Richtlijn Schildkliercarcinoom Discussie over

Werbung
Richtlijn Schildkliercarcinoom
Discussie over conceptrichtlijn 2014
Doelgroep
Chirurgen, internist-endocrinologen, internist-oncologen,
radiologen, nucleair geneeskundigen, pathologen,
radiotherapeuten, klinisch chemici, verpleegkundig specialisten,
verpleegkundigen en zorgmanagers.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via www.iknl.nl/agenda
Kosten: € 45,- per persoon.
Contactpersoon: Sylvia Blommestein, 020 346 2530
[email protected]
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij: NVvH, NIV, NVvR, NVNG, NVvP,
NVRO, NVKC, en VSR-V&VN.
Plaats
UMC Utrecht
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Woensdag 16 april 2014
15.00 – 20.00 uur
UMC Utrecht
Richtlijn Schildkliercarcinoom
Discussie over conceptrichtlijn 2014
Graag nodigen we u uit voor de landelijke
bijeenkomst waarin de conceptrichtlijn
Schildkliercarcinoom zal worden besproken.
De diagnose schildkliercarcinoom wordt
steeds vaker gesteld. Dit is het gevolg van
het gebruik van meer gevoelige
diagnostische technieken, maar komt ook
door de frequentere toepassing ervan.
In de richtlijn Schildkliercarcinoom wordt
niet alleen de behandeling en follow-up van
het gedifferentieerde schildkliercarcinoom
besproken, maar wordt ook uitgebreid
ingegaan op de stand van zaken
betreffende de diagnostiek van de
veelvoorkomende schildkliernoduli.
Belangrijk is af te stemmen wanneer deze
schildklierafwijkingen moeten worden
gepuncteerd en wat de aanpak moet zijn
van laag en hoog risico tumoren.
Omdat het nog steeds een zeldzame tumor
betreft, is het nodig de organisatie van zorg
goed af te stemmen om de kwaliteit te
waarborgen.
In de conceptrichtlijn wordt op basis van de
meest recente literatuur een voorstel
gedaan voor de diagnostiek van de
schildkliernodus en de behandeling en
14.30 uur
Ontvangst
15.00 uur
Welkomstwoord: dagvoorzitter
Mw. prof. dr. T.P. Links, internist-endocrinoloog, UMCG
15.10 uur
Patiënt in beeld
Mw. M. Dagelet, Schildklier Organisatie Nederland
15.20 uur
Schildklierkanker in beeld: uitkomsten SCK-rapportage KWF
Prof. dr. A.R.M.M. Hermus, internist-endocrinoloog, Radboud UMC
15.40 uur
Organisatie van zorg: aspecten uit de richtlijn en Soncos-normen.
Dr. M.R. Vriens, chirurg, UMC Utrecht
16.00 uur
Discussie
16.25 uur
Pauze
16.45 uur
Parallel sessies:
Diagnostiek:
o.l.v. dr. A. van der Lugt, radioloog, Erasmus MC
en mw. dr. F.H. van Nederveen, patholoog, PAL Dordrecht
Behandeling:
o.l.v. dr. M.J.R. Janssen, nucleair geneeskundige, Radboud UMC
en prof. dr. M.W.M. van den Brekel, hoofd-halschirurg, AvL
Follow-up:
o.l.v. dr. L.J.M. de Heide, internist-endocrinoloog, MCL
17.45 uur
Pauze met broodjes
18.30 uur
Terugkoppeling uitkomsten parallelsessies en paneldiscussie
o.l.v. mw. prof. dr. T.P. Links, internist-endocrinoloog, UMCG
Thera Links,
19.30 uur
Mw. prof. dr. T.P. Links dagvoorzitter en
voorzitter richtlijnwerkgroep
Regionale netwerkvorming: succesfactoren en knelpunten
Prof. dr. J.T.M. Plukker, chirurg-oncoloog, UMCG
Mw. dr. E.J.M. Nieveen van Dijkum, chirurg, AMC
19.50 uur
Vervolg: regionale bijeenkomsten en landelijke werkgroep
Dhr. P.C. Huijgens, voorzitter, IKNL
20.05 uur
Afsluiting en borrel
Mw. prof. dr. T.P. Links, internist-endocrinoloog, UMCG
follow-up van het gedifferentieerde
schildkliercarcinoom.
Tot 1 april aanstaande kunt u uw
commentaar op de conceptrichtlijn kenbaar
maken door het invullen van een digitale
enquête op www.richtlijnendatabase.nl. De
belangrijkste discussiepunten uit deze
inventarisatie bespreken we tijdens deze
bijeenkomst.
Uw aanwezigheid op woensdag 16 april
wordt zeer op prijs gesteld. De
richtlijnwerkgroep wil graag aan de hand
van de discussies met vertegenwoordigers
uit alle betrokken disciplines een besluit
nemen over de voorgestelde
aanbevelingen.
Namens de richtlijn- en
programmacommissie,
met vriendelijke groet,
Herunterladen