Business intelligence expert (V2)

Werbung
1 Attaché Business intelligence expert (niveau A2 )
voor de gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureursgeneraal en het College van het Openbaar Ministerie (m/v)
Jobinhoud
Profiel
Werkgever
Aanbod
Deelnemingsvoorwaarden
Solliciteren
Kandidaten met een handicap
Selectieprocedure
Lijst van geslaagden
Contactgegevens
JOBINHOUD
Binnen het openbaar ministerie wordt een nieuwe dienst opgericht die verantwoordelijk zal zijn voor het
uitwerken van een methodiek en bedrijfsarchitectuur om de informatisering van justitie gestalte te
geven.
Daartoe wordt veel vrijheid geboden om initiatief te nemen en daarom zijn wij op zoek naar een
enthousiaste en innovatieve medewerker.
Als business intelligence expert werk je binnen het coördinatiebureau van de statistisch analisten mee aan
de ontwikkeling en het beheer van een datawarehouse en de daarop gebaseerde statistische
instrumenten en rapportages van het Openbaar Ministerie. Je bent verantwoordelijk voor de technische
kant van de BI applicaties. Je staat mee in voor de kwaliteit ervan op technisch gebied teneinde bij te
dragen tot de verwezenlijking van de strategische doelstellingen met betrekking tot het strafrechtelijk beleid
en het beheer.
PROFIEL
Generieke competenties
•
•
•
•
•
•
•
Vernieuwend denken door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en doelgericht acties ondernemen
om de beslissingen uit te voeren.
Begeleiden van medewerkers in hun groei en gericht feedback geven aan medewerkers over hun
functioneren (prestaties en ontwikkeling).
Groepsgeest creëren en bevorderen door zijn/haar mening en ideeën te delen en door bij te dragen
aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
Interne klanten op een transparante, integere en objectieve manier begeleiden, hen een persoonlijke
dienstverlening leveren en constructieve contacten onderhouden.
Advies geven aan zijn/haar gesprekspartners en een vertrouwensrelatie met hen opbouwen op
basis van zijn/haar expertise.
Integer handelen in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, vertrouwelijkheid
respecteren, verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden.
www.just.fgov.be
1/7
•
•
De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en
ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten,
vaardigheden en kennis eigen te maken.
Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid
op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
Technische competenties
Diploma:
Je dient te beschikken over een master- of licentiaat-diploma.
Een master- of licentiaat-diploma in een IT-richting is een pluspunt.
Kennis
•
Je hebt een goede conceptuele kennis van datawarehousing en BI methodes en van de vakliteratuur
daaromtrent.
•
Je hebt ervaring met:
o ontwikkeling en opzet van een datawarehouse
o ontwikkeling van zowel een statische als dynamische rapporteringsomgeving
o opbouw en ontwikkeling van OLAP kubussen en data marts
o opzet en ontwikkeling van sterschema’s, multidimensionale modellering, slowly changing
dimensions.
•
Je beschikt over een goede kennis van en ervaring met SAS-software voor gegevensverwerking, analyse en -rapportering (o.a. SAS Base, SAS Enterprise Guide, SAS Web Report Studio, SAS
OLAP Cube Studio, SAS BI Dashboard).
•
Je hebt ervaring met query design (SQL).
•
Je hebt een goede kennis inzake statistiek.
WERKGEVER
Er is één plaats vacant bij de gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs- generaal en
het College van het Openbaar Ministerie.
AANBOD
Je wordt aangeworven als attaché (niveau A2) op basis van een contract van onbepaalde duur.
Weddenschaal OA21 (minimum 25.880€ - max 31.560€ bruto jaarsalaris volgens anciënniteit, niet
geïndexeerd). Index op 01/01/2013 is 1,6084.
Voor meer informatie en een zicht op de andere voordelen: www.fedweb.be
SOLLICITEREN
Solliciteren kan tot en met 9/01/2015.
Heb je interesse in deze functie, stuur dan je curriculum
[email protected] (referentie: attaché business intelligence expert)
www.just.fgov.be
vitae
met
motivatiebrief
2/7
naar:
KANDIDATEN MET EEN HANDICAP
Je kan een aanpassing vragen
Als je ten gevolge van een handicap gebruik wenst te maken van aanpassingen aan de selectieprocedure,
kan je contact opnemen met de selectiedienst.
Nadien zal je gecontacteerd worden door de cel diversiteit van de FOD Justitie om te bepalen van welke
aanpassingen je wenst gebruik te maken in onze selecties.
SELECTIEPROCEDURE
•
Afhankelijk van het aantal kandidaten, behoudt de selectiecommissie zich het voorrecht een
preselectie te doen op basis van een grondige analyse van de CV’s.
