Openbaar per 1 januari 2016

Werbung
Nummer archiefinventaris:
Openbaar 2016
Openbaar per 1 januari 2016
Auteur: Openbaarheidsrun-script (DvL)
Nationaal Archief, Den Haag - 2015 december 21
Copyright: cc0
Openbaar 2016
3
I N H O U D S O P G A V E
BLOK A250, 2.02.05.02, Ministerraad.....................................................................43
3. Raad van Ministers, Raad van Ministers van het Koninkrijk en onderraden, 1945 juli -1975....43
3.01 Meerdere lichamen............................................................................................................................43
18. Notulen Ministerraad, Raad van Ministers van het Koninkrijk en onderraden, 1990.............44
18.01 MINISTERRAAD (MR).......................................................................................................................44
18.02 RIJKSMINISTERRAAD (RMR)...........................................................................................................50
18.03 ONDERRADEN EN MINSTERIËLE COMMISSIES...............................................................................51
18.03.02 Raad voor Economische Aangelegenheden (REA)................................................................51
18.03.03 Raad voor Europese Zaken (REZ)...........................................................................................51
18.03.04 Raad voor de Rijksdienst (RDD)............................................................................................52
18.03.05 Raad voor de Rijksdienst en Inkomensaangelegenheden (RRDIA).....................................53
18.03.06 Raad voor de Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne (RROM)..........................................54
18.03.07 Raad voor de Ontwikkelingssamenwerking (ROS)...............................................................55
18.03.08 Raad voor het Sociaal en Cultureel Beleid (RSCB)................................................................55
18.03.09 Raad voor Wetenschaps- Technologie- en Informatiebeleid (RWTI).................................56
18.03.10 Ministeriële Commissie Sociale Vernieuwing (MCSV)..........................................................56
18.03.14 Ministeriële Commissie Emancipatiebeleid (MCE)...............................................................57
18.03.15 Ministeriële Commissie Effieciencyverbetering (MCEV).......................................................58
BLOK A251, 2.03.01, Ministeries voor Algemeene Oorlogvoering van het
Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken (AZ): Kabinet van de Minister-President
(KMP)........................................................................................................................61
A Nota's en toegangen (in serie).................................................................................................... 61
B Periode (1924)1942-1969(1975).................................................................................................. 62
0 Ministeries voor Algemene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken (AZ) /
Kabinet van de Minister-President (KMP)...............................................................................................62
01 Organisatie.......................................................................................................................................62
02 Personeel.........................................................................................................................................62
04 Diensten..........................................................................................................................................62
04.4 Buitenlandse Inlichtingendienst (BID)...................................................................................62
3 Maatschappelijke wetenschappen........................................................................................................62
35 Openbaar bestuur...........................................................................................................................62
351.75 Openbare orde en veiligheid...............................................................................................62
BLOK B20004, 2.04.87, Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Binnenlands
Bestuur: Bestuurszaken en Kabinetszaken............................................................65
3 ORGANISATIE VAN HET BINNENLANDS BESTUUR....................................................................65
3.7 Voorbereidende en uitvoerende colleges...........................................................................................65
3.7.3 Burgemeesters.............................................................................................................................65
3.7.3.02 Onderzoek naar functioneren tijdens oorlogsjaren.........................................................65
BLOK B20312, 2.04.67, Ministerie van Binnenlandse Zaken: Zuivering van
Ambtenaren en de Nederlandse Orden..................................................................67
A Zuivering van ambtenaren......................................................................................................... 67
1 Ministerie van Binnenlandse Zaken, Afdeling Binnenlands Bestuur, Bureau Zuivering en
Rechtsherstel.............................................................................................................................................67
1.1 Stukken van algemene aard...........................................................................................................67
BLOK B24057, 2.04.57, Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Binnenlands
Bestuur....................................................................................................................69
II Dossiers...................................................................................................................................... 69
4
Openbaar 2016
b07. Organisatie van het Binnenlands Bestuur.......................................................................................69
07.531(-2) Burgemeesters....................................................................................................................69
BLOK B24512, 2.04.77, Ministerie van Binnenlandse Zaken: Bureau Invordering. 71
Persoonsdossiers............................................................................................................................ 71
BLOK B25050, 2.04.74, Bureau Afwikkeling Nederlandse Arbeidsdienst (NAD) c.a.
..................................................................................................................................73
1. OPBOUWDIENST (OD)................................................................................................................ 73
1.2 Naar onderwerp ingedeelde stukken..................................................................................................73
1.2.2 Personeel......................................................................................................................................73
BLOK C37, 2.21.351, J.M.A.H. Luns [levensjaren 1911-2002].....................................75
B. Bescheiden onder openbaarheidsbeperking.............................................................................75
B.3 (Oud-)Secretaris-Generaal NAVO.......................................................................................................75
BLOK C43, 2.21.381, J.P. van der Reijden [levensjaren 1927-2006]..........................77
C Openbaar leven........................................................................................................................... 77
C.1 Algemeen..............................................................................................................................................77
C.1.3 Publicaties van derden.................................................................................................................77
C.2 Politieke loopbaan...............................................................................................................................77
C.2.2 Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.......................................................77
C.3 Niet-politieke bestuurlijke loopbaan..................................................................................................77
C.3.3 Omroepwezen.............................................................................................................................77
C.3.3.1 Voorzitter van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS)...................................................77
C.3.3.2 Voorzitter van Veronica......................................................................................................78
C.3.3.2.1 Voorzitter van Veronica Omroep Organisatie (VOO).................................................78
C.4 Nevenfuncties.....................................................................................................................................78
C.4.1 Activiteiten en functies in de gezondheidszorg en ziektekostenverzekeringen.......................78
C.4.1.8 Voorzitter van het Landelijk Beraad Contract-Catering in de gezondheidszorg..............78
C.4.1.13 Overige activiteiten en aangelegenheden........................................................................79
C.4.3 Activiteiten en functies in het bedrijfsleven en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie...........79
C.4.3.3 Overige activiteiten en aangelegenheden.........................................................................79
C.4.4 Activiteiten en functies in de sport.............................................................................................79
C.4.4.2 Voorzitter van de projectgroep planontwikkeling multifunctionele accomodatie.........79
C.4.4.3 Adviseur en interim manager bij Feyenoord.....................................................................80
C.4.4.6 Overige activiteiten en aangelegenheden........................................................................80
BLOK C22078, 2.21.183.30, Collectie 329 W.H. van Helsdingen..............................81
VI. ZAKEN BUITEN NEDERLANDS-INDIË, SURINAME EN DE NEDERLANDSE ANTILLEN..............81
BLOK C22081, 2.21.183.36, Collectie 359 P.J.A. Idenburg........................................83
4. Diversen..................................................................................................................................... 83
BLOK C22198, 2.21.241, Collectie 462 Ph.A.N. Houwing.........................................85
II. STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN..........................................................85
A. STAATSCOMMISSIES EN REGERINGSOPDRACHTEN...........................................................................85
BLOK C22200, 2.21.249, Collectie 464 C.J. Warners................................................87
B DOOR WARNERS TOEGEVOEGDE STUKKEN..............................................................................87
BLOK C22509, 2.21.262, Collectie 523 E. Hijmans...................................................89
II. Overige stukken......................................................................................................................... 89
Openbaar 2016
5
BLOK C23815, 2.21.291, Collectie 576 H.J. de Koster................................................91
I ALGEMEEN.................................................................................................................................... 91
II BIJZONDER................................................................................................................................. 92
B Aktiviteiten in het bedrijfsleven............................................................................................................92
D Aktiviteiten op politiek gebied..............................................................................................................92
b) Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (1967-1971)....................................................................92
c) Minister van Defensie (1971-1973)...................................................................................................92
d) Lid van de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal (1973-1981).........................................92
f) Overige politieke aktiviteiten...........................................................................................................93
F Betrekkingen met het Koninklijk Huis...................................................................................................93
BLOK C24550, 2.21.183.44, Collectie 358 M.A.M. Klompé......................................95
A. ZENDING 1984........................................................................................................................... 95
1 STUKKEN BETREFFENDE KABINETSFORMATIES EN DE SAMENSTELLING VAN MINISTERIES...........95
4 BRIEFWISSELING....................................................................................................................................95
5 GRIJZE DOSSIERS...................................................................................................................................95
B. AANVULLING APRIL 1986.......................................................................................................... 97
1 Stukken betreffende binnenlandse aangelegenheden.........................................................................97
2 Stukken betreffende buitenlandse aangelegenheden..........................................................................97
C. AANVULLING DECEMBER 1986................................................................................................. 98
