийдир.
Қуйидаги ҳолларда zu юкламаси албатта ишлатилиши керак:
1.
a)
инфинитив феълни (маъносини) тўлдириб келса:
қўшма феъл кесимнинг бир бўлаги ҳолати:
Er begann zu sprechen.
Mein Freund versteht die Gesellschaft zu unterhalten.
b)
тўлдирувчи вазифасида:
Ich versprach zu kommen.
Er bat mich ihm zu helfen.
2. Инфинитив бошқарувчи феълга боғлиқ ҳолда алоҳида гап гуруҳлари ясаб келса (улар
одатда инфинитив гуруҳлари дейилади):
ohne + zu + Infinitiv
statt + zu + Infinitiv
um + zu + Infinitiv
Sie ging heim, statt zu bleiben.
3.
haben + zu + Infinitiv конструкциясида
Ich habe heute viel zu tun.
4. sein + zu + Infinitiv конструкциясида:
Der Text ist für morgen zu übersetzen.
5. Агар инфинитив отнинг аниқловчиси бўлиб келса:
Er äußerte seine Bereitschaft zu helfen.
Ich pflege die Gewohnheit zu fasten.
6. Агар инфинитив сифатга боғланиб келса:
Ich bin bereit zu helfen.
Das Auto ist bereit zu fahren.
Қуйидаги ҳолларда zu юкламаси қўлланмайди:
1. Инфинитив модал феъллар билан бирга қўлланилса: Ich will (soll, muß) Sport treiben.
2. bleiben, machen, finden, legen, schicken феъллари билан қўлланилса:
Er blieb dort wohnen.
Dieser Witz macht alle lachen.
3.
heißen, nennen феъллари билан бирикмаларда учраса:
Das heißt arbeiten.
Das nenne ich schlafen.
4. sehen, hören, fühlen феъллари билан (accusativus cum infinitivo) бирикмa тузса:
Ich höre dich immer gut singen.
Ich fühle dein Herz klopfen.
5.
Инфинитив кесимдан олдин келса: Turnen ist gesund.
16 – Stunde
Das Thema: Die Streitkrafte Usbekistans. Der Imperativ.
Die Streitkräfte der Usbekischen Republik
Die Streitkräfte sind ein Garant der Nationalen Sicherheit der Republik Usbekistan. Die
Streitkräfte wurden am 14, Januar 1992 zufolge dem Beschluβ des Obersten Sowjets der Republik
Usbekistan gegründet. Zufolge dem Beschluβ wurden alle Einheiten, militarische Lehranstalte,
Organisationen und andere militarische Formationen des ehemaligen Sowjetunions unter jurisdition
der Republik Usbekistan genommen.
Also, der 14. Januar ist der Tag der Grundung der Streitkräfte der Republik Usbekistan und
man feiert diesen Tag wie ein Tag der Verteidigers des Vaterlandes.
Das Verteidigungsministerium leitet die Streitkräfte der Republik und fragt die Verantwortung
für den Zustand der Streitkräfte und ihre weitere
Entwicklung, Kampffähigkeit und
Kampfbereitschaft. Die Streitkräfte der Republik Usbekistan bestehen aus Landstreitkräfte,
Luftstreitkräfte
und
Luftverteidigungstreitkräfte,
Pioniertruppen
Spezielltruppen,
Bauingenieurtruppen und Nationalgarde.
Die Landstreitkräfte verfügen über moderne Technik und sind mit modernen
Ausrustungsarten, Schutzenwaffen und Artilleriesystemen ausgerustet.
Die Luftstreitkräfte sind mit modernen Armee und Frontflugzeugen ausgerustet.
Selbständige Arbeit
die Streitkräfte –
die Verteidigung –
die Kampfbereitschaft
die Verantwortung –
die Landstreitkräfte –
gründen –
der Zustand –
die Luftstreitkräfte –
ehemalig –
die Entwicklung –
die Gründung –
die Kampffähigkeit –
die Sicherheit –
Beantwortet die Fragen.
1. Wo liegt Usbekistan?
2. Wieviel Quadratkilometer beträgt die Fläche der Republik?
3. Wann ist der Tag der Unabhängigkeit?
4. Wieviel Einwohner hat die Republik Usbekistan?
Übung 1. Macht einen Plan zu dem Text.
Übung 2. Was bedenten diese Daten für die Republik.
1) 1. September 1991.
4) 2. März 1992.
2) 21. März
5) 8. Dezember.
3) 18. November 1991.
6) 14. Januar.
Übung 3. Lest den Text.
Im 14. Jahrhundert wird die Macht der Emire verstarkt. Auf der politischen Arena erscheint Temur.
Er wurde 1333 in Schachrisabs geboren. Als Kind reitete viel Temur. Er wurde in
Moslemgeistlichkeit erzogen. Später war Temur erfahrener Truppenleiter. Er war ein starker, kluger,
aber grausamer Eroberer
БУЙРУҚ МАЙЛИ (IMPERATIV) НИНГ ЯСАЛИШИ
Буйруқ-истак майли Imperativ иш-ҳаракатни бажариш ёки бажармаслик ҳақида буюриш,
исташ, сўраш, илтимос, маслаҳат, ундаш-чақириш каби маъноларини ифодалайди.
Немис тилида буйруқмайлининг тўрт хил шакли бор:
1) II шахс бирлик
2) II шахс кўплик
3)
ҳурмат формаси
4)
I шахс кўплик
1. Буйруқмайлининг биринчи шакли феълнииг ҳозирги замон II шахс бирлигидан ясалади:
бунда -st шахс-сон қўшимчаси ва кишилик олмоши тушиб қолдирилиб, фақат ўзакнинг ўзи
қолади:
du kommst — Komm!
Aber: du fдhrst — Fahr(e)!
du gehst — Geh (e)!
du läufst — Lauf (e)!
du nimmst — Nimm!
du gibst — Gib!
Айрим феълларнинг талаффузи эса II шахс бирликда -е қўшимчасини олишни тақозо
қилади:
du lernst!— Lerne!
du öffnest — Öffne!
2. Буйруқмайлининг иккинчи шакли ҳозирги замон феълининг II Шахс кўплигидан ясалади:
бунда феълнинг айнан ўзи олинади:
ihr macht — Macht!
ihr schreibt — Schreibt!
ihr fahrt — Fahrt!
ihr nehmt — Nehmt!
3. Буйруқ майлининг учинчи шакли ҳозирги замон феълининг III шахс кўплигидан ясалиб,
ҳурматни ифодалайди. (ўзбек тилидаги сизлаб гаплашишга тўғри келади.) Бу шаклни ясаш
учун олмош ва феъл ўрни алмаштирилади. Фақат олмош (Sie) бош ҳарф билан ёзилади:
Sie sagen — Sagen Sie!
Sie gehen — Gehen Sie!
Sie nehmen — Nehmen Sie!
Sie kommen — Kommen Sie!
4. Буйруқмайлининг тўртинчи шакли ҳозирги замон феълининг I шахс кўплигидан ясалиб,
иш-ҳаракатни буюрувчи билан биргаликда бажарилишини билдиради. Бу шаклда ҳам олмош
ва феъл ўрни алмаштирилиб, олмош кичик ҳарф била езилишича қолади:
wir gehen — Gehen wir!
wir schreiben — Schreiben wir!
wir kommen — Kommen wir!
wir sagen — Sagen wir!
"Sein", "haben", "werden" ёрдамчи феъллари одатда буйруқ майлида кам қўлланилади ва
юқоридаги қоидадан мустасно равишда буйруқмайли ясайдилар:
Sei!
Seid!
Seien Sie!
Seien wir!
Hab!
Habt!
Haben Sie!
Haben wir!
Werde!
Werdet!
Werden Sie!
Werden wir!
Die Hausaufgabe:
1- машқ.
Қуйидаги жадвалдан фойдаланиб, феълларнинг шаклларини ёзинг.
Infinitiv
kommen
Imperativ
II шахс
11 шахс
бирлик
Komm!
кўплик
Kommt!
Ҳурмат
II шахс кўплик
формаси
Kommen Sie! Kommen wir!
hirnen
zählen
sclireiben
fahren
schlafen
sprechen
werfen
Geben
essen
2-машқ. Нуқталар ўрнига феълларнинг II шахс бирлик ва кўплик шаклларини буйруқ
Lesen
майлида қўйинг.
gehen
nehmen
Fahren:1.
..,., nach Hause! 2. ... nach Tachkent! 3. . . . in die Stadt! 4. ... ins Dorf! 5. ... schnell!
niifstehen
6. .. . langsam!
7. ... gerade! 8. ... den Fluß entlang!
vorlesen
Helfen:1. . ..eintreten
mir! 2. ... der Mutter! 3. ... dem Freund! 4. . .. den Studenten! 5. ... dem Alten! 6. ... der
Großmutter! 7. ... den Großvater! 8. .. . dem Kranken! 9. ... dem Kind!
Vergessen:1. .. . mich nicht! 2. . .. uns nicht! 3. ... die Bücher nicht 4. . .. die Regel nicht! 5. ... diese
Worte nicht! 6. .. . meine Bitte nicht! 7. .. . das Versprechen nicht! 8. .. . das nicht!
Sein:1. ... bereit! 2. ... so nett und gib mir diese Zeitung! 3. ... so liebenswürdig und rufe mich
morgen an! 4. ... ruhig! 5. ... sо gut und hilf mir! 6. ... aufmerksam! 7. .. . mutig! 8. ... bescher den! 9.
... nicht zerstreut! 10. ... so lieb und begleite mich!
17 – Stunde
Das Thema: Frage und Relativpronomen
So`roq olmoshlari (Das Fragepronomen)
Kelishik
Nom.
Gen.
Dat.
Akk.
Wer? Was?
Wessen?
Wem?
Wen? Was?
Kim? Nima?
Kim? Nima?
Kimga? Nimaga?
Kimni? Nimani?
Welcher? Welche? Welches? So`roq olmoshlari ko`rsatish olmoshlaridek turlanadi. Was für
ein? So`roq olmoshi esa noaniq artikl kabi turlanadi.
Nisbiy olmoshlar (Das Relativpronomen)
Nemis tilida birlikda der, die, das ko`plikda die nisbiy olmoshlar bo`lib, ular aniqlovchi ergash
gapni bosh gapga bog`lab, bosh gapdagi aniqlanmishga qarab o`zgaradi.
Nisbiy olmoshlar rus tilidagi kotoriy, kotoraya, kotoroe olmoshlariga to`g`ri kelib, o`zbek tiliga
alohida tarjima qilinmaydi.
Ular ergash gapning kesimi bilan birga o`zbek tilidagi sifatdoshga to`g`ri keladi.
Masalan: Die Kontrollarbeit, die Studenten schreiben ist sehr schwer.
Das Buch, das ich lese, ist interessant
i. Men o`qiyotgan kitob qiziq.
Nisbiy olmoshlarning turlanishi
Kelishik
Nom.
Gen.
Dat.
Akk.
Muj.rod
der
dessen
dem
den
Jens. rod
die
deren
der
die
Sred.rod
das
dessen
dem
das
Ko`plik
die
deren
denen
die
18 – Stunde
Kontrolarbeit
19 – Stunde
Das Thema: Das Adjektiv. Die deklination der Adjektive.
Sifat (Das Adjektiv)
Sifat predmetning belgisini, ta`mini, xususiyatini, hajmini bildiradi.
Nemis tilida sifat, o`zbek tilidagi kabi aniqlovchi va kesim bo`lib keladi.
Das groβe Gebäude ist neu.
b) Katta bino yangidir.
c) Das Gebäudeist groβ.
d) Bino kattadir.
Nemis tilida sifat aniqlovchi aniqlanmish ot bilan rod, son va kelishikda moslashadi.
Der kluge Junge (aqlli bola)
Die klugen Jungen (aqlli bolalar)
Sifatlarning yasalishi
Nemis tilida sifat, o`zbek tilidagi kabi boshqa so`z turkumlaridan ham yasaladi.
yasovchi qo`shimchalarning eng muhimlari:
-ig, -lich, - isch: qo`shimchalari bilan otlardan sifat yasaladi: Masalan:
die Macht - mächtig (kuchli)
die Sonne – sonnig (quyoshli)
der Berg – bergig (tog`li)
der Mensch – menschlich (kishilik)
der Freund – freundlich (do`stlik)
die Stadt – städtisch (shaharlik)
der Russe – russisch (ruscha)
der Usbeke – usbekisch (o`zbekcha)
Sifat
СИФАТЛАРНИНГ ТУРЛАНИШИ
Аниқловчи вазифасида келадиган сифатлар турланишига кўра уч хил: кучли, кучсиз ва
аралаш бўлади.
1. СИФАТЛАРНИНГ КУЧЛИ ТУРЛАНИШИ
Агар сифат олдидан артикль ва олмош қўлланмаса, сифатлар кучли турланадилар. Бунда
сифатлар артикллар вазифасини тўла ўз зиммасига олиб, отларнинг роди, сони ва
келишигини кўрсатадилар. Шунинг учун ҳам унга сифатларнинг к у ч л и т у р л а н и ш и
дейилади. Сифатлар кучли турланганда аниқ артикл ёки кўрсатиш олмошлари каби
турланади.
Фақат қаратқич келишигида мужской ва средний родда –es ўрнига -еп қўшимчасини қабул
қилади.
м.р.
ж.р.
c.p.
кўплик
N.
großer Tisch
große Freude
großes Haus
große Länder
G.
großen Tisches
großer Freude
großen Hauses
großer Länder
D.
großem Tisch
großer Freude
großem Haus
großen Länden
Akk.
großen Tisch
große FYeude
großes Haus
große Länder
2.
СИФАТЛАРНИНГ КУЧСИЗ ТУРЛАНИШИ
Сифатлар қуйидаги ҳолатларда кучсиз турланадилар:
1. сифат олдидан аниқартикль (der, die, das) келса;
2. сифат олдидан кўрсатиш олмошлари (dieser, jeder, solcher jener, mancher) келган бўлса;
3. alle, beide, kein сўзлари ёки (meine, deine, seine, unsere, eure, ihre) эгалик олмошлари
келса. Бу турланишда сифатларнинг келишикларда олган қўшимчаларига қараб, улар
бирлашиб келган отларнинг роди, сони ва келишигини билиб бўлмайди. Шу сабаб бу
турланиш ку ч с и з т у р л а н и ш дейилади.
м.р
ж.р.
N.
der kleine Tisch
die kleine Übung
G.
D.
Akk.
des kleinen
Dem kleinen Tisch
Tisches
den kleinen Tisch
cp.p.
der kleinen Übung
der kleinen Übung
die kleine Übung
кўплик
N.
G.
D.
Akk
das kleine Zimmer
des kleinen
dem kleinen
Zimmers
das kleine Zimmer
Zimmer
die kleinen Länder
der kleinen Länder
den kleinen Ländern
die kleinen Länder
Сифатлар кучсиз турланганда ҳар уччала роднинг бош келишигида -е қўшимчаси, қолган
келишикларда -en қўшимчасини олади. Фақат женский ва средний роднинг тушум келишиги
бош келишик қўшимчасиии, кўпликда эса барча келишикларда -еп қўшимчасини олади.
3. СИФАТЛАРНИНГ АРАЛАШ ТУРЛАНИШИ
Агар бирликда сифатлар олдида ноаниқ артикль (ein, eine. Bin), эгалик олмошлари(теіп,
dein, sein, ihr, unser, euer, ihr, Ihr) ёки kein олмоши турган бўлса, сифатлар a p a л a ш т y p л
а н а д и- л а р. Сифат мужской роднинг бош келишигида кучли Турланиш қўшимчасини,
қолган келишикларда эса кучсиз турланиш қўшимчасини олади. Женский ва средний роднинг
бошка тушум келишикларида эса сифат кучли турланиш қўшимчасини, Genitiv ва Dativ да эса
кучсиз турланиш қўшимчасини «-en» оладилар. Шу сабаб уларни аралаш турланиш деб
айтилади.
N.
G.
D.
Akk.
м.р.
ein schöner Tag
eines schönen Tages
einem schönen Tag
einen schönen Tag
ж.р.
eine schöne Vase
einer schönen Vase
einer schönen Vase
eine schöne Vase
cp.p.
ein schönes Lied
eines schönen Liedes
einem schönen Lied
ein schönes Lied
N.
G.
D.
Akk.
Аралаш турланишнинг кўплиги асосан сифатлар олдида қўлланилаётган сўз туркумига
боғлиқдир. Зеро, ноаниқ артикль билан учраган ҳолатда уларнинг кўплиги кучли турланишга
ўхшайди. Лекин ноаниқ артикллар кўпликда қўлланилмай, тушиб қолади. Масалан: ein großes
Land — große Länder:
Сифатлар: згалик олмошлари ва kein инкор сўзи билан қўлланилса, уларнинг кўплиги
юқорида айтиб ўтганимиздай кучсиз турланади. Масалан:
mein guter Freund - meine guten Freunde
meine schöne Vase - meine schönen Vasen
kein gutes Wort — keine guten Wörter
Сифатлар олдида einige, viele, mehrere, wenige, manche, etliche, verschiedene каби сўзлар
ва саноқ сонлар келса кучли, агар сифатлар олдида alle, beide, keine, sдmtliche,welche каби
сўзлар келса кучсиз турланадилар.
20 – Stunde
Das Thema: Grosse Menschen der Usbekischen Erde.
Amir Temur (1336-1405)
Das usbekische Volk gab der Welt viele berühmte Menschen: die Astronomen und
Mathematiker Fergani, Al-Choresmi Ulugbek, die weltberühmten Feldherren wie A.Temur und
andere.
A.Temur wurde im Jahre 1336 am 9.April im Dorf Jakkabog nicht weit von der Stadt Kesch
(Schachrisabz) geborn. Sein voller Name ist A.Temur Koragonij ibn Amir Taragaj ibn Amir Burkul.
Sein Vater Amir Taragaj war der Älteste Aksakal im Dorf.
Die Epoche von A.Temur und den Temuriden stöβt heute in Usbekistan, als auch im Ausland
lebhaftes Interesse.
Der 660. Geburtstag A.Temurs wurde im Jahre 1996 unterschirm Herrschaft der UNESCO
begangen. In Usbekistan wurde A.Temur zum Nationalhelden erhoben.
Neue Vokabeln
Das Volk – xalq
weltberühmt – jahonga mashhur
das Ausland – chet el
lebhaft – jonli
die Herrschaft – hokimiyat, hokim
begehen – nishonlanmoq
der Held – qahramon
Übungen 1-4
Aufgaben
1. Erzählen Sie den Text.
2. Bilden Sie bitte die Sätze.
Ulugbek
Das usbekische Volk gab der Welt viele Gelehtre die Astronomen und Matematiker Fergani
und Al Choresmi ( IX Jahrhundert) den weltbekannten Gelehrten Enzyklopädisten Al Biruni und
andere.
Im XV Jahrhundert lebte und arbeitete der weltbekannte Astronom Ulugbek Enkel von Timur.
Ulugbek sorgte für Kunst und Bildung in seinem Lande. In den gröβten Städten seines Reiches –
Samarkand, Buchara, Gischduwav – baute er Medressen. Dort wurden zum ersten mal im Orient
nicht nur geistliche Wissenschaften, sondern auch Mathematik und Astronomie unterichtet. Ulugbek
baute in Samarkand ein 30-meterhohes Observatorium. Dieses Observatorium war im XV
Jahrhundert das beste in der Welt. Die Werke Ulugbeks studierte man in Europa, seine
astronomischen Tabellen wurden 1665 in Oxford herausgegeben. Den Mullas aber gefiel seine
Tätigkeit nicht, und er wurde getötet. Sein Observatorium und seine Instrumente wurden zerstört
und mit Erde zugeschuttet.
Fast fünf Jahrhunderte suchten die Gelehrten das Observatorium von Ulugbek. Niemand
wuβte, wo es sich befand. Erst im XX Jahrhundert fand der Direktor des Samarkander Museums
Professor Wjatkin ein altes Dokument. In diesem Dokument wurde über ein Haus erzählt das neben
einem Observatorium stand. Professor Wjatkin begann in der Nähe dieses Hauses nachzuforschen
und fand das zugeschüttete Observatorium Ulugbeks.
Übungen 1.
Beantworten Sie folgende Fragen!
1. Wer war Ulugbek?
2. Wann lebte er?
3. Was hat er für sein Land getan?
4. Wo kannte man Ulugbek und seine Werke?
5. Wem gefiel seine Tätigkeit nicht?
6. Wann und wer fand ein altes Dokument des Samarkander Museums?
2. Sprechen Sie frei!
1. Welche Bucher, Filme und Theaterstücke erzählen uns von Ulugbek?
2. Welche Denkmäler der alten Zeit erzählen uns von Ulugbek?
3. Welche bekannten Gelehrten des usbekischen Volkes kennen Sie noch?
4. Welche Städte, Theater, Plätze tragen ihre Namen?
4-илова
23 – Stunde
Das Thema: Die deutsche Kuche.
Grammatische Stoffe:Ubungen zum Modallverben im Imperfekt
Die deutsche Küche (Essen und Trinken)
Die Hauptmahlzeit der Deutschen ist in der Regel das warme Mittagessen. Ernährungsbewusstsein
hin oder her – ein Mittagessen hat substantiell zu sein. Die alte Gewohnheit des nachmittäglichen
„Kaffe und Kuchens“ ist Arbeitsalltag immer mehr in den Hintergrund getreten und wird unter
normalen Umständen nur noch am Wochenende praktiziert. Auch dies ist immer noch sehr
traditionell geprägt und daher keine Angelegenheit für Ernährungs- und Schlankheitsbewusste.
Früchte-, Creme- und Schokoladekuchen sind nun mal eben nicht kalorienarm – und meistens
bleibt es nicht bei einem Stückchen.
Die letzte Mahlzeit des Tages, das so genannte Abendbrot, zeigt schon in Namen an, dass
es sich in der Regel um eine kalte Mahlzeit handelt, bei der zu Brot meist Wurst und Käse
gereicht wird, vielleicht aber auch Quark, Salat oder südsauer eingelegtes Gemüse.
Was immer einem Reisenden in Deutschland zustößt: Es steht jedenfalls fest, dass er nicht
verhungern muss.
Trinken
Eine von drei Bierbrauereien auf der Welt steht in Deutschland. Das allein sagt schon
genug über das Verhältnis der Deutschen zum Bier. Bier ist nicht nur ein Getränk unter
vielmehr ist es der Inbegriff von Getränk schlechthin.
Ein Grund, warum das deutsche Bier in der Tat so gut ist, ist das Reinheitsgebot von
1516, eines der ältesten noch gültigen Gesetze überhaupt. Es schreibt vor, dass für das
Brauen von Bier ausschließlich Wasser, Hopfen, Malz und Hefe verwendet dürfen. Das
einzige Mal, dass die Deutschen wirklich gegen die Weisheit der
Harmonisierungsbemühungen der Brüsseler Eurokarten Sturm gelaufen sind, war bei der
drohenden Liberalisierung des Reinheitsgebots.
Es gibt viertausend nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraute Biermarken, und da ist
es in der Tat schwer, sich vorzustellen, wie importierte Biere, die unter Umständen als
chemisch kontaminiert gelten, sich auf diesem Markt durchsetzen sollen.
Bier wird hierzulande stets kalt und mit einer üppigen Schaumkrone serviert. Die
kunstgerechte Fabrizierung dieser Schaumkrone nimmt mehrere Minuten in Anspruch:
Bierkonsum ist also nichts für den eiligen Trinker, der schnell mal seinen Durst löschen
will.
Die beliebteste Sorte ist das Pils, das auch am meisten exportiert wird, ganz im Gegensatz
zum so genannten Export-Bier, das kaum jemals die Landesgrenzen überschreitet, und
zum Alt-Bier, das wiederum nicht alt werden darf, sondern ganz frisch getrunken werden
muss.
Deutsche Weine, vor allem die Weißweine, haben und hatten immer einen exzellenten
Ruf – und zwar zu Recht, auch wenn die Franzosen darüber die Nasse rümpfen. Aber dies
ist wirklich nicht der Platz, um andere Nationen zu belehren. Der Kenner genießt und
schweigt. Die Deutschen sind sich auch durchaus der Qualität ihrer Reben bewusst und
konsumieren ihren Wein zum Großteil andachtsvoll selbst. Der Export ist
dementsprechend gering. Es gibt prinzipiell keinen Unterschied zwischen Wein- und
Biertrinkern; es wird sowohl das eine wie das andere von den gleichen Personen
getrunken.
Obwohl in Deutschland gerne und viel Alkohol getrunken wird, gilt Trunkenheit am Steuer zu
Recht als schlimmes Verbrechen. Wer mit „Promille“ erwischt wird, darf nicht mit Nachsicht
rechnen. Die Konsequenzen sind keineswegs harmlos. Dem Reisenden, der auch gerne zecht,
sei daher stets empfohlen, sich ein Taxi nach Hause zu nehmen
ich wollte
ich konnte
ich musste
du wolltest
du konntest
du musstest
er wollte
wir wollten
er konnte
wir konnten
er musste
wir mussten
ihr wollte
ihr konntet
ihr musstet
sie wollten
sie konnten
sie mussten
Sollen
durfen
wissen
ich sollte
ich durfte
ich wusste
du solltest
du durftest
du wusstest
er sollte
er durfte
er wusste
wir sollten
wir durften
wir wussten
ihr solltet
ihr durftet
ihr wusstet
sie sollten
sie durften
sie wussten
2-илова
haben, sein, werden, tun, феъллари Imperfekt да нотугри тусланади:
haben
ich hatte
sein
ich war
werden
ich wude
tun
ich tat
du hattest
du warst
du wurdest
er hatte
er war
wir hatten
wir waren
wir wurden
wir taten
ihr hattet
ihr wart
ihr wurdet
ihr tatet
sie hatten
sie waren
sie wurden
sie taten
er wurde
du tat(e)st
er tat
3-илова
Nennen Sie den Infinitiv der fettegedruckten Verben.
1. Ich kannte diesen Menschen nicht. 2. Er musste den Artikel lesen. 3. Er dachte
immer an seine Mutter. 4. Er nannte die Namen der deutschen Schriftseller. 5. Im
vorigen Jahr konnte ich nicht deutsch lesen. 6. Ich verbrachte meine Ferien auf dem
Lande. 7. In der „Karlsschule“ musste Schiller Medizn studieren. 8. Er interessirte sich
fur Literatur und Geschichte. 9. In der Nacht las er die Werke von Lessing und
Goethe. 10. Schon in der Schule begann Schiller Gedichte zu schreiben.
24 - Stunde
Kontrollarbeit
25 – Stunde
Олмош-равишлар wo ёки da равишларнинг тегишли предлоглар билан бирикишидан
ясалади. Предлог унли товуш билан бошланган булca wo ёки da равишига -r ундош
товуши кушилади ва wor, dar шаклида ишлатилади.
1- илова
wo + fur- wofur
da + fur - dafur
wo + zu- wozu
da + zu - dazu
wo + von- wovon
da + von- davon
wo + durch- wodurch
da + durch - dadurch
wo + aus- woraus
da + aus - daraus
wo + uber- woruber
da + uber - daruber
wo + an- woran
da +an - daran
3-илова
Олмош-равишлар кушма гаплар эргаш гапни бош гапга боглаш вазифасини
бажаради Ich weiss, wofur du dich interessierst.
Эслатма: Узбек тилида бундай олмош-равишлар каби хусусиятга эга булган
сузлар йук.
4-илова
Grammatische Ubungen
I.
Merken Sie sich die Bildung folgender Pronominaldverbien:
worin, woraus, womit, woruber, darin, daraus, damit, daruber.
II.
Bilden Sie Pronominaldverbien von folgenden Prapositionen:
fur, zu, von, an, nach, durch, gegen, die.
II.
Beantworten Sie folgende Fragen
1. Woven erzahlte der Sportler? 2. Fur wen haben Sie dieses Buch gekauft?
3. Wofur interessieren sich die Touristen in Weimar? 4. Woruber wprachen die
Freunde am Abend? 5. Mit wem fahrst du nach Taschkent? 6. Woruben freust du
dich? 7. Womit schreibst du nach Taschkent? 8. Woran arbeitest du?
26 – Stunde
Das Thema: Die Bundesrepublik Deutschland
Deutschland liegt in der Mitte Europas und bedeckt einen Flächenraum von 357.048 Guadrat
Kilometer.
Deutschland hat viele Nachbarstaaten. Kein anderes Staat im Europa hat so viele Nachbarn,
wie Deutschland.
Im Norden grenzt Deutschland an Dänemark, im Osten an Polen, an die Tschechien, im
Südosten und Süden an Osterreich und an die Schweiz, im Westen an Frankreich Luxemburg,
Belgien und die Niederlande (Holland).
Im Norden wird Deutschland von zwei Meeren umspüllt, von der Nordsee und von der
Ostsee. Die Grenzen Deutschlandes sind 3.318 km lang. Die längste Grenze ist mit Osterreich. Sie
ist 784 km lang. Die Hauptstadt Deutschlandes ist Berlin.
Übung 1.
Bildet Sätze.
Im Osten grenzt … an … .
Im Westen grenzt … an … .
Im Norden grenzt … an … .
Im Süden grenzt … an … .
Übung 2.
Sucht im Text Antworten auf folgende Fragen.
1. Wo liegt Deutschland?
2. An welchen Ländern grenzt Deutschland im Westen, im Norden, im Osten, im Süden?
3. Welche Stadt ist die Hauptstadt Deutschlandes?
Übung 3.
Korregieren Sie die Fehler.
1. Usbekistan liegt in der Mitte Europas.
2. Unsere Republik haben kein Gold.
3. Es sein in der Sommer sehr kalt.
4. Die Straße sind unserer Stadt sehr schmal.
5. Im Winter sein es sehr heiß.
Die Bevölkerung.
In Deutschland leben rund 84 Millionen Menschen.
In den Jahren 1987-97 kamen 2,5 Million deutsche Ausländer in Deutschland. Deutschland
ist eines der dichtesten Länder in Europa. Auf einem Quadratkilometer wohnen heute
durchschnittlich 230 Menschen.
Übung 4.
Wißt ihr?
… daß es in der Welt über 3000 Sprachen gibt?
Habt ihr gehört, daß die 13 verbreitesten Sprachen der Welt Spanisch, Englisch, Chinesisch,
Russisch, Arabisch, Deutsch, Franzosisch, Hindu und Urdu, Indonesisch, Bengalisch,
Portugiesisch, Italienisch sind?
Übung 5.
1. Wieviel Sprachen gibt es in der Welf?
2. Für welche Länder ist Deutsch die Muttersprache?
Die Landschaft.
Deutschland ist bekannt durch seine wunderschönen Landschaften. Flüsse, Berge, Taler,
Seen.
Die deutschen Landschaften sind vielfältig. Das sind das Norddeutsche Tiefland im Norden,
das Mittelgebirge in der Mitte und die Alpen im Süden.
Der höchste Berg Deutschlandes ist die Zugspitze. Sie ist 2962 Meter hoch. Die größten
Flüsse Deutschlandes sind der Rhein (865 km) die Elbe (793 km), die Donau (647 km), der Main
(524 km), die Weser (440 km) Alle diese Flüsse sind schiffbar.
Das Klima der Bundesrepublik Deutschland sind Regen und Wind zu allen Jahreszeiten
charakteristisch.
Übung 6.
Stellt zum Text Fragen mit und ohne Fragewort.
Die Flüsse
Die langsten Flüsse in Deutschland sind: Bonn am Rhein.
1. der Rein 1320 km (865 km)
6. die Saale 427 km
2. die Elbe 1169 (700 km)
7. die Spree 382 km
3. die Donau 647 km
8. der Neckar 367 km
4. der Main 524 km
9. die Havel 343 km
5. die Weser 440 km
10. die Mosel 242 km
Alle Flüsse sind schiffbar. Bis auf den Rhein und Elbe entspringen alle Hauptflüsse
Deutschlands den Mittelgebirgen und flüssen von Süden nach Norden.
Das Thema: Der Tag der Einheit
27 – Stunde
Der Tag der Einheit
Deutschland war immer in Länder gegliedert. Die Bundesländer in ihrer heutigen Gestalt
sind groβenteils nach 1945 gebildet worden.
Bis zur Vereinigung Deutschlands im Jahre 1990 bestand die Bundesrepublik aus 11 (elf)
Ländern. Diese Bundesländer wurden in ehemales westlichen Besatzungszonen gegrundet.Nach
dem zweiten Weltkrieg entstanden auf dem Territorium Deutschlands zwei deutsche Staaten: DDR
und die BRD. Diese zwei Staaten existieren 41 Jahre lang neben einander bis 1990. Die
Verfassung und der politische Aufbau der beiden Staaten waren unterschiedlich. Die Deutsche
Demokratische Republik (DDR) war ein sozialistische Staat.
Am 20. September 1990 wurde der Vertrag uber die Vereinigung Deutschlands und die
Herstellung der vollen Souverenität des deutschen Staates durch den Bundestag und die
Volkskammer der DDR ratifiziert.
Am 3. Oktober 1990 wurde die DDR mit der BRD vereinigt.
Seit dem 3. Oktober 1990 feiert das deutsche Volk diesen Tag als Nationalfeiertag. Das ist
“Der Tag der Deutschen Einheit”. An diesem Tag werden die Straβen, Häuser und Plätze schön
und festlich geschmückt. Die Menschen gratulieren einander zum Festtag. Sie singen Lieder,
tanzen und spielen.
Der 3. Oktober ist für die Deutschen eine große Nationalefeier.
Übung 1. Beantwortet diese Fragen.
1. Wann wurde Deutschland in zwei Teile geteilt?
2. Wann ist der Tag der Deutschen Einheit?
3. Seit wann feiert man “Nationale Feiertag”?
Übung 2.
Sprecht über Usbekistan und über seine Unabhängigkeit.
Übung 3.
Bildet Sätze mit aufgegebenen Wörtern.
feiern, die Unabhängigkeit, die Souveranität, der Träum, der Staat, träumen.
