Untitled

Werbung
΢ύληνκε ηζηνξία ηεο Θεαηξηθήο Οκάδαο ηνπ Γεξκαληθνύ Σκήκαηνο
Ζ νκάδα ηνπ Σκήκαηνο Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Α.Π.Θ., έρνληαο ζαλ πιηθφ ζεαηξηθά έξγα
Γεξκαλψλ ή γεξκαλφθσλσλ ζπγγξαθέσλ, πξνζπαζεί λα θέξεη ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο ηνπ Σκήκαηνο
θαζψο θαη ην θνηλφ ηεο Θεζζαινλίθεο ζε επαθή κε ηα γεξκαληθά γξάκκαηα θαη ην γεξκαληθφ πνιηηηζκφ κέζσ
ησλ ζεαηξηθψλ έξγσλ πνπ αλεβάδεη ήδε απφ ην 1989/1990.
Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζεαηξηθνχ ηνπ Γεξκαληθνχ Σκήκαηνο μεθίλεζε κε ηελ νκάδα Uni-Thesniki κε ην
αλέβαζκα ησλ έξγσλ Lysistrate nach Aristophanes θαη Franz Kafka trifft Dario Fo θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν
1989/90. Οη παξαζηάζεηο είραλ δνζεί ηφηε ζην Goethe-Institut ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηε Γεξκαλία ζηηο πφιεηο
Regensburg θαη Kassel.
Σε ζθπηάιε παίξλεη ην ζεαηξηθφ Der Katzelmacher ηνπ Reiner-Werner Fassbinder.
Σν έξγν ηνπ Friedrich Dürrenmatt Herkules und der Stall des Augias αλεβαίλεη κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ
Manfred Koch θαη ηεο Διέλεο Μπνπηνπινχζε. Οη παξαζηάζεηο γίλνληαη ζην Goethe-Institut ζηε Θεζζαινλίθε
ηνλ Απξίιην θαη ην Μάην 1991, φπσο επίζεο θαη ζην ζέαηξν ΄Αιθα ζηελ Αζήλα.
Ζ ζπλέρεηα αλήθεη ζην Fremdgeblieben κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο Evelyn Röttger θαη ηνπ Κψζηα Γαβάλε, πνπ
παξνπζηάζηεθε ζην Goethe-Institut ζηε Θεζζαινλίθε (21.5.1992) θαη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε (5.11.1992),
κεηά απφ ζπλεξγαζία ησλ αληίζηνηρσλ Γεξκαληθψλ Σκεκάησλ ησλ δχν παλεπηζηεκίσλ.
Σελ ίδηα πεξίνδν, κε ηελ επίβιεςε ηεο Διέλεο Μπνπηνπινχζε, γίλεηαη ε κεηάθξαζε ηνπ έξγνπ Herkules und
der Stall des Augias ζηα ειιεληθά. Σν έξγν αλεβαίλεη ζηελ ειιεληθή ηνπ κεηάθξαζε Ο Ζξαθιήο θαη ν ζηαχινο
ηνπ Απγεία ζην Goethe-Institut ζηε Θεζζαινλίθε (19.10.1992) θαη ζηε Ννκαξρία Κηιθίο (23.10.1992).
Σν Ννέκβξην 1992 παξνπζηάδεηαη ην Ausländerfeindlichkeit. Eine Textcollage θαη ην Μάην 1993 ην έξγν ηνπ
Frank Wedekind FrυhΗingserwachen κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο Evelyn Rottger θαη ηνπ Κψζηα Γαβάλε.
Αθνινπζνχλ ηξία κνλφπξαθηα 0 άλζξσπνο κε ην ινπινχδη ζην ζηφκα ηνπ Λ. Πηξαληέιιν, Πεγαίλνληαο κπξνο
ζηνπο ιχθνπο ηεο Σδ. Μπφνπιο θαη Σν γθηζέ ηνπ Ε. Σαξληηέ ζην Goethe-Institut ζηε Θεζζαινλίθε (14.12.1993
θαη 12.5.1994) – ηα κνλαδηθά ζεαηξηθά κε γεξκαλφθσλσλ ζπγγξαθέσλ.
Μεηά απφ κηα παχζε ηξηψλ εηψλ ε ζεαηξηθή νκάδα ηνπ Γεξκαληθνχ αλεβάδεη ζην ζέαηξν 25εο Μαξηίνπ κία
ζεηξά απφ ηζηνξίεο δξακαηνπνηεκέλεο ζε κηθξά ζθεηο ηνλ Απξίιην 1998 ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο Sibylle
Ebbertz.
Σν έηνο 1998/1999 δνπιεχεηαη ε παξάζηαζε Erich Kästner κε ηε ζθελνζεηηθή επηκέιεηα ηεο Sibylle Ebbertz
θαη ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζην ΢ηνχληην Παξάζιαζε. Σν έξγν ήηαλ κηα ζεηξά απφ κηθξά ζθέηο πνπ
ζθηαγξαθνχζαλ ηε δσή ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία.
Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 1999/2000 δνπιεχεηαη ην ζεαηξηθφ έξγν ηνπ Friedrich Dυrrenmatt Frank V.,