1 Archivalia.................................................................................................................................................98
3 Documentatie en varia...........................................................................................................................98
D. AANVULLING 1987..................................................................................................................... 99
BLOK C24552, 2.21.183.48, Collectie 311 H.A. Korthals..........................................101
BLOK C24571, 2.21.183.70, Collectie 282 Dr. J.H. van Roijen..................................103
D. VOORLOPIGE LIJST VAN ARCHIVALIA, AFKOMSTIG VAN DR. J.H. VAN ROIJEN (1905-1991),. 103
AANVULLING 1991....................................................................................................................................103
1. Briefwisseling..................................................................................................................................103
BLOK C25071, 2.21.085, Collectie 148 Heldring......................................................105
G. Aanvulling 2004: Stukken afkomstig van Jérôme Louis Heldring (geb. 1917).........................105
BLOK C25123, 2.21.156, Collectie 194 D.U. Stikker.................................................107
I Eerste Zending............................................................................................................................ 107
1 Persoonlijke Aangelegenheden............................................................................................................107
II Zending, 1977............................................................................................................................ 108
BLOK C25129, 2.21.163, Collectie 240 H.W. Tilanus...............................................109
Hendrik Willem Tilanus (1884-1966)........................................................................................... 109
1e afdeling: persoonlijke papieren..........................................................................................................109
I Openbaar leven................................................................................................................................109
A. Algemeen..................................................................................................................................109
1. Ingekomen brieven en minuten van uitgaande brieven.....................................................109
4. Teksten van en aantekeningen voor redevoeringen..........................................................109
B. Staatkundige functies...............................................................................................................109
1. Partijfunctionaris in de Christelijk-historische Unie (1917-1966)........................................109
c. adviserend lid van het landelijk bestuur (1958-1965)....................................................109
3. Lid en voorzitter van verschillende commissies..................................................................110
II Particulier leven...............................................................................................................................110
BLOK C26202, 2.21.312, Persoonlijk archief van G.M.V. van Aardenne.................111
6
Openbaar 2016
2 Stukken betreffende zijn ambtelijk leven...................................................................................111
2.3 Minister van Economische Zaken (1977 - 1981, 1982 - 1986).............................................................111
2.3.2. Bijzonder....................................................................................................................................111
2.3.2.1 Economische en sociaal-economische aangelegenheden................................................111
2.3.2.2 Financiële aangelegenheden..............................................................................................111
2.3.2.3 Herstructurering van de scheepvaartsector......................................................................112
2.3.2.4 Overige aangelegenheden als minister.............................................................................112
2.3.2.5 Deelname aan conferenties en reizen...............................................................................112
2.3.2.6 Overige aangelegenheden waarover hij ambtshalve is geïnformeerd............................113
2.6 Overige functies (1959 - 1995)............................................................................................................113
2.6.5 Deelname aan reizen en symposia............................................................................................113
3 Documentatie............................................................................................................................. 115
BLOK C27039, 2.21.395, Collectie J.F.G.M. August de Meijer.................................117
2. Stukken na 1989........................................................................................................................ 117
2.2. Actuele aangelegenheden na 1990...................................................................................................117
2.2.2. Stukken betreffende openbare aangelegenheden..................................................................117
2.2.2.2. Sociale, economische en politieke aangelegenheden.....................................................117
2.3. Erfgoedaangelegenheden.................................................................................................................117
BLOK D18, 2.13.112, Ministerie van Defensie: Commandant der Zeemacht de
Nederlandse Antillen [vanaf 1986 in het Caraïbisch Gebied].................................119
3 COMMANDANT MARINIERSKAZERNE SAVANETA....................................................................119
3.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.................................................................................119
3.2.5 Personeelsaangelegenheden.....................................................................................................119
3.2.5.11 Gezondheidszorg..............................................................................................................119
5 STAFCOMMANDANT MARINIERS NEDERLANDSE ANTILLEN...................................................120
5.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen................................................................................120
5.2.5 Personeelsaangelegenheden....................................................................................................120
5.2.5.1 Algemeen...........................................................................................................................120
BLOK D85, 2.13.180, Ministerie van Defensie, Comité Verenigde Chefs van Staven
................................................................................................................................121
B Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.........................................................................121
4 Verdediging in bondgenootschappelijk verband en samenwerking met andere naties....................121
4.3 Overlegorganen.............................................................................................................................121
BLOK D27501, 2.13.71, Ministerie van Defensie te Londen; Ministerie van Oorlog
te Londen en afwikkeling daarvan........................................................................123
1. Het ministerie van Defensie te Londen, vanaf 21 augustus 1941 ministerie van Oorlog te
Londen, voortgezet vanaf 20 juni 1945 tot 25 april 1947 als bureau Londen departement van
Oorlog en de afwikkeling en de daarbij gedeponeerde archieven, 1940-1949............................123
1.1 HET ARCHIEF VAN HET MINISTERIE VAN DEFENSIE TE LONDEN, VANAF 21 AUGUSTUS 1941
MINISTERIE VAN OORLOG TE LONDEN, TOT 20 JUNI 1945...................................................................123
1.1.3 Buiten verbaal gehouden of geraakte stukken..........................................................................123
1.1.3.2 Niet serieel..........................................................................................................................123
1.1.3.2.1 Kabinet........................................................................................................................123
2. ARCHIEVEN GEVORMD ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE MINISTER VAN
DEFENSIE /OORLOG TE LONDEN VALLENDE INSTANTIES EN DE AFWIKKELING DAARVAN......124
2.6 HET ARCHIEF VAN DE KONINKLIJKE MILITAIRE MISSIE / BUREAU MILITAIR ATTACHé BIJ HR. MS.
AMBASSADE BIJ HET HOF VAN ST JAMES, 1940 - 1945.........................................................................124
2.6.2 Geheim.......................................................................................................................................124
BLOK E20218, 2.06.064, Sociaal Economische Raad (SER)....................................125
Openbaar 2016
7
B STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN..........................................................125
3 TAAKUITVOERING.................................................................................................................................125
3.2 ADVISEREN AAN DE REGERING....................................................................................................125
3.2.1 Commissies, subcommissies, werkgroepen en subwerkgroepen.......................................125
3.2.1.2 Bijzonder.......................................................................................................................125
3.3 TOEZICHT OP DE PUBLIEKRECHTELIJKE BEDRIJFSLICHAMEN...................................................126
3.3.1 Algemeen...............................................................................................................................126
3.3.2 (Hoofd)bedrijfschappen.......................................................................................................126
3.3.2.2 Stukken betreffende de bedrijfschappen, 1952 - 1979................................................127
3.3.3 (Hoofd)produktschappen.....................................................................................................127
3.3.3.1 Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, 1953 - 1979....................................127
3.3.3.2 Stukken betreffende de produktschappen, (1952) - 1979...........................................127
3.3.3.3 Overig............................................................................................................................127
3.4 STIMULEREN VAN NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN HET BEDRIJFSLEVEN..................................128
3.4.3 Consumentenzaken..............................................................................................................128
SUPPLEMENT 1988....................................................................................................................... 129
SUPPLEMENT 1989 NR. 2 EN 3..................................................................................................... 130
SUPPLEMENT 1995........................................................................................................................ 131
Commissie Sociale Verzekeringen...........................................................................................................131
BLOK F3, 2.08.69, Ministerie van Financiën: Verbaal Archief Administratie der
Belastingen (later) Directoraat-Generaal der Belastingen....................................133
BLOK F11, 2.08.78, Ministerie van Financiën: Algemene Index.............................415
B INDEXKOPIEËN.......................................................................................................................... 415
B.1 Indexkopieën, doorslagen en afschriften van stukken uit het verbaalarchief van het Ministerie van
Financiën..................................................................................................................................................415
Algemene Zaken.................................................................................................................................415
01 Binnenlands Bestuur. Buitenlandse Zaken. Volkenbond........................................................415
011 Binnenlands Bestuur..........................................................................................................415
0117 Gemeentezaken..........................................................................................................415
0118 Bijzondere maatregelen, beslissingen enz.. in verband met oorlog, oorlogsgevaar of
andere buitengewone omstandigheden...........................................................................415
03 Sociale Zaken............................................................................................................................416
034 Werkverruiming, werkverschaffing en steunverlening...................................................416
0349 Fondsen.....................................................................................................................416
035 Volksgezondheid en Volkshuisvesting.............................................................................417
0352 Volkshuisvesting........................................................................................................417
036 Bijzondere vormen van steunverlening...........................................................................417
0361 Landarbeiderswet.......................................................................................................417