Übung 4.
Gaplarni nemis tiliga tarjima qiling:
1.
Nemis xalqi 3-oktyabrni bayram qiladi.
2.
Germaniyada ko`p daryolar bor.
3.
Don daryosi Yevropaning 2-katta daryosidir.
Neue Vokabeln
der Tag der Einheit – birdamlik kuni
grunden – tashkil topmoq
der Staat – davlat
die Stadt – shahar
der Weltkrieg – jahon urushi
bestehen aus – iborat bo`lmoq
entstehen – bo`linmoq
die Verfassung – konstitutsiya
der Festtag – bayram
verkunden – e`lon qilinm
28 – Stunde
Kontrollarbeit
II kurs III semestr
1-Stunde
Das Thema: Willkommen in Usbekistan
Usbekistan hat eine Fläche von 447.400 km² und liegt im mittleren Zentralasien. Usbekistan und
Liechtenstein sind die einzigen Binnenstaaten der Erde, die ihrerseits nur von Binnenstaaten
umgeben sind.[2] Man muss also mindestens zwei Staatsgrenzen überqueren, um in einen Staat mit
Zugang zu einem offenen Meer zu gelangen. Die Ausdehnung Usbekistans beträgt von Westen
nach Osten etwa 1.425 km und von Norden nach Süden etwa 930 km. Das Land erstreckt sich
dabei zwischen dem 37. und 46. nördlichen Breitengrad, sowie zwischen dem 56. und 73. östlichen
Längengrad.
Nachbarländer sind im Westen und Norden Kasachstan (2.203 km gemeinsame Grenze, davon
verlaufen etwa 230 km geradlinig durch den Aralsee), im Osten Kirgisistan (1.099 km), im Südosten
Tadschikistan (1.161 km) und Afghanistan (137 km), im Süden Turkmenistan (1.621 km). Die
gesamte Länge der Staatsgrenze Usbekistans beträgt 6.221 km.[3] Zum Staatsgebiet Usbekistans
gehören die von Kirgisistan umschlossenen Exklaven So'x (auch 'Soch'), Shohimardon, ChongKara und Jangail, umgekehrt werden die kirgisische Exklave Barak und die tadschikische Exklave
Sarvan von usbekischem Territorium umschlossen.
Landschaftszonen [Bearbeiten]
Usbekistan erstreckt sich von den Wüsten am Aralsee im Westen über zirka 1.200 km bis zum
fruchtbaren Ferghanatal im Osten.
Der von vollständiger Austrocknung bedrohte Aralsee hatte im Jahr 2004 eine Fläche von ungefähr
17.000 km². Südwestlich des Sees befindet sich das flachwellige, wüstenhafte Ustjurt-Plateau,
dessen Westhälfte zu Kasachstan gehört und das ein großes Naturreservat bildet.
Der größte Teil der Fläche Usbekistans wird von Wüsten eingenommen. Südöstlich des Aralsees
im Tiefland von Turan erstreckt sich die Kysylkum-Wüste (usbek. Qizilqum), die vier Zehntel der
Staatsfläche Usbekistans umfasst und sich auf dem angrenzenden Territorium Kasachstans
fortsetzt. Sie wird nur durch einige Restmassive unterbrochen, die im Gora Aktau 920 m Höhe
erreichen. Südlich davon liegt eine große Steppenlandschaft, durch die der Amudarja fließt.
Im Osten Usbekistans liegen die Turkestangebirgskette und die vorgebirgige Landschaft des
Tianshan, sowie Teile des Ferghanatals, einer dichtbesiedelten Senke zwischen dem Tianshanund dem Alai-Gebirge mit wichtigen landwirtschaftlichen Anbauflächen.
Der höchste Berg Usbekistans liegt im Hissargebirge (Provinz Surxondaryo) und erreicht eine Höhe
von 4.643 Metern. Dieser trug einst den Namen Berg des 22. Kongresses der Kommunistischen
Partei, war danach eine Zeit lang namenlos, trägt aber heute den Namen Hazrat Sulton.[4][5] Die
tiefste Stelle im Land liegt 12 m unter dem Meeresspiegel in der Wüste Kysylkum.
Gewässer [Bearbeiten]
105
Fluss Chatkal im Nordosten Usbekistans
Durch Usbekistan fließen die zwei wichtigsten Zuflüsse des Aralsees und größten Ströme
Zentralasiens, der Amudarja (usbek. Amudaryo) mit 2.539 km Länge und der Syrdarja (usbek.
Sirdaryo) mit 2.212 km Länge. Beide Flüsse liegen jedoch nur mit einem Teil ihres Laufes in
Usbekistan.
Die Quellflüsse des Amudarja, in der Antike Oxus genannt, daher kommt auch der klassische
Begriff Transoxanien, entspringen außerhalb Usbekistans im zu Tadschikistan und Afghanistan
gehörenden Pamir. Der Amudarja bildet in seinem Mittellauf zunächst die usbekisch-afghanische
Grenze und verläuft sodann parallel zur Grenze Usbekistans zu Turkmenistan, die jedoch nur in
einem Teilstück dem Fluss direkt folgt. Sein Mündungsbereich gehört ganz zu Usbekistan.
Die Quellflüsse des Syrdarja entspringen im zu Kirgisistan gehörenden Tianshan. Der Syrdarja
durchquert in seinem Mittellauf den zu Usbekistan gehörenden Teil des Ferghanatals, fließt dann
über das Territorium Tadschikistans, südwestlich von Taschkent erneut eine Strecke durch
Usbekistan, während sein Unterlauf zu Kasachstan gehört.
Weitere wichtige Flüsse sind der Surchundarja (usbek. Surxondaryo), ein rechter Nebenfluss des
Amudarja, der Kaschkadarja (usbek. Qashqadaryo), der die Oase von Karschi erreicht, und der
Serafschan (usbek. Zarafshon), der die Oasen von Samarkand und Buchara bewässert und
schließlich in der Wüste südwestlich von Buchara endet, ohne den Amudarja erreicht zu haben.
Die größten Seen des Landes, die nur zum Teil gänzlich in Usbekistan liegen, sind neben dem
Aralsee (Orol dengizi) der Aibugirsee, der Sarykamyschsee (Sariqamish koʻli), der Aydar Koʻl und
der künstliche Talimardschan-Stausee.
Klima [Bearbeiten]
Klimadiagramm Taschkent
106
Klimadiagramm Cimbaj
Das Klima Usbekistans zählt zu der gemäßigten Zone. Je nach Region herrschen kontinentales
Feuchtklima, gemäßigtes Steppenklima oder gemäßigtes Wüstenklima vor. Die Sommer sind meist
heiß und wolkenlos, die Winter unbeständig und kalt.[6]
Der Jahresniederschlag beträgt – je nach Region – nur 50–400 mm, steigt jedoch in den Gebirgen
teilweise auf über 1.000 mm jährlich an. Die Temperaturen schwanken sowohl jahres- als auch
tageszeitlich stark. Der gesamte Niederschlag über Usbekistan beträgt etwa 12,2 km³ pro Jahr und
entspricht weniger als 0,2 % der in Usbekistan verfügbaren Wasserressourcen.
Tier- und Pflanzenwelt [Bearbeiten]
Aufgrund seiner Größe und der vielen Landschaftszonen und trotz der Tatsache, dass etwa 80 %
der Landesfläche aus Wüste und Steppe bestehen, bietet Usbekistan eine reichhaltige Tier- und
Pflanzenwelt. Knapp zwei Prozent des Landes stehen unter Naturschutz.
Bedingt durch die weitläufige Steppen- und Wüstenlandschaft finden sich über 3000 Grasarten,
aber auch immerhin etwa 80 Baumarten. Weniger als fünf Prozent der Fläche sind bewaldet.
Zu den über 40 Säugetierarten zählen Steppenschafarten, wie das Karakulschaf, Rothirsche,
Kropfgazellen, Saigas, Braunbären, Wölfe, Füchse, Luchse, Dachse, Wildschweine und
Stachelschweine. Sogar Schneeleoparden sind in den Westausläufern des Tianshan beheimatet.
Der Kaspische Tiger ist heute ausgestorben, durchstreifte aber bis vor wenigen Jahrzehnten das
früher grüne Mündungsdelta des Amudarja.
Über 400 Vogelarten kommen in Usbekistan vor, darunter beispielsweise usbekische Flugtümmler,
eine Taubenrasse, Kragentrappen, Wacholderdrosseln, Rebhühner, Stare, Zwergadler, Geier und
Falken.
Hinzu kommen etwa 60 Reptilienarten und über 70 Fischarten.[7][8]
Umweltproblematik [Bearbeiten]
Die übermäßige Wasserentnahme aus Flüssen zur Bewässerung von Ländereien für den Anbau
von Baumwolle verursacht ökologische Schäden, wie zum Beispiel eine massive Bodenversalzung.
Dazu kommt ein hoher Eintrag von Düngerückständen, Herbiziden und Pestiziden, der Böden und
Grundwasser nachhaltig verunreinigt.
107
Der Aralsee steht vor seiner Austrocknung, weil seine Zuflüsse seit den Zeiten der UdSSR zu stark
für künstliche Bewässerung verwendet wurden. Seine Tiefe halbierte sich, seine Fläche verringerte
sich von 66.000 km² auf derzeit etwa 17.160 km² (Stand: 2004). Das Verschwinden des einst
riesigen Sees wird das Klima noch trockener machen.[9]
Es bestehen Überlegungen, ob man mittels künstlich hervorgerufenen Regens die derzeitigen
jährlichen Niederschläge von 12,2 km³ auf über 20 km³ steigern könnte. Versuche dieser Richtung
fanden bereits in den Siebziger und Achtziger Jahren in der Region des Flusses Pskem bei
Taschkent, in der Region Qashqadaryo und im Ferghanatal statt.[10]
Bevölkerung [Bearbeiten]
Usbekistan hat in etwa 27,7 Mio. Einwohner. Die Bevölkerungsdichte beträgt 61,2 Einwohner pro
km² und entspricht damit nur etwa einem Viertel der Bevölkerungsdichte in Deutschland. Jedoch
verteilt sich die Bevölkerung ungleichmäßig auf das Land: So liegt die Bevölkerungsdichte im
Ferghana-Becken bei über 570, in der Provinz Navoiy hingegen bei nur 8,4 Einwohnern pro km².
Das Bevölkerungswachstum liegt bei knapp einem Prozent. Die Migrationsrate ist mit 0,3 Prozent
ebenfalls sehr niedrig (Stand: 2009)[2]
Usbekistan ist zudem ein sehr junges Land, denn etwa 10,4 Mio. Menschen, das entspricht knapp
40 % der gesamten Bevölkerung, sind unter 18 Jahre alt. Etwa 17 Millionen Menschen, also circa
65 % der Bevölkerung, sind unter 30 Jahre alt und so ergibt sich ein Durchschnittsalter von nur
22,9 Jahren (Stand: 2007). Die Lebenserwartung bei Geburt liegt bei durchschnittlich 72 Jahren,
69 Jahre bei Männern und 75,2 Jahre bei Frauen (Stand: 2009).[2]
Ethnien [Bearbeiten]
Die Bevölkerung Usbekistans besteht aus über 100 Völkerschaften, davon nach offiziellen Angaben
zu 71 % aus Usbeken, 5,1 % Russen, 5 % Tadschiken, 4,1 % Karakalpaken, 3,2 % Kasachen,
2,7 % Krimtataren, 2,5 % Koreaner. Zu den kleineren Minderheiten zählen Turkmenen, Uiguren,
Wolgadeutsche, Armenier, Mescheten, Aserbaidschaner und Kurden. Im Jahre 2001 gab es 24.000
Deutsche in Usbekistan. Stalin deportierte in den Vierziger Jahren rund 40.000 Wolgadeutsche
nach Taschkent.
Von tadschikischer Seite wird behauptet, die Anzahl der Tadschiken in Usbekistan sei viel höher als
offiziell angegeben. Diese Behauptung wurde in jüngster Zeit auch von einigen internationalen
Menschenrechtsorganisationen, wie z. B. Human Rights Watch oder Amnesty International,
aufgegriffen. Tatsächlich ist jedoch eine unparteiische Ermittlung des Bevölkerungsanteils der
Tadschiken in manchen Landesteilen wie dem Gebiet um die Städte Samarkand und Buchara
kaum möglich, da die dortige Bevölkerung traditionell zweisprachig (turk- und persischsprachig oder
in heutiger Terminologie usbekisch- und tadschikischsprachig) ist und eine Trennung in zwei
verschiedene Völker erst durch die moderne amtliche Terminologie eingeführt worden ist.
Dennoch wurden auch in letzter Zeit immer mehr Diskriminierungen gegen die Tadschiken
berichtet. Im Jahre 2000 kam es zu Zwangsvertreibungen und zur Inhaftierung vieler Tadschiken.[11]
Zudem kam es 1998 zu Bücherverbrennungen und Unterdrückungen persischsprachiger Medien
und Zeitungen.[12] Mangels exakter Bevölkerungsstatistiken existieren nur ungenaue Schätzungen
108
über die Anzahl tadschikischer Muttersprachler. In akademischen Kreisen wird von einem
Bevölkerungsanteil von bis zu 30% ausgegangen.[13]
Bei offiziellen Erhebungen geben viele Bürger tadschikischer Ethnie die usbekische
Volkszugehörigkeit an.[14] Während der Usbekisierung unter Scharaf Raschidow, dem 1959 bis
1982 amtierenden Generalsekretär der Kommunistischen Partei, mussten Tadschiken sich
entweder mit der Angabe „Usbeke“ für den Verbleib in ihrer Region, so z. B. in der Stadt
Samarkand, oder aber für eine Umsiedlung nach Tadschikistan entscheiden.[15][16]
Sprachen [Bearbeiten]Staatssprache ist das Usbekische, in der autonomen Republik
Karakalpakstan ist zudem auch die karakalpakische Sprache offizielle Amtssprache. In den Städten
Samarkand und Buchara ist die tadschikische Sprache weit verbreitet, die russische Sprache ist als
lingua franca und Bildungssprache weiterhin von Bedeutung, der Medresenunterricht erfolgt auf
arabisch.
Nach einem Beschluss des usbekischen Parlaments erfolgt seit Mitte der 1990er Jahre der Umstieg
vom kyrillischen auf das lateinische Alphabet. De facto sind nun beide Alphabete parallel in
Gebrauch.
Religionen [Bearbeiten]
Madrasa „Sherdor“ (erbaut 1619-1636) auf dem Registan in Samarkand
Circa 89 % der Bevölkerung sind sunnitische Muslime, etwa 8 % russisch-orthodox (meist
Angehörige der russischen Minderheit). Darüber hinaus gibt es schiitische Muslime (vor allem in
Buchara und Samarkand) sowie Angehörige anderer christlicher Konfessionen in Usbekistan
(Angehörige der Armenisch-Apostolischen Kirche, der Katholischen Kirche, der EvangelischLutherischen Kirche und diverser protestantischer Gemeinden) sowie Juden (ca. 93.000 Gläubige,
siehe Usbekische Juden), Buddhisten, Anhänger des Bahaismus und Anhänger der Lehren
Krishnas.
Obwohl laut Verfassung Religionsfreiheit garantiert wird, werden einzelne (besonders
protestantische) Christen und christliche Gemeinden oder Gruppen stark eingeschränkt. Der Druck
auf usbekische Christen hat über die Jahre zugenommen.[17] Nach dem Weltverfolgungsindex
belegt Usbekistan den Platz 9 (Stand Januar 2011).
Auch Amnesty International beklagt die eingeschränkte Religionsfreiheit, vor allem für behördlich
nicht zugelassene Gruppen wie die christlich-evangelikalen Gemeinden und schiitische Muslime.
[18][19]
109
Der Ramadan wird von vermutlich 40 % der Muslimen in den Städten und 85 % auf dem Land
praktiziert.
Im zentralasiatischen Volksislam finden sich bis heute Einflüsse aus zwei weiteren Religionen, dem
monothestischen Zoroastrismus, der zwischen 1800 v. Chr. und 600 v. Chr. vermutlich in Baktrien
entstand, und dem Buddhismus. Ebenfalls verbreitet sind Elemente des Schamanismus und
volksislamische Frömmigkeitsformen, was sich beispielsweise in Perlenketten und Amuletten
äußert, die vor dem sogenannten Bösen Blick schützen sollen und in Teilen des Landes verbreitet
sind.[20]
Städte und Ballungsräume [Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Liste der Städte in Usbekistan Die größten Städte Usbekistans sind Taschkent
(Toshkent) (ca. 2.140.000 Einwohner), Namangan (ca. 430.000), Andijon (ca. 370.000), Samarkand
(Samarqand) (ca. 350.000), Nukus (ca. 240.000) und Buchara (Buxoro) (ca. 230.000) (Stand: 1.
Januar 2009).[21] Sie sind gleichzeitig die wichtigsten Ballungsräume des Landes, der Ballungsraum
Taschkent hat dabei über 3,2 Mio. Einwohner. Neben diesen Ballungsräumen ist die Region
Fargʻona mit über 500.000 Einwohnern ein weiterer bedeutender Ballungsraum.[22]
Unabhängigkeit [Bearbeiten]
Unabhängigkeitsdenkmal in Taschkent: Usbekistans Umriss erscheint auf dem Globus; die
glückliche Mutter, Symbol für das Mutterland, kümmert sich um die Zukunft, das Kind
1991 wurde die Unabhängigkeit Usbekistans erklärt. Präsident wurde Präsident Islom Karimov, der
schon seit 1989 erster Parteisekretär in Usbekistan war und sein Amt als Präsident Usbekistans bis
heute ausübt.
In den 1990er Jahren gab es wiederholt innere Konflikte, vor allem im Ferghanatal im Osten des
Landes. 1999 starben bei einem Bombenattentat in Taschkent 20 Menschen.
Zu einer Serie von Bombenanschlägen kam es 2004. Erst wurde am 29. März 2004 ein
Selbstmordanschlag verübt, bei dem mindestens 19 Menschen starben. Dann lieferte sich am 30.
110
März 2004 eine Gruppe von vermutlich 20 Extremisten ein Feuergefecht mit der Miliz und sprengte
sich nahe der Hauptstadt Taschkent in die Luft. Zudem detonierte eine Autobombe vor einem
Staudamm. Schließlich sprengten sich am 30. Juli 2004 Selbstmordattentäter nahe der Botschaften
Israels und der Vereinigten Staaten in Taschkent in die Luft und töteten acht Menschen. Offizielle
usbekische Stellen beschuldigen die Islamische Bewegung Usbekistan, die dem islamischen
Fundamentalismus zugeordnet wird.
Vokabeln und Wendungen.
die Flüsse – daryolar
der Süden – janub
grenzen – chegaralanmoq
der Norden – shimol
das Grenz – chegara
der Osten – sharq
der Teil – qism, bo’lak
das Territorium –yеr maydoni
wolkenlos – bulutsiz
der Vertreter – vakil
das Klima – iqlim
die Wüste – sahrolar
der Westen – g’arb
1.
2.
3.
4.
5.
Beantworten die Fragen.
Wo liegt Usbekistan?
Wielviel Millionen Menschen leben in Usbekistan?
An welche Staaten grenzt Usbekistan?
Wann wurden die Volksrepubliken Buchara und Choresm gegründet?
Was können Sie über Usbekistan erzählen?
Übung 1. Bilden Sie mit diesen Wörtern Sätze.
1. liegen, in Mittelasiens, Usbekistan.
2. sein, das Klima, kontinental.
3. leben, 24 Millionen Einwohner, in Usbekistan.
4. Taschkent, von Usbekistan sein, die Hauptstadt.
5. erzählen, wir, von Usbekistan, über Industriezentrenun.
2-Stunde
Das Thema : Das Futurum (Kelasi zamon)
Futurum I qo`shma fe`l shakli bo`lib, warden yordamchi fe`lining Präsensi (h.z) shakli va asosiy
fe`lning noaniq shakli (Infinitiv)dan yasaladi.
Futurum Ining werden + Präsens +Infinitiv
werden yordamchi fe`li tuslanadi, fe`lning Infinitiv (noaniq shakl ) shakli o`zgarmasdir, gapning
oxirida turadi.
Ich werden ins Stadion gehen.
-Men stadionga boraman.
Du wirst morgen abends kommen.
-Sen ertaga kechqurun kelasan.
111
Futurum —werden феълининг презенси + асосий
феълнинг инфинитиви (1)
lesen
ich werde lesen
du wirst lesen
er
sie
wird lesen
es
wir werden lesen
ihr werdet lesen
sie werden lesen
Sie werden lesen
Werden феъли билан асосий феъл (ноаниқшакли) ўртасида грамматик рамка бўлади, яъни
қўлланилиши мумкин 6yлган барча сўзлар шу рамка ичида берилади. Масалан:
Ich
werde
im Sommer nach Taschkent fahren.
Wir werden heute nachmittags zusammen mit unserem
Lektor
ins Kino
gehen.
Futurum II juda kam ishlatiladi.
Übungen zum Thema “ Das Verb”
Übung 1. Konjugieren Sie im Präsens.
a) leben, lernen, studieren
b) lesen#, nehmen#, sehen#
c) fahren, laufen, baden
Übung 2. Finden Sie die transitive Verben.
Schreiben, loben, sitzen, kommen, schen, nehmen, lesen, arbeiten, schlafen, wohnen, rufen,
baden, fahren, singen, fallen, bekommen.
Übung 3. Schreiben Sie in eine Spalte alle Verben mit
trennbaren.
Vorsilbe und in die andere alle Verben mit untrennbaren Vorsilbe.
anhören, bekommen, aufmachen, anfangen, erwachen, mitfahren, fortsetzen, verlassen,
erzählen, ankommen, vorbereiten, einschlafen, absagen, verstehen, entstehen, zerstören,
verbringen, erhalten.
Übung 4. Setzen Sie in richtige Form des Präsens ein.
1. Der Student (machen) eine Übung. 2. Er (antworten) gut. 3. Die Schüler (gehen) ins Kino.
4. Er (zeigen) ihr den Weg. 5. Ich (studieren) im Institut. 6. Du (kaufen) die Getränke. 7. Sie
(brauchen) kein Buch.
Übung 5. Übersetzen Sie ins Deutsche.
1. Sen qayerda yashaysan? 2. Ota-onang bormi? 3. Sen vazifani qachon bajarasan? 4. Men
olmon tiliga qiziqaman. Sen-chi? 5. Institutingiz qayerda joylashgan?
Übung 6. Bilden Sie Sätze.
112
1. Jeden Sonntag, bleiben, die Groβeltern, bei Hausarbeit, helfen. 2. Die Schokolade, das
Kind, gern essen. 3. Der Lehrer, eine Fünf, Lola, heute, in der Deutschestunde. 4. Nasim, im
Institut, zu Fuβ, gehen, täglich.
Übung 7. Setzen Sie statt der Punkte passende Form des
Verbs “haben” ein.
1. Der Student ... Durst ... er etwas zu trinken? 2. ... du Geld bei dir? 3. ... du etwas Zeit für
mich? 4. Ich ... in Berlin einen Freund? 5. ... Sie ein Wörterbuch?
Übung 8. Setzen Sie statt der Punkte passende Form des
Verbs “sein” ein.
1. Wer ... du? 2. Wie ... dein Name? 3. ... Sie aus Deutschland? 4. Was ... das? 5. ... du
gesund? 6. Was ... er von Beruf ? 7. Ich ... Lehrerin.
Übung 9. Setzen Sie statt der Punkte passende Form des
Verbs “werden” ein.
1. Meine Tochter ... Arztin wie ich. 2. Unsere Stadt ... von Tag zu Tag schöner. 8. Im Frühling
... die Erde mit Blumen bedeckt. 4. Die Ernte ... in diesem Jahr noch reicher. Wir ... in eine Woche
aufs Land fahren. Mein Vater ... in der Stadt bleiben.
Übung 10. Setzen Sie statt der Punkte “haben” oder
“sein”ein.
1. Ich ... zu Hause viele ausländische Zeitungen. 2. Diese Studenten ... meine Freunde. 3.
Das ... unser Haus. 4. Unser Institut ... eine groβe Bibliothek. 5. Der Rektor des Instituts
... Herr Ibragimow. 6. Unser Hof ... zwei Türen und vier Fenster.
Übung 11. Konjugieren Sie folgende Hilfsverben im Fturum I .
haben
I
II
III
sein
werden
I
II
III
I
II
III
Übung 12. Konjugieren Sie Modalverben im Fturum I .
person
wollen
mögen
dürfen
können
Singular
müssen
sollen
I
II
III
Plural
I
II
III
Übung 13. Setzen Sie statt der Punkte passende
Modalverben ein.
1. ... ich herein? 2. Nach dem Essen ... man nicht schlafen. 3. In dem Lesesaal ... man nicht
laut sprechen. 4. Er ... diesen Text ohne Wörterbuch nicht übersetzen. 5. ... du Schach spielen? 6.
Nach den Stunden ... wir im Auditorium bleiben. 7. Man ... den Tag nicht vor dem Abend loben. 8.
113
Ich ... mich meine Hände vor dem Essen waschen. 9. Sie ... nicht Kaffe trinken. 10. Nawoiner ...
grünen Tee trinken, aber die Taschkenter ... das nicht.
Futurum I
Übung 1. Setzen Sie statt der Punkte das Verb “werden” ein.
1. Ich ... gut lernen. 2. Du ... gut Deutsch sprechen. 3. Er ... die Aufgabe machen. 4. Wir ...
schön schreiben. 5. Ihr ... nach Buchara fahren. 5. Sie ... in die Bibliotek gehen.
Übung 2. Übersetzen Sie ins Deutsche.
1. Men xat yozaman. 2. Biz diktant yozamiz. 3. Mening otam yaqinda Moskvaga boradi. 4.
Sentabrda o`qish boshlanadi. 5. Studentlar paxta teradilar. 6. Sen ertaga biznikiga kelasanmi?
3. Ergänzen Sie die Sätze.
1.Ich ...einen Brief ... . 2. Morgen ... wir ins Kino. 3. Die Schüler ... im Klub neue Lieder ... . 4. Die
Studenten ... Heines Gedicht ... . 5. Wir ... unsere Ferien in Taschkent ... . 6. Sie ... um 2 Uhr zu
Mittag ... .
3-
машқ. Қуйидаги феълларни Futur I да тусланг.
kommen, fahren, schreiben, lesen, besichtigen, besuchen, siüm dieren, helfen, verbringen
4-
машқ. Гапларни Futur I да ёзинг.
l. Der Lehrer erklärt die Aufgabe. 2. Er übersetzt einen Artikel aus der Zeitung. 3. Die Ausländer
besichtigen das Museum. 4. Der Dozent hält die Vorlesungen in der Geschichte. 5. Ich wiederhole
diesen Text. 6. Der Lektor korrigiert seinen Fehler. ?. Sie studieren Französisch. 8. Die Konferenz
beginnt morgen. 9. Dilbar besucht ihre Freundin in dieser Woche. 10. Sie macht die Übung 12. 11.
Er wartet an der Haltestelle.
3-Stunde
Das Thema: Die Städte Deutschlands
Bundesrepublik Deutschland
114
Flagge
Wappen
Wahlspruch: Einigkeit und Recht und Freiheit
Amtssprache
Deutsch[1],
Hauptstadt
Staatsform
Regierungsform
Staatsoberhaupt
Regierungschef
Fläche
Einwohnerzahl
Bevölkerungsdichte
Bruttoinlandsprodukt
zumindest regional auch Niederdeutsch, regional auch Dänisch,
Nordfriesisch, Niedersorbisch, Obersorbisch
Berlin
Parlamentarische Bundesrepublik
Parlamentarische Demokratie
Bundespräsident Christian Wulff
Bundeskanzlerin Angela Merkel
357.111,91 (61.)[2] km²
81,772 Mio. (15.)[3] (30. November 2010)
229 (37.)[4] Einwohner pro km²
2008




Gesamt (nominal)
Gesamt (PPP)
BIP/Einw. (nominal)
BIP/Einw. (PPP)




3.667 Mrd. US$ (4.)[5]
2.806 Mrd. US$ (5.)
40.875 US$ (16.)
34.212 US$ (21.)
Staatsverschuldung
2.676 Mrd. US$[6] (31. Dezember 2010)
Human Development Index 0,885 (10.)[7]
Währung
Euro (1 € = 100 ct)
Gründung
18. Januar 1871: Deutsches Reich (völkerrechtl. 1. Juli 1867:
Norddeutscher Bund)
23. Mai 1949: Bundesrepublik Deutschland (Grundgesetz)[8]
Nationalhymne
Deutschlandlied (dritte Strophe)
Nationalfeiertag
3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit)
Zeitzone
UTC+1 MEZ
UTC+2 MESZ (März bis Oktober)
Kfz-Kennzeichen
D
Internet-TLD
.de
Telefonvorwahl
+49
115
116
117
Geomorphologie
Die Zugspitze in Bayern ist mit 2962 Metern über Normalhöhennull die höchste Erhebung
Deutschlands.
Das Faltengebirge der Alpen ist das einzige Hochgebirge, an dem Deutschland Anteil hat. Der mit
Österreich geteilte Gipfel der Zugspitze (2962 Meter) ist der höchstgelegene Punkt des Landes.
Die Mittelgebirge nehmen tendenziell von Nord nach Süd an Höhe und Ausdehnung zu. Höchster
Mittelgebirgsgipfel ist der Feldberg im Schwarzwald (1493 Meter), gefolgt vom Großen Arber im
Bayerischen Wald (1456 Meter). Gipfel über 1000 Meter besitzen außerdem das Erzgebirge, das
Fichtelgebirge, die Schwäbische Alb und als Sonderfall der Harz, der sich recht isoliert als
nördlichstes Mittelgebirge in Deutschland mit dem Brocken auf 1142 Meter erhebt. Nördlich der
Mittelgebirgsschwelle erheben sich nur noch vereinzelte Formationen über 100 Meter, von denen
die Heidehöhe in Schraden mit 201,4 Meter die höchste ist.
Die niedrigste begehbare Landesstelle Deutschlands liegt bei 3,54 Meter unter Normalnull in einer
Senke bei Neuendorf-Sachsenbande in der Wilstermarsch (Schleswig-Holstein). Ebenfalls in
diesem Bundesland befindet sich die tiefste Kryptodepression: Sie liegt mit 39,10 Meter unter
Normalnull am Grund des Hemmelsdorfer Sees nordöstlich von Lübeck. Die tiefste künstlich
geschaffene Stelle liegt bei 293 Meter unter Normalnull am Grund des Tagebaus Hambach östlich
von Jülich in Nordrhein-Westfalen.
Gewässer
Die Elbe mit Blick auf Stadt Wehlen in Sachsen
Die sechs ins Meer mündenden Fließgewässer mit den größten Einzugsgebieten sind Rhein,
Donau, Elbe, Oder, Weser und Ems. Fünf davon entwässern in Nord- und Ostsee, eines (die
Donau) dagegen ins Schwarze Meer. Die Einzugsgebiete beider Systeme werden durch die
europäische Hauptwasserscheide voneinander getrennt. Der 865 Kilometer in Deutschland bzw. als
118
Grenzfluss fließende Rhein dominiert den Südwesten und Westen. Seine wichtigsten Zuflüsse sind
Neckar, Main, Mosel und Ruhr. Die wirtschaftliche Bedeutung des Rheines ist enorm; er ist eine der
am stärksten befahrenen Wasserstraßen Europas.
Die Donau im Süden entwässert auf 647 Kilometer fast das gesamte Alpenvorland und fließt weiter
nach Österreich und Südosteuropa. Ihre wichtigsten Zuflüsse sind Iller, Lech, Isar und Inn.
Im Osten Deutschlands befindet sich auf 725 Kilometern die Elbe. Ihre wichtigsten Nebenflüsse
sind Saale und Havel.
Fünf-Seen-Blick in der Uckermark, Brandenburg
Die Oder tritt ausschließlich als Grenzfluss zu Polen in Erscheinung. Ihr wichtigster Zufluss ist die
Neiße.
Das Einzugsgebiet der Weser liegt vollständig in Deutschland. Sie speist sich aus den Flüssen
Werra und Fulda und entwässert den mittleren Norden.
Die Ems fließt im äußersten Nordwesten.
Die natürlichen Seen sind überwiegend glazialen Ursprungs. Daher finden sich die meisten der
großen Seen im Alpenvorland, in der Holsteinischen Schweiz und in Mecklenburg. Der größte
vollständig zum deutschen Staatsgebiet gehörende See ist die Müritz, die Teil der
mecklenburgischen Seenplatte ist. Der größte See mit deutschem Anteil ist der Bodensee, an den
auch Österreich und die Schweiz grenzen.
Im Osten Deutschlands befinden sich viele große, künstliche Seen in ehemaligen
Braunkohleabbaugebieten.
Inseln
Rügen liegt vor der pommerschen Ostseeküste und ist die größte deutsche Insel.
119
In der Nordsee dominieren die Inselgruppe der Nordfriesischen Inseln und die Inselkette der
Ostfriesischen Inseln. Helgoland und Neuwerk sind ebenfalls bewohnt. Die Nordfriesischen Inseln
stellen Festlandsreste dar, die durch Landsenkung und nachfolgende Überflutung von der Küste
getrennt wurden. Die Ostfriesischen Inseln sind Barriereinseln, die durch die Brandungsdynamik
aus Sandbänken entstanden.
Die größten deutschen Inseln in der Ostsee sind (von West nach Ost) Fehmarn, Poel, Hiddensee,
Rügen und Usedom; größte Halbinsel ist Fischland-Darß-Zingst. Mit Ausnahme von Fehmarn sind
sie Teil einer Boddenküste.
Die größten und bekanntesten Inseln in Binnengewässern sind Reichenau, Mainau und Lindau im
Bodensee sowie Herrenchiemsee im Chiemsee.
.