παξαζηάζεηο ηνπ νπνίνπ δφζεθαλ ζην ΢ηνχληην Παξάζιαζε (20-21.4.2000), ππφ ηελ θαζνδήγεζε θαη
ζθελνζεηηθή επηκέιεηα ηεο Sibylle Ebbertz θαη ηεο Καηεξίλαο Εάρνπ.
Σν έηνο 2000/2001 αλεβαίλεη ην ζεαηξηθφ έξγν ηνπ Max Frisch Don Juan oder die Liebe zur Geometrie ππφ ηελ
θαζνδήγεζε θαη ζθελνζεηηθή επηκέιεηα ηεο Καηεξίλαο Εάρνπ.
Σν 2001/2002 αλεβαίλεη ην έξγν ηνπ Tankred Dorst Heinrich oder die Schmerzen der Phantasie ππφ ηελ
θαζνδήγεζε θαη ζθελνζεηηθή επηκέιεηα ηεο Καηεξίλαο Εάρνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ζπγθεθξηκέλν
ζεαηξηθφ έξγν κεηαθξάζηεθε ζηα ειιεληθά θαη θπθινθφξεζε απφ ηηο εθδφζεηο University Studίν Press.
Σν 2005/2006 αλεβαίλεη ην έξγν ηεο Elfriede Mυller Goldener Oktober ππφ ηελ θαζνδήγεζε θαη ζθελνζεηηθή
επηκέιεηα ηεο Καηεξίλαο Εάρνπ. Σν έξγν είλαη έλα θνηλσληθφ ζρφιην γηα ηελ επαλέλσζε ηεο Γεξκαλίαο.
2006/2007: Ζ Theater AG αλεβάδεη ην θιαζζηθφ έξγν ηνπ Gotthold Ephraim Lessing Minna von Barnhelm. Ζ
Theater AG εληάζζεηαη ζην ΝΔ.ΠΡΟ.΢. θαη έρεη ηελ βνήζεηα θαη ηελ θαζνδήγεζε ηεο ζθελνζέηηδαο θαη
εζνπνηνχ Σίλαο ΢ηεθαλνπνχινπ.
2007/2008: Αλεβάδνπκε ην έξγν Der Hässliche ηνπ Marius von Mayenburg ζε παλειιήληα πξεκηέξα. Σν έξγν
είρε παγθφζκηα πξεκηέξα κφιηο ην 2007 θαη αλεβαίλεη απφ ηε Νέα ΢θελή ηνπ Δζληθνχ ζηηο 10 Μαΐνπ 2008. Γηα
δεχηεξε ρξνληά ζπλεξγαδφκαζηε κε ηελ Σίλα ΢ηεθαλνπνχινπ.
2008/2009: Σε ρξνληά απηή ε νκάδα απνηειείηαη απφ 27 άηνκα θαη απνθαζίδεη λα αλεβάζεη έλα θνιάδ ησλ
έξγσλ ηνπ Bertolt Brecht κε ηίηιν: Ση θνηηάηε ζέαηξν είλαη! Έλα βξάδπ κε ηνλ Μπξερη. Γηα πξψηε θνξά ζηελ
ηζηνξία ηεο ζεαηξηθήο νκάδαο, ην έξγν ζα αλεβεί ζηε ζθελή κε ειιεληθνχο ππέξηηηινπο γηα ην θνηλφ ηεο
Θεζζαινλίθεο κε ειάρηζηεο ή θαζφινπ γλψζεηο γεξκαληθψλ.
2009/2010: Ζ ζεαηξηθή νκάδα είρε απνθαζίζεη αξρηθά λα θάλεη ηε ρξνληά απηή έλα δηάιεηκκα θη έηζη δελ
εληάρζεθε ζην Πξφγξακκα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2009-2010. Με αθνξκή φκσο ηνλ ενξηαζκφ γηα ηα 50
ρξφληα απφ ηελ ίδξπζε ηνπ Σκήκαηνο Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. θαη κε πξσηνβνπιία
ησλ απνθνίησλ Βαζνχιαο Μαθξή θαη Μαξίαο Μπξαλη θαζψο θαη ηε ζηήξημε θαη άιισλ απνθνίησλ θαη
θνηηεηξηψλ ηνπ Σκήκαηνο δεκηνπξγήζεθε εθ λένπ ε ζεαηξηθή νκάδα πνπ κε πνιχ φξεμε θαη θέθη δνχιεςε γηα
ηελ παξάζηαζε. Σν ζεαηξηθφ έξγν Dr. med. Hiob Prätorius πνπ αλέβαζε ην Μάην ε Θεαηξηθή Οκάδα
παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά ζε ειιεληθφ θνηλφ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νιφθιεξν ην έξγν κεηαθξάζηεθε
απφ ηελ ΑΜΚΔ SUBHINE, ε νπνία απαξηίδεηαη απφ απφθνηηνπο ηνπ Σκήκαηνο.
PLAY DÜRRENMATT
«Αιιάμηε κπαιά, λα κε ζαο πλίμεη ε θνπξηά!»
Σν ζεαηξηθφ έξγν «Play Dürrenmatt» είλαη έλα θνιάδ απφ επηά θσκσδίεο ηνπ Friedrich Dürrenmatt, φπσο απηφ
δηακνξθψζεθε απφ ηε Θεαηξηθή Οκάδα θαη απφ ηηο απνθνίηνπο θαη πξψελ κέιε ηεο Οκάδαο ηνπ Σκήκαηνο
Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Καηεξίλα Γνχπνπ,
΢ακπξίλα Μνχθα θαη Αιεμάλδξα ΢πξάθε, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκεξηλνχ θαη εαξηλνχ εμακήλνπ 2010/11. Σα