04 Onderwijs. Kunsten. Wetenschappen en Erediensten. Cultuurbescherming.
Volksvoorlichting...........................................................................................................................417
044 Erediensten.......................................................................................................................417
09 Geld-, Bank- en Beurswezen. Kredietwezen..........................................................................417
091 Geldwezen.........................................................................................................................418
0913 Wissels, assignaties, chèques....................................................................................418
1 Belastingen.......................................................................................................................................418
10 Algemeen..................................................................................................................................418
101 Natuurschoonwet..............................................................................................................418
106 Cassatie..............................................................................................................................418
1062 Vertoogschriften door de minister ingezonden.......................................................418
1063 Beslissingen, waarbij van het instellen van beroepen in cassatie wordt afgezien. .418
11 Directe Belastingen...................................................................................................................418
110 Algemeen...........................................................................................................................418
1100 Algemeen....................................................................................................................418
111 Belastingen naar inkomen en vermogen..........................................................................419
8
Openbaar 2016
1116 Belasting van de dode hand.......................................................................................419
1119 Andere belastingen naar inkomen en vermogen en andere wetten betreffende
heffing van belastingen naar inkomen en vermogen.......................................................419
114 Winstbelasting...................................................................................................................419
1142 Belastingplichtigheid..................................................................................................419
1144 Tarief: jaar waarover de belastbare som wordt berekend........................................419
1148 Overgansbepalingen..................................................................................................419
115 Dividendbeperking............................................................................................................420
1153 Superdividendbelasting.............................................................................................420
1155 Belasting op de herkapitalisatie................................................................................420
119 Directe belastingen met een tijdelijk karakter.................................................................420
1191 Geblokkeerde Markenbelasting.................................................................................420
12 Successie, registratie, zegel......................................................................................................420
121 Successie............................................................................................................................420
1210 Algemeen....................................................................................................................420
1213 Recht van schenking...................................................................................................420
122 Registratie..........................................................................................................................421
1220 Algemeen....................................................................................................................421
123 Zegel...................................................................................................................................421
1230 Algemeen....................................................................................................................421
13 Invoerrechten en Accijnzen.......................................................................................................421
132 Accijnzen.............................................................................................................................421
1322 Gedistilleerdaccijns.....................................................................................................421
1324 Tabaksaccijns..............................................................................................................421
14 Andere indirecte belastingen...................................................................................................422
141 Omzetbelasting.................................................................................................................422
1410 Algemeen....................................................................................................................422
1412 Algemeen....................................................................................................................422
1416 Bijzondere regelingen en vergunningen...................................................................422
143 Couponbelasting (Wet ingaande 1 jan. 1942 vervallen)...................................................422
1430 Algemeen...................................................................................................................422
145 Motorrijtuigenbelasting....................................................................................................422
1451 Bijzondere kaarten en vergunningen. Vrijstellingen.................................................422
146 Rijwielbelasting.................................................................................................................423
1460 Algemeen...................................................................................................................423
1464 Vrijstellingen..............................................................................................................423
149 Waardevermeerdering van onroerende goederen. Brandweerbelasting.......................423
1491 Waardevermeerdering van onroerende goederen...................................................423
15 Verschillende heffingen enz., waarbij de rijksbelastingadministratie is betrokken..............423
152 Provinciale heffingen........................................................................................................423
1522 Weggeld......................................................................................................................423
16 Invordering...............................................................................................................................423
161 Directe Belastingen............................................................................................................423
1611 Wetgeving en uitvoeringsvoorschriften.....................................................................423
17 Contentieus..............................................................................................................................424
170 Algemeen..........................................................................................................................424
1703 Strafvordering............................................................................................................424
17036 Verzet..................................................................................................................424
1704 Gratieverzoeken........................................................................................................424
17044 Motorrijtuigenbelasting.....................................................................................424
1706 Afdoening buiten proces...........................................................................................424
1707 Strafrecht....................................................................................................................424
17070 Algemeen............................................................................................................424
2 Personeel.........................................................................................................................................424
22 Ambtenarenreglementen........................................................................................................424
225 Overige rechten en verplichtingen...................................................................................424
2254 Schadevergoeding.....................................................................................................424
24 Bezoldiging, enz.......................................................................................................................425
Openbaar 2016
9
243 Vergoedingen....................................................................................................................425
244 Ongehuwdenaftrek..........................................................................................................425
249 Gratificaties, premies, bijzondere uitkeringen, enz........................................................425
25 Pensioensaangelegenheden en wachtgelden........................................................................425
251 Pensioensaangelegenheden.............................................................................................425
2510 Algemeen...................................................................................................................425
2515 Pensioengrondslagen................................................................................................425
27 Personeel van de Belastingdienst...........................................................................................426
270 Algemeen..........................................................................................................................426
2702 Sollicitaties................................................................................................................426
271 Benoeming en bevordering..............................................................................................426
2718 Contract-personeel....................................................................................................426
272 Ontslag en overlijden........................................................................................................426
2721 Algemene dienst........................................................................................................426
277 Detachering.......................................................................................................................426
28 Personeel van de Rijksgebouwendienst.................................................................................427
280 Algemeen..........................................................................................................................427
3 Comptabiliteit..................................................................................................................................427
33 Beheer van fondsen, stichtingen en kapitalen, afkomstig uit voormalige wees- en
momboirkamers...........................................................................................................................427
BLOK F23150, 2.08.37, Centrale Beleggingsraad...................................................429
A. Indicateurs en Agenda's.......................................................................................................... 429
B. Agenda's, presentielijsten, notulen en besluiten van de vergaderingen................................430
D. Correspondentie...................................................................................................................... 431
2. Correspondentie van 1966 - 1988.......................................................................................................431
3. Correspondentie betreffende onroerend goed zaken........................................................................431
BLOK F28061, 2.08.45, Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later
Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het
bureau van de Financiële Raad van de Ambassade der Nederlanden te Londen 433
2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE AANGELEGENHEDEN..................................................433
2.3 Taak....................................................................................................................................................433
2.3.3 Uitvoering van de financiële blokkeringsmaatregelen.............................................................433
2.3.3.2 Uitvoering van art. 2 van het KB A1...................................................................................433
BLOK F28064, 2.08.48, Ministerie van Financiën, Generale Thesaurie, Afdeling
Binnenlands Geldwezen; Afdeling Binnenlands Geldwezen; Directie Binnenlands
Geldwezen van de Administratie..........................................................................435
45 Aanschrijvingen (Rubriek 381)................................................................................................. 435
BLOK GE37153, 3.330.01, Microfilms Burgerlijke Stand Zuid-Holland
(Bezuidenhout)......................................................................................................437
A Gemeenten gelegen in Zuid-Holland (noordelijk gedeelte).....................................................437
BLOK GESUR01, 2.10.61, Microfiches Burgerlijke Stand Suriname:
Geboorteregisters van Paramaribo, en Erkenningenregisters van Paramaribo..439
A Geboorten................................................................................................................................. 439
BLOK H2, 2.02.14, Kabinet der Koningin [periode 1898-1945]..............................441
A Verbaal: wetten, koninklijke besluiten, kabinetsbrieven.........................................................441
B Zakenagenda's.......................................................................................................................... 443
10
Openbaar 2016
C Agenda's Buitenlandse Zaken.................................................................................................. 444
D Indices op het verbaal.............................................................................................................. 445
E Klappers op de indices.............................................................................................................. 446
F Bladwijzers op de indices.......................................................................................................... 447
H Omvangrijke bijlagen............................................................................................................... 448
M Geheim archief........................................................................................................................ 450
N Verbaalarchief Londen 1940 mei - 1945 mei en gewoon verbaal juni - december 1945.........451
N.1 Dagverbalen.......................................................................................................................................451
N.2 Toegangen.........................................................................................................................................451
N.3 Dossierarchief Londen, 1940 mei - 1945 mei...................................................................................452
BLOK H28024, 2.02.28, Tweede Kamer der Staten-Generaal..............................797
3 Ingekomen bescheiden van particulieren.................................................................................797
3.1 Verzoekschriften................................................................................................................................797
3.1.1 Commissie voor de Verzoekschriften (voor de Eerste en Tweede Kamer)..............................797
3.1.1.1 Voor de Eerste Kamer.........................................................................................................797
3.1.1.1.3 Verzoekschriften.........................................................................................................797
3.1.1.2 Voor de Tweede Kamer......................................................................................................797