Berlin
Hamburg
München
In Deutschland gibt es etwa 80 Großstädte, also Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern. Davon
haben 14 mehr als 500.000 Einwohner. Eine Besonderheit Deutschlands ist die historisch bedingt
überwiegend randlastige, dezentrale Verteilung der Großstädte. Die entlang des Rheins
verlaufenden Ballungsräume im Westen und Südwesten Deutschlands bilden dabei den Mittelteil
120
der zentralen europäischen Bevölkerungskonzentration, die mit dem Begriff Blaue Banane
umschrieben wird.
Von der Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) wurden elf sogenannte Europäische
Metropolregionen (EMR) festgelegt. Diese gehen über den Begriff der Agglomeration weit hinaus.
Ballungsraum
Einwohner
Stadt
Einwohner
Agglomeration
Einwohner
Metropolregion
Berlin
3.450.000
4.300.000
5.950.000
Hamburg
1.780.000
2.600.000
4.270.000
München
1.330.000
2.000.000
5.200.000
Köln[A 1]
1.000.000
1.900.000
11.690.000
Frankfurt
670.000
1.930.000
5.520.000
Stuttgart
600.000
1.800.000
5.290.000
Düsseldorf[A 1]
590.000
1.220.000
11.690.000
4.700.000
11.690.000
Ruhrgebiet[A 1]
Die Bundesrepublik Deutschland besteht aus 16 Gliedstaaten, die offiziell als Länder
(Bundesländer) bezeichnet werden. Die Stadtstaaten Berlin und Hamburg bestehen ausschließlich
aus den gleichnamigen Gemeinden und sind somit Einheitsgemeinden. Die Freie Hansestadt
Bremen gilt als Stadtstaat, jedoch besteht das Land aus den Gemeinden Bremen und
Bremerhaven.
Abk.
Land
BW
BadenWürttemberg
Landes- Fläche Einwohner- Einwohner
hauptstadt (km²)
zahl[27]
pro km²
Stuttgart
35.752 10.744.921[28]
121
301
Niedersachsen
BY
Bayern
München
70.552 12.510.331[29]
177
BE
Berlin
—
892 3.459.218[30]
3.879
BB
Brandenburg
Potsdam
29.479 2.511.525[31]
85
HB
Bremen
Bremen[32]
419
660.999[33]
1.578
HH
Hamburg
—
755
1.772.100
2347
Bremen
Hamburg
MecklenburgVorpommern
Sachsen-Anhalt
Sachsen
HE
MV
Hessen
MecklenburgVorpommern
Wiesbaden[34] 21.115 6.061.951[35]
287
Brandenburg
Schwerin
23.180 1.651.216[36]
71
Berlin
NI
NW
Niedersachsen
NordrheinWestfalen
Hannover
47.624 7.928.815[37]
166
Thüringen
Düsseldorf[38] 34.085 17.872.763[39]
524
Hessen
RP
Rheinland-Pfalz
Mainz[40]
SL
Saarland
Saarbrücken
SN
Sachsen
Dresden
18.416 4.168.732[43]
226
ST
Sachsen-Anhalt
Magdeburg
20.446 2.356.219[44]
115
SH
Schleswig-Holstein Kiel[45]
15.799 2.830.417[46]
179
TH
Thüringen
16.172 2.249.882[48]
139
Erfurt[47]
19.853 4.012.675[41]
2569 1.022.585[42]
202
Nordrhein398 Westfalen
Rheinland-Pfalz
Bayern
BadenWürttemberg
Saarland
Gesamt(Stand:
31. Dezember
2009)[49]
357.123 81.802.257
122
229
SchleswigHolstein
Gemeinden [Bearbeiten]
Zweisprachiges Ortsschild
→ Hauptartikel: Gemeinde (Deutschland)
Die Gemeinden sind die kleinsten selbständigen Gebietskörperschaften der politischen
Gebietsgliederung. Sie regeln alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft eigenverantwortlich
und haben das Recht der Selbstverwaltung (Art. 28 Abs. 2 GG). Sie sind, ausgenommen die
meisten kreisfreien Städte, in Landkreisen und anderen Gemeindeverbänden zusammengefasst.
Kreise und Gemeinden unterliegen dem Kommunalverfassungsrecht des jeweiligen Bundeslandes
und sind daher bundesweit ganz unterschiedlich organisiert. Einzig die Kreisstadt als
Verwaltungssitz eines Landkreises findet sich deutschlandweit. Die Einheitsgemeinden Berlin und
Hamburg sind als Stadtstaaten gleichzeitig auch Länder.
die Geschichte – tarix
bestehen – mavjud, bor
die Messe – yarmarka
die Kreuzung – chorraha
die Handelsstraβe – savdo yo`li
der Handelsweg – savdo yo`li
der Norden – shimol
der Süden – janub
der Osten – sharq
der Westen – g`arb
sich entwickeln – rivojlanmoq
rasch – tez
das Beispiel – misol
Vokabeln
die Koexistenz – birga yashash
die Gesellschaftsordnung – ijtimoiy
tuzum
die Kulturerrungenschaft – madaniy
yutuqlar
die Druckerei – bosmaxona
die Sehenswurdigkeit – diqqatga
sazovor joylar
das Rathaus – ratusha
jahrlich – har yili
der Erdteil – qit`a
die Wissenschaft – fan
der Sitz –o`rin, joy
Synonyme
die Handelsstraβe
der Handelsweg
savdo yo`li
123
schnell
rasch
tez, ildam
die Wissenschaft
fan
das Fach
Antonyme
friedlich – tinch
alt – qari
für – uchun
kriegerisch – urushqoq
jung – yosh
gegen – qarshi
4-Stunde
Kontrollarbeit
Das Thema: Industrie in Uzbekistan
5-Stunde
1. O’zbekiston sanoati;
2. Uning tarmoqlari;
3. Mustaqil ish.
Industrie [Bearbeiten]
124
Industriekomplex bei Chirchiq
In Asaka im Ferganatal produziert Uz-DaewooAvto jährlich etwa 190.000 Kleinwagen (Stand: 2009)
der Typen Daewoo Matiz, Daewoo Nexia und Damas für den zentralasiatischen Markt. Uz-Daewoo
war ehemals ein Joint-Venture von UzAvtoprom mit dem südkoreanischen Automobilhersteller GM
Daewoo, ist aber seit der finanziellen Krise von Daewoo 1998 komplett in usbekischer Hand. Seit
Oktober 2007 ist General Motors ein Joint Venture mit UzAvtoprom unter dem Namen GM Daewoo
Auto & Technology Uzbekistan eingegangen (siehe: GM Uzbekistan). Im Februar 2008 wurden
weitere Vereinbarungen unterzeichnet, wobei GM 25% des Joint Ventures hält. Im Werk von
UzAvtoSanoat werden bereits die Modelle Chevrolet Captiva, Epica und Tacuma hergestellt. GM
unterstützt UzAvtoSanoat durch sein Händlernetz, Autos der Marke Chevrolet, die in Usbekistan
produziert wurden, in den Staaten der GUS zu verkaufen. Mit geplanten 5.000 Mitarbeitern sollen
jährlich 250.000 Autos der Typen Chevrolet Captiva, Chevrolet Epica, Chevrolet Lacetti und
Tacuma hergestellt werden.
In Taschkent findet die Produktion der Militärtransportflugzeuge Il-76 und der Passagierflugzeuge
IL-114 statt, Russland ist aber bestrebt die Produktion nach Uljanowsk zu verlegen.[56]
Weiterer Maschinenbau steht meist in Zusammenhang mit der Landwirtschaft, insbesondere der
Herstellung von Baumwollprodukten.
Usbekistan ist ein Land mit einer entwickelten Industrie und Landwirtschaft. Die wichtigsten
Industriezweige sind Baumwollreinigung, Textilindustrie, elektromaschnische und elektronische
Industrie, Flugzeug-, Maschinen – und Gerätebau, Erdgas – und Erdölverarbeitung und
Buntmetallurgie.
Heute ist Usbekistan ein sich dynamisch entwickelndes Land mit einer marktorientierten
Wirtschaft. Unter den 15 ehemaligen Sowjetrepubliken hat es nur Usbekistan vermocht, seine
Industrieproduktion während des letzten Jahrzehnts völlig wiederaufzubauen. Die politische
Stabilität in Usbekistan ist die wichtigste Voraussetzung für den normalen. Übergang zur
Marktwirtshaft. Unter der Leitung von Präsident Islam Karimow ist es Usbekistan gelungen,
schrittweise effektive Rofermen durchzuführen.
Vorbei sind die Zeiten, als Usbekistan eine Rohstoffbasis war. Usbekistan stellt jetzt selbst
Erzeugnisse mit einem hohem Veredlungsgrad her und exportiert Kraftwagen, Flugzeuge,
Fernsehgeräte und Videorecorder, chemische Farben und Lace, Teppiche, (Wirkwaren) und vieles
mehr.
1. Usbekistan ist ein Land mit ... .
2. Die wichtigsten Industriezweige sind ... .
3. Heute ist Usbekistan ein sich dynamisch ... .
4. Die politische Stabilität in Usbekistan ist die ... .
5. Vorbei sind die Zeiten, als Usbekistan ... .
6. Usbekistan exportiert ... .
125
Usbekistan
mit einer entwickelten Industrie und Landwirtschaft
die wichtigsten Industriezweige
gestern
heute
exprortiert
in der Zukunft
Große Bedeutung wird in der Republik der Heranziehung ausländischer Investitionen beigemessen,
wobei der Verwirklichung von wichtigen Investitionsprojekten in vorrangigen Wirtschaftszweigen
besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Zu diesen Zweck wurde in Usbekistan durch Gesetzesakte ein ganzes Syustem von
Steuervergünstigungen geschaffen, das Zollvergünstigungen den usbekischen Markt für
ausländische Investoren außerordentlich attraktiv macht. Im Laufe der letzten Jahre wurden unter
Beteiligung von Auslandskapital eine Reihe von wichtigen Projekten verwirklicht, die dazu
beigetragen haben, die Wirtschaftsstruktur Usbekistans grundlegend zu verändern. Dazu gehört
auch der Bau des Gemeinschaftsunternehmens “UZDAEWOO-AUTO” in Asaka. Dieses Projekt
wurde gemeinsam mit dem südkoreanischen Großunternehmen “DAEWOO” umgesetzt. Autos
dieses Unternehmens, solche wie “NEXIA”, “TICO” und “DAMAS” (rund 100.000 im Jahr) haben in
kurzer Zeit das Gesicht der Städte und Dörfer verändert. Sie werden außerdem in die
Nachbarstaaten und nach Russland ausgeführt. Anfang 1999 wurde ein weiterer wichtiger Schritt
für die Entwicklung des usbekischen Kraftwagenbaues unternommen. In Samarqand wurde das
usbekisch-türkische Gemeinschaftsunternehmen “Samkochauto” seiner Bestimmung übergeben.
Das Unternehmen wird jährlich tausend komfortable Autobusse und Lastkraftwagen verschiedener
Marken produzieren.
In Taschkent befindet sich eines der größten Flugzeugwerke, das als einziges Werk in den
GUS-Staaten das Militärtransportflugzeug des Typs “IL 76” produziert. Anlaufen soll die Produktion
einer neuen Modifikation des usbekisch-russishen Verkehrflugzeugs “IL-114-100”, das
Luftschrauben der amerikanischen Firma “Gamilton standard” ausgestattet ist. Diese Flugzeuge
sollen auf den Inlandlinien die veralteten Flugzeugtypen “Jak-40” und “An-24” ersetzt. Usbekistan
wird dann nicht mehr auf die Einfuhr von diesen Flugzeugen angewiesen sein.
6-Stunde
126
Das Thema: Buchara
Buchara legit im fruchtbaren Serafschantal. Es hat etwa 300 Tausend Einwohner. In den
letzten Jahren veranderte sich Wirtschaft, kultur und Lebensweise der Einwohner von Buchara
grundlich. Es wurde zu einem Kultur, Industrie und Verwaltungszentrum Uzbekistanis.
In Buchara gibt es viele Werke und Fabriken. Die Stadt ist seit vielen Jahrhunderten durch
ihre Goldstickerreien, Seidenstoffe, Juweliererzeugnisse und Karakulfellen und viellen Sachen
berumt.
Wie in anderen Stadten Mittelasiens teilt sich Buchara in Alt und Neustadt, In der Altstadt
Bucharas gibt es 47 Meter Hore Kaljan Minarett. Es wurde 1127 errichtet. Neben diesem Minarett
stehen die Moschee Kaljan und die Medresse Miri – Arab. Die Perle der Sechenswurdigkeiten von
Buchara ist das Ismail Samani – Mausoleum. Das Mausoleum wurde Ende des 9. Jahrhunderts
gebaut.
Es hat den Einfall der Hoeder Tschingisxans uberlebt. Dieses Baudenkmal mach auf
Touristen einen unloschbaren Eindruck. Ausserdem gibt es hier noch zahlreiche Kokaldosch, die
drei Kuppeln und viele andere. Buchara ist heute eine Kultur – und Museumstadt.
Das VI. Thema. Buchara Wortschats zum Text.
Die Stadt, die Stadte – shahar
Die Goldstickerei – zardo`zlik
Die Angabe – ko`rsatma
Die Seidenstoffe – ipak matolar
Die Forschung – tadqiqot
Das Karakulfell – qorako`l terisi
Das Jahrhundert – asr
beruhmt sein – mashhur bo`lmoq
Die Zeitrechnung – davr
Alt und Neustadt – yangi va eski shahar
entstehen – barpo bo`lmoq, bunyod etmoq
Die Perle – javohir, marvarid
feiern – bayram qilmoq, nishonlamoq
Die Sehenswurdiigkeiten – diqqatga sazovor
fruchtbar – serhosil, hosildor
joylar
sich verandern – o`zgarmoq
Der Einfall – bosib olish, hujum
Die Wirtschaft – xo`jalik
Die Horde – taxt, hukumdorlik
Die Lebensweise – hayot pog`onasi
Das Baudenkmal – memoriy yodgorlik
grundlich – asosan, to`liq, batamom
Eindruck machen – taasurot qoldirmoq
Das Verwaltungszentrum – boshqarish markazi
zahlreiche – ko`psonli
Fragen zum Text.
Wo liegt die Stadt Buchara?
Welche Hochschulen sind in Buchara?
Was fur eine Stadt ist Buchara?
Was fut eine Stadt ist Buchara heute?
Wann feierte Buchara sein 2500 Jariges Jubileum?
Wann wurde Zitadelle errichtet?
Wodurch ist Buchara berumt?
Gibt es in Buchara Industreezweige?
Wie ist gross Minoaikalon?
Wann wurde Ismail Samaij Mavsoleum gebaut?
7-Stunde
Das Thema: Die Präpositionen (Predloglar)
127
Nemis tilida rus tili kabi predloglar bo`lib, ular gapda otning boshqa gap bo`laklariga
munosabatini ko`rsatadi.
Nemis tilida predloglar otlarning oldida kelib, otning ma`lum kelishikda bo`lishini talab qiladi.
Predloglar qaysi kelishikni boshqarishiga ko`ra 4 guruhga bo`linadi.
1. Akkusativni talab qiladigan predlog.
2. Dativni talab qiladigan predlog.
3. Genitivni talab qiladigan predlog.
4. Akkusativ va Dativni talab qiladigan predlog.
Akkusativ kelishigini talab qiladigan predloglar
Durch (orqali) für (uchun), ohne (... siz) um (atrofida) gegen (... ga qarshi) bis (gacha)
entlang (bo`ylab) predloglaridan keyin kelgan ot doim Akkusativda bo`1adi.
Masalan: Wir gehen durch die Straβe.
Biz ko`cha orqali (bo`ylab) boramiz.
Er kauft ein Heft für den Sohn.
U o`g`li uchun daftar sotib olayapti.
Um das Haus spielen die Kinder
Bolalar uy atrofida o`ynayapti.
Lola geht heute ohne Tasche.
Lola bugun sumkasiz keldi.
Mein Freund ging die Navoi straße.
Do`stim Navoiy ko`chasi bo`ylab ketdi.
8-Stunde
Kontrollarbeit
Das Thema : FERIEN
9-Stunde
Die Studenten haben jährlich zweimal Ferien, im Winter und im Sommer. Deshalb heiβen
sie Winter und Sommerferien. Die Winterferien sind kurz. Sie dauern höchstens zwei Wochen. Die
Sommerferien sind viel länger. Sie fangen Anfang Juli an und hören Ende August auf.
Die Studenten veranstalten die Ferien nach ihrem Wunsch. Die Ferien sind für die Erholung
gut geeignet. Da fahren viele Studenten zu ihren Eltern und verbringen die Zeit in Ruhe und
Geborgenheit. Manche fahren in die Erholungsheime und Sanatorien. Sie festigen ihre Gesundheit.
Manche bevorzugen zu arbeilen. Sie helfen bei den Feldarbeiten und bei der Ernte. Sie bauen
Schulen, Krankenhäuser, Geschäfte. Sie arbeiten auch in den Ferienlager.
VOKABELN
jährlich-yilda, har yili
täglich-kuda, har kuni
minatlich-oyda, har oyda
der Winter,-s,-qish
deshalb- shuning uchun
lang (adj)-uzun
bevorzugen (bevorzugte, bevorzugt)-afzal ko’rmoq, yaxshi ko’rmoq
das Geschäft,-(e)s,-e-do’kon , magazine
der Sommer,-s- yoz
128
der Herbst,-s,-e- kuz
Synonyme
anfangen
beginnen
boshlamoq
veranstalten
organisieren
tashkil qilmoq,
uyushtirmoq
___ dam
enden
aufhören
abschlieβen
der Wunsch
der Wille
tugallamoq, tamomlamoq
istak, xohish
WORTFAMILIE
sich erholen
olmoq
___
erholsam dam oldiradigan, dam olishga ko’maklashadigan
die Erholung ___ dam olish
das Erholungsheim ___ dam olish uyi
erholungsbedürftig ___ dam olishga muhtoj
1-mashq. Qo’yidagi savollarga matnga asosan javob bering.
1.Wievielmal haben die Studenten Ferien im Jahr? 2.Wann haben sie gewöhnlich Ferien? 3.
Wie lange dauern die Winterferien? 4.Was machen die Studenten während der Winterferien? 5.
Wie lang sind die Sommerferien? 6. Was machen die Studenten während der sommerferien? 7.
Was bevorzugen sie im Winter, die Arbeit oder die Erholung? 8. Wann stellt man die Liste der
arbeitslustigen Studenten auf? 9. Was vereinbart man im voraus? 10. Wohin fahren die Studenten
(zu) arbeiten? 11. Wobei helfen die Studenten? 12. Wann schlieβt sich die Arbeit ab?
2-mashq. O’zbek tiliga tarjima qiling.
Ferien haben, zwei Wochen dauern, Anfang Juli, Ende August, nach ihrem Wunsch, die
Ferien veranstalten, für die Erholung geeignet sein, die Zeit verbrengen, in Ruhe und Geborgenheit,
seine Gesundheit festigen, eine Liste aufstellen, aufs Neuland fahren, bei den Feldarbeiten helfen,
bei der Ernte helfen, ein neues Lehrjahr.
10- Stunde
Das Thema: Die Präpositionen mit Dativ und Akkusativ
Dativni qabul qiladigan predloglar: mit (bilan), nach (keyin) aus (-dan) zu (-qa) von (haqioda)
seit (beri) außer (tashqari) bei (...da, -nikida) gegenüber (qarshisida).
1. Er spricht mit dem Lehrer.
2. Nach der Stunde bin ich Frei.
3. Sie kommt aus der Schule
129
4. Wir fahren zu dem (zum) ßahnhor
5. Außer Umid sind alle da
6. Das Institut liegt gegenüber dem Theater.
1. Die Präpositionen mit dem Genitiv
Quyidagi predloglar Genitiv kelishigini talab qiladi:
Unweit (yaqinida) statt (o`rniga) während (vaqtida) , trotz – (... qaramasdan).
Masalan: Unweit der Schule gibt es einen Garten – Maktab yaqinida bog` bor.
Statt des Anzug kaufte ich eine Bluse – Men kostyum o`rniga kofta sotib oldim.
Während der Ferien fahre ich nach Buchara – Men kanikul vaqtida Buzoroga boraman.
Frotz der Hitze ging ich zu Fuß
Men issiq bo`lishiga qaramasdan piyoda bordim.
2. Die Präpositionen mit Dativ und Akkusativ
Quyidagi predloglar Dativ va Akkusativni talab qiladi:
-in, -auf, - neben, -über, - vor, -hinter, -an, -zwischen. Agar predloglar o`rin yoki paytni
ifodalab kelib, Wo? Yoki Wann? (Qayerda? Qachon?) so`rog`iga javob bo`lsa – Dativ
kelishigini talab qiladi.
Wahin? (Qayerga) so`rog`iga javob bo`lsa, Akkusativvni talab qiladi.
1. –in – ichiga – da – Er lernt in der Schule.
Er geht in die Schule
2. –an – yonida- ga :
Der Student hängt das ßild an die Wand
Das ßild hängt an der Wand
3. –hinter – orqasiga, -orqasida
Hinter dem Haus ist die Haltestelle
Der Sohn geht hinter das Haus.
11-Stunde
Das Thema : Mahlzeiten
Grammatische Stoffe: Prateritum der Modalverben
МОДАЛ ФЕЪЛЛАРНИНГ IMPERFEKT И
Модал феъллар Imperfekt да худди кучсиз феъллардек тусланадилар. Умлаутли модал
феъллар эса умлаутини йўқотади.
Бирлик
ich konnte
du
konntest
er
sie
es
durfte
durftest
konnte durfte
wollte
wolltest
mochte
mochtest
muβte
muβtest
sollte
solltest
wollte
mochte
mußte
sollte
Кўплик
wir konnten
ihr konntet
durften
durftet
wollten
wolltet
mochten
mochtet
130
mußten
mußtet
sollten
solltet
sie konnten
durften
wollten
mochten
mußten
sollten
1-машқ. Нуқталар ўрнига модал феълларни Imperfekt да қўйинг.
1. wollen: Ich ... an der Konferenz teilnehmen. Barno ... Lehrerin werden ... du nach dem
Unterricht in den Lesesaal gehen?
2. dürfen: Hier ... er auf das Buch warten. Der Leser ... das Buch nicht länger als 19 Tage
behalten. Im Lesesaal . .. ihr nicht sprechen.
3. können: ...du mir bei der Übersetzung helfen? Sie ... deutsche Bücher im Original lesen.
Er,., die Bücher telepho nisch bestellen.
4. müssen: Lola .. . lauter und schneller sprechen. Die Studenten ...in der Stunde aufmerksam
sein. Ich ... dringend das Buch bestellen.
2-машқ. Қуйидаги гапларни Imperfekt да тусланг.
1. Ich wollte ein anderes Theriia wählen. 2. Ich mochte nicht allein bleiben. 3. Ich mußte mit der
U-Bahn fahren. 4. Ich durfte das Wörterbuch mitnehmen. 5. Ich sollte die Eintrittskarten be sorgen.
6. Ich konnte die Frage nicht beantworten.
3-машқ. Гапларни Imperfekt да қўйинг.
1. Ich muß auf meinen Freund warten. 2. Der Diensthabend soll das Zimmer aufräumen. 3. Der
Junge will den Aufsatz um schreiben. 4. Die Studenten dьrfen in der Pause im Sprachlabor
arbeiten. 5. Wir müssen in der Stunde gut aufpassen. 6. Du mußt aufmerksam zuhören. 7. Ihr könnt
in die Bibliothek gehen und das Buch holen.
4-машқ. "mögen" модал феъли иштирокида гаплар тузинг.
1. Ich .. . ein Glas Limonade, 2. Du . .. Eis essen. 3. Lola Brötchen. 4. Karim . .. Brot mit Köse. 5.
Achmad .. . ein Stück Torte. 6. Umid . . . eine Tasse Kaffee. 7. Erkin ... eine Flasche Coca — Cola.
5-машқ. Модал феълларни
Imperfekt да қўйиб, гаплар тузинг.
1. am Abend, wollen, ich, mein Freund, besuchen; 2. Du, können, zusammen, mit uns, in, der
Park, gehen; 3. mein Bruder, können, in der Bibliothek, der ganze Tag, arbeiten; 4. mögen, kaufen,
ich, dieses Buch; 5. Wir, schreiben, sollen, eine Kontrollarbeit; 6. er, sein, krank, Erkin, können,
nicht, kommen; 7. er, fahren, schnell, dürfen, nicht; 8. Sie, mögen, lesen, dieses Buch! gern; 9. das
Fenster, dürfen, nicht, du, aufmachen; 10. sollen, er, alle Übungen, schreiben; 11. wir, können,
übersetzen, nicht, dasl Gedicht, Heinrich Heine, von.
12- Stunde
Kontrollarbeit
13-Stunde
Das Thema:Usbekistan ein Eigener Weg der Erneuerung und des Fortschritts.
131
Verwirklicht wurde das unverauβerliche Recht des usbekischen Volk das Recht auf freie
Selbstbestimmung.
Am 31. August 1991 wurde die Souveranität der Republik Usbekistan deklariert.
Das Volk Usbekistans ist der wahre Herr über die unermeβlichen Reichtumer seines
Heimatlandes. Die Republik fordert, verarbeitet und bewahrt selbst ihr Gold und ihre seltenen und
Edelmetalle. Der Boden, die Bodenschätze und anderen Naturressourcen, das wirtschaftliche,
wissenschaftlich – technische und geistige Potential, das durelo die Tatigkeit vieler Generationen
formiert wurde.
Das Streben des usbekischen Volkes nach Unabhängigkeit fand die Unterstutzung der
Weltgemeinschaft und internationalen Offentlichkeit.
125 Länder der Welt haben die staatliche Souveranität Usbekistans anerkannt, zu uber 45
äuslandischen Staaten wurden diplomatische Beziehungen angeknupft. In Taschkent wurden
Botschaften der Republik Turkei, der Vereinigten Staaten von Amerika, Indien, Frankreichs,
Deutschlands und anderer Staaten eingerichtet.
Erstmalig in der Geschichte wurde Usbekistan als vollberechtigtes Völkerrechtssubjekt am 2.
März 1992 in die Organisation der Vereinten Nationen aufgenommen.
Heute ist Usbekistan Mitglied mehrerer führender internationaler Wirtschafts – und
Finanzvereinigungen: der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit, der Europaischen Bank
für Wiederaufbau und Entwicklung, der Okonomischen Vereinigung der Schwarzmeerländer.
Abgeschlossen sind die Vorbereitungsarbeiten für die Aufnahme in den Internationalen
Wahrungsfonds, die International.
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Internationale Arbeitsorganisation, die
Weltgesundheitsorganisation und andere Vereinigungen.
Usbekistan ist ein Staat mit einer groβartigen Zukunft.
Das ist ein souveraner, demokratischer Rechtsstaat, ein Staat, der auf den Prinzipien des
Humanismus basiert der seinen Burgern Recht und Freiheit garantiert, unabhängig von nationalität,
Glaubensbekenntnis, Sozialstellung und politischer Gesinnung.
Den Schlussel für die Schaffung eines der artigen politischen, staatlichen und
Verfassungrechtlichen Aufbaus bildet die gewahrleistung des Friedens unter den Burgern und der
internationalen Eintracht, die Durchsetzung von Gesetzlichkeit und Rechtsordnung. Die Familie
bildet den Grundstein der Gesellschaft.
Alle auf dem Boden unseres Landes lebenden sich als Patrioten betrachtenden Berger, sind
verpflichtet, die Integrität und Einheit unseres Landes zu schutzen.
Die erste Verfassung des souveranen Usbekistan wird die Rechtsgrundlage dafür bilden.
Neue Vokabeln
das Recht – huquq
die Beziehungen – munosabatlar
unverauβerlich – аjralmas
die ausländische Staaten – xorijiy davlatlar
die Unabhängigkeit – mustaqillik
die Botschaften – elchixonalar
anerkennen – e`lon qilinmoq
erstmalig – ilk bor
das Volkerrechtssubjekt – xalqaro huquqning teng huquqli sub`ekti
aufnehmen – qabul qilmoq
die Organisation der Vereinten Nationen – Birlashgan millatlar tashkiloti
das Geschicht – tarix
die Entwicklung – taraqqiyot
das Mitglied – а`zo
die Zukunft – kelajak
die Vereinigung – uyushma
der Schlussel – kalit
132
die Schaffung – ijod
die Verfassung - konstitutsiya
die Gesellschaft – jamiyat
dir Grundstein – negiz
Übersetzen Sie ins Deutsche.
1. 1991 yilning 31 avgustida O`zbekiston Respublikasining mustaqilligi e'lon qilindi.
2. O`zbek xalqining ajralmas huquqi – o`z taqdirini o`zi belgilash huquqi ro`yobga chiqarildi.
3. 45 dan ortiq xorijiy mamlakatlar bilan diplomatik munosabatlari o`rnatildi.
4. Toshkentda Turkiya, Amerika Qo`shma Shtatlarining, Hindiston, Fransiya, Germaniya va
boshqa davlatlarning elchixonalari ochildi.
5. 1992 yilning 2 martida O`zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotiga qabul qilindi.
6. O`zbekiston - kelajagi buyuk davlat. Bu - mustaqil demokratik, huquqiy davlatdir.
7. Oila - jamiyatning negizi.
8. Mamlakatimiz tuprog`ida yashab turgan va o`zini vatanparvar deb hisoblagan har bir kishi uning
yaxlitligi va birligini asrab-avaylashi shart.
1. Ergänzen Sie den Satz.
Usbekistan ist ein Staat mit einer groβartigen …… .
a) der Staat
b) Zukunft
c) Familie
2. … wurde die Souveranität der Republik Usbekistan deklariert.
a) Am 1 September
b) Am 31 August
c) Am 2 Marz
3. Die Familie bildet den Grundsfein … .
a) die Wissenschaft
b) Freundschaft
c) der Gesellschaft
4. Heute ist Usbekistan …. Mehrerer führender internationaler Wirtschafts – und
Finanzvereinigungen.
a) Person
b) Mitglied
c) Familie
Beantworten Sie die Fragen.
1. Wann wurde die Souveranität der Republik Usbekistan deklariert?
2. Welche Botschaften wurden in Taschkent geöffnet?
3. Wann wurde Usbekistan in die Organisation der Vereinten Nationen aufgenommen?
4. Welche Vereinigungen ist Usbekistan Mitglied?
5. Was ist eine historische Errungenschaft unseres Volkes?
14-Stunde
DAS THEMA: PRÜFUNGEN BEI DER AUSBILDUNG
Die Prüfungen bilden einen festen Bestandteil der Ausbildung. Man schätzt durch die
Prüfungen das Wissen und Können der Studenten. Die Prüfungen stimulieren eventuell die
Leistungen der Studenten. Die Prüfungen warden in mündlicher oder schriftlicher Form abgelegt.
Die Prüfung ist ein Verfahren, be idem jemandes Kenntnisse, Leistungen durch bestimmte
Aufgabestellungen (nach einer festgelegten Methode) festgestellt warden.
Es warden drei Arten der Prüfungen unterschieden: Vorprüfung, Zwischenprüfung und
Abschluβprüfung.
In der Vorprüfung warden die Kenntnisse der Studenten durch bestimmte Fragen
festgestellt. Dabei warden die Eigenschaften und Fähigkeiten nicht differenziert (nicht zensiert).
Die Zwischenprüfungen sind die Prüfungen zu Teilen eines Lehrgebiets.
Die Abschluβüsind die Prüfungen zu ganzem Lehrgebiet.
133
Die Prüfungen finden in der Regel am Ende eines Semesters slatt. Sie warden durch Teste
und durch weitere Leistungskontrollen im Verlauf der Ausbildung ergänzt. In allen Arten der
Kontrolle sollen die Studenten eine sichere und selbständige Beherrschung de rim Studium
angeeigneten Kenntnisse nachweisen.
Die Prüfungen warden prinzipiell von Lehrern (Hochschullehrern, Professoren und
Dozenten) abgenommen.
Das Stsstsexamen ist die Staatliche Abschluβprüfung an Universitäten, Hoch-und
Fachschulen.
In moisten Ländern Europas bestehen die Studenten die Hauptprüfung. Ihre Grundlage ist
eine schriftliche wissenschaftliche Arbeit. Man nennt sie die Diplomarbeit. Nach der Verteidigung
der Diplomarbeit endet das Hochschulstudium mit der Verleihung des Diploms.
VOKABELN
die Prüfung, -en - imtihon
dabei – bunda, bu holatda
die Vorprüfing, -en – sinov
ganz – to’la
fest – mustahkam
die Fähigkeit, -en – qobiliyat
mündlich – og’zki
sicher – mustahkam
schriftlich – yozma
der Verlauf, -(e)s, -davom; o’tish
Synonyme
eine Prüfung bestehen, eine Prüfung belegen ___ imtixon topshiriq
etwas feststellen, etwas festlegen ___ biror narsani aniqlamoq
schatzen, zensieren ___ baholamoq, baho bermoq, baho qo’ymoq
differenzieren, unterscheiden ___ farqlamoq
die Prüfung, das Examen, der Test ___ sinov, imtixon, tekshiruv, test
das Wissen, die Kenntnis ___ bilim
Antonyme
1.schriftlich – yozma
Mundlich – og’zaki
2.die Kenntnis – bilim
die Unkenntnis – bilimsizlik
3.eventuell – balki, ehtimol, bo’lishi mumkin bo’lgan
bestimmt – aniq, ma’lum
4. prinzipiell -1) prinsipial, prinspli; prinsipga binoan; 2) asosiy, umumiy; umuman, asosan
nebensächlich – ikkinchi darajali; juziy; ahamiyatsiz.
1-mashq. Savollarga javob bering.
