тут - Nastaunik.info

Werbung
Уладзімімр Катчанка,
настаўнік нямецкай мовы
Нясвіжскай гімназіі
Клас 9
Нямецкая мова
Тэма ўрока: Здаровы лад жыцця
Мэта: вучні зразумеюць і самі змогуць даказаць, што захоўваць здароўе – па сілах кожнаму
Задачы:
 удасканальваць навыкі вуснага маўлення на аснове работы з медыятэкстамі (відэаролік, тэкст);
 фармаваць уменні адрозніваць факты ад меркаванняў;
 спрыяць авалодванню вучнямі асноўнымі формамі разумовай дзейнасці (параўнанне, аналіз, прагназаванне,
абагульненне) і вучыць разумоваму мадэліраванню і праектаванню.
НаШтоБуЗу (крытэрыі ацэньвання):
 патлумачу, чаму існуюць міфы аб ужыванні некаторых наркотыкаў і змагу прывесці прыклады мінімум трох
 змагу расказаць як розныя віды наркотыкаў уплываюць на асобныя органы і арганізм чалавека
 змагу растлумачыць, чаму неабходна клапаціцца аб сваім здароўі.
Ключавое пытанне: Чаму людзі паміраюць ад наркотыкаў?
Абсталяванне: экран для дэманстрацыі відэароліка, раздрукаванытэкставы матэрыял, палоскі паперы з прозвішчамі
навучэнцаў для лёсавання (каб выбраць вучня, які будзе адказваць на пытанне).
Этапы ўрока:
Мэты і задачы этапу
Змест дзейнасці
Дадатковая інфармацыя
настаўніка і вучняў




I.
Арганізацыйна-матывацыйны этап. “Пагружэнне” у іншамоўную камунікатыўную сітуацыю (1 хв.)
Вітаюць настаўніка і
стварэнне станоўчай Вітае вучняў:
матывацыі
да GutenTag! Ich frohe mich euch zu sehen. сяброў
пазнавальнай
Wie geht’s euch?
дзейнасці ў атмасферы
іншамоўнай
камунікацыі
настрой на поспех
II.
Мэтавызначэнне (3 хв.)
Schaut diese Fotos an.
Вучні выказваюць свае Настаўнік
паказвае
актуалізацыя
прэзентацыю.
суб’ектнага
вопыту
меркаванні
Wie meint ihr: haben diese Menschen
Beruemte_Personen.pptx
вучняў
etwas Gemeinsames?
Дадатак 1
вызначэнне мэты ўрока
Настаўнік
запісвае
на
і крытэрыяў поспеху
Was?
дошцы ключавое пытанне:
Alle diese bekannten Personen starben
“Warum
sterben
die
von Drogen im jungen Alter. Heute
Menschen von Drogen?”
finden wir der Antwort auf folgende
Frage: „Warum sterben die Menschen
von Drogen?“
III.
Асноўная частка (37 хвілін)
1. Работа з тэкстам
(7 хвілін):
 вучні змогуць знайсці
ў тэксце міфы і факты
пра наркотыкі
Lest den Text durch. Findet im Text 4 Вучні
ў
групах
Mythen über Drogen.
шукаюць міфы і факты
пра
наркотыкі
(адпаведна
падкрэсліваюць
у
тэксце хвалістай
і
прамой лініямі)
2. Работа з
відэаролікам (16
хв.)
 вучні
змогуць
запоўніць
табліцу
“Уздзеянне
наркотыкаў на органы
чалавека”
 удасканаленне
навыкаў успрымання і
разумення мовы на
слых
і
вуснага
маўлення
3. Складанне схемы
“Наркотыкі і
здароўе чалавека”
(7 хв.)
Seht dieses Video an und fühlt die Вучні
праглядваюць https://www.youtube.com/wat
Tabelle aus: Für welche Organe sind відэа
і
адначасова ch?v=UoTFKoC_0Cs
verschiedene Drogen schädlich?
запаўняюць
табліцу,
Дадатак 3
адказваюць на пытанне
Tabelle zum Video
Дадатак 2
Клас падзелены на дзве
групы.
Вучні па чарзе прыводзяць
прыклад міфа і факта
Welche Schlussfolgerung kann man aus
dieser Tabelle ziehen? (gemeinsame
Schäden für den Körper)
Fühlt die Lücken in diesem Schema aus.
Вучні працуюць у
парах (кожная пара
выказвае свае
меркаванне з
абгрунтаваннем)
Дадатак 4
 сістэматызацыя
і
замацаванне
атрыманых ведаў
4. Работа з
выказваннямі і
прыказкамі пра
здароўе (7хв.)
 замацаванне ведаў аб
спосабах захавання
здароўя
 удасканаленне
навыкаў дыялагічнай і
маналагічнай мовы
Schaut mal diese Satzteile an. Daraus
Вучні
тлумачаць Дадатак 5
könnt ihr deutsche Sprichwörter über die прымаўкі і выказванні,
Gesundheit zusammenbilden.