3.1.1.2.3 Verzoekschriften........................................................................................................797
BLOK I24, 2.18.29, Nederlandse Spaarbankbond.................................................799
1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD.............................................................................................. 799
1.2 CORRESPONDENTIE..........................................................................................................................799
2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN.........................................................800
2.5 TAAKUITVOERING............................................................................................................................800
2.5.2 CONTROLE................................................................................................................................800
2.5.2.2 CONTROLE KRACHTENS DE WET TOEZICHT KREDIETWEZEN.......................................800
2.5.2.2.1 RICHTLIJNEN.............................................................................................................800
2.5.2.2.2 UITVOERING CONTROLE..........................................................................................800
2.5.3.2.2.1 ALGEMEEN........................................................................................................800
2.5.4 AANGELEGENHEDEN VOOR LEDEN..........................................................................................801
2.5.4.8 BEVEILIGING.....................................................................................................................801
BLOK I44, 2.19.168.01, Koninklijke Nederlandse Zwembond...............................803
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD................................................................................................ 803
Bondsbestuur..........................................................................................................................................803
STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD............................................................................................. 804
I. ORGANISATIE.......................................................................................................................................804
I.A ORGANISATIE VAN DE ZWEMBOND...........................................................................................804
Reglementering............................................................................................................................804
I.B SPORTEVENEMENTEN.................................................................................................................804
Europese Kampioenschappen.....................................................................................................804
I.E DOCUMENTATIE...........................................................................................................................804
Algemeen......................................................................................................................................804
Periodieken...................................................................................................................................804
III. COMMISSIES......................................................................................................................................804
Sportzaken (Sportcommissie)...........................................................................................................804
Commissie Elementair Zwemmen....................................................................................................804
BLOK I88, 2.19.203, Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)..............................807
A. ARCHIEF VAN HET HOOFDBESTUUR EN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE STAATKUNDIG
GEREFORMEERDE PARTIJ (SGP).................................................................................................. 807
A.1. ALGEMEEN........................................................................................................................................807
A.1.1. Agenda's en notulen.................................................................................................................807
A.1.3. Correspondentie.......................................................................................................................807
Openbaar 2016
11
A.2. BIJZONDER.......................................................................................................................................807
A.2.2. Publicaties van en over de SGP...............................................................................................807
B. ARCHIEF VAN HET LANDELIJK VERBAND VAN STAATKUNDIG GEREFORMEERDE
STUDIEVERENIGINGEN (LVSGS).................................................................................................. 808
B.1. ALGEMEEN........................................................................................................................................808
B.1.1. Agenda's, notulen en vergaderstukken...................................................................................808
D. ARCHIEF VAN DE STICHTING STUDIECENTRUM SGP (SSC)...................................................809
D.2. BIJZONDER......................................................................................................................................809
D.2.4. Publicaties...............................................................................................................................809
F. ARCHIEF VAN DE PROVINCIALE VERENIGING ZUID-HOLLAND VAN DE SGP..........................810
BLOK I91, 2.18.32, Amsterdamsche Bank...............................................................811
B. GEDEPONEERDE ARCHIEVEN .................................................................................................. 811
B.3. Archieven van dochterinstellingen ..................................................................................................811
B.3.3. Amsterdamsch Diamantkantoor NV, vanaf 1938 Amsterdamsche Bank voor België NV, vanaf
1972 Amro Bank voor België NV te Antwerpen 1937-1988................................................................811
B.3.3.3. Correspondentie ...............................................................................................................811
BLOK I92, 2.18.33, Rotterdamsche Bank................................................................813
A. ARCHIEF VAN HET HOOFDKANTOOR .....................................................................................813
A.6. Bedrijfsvoering .................................................................................................................................813
A.6.9. Vermogensbeheer ...................................................................................................................813
BLOK I108, 2.19.221, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie............................815
C. TAAKUITVOERING EN ACTIVITEITEN....................................................................................... 815
C.4. Bevordering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening..............................................................815
C.4.5. Visitatie.....................................................................................................................................815
C.4.5.1. Visitaties niet-opleidingsklinieken en maatschappen....................................................815
BLOK I20246, 2.19.037, Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA)......................817
A ALGEMEEN................................................................................................................................. 817
B BUREAU-ARCHIEVEN VAN FUNCTIONARISSEN.......................................................................818
B.3 G. J. Blok.............................................................................................................................................818
C Nader gevonden bescheiden, verspreid op de zolder..............................................................819
BLOK I20505, 2.18.27, NEDECO..............................................................................821
I. Eerste serie................................................................................................................................ 821
III. Buiten dossiers gehouden stukken en gedeponeerde stukken van ingenieurs, werkzaam aan
projecten...................................................................................................................................... 822
BLOK I20507, 2.18.23, Lindeteves-Jacoberg..........................................................823
3. Correspondentie....................................................................................................................... 823
6. Stukken betreffende het personeel.........................................................................................824
BLOK I20590, 2.20.30, Stichting voor Nederlands Onderwijs in Indonesië.........825
I. Archief kantoor Den Haag........................................................................................................ 825
A. Oprichting, statuten, liquidatie..........................................................................................................825
B. Besturen en commissies.....................................................................................................................825
1. S.N.O. Den Haag.............................................................................................................................825
BLOK I22249, 2.19.077.01, Nederlandse Christelijke Bond van Rijwielhandelaren
en Motorhandelaren.............................................................................................827
2. Vakbladen en documentatie.................................................................................................... 827
12
Openbaar 2016
BLOK I22251, 2.19.077.03, Nederlandse Christelijke Drogistenbond...................829
1. Archiefstukken.......................................................................................................................... 829
BLOK I23306, 2.19.042.47, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis...........................831
BLOK I23310, 2.19.042.39, Vereniging van Wetenschappelijke Archiefambtenaren
in Overheidsdienst. (VWAO).................................................................................833
BLOK I24602, 2.19.043, Broederschap van Notarissen.........................................835
1. Notulen..................................................................................................................................... 835
3. Overige stukken....................................................................................................................... 836
BLOK I24603, 2.19.044, Broederschap van Kandidaat-Notarissen......................837
2. NOTULEN EN VERGADERSTUKKEN......................................................................................... 837
3. OUDE RUBRIEKEN.................................................................................................................... 838
BLOK I24604, 2.19.045, Bilderberg Conferenties..................................................839
A. Plaatsingslijst I: Periode 1952-1970......................................................................................... 839
I. Stukken betreffende de plenaire conferenties...................................................................................839
II. Stukken betreffende het Steering Committee...................................................................................839
BLOK I25647, 2.19.042.60, Association Internationale de l'Histoire du Droit et des
Institutions............................................................................................................841
I. Stukken van het secretariaat J. Gilissen....................................................................................841
A. Stukken van algemene aard................................................................................................................841
B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen..................................................................................841
BLOK I26129, 2.19.112, Christen Democratisch Appèl (CDA): Partij......................843
1. Archief van het algemeen secretariaat.....................................................................................843
2. Archief van het partijbestuur................................................................................................... 846
3. Archieven van verkiezingscomités........................................................................................... 853
a. Verkiezingen Tweede Kamer, 1981.....................................................................................................853
b. Verkiezingen gemeenteraad, provinciale staten en Tweede Kamer 1982........................................856
c. Europese verkiezingen 1984................................................................................................................858
d. Verkiezingen Tweede Kamer 1986.....................................................................................................860
e. Algemeen.............................................................................................................................................861
f. Tussentijdse manifestaties..................................................................................................................865
4. Archief van de chef de bureau................................................................................................. 867
5. E-stukken: betreffende plaatselijke en provinciale afdelingen................................................871
6. Archief van het politiek secretariaat........................................................................................ 873
7. Archief van de Werkgroep Buitenland.....................................................................................880
8. Archief van de Wergkroep Voorlichting.................................................................................. 889
9. Archief van de redactie van CDAaktueel................................................................................. 890
10. Archief van de Stichting Kader en Vorming...........................................................................892
11. Archief van het Vrouwenberaad............................................................................................. 895
12. Archief van het Christen Decmocratisch Jongeren Appèl......................................................900
13. Gedeponeerde archieven....................................................................................................... 909
AANVULLING 1992........................................................................................................................ 911
I. ARCHIEF VAN DE PARTIJ: AANVULLING OP OUDE BLOKKEN TOT 1986 1980-1987..........................911
II. ARCHIEF VAN DE PARTIJ: JAARBLOK 1987..........................................................................................917
III. ARCHIEF VAN DE PARTIJ: JAARBLOK 1988........................................................................................921
IV. ARCHIEF VAN DE REDACTIE VAN CDACTUEEL..................................................................................927
Openbaar 2016
13
V. ARCHIEF VAN HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT........................................................................928
VI. NAGEKOMEN EN NOG IN TE VOEGEN STUKKEN.............................................................................942
AANVULLING DECEMBER 1993.................................................................................................... 943
BLOK I26147, 2.20.35, Koninklijke Paketvaart Maatschappij en de Koninklijke
Java China Paketvaart Lijnen (KPM / KJCPL).........................................................949
Aanvulling 2008........................................................................................................................... 949
BLOK I26154, 2.19.103.19, Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen............951
BLOK I26193, 2.19.042.86, Nederlandse Organisatie voor Internationale
Ontwikkelingssamenwerking (NOVIB), Bestuur en Directie................................957
Aanvulling op het archief van het bestuur en de directie van de N.O.V.I.B. 1984-1994 (1997) . .957
BLOK I27124, 2.19.087, Nederlands Instituut van Accountants............................961