1. Welche Rolle spielen die Prüfungen in der ausbildung? 2. In welcher Form warden die
Prüfungen abgelegt? 3. Was versteht man unter der Prüfung? 4. Welche Prüfungsarten warden
unterschieden? 5.Worin besteht der Unterschied zwischen der Vor-, der Zwischen-und der
Abschluβprüfung? 6.Wodurch warden die Prüfungen ergänzt? 7. Was sollen die Studenten in allen
Arten der Kontrolle nachweisen? 8. Von wem warden die Prüfungen prinzipiell abgenommen? 9.
Welche Art der Prüfung ist das Staatsexamen? 10. Womit endet das Hochschulstudium nach der
verteidigung der Diplomarbeit?
15-Stunde
134
Das Thema: Maschrab
Der bekannte usbekische Lyriker B.Maschrab ist im Jahre 1657 in Andishan geboren.
Er wurde von berühmten mittelasiatischen Geistlichen ausgebildet.
Er schrieb schon früh Gedichte, in denen er die Derwische verspöttete. Deshalb muβte er
seine Lehre verlassen.
Er durchwanderte Mittelasien und Indien. Die herrschen den Kreise erklaten ihn für verrückt.
Sie gaben ihm den Spitznamen “Dewona-i-Maschrab”. Er hat viele schöne Gedichte gefaβt, die
auch der Liebe gewidmet sind. Am Ende seines Lebens beschuldigte man Maschrab der Ketzerei
und 1711 lieβ man ihn in Balch (Afganistan) umbrigen.
Beantworten Sie Fragen.
1. Wann wurde usbekische Lyriker B.Maschrab geboren?
2. Welche Gedichte schrieb er?
3. Wo durchwanderte Maschrab?
4. Welche Namen gaben ihm die herrschenden Kreise?
5. Wann und wo wurde Maschrab umbrigen?
Selbständige Übungen
einen ausgezeichneten Hausunterricht erhalten, die Erziehung und Bildung seines Sohnes
leiten, die ersten poetischen Versuche machen, zu den bedeutendensten Werken gehören.
Neue Vokabeln und Wendungen
berühmt – mashhur
die Spitzname – laqab
der Dichter – shoir
zustande – muhit
der Übersetzer – tarjimon
durchwandern – sayohat qilmoq
der Einfluβ – ta`sir
Übung 1. Übetsetzen Sie ins Deutsche.
1. Men mashhur nemis shoirlarini bilaman.
2. Menga G.Geynening she'rlari yoqadi.
3. Gyote "Faust" asarini yozgan.
4. "Faust" asarini E.Vohidov tarjima qilgan.
5. Men ham she'r mashq qilib turaman.
Übung 2. Ergänzen Sie die Sätze.
1. H.Heine schrieb … .
2. Ich … das Gedicht.
3. Du liest … .
4. Maschrab … im Jahre … in Andishan geboren.
5. Die Studenten übersetzen den … .
6. … lernt das Gedicht.
7. Ich habe … .
8. Unsere Schule trägt den Namen … .
Neue Vokabeln
berühmt – mashhur
gefallen – yoqmoq
wirken – ijod qilmoq
der Eindruck – taassurot
der Staatsmann – davlat arbobi
Selbstständige Arbeit
Übung 1.
1. Matnga savol tuzish.
2. Dialog tuzish.
135
16-Stunde
Kontrollarbeit
17-Stunde
Das Thema: Ich weiβ nicht, was soll es bedeuten (H.Heine)
Die Volkssage von der Lorelei interessierte viele deutscha Dichter. So schrieb der berühmte
deutsche Dichter Heinrich Heine ein Gedicht über die schöne Jungfrau. Es gehört zu den besten
Werken der deutschen Lyrik.
Die Sprache dieses Gedichtes ist sehr melodisch. Friedrich Silcher komponierte Musik zu
Heines Gedicht. Als Lied ist das Werk im deutschen Volk sehr popular.
Lest das Gedicht von H.Heine und vergleicht es mit der Übersetzung von A.Blok.
Ich weiβ nicht, was sol les bedeuten,
Daβ ich so traurig bin;
Ein Mäaus alten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.
Sie kämmt es mit goldenem Kamme
Und singt ein Lied dabei;
Das hat eine wundersame,
Gewaltige Melodei.
Die Luft ist kühl und es dunkelt,
Und ruhig flieβt der Rhein;
Der Gipfel des Berges funkelt
Im Abendsonnenschein.
Den Schiffer im kleinen Schiffe
Ergreift es mit wildem Weh;
Er schaut nicht die felsenriffe,
Er schaut nur hinauf, in die Höh.
Die schönste Jungfrau sitzet
Dort oben wunderbar,
Ihr goldnes Geschmeide blitzet,
Sie kämmt ihr goldenes Haar.
Ich glaube, die Wellen verschlingen
Am Ende Schiffer und Kahn;
Und das hat mit ihrem Singen
Die Lorelei getan.
Не знаюб что значит такое,
Что скорбью я смущен;
Давно не дает покою
Мне сказка старых времен.
Прохладой сумерки веют,
Ирейна тих простор;
В вечерних лучах алеют
Верштны дальних гор.
Над страшной высотою
Девушка дивной красы
136
Одеждой горит золотою,
Играет златом косы.
Золотым убирает гребнем
Пловца на лодочке малой
Дикой тоской полонит;
Забывая подводные скалы,
Он только наверх глядитю
Das Thema: Die Reise
И песню поет она;
В ее чудесном пеньи
Тревога затаена.
Пловец и лодочка, знаю,
Погибнут среди зыбей;
И всякий так погибает
От песен Лорелей.
(Перевод А.Блока)
18-Stunde
EINE REISE
Die Länder so fern – die Menschen so nah
Zuletzt ging alles seher schnell. Nachdem wir unsere Koffer gepackt und Fahrkarten gelöst
hatten, blieb nicht mehr viel Zeit. Wir nahmen Abschied von unseren Freunden und fuhren zum
Bahnhof. Wir steigen un den Waggon ein. Der Zug setzte sich langsam in Bewegung. Unsere
Traum ging in Erfüllung. Wir fuhren in die BRD. Die Reise mit dem Zug von Taschkent nach Berlin
dauerte 136 Stunden. Dörfer, kleine und grosse Städte flogen draussen vorbei. Die Usbekistan,
Polen, dieBRD. Der letzte Aufenthalt an der Grenze, und unser Freundschaftszug näherte sich dem
Berliner Ostbahnhof. Die Empfang auf dem Bahnsteig war warm und herzlich. Schon die ersten
Minuten unseres Aufenthaltes in der Stadt machten auf uns einen unvergesslichen Eindruck. Die
schöne Hauptstadt der BRD. Breite Strassen und Plätze, schöne Brükken, grossartige Gebäude.
Und was für ein Tempo! Als wir ins Hotel fuhren, war gerade Hauptverkehrszeit. Die Strassen
waren sehr belebt. An den Kreuzungen regelten die Polizisten den Vehrkehr. Während wir mit
grossem Interesse durchdas Fenster schauten, erzählte man uns viel Ineressantes über die
Hauptstadt der BRD. Wir haben in Deutschland schon eine Mange Sehenswürdigkeiten gesehen.
Sie können dort das Reichstagesgebäude sehen und auch die Reise der Berliner Mauer, die
Früher West- und Ost-Berlin teilte. Wir haben auch die Gedächtniskirche besucht, deren Türme
weltbekantt sint. Und der Berliner Zoo ist Super!
II kurs IV semestr
137
1-Stunde
Das Thema: USBEKISCHE FEIERTAGE
Nawrus – das beliebte Frühlingsfest.
Seit 1988 wird das Navrusfest als traditionalles Neujahrsfest gefeiert. Im unabhängigen
Usbekistan wurde das Nawrusfest zum staatlichen Feiertag erhoben. Jedes Jahr am 21. März wird
im A.Nawoipark in der Hauptstadt, in allen Stadien, in allen Zentralen Parks die Vilojate und
Tumane gefeiert.
Beschik – Tuy.
Das “Beschik - Tuyi” wird in der Regel am 7. Tag nach der Geburt des Kindes gefeiert. Zu
diesem Fest versammeln sich vorwiegend Frauen. Dann beginnt der Ritus, der aus mehreren
“Szenen” besteht: zuerst muβ die Wiege schon ausgestattet werden, dann wird dem Kind das
Erbkleid angezogen. Wiegenlied “Alla” wird von der jungen Mutter gesungen.
Sunnat – Tuyi
(die Beschneidigung)
Auf dieses Fest bereitet sich die Familie lange vor. Für den Knaben, die Mutter und die
nächsten Verwandten werden zahlreiche Kleidungsstücke geschneidert oder gekauft. Dem Kind,
dem Tuybola, wird ein goldgestickter oder seidenbestickter Mantel angezogen, eine goldbestickte
Kappe (Do`ppi) aufgesetzt. Die Gäste und alle haben getanzt, gesungen. Die Lieder werden von
Musikern, Sängern gesungen.
Mutschal – Tuy
Dieses Fest wird zum Abschluβ des 12. Lebensjahres beziehungsweise zum Eintritt in den
nächsten Zyklus gefeiert, und dann jede 12 Jahre wird das erneut gefeiert. Der Festtag wird meist
im Frühjahr, am 21. bis 31. März gefeiert. Die Altersgenossen des Mutschalkindes werden
zusammen gebracht. Es wird gespielt, getanzt.
Nikoh – Tuy
(Hochzeit)
Hochzeit ist das beliebste Fest der Bevölkerung. Sie gliedert sich in 3 Teile: Vorhochzeit,
Hochzeit, Nachhochzeit.
Die Vorhochzeit umfaβt das Brautwerben, den Vertrag und die Verlobung. (Fotiha) Die
Hochzeit ist das Fest, wo Brauts Freundinnen und die Verwanten zusammengebracht werden. Der
Brautigam kommt ins Haus der Braut. Es wird die Eheschlieβung gefeiert.
Die Nachhochzeit sieht die Ehrung, die Ruckkehr der Braut zum ersten Mal ins Elternhaus,
die Einladung des Brautigams, die Bekanntschaft mit den neuen Eltern und deren herung vor.
“Nikoh - Tuy” ist regional sehr unterschiedlich geprägt. Die Zeremonien finden sowohl im
Haus der Braut, als auch im Haus des Brautigams statt. Vor dem Festmahl beginnen Karnay und
Surnay (usbekische Blasinstrumente) zu spielen, die Nachbarn und Freunde zum Festmahl
einladen.
2-Stunde
Das Thema: Infinitiv guruhlar
Nemis tilida Infinitiv guruhlar uchta (um … zu, ohne… zu, (an) statt … zu). Ular gapda hol
vazifasida keladi. Um … zu Infinitiv guruhi gapda maqsad holi bo’lib keladi va o’zbek tiliga uchun
qo’shimchasi orqali tarjima qilinadi:
138
Wir beeilen uns, um die Vorlesung nicht zu versäumen.
(Biz maruzani qoldirmaslik uchun shoshayapmiz.)
Er fährt nach Süden, um sich zu erholen.
(U janubga dam olish uchun ketyapti.)
Ohne… zu va statt … zu infinitive guruhlari esa ravish holi vazifasida kelib, o’zbek tiliga
ohne … zu ravishdoshning bo’lishsiz shakli orqali, statt … zu esa o’rniga ko’makchi orqali tarjima
qilinadi.
Er ging an mir vorbei, ohne mich bemerkt zu haben.
(U meni sezmasdan oldimdan o’tib ketdi.)
Sie ging nach Hause, statt die Vorlesung zu besuchen.
(U ma’ruzaga kirish o’rniga uyiga ketib qoldi.)
3-mashq. Qo’yidagi so’zlarni qo’llagan holda hikoya tuzing.
Ein Zeltlager am Meer; der Strand; in der Sonne liegen; braun warden; baden; schwimmen;
Boot fahren; um die Wette; Wettkämpfe veranstalten; stattfinden; teilnehmen
4-mashq. Fikrni davom ettiring.
a) Du hast einen kleinen Bruder. Er will groβ und stark sein und immer gesund bleiben. Sage ihm,
was er tun soll!
b) Du willst am Sonntag eine Wanderung machen und schon am Sonnabend alles vorbereiten.
Sage, was du tust
3-Stunde
Das Thema: Die Konjunktion (Bog`lovchi)
Gap bo`laklari yoki gaplarni bir-biri bilan bog`laydigan so`z turkumi bog`lovchi deyiladi.
Bog`lovchilar gaplarni biriktirish xususiyatlariga ko`ra 2 xil bo`ladi:
1. Teng bog`lovchilar (Die beiordnenden Konjuktionen): und (va), aber (lekin), oder (yoki),
denn (chunki) doch (biroq), entweder ... oder (yo... yo), weder ... noch – (na ...na), bald
(goh ...goh)
2. Misollar:
3. Ich lorne inder Schule, aber meine Schwester studiert im Institut.
Lola kommt heute nicht Zur Stunde, denn sie ist krank. Anwar macht zuerst seine
Aufgaben, dann geht er in die Schule.
2. Ergashtiruvchi bog`lovchilar: (Der unterordnenden Konjunktionen)
3. daß (-ki), weil (chunki), wenn (agar), als (-da), damit (chunki), nachdem (-dan keyin)kabi.
Bular so`z tartibiga ta`sir qiladi.
Die Studenten wissen daß er morgen nicht kommt.
Studentlaqr biladilarki, u ertaga kelmaydi.
Nachdem ich die Schule absolviert hatte, bezog ich die Universität
Men maktabni bitirgandan keyin universitetga kirdim.
Der Lehrer lobte die Studentin, weil sie heute gut antwortete.
Übungen zum Thema “Die Konjunktion”
Übung 1. Setzen Sie statt der Punkte die entsprechenden
Konjunktionen ein.
1. Es ist Dezember, ... schneit es nicht. 2. Unser Lehrer ist krank, ... kommt er nicht. 3. Es
klingelt, ... die Schüler gehen in die Klasse. 4. Es ist Sommer, ... es regnet noch oft. 5.
Der Vater arbeitet, ... die Mutter arbeitet nicht. 6. Ich mache meiner Aufgabe, ... helfe ich
139
meiner Mutter. 7. Gehst du ins Kino, ... bleibst du zu Hause? 8. Der Student ist noch
jung, ... er spielt gut Schach.
Übung 2. Bilden Sie die Satzreihe.
1. Ich studiere die deutsche Sprache; meine Schwester studiert die englische Sprache
(aber). 2. Karim ist krank; er geht nicht ins Institut (darum). 3. Wir gehen schlafen; es ist schon spät
(denn). 4. Es ist kalt; die Kinder spielen im Hof (doch). 5. Ra`no ist fleissig; sie antwortet immer gut
(deshalb).
Übung 3. Übersetzen Sie ins Deutsche.
1. Mening do`stim ishlaydi va institutda o`qiydi. 2 Biz yo muziyga boramiz, yo institutga
qolamiz. 3. Bizning o`qituvchimiz kasal, shuning uchun u kelmadi. 4. Akam vrach, ammo u
shaxmatni yaxshi o`ynaydi. 5. Do`stim qari, lekin u ishlashni xoxlaydi.
Übung 4. Übersetzen Sie ins Usbekische.
1. Ich weiss, dass du gut lernst. 2. Wenn ich die Schule absolviere
fahre ich nach Moskau. 3. Das Kind liegt im Bett, weil es krank
ist. 4. Sage mir, wann du zu mir kommst. 5. Mein Freund erzählte,
was er gelesen hat. 6. Wenn es kalt ist, fragen wir Mäntel. 7. Als
ich im Kino war, traf ich meinen Freund.
2.
Übung 5. Bilden Sie der Konjunktion “dass” die Satzgefügen.
1. Die Mutter weiss; ich muss morgen früh aufstehen. 2. Er sagte mir; er wird morgen die
letzte Prüfung ablegen. 3. Wir sehen; Murod lernt gut. 4. Ich denke; sie legen die Prüfungen gut ab.
5. Wir glauben; unser Lehrer ist krank.
Übung 6. Übersetzen Sie ins Usbekische.
1. Der Mann, dem ich helfe, ist alt. 2.Das ist der Mann, dessen Sohn Musikant ist. 3. Zeige
mir, was du schreibst. 4. Wir wissen nicht, wer heute Ordner ist. 5. Die Praktikanten
waren dort, wo mein Vater arbeitet. 6. Botir war dort, wo deine Eltern leben. 7. Als ich in
Sotschi war, besuchte ich deine Eltern. 8. Wenn du zu uns kommst, zeige ich dir meiner
Fotos. 9. Er antwortet gut, weil er fleissig ist. 10. Da wir heute frei sind, gehen wir in den
Zirkus. 11. Wenn sie mir ihr Buch geben, bringe ich es am Sonntag zurück. 12. Falls du
frei Zeit hast, rufe mich an. 13. Er gibt mir den Roman, damit ich ihn lese.14. Obwohl es
kalt war, spielten die Kinder im Hof. 15. Trotzdem es regnete, gingen wir ins Kino.
Teste zum Thema “Die Konjunktion”
1. Setzen Sie die Konjunktion ein.
Wissen Sie, ... der Besuch der Firma morgen beginnt?
A) was B) weilC) dass D) wenn
2. Setzen Sie die Konjunktion ein.
Ich konnte nicht die ganze Nacht schlafen, ... ich
Zahnschmerzen hatte.
A) denn
B) weil
C) damit
D) dass
3. Setzen Sie die Konjunktion ein.
... der Frühling kommt, grünt überall das Gras.
A) Als
B) Wenn
C) Denn
D) Weil
4. Setzen Sie die Konjunktion ein.
Immer, ... ich in unser neues Kino komme, sehe ich
mir die Schauspielerfotos an.
A) denn
B) als
C) wenn
D) deshalb
5. Ergänzen Sie die Satz. Der Junge, ... wir jeden Tag im Hof sehen, ist ein guter Sportler.
140
A) den
B) die
C) das
D) dessen
6. Setzen Sie die Konjunktion ein.
... es am Sonntag regnet, fahren wir nicht in die
Berge.
A) Wenn
B) Als
C) Wann
D) Damit
7. Welches Wort passt zur Reihe nicht.
A) bald
B) jetzt
C) nie
D) damit
8. Welches Wort passt zur Reihe nicht.
A) hinter
B) neben
C) trotzdem
D) unter
9. Finden Sie die unterordnenden Konjunktionen.
A) dass, und, aber, und
C) oder, aber, damit, dass
B) und, oder, denn, aber
D) und, denn, oder, weil
10. Finden Sie die unterordnenden Konjunktionen.
A) dass, und, aber, weil
C) dass, weil, wenn, als
B) und, dass, weil, was
D) als, aber, und, denn
11. Ergänzen Sie den Satz. Viele Spotler wollen stark und mütig sein, ... nehmen sie an allen
Wettkämpfen aktiv teil.
A) darum
B) denn
C) aber
D) oder
12. Ergänzen Sie den Satz. Lola weiss noch nicht, ... sie mit fahren kann.
A) damit
B) dass
C) als
D) weil
13. Setzen Sie die Konjunktion ein. ... ich noch klein war, spielte ich immer mit Puppen.
A) Dann
B) Als
C) Wann
D) Darum
14. Ergänzen Sie den Satz. Das Buch, ... ich heute lese, ist interresant.
A) der
B) das
C) den
D) die
15. Ergänzen Sie den Satz. ... er krank war, kam er zu uns.
A) Als
B) Aber
C) Trotzdem
D) Wenn
4-Stunde
Kontrollarbeit
5-Stunde
DAS THEMA: GROSSE MENSCHEN DER DEUSCHEN ERDE.
J.W. Goethe
(1749 – 1832)
J.W.Goethe wurde am 28. August 1749 in Frankfurt am Main geboren.
Sein Vater war Jurist und kaiserlircher Rat. Seine Mutter war Tochter des Burgermeisters
von Frankfurt.
Der Vater war ein verschlossener, gewissenhafter und strenger Mann. Die Mutter war das
ganze Gegenteil von ihrem Mann, jung, lustig und lebensfroh. Goethe erhielt einen
ausgezeichneten Hausunterricht. Die Erziehung und Bildung seines Sohnes leitete der Vater selbst.
Er lehrte ihn vor allem Sprachen: Lateinisch, Griechisch, Italiehisch, Englisch und Franzosisch. Zu
Hause unterrichtete man Goethe sowohl in Geschichte, Geographie und Mathematik, als auch in
Zeichnen und Musik.
1765 wurde Goethe auf die Universität Leipzig geschickt. Während des Studiums machte er
seine ersten poetischen Versuche, meistens Liebeslyrik. Aber wegen einer Erkrankung mußte
Goethe sein Studium in Leipzig abbrechen und nach Frankfurt zurückkehren.
Erst 1770 konnte er sein Studium in Straßburg fortsetzen, und zum Abschluß brigen.
Er wurde nicht nur Doktor Jurist, sondern auch ein welt bekannter Schriftsteller und
angesehener Staatmann. Zu seinen bedeutendsten Werken gehoren “Die Leiden des jungen
Werthers” (1774) “Egmont” (1787) “Wilhelm Meisters Lehrjahre” “Faust” (1832).
Goethe starb am 22 März 1832 in Weimar.
Vokabeln
geboren werden – tug`ilmoq
leiten – rahbarlik qilmoq
der kaiserliche Rat – qirol maslaxatchisi
vielseitig – ko`p tomonlama
die Tochter – qiz
die Ausbildung – ta`lim
verschlossen – kam gap
schicken – yubormoq
gewissenhaft – vijdonli
Versuche machen – harakat qilmoq
streng – talabchan
die Erkrankung – kasallanish
das Gegenteil – teskari
abbrechen – tashlamoq
lebensfroh – shodon
angesehen – оbro`li
ausgezeichnet – а`lo
bedeutenden – eng ahamiyatli
die Erziehung – tarbiya
der Umstand – muhit
der Sohn – o`g`il
sterben – vafot etmoq
Selbständige Übungen:
Übung 1. Beantworten Sie die Fragen.
1. Wann und wo wurde J.W.G. geboren?
2. Was waren seine Eltern?
3. Welche Charakterzüge hatten sein Vater und seine Mutter?
4. In welchen Fächern unterrichtete man Goethe zu Hause?
5. Warum mußte Goethe sein Studium in Leipzig abbrechen?
6. Wie heißen seine bedeutendsten Werke?
7. Wann und wo starb er?
Übung 2. Übetsetzen Sie ins Deutsche.
1. Uning tarbiyasi va ta`limiga rahbarlik qilmoq;
2. O`qishni tashlamoq;
3. Dunyoda mashhur yozuvchi bo`lmoq;
4. Eng yirik asarlari qatoriga kirmoq;
5. Universitetga yubormoq.
Übung 3. Übersetzen Sie ins Usbekische.
auf die Universität schicken; das Studium abbrechen; das Studium fortsetzen; ein
weltbekannter Schriftsteller werden ein angesehender Staatsmann werden.
Übung 4. Übersetzen Sie ins Deutsche.
1. Uning otasi talabchan vijdonli kishi edi.
2. Bu talaba a`lo darajada javob berdi.
3. Bu kishi faqat o`qituvchi emas, balki mashhur yozuvchi hamdir.
142
4. Bu xushchaqchaq ayolning to`rtta o`g`li, 2 ta qizi bor.
5. U ko`p lirik she`rlar yozgan.
Übung 5. Nuqtalar o`rniga berilgan otlarning mosini qo`ying.
1. Mein Freund arbeitet als … .
2. Wegen seiner … konnte mein Freund keine Reise unternehmen.
3. Er … am 25. März 1827 Wien … .
4. Unsere Gäste … am Sonntag aus Berlin .. .
5. Mein Freund … im vorigen Jahr sein Studium … .
(abschließen, Jurist, geboren sein, Erkrankung, zurückkehren)
Quyidagi antonim va sinonimlarni yodlang.
Synonyme
geboren sein
tug`ilmoq
geboren
dunyoga
zur Welt kommen
kelmoq
erhalten
оlmoq
bekommen
schicken
yubormoq
senden
etwas abschließen
biror narsani
etwas zum Abschließ bringen
tamomlamoq
Antonyme
das Studium anfangen – o`qishni boshlamoq
das Studium abschließen – o`qishni tamomlamoq
geboren sein – tug`ilmoq
sterben – o`lmoq
einseitig – bir tomonlama
vielseitig – ko`p tomonlama
jeder – har kim
keiner – hech kim
143
6-Stunde
Das Thema: Ludwig van Beethoven.
Ludvig van Beethoven, der berühmte deutsche Komponist, wurde in Bonn als Sohn eines
Musikers geboren. Der Vater erkannte bald das musikalische Talent seines ältesten Sohnes. Er
wollte aus Ludwig einen Mozart machen. Oft weckte er ihn sogar in der Nacht und lieβ das
weinende Kind spielen. Mit 8 Jahren trat der kleine Ludwig im Konzert auf. Mit 12 begann er zu
komponieren. Beethoven lebte ein schweres Leben. Mit 27 Jahren began er schlecht zu hören.
Aber er arbeitete weiter. Mit der Zeit wurde er ganz taub. Er konnte nicht mehr dirigieren.
Beethoven starb in Armut und Not (muxtojlik va kambagâllikda).
Beethovens musikalische Werke sind in der ganzen Welt bekannt und beliebt. Er
komponierte eine Oper, 9 Symphonien, viele Sonaten, Lieder und andere Musikstücke.
Fragen zum Text.
1. Wann lebte der berühmte deutsche Komponist Beethoven?
2. Wo wurde er geboren?
3. Mit wieviel Jahren began die musikalische Tätigkeit des kleinen Ludwig?
4. Was schuf Beethoven?
5. Nennen Sie einen anderen Komponisten, der schon in seinen Kinderjahren berühtm wurde?
6. Suchen Sie auf der Karte Ihres Lehrbuches die Stadt Bonn?
Quyidagi berilgan gaplarni nemis tiliga tarjima qiling.
1. Yosh Bethoven 8 yoshidayoq konsertlarda ishtirok etdi.
2. Bethoven og`ir hayot kechirdi.
3. Bethoven muhtojlik va kambag`allikda dunyodan o`tdi.
4. Bethovenning musiqa asarlari butun dunyoga mashhur va sevimlidir.
5. 27 yoshidan Bethoven yomon eshita boshladi.
1.
2.
3.
4.
5.
1)
2)
3)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Quyidagi so`z va so`z birikmalari yordamida gaplar tuzing.
In, Armut und Not, starb, Beethoven.
27 Jahren, began, mit, er, hören, zu, schlecht.
Leben, ein, Beethoven, schweres, lebte.
Taub, wurde, er, mit, der ganz, Zeit.
sind, in, der, bekannt, und, Welt, beliebt, Beethovens musikalische Werke.
Fragen und Aufgaben.
I. Sprechen Sie über einen weltberühmten Komponisten!
Ist dieser Komponist unser Zeitgenosse (zamondosh) oder lebte er im anderen Jahrhundert?
Was komponierte er?
Welche Musikstücke dieses Komponisten kennen Sie?
II.
Haben sie Musik gern?
Nennen Sie Ihren Lieblingskomponisten!
Nennen Sie Ihr Lieblingslied!
Können Sie selbst spielen!
Nehmen Sie am Schulchor teil?
Besuchen Sie Konzerte oft?
Berilgan yangi so`zlar yordamida gaplar tuzing.
144
Der Komponist, der Musikant, das Musikstück, das Lied, die Melodie, komponieren, Klavier
spielen.
7-Stunde
Das Thema: Das Demonstrativ und Reflexivpronomen.
Ko`rsatish olmoshlari (Das Demonstrativpronomen)
Nemis tilida ko`rsatish olmoshlari rus tilidagidek, aniqlanmish so`z bilan rod, son va kelishikda
moslashadi.
Dieser Schüler (bu o`quvchi)
Diese Schülerin (bu o`quvchi qiz)
Dieses Schülers (bu o`quvchining)
Ko`rsatish olmoshlari aniq artikllardek turlanadi:
Kasus
Nom.
Gen.
Dat.
Akk.
Muj.rod
Dieser Lehrer
Dieses Lehrers
Diesem Lehrer
Diesen Lehrer
Jens. rod
Diese Frau
Dieser Frau
Dieser Frau
Diese Frau
Sred.rod
Dieses Heft
Dieses Heft
Diesem Heft
Dieses Heft
Ko`plik
Diese Tage
Dieser Tage
Diesen Tage
Diese Tage
So`roq olmoshlari (Das Fragepronomen)
Kelishik
Nom.
Gen.
Dat.
Akk.
Wer? Was?
Wessen?
Wem?
Wen? Was?
Kim? Nima?
Kim? Nima?
Kimga? Nimaga?
Kimni? Nimani?
Welcher? Welche? Welches? So`roq olmoshlari ko`rsatish olmoshlaridek turlanadi. Was für
ein? So`roq olmoshi esa noaniq artikl kabi turlanadi.
Nisbiy olmoshlar (Das Relativpronomen)
Nemis tilida birlikda der, die, das ko`plikda die nisbiy olmoshlar bo`lib, ular aniqlovchi ergash
gapni bosh gapga bog`lab, bosh gapdagi aniqlanmishga qarab o`zgaradi.
Nisbiy olmoshlar rus tilidagi kotoriy, kotoraya, kotoroe olmoshlariga to`g`ri kelib, o`zbek tiliga
alohida tarjima qilinmaydi.
Ular ergash gapning kesimi bilan birga o`zbek tilidagi sifatdoshga to`g`ri keladi.
Masalan: Die Kontrollarbeit, die Studenten schreiben ist sehr schwer.
Das Buch, das ich lese, ist interessant
145
– Men o`qiyotgan kitob qiziq.
Übung 1. Setzen Sie statt der Punkte passende
Personalpronomen ein.
1. ... lernst du in der Schule. 2. ... spricht deutsch gut. 3. ... geben ein Heft. 4. Arbeitest ... im
Institut? 5. ... übersetzt den Text richtig.
Übung 2. Setzen Sie statt der unterstrichenen Wörter
passende Pronomen ein.
1. Der Professor erklärt den Studenten die Aufgabe. 2. Die Mutter liest dem Enkel ein
Märchen. 3. Er gibt der Lehrerin ihren Füller. 4. Der Arzt gibt der Patientin die Arznei. 5. Lola zeigt
der Tante die Fotos. 6. Mein Freund schreibt dem Vater, einen ßrief.
Übung 3. Setzen Sie statt der Punkte passende Pronomen in
entsprechenden Kasus
ein.
1. Meine Schwester hat heute Geburtstag. Ich gratuliere ..., schenke ... ein Buch. 2. Mein
Vater wird mit einer Medaille ausgezeichnet. Wir gratulieren ..., beglückwinschen ..., schenken ...
Blumen. 3. Meine Tochter hat heute Geburtstag. Ich gratuliere ..., küsse ... und schenke ... eine
Puppe. 4. Mein kleiner Sohn hat Geburtstag. Ich gratuliere ..., küsse ... und schenke ... eine
Spielzeug.
Übung 4. Beantworten Sie die Fragen.
1. Bekommst du oft Briefe von deinen Freunden aus Berlin? 2. Ist dein Zimmer im
Studentenheim sauber? 3. Sorgen Sie für Sauberkeit in Ihrem Zimmer? 4. Aus wieviel Studenten
besteht ihre Gruppe?
Übung 5. Setzen Sie statt der Subjekt-Substantive
Pronomen “man” ein.
1.Wir feiern im März 2001 das Internet Festival. 2. Sie arbeiten täglich im Personal
Computer. 3. Die Ausländer bewundern die Sehens würdigkeiten Taschkents. 4. Die Studenten
betreten das Auditorium rechtzeitig.
Übung 6. Übersetzen Sie ins Deutsche.
1. Ishlaringiz qalay? - Rahmat ishlarim tuzuk. 2. Kecha issiq edi, bugun salqin. 3. Bugun qor
yog`ayapti. Kecha yomg`ir yoqqan edi. 4. Soat necha bo`ldi. Soat hozir ikki. 5. O`zbekistonda
qachon yomg`ir ko`p yog`adi? 6. Kun bo`yi yomg`ir yog`di.
Übung 7. Übersetzen Sie ins Usbekische.
1. Diese schrecklichen Gedanken trieben ihm Tränen in die Augen (S.Aini). 2. An diesem
Sonnabend lief ich sehr schnell von der einen Medresse zur anderen. (S.Aini). 3. An jenem Abend
führte Saida in ihrem Arbeitszimmer einen politischen Zirkel durch (A.Kachar). 4. Der nächste Turm
befand sich in 25 Meter Entfernung. Das war schon gefährlicher. (B.Aritz). 5. Erzähl das dem Vater
nicht. Der macht sich gleich wieder Gedanken (W.Bredel).
Übung 8. Finden Sie die Relativpronomen.
1. Das Werk, in dem mein Vater arbeitet, liegt in Zentrum der Stadt. 2. Das Institut, in dem
deine Schwester studiert, ist groβ. 3. Die Lehrerin, deren Schüler gut antworten, ist immer
zufrieden. 4. Das Buch, das (Welches) du liest, ist interessant. 5. Die Aufgabe, die ich erfüllt habe,
ist schwer.
8- Stunde
Kontrollarbeit
146
Das Thema: Sport
9- Stunde
Sport [Bearbeiten]
Deutsche Fußballnationalmannschaft 2004
Sport hat eine hohe gesellschaftliche Bedeutung. 2007/08 waren etwa 27,5 Millionen Deutsche in
91.000 Turn- und Sportvereinen organisiert.[110] Die überwiegende Anzahl der Sportvereine sind im
Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) zusammengefasst.
Die beliebteste Sportart in Deutschland ist Fußball. Über 6,68 Millionen Mitglieder und fast 180.000
Mannschaften (Stand: 2009) sind im Deutschen Fußball-Bund organisiert,[111] der die FußballWeltmeisterschaften 1974 und 2006 ausrichtete und weltweit einer der größten und erfolgreichsten
Sportfachverbände ist. Deutschland ist bisher das einzige Land, das im Fußball sowohl bei den
Frauen als auch den Männern Europa- und Weltmeister werden konnte.
siebenmaliger Formel-1-Weltmeister, Michael Schumacher
Deutschland ist Dritter im ewigen Medaillenspiegel der Olympischen Spiele.