ιφγηα ησλ Golden Girls επί ζθελήο ζπλέηαμε ε νκάδα βαζηδφκελε θπξίσο ζε απζεληηθέο ζεκεηψζεηο ηνπ
Dürrenmatt.
Ο Ζξαθιήο θαη ε θόπξνο ηνπ Απγεία
Παγκόζμια ππώηη ζηιρ 20 Μαπηίος 1963 ζηη Εςπίση.
- ΢ηελ Ήιηδα ηεο Πεινπνλλήζνπ ηα πεξηηηψκαηα έρνπλ θαηαθιχζεη ηα πάληα. ΢ηελ απφγλσζή ηνπο επάλσ,
πξνθεηκέλνπ λα ζσζνχλ απφ ηελ κπφρα θαη ηελ θνπξηά, ν πξφεδξνο Απγείαο ζπγθαιεί ηνπο βνπιεπηέο ηνπ
γηα λα ιάβνπλ δξαζηηθά κέηξα. Έηζη, δεηνχλ απφ ηνλ εζληθφ ήξσα Ζξαθιή λα ζπκβάιιεη ζηελ θάζαξζε ηεο
πνιηηείαο.
- Ο Ζξαθιήο αξρηθά αξλείηαη θαηεγνξεκαηηθά, αιιά ε εξσκέλε ηνπ Γηεάλεηξα ηνλ πείζεη κε αζέκηηα κέζα.
Ρσκύινο ν Μέγαο
Παγκόζμια ππώηη ζηιρ 25 Αππιλίος 1949 ζηη Βαζιλεία.
- Λίγν πξηλ ηελ πηψζε ηεο Γπηηθήο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο ππφ ηελ απεηιή ησλ γεξκαληθψλ θχισλ,
θαηαθζάλεη ζηελ έπαπιε ηνπ απηνθξάηνξα Ρσκχινπ ζηελ Κακπαλία, ν πξαίησξ ηνπ ηππηθνχ ΢πνχξηνο Σίηνο
Μάκκαο γηα λα πιεξνθνξήζεη ηνλ Απηνθξάηνξα, φηη ε Πάβηα θπξηεχηεθε απφ ηνπο ερζξνχο.
- Μεηά ηελ πηψζε ηεο Ρψκεο, ν εγεκφλαο ησλ γεξκαληθψλ θχισλ Οδφαθξνο θαη ν απηνθξάηνξαο Ρσκχινο
έξρνληαη αληηκέησπνη ν έλαο κε ηνλ άιιν θαη ν θαζέλαο κε ηε κνίξα ηνπ.
Οη Φπζηθνί
Παγκόζμια ππώηη ζηιρ 20 Φεβποςαπίος 1962 ζηη Εςπίση. (Νέα εκδοσή 1980)
- Σξεηο “αζζελείο” ζ’ έλα ςπρηαηξείν. Όινη ηνπο ζεσξνχλ ηξεινχο. ΢ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ν έλαο είλαη
ηδηνθπία ζηελ επηζηήκε ηεο θπζηθήο. Οη άιινη δχν είλαη κπζηηθνί πξάθηνξεο απφ δηαθνξεηηθά θφκκαηα θαη
ζέινπλ λα ηνλ ρεηξαγσγήζνπλ κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπ.
Ο Μεηεσξίηεο
Παγκόζμια ππώηη ζηιρ 20 Ηανοςαπίος 1966 ζηη Εςπίση.
Ο ζπγγξαθέαο λνκπειίζηαο ΢βίηεξ λεθξαλαζηαίλεηαη ζπλερψο. Ο ΢βίηεξ θαηαθεχγεη ζην παιηφ ηνπ αηειηέ
επειπηζηψληαο λα θαηαθέξεη λα πεζάλεη. Δθεί ηνλ επηζθέπηεηαη κία απφ ηηο πεζεξέο ηνπ θαη ν γηνο ηνπ, ν
θαζέλαο γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο.
Play Strindberg
Παγκόζμια ππώηη ζηιρ 8 Φεβποςαπίος 1969 ζηη Βαζιλεία.
- Σν αδηέμνδν ελφο γάκνπ. Ζ Άιηο θαη ν Έληγθαξ, κέζα ζηε γακήιηα θπιαθή ηνπο, δέρνληαη ηελ επίζθεςε ηνπ
λεφπινπηνπ μαδέιθνπ Κνπξη. Απαηεψλαο, επίδνμνο εξαζηήο, θαηξνζθφπνο;
Ζ επίζθεςε ηεο γεξαηάο θπξίαο
Παγκόζμια ππώηη ζηιρ 29 Ηανοςαπίος 1956 ζηη Εςπίση.
- Ζ πνιπεθαηνκκπξηνχρνο Κιαηξ Σζαραλαζηάλ επηζηξέθεη ζηε θησρή πιένλ παηξίδα ηεο, Γθχιιελ. Ο
δήκαξρνο θαη νη πνιίηεο πξνζδνθνχλ ηελ νηθνλνκηθή ηεο ππνζηήξημε. Ζ Κιαηξ Σζαραλαζηάλ δηαηίζεηαη λα
ηελ πξνζθέξεη έλαληη αληηηίκνπ: Να απνδνζεί δηθαηνζχλε.
Φξαλθ ν 5νο
Παγκόζμια ππώηη ζηιρ 19 Μαπηίος 1959 ζηη Εςπίση.
Γελ ππάξρεη ηίκηνο ηξφπνο λα θεξδίζεηο εχθνια ρξήκαηα. Ζ ηξάπεδα ησλ απαηεψλσλ, ε ηξάπεδα ηνπ
Φξαλθ ηνπ 5νπ, πινπηίδεη θιέβνληαο θαη ζθνηψλνληαο. Ο κηθξναπαηεσλίζθνο Πφηιη, κεηά απφ κία
απφπεηξα λα ιεζηέςεη ηελ ηξάπεδα, γίλεηαη ζπλεξγφο ηεο ζπείξαο.
Φηλάιε
Σν πνίεκα είλαη απφ ην ζεαηξηθφ έξγν Ο Ζπακλήρ και η κόππορ ηος Αςγεία.
Οη ππέξηηηινη ησλ απνζπαζκάησλ απφ ηα έξγα Ρσκχινο ν Μέγαο, Ζ επίζκετη ηηρ γηπαιάρ κςπίαρ θαη Ο
Ζπακλήρ και η κόππορ ηος Αςγεία βαζίδνληαη ζηηο κεηαθξάζεηο ησλ: Αγαζνθιή Αδέιε (εθδ. Γθνβφζηε, Αζήλα
1980), Ηψ Ακαλάθε (εθδ. Γσδψλε, Αζήλα 19--) θαη ηεο Θεαηξηθήο Οκάδαο ηνπ Σκήκαηνο Γεξκαληθήο
Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. (1991/1992), κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο Διέλεο Μπνπηνπινχζε (ζε:
Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηεο Φηινζνθηθήο ΢ρνιήο, Σκήκα Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, 1996-7)
αληίζηνηρα. Ζ πξνζαξκνγή απηψλ θαη ε κεηάθξαζε ησλ ππφινηπσλ απνζπαζκάησλ ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ έγηλε
απφ ηελ εηαηξία κεηάθξαζεο θαη ππνηηηιηζκνχ SUBSHINE.
Ζ κνπζηθή ηεο παξάζηαζεο
΢ηελ παξάζηαζε αθνχγνληαη ηα παξαθάησ θνκκάηηα:
Γύο, Κσλζηαληίλνο Βήηα
Γπόμορ, απηνζρεδηαζκφο, ΢πγθξφηεκα κπνπδνπθηψλ
Alexanderplatz-Foxtrott, OST Berlin Alexanderplatz
Bataille, Zbigniew Preisner
Les Romains, Phillipe Chans, OST Αζηεπίξ και Οβελίξ: Δπισείπηζη Κλεοπάηπα
Lux Aeterna, Clint Mansell, OST Requiem for a dream
Polonaise, Shigeru Umebayashi, OST 2046
Désordre, René Aubry
Decision, Zbigniew Preisner
The silent force, Within Temptation
The infernal trio, Moricone
Molossus, OST Batman: Ο ζκοηεινόρ ιππόηηρ
ΔΡΜΖΝΔΤΣΔ΢
Golden Girls: Διέλε Βαξδψθα, Μάξζα ΢ατηδίδνπ
Ο Ζξαθιήο θαη ε θόπξνο ηνπ Απγεία
Απγείαο: Νηθνιέηα Κνηζίξα
Βνπιεπηέο: Αλαζηαζία Ζιηνπνχινπ, Μάξζα Καινχηζα, Μαξία Κνθνιάθε, Λακπξηλή Χαξαιακπίδνπ
Ζξαθιήο: Ηζκήλε Παζζαιίδνπ
Γηεάλεηξα: Ησάλλα Σζαθίξε
Ρσκύινο ν Μέγαο
΢πνύξηνο Σίηνο Μάκκαο: Μαξία Πέπεια
Φξνπξνί: Αθξηβνχια Γεσξγάθε, Μαξγαξίηα Γεζχπξε
Ρσκύινο: Αξρνληία ΢ππξνπνχινπ
Οδόαθξνο: Μαξία-Νεθέιε Αγγειφγινπ
Θενδώξηρνο: Χξηζηίλα Γξεγνξίνπ
Οη Φπζηθνί
Μέκπηνπο: Μαξία Αλδξεαδάθε
Ατλζηάηλ: Αιεμάλδξα Μάγνπ
Νεύησλαο: Δπθξνζχλε Χάκνπ
Ο Μεηεσξίηεο
΢βίηεξ: Δηξήλε-Αηθαηεξίλε Παζθψλε
Φξάνπ Νόκζελ: Μαξία Κσλζηαληάξνπ
Γηόρελ: Δπδνθία Mαξηνπνχινπ
Play Strindberg
Έληγθαξ: Νηθνιέηα Κππξαίνπ
Άιηο: Αλζή Καλάιε
Κνπξη: Μαξία Κνθνιάθε
Ζ επίζθεςε ηεο γεξαηάο θπξίαο
Κιαηξ Σζαραλαζηάλ: Αλαζηαζία Ζιηνπνχινπ
Γήκαξρνο: Ησάλλα Νηθνιάνπ
Ίιι: Πνιπάλζε Σάπξα
Μπάηιεξ Μπόκππ: Λακπξηλή Χαξαιακπίδνπ
Κόκππ θαη Λόκππ, ηπθινί: Αθξηβνχια Γεσξγάθε, Μαίξε Κπξνπνχινπ
Λαόο: Μαξία Αλδξεαδάθε, Νηθνιέηα Κνηζίξα, Μαξία Κσλζηαληάξνπ, Αιεμάλδξα Μάγνπ, ΔηξήλεΑηθαηεξίλε Παζθψλε, Ηζκήλε Παζζαιίδνπ, Αξρνληία ΢ππξνπνχινπ, Δπθξνζχλε Χάκνπ.
Frank ν 5νο
Φξάλθ ν 5νο: Παλαγηψηα Μαζιαξηλνχ
Οηηίιηε: Φξεηδεξίθε Γεκαξέιε
Γθάζηνλ ΢κάιηο: Μαξία Πέπεια
Πόηιη Νόηθνκ: Μαξία-Νεθέιε Αγγειφγινπ
Ρίραξλη Έγθιη: Μάξζα Καινχηζα
Έκηι Μπέθκαλ: Αιεμία Λεπελίηζε
Φηλάιε
Όινο ν ζίαζνο!
΢θελνζεζία θαη επηκέιεηα: Καηεξίλα Εάρνπ
Βνεζόο ζθελνζέηε: Βαζνχια Μαθξή
Αζθήζεηο νξζνθσλίαο: Theresa Schnedermann, Γεσξγία Ζerrchen
Φσηηζκόο: Studio Παξάζιαζε
Μνπζηθή: Χξηζηίλα Γξεγνξίνπ, Αλζή Καλάιε
Λήςε Βίληεν: Κσλζηαληίλνο Σζνιαξίδεο
΢ρεδηαζκόο αθίζαο: Μαΐηα Χαηδεησαλλίδνπ.
΢ύληαμε πξνγξάκκαηνο: Μαξία Αλδξεαδάθε, Αιεμάλδξα Μάγνπ
Mαθηγηάδ: Νηθνιέηα Χηξπηιίδνπ
Βνεζόο Μαθηγηάδ: Αιεμάλδξα ΢πξάθε
Μεηάθξαζε, ππεξηηηιηζκόο, ηερληθή επεμεξγαζία: SUBSHINE
Τπνβνιέαο: ΢ακπξίλα Μνχθα
Δπηινγή θαη ζπξξαθή θεηκέλσλ: Ζ Θεαηξηθή Οκάδα θαη νη Καηεξίλα Γνχπνπ, ΢ακπξίλα Μνχθα θαη
Αιεμάλδξα ΢πξάθε
Δηζαγσγηθό βίληεν: Αζελά Παπαδνπνχινπ, Μαξία Αλδξεαδάθε, Αιεμάλδξα Μάγνπ
Δπραξηζηνύκε ηνπο:

Χνξεγνχο καο:
-
Σν Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ΢πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Γεξκαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ
Α.Π.Θ.
-
Σελ νξγαλσηηθή επηηξνπή ηνπ ζπλεδξίνπ Γλώζζες και πολιηιζμοί ζε (διά)δραζη.
-
Σελ εηαηξεία SUBSHINE γηα ηνλ ππεξηηηιηζκφ θαη ηδηαίηεξα ηνπο Άξε Καιόγεξν, ΢ηαπξνύια Σζηάξα
θαη Υξηζηίλα Πξεθηίηζε.

Σν Θέαηξν Παξάζιαζε, πνπ καο παξαρψξεζε ην ρψξν γηα ηηο πξφβεο θαη ηηο παξαζηάζεηο θαη ηδηαίηεξα
ηνπο Μόλα Κηηζνπνύινπ, Γηώξγν Γθαζλάθε, Πάλν Γειεληθόπνπιν θαη Κώζηα Σαξπαηδή.

Σηο Theresa Schnedermann & Georgia Herrchen γηα ηε ζπζηεκαηηθή βνήζεηα πνπ πξνζέθεξαλ κε ηα
εληζρπηηθά καζήκαηα νξζνθσλίαο.

Σελ Μαΐηα Υαηδεησαλλίδνπ γηα ηελ αθίζα.

Σελ Ακαιία Κνληνγηάλλε γηα ηελ μελάγεζε ζην Βαζηιηθφ Θέαηξν Θεζζαινλίθεο.

Σνλ Κσλζηαληίλν Σζνιαξίδε γηα ην βίληεν θαη ηηο θσηνγξαθίεο.

Σν ΢ηαύξν Εαραξηάδε γηα ηε ρεηξνλαθηηθή εξγαζία ηνπ.

Σνπο Διέλε Σεπειίδνπ θαη Ηζαάθ Παζζαιίδε γηα ηα ξνχρα θαη ηα δφξαηα.

Σελ Ησάλλα Σζαθίξε γηα ηε κηθξή ηεο πξνίθα!

Σηο απφθνηηεο ηνπ Σκήκαηνο θαη παιαηά κέιε ηεο Θεαηξηθήο Οκάδαο: Καηεξίλα Γνχπνπ, ΢ακπξίλα Μνχθα
θαη Αιεμάλδξα ΢πξάθε γηα ηε βνήζεηά ηνπο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θεηηλήο ρξνληάο θαη ηελ Νηθνιέηα
Χηξπηιίδνπ γηα ην καθηγηάδ.