A Archief van het Nederlands Instituut van Accountants, 1894-1967 (1981)...............................961
A.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen................................................................................961
A.2.8 Rechtspraak...............................................................................................................................961
A.2.8.1 Raad van Tucht..................................................................................................................961
BLOK I27141, 2.19.099, Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn...............963
Organisatieadviezen.................................................................................................................... 963
Bestuursarchief, houdende notulen van Vergaderingen van de Nationale Raad Voor
Maatschappelijk Werk. 1957-1989.............................................................................................. 964
Bestuursraad...........................................................................................................................................964
Dagelijks Bestuur....................................................................................................................................964
BLOK I27207, 2.19.042.08, Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen.........965
B. Code-archief: dossiers gevormd in de jaren 1953-1975..........................................................965
BLOK I27575, 2.19.042.20, Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het
Spoor- en Tramwegwezen: Archief.......................................................................967
II. Zending Veen........................................................................................................................... 967
BLOK I27587, 2.19.042.34, Nederlandse Vereniging voor Electrologie en
Röntgenologie; Nederlandse Vereniging voor Radiologie..................................969
Aanwinsten, maart 1992.............................................................................................................. 969
Aanvulling 1997............................................................................................................................ 971
BLOK I28523, 2.19.130, De Cliëntenbond...............................................................973
STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN............................................................973
Leden.......................................................................................................................................................973
BLOK J11, 2.09.79, Hoog Militair Gerechtshof en Advocaat-Fiscaal bij het Hoog
Militair Gerechtshof..............................................................................................975
1 HOOG MILITAIR GERECHTSHOF............................................................................................... 975
1.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen................................................................................975
1.2.1 Strafzaken in hoger beroep........................................................................................................975
1.2.1.2 Processtukken....................................................................................................................975
2 HOOG MILITAIR GERECHTSHOF/ADVOKAAT FISCAAL............................................................976
2.1 Stukken van algemene aard..............................................................................................................976
14
Openbaar 2016
2.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen................................................................................976
2.2.1 Strafzaken..................................................................................................................................976
2.2.1.1 Gegevenssystemen............................................................................................................976
BLOK J13, 2.09.85, Ministerie van Justitie: Bureau A van de Tweede Afdeling,
Bureau en (Onder) Afdeling Internationale Rechtshulp, Uitleveringsdossiers....977
Dossiers Internationale Rechtshulp............................................................................................. 977
01. Personen van wie de achternaam begint met de letter A................................................................977
02. Personen van wie de achternaam begint met de letter B................................................................977
03. Personen van wie de achternaam begint met de letter C................................................................977
04. Personen van wie de achternaam begint met de letter D...............................................................977
15. Personen van wie de achternaam begint met de letter P................................................................977
17. Personen van wie de achternaam begint met de letter S.................................................................977
BLOK J20, 2.09.91, Ministerie van Justitie: Directie Organisatie Rechtspleging en
Rechtshulp.............................................................................................................979
Notarissen.................................................................................................................................... 979
2. Registers..............................................................................................................................................979
Kamer van Toezicht over de Notarissen en Kandidaat-notarissen............................................980
BLOK J36, 2.09.107, Ministerie van Justitie: Afdeling Politie, Bureaus Kabinet en
Juridische Zaken.....................................................................................................981
1. Bureau Kabinet van de Afdeling Politie, 1945 - 1952................................................................981
1.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.................................................................................981
1.2.1 A, Collectieve informatie ten aanzien van zowel natuurlijke als rechtspersonen en periodieke
overzichten van het Bureau Nationale Veiligheid.............................................................................981
1.2.5 O, overige...................................................................................................................................981
BLOK J20002, 2.09.19, Krijgsraden te Velde e.a....................................................983
18 Dossiers van de krijgsraad voor de Landmacht te 's-Hertogenbosch....................................983
19 Dossiers van de krijgsraad voor de Landmacht te 's Gravenhave..........................................984
20 Dossier van de krijgsraad voor de Landmacht te Utrecht......................................................985
30 Registers, rolboeken en klappers op voornoemde archivalia waarbij de archiefnummers (=
dossiernummers) bekend zijn..................................................................................................... 986
31 Registers, rolboeken en klappers op voornoemde archivalia, waarbij de archiefnummers (=
dossiernummers) onbekend zijn................................................................................................. 987
BLOK J23900, 2.09.28, Hoge Raad der Nederlanden............................................989
C. Buitengerechtelijke zaken....................................................................................................... 989
C.2 Advisering inzake verzoeken om brieven van wettiging.................................................................989
BLOK J23906, 2.09.39, Centrale Raad van Beroep.................................................991
II. Periode 1930-1939.................................................................................................................... 991
B. Bijzonder deel.....................................................................................................................................996
1. Registers van aanhangig gemaakte zaken....................................................................................996
3. Getekende uitspraken op uitspraakdatum geordend..................................................................996
BLOK J25511, 2.09.22, Ministerie van Justitie, Verbaalarchief, 1915-1955;
Kabinetsarchief, 1915-1940...................................................................................999
A Verbalen, 1915-1955.................................................................................................................. 999
C Verbalen van de Vijfde Afdeling, 1939-1955...........................................................................1004
E Agenda's, indices en klappers, 1915-1955 (1958).....................................................................1007
Openbaar 2016
15
E.1 Algemeen Secretariaat / Algemene Zaken......................................................................................1007
E.2 1e Afdeling A.....................................................................................................................................1007
E.3 1e Afdeling B.....................................................................................................................................1007
E.4 1e Afdeling C....................................................................................................................................1008
E.5 2e Afdeling A....................................................................................................................................1008
E.6 2e Afdeling B....................................................................................................................................1009
E.8 2e Afdeling C (afgesplitst: 5e afdeling)............................................................................................1010
E.9 3e Afdeling A.....................................................................................................................................1010
E.10 3e Afdeling B (afgesplitst: 7e afdeling)...........................................................................................1010
E.11 3e Afdeling C.....................................................................................................................................1011
E.12 3e Afdeling D (opgegaan in 2e afdeling C)......................................................................................1011
E.13 4e Afdeling.......................................................................................................................................1011
E.14 5e Afdeling......................................................................................................................................1012
1934-1941...........................................................................................................................................1012
E.15 6e Afdeling......................................................................................................................................1012
E.16 7e Afdeling......................................................................................................................................1012
G Kabinetsarchief, 1915-1940..................................................................................................... 1014
Kabinetsdossiers....................................................................................................................................1014
Klappers..................................................................................................................................................1015
J Supplementen.......................................................................................................................... 1016
J.3 Stukken betreffende maatregelen in verband met de oorlogsdagen van mei 1940......................1016
BLOK J25524, 2.09.41.12, Adviescommissie voor de Rijksveldwacht..................1017
BLOK J25542, 2.09.35.01, Ministerie van Justitie: Dossiers Kerkgenootschappen
..............................................................................................................................1019
BLOK J25549, 2.09.45, Ministerie van Justitie: Rijksvreemdelingendienst (RVD) en
Taakvoorgangers..................................................................................................1021
2 Taakuitvoering......................................................................................................................... 1021
2.3 Toelating, verblijf en doorlating......................................................................................................1021
2.3.4 (Toelating voor) Verblijf...........................................................................................................1021
2.3.4.3 Registratie en algemeen toezicht....................................................................................1021
2.3.4.3.2 Uitvoering.................................................................................................................1021
BLOK J25551, 2.09.49, Nederlandse Beheersinstituut (NBI), Hoofdkantoor......1023
B. Rubriekmatig geordende bescheiden.................................................................................... 1023
B.4 Uitvoering Besluit Vijandelijk Vermogen E 133...............................................................................1023
B.4.3 Beheer van vijandelijk vermogen............................................................................................1023
B.4.3 DM Vorderingen op en schulden aan vijandelijk vermogen............................................1023
B.4.4 Beëindiging beheer over vermogens......................................................................................1023
B.4.4.1 Vijandelijk vermogen.......................................................................................................1023
B.4.4.1 EL Liquidatie van vijandelijk vermogen.....................................................................1023
B.4.5 Beheer van goederen en effecten en bijzondere beheren.....................................................1023
B.4.5.5 Landbouwbedrijven en -gronden...................................................................................1023
B.4.5.5 LRA Duitse gronden in Nederland.............................................................................1023
C. Decentraal gevormde bescheiden......................................................................................... 1024
C.1 Comptabiliteit..................................................................................................................................1024
C.1.2 Vermogensadministratie.........................................................................................................1024
BLOK J25555, 2.09.48.02, Raad voor het Rechtsherstel: Afdeling Rechtspraak 1025
1 CENTRALE GRIFFIE................................................................................................................... 1025
1.2 Zorg voor de organisatie en het personeel van afdeling Rechtspraak...........................................1025
1.2.1 Leden.........................................................................................................................................1025
16
Openbaar 2016
1.2.2 Substituut- en waarnemend griffiers......................................................................................1025
1.5 Voortgangscontrole en rapportage.................................................................................................1025
7 GRIFFIE VAN DE KAMER AMSTERDAM................................................................................... 1026
7.2 Correspondentie van de griffier......................................................................................................1026
7.2.1 organisatie en personeel.........................................................................................................1026
7.4 Procesdossiers.................................................................................................................................1026
BLOK K1, 2.10.62, Netherland Forces Intelligence Service [NEFIS] en Centrale
Militaire Inlichtingendienst [CMI] in Nederlands-Indië......................................1027
II. INVENTARIS PERIODE 1945-1949 (1950)................................................................................1027
2. COUNTER INTELLIGENCE RESEARCH & SECURITY...........................................................................1027
2.5 WAR CRIME SECTION / JAPANSE ZAKEN...................................................................................1027
2.5.4 COLLABORATIE...................................................................................................................1027