Die Handball-Bundesliga wird oft als die beste Spielklasse der Welt angesehen, die HerrenNationalmannschaft wurde 2007 zum dritten Mal Weltmeister. Beinahe 850.000 Mitglieder gehören
rund 4.600 Vereinen an (Stand: 2009).[112] Der Dachverband des deutschen Handballs ist der
Deutsche Handballbund.
147
Im Feldhockey wurde Deutschlands Herrenmannschaft 2002 und 2006 Weltmeister sowie 1972,
1992 und 2008 Olympiasieger. Die Damen wurden 2004 ebenfalls Olympiasieger.
Zu den ältesten Sportarten zählt das Sportschießen. Der Deutsche Schützenbund hat etwa 1,5
Millionen Mitglieder. Insgesamt gibt es deutschlandweit etwa sechs Millionen Sportschützen.[113]
Basketball und Eishockey werden zunehmend beliebter, sind jedoch in Bezug auf die
Fernsehzuschauerzahlen und die Medienpräsenz nicht mit dem Fußball zu vergleichen. Im
Basketball ist der deutsche Dirk Nowitzki, der 2007 zum MVP (wertvollster Spieler) in der
nordamerikanischen Profiliga NBA gewählt wurde, einer der besten Spieler der Welt.[114] Zuvor
gelang es in den 1990er-Jahren Detlef Schrempf als Deutscher den Sprung in die NBA. Zu seiner
Zeit war Schrempf der beste deutsche Basketballspieler.
Deutschland ist die erfolgreichste Nation der Olympischen Winterspiele seit 1990 (Biathletin Uschi
Disl).
Tennis erlebte in den 1980er- und 1990er-Jahren durch die Erfolge der deutschen Berufssportler
Michael Stich, Boris Becker und Steffi Graf einen Boom, hat seitdem aber wieder etwas an
Popularität verloren.
Beim Motorsport richtet sich das öffentliche Interesse besonders auf die Formel 1 und die DTM, wo
deutsche Fahrer jeweils Spitzenerfolge erzielen, insbesondere MercedesGP-Pilot Michael
Schumacher, der mit sieben Weltmeistertiteln der erfolgreichste Formel-1-Fahrer aller Zeiten ist.
Laufsport ist eine der weitverbreiteten Hobbyaktivitäten (Berlin-Marathon)
Die Beliebtheit des Radsports hängt in starkem Maße von den aktuellen Erfolgen deutscher Fahrer
ab. Rudi Altig (in den 1960er-Jahren) und Jan Ullrich (Ende der 1990er- und Anfang der 2000erJahre) gehören zu den erfolgreichsten Radsportlern der Welt.
148
Auch im Boxen kann Deutschland auf Erfolge zurückblicken. Herausragende Sportler waren unter
anderem Max Schmeling, Henry Maske und Regina Halmich.
Im Tischtennis gilt Timo Boll als einer der besten Spieler der Welt.
Große Erfolge konnten deutsche Sportler auch in weiteren Sportarten wie Fechten, Reiten, Ringen,
Rudern, Kanusport, der Leichtathletik und im Schwimmsport erreichen.
Im Wintersport sind deutsche Sportler ebenfalls sehr erfolgreich. Im Bobsport, Rennrodeln,
Biathlon, Langlauf und Eisschnelllauf konnten sie regelmäßig Medaillen bei Welt- und
Europameisterschaften sowie bei den Olympischen Spielen gewinnen. Populäre Wintersportarten
mit langer Tradition sind auch das Skispringen, bei dem Sven Hannawald und Jens Weißflog
Geschichte schreiben konnten, und der alpine Skisport, wo allerdings die Damen deutlich
erfolgreicher abschneiden als die Herren.
10-Stunde
Das Thema: Wirtschaft in Deutschland
Wirtschaft [Bearbeiten]
Grundlagen [Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Wirtschaft Deutschlands
Containerschiff bei Hamburg. Am Warenwert gemessen ist Deutschland im Jahr 2009 der
zweitgrößte Exporteur und drittgrößte Importeur der Welt.[84]
149
Die Wirtschaft in Deutschland ist vorwiegend auf den sekundären (Industrie) und tertiären
(Dienstleistung) Wirtschaftssektor konzentriert. Der primäre Sektor (insbesondere Landwirtschaft)
hat einen vergleichsweise kleinen Anteil an der Gesamtwirtschaftsleistung. Das dichtbesiedelte
Industrieland ist auf Rohstoffimporte angewiesen. Deutschland weist aber eine lange
Bergbautradition auf und verfügt nach wie vor bei Kohle, Edelsalzen und Baustoffen über
bedeutende Rohstoffvorkommen.
Deutschland ist Teil des Europäischen Binnenmarkts. Zusammen mit 17 EU- Mitgliedstaaten (blau)
bildet es eine Währungsunion, die Eurozone.
Mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 2,4 Billionen Euro ist Deutschland die viertgrößte
Volkswirtschaft und Industrienation der Welt und hat nach den USA, China, Japan und Indien den
fünftgrößten Energieverbrauch weltweit. Gemessen am BIP pro Kopf steht Deutschland weltweit an
19., in der Europäischen Union an 13. Stelle (OECD.Stat, Stand: Januar 2009). Zudem war
Deutschland von 2003 bis 2008 die weltgrößte Exportnation.[85] Weltweit bedeutend ist die
Versicherungswirtschaft, insbesondere die Rückversicherungen.
Eine Vielzahl von weltweit bedeutenden Messeveranstaltungen, vielfältige Events und
Ausstellungen sowie eine im internationalen Maßstab bedeutende Museums- und
Orchesterlandschaft sind wichtige Grundlage von Tourismus und Reiseverkehr von und nach
Deutschland. Beim Lebensstandard lag Deutschland 2010 laut dem Human Development Index auf
dem zehnten Platz in der Weltrangliste.[7]
Hinsichtlich der Wirtschaftskraft bestehen auch zwei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung noch
starke regionale Disparitäten (Einkommen, Infrastruktur) zwischen dem damaligen
Westdeutschland und einigen Gebieten Mittel- und Ostdeutschlands, vor allem mit Blick auf die
Arbeitslosenquote. Zudem besteht zwischen dem Süden und dem Norden Deutschlands,
insbesondere den strukturstarken Bundesländern Baden-Württemberg und Bayern und den
strukturschwachen Gebieten Norddeutschlands (mit Ausnahme von Hamburg), ein Süd-NordGefälle.
Wirtschaftsentwicklung [Bearbeiten]
150
Frankfurt am Main ist ein internationales Finanz- und Dienstleistungszentrum sowie Sitz der
Europäischen Zentralbank.
Im Jahre 2006 wurde ein Wirtschaftswachstum von 2,8 Prozent erreicht. Diese positive Entwicklung
setzte sich bis zum dritten Quartal 2008 fort. Im vierten Quartal wurde Deutschland jedoch von der
internationalen Finanzkrise erfasst, die zum Jahresende 2009/2010 endete. Die
Wirtschaftsentwicklung verlief seitdem wieder auf Vorkrisenniveau. Die Zahl der Arbeitslosen sank
seit Ende 2006 unter 3,5 Millionen und erreichte Anfang 2011 die Grenze von 3 Millionen, wobei sie
selbst in der Finanzkrise nur unwesentlich anstieg.
Im Außenhandel war Deutschland bis 2008 weiterhin sehr erfolgreich (Exporte 2006: +13 Prozent
auf 894 Milliarden Euro), im Zuge der Wirtschaftskrise aber brach besonders der Export deutlich
ein, er sank im vierten Quartal 2008 im Vergleich zum Vorjahr um 5,2 Prozent.[86] Als weltweit
konkurrenzfähigste Branchen der deutschen Industrie gelten die Automobil-, Nutzfahrzeug-,
elektrotechnische, Maschinenbau- und Chemieindustrie. Zur Nutzung der Sonnenenergie sind
deutsche Entwicklungen innovativer Solarstromtechnologie international wegweisend.
Das Land verzeichnete bis 2009 über mehrere Jahrzehnte mit großem Abstand mehr Exporte als
jedes andere Land der Welt und wurde daher oft mit dem Schlagwort „Exportweltmeister“
bezeichnet.[87] Die Arbeitslosigkeit stieg seit der Ölkrise in den 1970er-Jahren von Konjunkturzyklus
zu Konjunkturzyklus an und ist seit der Wiedervereinigung nach wie vor in Ostdeutschland
durchschnittlich höher als im übrigen Bundesgebiet.
Siehe auch: Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt und Liste der Länder nach
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf
Unternehmen [Bearbeiten]
Siemens AG in München. 37 Unternehmen der Fortune Global 500 haben im Jahr 2010 ihren
Hauptsitz in Deutschland.
Die Rangfolge der zehn umsatzstärksten Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland. Aufgeführt
sind der Hauptsitz, der Nettogewinn, die Anzahl der Mitarbeiter. Die Zahlen sind in Millionen Euro
151
angegeben und beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2009.[88] Ohne Rangnummer eingefügt ist die
größte Bank gemessen an der Bilanzsumme (2007) und die größte Versicherung gemessen an
Beitragseinnahmen (2007).
Volkswagenwerk in Wolfsburg.
Die Volkswagen AG ist gemessen am Umsatz der größte von 30 im DAX gelisteten Konzernen.
Rang
Name
Hauptsitz
Umsatz Gewinn Mitarbeiter
(Mio. €) (Mio. €)
1. Volkswagen AG
Wolfsburg
108.897
4.120
329.305
2. Daimler AG
Stuttgart
99.399
3.985
272.382
3. Siemens AG
Berlin/München
72.488
3.806
398.200
4. E.ON AG
Düsseldorf
68.731
7.204
87.815
5. Metro AG
Düsseldorf
64.337
825
242.378
6. Deutsche Post AG
Bonn
63.512
1.389
475.100
7. Deutsche Telekom AG Bonn
62.516
569
241.426
8. BASF SE
Ludwigshafen
57.951
4.065
95.175
9. BMW AG
München
56.018
3.126
107.539
Essen/Duisburg
51.723
2.102
191.350
102.598
7.966
181.207
10. ThyssenKrupp AG
– Allianz SE
München
152
– Deutsche Bank AG
Frankfurt am Main 2.020.349
6.510
78.291
Siehe auch: Liste der größten Unternehmen in Deutschland
Energie [Bearbeiten]
Deutschland ist im Jahr 2008 der viertgrößte Produzent an Primärenergie (in BTU) in Europa
gewesen und wird auf Rang 21 unter den Energieproduzenten der Welt gelistet.[89]
2005 betrug der Primärenergieverbrauch in Deutschland 14.238 PJ und war damit der zweithöchste
in Europa und sechsthöchste in der Welt.[90]
Im Jahr 2003 war der Energieverbrauch pro Kopf mit 5597,7 kW·h der elfthöchste in Europa und
wurde auf Rang 27 in der Welt gelistet.
Das Thema : Das Adverb (Ravish)
11-Stunde
Nemis tilidagi ravish o`zbek tilidagidek ish-harakatning belgisini, paytini, o`rnini, holatini
bildiradi. Ravish gapda hol vazifasida keladi.
Masalan: Morgen gehen sie zur Freundin.
- Ertaga ular dugonasinikiga boradilar.
- Die Kinderspielen im Garten
- Bolalar bog`da o`ynamoqda.
Ravishlarning turlari (Arten der Adverbien)
Ravishlar anglatgan ma`nolariga ko`ra quyidagi turlarga bo`linadi: payt ravishi, o`rin
ravishi, holat ravishi, sabab ravishi.
Payt ravishi (Das Adverb der Zeit)
Payt raqvishi ish-harakatning paytini bildirib, Wann? (Qachon?) Wie lange? (Qancha vaqt?)
Seit wann? (Qachondan beri?), bis Wann? (Qachongacha?) kabi so`roqlarga javob bo`ladi.
Masalan: Heute haben wir Deutch
- Bugun nemis tili darsi bor.
- Seit gestern ist meine Tante krank
- Kechadan beri xolam bemor.
- Bis spät Abend tanzen wir um den Tannen baum.
- Kechgacha biz archa atrofiga raqsga tushamiz.
O`rin ravishi (Das Adverb des Ortes)
O`rin raqvishi ish-harakatning o`rnini bildirib, Wo? (Qayerda?) Woher? (Qayerdan?) Wohin?
(Qayerga?) kabi so`roqlarga javob bo`ladi.
Masalan: Dort feiern sie Neujahr (Wo?)
Ich gehe dorthin (Wohin?)
O`rin ravishlaridan muhimlari: hier, dort, da, überall, oben, unten, links, hinten, vorn, dorthin,
dorther kabilardir.
153
Holat ravishi (Das Adverb der Art und Weise)
Holat raqvishi ish-harakatning qanday bajarilishini bildirib, Wie? (Qanday?), aufwelche
weise? (Qay holatda?) so`roqiga javob bo`ladi.
Masalan: Sie spricht gut
U yaxshi gapiradi.
Das Kind läuft schell
Bola tez yugurayapti.
Holat ravishining muhimlari: schnell, langsam, sehr, viel, wenig, zusammen, gewöhnlich
kabilardir.
Sabab ravishi (Das Adverb des Grundes)
Sabab raqvishi ish-harakatning sababini bildirib, Warum? Wozu? (Nima uchun?) Nima
sababdan?) so`roqlarga javob bo`ladi.
Sabab ravishining muhimlari: dorum, deshalb, deswegen, dazu (Shuning uchun, shu
sababli?), meinetwegen (Shuning uchun?), deinetwegen (Sening uchun?).
Masalan: Wegen des schlechten Wetters blieb ich zu Hause. (Warum?) – Havo yomon
bo`lganligi uchun men uyda qoldim.
Ravishlarning darajalari (Die Steigerungsstufen der Adverbien)
Ayrim ravishlar, sigatlar kabi darajaga ega bo`lib, ish-harakat belgisining ortiq yoki
kamligini bildiradi.
Oddiy daraja
Qiyosiy daraja
Orttirma daraja
Positiv
Komparativ
Superlativ
Schnell
Bald
Gut
Viel
schnelller
eher
besser
mehr
am schnellste
am ehesten
am besten
am meisten
Übungen zum Thema “Das Adverb”
Übung 1. Finden Sie den Satz die Adverbien.
1. Heute ist Sonntag. 2. Ich gehe Morgen ins Institut. 3. Mein Vater steht früh auf. 4. Wir
waren gestern im Theater. 5. Die Kinder spielen lange im Garten.
Übung 2. Übersetzen Sie ins Deutsche.
1. Kecha men uyda edim. 2. Ertaga talabalar muzeyga boradi. 3. U har kuni institutga boradi.
4 Yaqinda yangi o`quv yili boshlanadi. 5. Bugun bizda olmon tili darsi bor.
Übung 3. Beantworten Sie die Fragen.
1. Welche Stadt ist die grösste Stadt in Deutschland? 2. Welcher Fluss ist der längte Fluss
in Deutschland? 3. Was ist der schönste Monat im Jahr? 4. Was ist der kürzeste Monat
im Jahr? 5. Was ist der kälteste Monat im Jahr?
Übung 4. Bilden Sie Fragesätze!
1. Er antwortet immer gut. 2. Das Flugzeug fliegt schnell. 3. Deinetwegen bin ich zu Hause
geblieben. 4. Dort sitzen zwei Studenten. 6. Ich esse Suppe gern.
Übung 5. Ergänzen Sie den Sätze.
154
1. Wir stehen ... auf. 2. ... haben wir Deutsch. 3. Alle Studenten sind heute ... . 4. Mein
Bruder kommt ... . 5. Das Geschäft arbeitet ... . 6. ... arbeitet er ... . 7. Ich gehe ins Institut ... . 8.
Unser Institut befindet sich ...
Teste zum Thema “Das Adverb”
1. Finden Sie die Adverbien.
A) erste
B) zuerst
C) gut
D) mehr
2. Ergänzen Sie die Sätze. Mein Vater kommt ... .
A) am Morgen B) erste C) guter D) mehrmal
3. Bilden Sie den Satz. Unsere Studenten gehen ... ins Institut.
A) um 9 uhr B) zu Fluss C) morgen D) bald
4. Wählen Sie das Adverb.
A) bald B) gehen C) gut D) zwei
5. Ergänzen Sie den Satz. ... waschen wir uns täglich.
A) zwei
B) am Morgen
C) viel
D) zu Fuss
12-Stunde
Kontrollarbeit
13-Stunde
Das Thema: Deutsche Hochzeitsbräuche
(Nemis to`y va urf odatlar)
Bei den deutschen Hochzeiten ist vieles an überkommenem Brauchtum noch lebendig und
es wird weiter gepflegt. Zu fast allen Hochzeiten jungerer Paare gehört einen oder zwei Tage vorher
ein Polterabend. An diesem Abend kommen besonders Arbeitskollegen. Vor der Haus – oder
Wohnungstür zerschlagen sie Geschirr und tönerne Gegenstände. Ein altes Sprichwort besagt
“Scherben bringen Glück”.
Beantworten Sie Fragen.
1. Feirt man noch deutsche Hochzeiten nach altem Brauchtum?
2. Wann findet ein Polterabend statt?
3. Welche Bräuche pflegt man am Hochzeitstag?
4. Wo können Sie ihre “Flitterwochen” verbringen?
Übungen zum Thema.
Quyidagi so`z birikmalarini o`zbek tiliga tarjima qiling.
Geschirr zerschlagen, dem Brautpaar gratulieren, Flitterwochen ungestört verbringen.
So`z boyligini oshirish maqsadida o`rganish lozim bo`lgan yangi so`zlar:
die Hochzeit – to`y, farz
der Brauch – udum
das überkommene Brauchtum – eski urf-odatlar
lebendig – yuqolib ketmagan
pflegen – e`zozlamoq
das Paar – juft
155
der Polterabend – yigit yig`ini, qiz yig`ini
zerschlagen – sindirmoq
der Ehemann – er, kuyov
die Flitterwochen – asal oyi
der Verwandte – qarindosh
die Eheschlieβung – turmush qurish
die Schwelle – оstona
Scherben bringen Glück – idish sinsa baxt kelar
Synonyme
das Fest
bayram
die Feier
vorallem
аvvalo
zuerst
häufig
tez-tez
oft
Antonyme
fröhlich – quvnoq
lebendig – hayot
traurig – g`amgin
verstorben – o`lgan
heiraten – uylanmoq
der Gast – mehmon
scheiden – аjrashmoq
der Gastgeber – mezbon
gratulieren – tabriklamoq
kondolieren – ta`ziya bildirmoq
Тоpshiriqlar.
1. Beantworten sie die Fragen.
2. Lernen Sie neue Vokabeln.
156
14-Stunde
Das Thema: Die Bundesrepublik Deutschland und Ihre Streitkräfte.
Militär [Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Bundeswehr
Zweisitziger Eurofighter der Luftwaffe
Nach ihrer Gründung 1949 durfte die Bundesrepublik Deutschland zunächst keine eigenen
Streitkräfte aufstellen. Unter dem Eindruck des Koreakrieges und der sowjetischen Politik in
Osteuropa wurde es der Bundesrepublik im Rahmen der Wiederbewaffnung gestattet, zunächst
1951 eine Grenzschutzpolizei und 1955 Streitkräfte aufzustellen, um der NATO beizutreten. Nach
der Wiedervereinigung wurden Teile der Nationalen Volksarmee der DDR in diese Streitkräfte
eingegliedert.
Die als Bundeswehr bezeichnete militärische Gesamtorganisation besteht aus den Streitkräften und
ihrer Verwaltung. Die Streitkräfte gliedern sich in die Teilstreitkräfte Heer, Luftwaffe und Marine und
die unterstützenden Organisationsbereiche Streitkräftebasis und Zentraler Sanitätsdienst. Nach
Ende des Kalten Krieges wurde die Gesamtstärke der Bundeswehr von rund 500.000 schrittweise
auf 250.000 Soldaten reduziert. Im Zwei-plus-Vier-Vertrag wurde eine maximale Friedensstärke von
370.000 deutschen Soldaten als völkerrechtlich bindend festgelegt.
Soldaten der Bundeswehr während des ISAF-Auslandseinsatzes in Afghanistan
In der Bundeswehr dienten im Juli 2009 250.000 Soldaten und 120.000 zivile Mitarbeiter. Seit 2001
haben auch Frauen uneingeschränkten Zugang zum Dienst in den Streitkräften. Ihr Anteil beträgt
8,6 Prozent der Soldaten (Stand: 2009). Die Bundesrepublik Deutschland gibt im Jahr 2009 31,1
Milliarden Euro für die Bundeswehr aus, was einen Anteil von etwa 1,2 Prozent am
Bruttoinlandsprodukt entspricht. Dies liegt unter dem Durchschnitt der NATO-Mitgliedstaaten von
2,3 Prozent. Damit hat Deutschland im Vergleich den siebtgrößten nationalen Verteidigungsetat
weltweit.
157
Fregatte Mecklenburg-Vorpommern der Deutschen Marine
Im Zuge der verstärkten Teilnahme der Bundeswehr an multinationalen Auslandsmissionen seit
1990 läuft derzeit eine langfristig angesetzte Reform der Streitkräfte, die eine Reduzierung des
schweren Geräts (Kampfpanzer, Artillerie) zugunsten leichteren, für globale Einsätze besser
geeigneten Materials zum Ziel hat. Im Juli 2009 befanden sich rund 7.400 deutsche Soldaten im
Ausland im Einsatz.
Es bestand von 1956 bis März 2011 eine allgemeine Wehrpflicht für Männer. Nach den ersten
Freiwilligen kamen daraufhin am 1. April 1957 die zum Dienst an der Waffe verpflichteten Rekruten
in die Kasernen.[24] Der Grundwehrdienst (GWD) dauerte zuletzt sechs Monate, was bereits für
Grundwehrdienstleistende galt, die zum 1. Juli 2010 einberufen worden sind. Bislang konnte
alternativ als Ersatz ein Zivildienst (Dauer ebenfalls sechs Monate), ein Auslandsjahr (zwölf
Monate) oder eine mindestens sechsjährige Mitarbeit im Katastrophen- oder Zivilschutz (z. B. bei
einer Freiwilligen Feuerwehr oder bei anerkannten privaten Hilfsorganisationen) abgeleistet werden.
Im Zuge einer grundlegenden Strukturreform mit einer drastischen Reduzierung der Mannstärke
wurde u. a. zwecks umfassender Neuausrichtung der Bundeswehr bestimmt, dass die Wehrpflicht
in Deutschland zum 1. Juli 2011 offiziell ausgesetzt und damit faktisch aufgehoben werden soll. Sie
bleibt jedoch grundsätzlich im Grundgesetz verankert. Neben den übrigen Bundestagsparteien
sprachen sich seit Herbst 2010 jedoch auch die Unionsparteien für ihre Abschaffung aus; in der
öffentlichen Wahrnehmung ist die Wehrpflicht mittlerweile nicht mehr unumstritten
(→ Wehrgerechtigkeit).
Bis 2005 waren auf dem US-Stützpunkt Ramstein und dem Luftwaffenstützpunkt Büchel (beide in
Rheinland-Pfalz) noch 150 US-amerikanische Kernwaffen stationiert.[25] Heute lagern noch 20
Sprengköpfe in Büchel, an deren Einsatzplanung Deutschland im Rahmen der nuklearen Teilhabe
beteiligt ist.[26]
Polizei und Nachrichtendienste [Bearbeiten]
158
Seit 2004 werden die grün-weißen bzw. grün-silbernen Polizeifahrzeuge einiger Polizeien durch
blau-weiße bzw. blau-silberne ersetzt
Polizei
→ Hauptartikel: Polizei (Deutschland) und Bundespolizei (Deutschland)
Zuständig für die Innere Sicherheit der Bundesrepublik sind die Polizeien der Länder, welche zum
Teil in Vollzugspolizei und Ordnungsbehörden geteilt werden. Dabei übernehmen die
Ordnungsbehörden verwaltungstechnische Aufgaben, während die Vollzugspolizei den Großteil der
Aufgaben zur Gefahrenabwehr übernimmt. Zur Vollzugspolizei gehören etwa die Schutzpolizei, die
Bereitschaftspolizei sowie die Kriminalpolizei. Der Kriminalpolizei steht zudem das
Bundeskriminalamt beziehungsweise die einzelnen Landeskriminalämter vor. Das
Bundeskriminalamt ist direkt dem Bundesministerium des Innern unterstellt und damit die höchste
Ermittlungsbehörde in Deutschland. Zur Bundespolizei (ehemals Bundesgrenzschutz) gehören
unter anderem die Spezialeinheit GSG 9 der Bundespolizei sowie die Mobile Fahndungseinheit.
Nachrichtendienste
Für die nachrichtendienstliche Informationsbeschaffung, die Spionageabwehr und den
Verfassungsschutz sind in Deutschland drei verschiedene Dienste zuständig. Der
Bundesnachrichtendienst (BND) als klassischer Auslandsnachrichtendienst und das Bundesamt für
Verfassungsschutz nebst nachgeordneter Landesbehörden für Verfassungsschutz als
Inlandsnachrichtendienst haben keine polizeilichen Befugnisse. Hinsichtlich des Militärischen
Abschirmdienstes (MAD), des militärischen Nachrichtendienstes, wird seit 2010 von der
Bundesregierung die Verschmelzung mit dem Verfassungsschutz diskutiert.
Siehe auch: Bundeszollverwaltung, Zollkriminalamt, Zollfahndungsdienst, Wirtschaftskontrolldienst,
Bundeskriminalamt (Deutschland), Bundesnachrichtendienst
Im Jahre 1949 wurden am deutschen Territorium zwei Staaten gegrundet.
Am 3. Oktober 1990 vereinigten sich die BRD und DDR und jetzt existiert in Europa ein
deutschen Staat die BRD. Sie hat eine Fläche von 356 854 Qw. Kilometer.
Die BRD ist ein hochentwickelter kapitalistischer Industriestaat mit intensiver Landwirtschaft.
In der Industrieproduktion steht sie hinter den USA und Japan an dritter Stelle in der Welt.
Die wichtigsten Industriezweige in der BRD sind: Energiewirtschaft Metallurgie,
Maschinenbau und metallverarbeitende Industrie.
Die Streitkräfte der BRD heißen die Bundeswehr. Seit 1955 ist die Bundeswehr ein Teil der
NATO – Streitkräfte. Die Bundeswehr ist efwa 500000 Mann stark und besteht aus 3
Teilstreitkräften: Landstreitkräfte (das Heer) Luftstreitkräfte (die Luftwaffe) und Seestreitkräfte.
Die Landstreitkräfte gliedern sich in das Feldheer und das Territorialheer. Das Feldheer ist
dem NATO – Kommando unterstellt, das Territorialheer steht unter dem nationalen Befehl. Das
Heer besteht aus 3 Waffengattungen: der Infanterie (pexota) den Panzertruppen (tank kuchlari) und
Artillerie.
Vokabeln
die Streitkräft– harbiy kuchlar
entwickeln – rivojlanmoq
der Teil – qism, bo`lim
die Landwirtschaft – qishloq xo`jaligi
gründen – tashkil topmoq
das Bundnis – ittifoq
vereinigen sich – birlashmoq
die Wehr – mudofaa
159
die Wehrmacht – qurolli kuchlar
der Feldheer – qo`mondon
das Heer – qo`shin
die Waffe – qurol
die Luftwaffe – havo kuchlari
der Infanterie – piyodalar
der Befehl – buyruq, farmon
Selbständige Arbeiten
Übung 1Übersetzen Sie ins Deutsche
1. Germaniya rivojlangan kapitalistik davlatdir.
2. Germaniya harbiy kuchlari bu federativ quroli kuchlaridir.
3. Eng muhim sanoat tarmoqlari: energiya xo`jaligi, metallurgiya, mashina qurilishi, metallarni
qayta ishlash sanoatidir.
4. Qo`shin tarkibi 3 ta qurolli kuchlardan iborat.
5. 1955 yildan beri Germaniya qurolli kuchlari NATO kurolli kuchlari tarkibiga a`zo bo`lgan.
6. Mamlakat harbiy kuchlari Territorial qo`shinlar qumondoniga bo`ysunadi.
7. Germaniyada 86 mln aholii yashaydi.
Übung 2Beantwortet die Fragen.
1. Wann wurden am deutschen Territorium zwei Staaten gegrundet?
2. Wann vereinigten sich die BRD und DDR?
3. Aus wieviel waffengattungen besteht das Heer?
4. Wieviel Menschen leben im Deutschland?
5. Wer ist Präsident von Deutschland?
6. Wie heißt die Streitkräfte der BRD?
7. Wie ist das Klima von Deutschland?
Bilden Sie Sätze! Übungen 3
Die Ingenieure
(einem Bauprojekt)
Die Wissenschaftler
arbeiten an
Die Fachschuler
(verschiedene Probleme)
(die Erhohung der Geschwindigkeit
der Flugzeuge)
Bilden Sie Sätze im Präsens.
a)
Ihr
Du
Wir
б)
Sie
Ihr
Wir
Du
Er
Ich
Die Mutter
(sein) als
(sein)
Lehrerin
Monteur
Mechaniker
Arzt
Arbeiter
Arzt
Chemiker
Agronom
Fahrer
160
tätig
von Beruf
в)
Wir
Er
Sie
Ihr
Lola
arbeiten
im Werk
im Kolchos
im Institut
in der Schule
als
Arzt
Arbeiter
Lehrer
Schlosser
15-Stunde
Das Thema: Österreich
Fläche: 83853 km2 (Quadratkilometer)
Einwohner:7635600=91 je km2 ; Städtische Bevölkerung: 57 % (1992)
Lebenserwartung: 74 Jahre; Analphabeten: 1%; Jährl. Bev-Wachstum-0,0%
Bevölkerung: 98% deutschsprachige Österreicher, 22000 Kroaten, 16000 Slowenen, 12000
Madjaren, 332200 Ausländer.
Staatssprache: Deutsch (im Burgenland 20000 Kroatisch)
Religion: 80,6 % Katholiken, 4,9 % Protestanten, 1,5 % Muslime u.a.
Hauptstadt: Wien (1531346 Einw.)
Symphonie aus Landschaft und Kultur- Österreich
Österreich liegt im Zentrum Europas. Diese Republik besteht aus neun Bundesländern.
ImBundesland Salzburg wird seit Jahren Salz gewonnen. Deshalb heiβen das Land und die
Landeshauptstadt Salzburg. Man nennt Salzburg auch Mozartstadt. Seit 1945 entwickelte sich die
Mozartstadt zu einem Zentrum des internationalen Tourismus. Hier werden jedes Jahr die
Salzburger Festspiele durchgeführt.
Wenn man von Tirol spricht, denkt man an die Alpen, an Wintersport, Volkstanz und Musik.
Hauptstsdt von Tirol ist die Universitätsstadt Innsbruck. In den Jahren 1964 und 1976 fanden hier
die Olympischen Winterspiele statt.
In Linz, der Hauptstadt von Oberösterreich, sind die Eisenindustrie und die chemische
Industrie entwickelt.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Wo liegt Österreich? Aus wieviel Bundesländern besteht es?
Warum heiβen ein Bundesland und seine Hauptstadt Salzburg?
Was für eine Stadt ist Salzburg?
Was wird hier jedes Jahr durchgeführt?
Was für ein Land ist Tirol?
Was fand hier zweimal statt?
Wodurch ist Linz bekannt?
Welche Industrien sind hier entwickelt?
Dsa kleinste deutschsprechende Land
Das kleinste deutschsprechende Land ist Liechtenstein. Es ist nur 157 km2 groβ! Dieses
Miniaturland liegt zwischen der Schweiz und Österreich, am Oberlauf des Rheins. Seine Hauptstadt
heiβt Vaduz. Liechtenstein ist ein Gebirgsland mit einer malerischen Landschaft. Wirtschaftlich ist
Liechtenstein sehr eng mit der Schweiz verbunden.
Briefmarkensammler kennen sehr gut den Namen dieses Landes-Briefmarken aus
Liechtenstein sind eine Seltenheit. Die ersten Briefmarken in Liechtenstein wurden 1912
161
herausgegeben. An dieser Arbeit nahmen damals und nehmen auch jetzt bekannte Künstler teil.
Die Briefmarken zeigen schöne Landschaften und einige interessante Episoden aus der Geschichte
dieses kleinen Landes. Viele Philatelisten trämen davon, Briefmarken aus Liechtenstein in ihre
Sammlung zu bekommen.
16-Stunde
Kontrollarbeit
T e x t : Die Reise
Wortbildung: Präfix um-.
Grammatik : Plusquamperfekt
17-Stunde
(die siebzehnte Stunde)
Wortschatz zum Text
Vokabeln
der Koffer-s, - jamogon
der Zug –(e)s, Züge poezd
packen (-te, -t) vt joylamoq
der Bahnsteig-(e)s,-e perron (vokzalda)
der Bahnhof –(e) s, -höfe vokzal
grossartig ulug’vor, hashamatli
einsteigen vt chiqmoq (vagonga yoki biro
die Hauptverkehrszeit -, -en tig’is vaqt
tex.)
belebt qizg’in, jushqin
der Traum –s, Träume orzu
regeln (-te,t) vt tartibga solmoq
draussen tashqarisi , kucha
der Verkehr –s kucha harakati
der Aufenthalt- (e) s,-e bo’lish, turish
die Ampel svetofor
die Grenze -, -n chegara
Redewendungen
Die Reise machte auf uns einen tiefen
die Fahrkarten lösen –biletlar sotib olmoq
Eindruck.
Abschied nehmen von (Dat.) – xayirlashmoq kim bn…
T e x t
Sich in Bewegung setzen – qo’zg’almoq
Wortbildung: Präfix um-:
Rektion
«UN-» old qushimchasi yordamida ot, sifat
Vorbeifliegen an (Dat.) – birmunch vaqt uchib o’tmoq va ravshlar yasaladi. «UN-» old
kimni…, nimani…
qushimchasi suzlarga inkor yoki qaramaSich nähren (Dat.) – yaqinlashmoq kimga…
qarshilik ma’nolarni beradi.
nimaga…
Z.B. die Unordnung “tartibsizlik”
Eindruck machen auf (Akk.) – kimdadir chuqir
unmöglich “ imkoni yuq” unschön
ta’surot qoldirmoq.