•
De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview (en eventueel een
schriftelijke proef).
•
Het interview (en de eventuele schriftelijke proef) beogen de evaluatie van uw profiel in
overeenstemming met de vereiste competenties, alsook uw motivatie en uw affiniteit met het
werkterrein. Het vereiste minimum om te slagen is 60%.
Locatie van de proeven: Brussel
•
Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen drie maanden schriftelijk feedback
vragen.
LIJST VAN GESLAAGDEN
En als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten.
Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst die 1 jaar geldig is.
CONTACTGEGEVENS
Meer info over de functie en de selectieprocedure?
Stephanie Langeraet, attaché HRM
[email protected]
09/234 42 86
www.just.fgov.be
3/7
Stephanie Langeraet
Attaché HRM
Dienst HR Gerechtspersoneel
Tel:09/234.42.87
[email protected]
BUSINESS INTELLIGENCE EXPERT (M/V) – NIVEAU A
Context
De rechterlijke macht wordt gevormd door de hoven en rechtbanken. Er wordt hierbij een
onderscheid gemaakt tussen de Zetel (de rechters in hoven en rechtbanken) en het Openbaar
Ministerie (het parket).
De rol van de rechters (Zetel) in de samenleving is essentieel. Zij passen het recht toe: zij doen
uitspraak bij burgerlijke geschillen (tussen burgers onderling en in bepaalde gevallen ook tussen de
overheid en zijn burgers) en sanctioneren personen die een misdrijf plegen of een wet overtreden op
basis van het strafrecht.
Het Openbaar Ministerie (OM), treedt op in naam van de gemeenschap als vervolgende partij of als
behoeder van de wet in burgerlijke zaken. In strafzaken spoort het misdrijven op, onderzoekt en
vervolgt ze. Het OM ziet er ook op toe dat het nodige wordt gedaan voor de passende uitvoering van
de uitgesproken straffen.
Naast de uitoefening van de strafvordering, treedt het OM ook op in burgerlijke en handelszaken en
zaken voor de arbeidsgerechten wanneer de wet het voorschrijft of haar optreden wordt gevorderd.
Binnen het OM is het College van procureurs-generaal bevoegd inzake strafrechtelijk beleid en zal het
College van het OM via het beheer ondersteuning bieden bij de uitvoering van het strafrechtelijk
beleid.
Beide colleges worden ondersteund door de nieuw opgerichte gemeenschappelijke steundienst die
mee de cohesie tussen strafrechtelijk beleid en beheer zal garanderen.
Dit stemt overeen met de globale visie van het openbaar ministerie dat beleid en beheer onlosmakelijk
met mekaar verbonden zijn en dat voor een gecoördineerd en coherent strafrechtelijk beleid een goed
werkende organisatie een vereiste is.
Niet alleen de ondersteuning van de beide colleges binnen het openbaar ministerie behoort tot de
opdracht van de steundienst; het staat ook in voor het verlenen van ondersteuning van de
directiecomités van de geledingen van het OM en het organiseren van een interne audit zowel van het
college van het openbaar ministerie en van de gerechtelijke entiteiten.
Binnen de steundienst staat het team van statistisch analisten in voor het aanreiken van betrouwbare
en eenduidige statistische gegevens en het uitwerken van diepgaande statistische analyses in functie
van het strafrechtelijk beleid van het Openbaar Ministerie, teneinde tot een beter inzicht te komen in de
globale werking van het Openbaar Ministerie en in de samenhang van zijn werkzaamheden met die
van de andere componenten van het strafrechtstelsel.
De statistisch analisten vormen een team van 14 professionals: bij elk parket-generaal (Antwerpen,
Brussel, Gent, Bergen, Luik) zijn er twee statistisch analisten werkzaam die samenwerken aan een
gemeenschappelijke opdracht en die door de coördinatoren-analisten bij het College van Procureursgeneraal worden gecoördineerd.
•
Voor meer info: www.justitie.belgium.be
www.just.fgov.be
4/7
Doel van de functie
Als business intelligence expert werk je binnen het coördinatiebureau van de statistisch analisten mee
aan de ontwikkeling en het beheer van een datawarehouse en de daarop gebaseerde statistische
instrumenten en rapportages van het Openbaar Ministerie. Je bent verantwoordelijk voor de technische
kant van de BI applicaties. Je staat mee in voor de kwaliteit ervan op technisch gebied teneinde bij te
dragen tot de verwezenlijking van de strategische doelstellingen met betrekking tot het strafrechtelijk
beleid en het beheer.
Mogelijke taken:
-
Ontwerp, ontwikkeling en beheer van een datawarehouse in functie van het ontsluiten van de
statistische databanken zodat de organisatiedoelstellingen efficiënter kunnen gerealiseerd
worden.