Καη όινπο όζνη βνήζεζαλ λ΄ αλέβεη ε παξάζηαζε!
Kurzer Überblick über die Geschichte der Theatergruppe der Abteilung für Deutsche Sprache und
Philologie der Aristoteles Universität Thessaloniki
Die Theatergruppe der Abteilung für Deutsche Sprache & Philologie der Aristoteles Universität Thessaloniki
wurde 1989/90 gegründet und stellt einen Versuch dar, StudentInnen und Studenten /Studierende und Publikum
mithilfe von Theaterstücken deutscher oder deutschsprachiger Schriftsteller einander näher zu bringen und den
Kontakt mit der deutschen Kultur- und Literaturszene zu pflegen. Unter dem Namen „Uni –Thesniki“ führte die
Gruppe 1989/90 die Stücke „Lysistrata nach Aristophanes“ und „Franz Kafka trifft Dario Fo“ sowohl in
Thessaloniki am Goethe lnstitut als auch in Deutschland, in den Städten Regensburg und Kassel, auf.
Im ersten Jahr nach der Gründung - im April und im Mai 1991 - wurden die Theaterstücke „Der Katzelmacher“
von Rainer Werner Fassbinder, sowie Friedrich Dürrenmatts „Herkules und der Stall des Augias“ unter der
Leitung von Manfred Koch und Eleni Butulussi inszeniert und in Thessaloniki auf der Bühne des Goethe
Instituts dem Publikum dargebracht.
Unter der Leitung von Evelyn Röttger und Kostas Davanis führte die Theater AG / Theatergruppe in
Zusammenarbeit der germanistischen Abteilungen von Athen und Thessaloniki das Stück „Fremdgeblieben“ an
den Goethe Instituten in Thessaloniki am 21.05.1992 und am 5.11.1992 in Istanbul auf.
Im gleichen Zeitraum wurde unter der Aufsicht von Frau Butulussi das Stück „Herkules und der Stall des
Augias“ ins Griechische übersetzt. Die Aufführungen in griechischer Sprache fanden am 19.10.1992 in
Thessaloniki am Goethe Institut sowie am 23.10.1992 in Kilkis, einer Stadt/Kleinstadt in Nordgriechenland,
statt.
Noch im gleichen Jahr, im November 1992, spielte die Theatergruppe unter der Regie von Evelyn Röttger und
Kostas Davanis. das Stück „Ausländerfeindlichkeit: Eine Textcollage“ und im Mai 1993 Frank Wedekinds
„Frühlingserwachen“.
Es folgten drei einaktige Theaterstücke: „Der Mann mit der Blume im Mund“ von L. Pirandello, „Vor die
Wölfe gehend“ von J. Bowles und „Der Schalter“ von G. Tardieu, die am 14.12.1993 und am 12.5.1994 über
die
Bühne des Goethe lnstituts in Thessaloniki gingen. Dies waren die einzigen Stücke, die von
nichtdeutschsprachigen Schriftstellern zur Aufführung kamen.
Nach einer Pause von drei Jahren wechselte die Theatergruppe den Aufführungssaal in Thessaloniki und führte
im Theater ,,25. März" eine Reihe von dramatisierten Geschichten in Form kleiner Sketches unter der Regie
von Frau Sibylle Ebbertz auf.
Im akademischen Jahr 1998/1999 wird die Aufführung „Erich Kästner“ unter der Regie von Sibylle Ebbertz
bearbeitet, welche im Studio Parathlasi auf die Bühne kommt. Das Stück besteht aus einer Reihe kleiner
Sketches, die das alltägliche Leben in der heutigen Gesellschaft nachzeichnen. Es ist dies die erste Aufführung
im Studio Parathlasi in der Kassandrou Straße 132.
Während des Studienjahres 1999/2000 wird Friedrich Dürrenmatts „Frank V“ bearbeitet. Die Aufführungen
unter der Leitung und Regie von Frau Sibylle Ebbertz und Frau Katerina Zachu finden am 20. und 21. April
2000 im Studio Parathlasi statt.
2000/2001 wird das Theaterstück „Don Juan oder die Liebe zur Geometrie“ von Max Frisch unter der Regie
von Katerina Zachu, die nun die Leitung der Theatergruppe übernimmt, aufgeführt. Im Jahr 2001/2002 folgt
Tankred Dorsts „Heinrich oder die Schmerzen der Phantasie“. 2005/2006 beschäftigt sich die Gruppe mit dem
Stück „Goldener Oktober“ von Elfriede Müller und bringt es im April 2006 unter der Regie von Katerina
Zachou auf die Bühne des Studio Parathlasi.
Im Studienjahr 2006/2007 wird die Theatergruppe in das neue Studienprogramm der Fakultät aufgenommen
und beschäftigt sich mit der Aufführung des bürgerlichen Trauerspiels „Minna von Barnhelm“ von Gotthold
Ephraim Lessing. Die „Theater AG“ bekommt in diesem Jahr professionelle Hilfe und Unterstützung von der
Regisseurin und Schauspielerin Tina Stefanopoulou.
Das Werk „Der Hässliche“ von Marius von Mayenburg wurde 2007 welturaufgeführt und erfuhr seine
griechische Uraufführung bereits in der Theatersaison 2007/2008 durch die Theatergruppe unter Mitarbeit von
Tina Stefanopoulou. Zur selben Zeit am 10. Mai 2008 wurde das Stück auf der Neuen Bühne des
Nationaltheaters von Athen aufgeführt.
Im Studienjahr 2008/2009 wuchs die Gruppe der Theater AG auf 27 Personen an und brachte eine BertoltBrecht-Collage unter dem Titel „Glotzt nicht so Romantisch! Brecht intensiv“ auf die Bühne. Für Zuschauer
mit geringen oder gar keinen Deutschkenntnissen wurde das Stück zum ersten Mal in der Geschichte der
Theater AG mit Übertiteln versehen. Die Übersetzungen stammten von StudentInnen der Deutschen Abteilung.
Obwohl die Theater AG im Studienjahr 2009/2010 eine Pause einlegen wollte und deshalb nicht ins
Semesterprogramm aufgenommen worden war, kam auch in diesem Jahr eine Aufführung zustande. Zur
50jährigen Jubiläumsfeier der Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie ergriffen die Absolventinnen
Vasoula Makri und Maria Brand die Initiative und brachten mit Absolventen und StudentInnen der Abteilung
auf sehr erfrischende Weise das Stück „Dr. med. Hiob Prätorius“ von Curt Goetz auf die Bühne. Wieder
handelte es sich um eine griechische Erstaufführung, für die das von StudentInnen und Absolventen der
Abteilung gegründete unabhängige Unternehmen „Subshine“ die Übersetzung des Stückes vorgenommen hatte.
Die Aufführung war charakterisiert durch Professionalität und vermittelte gleichzeitig den Zuschauern die Lust
und die Freude aller Beteiligten an der Theaterarbeit.
Die Theatergruppe als fester Bestandteil der Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie setzt ihre Tätigkeit
fort.
PLAY DÜRRENMATT
„Denkt neu sonst kommt ihr in die Scheiße“
Das Theaterstück “Play Dürrenmatt” ist eine Collage aus sieben Komödien Dürrenmatts, welche die
Theatergruppe während des Winter- und Sommersemesters 2010/11 zusammen mit den Absolventinnen der
Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie der Aristoteles Universität Thessaloniki und ehemalige