2.5.4.1 N.S.B............................................................................................................................1027
BLOK K23099, 2.10.54, Ministerie van Koloniën en opvolgers: Dossierarchief. 1029
B DOSSIERS................................................................................................................................ 1029
-1 TAAK VAN DE ORGANEN...................................................................................................................1029
-1.81 VERKEER EN VERVOER............................................................................................................1029
-1.814 Verkeer en vervoer in de lucht.........................................................................................1029
-1.814 Luchtvaart in diverse landen.......................................................................................1029
-1.816 Post...................................................................................................................................1029
-1.816 Algemeen....................................................................................................................1029
BLOK K23105, 2.10.19.02, Algemene Leider 2e Algemene Volkstelling Suriname
(1950).....................................................................................................................1031
1 STUKKEN BETREFFENDE DE TELLING...................................................................................... 1031
1.1 Telkaarten van de personentelling...................................................................................................1031
1.1.01 Paramaribo..............................................................................................................................1031
1.1.02 District Suriname....................................................................................................................1032
1.1.04 District Commewijne..............................................................................................................1032
1.1.05 District Coronie.......................................................................................................................1033
1.1.06 District Nickerie.......................................................................................................................1033
BLOK K23120, 2.10.41, Kabinet van de Vice-Minister-President en Kabinet voor
Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse Zaken..................................................1035
A STUKKEN VAN ALGEMENE AARD............................................................................................ 1035
B STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN........................................................1036
3 TAAKUIVOERING.................................................................................................................................1036
3.1 STAATSRECHTELIJKE VERHOUDING..........................................................................................1036
3.1.1 Algemeen.............................................................................................................................1036
3.1.2 Statuut.................................................................................................................................1036
3.2 ZORG VOOR HET FUNCTIONEREN VAN LICHAMEN, ORGANEN, INSTELLINGEN EN
FUNCTIONARISSEN..........................................................................................................................1036
3.2.1 Gouverneurs........................................................................................................................1036
3.2.1.1 Persoonlijk...................................................................................................................1036
3.2.1.1.3 Suriname.............................................................................................................1036
3.2.2 Administratief apparaat (Kabinet van de gouverneur).....................................................1036
3.2.2.2 Nederlandse Antillen..................................................................................................1036
3.2.3 Regering, volksvertegenwoordiging en -vertegenwoordigers.........................................1037
3.2.3.1 Nederlandse Antillen en Suriname.............................................................................1037
3.3 BEVORDEREN VAN EEN TOEZICHT OP DE UITOEFENING VAN DE TAAK VAN LICHAMEN,
ORGANEN, INSTELLINGEN EN FUNCTIONARISSEN........................................................................1037
3.3.1 Grondwet, Staatregelingen, Eilandenregelingen en Eilandenverordeningen...................1037
Openbaar 2016
17
3.3.1.1 Nederlandse Antillen...................................................................................................1037
3.3.2 Financiën.............................................................................................................................1037
3.3.2.1 Nederlandse Antillen...................................................................................................1037
3.3.2.2 Suriname.....................................................................................................................1037
3.4 FONDSEN VOOR DE VERLENING VAN HULP EN BIJSTAND.......................................................1037
3.4.1 Fondsen ten behoeve van de Nederlandse Antillen en Suriname....................................1037
3.4.1.1 Technische Bijstand.....................................................................................................1037
3.4.1.1.9 Openbare gezondheid en volkshuisvesting.......................................................1037
3.4.2 Fondsen ten behoeve van de Nederlandse Antillen.........................................................1038
3.4.2.2 Driejarenplan voor de ontwikkeling van Bonaire en de Bovenwindse Eilanden.....1038
3.4.2.2.1 Algemeen............................................................................................................1038
3.4.2.3 Urgentieplan Aruba en Curaçao.................................................................................1038
3.4.2.4 Meerjarenplannen......................................................................................................1038
3.4.2.4.3 Economische aangelegenheden........................................................................1038
3.4.3. Fondsen ten behoeve van Suriname................................................................................1038
3.4.3.2. Tienjarenplan Suriname............................................................................................1038
3.4.3.2.1. Algemeen...........................................................................................................1038
3.4.3.2.2. Financiering.......................................................................................................1039
3.4.3.2.3. Economische aangelegenheden.......................................................................1039
3.5. BUITENLANDSE ONTWIKKELINGSFONDSEN...........................................................................1039
3.5.2 Nederlandse Antillen..........................................................................................................1039
3.5.3. Suriname............................................................................................................................1039
3.6. VERTEGENWOORDIGINGEN VAN NEDERLAND VOOR DE ONTWIKKELINGSHULP AAN DE
NEDERLANDSE ANTILEN EN SURINAME.........................................................................................1039
3.7. ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN.......................................................................................1040
3.7.3. Handel en industrie...........................................................................................................1040
3.7.3.3. Suriname....................................................................................................................1040
3.7.4. Landbouw..........................................................................................................................1040
3.7.4.3. Suriname...................................................................................................................1040
3.7.5. Arbeidsaangelegenheden.................................................................................................1040
3.7.5.1. Nederlandse Antillen en Suriname...........................................................................1040
3.7.5.2. Nederlandse Antillen.................................................................................................1040
3.7.5.3. Suriname....................................................................................................................1040
3.8. MAATSCHAPPELIJKE ZORG.......................................................................................................1041
3.8.4. Verzekeringswezen............................................................................................................1041
3.8.4.2. Suriname....................................................................................................................1041
3.9. OPENBARE GEZONDHEID EN VOLKSHUISVESTING.................................................................1041
3.9.3 Suriname.............................................................................................................................1041
3.10. CULTUUR, VOLKSONTWIKKELING EN -OPVOEDING.............................................................1041
3.10.4. Onderwijs.........................................................................................................................1041
3.10.4.3. Suriname..................................................................................................................1041
3.11. VERKEER EN VERVOER..............................................................................................................1041
3.11.3. Luchtvaartaangelegenheden............................................................................................1041
3.11.3.2. Nederlandse Antillen................................................................................................1041
3.11.4. Telecommunicatie............................................................................................................1042
3.11.4.2. Nederlandse Antillen................................................................................................1042
3.11.4.3. Suriname..................................................................................................................1042
3.12 DEFENSIEAANGELEGENHEDEN................................................................................................1042
3.12.1. Nederlandse Antillen en Suriname..................................................................................1042
3.12.2. Nederlandse Antillen.......................................................................................................1042
3.13. JUSTITIELE AANGELEGENHEDEN.............................................................................................1043
3.13.1. Nederlandse Antillen en Suriname..................................................................................1043
3.13.3. Suriname...........................................................................................................................1043
BLOK K23122, 2.10.49, Commissariaat voor Indische Zaken..............................1045
3 Afdeling B-I.............................................................................................................................. 1045
3.1 Verbalen burgerlijk personeel: werving en opleiding.....................................................................1045
18
Openbaar 2016
3.2 Dossiers burgerlijk personeel: werving en opleiding......................................................................1045
3.2.4 Toezicht op in Nederland studerende Indonesische studenten............................................1045
3.2.5 Uitzending van Nederlanders voor de Indische Dienst..........................................................1045
3.2.10 Behandeling van individuele probleemgevallen..................................................................1046
4 Afdeling B-II............................................................................................................................. 1047
4.1 Verbalen burgerlijk personeel: Verloven en pensioenen................................................................1047
4.2 Dossiers en series: op onderwerp geordende stukken..................................................................1048
4.2.3 Regeling verlof en verlofsbezoldiging....................................................................................1048
4.2.6 Regeling terugkeer naar Nederlands-Indië............................................................................1048
4.2.8 Herplaatsing van met verlof zijnde en ontslagen ambtenaren.............................................1048
4.2.9 Verlening van voorschotten...................................................................................................1048
4.2.10 Toekenning pensioenen, wachtgelden en onderstanden...................................................1048
6 Afdeling C................................................................................................................................ 1049
6.1 Verbalen militaire personele zaken.................................................................................................1049
6.2 Dossiers en series militaire personele zaken..................................................................................1049
6.2.10 Toezicht op het KNIL en op de Koloniale Reserve...............................................................1049
6.2.10.3 Stamboekbeheer...........................................................................................................1049
BLOK O22605, 2.14.24, Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Centrale
Raad voor de Kernenergie....................................................................................1051
ARCHIEF VAN DE CENTRALE RAAD VOOR DE KERNENERGIE, 1963-1973..................................1051
B STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD....................................................................................................1051
Stukken betreffende het organisme................................................................................................1051
Stukken betreffende de taak............................................................................................................1051
CONGRESSEN..............................................................................................................................1057
DIVERSEN....................................................................................................................................1057
DOCUMENTATIE.........................................................................................................................1058
EURATOM..............................................................................................................................1058
ARCHIEF VAN DE COMMISSIE AD HOC URANIUMVOORRADEN, 1964-1965............................1059
B STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD....................................................................................................1059
Stukken betreffende het organisme................................................................................................1059
Stukken betreffende de taak...........................................................................................................1059
ARCHIEF VAN DE COMMISSIE AD HOC SCHEEPSREACTOR (C.S.R.), 1965-1971........................1060
B STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD...................................................................................................1060
Stukken betreffende het organisme...............................................................................................1060
Stukken betreffende de taak...........................................................................................................1060
CONGRESSEN..............................................................................................................................1060
DOCUMENTATIE (in volgorde van binnenkomst; zie ook "Diversen", CSR inv.nr.71)...............1061
BLOK O27500, 2.14.29.01, Nederlandse Organisatie voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO): Keramisch Instituut.....................1063
D Verslagen e.d........................................................................................................................... 1063