абмяркоўваюць іх
Danach folgen die Sätze, die die
Ursachen der schlechten Gesundheit
klären. Ergänzt diese Sätze.
IV Падвядзенне вынікаў урока (4 хв.)
Ergänzt den Satz:
 усведамленне
карыснасці атрыманых
Um gesund zu bleiben muss man/darf
ведаў
man nicht…
 ацэнка эфектыўнасці
дзейнасці на ўроку
Hausaugabe:
Schaut noch ein Mal das Video. Wählt
eine Droge und berichte kurz: Wie wirkt
gewählte Droge auf den menschlichen
Körper.
Вучні выказваюць свае
меркаванні
https://www.youtube.com/watch?v=UoT
FKoC_0Cs
Дадаткі
Дадатак 1
Hier ist die Liste einiger bekannten Musiker und Schauspieler. Passt auf!
Marilyn Monroe (Filmstar) — 36 Jahre alt, Tod wegen Drogenüberdosis
Elvis Presley (Der König des Rock’ n’ Roll) — 42 Jahre alt, Tod wegen Drogen
Brian Jones („Rolling Stones“) — 27 Jahre alt, Tod wegen Drogenüberdosis
Jim Morrison („The Doors“) — 23 Jahre alt, Tod wegen Drogen
Kurt Cobein („Nirvana“) — 26 Jahre alt, Selbstmord wegen Drogen
Дадатак 2
Es ist klar, es gibt viele Lebensprobleme: Missverständnis mit den Eltern und Lehrern, Probleme mit dem Partner oder mit
der Partnerin, Konflikte mit den Freunden und Angst vor Zukunft. Aber die Jugendliche wählen manchmal falsche Wege zur Lösung
dieser Probleme. Sie versuchen, das alles zu ignorieren und Alkohol oder Drogen zu nehmen. Können Alkohol oder Drogen wirklich
dabei helfen?
Einige Jungen und Mädchen meinen: Es gibt schlechte und gute Drogen. Das stimmt nicht. Alle Drogen sind giftig. Sie
vernichten Mineralstoffe und Vitaminen. Junge Leute, die Drogen nehmen, können schon in 5-7 Jahren sterben.
Es gibt die Meinung, dass einige Drogen auf den Intellekt nicht wirken. Das ist auch nicht so. Wenn wir uns an etwas denken,
benutzen wir die so genannten Bilder aus unserem Gedächtnis. Die Drogen zerstören diese Bilder und machen Lücken. Der
Drogensüchtige bekommt große Probleme mit Intellekt und Gedächtnis. Das führt zu vielen Problemen bei Studium, Arbeit, Familie.
Man glaubt: Drogen helfen alle Probleme lösen. Mit Drogen kann man Schmerz, Unglück, Stress vergessen. Das ist absolut
falsch. Wenn der Drogeneffekt zu Ende ist, Stress oder Schmerz kommen wieder zurück. Und man fühlt sie viel stärker.
Einige meinen: Drogen stimulieren Kreativität. Das stimmt nicht. Zuerst geben Drogen einen kurzen Effekt des falschen
Glücks. Dann blockieren sie alle Emotionen und Gefühle. Der Mensch kann seine Handlungen nicht mehr kontrollieren. Und das
führt oft zum Selbstmord.
Дадатак 3
Zähne
Alkohol
Ecstasy
Kokain
Crystal
Meth
Heroin
Leber
Gehirn
Haut
Augen
Nase
Mund
Herz
Beine
Дадатак 4
Vernichtet unsere
Gesundheit
Nimmt
unser Geld
Probleme mit
Atmen, die Katarre
Bringt
Schwäche
Vernichtet unsere
Wille, Charakter
Дадатак 5
Bildet Sprichwörter zusammen:
1.
2.
2.
3.
4.
5.
Der kürzeste Weg zur Gesundheit ist
Wer Sport treibt
Sich bewegen
Gesundheit ist
Vorbeugen ist besser
Viel Essen –
a. viel Krankheit
b. ist gesund
c. der Weg zu Fuß
d. als heilen
e. der bleibt
f. das höchste Gut
Bildet Sätze
1. Die Menschen sind aggressiv, ………..
2. Die Lebenserwartung von Rauchern ist ……………………
3. Die wichtigste Methode der Bekämpfung der schädlichen Gewohnheiten wird
4. Das besondere Merkmal aller schädlichen Gewohnheiten ist
5. Um diese Situation zu verbessern, ………
6. Die Gesundheit ist auf tausend Mal teurer …………….
a. als ein momentanes Vergnügen von den irgendwelchen Drogen oder Zigaretten.
b. denn sie sind von den schlechten Angewohnheiten wie Alkohol, Rauchen, Drogen abhängig.
c. können wir dem gesunden Weg des Lebens folgen.
d. durchschnittlich um circa 15 Jahre kürzer als die von Nichtrauchern.
e. die Distanzierung von solcher Gesellschaft gegolten, die aktiv die gefährlichen Stoffe verbraucht.
f. allmähliche Abhängigkeit, die Unfähigkeit, ohne das alle kein Tag zu leben
Herunterladen
Explore flashcards