-
Onderhoud en update van de bestaande rapporteringsomgeving (frequentietabellen en
grafieken in rtf-, pdf- en html-formaat).
-
Ontwikkeling en onderhoud van een dynamische rapporteringsomgeving, zowel voor interne
als externe eindgebruikers: dashboards, web reports.
-
Ontwikkeling en onderhoud van OLAP cubes / data marts.
-
Onderkennen en evalueren van de opportuniteiten van de verschillende beschikbare SAS tools
(o.a. SAS Enterprise Guide, SAS Web Report Studio)
-
Optimalisatie van de huidige SAS BASE procedures en deze omzetten naar SAS Enterprise
Guide programma’s.
-
Onderhouden en bewaken van de continuïteit van de BI omgeving.
-
Testen en documenteren van de toegepaste oplossingen.
Organogram
Minister van Justitie
College van Procureurs-generaal – College van het OM
(Directeur steundienst)
Coördinatiebureau van de statistisch analisten
BI expert
www.just.fgov.be
5/7
Positionering
De functie staat onder leiding van:
Hiërarchisch: College van Procureurs-generaal en College van het OM, directeur steundienst
Functioneel: Directeur steundienst of één of meerdere verantwoordelijken van de departementen en
cellen van de steundienst (coördinatiebureau van de statistisch analisten).
De functie heeft de leiding over een groep van:
Nihil
Beslissingsbevoegdheden
Kan autonoom beslissen over/ moet toestemming vragen voor:
De functie kan op autonome wijze beslissen over de eigen werkorganisatie.
De functie werkt in een team dat een grote autonomie geniet bij het uitvoeren van de opdrachten, bij
het kiezen van de methoden en technieken die in het kader worden gebruikt en bij het bepalen van de
grote lijnen van de analysen die zij maken.
De functie werkt onder supervisie van de directeur en de verantwoordelijken van de departementen en
cellen van de steundienst en in overleg met de lokale partners.
Technische expertise
Diploma:
De functie dient houder te zijn van een master- of licentiaat-diploma.
Een master- of licentiaat-diploma in een IT-richting is een pluspunt.
Kennis
•
Goede conceptuele kennis van datawarehousing en BI methodes en van de vakliteratuur
daaromtrent.
•
Ervaring met:
o ontwikkeling en opzet van een datawarehouse
o ontwikkeling van zowel een statische als dynamische rapporteringsomgeving
o opbouw en ontwikkeling van OLAP kubussen en data marts
o opzet en ontwikkeling van sterschema’s, multidimensionale modellering, slowly
changing dimensions.
•
Zeer goede kennis van en ervaring met SAS-software voor gegevensverwerking, -analyse en
-rapportering (o.a. SAS Base, SAS Enterprise Guide, SAS Web Report Studio, SAS OLAP
Cube Studio, SAS BI Dashboard).
•
Ervaring met query design (SQL).
•
Goede kennis inzake statistiek.
www.just.fgov.be
6/7
Competentieprofiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vernieuwend denken door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en doelgericht acties ondernemen
om de beslissingen uit te voeren.
Begeleiden van medewerkers in hun groei en gericht feedback geven aan medewerkers over hun
functioneren (prestaties en ontwikkeling).
Groepsgeest creëren en bevorderen door zijn/haar mening en ideeën te delen en door bij te dragen
aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
Interne klanten op een transparante, integere en objectieve manier begeleiden, hen een
persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve contacten onderhouden.
Advies geven aan zijn/haar gesprekspartners en een vertrouwensrelatie met hen opbouwen op
basis van zijn/haar expertise.
Integer handelen in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, vertrouwelijkheid
respecteren, verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden.
De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en
ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten,
vaardigheden en kennis eigen te maken.
Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid
op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden?
De beleidsplannen, richtlijnen en circulaires met betrekking tot het openbaar ministerie, zowel op
nationaal, meso-, als lokaal niveau. De deontologische en methodologische richtlijnen.
Welke vernieuwingen?
De functiehouder kan voorstellen doen om de werkprocessen van de departementen en de cellen van
de steundienst en van de parketorganisaties te informatiseren en optimaliseren. De functiehouder kan
voorstellen doen met betrekking tot ICT-projecten en informatisering.
Gebaseerd op welk referentiekader
De ervaring binnen de organisatie, de kennis van de rechterlijke orde en de arrondissementen, de
kennis verworven tijdens vergaderingen of tijdens opleidingen en de kennis verworven door
wetenschappelijke literatuur.
www.just.fgov.be
7/7
Zugehörige Unterlagen
Herunterladen