G Publiciteit................................................................................................................................ 1064
H Correspondentie..................................................................................................................... 1065
J Samenwerking, Commissies, etc............................................................................................. 1066
K Normalisatie............................................................................................................................ 1067
L Machines, Apparaten, Materialen, etc.................................................................................... 1068
BLOK O27503, 2.14.29.04, Nederlandse Organisatie voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO): Centraal Instituut voor Materiaal
Onderzoek...........................................................................................................1069
BLOK O27507, 2.14.30, Nederlandse Organisatie voor Toegepast
Openbaar 2016
19
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO): Metaal Instituut............................1071
Opdrachtdossiers OD-nummers................................................................................................ 1071
Stukken betreffende de organisatie........................................................................................... 1072
BLOK O27509, 2.14.36.02, Nederlandse Organisatie voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO): Nijverheidsorganisatie.................1073
I. OUDSTE SERIE, 1932-CA. 1965................................................................................................. 1073
II. DOSSIERMAPPEN, CA, 1961/1965-1980.................................................................................1082
BLOK O27511, 2.14.36.01, Nederlandse Organisatie voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO): Centrale Organisatie....................1083
I. DOSSIERS................................................................................................................................ 1083
C. Bestuur...............................................................................................................................................1083
D. Materieel en financiën......................................................................................................................1083
F. Werkzaamheden................................................................................................................................1083
II. BUITEN DE DOSSIERS AANGETROFFEN STUKKEN................................................................1084
BLOK O27512, 2.14.36.26, Nederlandse Organisatie voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO): Centraal Proefdierenbedrijf.........1085
BLOK O27513, 2.14.36.09, Nederlandse Organisatie voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO): Instituut voor Gezondheidstechniek
..............................................................................................................................1087
STUKKEN IN CODE (1944-1949)................................................................................................. 1087
BLOK O27514, 2.14.36.08, Nederlandse Organisatie voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO): Medisch-Physisch Instituut.........1089
A. Op dossiercode geordende stukken...................................................................................... 1089
B. Niet op dossiercode geordende stukken...............................................................................1090
BLOK O27527, 2.14.36.25, Nederlandse Organisatie voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO): Radiobiologisch Instituut.............1091
BLOK O27536, 2.14.36.06, Nederlandse Organisatie voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO): Gezondheidsorganisatie..............1093
04. BESTUURSORGANEN........................................................................................................... 1093
05 WERKZAAMHEDEN, ONDERZOEK........................................................................................ 1094
BLOK O27550, 2.14.21, Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Afdeling
Financiële Controle en Boekhouding..................................................................1095
I. Stukken van algemene aard.................................................................................................... 1095
BLOK O27554, 2.14.04, Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling......................1097
ARCHIEF 1986-1994.................................................................................................................... 1097
BLOK P8, 2.25.68, De Nederlandsche Bank NV (DNB).........................................1099
I. Secretariearchief, archieven van afdelingen van de Hoofdbank en archieven van de
Bankkantoren, 1814 - 1995......................................................................................................... 1099
A. Bescheiden, niet geordend naar onderwerp....................................................................................1099
20
Openbaar 2016
A.02 Correspondentie......................................................................................................................1099
C. Taken..................................................................................................................................................1100
C.03 Reguleren waarde gulden.........................................................................................................1100
C.03.01 Uitvoering en naleving van de regelgeving met betrekking tot het deviezenverkeer. 1100
BLOK S19, 2.15.55, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
Rijksverzekeringsbank.........................................................................................1105
2 Organisatie............................................................................................................................... 1105
2.2 Organisatie specifiek........................................................................................................................1105
2.2.4 Personeel..................................................................................................................................1105
2.2.4.2 Uitvoering........................................................................................................................1105
BLOK S20, 2.15.56, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Dossiers
van Personeelsleden, ontslagen in de periode (1932) 1933-1991.........................1107
BLOK S23904, 2.09.21, Centraal Medisch Tuchtcollege.......................................1109
DOSSIERS UITSPRAKEN CENTRAAL MEDISCH TUCHTCOLLEGE................................................1109
BLOK W28505, 2.16.77, Generale Commissie [vanaf 1932 Rijksdienst ter
Uitvoering van de] Zuiderzeesteunwet.................................................................1111
1 GENERALE COMMISSIE.............................................................................................................. 1111
1.2 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN...........................................................1111
1.2.2 Taakuitvoering...........................................................................................................................1111
1.2.2.1 TEGEMOETKOMING IN DE SCHADE TEN GEVOLGE VAN AFSLUITING EN INPOLDERING
VAN DE ZUIDERZEE IN HET ALGEMEEN.......................................................................................1111
BLOK X11, 2.27.19, Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
(CRM).....................................................................................................................1113
1 Centrale Afdelingen................................................................................................................... 1113
1.05 Centrale Directie Personeelszaken en Arbeidsvoorwaarden (CDPA)............................................1113
BLOK X23924, 2.15.40, Inspecteurs van het Staatstoezicht op Krankzinnigen en
Krankzinnigengestichten......................................................................................1115
4. Het C-archief, 1930-1961.......................................................................................................... 1115
4.2 Bijzonder...........................................................................................................................................1115
4.2.2 Taak...........................................................................................................................................1115
4.2.2.3 Toezicht op de zorg voor de patiënten............................................................................1115
4.2.2.3.4 Geneeskundige en geestelijke verzorging...............................................................1115
BLOK X23928, 2.04.72.01.ead.xml, Commissie voor de Zuivering van Radioomroeppersoneel, Radio-omroep Herrijzend Nederland, Stichting RadioNederland in de Overgangstijd en de Regeringscommissaris voor het
Radiowezen, 1945-1957.........................................................................................1117
Commissie voor de Zuivering van het Radio-Omroeppersoneel...............................................1117
BLOK Y20601, 2.22.06, Losse Aanwinsten verworven na 1980............................1119
BLOK Z1, 2.05.81, Ministerie van Buitenlandse Zaken: Bewindslieden...............1121
03 MR. H. VAN DEN BROEK......................................................................................................... 1121
03.3 Minister, 1982-1993........................................................................................................................1124
03.3.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.....................................................................1124
Openbaar 2016
21
03.3.2.2 Taken..............................................................................................................................1124
03.3.2.2.5 Politieke zaken.......................................................................................................1124
BLOK Z15, 2.05.90, Nederlands Gezantschap in China (Peking, Chunking, Nanking)
..............................................................................................................................1125
INVENTARIS ARCHIEF GEZANTSCHAP, 1904-1941......................................................................1125
II STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN...................................................................1125
Q SANITAIRE AANGELEGENHEDEN..................................................................................................1125
S. PERSONALIA EN VARIA............................................................................................................1125
s.4 Verschillende aangelegenheden over Nederlanders.......................................................1125
ARCHIEF GEZANTSCHAPSBUREAU CHUNKING, 1938-1941.......................................................1126
II STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN..................................................................1126
BLOK Z23, 2.05.102, Nederlands Gezantschap te Frankrijk (Parijs).....................1127
INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GEZANTSCHAP TE FRANKRIJK (PARIJS) 1866-1940.1127
II. BIJZONDER.........................................................................................................................................1127
DEEL II................................................................................................................................................1127
LETTER A; Personeel, aangelegenheden van het gezantschap, diplomatieke betrekkingen en
-vertegenwoordigers, corps diplomatique, belangenbehartiging............................................1127
Personeel................................................................................................................................1127
BLOK Z36, 2.05.117, Ministerie van Buitenlandse Zaken: Code-archief 1945-1954
..............................................................................................................................1129
B. CODE ARCHIEF 0 t/m 999....................................................................................................... 1129
3 Juridische aangelegenheden...............................................................................................................1129
31 Volkenrecht en internationaal recht............................................................................................1129
313 Oorlogsrecht..........................................................................................................................1129
313.0 Algemeen (Oorlog, oorlogsdocumentatie, oorlogscensuur, verzet)...........................1129
313.1 Oorlogsrecht ten aanzien van personen.......................................................................1129
313.121 Opsporing en inlichtingen Nederlanders..............................................................1129
C. CODE ARCHIEF GEHEIM.......................................................................................................... 1130
4 Aangelegenheden van openbare orde, openbare zedelijkheid, gezondheidszorg, veiligheid,
volkshuisvesting en leefmilieu...............................................................................................................1130
41 Openbare orde..............................................................................................................................1130
413 Personen................................................................................................................................1130
413.0 Algemeen.......................................................................................................................1130
413.02 Inlichtingen omtrent personen.............................................................................1130
BLOK Z37, 2.05.118, Ministerie van Buitenlandse Zaken: Code-archief 1955-1964
...............................................................................................................................1131
B Codearchief............................................................................................................................... 1131
3 Juridische aangelegenheden................................................................................................................1131
31 Volkenrecht en Internationaal recht.............................................................................................1131
313 Oorlogsrecht...........................................................................................................................1131
313.2 Oorlogsrecht ten aanzien van goederen.......................................................................1131
313.21 Oorlogsschade.........................................................................................................1131
313.213 Schadeclaims van personen en bedrijven.......................................................1131
314 Internationaal strafrecht.......................................................................................................1132
314.1 Uitlevering......................................................................................................................1132
32 Publiek recht.................................................................................................................................1132
322 Strafrecht...............................................................................................................................1132
322.1 Strafvordering, procedure.............................................................................................1132
322.19 Bijzondere procedures...........................................................................................1132
322.191 Oorlogsmisdadigers, nationale berechting (zie ook 314.2)............................1132
22
Openbaar 2016
C Codearchief - geheim............................................................................................................... 1133
4 Openbare orde, openbare zedelijkheid, gezondheidszorg, veiligheid, volkshuisvesting en leefmilieu
.................................................................................................................................................................1133
41 Openbare orde..............................................................................................................................1133
413 Personen................................................................................................................................1133