Mitglieder der Theatergruppe Katerina Goupou, Sabrina Mouka und Alexandra Siraki bearbeitet haben. Die
Kommentare der Golden Girls hat die Gruppe anhand von Notizen des Schriftstellers zusammengestellt.
Herkules und der Stall des Augias
Uraufführung am 20. März 1963 im Schauspielhaus Zürich
- Das Leben der Elier wird wegen des ständig anwachsenden Mistes immer
beschließt Augias zusammen mit seinem Parlament, dem
griechischen
beschwerlicher.
Nationalhelden
So
Herkules
einen
Auftrag zur Säuberung zu übertragen.
- Anfangs reagiert Herkules abneigend über Augias Auftrag, denn ein Nationalheld
Seine Geliebte Dejaneira überzeugt ihn mit hinreißenden
Romulus der Große
Uraufführung am 25. April 1949 im Stadttheater Basel.
mistet
nicht
Argumenten den Auftrag jedoch anzunehmen.
aus.
- Wir befinden uns vor dem Untergang des Westlichen Römischen Reiches durch die
Germanen.
Der
Reiterpräfekt Spurius Titus Mamma erreicht die Villa des Kaisers Romulus in Campanien, um den Kaiser über
den Fall der Stadt Pavia in Kenntnis zu setzen.
- Nach dem Fall Roms stehen sich Kaiser Romulus und der Fürst der Germanen, Odoaker,
nicht
nur
gegenseitig aber auch gegen ihr eigenes Schicksal gegenüber.
Die Physiker
Uraufführung am 20. Februar 1962 im Schauspielhaus Zürich.
- Drei “Patienten” in einem Irrenhaus. Alle glauben, dass sie Verrückte sind. In Wirklichkeit ist der eine, ein
Genie der Physik. Die anderen zwei sind
manipulieren, um seine
Geheimagenten
verschiedener
Parteien
und
wollen
ihn
Theorien zu benutzen.
Der Meteor
Uraufführung am 20. Januar 1966 im Schauspielhaus Zürich.
- Der Schriftsteller und Nobelpreisträger Schwitter kann nicht sterben. Er aufersteht immer. Schwitter möchte
in seinem alten Atelier endlich sterben können. Doch sein Versuch wird durch den Besuch einer seiner
Schwiegermütter und seines Sohnes gestört.
Play Strindberg
Uraufführung am 8. Februar 1969 im Theater Basel (Basler Komödie)
- Das Scheitern einer Beziehung. Alice und Edgar, die in ihrer Ehe gefangen sind,
ist der neureiche Cousin Kurt. Ein Gauner, ein Liebhaber oder
erwarten Besuch. Es
ein Opportunist?
Der Besuch der alten Dame
Uraufführung am 29. Januar 1956 im Schauspielhaus Zürich.
- Die Milliardärin Claire Zachanassian kehrt in ihrem verarmten Heimatort Güllen
Bürgermeister und die Einwohner sehen in ihr die Rettung der Stadt.
finanzielle Unterstützung unter einer Bedingung:
Claire
zurück.
Zachanassian
Der
verspricht
Gerechtigkeit.
Frank der Fünfte
Uraufführung am 19. März 1959 im Schauspielhaus Zürich.
- Es gibt keinen ehrlichen Weg schnell reich zu werden. Die Gangsterbank von Frank
nicht einmal davor ab, über Leichen zu gehen, um Umsatz zu
dem Fünften schreckt
machen. Der Kleinkriminelle Päuli wird
während seines Versuchs die Bank auszurauben, in der Gangsterbank „Frank“ aufgenommen.
Finale
Das Gedicht stammt aus Herkules und der Stall des Augias.
Die Übertitel für die Theaterstücke Romulus der Große, Der Besuch der alten Dame und Herkules und der Stall
des Augias stammen aus den jeweiligen Übersetzungen von Agathoklis Azelis (Govostis Verlag, Athen 1980),
Io Amanakis (Dodoni Verlag, Athen 19--) und der Theatergruppe der Abteilung für Deutsche Sprache und
Philologie der Aristoteles Universität Thessaloniki (1991/1992) unter der Leitung von Eleni Butulusi (in:
Wissenschaftliches Jahrbuch der Philosophischen Fakultät, Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie
1996-7).
Die Anpassung dieser Übersetzungen sowie die Übersetzung der weiteren Theaterstücke der Collage wurden
vom Übersetzungs- und Untertitelungsunternehmen SUBSHINE erstellt.
Musik
In der Theateraufführung sind folgende Stücke zu hören:
Two, Konstantinos Vita
Dromos, improvisation, Sygrotima Bouzoukion
Alexanderplatz- Foxtrott, OST Berlin Alexanderplatz
Baitalle, Zbigniew Preisner
Les Romains, Phillipe Chans, OST Asterix und Obelix: Mission Kleopatra
Lux Aeterna, Clint Mansell, OST Requiem for a dream
Polonaise, Shigeru Umedayashi, Filmmusik von “2046”
Désordre, René Aubry
Decision, Zbigniew Preisner
The silent force, Within Temptation
The infernal trio, Moricone
Molossus, OST Batman: The dark knight
DARSTELLER
Golden Girls: Eleni Varzoka, Martha Saitzidou
Herkules und der Stall des Augias
Augias: Nikoleta Kotsira
Parlamentarier: Anastasia Iliopoulou, Martha Kaloutsa, Maria Kokolaki, Labrini Charalabidou
Herkules: Ismini Passalidou
Dejaneira: Ioanna Tsakiri
Romulus der Große
Spurius Titus Mamma: Maria Pepela
Wachen: Akrivoula Georgaki, Margarita Desipri
Romulus: Archontia Spiropoulou
Odoaker: Maria-Nefeli Ageloglou
Theoderich: Christina Grigoriou
Physiker
Möbius: Maria Andreadaki
Einstein: Alexandra Magou
Newton: Eufrosini Chamou
Meteor
Schwitter: Irini-Aikaterini Paskoni
Frau Nomsen: Maria Konstantarou
Jochen: Eudokia Mariopoulou
Play Strindberg
Edgar: Nikoleta Kipraiou
Alice: Anthi Kanali
Kurt: Maria Kokolaki
Der Besuch der alten Dame
Claire Zachanassian: Anastasia Iliopoulou
Bürgermeister: Ioanna Nikolaou
Ill: Polianthi Tapra
Butler Boby: Labrini Charalabidou
Koby und Loby, blind: Akrivoula Georgaki, Maria Kiropoulou
Bürger von Güllen: Maria Andreadaki, Nikoleta Kotsira, Maria Konstantarou, Alexandra Magou, IriniAikaterini Paskoni, Ismini Passalidou, Archontia Spiropoulou, Eufrosini Chamou
Frank der Fünfte
Frank: Panagiota Maslarinou
Ottilie: Frideriki Dimareli
Gaston Schmalz: Maria Pepela
Päuli Neukomm: Maria-Nefeli Ageloglou
Richard Egli: Martha Kaloutsa
Emil Bökmann: Alexia Lepenitsi
Finale
Die ganze Theatergruppe!
Leitung und Regie: Katerina Zachu
Regieassistentin: Vasoula Makri
Phonetik: Theresa Schnedermann, Georgia Herrchen
Beleuchtung: Studio Parathlasi
Musik: Christina Grigoriou, Anthi Kanali
Plakatdesign: Maita Chatziioannidou
Programmerstellung: Maria Andreadaki, Alexandra Magou
Maske: Nikoleta Chirpilidou
Maskenassistentin: Alexandra Siraki
Übersetzung, Übertitelung und technische Unterstützung: SUBSHINE
Souffleuse: Sabrina Mouka
Auswahl und schriftliche Bearbeitung des Stückes: Die Theatergruppe sowie Katerina Goupou, Sabrina
Mouka und Alexandra Siraki
Einführungsvideo: Athena Papadopoulou, Maria Andreadaki, Alexandra Magou
Wir danken:

Unseren Sponsoren:
-
Dem Master- und Promotionsstudiengang der Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie der
Aristoteles Universität Thessaloniki.
-
Dem Organisationskomitee des Kongresses Sprachen und Kulturen in (Inter)Aktion
-
Dem Unternehmen SUBSHINE für die Übertitelung und besonders Aris Kalogiros, Stavroula Tsiara
und Christina Preftitsi.

Dem Theater Parathlasi, das uns das Theater für unsere Proben und Aufführungen bereitgestellt hat und
besonders Mona Kitsopoulou, Giorgos Gasnakis, Panos Delinikopoulos und Kostas Tarpatzis

Theresa Schnedermann und Georgia Herrchen für ihre systematische Hilfe in der Phonetik.

Amalia Kontogianni für ihre Führung im Vassiliko TheatroThessaloniki.

Maita Chantziioanidou für das Poster.

Konstantinos Tsolaridis für die Aufnahme des Stücks.

Stavros Zachariadis für seine handwerkliche Hilfe.

Ioanna Tsakiri für ihre kleinen Erbstücke.

Die Absolventinnen und ehemalige Theatermitglieder: Katerina Goupou, Sabrina Mouka und Alexandra
Siraki für ihre systematische Hilfe während des ganzen Jahres, sowie auch Nikoleta Chirpilidou für die
Maske.

Eleni Tepelidou und Isaak Passalidis für ihren wertvollen Beitrag zur Gestaltung der Kleidung.

Und allen, die dazu beigetragen haben, das Stück auf die Bühne zu bringen.
Herunterladen