“xunuk”
162
Ubung : Bilden Sie neue Wörter met den Präfix
UN -.
Muster; weit - unweit, Glück - Unglück
Direkt, endlich,ruhig; Wetter, Ruhe, Recht
Grammatik : Plusquamperfekt (qoida yozish
kerak)
Lexikalish-grammatische Übungen
I. Schreiben Sie die Sätze im Plusquamperfekt.(
Setzen Sie das Verb „sein“ oder „haben“ im
Imperfekt ein!)
1) Ich …… einen Wertberief aus Berlin bekommen.
2) Man …… in diesem Jahr viele neue Wohnhäuser
gebaut. 3) Im vorigen Monat …… die Familie meines
Freundes nach Berlin gefahren.
II. Übersetzen Sie ins Uzbekische. Bestimmen Sie
die Zeitform der Verben !
1) Während der Baumeister über die neuen
Arbeitsmethoden spraxch, hörten die Arbeiter
aufmerksam zu. 2)Die Fachschüler blieben auf den
Bauplatz, bis alle Bauarbeiten zu Ende waren.3)
Bevor die Menschen zu weiten Planeten fliegen,
werden sie zum Mond starten.
18-Stunde
Wiederholung
163
III-курс V- семестр (36- соат)
1- Stunde
Das Thema: Die Unabhängige Republik Usbekistan
Unabhängigkeit [Bearbeiten]
Unabhängigkeitsdenkmal in Taschkent: Usbekistans Umriss erscheint auf dem Globus; die
glückliche Mutter, Symbol für das Mutterland, kümmert sich um die Zukunft, das Kind
1991 wurde die Unabhängigkeit Usbekistans erklärt. Präsident wurde Präsident Islom
Karimov, der schon seit 1989 erster Parteisekretär in Usbekistan war und sein Amt als
Präsident Usbekistans bis heute ausübt.
In den 1990er Jahren gab es wiederholt innere Konflikte, vor allem im Ferghanatal im Osten
des Landes. 1999 starben bei einem Bombenattentat in Taschkent 20 Menschen.
Zu einer Serie von Bombenanschlägen kam es 2004. Erst wurde am 29. März 2004 ein
Selbstmordanschlag verübt, bei dem mindestens 19 Menschen starben. Dann lieferte sich
am 30. März 2004 eine Gruppe von vermutlich 20 Extremisten ein Feuergefecht mit der
Miliz und sprengte sich nahe der Hauptstadt Taschkent in die Luft. Zudem detonierte eine
Autobombe vor einem Staudamm. Schließlich sprengten sich am 30. Juli 2004
Selbstmordattentäter nahe der Botschaften Israels und der Vereinigten Staaten in
Taschkent in die Luft und töteten acht Menschen. Offizielle usbekische Stellen
beschuldigen die Islamische Bewegung Usbekistan, die dem islamischen
Fundamentalismus zugeordnet wird.
Die Unruhen vom Mai 2005 [Bearbeiten]
164
→ Hauptartikel: Unruhen in Usbekistan 2005
Im Mai 2005 wurden in der Stadt Andijon im Ferghanatal während einer Demonstration 400
bis 600 Menschen durch usbekische Militär- und Polizeikräfte erschossen. Die mehrtägigen
Unruhen, die neben Andijon auch Qorasuv und andere Städte nahe der Grenze zu
Kirgisistan erfassten, wurden vom Regime Karimov den Islamisten der Hizb ut-Tahrir (Partei
der Befreiung) zugeschrieben und deren Bekämpfung als Kampf gegen den Terror
ausgegeben. Vermutlich wurden sie aber durch soziale und politische Ursachen wie hohe
Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot, Armut und politische Unterdrückung ausgelöst.[26]
Die Europäische Union äußerte sich zunächst nicht zu den Vorfällen, in späterer
Konsequenz erließ die EU aber ein Exportverbot von Waffen nach Usbekistan und ein
Einreiseverbot für hohe usbekische Politiker in die EU. Die Sanktionen wurden Ende 2007,
vor allem auf Drängen Deutschlands, gelockert und bis auf das Waffenembargo im Oktober
2008 aufgehoben.[27] Ein Jahr später, im Oktober 2009, wurde auch das Waffenembargo
aufgehoben.[28]
Politik [Bearbeiten]
Präsident Islom Karimov
Nach der Verkündung der Unabhängigkeit Usbekistans wurden in einer kurzen Zeit die
Rechtsgrundlagen des neuen Staates geschaffen. Die Verfassung Usbekistans ist auf
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Marktwirtschaft mit sozialen Garantien und
Grundrechtsschutz ausgerichtet[29]. Die praktische Umsetzung der Verfassung durch die
Politik ist jedoch heftiger Kritik wegen mangelnder Rechtsstaatlichkeit und erheblicher
Demokratiedefizite ausgesetzt.[30][31].
Staatspräsident [Bearbeiten]
Präsidentschaftswahl 2007[32]
Stimmen
165
Anteil
Islom Karimov
13.008.357
88,1%
Asliddin Rustamov
468.064
3,17%
Diloram Tashmuhamedova
434,111
2,94%
Akmal Saidov
420.815
2,85%
Aus den ersten direkten Präsidentschaftswahlen am 29. Dezember 1991 ging Islom
Karimov mit 86 Prozent der Stimmen als Sieger hervor und wurde erster Präsident der
unabhängigen Republik Usbekistan. Seine Amtszeit wurde am 26. März 1995 in einem
Referendum bis zum Jahr 2000 verlängert.Am 9. Januar 2000 ließ er sich mit 91,9 Prozent
für eine weitere Amtszeit bestätigen. Die Abstimmung wurde von vielen Staaten als nicht
frei und wenig demokratisch kritisiert, der einzige Gegenkandidat erklärte, er habe selbst für
den Präsidenten gestimmt. In einem Referendum am 27. Januar 2002 ließ er sich erneut
seine Amtszeit, bis zum Dezember 2007, verlängern.Obwohl Artikel 90 der usbekischen
Verfassung vorsieht, dass die fünfjährige Amtszeit des Präsidenten nur einmal verlängert
werden kann, wurde Karimov nach Mitteilung der Wahlkommission mit 88,1 Prozent der
Stimmen am 23. Dezember 2007 wiedergewählt. Drei weitere Kandidaten kamen auf
jeweils etwa drei Prozent. Sie hatten aber keinen Wahlkampf geführt und sich teilweise
sogar für den Amtsinhaber ausgesprochen. Mit der Wahl wurde Karimov für weitere fünf
Jahre als Präsident bestätigt. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa (OSZE) erklärte, dass die Wahl zahlreiche Kriterien für demokratische Wahlen nicht
erfüllt habe.[33]
Neue Vokabeln
Abkommen n, -s, — битам; келишув
ablegen (legte ab, abgelegt) топширмоқ
abnehmen (nahm ab, abgenommen)-1.
ечмоқ; олмоқ; тортиб олмоқ, 2.
камаймоқ; озаймоқ; ориқламоқ
abschließen (schloß ab, abgeschlossen)
—тамомламоқ, тугалламоқ
eine wichtige Rolle spielen-мухум рол
уйнамок
grenzen-чегараланмок
sehen (sah, gesehen) — кўрмоқ,
учратмоқ
Sehenswürdigkeit f -, -en—диккатга
сазовор жой(лар)
sehr — жуда
seiden —ипак(дан)
sein (war, gewesen) — бўлмоқ
bauen-курмок
die Einwohner-ахоли
finden-топмок
das Ausland-чет эл
der Handel -савдо
die Fahne -байрок
die Erzeugnisse -махсулот
die Klimazone-об-хаво зонаси
die Flache-майдони
166
sein (e) —унинг (эгалик олмоши)
seit (D —дан бери, буён
Seite f, -, -n —бет, саҳифа; томон,
қирра
selbst —ўзим, ўзинг, ўзи ъ
selbständig — мустақил
Ubung.
1) Ich weiss, dass du gut lernst.
2) Wenn ich die Schule absolviere, fahre ich nach Moskau.
3) Das Kind liegf im Bett weil es krank ist.
4) Als ich im Kino war, traf ich meinen Freund.
5) Sage mir wann, du zu mir kommst.
6) Ich lese das Buch, das du mir gegeben hast.
7) Wahrent der Lehrer erklart horen wir aufmmerksam zu.
8) Mein Freund erzahlte, was er gelesen hat.
9) Als die Ferien begannen fuhren die Schule ins Lager.
10) Wenn es kalt ist tragen wir Mantel.
11) Ich weiss, er ist fleissig.
12) Wir hoffen, unsere Republik erdullt den Plan vorfrisitig.
Fragen
1. Was sagt man in Usbekistan zu einem Gast?
2. Wo lugt Usbekistan ?
3. Wir ist das Klima in Usbekistan ?
4. Welche Bodenschatze gift es in Usbekistan?
2- Stunde
Das Thema: Partizip I und Partizip II
PARTIZIP I
Сифатдош I феъл негизида -(е) nd ёки инфинитивга -d суффиксини қўшиш билан
ясалади.
(Partizip I —феъл негизи+ (e)nd
Масалан:
Infinitiv
fragen
lesen
sprechen
Partizip
fragend:
lesend
sprechend
Сифатдош I тугалланмаган иш-ҳаракатни билдиради.
Масалан: Der lesende Student sitzt am Fenster.
Уқиётган толиб дераза ёнида ўтирибди.
Die sprechenden Menschen standen um den Tisch.
Гаплашаётган одамлар стол атрофида турардилар.
167
Утимли феълларнинг сифатдош I шакли «zu» юкламаси билан келганда мажҳул
нисбат маъносини ёилдиради, масалан:
Die zu erfüllende Aufgabe ist nicht schwer.
Бажарилиши керак бўлган вазифа қийин эмас.
Сифатдош I нинг тулик ва қисқа шакли бўлади. Сифатдош I аниқловчи вазифасида
келганида тўлиқ шаклда ишлатилиб, сифат каби турланади ва ўзбек тилига ҳозирги
замон сифатдоши орқали таржима қилинади.
Масалан: Wir sehen viele arbeitende Menschen.
Биз ишлаётган кўп одамларни кўряпмиз.
Сифатдош I ҳол вазифасида қисқа шаклда қўлланади, турланмайди ва ўзбек тилига
равиш ҳоли орқали таржима қилинади.
Масалан: Er ging schweigend aus dem Zimmer.
У хонадан индамай чиқиб кетди.
СИФАТДОШ II НИНГ ЯСАЛИШИ
Сифатдош II феъл негизига ge- префикси ва -(е) t ёки -(е) п суффиксини қўшиш билан
ясалади.
Сифатдош II-ge- префикси +феъл негизи+
-(e)t
+
қушимчалари
-еп
Сифатдош II ўзбек тилидаги -ган суффикси билан ясаладиган ўтган замон
сифатдошига мос келади: sagen-—gesagt — айтилган; gehen — gegangen — борган.
Сифатдош II нинг ясалиш усули феъл турига боғлиқдир:
1. Немис тилида кучсиз феъллар сифатдош II щаклини ge - префикси ва -(e)t
суффикси билан ясайди:
fragen — gefragt
lernen — gelernt
hoffen — gehofft
glauben — geglaubt
(сўрамоқ, сўралган)
(ўқимоқ, ўқилган)
(умид қилмоқ, умид қилинган)
(ишонмоқ, ишонилган)
2. Кучли феъллар эса ge- префикси ва -еn суффикси, ҳамда ўзагидаги унлиларини
ўзгартириш билан ясайдилар.
singen — gesungen
nehmen — genommen
(ашула айтмоқ, ашула қилиб айтилган)
(олмоқ, олинган)
168
schreiben — geschrieben (ёзмоқ, ёзилган)
helfen — geholfen
(ёрдамлашмоқ, ёрдамлашилган)
3. Ажраладиган олд қўшимчали феълларда ge- префикси олд қўшимча билан феъл
негизи ўртасида қўйилади:
aufschreiben — aufgeschrieben
ablegen — ahgelegt
ankommen — angekommen
zuschlagen — zugeschlagen
eintreten — eingetreten
4. Ажралмайдиган олд қўшимчали феъллар ge- префиксини олмайдилар;
benehmen — benommen
gefallen — gefallen
erzählen — erzählt
verlaufen — verlaufen
zerstören — zerstört
5. -ieren суффиксли феъллар ҳам ge- префиксини олмайдилар:
studieren — studiert
korrigieren —- korrigiert
1-
diktieren— diktiert
reparieren — repariert
машқ. Қавс ичидаги феълларни сифатдош II шаклида қўйинг.
1. Hast du alle Romane von A. Kodirij ... (lesen)? 2. Habt ihr den Brief ... (schreiben)?
3. Sie hat das Gedicht auswendig ... (lernen). 4. Die Studenten haben den Bauern ...
(helfen). 5. Der Lehrer hat die Regel ... (erklären). 6. Er hat in der Mensa Mittag..,
(essen). 7. Das Mädchen ist schon nach Hause ... (gehen). 8. Meine Eltern sind
gestern nach Moskau ... (fahren). 9. Die Gäste aus Deutschland sind schon ...
(ankommen). 10, Bist du gestern
3.Stunde
Das Thema: Mein Ruhetag
MEIN RUHETAG
Jedes Wochenende fahre ich zu meinen Eltern. Sie wohnen auf dem Lände. Dort bleibe
ich bis zum Montag. Am Sonntag habe ich wenig zu tun, deshalb stehe ich nicht sehr früh
auf. Ich darf an diesem Tag lange schlafen. Meine Mutter weckt mich etwa um 9 Uhr. Zu
dieser Zeit macht sie schon das "Frühstück fertig. Sie deckt den Tisch selbst. Butter und
Milch, Brötchen und Ei sind immer frisch. Nach dem Frühstück gehe ich in unseren Garten.
Ich helfe meinem Vater bei der Gartenarbeit. Wir pilegen zusammen, die Gemüsepflanzen
und Obstbäumen. Wir jäten das Unkraut und bewässern den Garten. Unser Garten sieht
sehr schön aus, denn mein Vater hat großen Geschmack dazu. Wir bleiben im GarteiTetwa
zwei Stunden. Dann erholen wir uns. Meine Mutter bringt uns Tee. Den Tee trinken wir in
der Gartenlaube. Beim Tee erzähle ich meinen Eltern über mein Studium. Oft bin ich
nachmittags frei. Ich nehme die Angel und gehe an den See. Neben dem See fließt
auch.ein Kollektor,, Manchmal haje ich Glück und angle große Fische. An diesem Tag gibt
169
es dann entweder Fischbraten oder Fischsuppe zum Abendbrot. Sonntags gehe ich früh
schlafen, denn am Montag muß ich zeitig in die Stadt zurückkehren.
VOKABEL
das Wochenende, -s, -n — ҳафта охири
fahren (fuhr, gefahren) —жўнамоқ
bleiben (blieb, geblieben) — қолмоқ
deshalb — шунинг учун
wecken (weckte, geweckt) — уйғотмоқ
lang — узун, узоқ
fertigmachen (machte fertig, fertiggemacht)
— тайёрламоқ
decken (deckte, gedeckt) —емоқ
den Tisch decken — дастурхон ёзмоқ
(безамоқ) die Butter, -,(кўплиги йўқ) - сариёғ
die Milch,- (кўплиги йўқ) — сут
das Brötchen, -s, - - булочка
die Gartenlaube, -, -n — сўри
erzählen (erzählte, erzählt) —ҳикоя қилмоқ
der Obstbaum, -es, -bдume — мева дарахти
jäten (jätete, gejätet) — ўтамоқ, ўт олмоқ
das Unkraut, -(e)s, Unkräuter —бегона ўт
bewässern (bewässerte, bewässert) —
суғормоқaussehen (sah aus, ausgesehen)—
кўринмоқ
der Geschmack, -(e)s, Geschmäcke—дид,
фаросат; таъб
sich erholen (erholte sich, sich erholt)—дам
олмоқ
frei sein — бўш бўлмоқ
die Angel, -, -n — қармоқ
selbst — ўзим
frisch — янги
der Garten, -s, Gärten — боғ
pflegen (pflegte, gepflegt) — ғамхўрлик
қилмоқ, қарамоқ
zusammen — бирга
die Gemьsepflanze, -, -n — сабзавот,
кўкатлари
der Kollektor, -s, -en ~ коллектор; зейкаш
das Glück, -es (кўплиги йўқ) — бахт
Glück haben — бахтли бўлмоқ
fangen (fing, gefangen) – тутмоқ, ушламоқ
der Fisch, -es, -e — балиқ
der See, -s, -n — кўл
fließen (floß, geflossen) -оқмоқ
der Fischbraten, -s, (кўплиги йўқ)—
қовурилган балиқ
die Fischsuppe, -, -n — балиқшўрва
zurückkehren (kehrte zurück, zurückgekehrt)
— қайтиб келмоқ, қайтиб кетмоқ
Ҳафта кунлари
der Montag der
Dienstag der
Mittwoch der
Donnerstag
—
—
—
—
душанба
der Freitag
сешанба
der Sonnabend
чоршанба
der Sonntag
пайшанба
Synonyme
frьh
zeitig
- эрта билан
- эрта, вақтли
170
— жума
— шанба
— якшанба
sich erholen
узоқмуддат
- дам олмоқsich ausruhen
қисқа муддат
Antonyme
das Land (қишлоқ) — die Stadt (шаҳар)
frei (бўш) — besetzt (эгалланган, банд)
Der Stuhl ist frei (стул бўш) — Der Stuhl ist besetzt (Стул эгалланган, банд)
WORTFAMILIE
der Fisch — балиқ
der Fischer — балиқчи
fischen — балиқтутмоқ
das Fischessen —балиқдан тайёрланган овқатлар
die Fischhaut — балиқтериси
der Haifisch —акула
die Fischzucht — балиқчилик
wie ein Fisch im Wasser — гўё сувдаги балиқдай
2- машқ. Қуйидаги саволларга матн асосида жавоб беринг.
1. Wann fährt Usman Karimow zu seinen Eltern? 2. Wo wohnen seine Eltern? 3. Wie
lange bleibt er auf dem Lande? 4. Schläft Usman sonntags lange? 5. Macht er das
Frühstück selbst? 6. Was gibt es zum Frühstück? 7. Wann arbeitet Usman im Garten? 8.
Mit wem arbeitet er dort? 9. Was machen Usman und sein Vater im Garten? 10. Wie sieht
der Garten aus? 11. Wie lange bleiben sie im Garten? 12, Was machen sie nach der
Arbeit? 15. Wo trinkt die Pafflilie den Tee? 14. Worüber zählt Usman seinen Eltern beim
Tee? 15. Was macht er gewöhn lieh nachmittags? 16. Wo angelt Usman? 17. Angelt er
große Fisehe? 18. Wann bereitet Usmans Mutter Fischsuppe zum Abendbrot? 19. Wann
kehrt Usman zum Studium zurück?
3- машқ. Гапларни тегишли феъл ёки ибора билан тўлдиринг.
Um 9 Uhr ... meine Mutter mich.
Vormittags ... wir Tee im Garten.
Um halb zehn ... ich.
Um 14. Uhr ... wir ....
Die Familie ... Fisch zum ....
Abendbrot esseni
frühstücken
Mittag essen
wecken
trinken
4.Stunde
Das Thema: Die Bildung und die Gebrauch der Perfekt
PERFEKT НИНГ ЯСАЛИШИ BA ҚУЛЛАНИШИ
171
Perfekt (перфект) феълнинг ўтган замон суҳбат формасидир. У асосан жонли
тилда, савол-жавобларда ва қисқа хабарларда қўлланади.
Perfekt haben ва sein ёрдамчи феълларининг Präsens ва асосий феълнинг
сифатдош II шаклидан ясалади.
haben
феълларининг
ҳозирги замони
sein
Singular
ich habe
du hast
er
sie
+
асосий феълнинг
сифатдош II шакли
Plural
Gefragt
hat
wir haben
ihr habt
sie haben
Sie haben
gefragt
es
Singular
ich habe
du hast
er
sie
Plural
gegangen
ist
wir sind
ihr seid
sie sind
Sie sind
gegangen
es
Perfekt ли гапларда ёрдамчи феъл тусланиб иккинчи ўринда келади, мустақил феъл
эса сифатдош II шаклида гапнинг охирида туради. Масалан: Ich habe diesen Roman
gelesen.
Perfekt да ёрдамчи феъллардан қайси бирини қўллаш кўпинча асосий феълнинг
хусусиятига боғлиқ. Қуйидаги феъллар haben билан ишлатилади:
1. Ҳамма ўтимли феъллар: sagen, fragen, nehmen, diktieren, lesen, schicken,
schreiben, essen.
Er hat die Postkarte schon geschickt.
2. Ҳамма ўзлик феъллар: sich freuen, sich setzen, sich ansehen sich waschen, sich
anziehen:
172
Er hat sich seinen Mantel angezogen.
Niemand hat sich verspätet.
.
3. Шахссиз феъллар: es schneit, es regnet, es- scheint, es blitzt, es donnert, es dunkelt:
Es hat gestern geschneit.
4. Ҳамма модал феъллар: kцnnen, dьrfen, mögen, sollen, wollen, müssen:
Hast du es unbedingt gewollt?
5. Тинч ҳолатни билдирадиган кўпгииа феъллар: schlafen, warten, sitzen, träumen,
gehorchen, lachen:
Das Kind hat geschlafen.
Wir haben lange auf dich gewartet.
6. be- префиксли кўпчилик феъллар: bekommen, begehen, behalten, benehem,
beschreiben, u. a.
Wir haben einen Brief aus Dresden bekommen.
7. -ieren суффиксли феъллар: gratulieren, korrigieren, phantasieren, spazieren,
diskutieren, u. a.
Er hat seinem Freund zum Fest gratuliert.
8. Айрим ўтимсиз феъллар: arbeiten, helfen, leben, antworten, beistimmen, u. a.
Der Student hat richtig geantwortet.
Sie haben den Bauern geholfen.
sein ёрдамчи феъли перфектда қуйидаги феъллар билан қўлланади:
1. Ҳаракат-ҳолатни англатувчи ўтимсиз феъллар: laufen, gehen,
fahren, rennen, schwimmen, fliegen, springen, umziehen:
Mein Freund ist schon fortgegangen:
Wir sind in eine neue Wohnung umgezogen.
2. Ҳолат ўзгаришини билдирадиган ўтимсиз феъллар:
aufstehen, wachsen, erwachsen, einschlafen, sterben, erlöschen:
Er ist fest eingeschlafen.
Wir sind um 6 Uhr erwacht.
3. sein, werden, bleiben, begegnen, folgen, geschehen, passieren, gelingen феъллари:
.
Es ist kalt geworden.
Ich bin ihm auf der Straße begegnet:
Was ist hier passiert?
1-машк. Гапларни перфект шаклига айлантиринг.
173
1. Der Junge kauft Farben und Rapier. 2. Wir pflanzen im Garten viele Blumen. 3. Die
Kinder arbeiten im Feld. 4. Ich wasche mich mit kaltem Wasser. 5. Wir schreiben einen
Aufsatz. 6. Der Student gibt den Inhalt des Textes deutsch wieder. 7. Ich helfe meiner
Mutter im Haushalt. 8. Du antwortest in der Stunde gut. 9. Ihr macht die Aufgabe schnell.
10. Er ißt zum Frühstück lirot mit Käse.
2-машқ. Саволларга жавоб беринг.
1. Sind Sie heute früh erwacht? 2. Um wieviel Uhr sind Sie aufgestanden? 3. Womit sind
Sie in die Hochschule gefahren? 4. Wo sind Sie eingestiegen? 5. Sind Sie Ihrem Freund
unterwegs begegnet? 6. Sind Sie Tange in der Uni geblieben? 7. Wann sind Sie nach
Hause zurückgekehrt?
3- машк. Нуқталар ўрнига "haben" ёки "sein" феълларидан мосини кўйинг.
1. Unsere Familie ... eine neue Wohnung bezogen.. 2. Die Physik ... diesem Jungen
immer leicht gefallen. 3. Vor 10 Tagen.. wir die Fahrkarten bestellt. 4. Die Gaste ... die
Universität
besichtigt. 5. Der Aufstieg ... den Alpinisten gelungen. 6. Es ... kalt geworden. 7. Das
Mädchen..,. zur Hochschule zu Fuß gegangen. 6. Ich ... diesen Artikel nicht gelesen. 9. Er
... in der Prüfung durchgefallen. 10. Mein Freund ... eine Hochschule absolviert.
4-машқ. Немис тилига таржима қилинг.
1- Гуруҳимизга янги толиб келди. Сен уни кўрдингми? Сён ўз вақтида келдинг. Ҳозир
консультация бошланади. Сен бу қоидани эсдан чиқарибсан. Диктантда кўл хато
қилгансан. 4. Кун исиб қолди. Пальтосиз юриш мумкин. 5. Бола ухлаб қолди. 6. Hera
китобни олиб келмадинг? 7. У ёзги таътилни Чимёнда ўтказди. 8. Мен кўп қизиқарли
мусобақаларда катнашднм. 9. Биз имтиҳонларга яхши тайёрландик. 10. У биринчи
бўлиб марра (финиш)га етиб келди. 11. Кеча сенга ёкдими?
5.Stunde
Das Thema: Die gegenwärtige Deutschland und Bundesländer.
Berliner Republik (1990–Gegenwart) [Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Geschichte Deutschlands (seit 1990)
174
Deutschland seit 1990
Laut Art. 1 Absatz 1 des Einigungsvertrags wurden mit dem Wirksamwerden des Beitritts
der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland gemäß Art. 23
des Grundgesetzes[58] am 3. Oktober 1990 die Länder Brandenburg, MecklenburgVorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen („neue Bundesländer“) Länder der
Bundesrepublik Deutschland.[59][60] Die Vier Mächte hatten mit dem Zwei-plus-Vier-Vertrag
vom 12. September 1990 die Hoheitsbefugnisse abgegeben, und durch das Inkrafttreten
am 15. März 1991 konnte das wiedervereinigte Deutschland nach dem Ende des Zweiten
Weltkrieges die volle staatliche Souveränität wiedererlangen.
Im Rahmen der Wiedervereinigung sollten bis Ende 1994 die fremden Militäreinheiten
weitgehend durch den Vertrag vom 12. Oktober 1990 das Land verlassen – die noch
verbliebenen der Westalliierten haben keinerlei Hoheitsbefugnisse mehr und unterliegen
dem NATO-Truppenstatut. Deutschland verpflichtete sich zur Abrüstung auf maximal
370.000 Soldaten. Mit dem am 14. November 1990 in Warschau unterzeichneten deutschpolnischen Grenzvertrag wurde die Oder-Neiße-Linie eine anerkannte Grenze und das
Territorium östlich davon endgültig völkerrechtlich Polen zugesprochen. Im Januar 1997
folgten Deklarationen zur Aussöhnung mit der Tschechischen Republik.
Der Reichstag in der Hauptstadt Berlin ist Sitz des Deutschen Bundestages seit 1999 und
Symbol der „Berliner Republik“.
Mit einer knappen Mehrheit von 338 zu 320 Stimmen beschloss der Bundestag am 20. Juni
1991, Bonn als Regierungssitz aufzugeben und Regierung und Parlament nach Berlin zu
verlegen. Durch die Umsetzung des Berlin/Bonn-Gesetzes ist neben der Hauptstadt Berlin
175
die Bundesstadt Bonn zweites politisches Machtzentrum Deutschlands. Dort verblieben die
ersten Dienstsitze von sechs Bundesministerien; alle anderen haben ihren Zweitsitz in
Bonn. Die Mehrzahl der Ministeriumsbeschäftigten arbeiten vereinbarungsgemäß dort;
zahlreiche Bundesinstitutionen sowie drei Verfassungsorgane haben ihren Dienstsitz in der
Bundesstadt.
Der neue Sitz des Deutschen Bundestags ist das von Grund auf renovierte
Reichstagsgebäude in Berlin, in dem erstmalig am 19. April 1999 wieder eine
Parlamentssitzung stattfand. Bereits zu West-Berliner Zeiten, bis in die 1970er-Jahre,
tagten dort oftmals das Plenum und einige Ausschüsse; auch der Bundespräsident wurde
dort von 1954 bis 1969 gewählt. Seit September 1999 ist die Bundesregierung in Berlin
angesiedelt.
Die Einführung des Euro als standardmäßige Währung im Jahr 1999. Die Ausgabe von
Banknoten wurde im Jahr 2002 vollzogen.
Die 1990er-Jahre waren nach dem kurzen Boom der Wiedervereinigung von geringer
wirtschaftlicher Dynamik, Massenarbeitslosigkeit und wahrgenommenem „Reformstau“
geprägt. Insbesondere in den neuen Bundesländern entwickelte sich die Wirtschaft nicht
wie erhofft und angekündigt. Mehrere Reformvorhaben der Bundesregierung scheiterten an
der rot-grünen Mehrheit im Bundesrat. Außenpolitisch setzte sich Kohl für eine stärkere
Zusammenarbeit im Rahmen der Europäischen Union und zum Beispiel für die EUOsterweiterung ein. Als 1991 die SFR Jugoslawien zu zerfallen begann, war Deutschland
eines der Länder, welches die Anerkennung der Unabhängigkeit von Kroatien und
Slowenien durch die westlichen Staaten massiv unterstützte. Eine direkte Teilnahme am
Zweiten Golfkrieg zur Befreiung Kuwaits lehnte die Bundesregierung mit Blick auf die
historische Last ab. Stattdessen leistete Deutschland finanzielle Unterstützung und ersetzte
Marineeinheiten der NATO-Partner im Mittelmeer. Nach Beendigung der Kämpfe half ein
Verband der Bundesmarine bei der Räumung von Seeminen im Persischen Golf.
Zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte kam es in Folge der Bundestagswahl 1998 zu
einem vollständigen Regierungswechsel. Die bisherigen Regierungsparteien CDU/CSU und
FDP verloren ihre Bundestagsmehrheit, die bisherigen Oppositionsparteien SPD und
Bündnis 90/Die Grünen bildeten die erste Rot-grüne Koalition unter Bundeskanzler Gerhard
Schröder. Bei der Bundestagswahl 2002 wurde die Bundestagsmehrheit von SPD und
Grünen knapp bestätigt.
176
Die seit 2005 amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)
Die Rot-Grüne Koalition setzte erste Ansätze für umfassende Veränderungen in der Sozial-,
Renten- und Gesundheitspolitik (siehe Agenda 2010) durch. Mittels der Einnahmen aus der
umstrittenen Ökosteuer gelang es, die Lohnnebenkosten (Rentenversicherungsbeiträge) zu
reduzieren. Allgemein wurde das Thema Ökologie stärker gewichtet, beispielsweise mit
dem Beginn des Atomausstiegs oder Gesetzesinitiativen zur Reduzierung von
Treibhausgasen. Andere Reformen der rot-grünen Regierung waren etwa das
Lebenspartnerschaftsgesetz, das neue Staatsbürgerschaftsrecht oder und das
Gewaltschutzgesetz. Während Schröder für einige Bundesratsabstimmungen CDU-regierte
Länder durch Zugeständnisse dazu bewegen konnte, im Sinne der Bundesregierung
abzustimmen, scheiterten andere Reformvorhaben von Rot-Grün, wie das
Verbraucherinformationsgesetz, an der CDU/CSU-Mehrheit im Bundesrat.
Unterzeichnung des Vertrags von Lissabon im Jahr 2007
Der erste Kampfeinsatz deutscher Soldaten seit dem Zweiten Weltkrieg – 1999 im
Kosovokrieg – markierte einen Wendepunkt der deutschen Außenpolitik. Nach dem
Anschlag auf das World Trade Center in New York 2001 garantierte Bundeskanzler
Schröder den USA die „uneingeschränkte Solidarität“. Deutschland unterstützte die
„Operation Enduring Freedom“ und den Krieg in Afghanistan. Deutschland beteiligte sich im
Jahre 2003 nicht am Irakkrieg. Dies führte zu Konflikten vor allem mit den USA, aber zu
großen Sympathiebekundungen aus der deutschen Bevölkerung gegenüber dem
„Friedenskanzler“ Schröder. Die Bundeswehr sicherte die Seewege am Horn von Afrika,
entsandte ABC-Spürpanzer nach Kuwait und zog gemäß ihren internationalen
Verpflichtungen deutsche Soldaten nicht aus NATO-AWACS-Flugzeugen ab. Letzteres
erkannte das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 7. Mai 2008 wegen
Verletzung der Rechte des Bundestages als verfassungswidrig.[61]
177
Die Hartz-IV-Gesetzgebung von 2004 hatte das Ziel, den Arbeitsmarkt zu beleben. Es
wuchsen die Proteste gegen eine – insbesondere durch die direkt Betroffenen – als sozial
ungerecht empfundene Politik, die Kritiker nicht von der SPD erwartet hatten. Nach durch
Rot-Grün verlorenen Landtagswahlen in den Jahren 2004 und 2005 stellte Bundeskanzler
Schröder schließlich am 1. Juli 2005 im Bundestag die Vertrauensfrage nach Art. 68 GG mit
dem Ziel, diese absichtlich zu verlieren. Daraufhin löste Bundespräsident Horst Köhler den
15. Deutschen Bundestag auf und setzte Neuwahlen für den 18. September 2005 an. Da
diese Wahl kein Ergebnis zugunsten einer der angestrebten Koalitionen (SPD/Grüne und
Union/FDP) ergab und alle Versuche eine Dreiparteienregierung zu bilden scheiterten,
einigten sich CDU/CSU und SPD auf die Bildung einer Großen Koalition unter der
Kanzlerschaft von Angela Merkel (CDU).
Am 27. September 2009 fand die Wahl zum 17. Deutschen Bundestag statt. Die beiden
Unionsparteien und die FDP erreichten zusammen die notwendige Mehrheit für die von
beiden Seiten angestrebte Bildung einer schwarz-gelben Koalition. Dies war vor allem
aufgrund der Stimmenzuwächse der FDP möglich, da die CDU wiederum an Stimmen
verlor.[62] Merkel blieb Bundeskanzlerin, Vizekanzler und Außenminister wurde Guido
Westerwelle (FDP),[63] bis Merkel am 16. Mai 2011 Philipp Rösler zu ihrem neuen
Stellvertreter ernannte.[64]
Berlin
Hamburg
178
München
In Deutschland gibt es etwa 80 Großstädte, also Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern.
Davon haben 14 mehr als 500.000 Einwohner. Eine Besonderheit Deutschlands ist die
historisch bedingt überwiegend randlastige, dezentrale Verteilung der Großstädte. Die
entlang des Rheins verlaufenden Ballungsräume im Westen und Südwesten Deutschlands
bilden dabei den Mittelteil der zentralen europäischen Bevölkerungskonzentration, die mit
dem Begriff Blaue Banane umschrieben wird.
Von der Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) wurden elf sogenannte Europäische
Metropolregionen (EMR) festgelegt. Diese gehen über den Begriff der Agglomeration weit
hinaus.
Ballungsraum
Einwohner
Stadt
Einwohner
Agglomeration
Einwohner
Metropolregion
Berlin
3.450.000
4.300.000
5.950.000
Hamburg
1.780.000
2.600.000
4.270.000
München
1.330.000
2.000.000
5.200.000
Köln[A 1]
1.000.000
1.900.000
11.690.000
Frankfurt
670.000
1.930.000
5.520.000
Stuttgart
600.000
1.800.000
5.290.000
Düsseldorf[A 1]
590.000
1.220.000
11.690.000
4.700.000
11.690.000
Ruhrgebiet[A 1]
Nutzliche Ausdrucke
Was halten Sie von…?
Ich habe es nicht so gemeint
Sie hatten doch recht
Sie haben enrecht
-… хакида сиз кандай фикирдасиз?
-Мен буни айтмокчи эмас эдим
-Сиз хак булиб чикдингиз
-Сиз хак эмассиз
Neu Vokabeln
179
Der Blik-назар
gunstig-кулай
grenzen an+Akk-чегараланмок
der Norden-шимол
der Suden-жануб
der Westen-гарб
der Osten-шарк
sich vollziehen-амалга оширмок
feiern-нишонламок
gemassig-o’rtacha, mo’tadil
der See-ko’l
der Fluss-daryo
die Klimazone-ob-hovo zonasi
bedeutend-muhum ahamiyatli
fliessen-oqib o’tmoq
munden-quyulmoq
bestehen-tashkil topmoq
die Bodenschatze-boyliklar
6.Stunde
Kontrollarbeit.
7.Stunde
Das Thema: Die Verneinunges Pronomen „kein“ und „nicht“
"NICHT" BA "KEIN"
ИНКОР СЎЗЛАРИ
Немис тилида инкорни ифодаловчи бир неча махсус воситалар бор. Улардан энг
кўп қўлланиладигани "nicht" ва "kein" инкор сўзларидир.
1. Одатда "nicht" инкори иш-ҳаракатни, "kein" эса нарса предметларни инкор
қилади. Бунда nicht гап охирида, kein эса инкор қилинаётгдн сўз олдида қўлланилади.
Лекин nicht инкор сўзи гапнинг исталган бир бўлагини инкор этиши мумкин. У ўша
инкор этилган бўлак олдида келиб, қуйидагиларни инкор этади:
a) тўлдирувчини: Ich habe nicht diese Arbeit gemacht.
b) кесимни: Ich habe diese Arbeit nicht gemacht.
c) эгани: Nicht ich habe diese Arbeit gemacht.
2. «Kein» инқор олмошининг қўлларилиши «nicht» га қараганда анча чегараланган.
«Kein» инкор олмоши фақат ноаниқ артикль билан қўлланилган ва от билан
ифодаланган гап бўлагинигина инкор, қилиши мумкин:
Heute haben wir keine deutsche Stunde.
Hulkar hatte kein Buch mit.
Kein олмоши бир предметни иккинчи предметга қарама-қарши қўйишни ҳам
ифодалайди. Бундай ҳолатда у sondern сўзи билаи биргаликда қўлланилади.
Er trug keinen Mantel, sondern eine Jacke.
180
3. Nein инкор сўзи ҳам инкор гапларда қўлланади. Бироқ у саволларга рад жавоби
қайтарилганда ишлатилади. Агар жавоб қисқа бўлса, фақат nein сўзи, агар тўлиқбўлса,
nein сўзидан ташқари яна бир инкор сўз, nicht ёки kein сўзларидан бири ишлатилади:
a)
— Hast du dir diesen Film angesehen?
— Nein. (Ёки жавоб тўлиқбўлса: Nein, ich habe ihn mir nicht angesehen:)
b)
— Sind Sie Student?
—
Nein, ich bin kein Student, ich bin Lehrer.
Булардан ташқари яна nichts — ҳеч "нима, niemand — ҳеч ким бўлишсизлик
олмошлари; nie— ҳеч, niemals — ҳеч қачон, nimmer — ҳеч вақт, nirgends — ҳеч қаерда
каби.пайт ва ўрин равищлари ҳам бор. Улар инкорни ифодалаш билан бирга, гапда
алоҳида гап бўлаклари бўлиб келадилар:
1.Niemand fehlt heute.
2.Er sagte davon nichts.
3.Jch habe diesen Vogel nie gesehen.
4.Er versäumte niemals die Stunde.
5.Ich habe ihn nirgends gesehen.
181
Эслатма: Немис тилида бир гапда фақат бир инкор сўз қўлланилади. Узбек тилида
бир неча инкор сўз қўлланилиши мумкин:
Niemand sprach davon.
Ҳеч ким бу ҳақда гапирмади.
1-машқ. Гапларда nicht инкор сўзини қўлланг..
1. Ich besuche meinen Freund. 2. Sie gehen zur Konsultation. 3. Der Student antwortet
richtig. 4. Meine Eltern sind alt. 5. Wir schreiben eine Nacherzдhlung. 6. Hulkar singt schцn.
7. Hamid zeichnet sehr gut. 8. Sie ьbersetzt die Erzдhlung. 9. Musaffar ist immer hilfsbereit.
10. Der Lehrraum ist gemьtlich. 11. Alle arbeiten im Labor-. 12. Erkin treibt Sport. 13. Die
Studenten besuchen oft das Theater. 14. Er spricht perfekt deutsch.
2-машқ. Гапларни kein инкор сўзи билан қўлланг.
1. Ich habe im Diktat einen Fehler gemacht. 2. Mein Freund erwartet einen Brief. 3. Umid
hat heute Dienst. 4. Hulkar hat heute ein Seminar. 5. Sie nimmt ihre Konzepte mit. 6. Im
Lehrraum gibt es einen Bücherschrank. 7. Auf dem Tisch steht ein Plattenspieler. 8. Das ist
eine Schultasche. 9. Sie haben einen Obstgarten. 10. Meine Eltern haben ein. Telephon zu
Hause, 11. Haben Sie Zeit?
3- машқ. Nicht ёки kein йнкор сўзларидан мосини қуйинг.
1. Das Mädchen hat die Schule ... absolviert. 2. Dieses Ge bдude ist ... Schule, das ist
ein Kindergarten. 3. Wer ... arbeil tet, soll auch ... essen. 4. Es gab unter ihnen ... Arzt und
Krankenschwester. 5. Auf dem 'lisch steht .. . Salzstreuer. 6. Def Junge hat ... GroЯmutter
und ... Großvater. 7. An der Wand hängt ... Teppich. 8. Hamid hat ... Brief bekommen. 9.
Die Versammlung dauerte .... eine Stunde. 10. Im Zimmer steht Schreibtisch. 11. Der
Bruder meines Freundes arbeitet ... hier 12. Auf den Fensterbrettern standen ... Blumen. 13.
Sie unterrichj tet ... Deutsch. 14. Ich verbringe meinen Urlaub ... in Namafl gan. 15. Die
Konferenz beginnt ... um 3 Uhr.
8.Stunde
Das Thema: Umwelt, Klima, Energie.
Beispiel bei Haushaltsgeraten, Autos oder Gebauden.
Wege zu einer modernenund nachhaltigen Klima
und Energiepolitik.
Der Schutz von Umwelt und Klima zahlt zu den globalen Herausforderungen des 21.
Jahrhunderts und genie.t in derdeutschen Politik, in Publizistik und Zivilgesellschaft
einenhohen Stellenwert. Deutschland gilt international als eine derVorreiternationen beim
Klimaschutz und als Pionier beimAusbau erneuerbarer Energien. Auch im globalen
Rahmensetzt sich die Bundesregierung aktiv fur den Umweltschutz,fur klimafreundliche
Entwicklungsstrategien und Energie-Kooperationen ein. Das Sekretariat, das die
Umsetzung er Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen begleitet, hatseinen Sitz in
182
der Bundesstadt Bonn. Seit 1990 hat Deutschlandseine Treibhausgas-Emissionen um fast
20 Prozent vermindertund kommt damit seinen aus dem Kyoto-Protokoll erwachsenen
Verpflichtungen einer Verminderung von 21 Prozent bis 2012 bereits sehr nahe. Im
globalen Klimaschutzindex 2008 der unabhangigen Umweltschutzorganisation
„Germanwatch“ liegt Deutschland auf Platz zwei. Schon seit vielen Jahren verfolgt
Deutschland einen Weg, der Klimaund
Umweltschutz im Sinne nachhaltigen Wirtschaftens zusammenfuhrt. Der Schlussel dazu ist
eine Doppelstrategie zur Steigerung der Energie- und Ressourceneffizienz sowie zum
Ausbau erneuerbarer Energien und nachwachsender Rohstoffe. Dies fordert die
Entwicklung innovativer Energietechnologien sowohl auf der Angebotsseite, bei
Kraftwerken sowie den erneuerbaren Energien, als auch auf der Nachfrageseite, dort, wo
Energie verbraucht wird, zum Beispiel
Der Naturschutz („Schutz der naturlichen Lebensgrundlagen“) ist seit 1994 als Staatsziel im
Artikel 20a des Grundgesetzes verankert. Eine intakte Natur, reine Luft und saubere
Gewasser sind Voraussetzungen fur eine hohe Lebens- und
Umweltqualitat in Deutschland. Bei Luft- und Gewasserreinhaltung zeigen die
Umweltindikatoren in eine positive Richtung, weil viele Emissionen in den vergangenen
Jahren deutlich reduziert wurden. Die Treibhausgas-Emissionen des Stra.enverkehrs sind –
trotz erheblich gestiegenen Verkehrsaufkommens
– seit 1999 rucklaufig und lagen 2005 etwa auf dem Niveau von 1990. Fur die etwa
funfzigprozentige Reduzierung der Stickoxid-Emissionen ist unter anderem die Ausstattung
der Kfz mit Fahrzeugkatalysatoren verantwortlich.
Naturschutz und biologische Vielfalt
Rund 45000 Tierarten und uber 30000 Arten der hoheren Pflanzen, Moose, Pilze,
Flechten und Algen sind in Deutschland heimisch. Der Naturschutz ist in Deutschland ein
offizielles Staatsziel, seit 1994 auch verankert im Artikel 20a des
Grundgesetzes. Tausende Naturschutzgebiete sind in Deutschland ausgewiesen worden,
zudem 14 Nationalparke und ebenso viele Biospharen-Reservate.
Uberdies ist Deutschland an neun globalen, elf regionalen und fast 30 zwischenstaatlichen
Abkommen und Programmen beteiligt, die Naturschutz
als Ziel anstreben. In Johannesburg haben sich die Staats- und Regierungschefs
verpflichtet, bis zum Jahr 2010 die gegenwartige Verlustrate anbiologischer Vielfalt
signifikant zu reduzieren; die EU war bei ihrem Gipfel in Goteborg (2001) mit dem
Beschluss, den Verlust bis 2010 zu stoppen, noch ehrgeiziger.
183
jährlich -йилда, ҳар йили
täglich - кунда, ҳар куни
wöchentlich -- ҳафтада, ҳар ҳафта
monatlieh — ойда, ҳар ойда
die Jahreszeit, -, -en — йил фасли
der Wfnter, -s, - — қиш
der Frühling, -s, -e — баҳор
der Sommer, s, - — es
der Herbst, -s, -e — куз
die Ferien, PI. (фақат кўпликда
қўлланилади) — таътил
die Sommerferien — ёзги таътил
die Winterferien — қишки таътил
dauern (dauerte, gedauert)— чўзилмоқ,
давом этмоқ
lang (adj) — узун
anfangen (fing an, angefangen)
бошланмоқ
aufhören (hörte auf, aufgehört)— тамом
бўлмоқ, тугамоқ
veranstalten (veranstaltete,
veranstaltet) — ташкил қилмок, тузмоқ,
уюштирмоқ
der Wunsch, -es, Wünsche — истак,
хоҳиш
die Erholung, -, - дам олиш, ҳордиқ
чиқариш
geeignet sein - мўлжалланган (мос)
бўлмоқ
die Ruhe, -, — (кўплиги йўқ) — тинчлик,
дам олиш, жимлик
die Geborgenheit, -, -en — осойишта,
тинч ва осойишта
das Erholungsheim, -(e)s, -e —дам олиш
уйи das Sanatorium, -s, Sanatorien—
санаторий festigen (festigte, gefestigt) —
мустаҳкамламоқdie Gesundheit,- (кўплиги йўқ) соглиқ, сихат-саломатлик
bevorzugen (bevorzugte, bevorzugt)—
афзал кўрмоқ, яхши кўрмок
deshalb — шунинг учун
fahren (fuhr, gefahren)–жўнамоқ
(транспортда) кетмок
helfen (half, geholfen) - ёрдам бермоқ
die Feldbarbeit, -en — дала ишлари
die Ernte, -, -n — ҳосил, ҳосил йиғиш
das Krankenhaus, -es, -häuser касалхона
das Geschäft, -(e)s, -e — дўкон, магазин
sich erholen (erholte sich, sich erholt) —
дам олмоқ
9.Stunde
Das Thema: Dialog. In der Mensa.
10.Stunde
Das Thema: Deutsche modernes Leben.
Was macht den Alltag lebenswert? Gute Kuche und feine Weine, Erholungin
der Natur, Feste und Feiern, Urlaub, Design und Mode, inspirierende Architektur. Davon
hat Deutschland viel zu bieten – und das fern von allen Klischees, die sich uber
Lederhosen und Kalbshaxen noch immer halten mogen.
Das wissen auch die vielen Urlauber aus dem Ausland, die Deutschland zunehmend als
interessantes Ferienziel kennenlernen. Nicht nur, weil es hier viele kulturhistorische
Sehenswurdigkeiten zu entdecken gibt, sondern auch wegen der vielfaltigen
Regionalkuche
184
und den abwechslungsreichen Landschaften. Und auch die Deutschen, nach wie vor
Reiseweltmeister, machen am liebsten Ferien zwischen Nordsee und Alpen.
Reiseland Deutschland
Als Reiseland wird Deutschland immer beliebter: Mit fast 55 Millionen Ubernachtungen
auslandischer Gaste verzeichnete die Deutsche Zentrale fur Tourismus 2007 ein
bemerkenswertes Plus von drei Prozent gegenuber dem Rekordjahr der Fu.ballWeltmeisterschaft 2006. Berlin, Munchen, Frankfurt am Main und Koln sind die beliebtesten
Stadte bei den internationalen Gasten. Die meisten kommen aus dem europaischen
Ausland, aus den USA und Asien. Als Bundeslanderpunkten bei den auslandischen
Reisenden regelma.ig Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Wurttemberg. Magnete fur
Deutschlandurlauber sind neben den kulturhistorischen Sehenswurdigkeiten auch die
anspruchsvollen Konzertreihen, Kunstausstellungen und Theaterauffuhrungen oder die
gro.en Sportereignisse auf internationalem Niveau, die Stra.enfeste oder stimmungsvollen
Weihnachtsmarkte, um nur einige Hohepunkte zu nennen. In Deutschland wird gern und
viel gefeiert. Und manche Volksfeste – wie etwa das Oktoberfest in Munchen oder der
Christopher Street Day in Koln, der Karneval der Kulturen in Berlin, die Fastnacht in Mainz
oder der Karneval in Koln – sind
langst international Synonym fur gute Laune und eine weltlaufige Atmosphare geworden.
Wahrend es die Gaste aus dem Ausland uberwiegend in die Gro.stadte zieht, reisen die
Deutschen im eigenen Land lieber in kleinere Gemeinden und landliche Regionen:
Bei ihnen gehoren die Nord- und Ostseekuste, der Schwarzwald und der Bodensee zu den
beliebtesten Ferienzielen.
Modernes Leben
Nationalparks Die 14 deutschen Nationalparks befinden sich zu
einem gro.en Teil im Norden der Bundesrepubli k. Alle zeichnen sich
durch eine einmalige Natur und Landschaft aus und dienen der
Bewahrung der naturlichen Artenvielfalt von seltenen Pflanzen und
Tieren.Der gro.te von ihnen ist der Nationalpark SchleswigHolsteinisches Wattenmeer mit 441000 Hektar. Der kleinste, der
Nationalpark Jasmund mit den beruhmten Kreidefelsen der Insel
Rugen, hat 3003 Hektar Flache.
Neue Vokabeln.
das Theater, -s, = — театр
der Film, -es, -e — фильм
dieArchitektur, =архитект ура
die Gemaldegalerie. =. -n— картинная галерея
die Malerei. = — живопись
das Kunstmuseum, -s, -en — санаът музейи der Gedanke, -n, n — фикр
retten (-te, -t) — асрамоқ
185
verstecken ( -te, -t) — яширмоқ
restaurieren ( -te, -t)— рўйхатга олмоқ
die Erholung – дам олиш
die Erholung, -, - дам олиш, ҳордиқ чиқариш
geeignet sein - мўлжалланган (мос) бўлмоқ
die Ruhe, -, — (кўплиги йўқ) — тинчлик, дам олиш, жимлик
die Geborgenheit, -, -en — осойишта, тинч ва осойишта
das Erholungsheim, -(e)s, -e —дам олиш уйи
das Sanatorium, -s, Sanatorien—санаторий
festigen (festigte, gefestigt) — мустаҳкамламоқ
die Gesundheit,- -(кўплиги йўқ) соглиқ,
сихат-саломатлик
bevorzugen (bevorzugte, bevorzugt)— афзал кўрмоқ, яхши кўрмок
deshalb — шунинг учун
fahren (fuhr, gefahren)–жўнамоқ
(транспортда) кетмок
helfen (half, geholfen) - ёрдам бермоқ
die Feldbarbeit, -en — дала ишлари
die Ernte, -, -n — ҳосил, ҳосил йиғиш
das Krankenhaus, -es, -häuser - касалхона
das Geschäft, -(e)s, -e — дўкон, магазин
sich erholen (erholte sich, sich erholt) — дам олмоқ
Fragen zum Text
1. Wohin gehen wir gern?
2. Warum gehen wir dorthin nicht besonders oft?
3. Wie besorgen wir uns gewohnlich die Karten?
“
тест саволлари
Tests
Setzen Sie den richtigen Artikel ein, wo es nötig ist.
Er hat ___ Sohn und ___ Tochter.
186
ein/eine
einen/ein
den/die
*einen/eine
Setzen Sie die Pronomen ein.
Ich bin spät gekommen. Ich möchte ... bei ... entschuldigen.
mich/dich
dich/dir
*mich/Ihnen
mich/mir
Ergänzen Sie.
... Problem besteht darin, daß ich täglich Auseinandersetzungen mit ... Vater habe.
Meine/meiner
*Mein/meinem
Meines/meinen
Meinem/meine
Was ist falsch?
*Früher lase ich nicht so gern.
Ich lese jetzt sehr viel.
Liest du gern Romane?
Liest er gern Krimis?
Setzen Sie den richtigen Artikel ein, wo es nötig ist.
Ich sehe ___ Buch. ___ Buch liegt auf dem Tisch.
ein/ein
das/ein
ein/das*
ein/der
Setzen Sie den richtigen Artikel ein, wo es nötig ist.
___ Sonne geht auf.
der
*die
eine
das
Setzen Sie den richtigen Artikel ein, wo es nötig ist.
Sie braucht ___ Tasche oder ___ Koffer.
den/die
die/der
eine/ein
*eine/einen
Setzen Sie den richtigen Artikel ein, wo es nötig ist.
___ Tisch des Lehrers steht neben ___ Schrank.
der/der
ein/dem
*der/dem
– /der
187
Setzen Sie den richtigen Artikel ein, wo es nötig ist.
___ Juni ist ___ erste Sommermonat.
die/der
ein/der
*der/der
– /der
Setzen Sie den richtigen Artikel ein, wo es nötig ist.
Sie wohnt in ___Usbekistan, er wohnt in ___ Schweiz.
– /die
dem/der
das/die
*– /der
Setzen Sie den richtigen Artikel ein, wo es nötig ist.
Am Abend geht ___ Mond auf.
die
*der
das
ein
Setzen Sie den richtigen Artikel ein, wo es nötig ist.
___ Werke von Goethe sind weltberühmt.
*die
das
der
eine
Setzen Sie den richtigen Artikel ein, wo es nötig ist.
Da gibt es ___ Garten. ___ Garten ist schön.
der/den
den/der
*einen/der
– / der
Setzen Sie den richtigen Artikel ein, wo es nötig ist.
___ Januar ist ___ zweite Wintermonat.
– / der
der/das
*der/der
der/–
Setzen Sie den richtigen Artikel ein, wo es nötig ist.
___ Spree ist auch ___ großer deutscher Fluss.
der/der
die/der
eine/ein
*die/ein
Setzen Sie den richtigen Artikel ein, wo es nötig ist.
An der Wand hängt ___ Bild. ___ Bild ist sehr schön.
das/das
188
*ein/das
der/der
eine/das
Setzen Sie den richtigen Artikel ein, wo es nötig ist.
Wir brauchen ___ Schrank.
ein
der
*einen
dem
Setzen Sie den richtigen Artikel ein, wo es nötig ist.
___ Jacke und ___ Hut sind schwarz.
*die/der
die/die
eine/ein
das/das
Setzen Sie den richtigen Artikel ein, wo es nötig ist.
___ Frau meines Bruders spricht Englisch.
eine
*die
der
ein
Setzen Sie den richtigen Artikel ein, wo es nötig ist.
In meinem Zimmer gibt es ___ Bett und ___ Tisch.
einen/ein
das/der
*ein/einen
das/den
Setzen Sie den richtigen Artikel ein, wo es nötig ist.
___ Pazifik ist ___ riesiger Ozean.
– /der
*der/ein
ein/der
das/eine
Setzen Sie den richtigen Artikel ein, wo es nötig ist.
Hier ist ___ Auditorium und ___ Aula.
*ein/eine
ein/ein
das/die
der/eine
Setzen Sie den richtigen Artikel ein, wo es nötig ist.
___ Türkei liegt in Asien.
der
das
*die
eine
189
Setzen Sie den richtigen Artikel ein, wo es nötig ist.
___ Mann von Helga ist ___ guter Sportler.
ein/ein
*der/ein
– /der
der/der
Setzen Sie den richtigen Artikel ein, wo es nötig ist.
___ Herbst ist ___ schöne Jahreszeit.
– / die
der/die
*der/eine
der/–
Setzen Sie den richtigen Artikel ein, wo es nötig ist.
___ Sonne und ___ Mond sind Planetten.
– /–
*die/der
der/die
eine/ein
Setzen Sie den richtigen Artikel ein, wo es nötig ist.
Wir haben ___ Onkel und ___ Tante.
ein/eine
der/die
den/die
*einen/eine
Welche Präposition paßt zu diesem Satz?
Wir glauben …. Dich.
auf
zu
nach
*an
Setzen Sie den richtigen Artikel ein, wo es nötig ist.
___ Erde ist rund.
*die
der
das
eine
Setzen Sie den richtigen Artikel ein, wo es nötig ist.
___ unabhängige Usbekistan ist unser Vaterland.
ein
*das
der
die
Setzen Sie den richtigen Artikel ein, wo es nötig ist.
Welcher Satz ist richtig?
Ich bleibe zu hause
190
*Ich gehe nach Hause
Wir kommt aus Tashckent
Ihr gehet nach Hause
Setzen Sie den richtigen Artikel ein, wo es nötig ist.
___ Tasche der Lehrerin steht neben ___ Stuhl.
die/der
*die/dem
eine/einem
– /dem
Setzen Sie den richtigen Artikel ein, wo es nötig ist.
Dort gibt es ___ Markt. ___ Markt ist sehr gross.
der/der
ein/ein
einen/ein
*einen/der
Setzen Sie den richtigen Artikel ein, wo es nötig ist.
___ März ist ___ erste Frühlingmonat.
das/der
ein/der
*der/der
ein/ein
Setzen Sie den richtigen Artikel ein, wo es nötig ist.
___ Iran ist ___ moslemisches Land.
das/das
ein/das
der/das
*der/ein
Setzen Sie die entsprechenden Personalpronomen ein.
___ sehe ein Kind, aber ich kenne ___ nicht.
ich/ihn
er/sie
sie/es
*ich/es
Setzen Sie die entsprechenden Personalpronomen ein.
___ kannst den Stuhl nehmen. Ich brauche ___ nicht mehr.
*du/ihn
er/sie
du/es
ich/es
Setzen Sie die entsprechenden Personalpronomen ein.
Was bist ___? - ___ bin Lehrer.
ich/ihr
er/sie
ich/du
*du/ich
191
Setzen Sie die entsprechenden Personalpronomen ein.
___ liebt ein Mädchen und schenkt ___ Blumen.
er/ihr
ich/sie
sie/ihm
*er/ihm
Setzen Sie die entsprechenden Personalpronomen ein.
Unser Vater hat heute Geburtstag. ___ müssen ___ etwas schenken.
sie/ihr
ich/ihm
er/es
*wir/ihm
Setzen Sie die entsprechenden Personalpronomen ein.
Habt ___ etwas zu essen? – Ja, ___ haben nur Kartoffeln, ___ sind aber kalt.
er/ihr/wir
ich/sie/ihr
sie/ihm/es
*ihr/wir/sie
Setzen Sie die entsprechenden Personalpronomen ein.
Das ist eine Frau. ___ hat einen Sohn. ___ ist Schüler.
ihr/ihm
ich/er
*sie/er
sie/es
er/sie
Setzen Sie die entsprechenden Personalpronomen ein.
___ lese einen Roman. ___ ist interessant. Ich will ___ meinem Freund geben.
er/ihr/es
*ich/er/ihn
sie/es/er
ich/es/ihn
Setzen Sie die entsprechenden Personalpronomen ein.
Ihr Kind ist krank. Es geht ___ schlecht. Der Arzt untersucht ___.
ihr/ihn
mir/es
sie/er
*ihm/es
Setzen Sie die entsprechenden Personalpronomen ein.
Da steht ein Mann. ___ heisst Peter. ___ kenne ___ gut.
er/sie/ihm
ich/er/euch
sie/er/uns
*er/ich/ihn
Setzen Sie den richtigen Artikel ein, wo es nötig ist.
Mein Freund hat ___ Hund und ___ Katze.
192
*einen/eine
ein/einer
eine/einem
eine/eines
Setzen Sie den richtigen Artikel ein, wo es nötig ist
Ich lese ___ Buch. ___ Buch ist interessant.
eine/dem
*ein/das
die/das
der/ein
Setzen Sie den richtigen Artikel ein, wo es nötig ist
Er braucht ___ Heft und ___ Bleistift.
der/das
*ein/einen
eine/einem
eine/eine
Setzen Sie den richtigen Artikel ein, wo es nötig ist
___ März ist ___ erste Frühlingsmonat.
*der/ das/der
die/ein
- / das
Setzen Sie den richtigen Artikel ein, wo es nötig ist
Sie lebt in ___ Türkei.
die
*der
das
den
Setzen Sie den richtigen Artikel ein, wo es nötig ist
___ Himmel ist wolkenlos.
das
die
*der
den
Setzen Sie den richtigen Artikel ein, wo es nötig ist
___ Auto des Lehrers steht auf der Strasse.
die
der
*das
den
München ist die Hauptstadt von....
*Bayern
193
Thüringen
Sachsen
Reinland-Pfalz
Setzen Sie die entsprechenden Personalpronomen ein.
Das ist eine Vase. ___ ist teuer.
er
es
*sie
ihr
Setzen Sie die entsprechenden Personalpronomen ein.
Er kauft einen Anzug. ___ ist sehr schön.
sie
es
*er
meiner
Setzen Sie die entsprechenden Personalpronomen ein.
Dort steht ein Mädchen. ___ heißt Inna.
sie
er
ihr
*es
Setzen Sie die entsprechenden Personalpronomen ein.
Ich habe eine Schwester. Ich liebe ___ und kaufe ___ schöne Geschenke.
- / ich
es / sie
*sie / ihr
ihnen / sie
Setzen Sie die entsprechenden Personalpronomen ein.
Wir essen den Kuchen. ___ ist süß.
sie
es
ihr
*er
Setzen Sie die entsprechenden Personalpronomen ein.
Ich lese viele Bücher. ___ sind nützlich.
ihr
*sie
wir
ich
Setzen Sie das Verb "haben" oder "sein" im Präsens ein.
Was ___ du von Beruf? – Ich ___ Arzt.
ist / ist
bist / ist
*bist / bin
ist / bin
194
Setzen Sie das Verb "haben" oder "sein" im Präsens ein.
Ihr ___ Fragen.
*habt
seid
sind
hat
Dort ___ ein Museum. Es ___ neu und ___ viele Besucher.
*ist / ist / hat
hat / ist / bist
hat / ist / haben
bist / bin / haben
Setzen Sie den Artikel ein.
Das Leben ... Studenten ist nicht leicht.
die
den
*des
das
Wo und Wann wurde der berühmte deutsche Schriftstelller Johann Wolfgang Goethe
geboren?
*1749 in Frankfurt am Main
1846 in Weimar
1677 in Leipzig
1786 in München
Aus wieviel Bundesländern besteht die BRD?
aus 14
aus 16
aus 18
aus 22
Welche Stadt Deutschlands nennt man „Hafenstadt“?
München
Mainz
Augsburg
*Hamburg
Wo findet jedes Jahr die Buchmesse statt?
in Hamburg
in Berlin
in Dresden
*in Leipzig
Stuttgart ist die Hauptstadt von....
Reinland - Pfalz
Thüringen
Bayern
*Baden-Württemberg
Setzen Sie das Verb "haben" oder "sein" im Präsens ein.
Wir ___ ein Haus. Es ___ gross und ___ einen Garten.
195
haben / sind / haben
haben / hat / sind
sind / ist / haben
*haben / ist / hat
Setzen Sie das Verb "haben" oder "sein" im Präsens ein.
___ ihr Studenten? – Nein, wir ___ Schüler.
seid / sind
habt / seid
seid / haben
sind / seid
Setzen Sie die richtigen Personalendungen ein.
Er lern__ in der Schule.
- en
- st
*-t
-e
Setzen Sie die richtigen Personalendungen ein.
Du arbeit__ im Werk.
- en
-t
* - est
-e
Wählen Sie das Antonym zum Wort „der Krieg“.
*der Frieden
der Kampf
die Welt
der Progreß
Setzen Sie die richtigen Personalendungen ein.
Ich geh__ ins Kino.
*-e
- st
- est
-t
Die Hauptstadt von Schleswig - Holstein heißt …
Frankfurt (am M)
München
Kiel
Hannover
Setzen Sie die richtigen Personalendungen ein.
Ihr brauch__ eine Lampe.
- en
- st
- est
*-t
Setzen Sie die richtigen Personalendungen ein.
196
Wir begrüß__ euch.
- est
- st
* - en
-t
Finden Sie das afrafewort zu den unterstrichenen Wörtern.
Aus der Stadt kamen viele Gäste.
Wann?
Wo?
Wohin?
*Woher?
Setzen Sie die richtigen Personalendungen ein.
Er lieb__ sie.
- est
*-t
- en
- st
Finden Sie das Antonym zum Wort „oben“.
herrlich
*unten
böse
bereit
Setzen Sie die richtigen Personalendungen ein.
Er und sie komm__ am Abend.
-t
- st
- est
* - en
Setzen Sie die Artikel ein.
... Kind liegt im Bett.
*das
der
ein
die
Ergänzen Sie das Verb im Perfekt.
Mein Bruder ... mich bis zu der Stadt ... .
fuhrte
hatte ... gefahren
hat ... gefahren
*ist ... gefahren
Setzen Sie die richtigen Personalendungen ein.
Er acht__ seine Eltern.
- est
* - et
- st
197
-e
Ersetzen Sie unterstrichenden Wörter durch die Pronomen.
Der Lehrer lehrt die Schüler Klavier spielen.
sie/es
*er/es
er/sie
er/ihm
Ergänzen Sie.
Am Ufer des Flusses singt ... gern Volkslieder.
sich
*sie
wir
euch
Setzen Sie die richtigen Personalendungen ein.
Du mach__ deine Arbeit.
* - st
- est
-e
- et
Wählen Sie das passende Fragewort.
*wofür
woran
womit
worauf
Setzen Sie die richtigen Personalendungen ein.
Öffn__ ihr das Fenster?
- en
* - et
-e
- est
Wählen Sie Antonym zum Wort „ernst“
unruhig
fleißig
*leichtsinnig
korrekt
Setzen Sie die richtigen Personalendungen ein.
Bewart__ Sie mich?
* - en
- et
- est
-e
Ergänzen Sie.
Wir erinnern ... oft an dieses Ereignis.
*uns
sich
198
mich
euer
Ergänzen Sie.
An der ... Mauer des Häuschens stand ein Junge.
weißes
weiße
*weißen
weißer
Ergänzen Sie.
In unsere Stadt kommen oft deutsch … Touristen.
*sprechende
gearbeitet
arbeitende
arbeiten
Wählen Sie das Antonym zum unterstrichenen Wort.
Der Student antwortete schlecht auf die Fragen des Professors.
noch
gross
*gut
mutig
Finden Sie Fragen zu den unterstrichenen Wörtern.
Die ersten modernen Olympischen Spiele fanden 1869 in Athen statt.
wo?/ wohin?
womit?/ was macht?
*was?/ wo?
wer?/ wann?
Setzen Sie den Artikel ein.
Hast du … Auto?
eines
einen
*ein
einem
Ergänzen Sie.
Meine ältere Schwester ist ... Buchhändlerin.
das
der
die
*Wählen Sie das Synonym zum unterstrichenen Wort.
Die Industriebetriebe Deutschlands produzieren Autos, Schiffe, Optische Geräte und
Chemische Produkte.
verarbeiten
*herstellen
anbauen
exportieren
199
Bilden Sie einen Aussagesatz mit gerader Wortfolge.
hier(1); eine grosse Leserkonferenz(2); statt (3); findet (4); Ende Mai (5)
3,4, 2, 1, 5
2, 5, 1, 4, 3
*5, 4, 1, 2, 3
5, 4, 2, 1, 3
Setzen Sie das Verb ein.
Vor kurzem ... man in Usbekistan Erdöl.
entdeckten
*entdeckte
entdecktete
entdecken
Ergänzen Sie das Sprichwort.
Der Apfel fällt… … .
*nicht weit vom Stamm
nicht weit
ins Grad
neben dem Baum
Finden Sie den Satz, der den Hauptgedanken des Textes ausdrückt.
Die Natur braucht insere Hilfe. In allen Ländern der Welt kämpfen die Naturfreunde
gegen die Verschmutzung der Welt. Sie wollen der Natur helfen und sie schutzen. Die
Organisation “Greenpeace” ist eine Organisation, die unsere Umwelt schutzt. Diese
Organisation kämpft dafür, dass die Menschen die Luft, das Wasser, die Erde nicht
verschmutzen.
* “Greenpeace” schutzt die Umwelt
Die Jugendlichen sorgen für die Tiere
Die Kinder schutzen die Nator
Es gibt viele Naturfreunde
Setzen sie das Pronomen ein.
Wenn… etwas gern tut, so ist … nicht schwer.
- / es
*man / es
- / man
es / man
Finden Sie das Fragewort zum unterstrichenen.
Der Direktor gratuliert den Schulern zum Beginn des Schuljahres.
wovon?
dazu?
*wozu?
womit?
Wählen Sie ein Sprichwort, das zu dem ausgeführten Text passt.
“Wenn du fleissig bist und bessere Noten in Mathematik und Physik bekommst,
schenken wir dir zu Weihnachten ein Fahrrad” – sagten die Eltern zu Reinhard.
Reinhard versprach “Das werde ich bestimmt schaffen”. Während des Schuljahres
200
verstand Reinhard, wie schwierig es war, dieses Versprechen zu halten. Er merkte
sehr schnell.
ein guter Plan ist Halb getan
*Leicht gesagt, schwer getan
Komm Zeit, kommt Rat
Probieren geht über Studieren
Finden Sie Synonym zum Wort “der Unterrichtende”
der Lehrling
der Abiturient
der Student
*der Lehrer
Verwandeln Sie die direkte in die indirekte Rede.
“Jetzt will ich in Ruhe die Zeitung lesen” sagt die Mutter ihren Kindern.
Die Mutter sagt ihren Kindern,
was sie jetzt lesen will
*dass sie jetzt in Ruhe die Zeitung lesen will
ob sie jetzt in Ruhe die Zeitung lesen will
dass sie will jetzt in Ruhe die Zeitung lesen
Finden Sie das Fragewort zur untersprichenen Wortgruppe.
Der berühmte Gelehrte nahm an diesen Forschungsarbeiten teil.
worauf?
*woran?
wie?
an wen?
Ergänzen Sie.
Das Publikum klatschte Beifall, … .
um mehr zu wissen
*als der Redner auf die Bühne traf
das auf dem Tisch liegt
als sie langsam das Zimmer verlass
Ergänzen Sie.
Meine Freundin hat … deutsch – usbekisches Wörterbuch gekauft.
*ein
eine
erste
einem
Ergänzen Sie.
Es regnet nicht mehr, … nach Hause gehen.
man kann nicht
man darf
man darf nicht
*man kann
Ergänzen Sie.
Was müssen wir tun, … alles zu vergessen.
201
damit
fur
*um
statt
Finden Sie den Satz mit richtiger Wortfolge.
Ich möchte wissen, wo es gibt solche schonen Blumen.
*Ich möchte wissen, wo es solche schonen Blumen gibt.
Ich möchte, wo es gibt solche schonen Blumen wissen
Ich möchte wissen, wo gibt es solche schonen Blumen
Setzen Sie den Artikel.
Die BRD grenzt an … Schweiss.
der
den
*die
das
Ergänzen Sie
Meine Eltern grüssen… . Ich warte ... Brief.
mir/meinen
ihn/sie
dir/deinen
*dich/deinen
Ergänzen Sie.
Ihm fiel … schwer, dort die Freunde zu finden.
die
der
*es
man
Ergänzen Sie.
Amir Temur ist am … April 1336 geboren.
neuntem
neunte
*neunten
neuntes
Finden Sie den Satz, der das gleiche aussagt.
Wir haben den Zeitungsartikel zu übersetzen.
Wir übersetzen den Zeitungsartikel.
*Wir müssen den Zeitungsartikel übersetzen.
Wir haben den Zeitungsartikel übersetzen.
Der Zeitungsartikel war von uns übersetzt.
Ergänzen Sie.
Ich weiss nicht ... der Zug kommt.
weil
als
wenn
*wann
202
Was kann man nicht sagen?
Sport … .
starkt den Willen
*hat keine Verdienste
bringt viel Vergnugen
lehrt nach dem Ziel streben
Ergänzen Sie.
In unserem Institit gibt … einen guten Sportplatz.
den
er
*es
man
Ergänzen Sie.
Ich bin ... Arztin, ich bin Krankenschwester.
*keine
keiner
nichts
kein
Finden Sie das Antonym zum unterstrichenen Wort.
“Gutes” und “Böses” sind die abstrakten Begriffe.
kunstlich
*konkret
fantastisch
wissenschaftlich
Ergänzen Sie
… baut viele neue Sportsäle und Kulturpaläste in unserem Lande.
Viel
Dann
*Man
Hier
Finden Sie den Satz, der das gleiche aussagt.
Die Studenten haben die Prüfungen abzulegen.
Die Studenten wollen die Prüfungen ablegen.
*Die Studenten sollen die Prüfungen ablegen.
Die Studenten konnen die Prüfungen ablegen.
Die Studenten mochten die Prüfungen ablegen.
Ergänzen Sie.
Mein Freund hatte keine Lust, noch einmal … .
zu ihm zu sprechen
am Sportfest teilzunehmen
*ihm zu sprechen
ihm sprechen
Finden Sie den Satz mit richtiger Wortfolge.
Umida verdient gut, ist sie aber unzufrieden.
*Umida verdient gut, aber sie ist unzufrieden.
203
Umida verdient gut, aber ist sie unzufrieden,
Umida verdient gut, unzufrieden ist sie.
Setzen Sie den Artikel ein.
Wir gratulieren ... Freund zum Geburtstag
den
der
*dem
des
Ergänzen Sie.
Der Verkäufer fragt ... nach seinen Wunschen
der Kunde
den Kunde
dem Kunden
*den Kunden
Setzen Sie den Artikel ein.
Der Kopf … Patienten weh.
der
des
*dem
den
Setzen Sie den Artikel ein.
Sie nahm ... Tasse aus dem Schrank.
die
*eine
einen
den
Setzen Sie den Artikel ein.
Rom ist die Hauptstadt von ... Italien.
das
dem
*–
einem
Setzen Sie den Artikel ein.
Er ist ... Engländer und lebt in London.
ein
der
*–
einer
Ergänzen Sie.
Berlin ist nach der Wiedervereinigung wieder … Hauptstadt von Deutschland.
eine
* die
–
keine
Ergänzen Sie.
204
Der Hund ist überall … beliebtes Haustier.
das
*ein
–
dem
Ergänzen Sie.
Kennst du das Datum … Wiedervereinigung Deutschlands?
die
*der
–
einer
Ergänzen Sie.
Was k önntest du … über die Insel erzählen?
der Tourist
den Tourist
der Touristen
*den Touristen
Ergänzen Sie.
Das Taschengeld spielt im Leben … eine grosse Rolle.
des Schuler
eines Schuler
*eines Schulers
des Schulers
Setzen Sie das Substantiv in der richtigen Form ein.
Die Schüler übersetzen gern ... .
der Text
*den Text
des Textes
dem Text
Setzen Sie das Substantiv in der richtigen Form ein.
Im Turnsaal waren viele ... .
*Mädchen
Vater
Sportlerin
Geräte
Setzen Sie das Substantiv in der richtigen Form ein.
Er erkannte jetzt hinter …die glatten, weissen Häuser.
der Baum
*den Bäumen
den Baum
die Bäume
Ergänzen Sie.
Haben Sie noch … “Süddeutsche Zeitung” von heute?
eine
keine
205
die
*–
Ergänzen Sie.
Wann bekomme ich ... 10 Mark von gestern zurück ?
die
*–
eine
den
Ergänzen Sie.
Dieses Hemd ist aus … Wolle.
der
dem
den
*–
Ergänzen Sie.
Du warst im Zoo. Hast du dort ... gesehen ?
einen Bär
den Bär
den Bären
*einen Bären
Ergänzen Sie.
Fragen Sie doch ... nach dem Weg zum Bahnhof!
dem Polizisten
* den Polizisten
der Polizist
Polizist
Ergänzen Sie.
Rauchen schadet … Gesundheit.
*der
die
fur die
denen
Setzen Sie das Verb ein.
Ich … viel deutsch.
sprachen
*spreche
sprich
spricht
Setzen Sie das Verb ein.
Der Lehrer ... ein Gedicht ... .
tragt ... vor
machen ... zu
*trägt … vor
trage … vor
Setzen Sie das Verb ein.
206
Warum ... du das Buch nicht ... .
*machst ... zu
mache ... zu
macht ... zu
zumacht
Setzen Sie das Verb ein.
Er ... ... immer kalt.
wäscht sich
wäschst dich
*wäscht sich
waschen sich
Setzen Sie das Verb ein.
Er ... heute zu Gast.
gehen
gehst
gingt
*geht
Welcher Satz ist richtig?
*Er liest einen Text aus dem Lehrbuch.
Er lies einen Text im Buch.
Er lest einen Text im Kino.
Er lesen einen Text zu Hause
Setzen Sie das Verb ein.
Die Aufgabe ist sehr leicht. Ich ... sie sofort erfüllen.
*kann
konne
müssen
darft
Welcher Satz ist falsch?
Wir schreiben heute eine Aufgabe.
Wer schreibt jetzt eine Aufgabe?
*Wer schreiben gestern eine Aufgabe?
Wir schreiben morgen eine Aufgabe.
Setzen Sie das Verb in der richtigen Form ein.
Ich sehe einen Mann. Du ... einen Mann.
sehe
sehst
*siehst
siehe
Setzen Sie das Verb in der richtigen Form ein.
Der Lektor verlasst das Zimmer. Alle ... auch das Zimmer.
verlasst
*verlassen
verlasse
verlasst
207
Setzen Sie das Verb in der richtigen Form ein.
Warum ... du ins Zimmer nicht …?
*eintreten
antreten
betreten
auftreten
Wie heisst das Personalpronomen ?
... ging in die Bibliothek.
wir
er und sie
*er
ihr
Setzen Sie das Verb in der richtigen Form ein.
Dieser Schriftsteller beschreibt Ereignisse, die er selbst … … .
erlebt wurde
*erlebt hat
hat erlebt
erlebt ist
Setzen Sie das Verb in der richtigen Form ein.
Nachdem ich ins Institit … …, klingelte es.
war gekommen
ist gekommen
gekommen bin
*gekommen war
Ergänzen Sie.
Hat jemand einen Kugelschreiber für mich? – Ja, hier ist … .
ein
einen
einem
*einer
Ergänzen Sie.
Der alte Professor ist gestorben. Seine Frau verkauft jetzt seine … .
Buch
Buchen
*Bücher
Bucher
Ergänzen Sie.
Mein Bruder hat in den Ferien zu viel … ausgegeben.
* Geld
Gelde
Gelder
Gelden
Ergänzen Sie.
Meine … glauben den Politikern gar nichts.
*Freunde
208
Freund
Freunder
Freunds
Ersetzen Sie das Prädikat durch das Modalverb richtig.
Die Kinder … baden.
will
musset
* dürfen
möchtet
Was ist richtig?
Unsere Familie … eine neue Wohnung … .
ist … bezogen
*hat … bezogen
haben … bezogen
sind … bezogen
Bilden Sie den Satz richtig.
Der Zug … schon …, als wir zum Bahnhof kamen.
*war … abgefahren
hat … abgefahren
sind … abgefahren
abgefahren … ist
Ergänzen Sie.
Wem gehört diese Tasche? – Unserem … .
*Chef
Chefen
Chefem
Chefs
Ergänzen Sie.
Die Arbeit meines … ist hart.
Freund
Freunden
*Freundes
Freunds
Ergänzen Sie.
209
Seit zwei Jahren studiert meine Schwester … Germanistik.
die
eine
*keine
Ergänzen Sie.
Die Gläser stehen immer im … .
Wohnschrankzimmer
Zimmerwohnschrank
*Wohnzimmerschrank
Schrankwohnzimmer
Ergänzen Sie.
Die schmutzige Wasche steckt sie in die … .
Waschenmaschine
*Waschmaschine
Maschinenwasch
Maschinenwasche
Der Student beendet seine … .
Arztarbeit
*Doktorarbeit
Lehrerarbeit
Professorarbeit
Ergänzen Sie.
Er schreibt eine Rede zum … seines Chefs.
Geburtsort
*Geburtstag
Geburtshaus
Geburtsstadt
Ergänzen Sie.
… schreibt ihr so selten? Weil wir so wenig Zeit haben.
Wo
Wann
*Warum
210
Wie
Wählen Sie Antonym zum Wort “bauen”
anbauen
*zerstören
stören
reisen
Wählen Sie Antonym zum Wort “sich ärgern”
freuen
lachen
*sich freuen
springen
Wählen Sie Synonym zum Wort “Krankenhaus”
Patient
Versuch
*Klinik
Forschung
Wählen Sie Synonym zum Wort “kühl”
*nicht warm
sehr heiss
nicht weit
intolerant
Wo steckt der Fehler?
Er ist immer für die Armen eingetreten
Der Schauspieler ist zuletzt im Burgtheater aufgetreten.
*Sie ist das Zimmer nicht betreten.
Er ist zum Katholismus übergetreten
Welcher Satz ist richtig?
*Er ist 25 Jahre alt.
Er sind 25 Jahre alt.
Er bist 25 Jahre alt
Er seid 25 jahre alt
Welcher Satz ist falsch?
Sie heissen Sijoda.
211
Sie heisst Sijoda
*Sie heisse Sijoda
Sie heisset Sijoda
Suchen Sie Synonym des Wortes “Der Unterricht”
der Tagder Stuhl
*die Stunde
die Doppelstunde
Finden Sie Antonym des Wortes “schwarz”
rot
lili
*weiss
blau
Womit fahren wir?
Ich fahre auf dem Bus
*Wir fahren mit dem Zug
Sie fahren mit dem Esel
Wir fahren vor dem Auto
Was möchten Sie bitte?
Ich bin krank
*Fleischsuppe und Salat bitte.
Er ist faul
Ich bin stark
Ergänzen Sie.
Der Dozent … in den Seminarraum … .
tretst … ein
*tritt … ein
trete … ein
trett … ein
Ergänzen Sie.
Die Mutter … einen Kuchen.
*bäckt
backe
bäckst
212
backt
Ergänzen Sie.
… Karim einen Vortrag?
halte
*hält
haltet
halt
Ergänzen Sie.
Die Arbeiter … ein Hochhaus
*bauen
baust
baut
baue
Ergänzen Sie.
Du … hier nicht rauchen.
darf
dürfen
durft
*darfst
Welches Wort schliesst alle übrigen
*Hobby
Kunst
Sport
Musik
Setzen Sie die Präposition ein.
Entschuldigung, wie komme ich … Reisebüro.
nach
*zum
ins
an
An der Hotelrezeption: „Guten Tag. Ich habe bei Ihnen ein Zimmer ...............“.
*vorbestellt
vorgestellt
verstellt
213
vorangestellt
„ Hör mal, wir haben nur noch 10 Euro auf dem Konto! Wir müssen jetzt aber endlich
zu sparen .....
* anfangen !“
anbringen !“
anmachen!“
anhalten !“
„Entschuldigen Sie bitte, das ist ein .......! Ich habe Sie mit jemand anderem
verwechselt.“
* Missverständnis
Misstrauen
Vorteil
Ergebnis
„ Ich möchte heute zum Frühstück Brötchen haben. Kannst du nicht schnell zum
Bäcker laufen und welche .......?“
* holen
suchen
finden
ausnehmen
. Klaus hat schon wieder ein Auto kaputtgefahren! Das ist wirklich eine .........
Geschichte!
* schlimme
ängstliche
neue
alte
„Wenn du die Prüfung .......hast, machen wir ein grosses Fest!“
* bestanden
verstanden
entstanden
gestanden
Eulenspiegel hat die Menschen „ zum Narren gehaltet“. Das bedeutet:
* Er hat den Leuten gezeigt, dass sie selbst oft dumm sind.
Er war selbst ein sehr dummer Mensch.
Er hat sich nur unter dummen Menschen wohlgefühlt.
Er hat immer die Menschen, die dumm waren, festgehalten.
Man sagt: „Der hat Schwein gehabt!“. Das bedeutet:
* Er hat Glück gehabt.
Er ist schmutzig.
Er hat Schweinefleisch gegessen.
Er isst wie ein Schwein.
Auf der Post: „Guten Morgen, ich möchte ein Paket nach Frankreich......
* aufgeben.“
weggeben.“
vergeben.“
abgeben.“
214
Entschuldigung, ich habe Sie nicht richtig verstanden. Können Sie das bitte noch
einmal.......
* wiederholen?
widersagen?
widersprechen?
wider holen?
Die Adresse muss ich mir unbedingt merken! Ich werde sie mir gleich........
* unterschreiben.
vorschreiben.
verschreiben.
aufschreiben.
Ein Krimi: „Das ist ein schwieriger Fall!“, sagte der Inspektor. „Den müssen wir
gründlich ........“
* untersuchen
absuchen
versuchen
besuchen
Nach diesem Skandal ........ die Mehrheit der Wähler den Politikern kein Vertrauen
mehr.
* hat
bringt
schenkt
sieht
Hier sind die neuesten ........ der Meinungsumfrage.
* Ergebnisse
Erfolge
Erwartungen
Erfahrungen
Der Tourismus hat Städte wie Heidelberg sehr......
* verändert.
verloren.
verstört
verlassen.
Die Tourismus – Analyse macht deutlich, dass sich in der Bundesrepublik immer
mehr Leute eine Urlaubsreise ..... können.
* unternehmen
leisten
machen
ausgeben
Ich habe grosse Sehnsucht ....... meiner alten Heimat.
* nach
von
zu
über
Er ist ..... Fussball sehr interessiert.
215
* für
über
an
um
Ich bin froh, eine zusätzliche Ausbildung....
* gemacht zu haben.
gemacht haben.
zu haben gemacht.
machen.
Wissen Sie, wie dieses Wort....
* geschrieben wird?
geschrieben werden?
schreiben wird ?
geschrieben worden?
Wann hast du denn bemerkt, dass die Tasche weg war ? - ...
* Als ich aus dem Bus ausgestiegen bin.
Als steige ich aus dem Bus aus.
Als ich stieg aus dem Bus aus.
Als ich aus dem Bus ausgestiegen.
Die Einwohnerzahl der Bundesrepublik wird im Jahr 2000 auf unter 50 Millionen ......
* zurückgehen werden.
zurückgegangen sein.
zurückgeht.
zurückgegangen.
Du arbeitest zuviel ! Ich ........ dir dringend, Urlaub zu machen!
* rate
erzähle
meine
rufe
Hier ist ein Gruppen- Foto. Können Sie........., wie viele Leute zu sehen sind?
* feststellen
bestellen
herstellen
anstellen
Zwischen den Berufschancen von Jungen und Mädchen gibt es immer noch.....
* Vorstellungen.
Veränderungen.
Abänderungen.
Unterschiede.
Der Wolf setzte eine Brille auf, .........er Rotkäppchen besser sehen konnte.
* damit
dadurch
dabei
davon
............... wir im Kino waren, wurde unser Auto gestohlen.
216
* Während
Wann
Wenn
Wobei
Können Sie mir sagen, .......... das Theater heute um 19 Uhr beginnt?
* ob
wenn
wann
wie
Ein Bäcker ist ein Mann, .......... Brot backt.
* der
das
was
wo
#30.Weil ich zu spät gekommen war, .....
* konnte ich den Anfang des Vortrags nicht mehr hören.
ich konnte den Anfang des Vortrags nicht mehr hören.
ich nicht konnte den Anfang des Vortrags mehr hören.
ich konnte nicht mehr den Anfang des Vortrags hören.
#31. Obwohl er behauptet, er ....... Schauspieler, habe ich doch grosse Zweifel.
* sei
sein
seien
seid
Warum bist du denn nicht gekommen? Wir hatten dir doch geschrieben, ......
* dass du uns jederzeit besuchen kannst.
dass du jederzeit besuchen uns kannst.
dass du uns jederzeit kannst besuchen.
dass jederzeit du kannst uns besuchen.
Viele Menschen machen sich Sorgen ........ die Zukunft der Erde.
um
für
wegen
auf
....... diesem Menschen muss ich Sie warnen; er ist sehr gefährlich!
*Vor
Von
Gegen
Über
Wann........ Herr Direktor Freese in Frankfurt ..........? – Morgen abend gegen 20 Uhr.
* wird .... ankommen
werde ...... ankommen
ist ..... angekommen
war....... angekommen
Wann sind denn diese Aufnahmen gemacht ......... ? – Vor ungefähr einem Jahr.
217
* worden
geworden
werden
wurden
Setzen Sie den Artikel ein.
Hast du ... Auto?
* ein
einem
eine
einen
Ergänzen Sie.
Meine ältere Schwester ist ... Buchhandlerin.
* –;
das;
der;
die;
Wählen Sie das Synonym zum unterstrichenen Wort
Die Industirebetirebe Deutschlands produzieren Autos, Schiffe, Optische Geräte und
Chemische Produkte
* herstellen
ausführen
anbauen
verarbeiten
#40. Was ist richtig:
*eine grosse Leserkonferenz;
ein grosse Leserkonferenz;
eine grosser Leserkonferenz;
einer grosse Leserkonferenz;
Setzen Sie das Verb ein.
Vor kurzem .... man in Usbekistan Erdöl.
* entdeckte;
entdeckten;
entdecktete;
entdecken;
Ergänzen Sie das Sprichwort.
Der Apfel fällt ... ... .
* nicht weit vom Stamm
ins Grad
Ganz nah
nicht weit
Finden Sie den Satz, der den Hauptgedanken des Textes ausdrückt.
Die Natur braucht unsere Hilfe. In allen Ländern der Welt kämpfen die Naturfreunde gegen
die Verschmutzung der Welt. Sie wollen der Natur helfen und sie schützen. Die
Organisation „Greenpeace“ ist eine Organisation, die unsere Umwelt schutzt. Diese
218
Organisation kämpft dafür, dass die Menschen die Luft, das Wasser, die Erde nicht
verschmutzen.
* „Greenpeace“ schutzt die Umwelt
Die Kinder schutzen die Natur
Die Kinder schutzen die Natur
Es gibt viele Naturfreunde
Setzen Sie das Pronomen ein.
Wenn ... etwas gern tut, so ist ... nicht schwer.
* man/ es;
/ man;
man/ / es;
Finden Sie das Fragewort zum unterstrichenen.
Der Direktor gratuliert den Schülern zum Beginn des Schuljahres.
* wozu?;
dazu?;
woran?;
wovon?;
Wählen Sie ein Sprichwort, das zu dem ausgeführten Text passt.
„Wenn du fleissig bist und bessere Noten in Mathematik und Physik bekommst, schenken
wir dir zu Weihnachten ein Fahrrad“ – sagten die Eltern zur Reinhard. Reinhard versprach
„Das werde ich bestimmt schaffen“. Wärend des Schuljahres verstand Reinhard, wie
schwierig es war, dieses Versprechen zu halten. Er merkte sehr schnel.
* Leicht gesagt, schwer getan
Probieren geht über Studieren
Kommt Zeit, kommt Rat
Ein guter Plan ist Halbgetan
Finden Sie Synonym zum Wort „der Unterrichtende“.
* der Lehrer
der Abiturient
der Schuler
der Lehrling
Finden Sie Fragen zu den unterstrichenen Wörtern.
Die ersten modernen Olympischen Spiele fanden 1869 in in Athen statt.
* Was? / wo?
Wer? / wann?
Womit?/ was macht?
wo?/wohin?
Ergänzen Sie.
In unsere Stadt kommen oft deutsch ... Touristen.
* sprechende
gearbeitet
arbeitende
arbeiten
Wählen Sie das Synonym zum unterstrichenem Wort.
219
Der Studen antwortete „schlecht“ auf die Fragen des Professors.
* gut
gross
mutig
noch
Verwandeln Sie die direkte in die indirekte Rede.
„Jetzt will ich in Ruhe die Zeitung lesen“ sagt die Mutter ihren Kindern.
Die Mutter sagt Ihren Kindern,
* dass sie jetzt in Ruhe die Zeitung lesen will
was sie jetzt lesen will
ob sie jetzt in Ruhe die Zeitung lesen will
dass sie will jetzt in Ruhe die Zeitung lesen
Finden Sie das Fragewort zur unterstrichenen Wortgruppe.
Der berühmte gelehrte nahm an diesen Forschungsarbeiten teil
* Woran?
Wie?
An wen?
Wofür?
Ergänzen Sie.
Das Publikum klatschte Beifall.
* als der Redner auf die Bühne traf
um mehr zu wissen
das auf dem Tisch liegt
als sie langsam das Zimmer verlaßt
Ergänzen Sie.
Meine Freundin hat ... deutsch-usbekisches Wörterbuch gekauft.
* ein
einen
eine
einem
Ergänzen Sie.
Es regnet nicht mehr ... nach Hause gehen.
* man kann
man kann nicht
man darf
man will;
Ergänzen Sie.
Was müssen wir tun, ... alles zu vergessen.
* um
dass
damit
statt
Finden Sie den Text mit richtiger Wortfolge.
* Ich möchte wissen, wo es solche schönen Blumen gibt.
Ich möchte wissen, wo es gibt solche schönen Blumen
220
Ich möchte, wo es gibt solche schönen Blumen wissen.
Ich möchte wissen, wo es gibt solche schönen Blumenes.
Setzen Sie den Artikel.
Die BRD grenzt an ... Schweiz.
* die
den
der
dem
Ergänzen Sie.
Meine Eltern grüssen ... . Ich warte ... Brief.
* dich/deinen
mir/meinen
dich/seiner
ihm/sie
Ergänzen Sie.
Ihm fiel ... schwer, dort die Freunde zu finden.
* es
die
der
man
Ergänzen Sie.
Amir Temur ist am ... April 1336 geboren.
* neunten
neuntem
neunte
neun
Wie gefällt dir mein ...... Mahtel?- Er steht dir ausgezeichnet!
* neuer
neues
neuem
neuen
Magst du mein ....... Kleid ? – Ja, sehr!
* rotes
roten
roter
rotem
........... ich Vorfahrt hatte, fuhr der andere Wagen einfach über die Kreuzung.
* Wenn
Obwohl
Trotzdem
Weil
..............es am Sonntag regnet, fahren wir nicht in die Berge!
* Obwohl
Wann
Damit
221
Wenn
Ich weiss, ……Frau Schäfer heute nicht kommt, weil sie krank ist.
* das
die
damit
......... Goethe lebte, gab es noch keine Autos.
* Als
Wenn
Wann
Wie
Ergänzen Sie den Satz!
Ich kann die Flugreise nicht.............
* vertragen
tragen
betragen
wegtragen
Ergänzen Sie den folgenden Satz durch einen Nebensatz: Es ist schön,.....
* dass der Zug noch nicht abgefahren ist.
dass der Zug ist noch nicht abgefahren.
ob der Zug noch nicht gefahren ist.
was der Zug noch nicht abgefahren ist.
Ergänzen Sie.
Iroda hat ... Briefpartnerin im Ausland.
* eine
einen
ein
der
Ergänzen Sie.
Meine Freundin hat vielseitige Interessen. Sie studiert ... Biologie, treibt ... Sport und
sammelt Briefmarken.
* -/eine/ein
der/das
die/der
Ergänzen Sie.
Der ... Weltkrieg war 1945 zu Ende.
* zweite
zweiten
zweiter
zweites
Ergänzen Sie.
Mein Freund aus Deutschland freut sich sehr ... kennenzulernen.
* mit Ihren Eltern
mit Ihre Eltern
222
Ihren Eltern
Ihre Eltern
Ergänzen Sie den Satz mit entsprechender Imperativform.
Ich habe Schwierigkeiten. ... mir bitte!
* Helfen Sie
Schreibt
Hilfst
Helfen
Finden Sie den Satz mit richtiger Wortfolge.
* Beksod liest einen Roman und Iroda blättert in einer illustrierten.
Ich besuche das Konservatorium oft, denn interessiere ich mich für Musik.
Ich habe heute viel zu tun, darum ich kann dir nicht helfen.
Diser Mathematiker ist noch jung, aber ist er bekannt
Finden Sie den Satz, der das gleiche aussagt.
Viele wissenschaftliche Probleme sind schwer zu lösen.
* Viele wissenschaftliche Probleme sollen schwer lösen.
Viele wissenschaftliche Probleme will man lösen.
Viele wissenschaftliche Probleme können sie schwer lösen.
Viele wissenschaftliche Probleme werden sie lösen.
Ergänzen Sie.
Es ist unangenehm,
* selten, wie der Schnee fällt
zu richtiger Lösung kommen.
wenig Geld haben
den Sommer am Meer zu verbringen
Ergänzen Sie.
... Mozart noch ein kleiner Junge war, komponierte er schon seine eigene Musik.
* Als
Da
Wann
Deshalb
Ergänzen Sie.
Sie begann einen Roman zu lesen, ... ihre Hausafgaben zu machen.
* statt
ob
womit
damit
Setzen Sie den Artikel.
Hast du ... Auto?
* ein
eines
einen
eine
Ergänzen Sie.
Der Arzt denkt ... die Gesundheit des Kranken nach.
223
* an
nach
über
um
Ergänzen Sie.
In dieser Stadt läßt ... sich gut leben.
* man
das
die
es
Welche Sätze spricht man mit der fallenden Melodie ?
* Aussagesätze
Fragesätze mit Fragewort, die Gefühle ausdrücken.
Fragesätze ohne Fragewort
Man unterscheidet in der Rede betonte und unbetonte Wörter.
Welche Wortart ist unbetont ?
* Pronomen ( ausser Demonstrativpronomen)
Substantive
Adjektive
Ergänzen Sie den Satz:
Ich kann die Flugreise nicht ......
* vertragen
tragen
betragen
wegtragen
Ergänzen Sie den folgenden Satz durch einen Nebensatz:
Es ist schön, ......
* dass der Zug noch nicht abgefahren ist.
dass der Zug ist noch nicht abgefahren.
ob der Zug noch nicht gefahren ist.
was der Zug noch nicht abgefahren ist.
Finden Sie die Antwort auf die Frage:
Wozu geht man zum Bahnhof?
* Um unsere Kollegen abzuholen
Um zu baden
Um eine Ausstellung zu besuchen
Um Sport zu Treiben
Finden Sie das Synonym zum Wort „reisen“
* wandern
sich erholen
sich langweilen
begrüssen,
Finden Sie den Sazt mit richtiger Wortfolge.
224
* Umida verdient gut, aber sie ist unzufrieden.
Umida verdient gut, ist sie aber unzufrieden.
Umida verdient gut, aber ist zufrieden sie.
Umida verdient gut, aber ist sie unzufrieden.
Setzen Sie passende Präpositionen ein:
Die Maschine landet ...... wenigen Minuten.
* in
nach
von
seit
Ergänzen Sie.
... baut viele neue Sportsäle und Kulturpaläste in unserem Lande.
* Man
Viel
Dann
Es
Setzen Sie die Präpositionen ein:
...... welchem Bahnsteig fährt der Zug ..... Dresden ab.
* von, nach
nach, in
vor, im
mit, im.
Was kann man nicht sagen?
Sport
* hat keine Verdienste
stärkt den Willen
lehrt nach dem Ziel streben
bringt viel Vergnügen
Ergänzen Sie.
In unserem Institut gibt ... einen guten Sportplatz.
* es
er
den
man
Ergänzen Sie.
Ich bin ... Arztin, ich bin Krankenschwester.
* keine
keiner
nichts
kein
Finden Sie das Antonym zum unterstrichenen Wort.
„Gutes“ und „Böses“ sind die abstrakten Begriffe.
* konkret
kunstlich
fantastisch
225
wissenschaftlich
Verwandeln Sie direkte rede in die indirekte Rede:
Ich frage meine Freundin: „ Wo kann man Fahrkarten lösen?“
Ich frage meine Freundin, .......
* wo man Fahrkarten lösen kann.
wie man kann Fahrkarten lösen.
als kann man Fahrkarten lösen.
ob man Fahrkarten lösen kann.
226
227
Herunterladen

11 Uhr - Umnik.uz