413.0 Algemeen.......................................................................................................................1133
413.02 Inlichtingen omtrent personen..............................................................................1133
413.1 Personenverkeer............................................................................................................1133
413.13 Toelating en uitleiding............................................................................................1133
413.131 Toelating...........................................................................................................1133
BLOK Z66, 2.05.147, Nederlandse Ambassade en Consulaat-Generaal in België
(standplaats Brussel)............................................................................................1135
I. AMBASSADE TE BRUSSEL........................................................................................................ 1135
A. ALGEMEEN ARCHIEF...........................................................................................................................1135
3. Juridische aangelegenheden.........................................................................................................1135
3.2 Oorlogsrecht...........................................................................................................................1135
3.2.1 Personen.........................................................................................................................1135
BLOK Z68, 2.05.149, Nederlandse Ambassade en Consulaten in Bondsrepubliek
Duitsland...............................................................................................................1137
01 Ambassade Bondsrepubliek Duitsland te Bonn.....................................................................1137
01.1 Algemeen archief.............................................................................................................................1137
3 Juridische aangelegenheden..........................................................................................................1137
3.2 Volkenrecht en internationaal recht......................................................................................1137
3.2.4 Internationaal strafrecht................................................................................................1137
3.3 Publiekrecht............................................................................................................................1137
3.3.2 Strafrecht........................................................................................................................1137
10 Consulaat-Generaal Bondsrepubliek Duitsland te München................................................1138
09.2 Geheim archief...............................................................................................................................1138
3 Juridische aangelegenheden..........................................................................................................1138
BLOK Z70, 2.05.151, Nederlandse Ambassade later Consulaat-Generaal Brazilië te
Rio de Janeiro en te Sao Paulo.............................................................................1139
I. AMBASSADE / CONSULAAT-GENERAAL BRAZILIË TE RIO DE JANEIRO..................................1139
A. Algemeen Archief...............................................................................................................................1139
3 Juridische aangelegenheden..........................................................................................................1139
BLOK Z234, 2.05.313, Ministerie van Buitenlandse Zaken: Code-archief 1965-1974
...............................................................................................................................1141
B Codearchief.............................................................................................................................. 1141
1 Organisme............................................................................................................................................1141
13 Personeel.......................................................................................................................................1141
131 Van aanstelling tot ontslag....................................................................................................1141
131.0 Algemeen........................................................................................................................1141
6 Economie, migratie en arbeid.............................................................................................................1141
61 Economie.......................................................................................................................................1141
613 Goederen................................................................................................................................1141
613.0 Algemeen.......................................................................................................................1141
613.02 Nationalisatie en verwante restrictieve maatregelen...........................................1141
613.021 Behartiging van individuele Nederlandse economische belangen...............1141
BLOK Z21002, 2.05.03, Ministerie van Buitenlandse Zaken: A-dossiers.............1143
1. A-Dossiers, 1871-1918.............................................................................................................. 1143
Openbaar 2016
23
1.1 Dossiers A.2 - A.249...........................................................................................................................1143
2. A-dossiers, 1919-1940............................................................................................................. 1144
2.1 Dossiers A.2 - A.192...........................................................................................................................1144
2.2 Dossier A.194 Volkenbond...............................................................................................................1158
2.3 Dossiers A.195 - A.281......................................................................................................................1160
BLOK Z21003, 2.05.06, Ministerie van Buitenlandse Zaken: Consulaire Burgerlijke
Stand.....................................................................................................................1167
BLOK Z21029, 2.05.13, Gezantschap Verenigde Staten / Legatie Washington....1169
3 Archiefblok [1902] 1910-1940 [1946]........................................................................................ 1169
3.1 Stukken van algemene aard.............................................................................................................1169
3.2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN................................................................1169
A. ORGANISME EN DIPLOMATIEKE EN CONSULAIRE DIENST........................................................1169
B. NEDERLANDSE CONSULAIRE DIENST..........................................................................................1169
E. CONFERENTIES, CONGRESSEN EN NEDERLANDSE INSTELLINGEN............................................1170
I. PERSOONLIJKE BELANGEN VAN NEDERLANDERS,BELANGENBEHARTIGING VOOR
LUXEMBURGERS EN DUITSERS........................................................................................................1170
K. KOLONIALE AANGELEGENHEDEN................................................................................................1170
L. CULTUUR, ONDERWIJS EN MEDIA................................................................................................1171
M. LUCHTVAART................................................................................................................................1171
N. VERDRAGEN TUSSEN NEDERLAND EN DIVERSE LANDEN..........................................................1171
P. POLITIEK........................................................................................................................................1171
Q. OORLOGSVORDERINGEN.............................................................................................................1172
R. NEUTRALITEIT...............................................................................................................................1172
T. TENTOONSTELLINGEN, BEURZEN EN MANIFESTATIES..............................................................1172
V. VORSTEN EN PRESIDENTEN.........................................................................................................1172
X. NEDERLANDSE WETTEN...............................................................................................................1173
3.3. GEDEPONEERD ARCHIEF VAN HET NEDERLANDS CONSULAAT TE BALTIMORE 1917-1940.........1173
BLOK Z21064, 2.05.18, Ministerie van Buitenlandse Zaken: Kabinet en Protocol
...............................................................................................................................1175
A Afdeling Kabinet...................................................................................................................... 1175
A.3 Aanzienlijke personen en hun (protocollaire) benadering..............................................................1175
A.3.4 Corps diplomatique en corps consulaire.................................................................................1175
A.3.5 Decoraties.................................................................................................................................1176
A.3.5.1 Nederlandse decoraties...................................................................................................1176
A.3.5.1.2 Bijzondere personen................................................................................................1176
A.3.5.1.2.1 Nederlandse diplomaten.................................................................................1176
A.3.5.1.2.2 Buitenlandse staatshoofden...........................................................................1176
A.3.5.1.2.3 Buitenlandse diplomaten................................................................................1176
A.3.5.1.3 Bijzondere gelegenheden........................................................................................1176
A.3.5.2 Buitenlandse decoraties..................................................................................................1177
B Directie van het Protocol......................................................................................................... 1178
B.4 Verdragen.........................................................................................................................................1178
BLOK Z21069, 2.05.26, Gezantschap Italië...........................................................1179
a. Eerste deel............................................................................................................................... 1179
I. Stukken van algemene aard................................................................................................................1179
II. Stukken van bijzondere aard.............................................................................................................1179
IIA. Inrichting van de dienst, materieel en personeelsaangelegenheden.......................................1179
1. Diplomatieke dienst.................................................................................................................1179
1.1 Inrichting van de dienst en materieel...............................................................................1179
1.1.1 Algemeen...................................................................................................................1179
1.1.3 Post-, verbindings-, registratuur- en archiefzaken..................................................1179
24
Openbaar 2016
1.2 Personeelsaangelegenheden...........................................................................................1180
1.2.2 Persoonsdossiers van gezanten...............................................................................1180
1.2.3 Persoonsdossiers van het overige personeel..........................................................1180
2. Consulaire dienst.....................................................................................................................1180
2.2 Personeel en materiële voorzieningen............................................................................1180
2.2.1 Algemeen..................................................................................................................1180
2.2.2 In Italië......................................................................................................................1180
2.2.3 In voormalig Italiaans gebied...................................................................................1181
IIB. Taak.............................................................................................................................................1182
1. Politieke en militaire aangelegenheden..................................................................................1182
1.0 Algemeen..........................................................................................................................1182
1.1 Binnenlandse aangelegenheden van Italië.......................................................................1182
1.1.0 Politiek.......................................................................................................................1182
1.1.0.1 Regering, Parlement en staatsfinanciën...........................................................1182
1.1.0.2 Anti-semitische maatregelen...........................................................................1182
1.1.0.3 Overige politieke aangelegenheden.................................................................1182
1.2 Bilaterale verhoudingen van Italië....................................................................................1183
1.2.1 Met Nederland...........................................................................................................1183
1.2.1.1 Neutraliteit van Nederland................................................................................1183
1.2.1.2 Politieke verhouding van Nederland met andere landen dan Italië...............1183
2. Protocollaire aangelegenheden..............................................................................................1184
2.1 Nederland en Italiaans Koninklijk Huis, regeringsleider.................................................1184
2.2 Niet-Nederlandse gezanten en consuls...........................................................................1184
3. Juridische aangelegenheden...................................................................................................1185
3.1 Volkenrechtelijke en internationaalrechtelijke aangelegenheden waaronder consulaire
bevoegdheden........................................................................................................................1185
3.1.3 Overige volkenrechtelijke aangelegenheden...........................................................1185
3.2 Publiekrechtelijke aangelegenheden...............................................................................1185
3.2.1 Nationaliteitsaangelegenheden...............................................................................1185
3.2.3 Strafzaken.................................................................................................................1185
3.3 Privaatrechtelijke aangelegenheden................................................................................1185
3.3.1 Materieel privaatrecht...............................................................................................1185
3.3.1.1 Personen- en familierechtelijke zaken.............................................................1185
3.3.1.2 Zaken van erfrecht............................................................................................1186
4. Openbare orde, openbare zedelijkheid, openbare gezondheid............................................1186
4.1 Openbare orde..................................................................................................................1186
4.1.1 Toelating van vreemdelingen...................................................................................1186
4.1.1.1 Bijzonder: Paspoorten en visa..........................................................................1186
4.1.1.1.1 Nederlandse paspoort- en visa-instructies..............................................1186
4.1.1.1.2 Afgifte van Nederlandse paspoorten en visa...........................................1186
4.1.1.1.3 Italiaanse paspoorten en visa...................................................................1187
4.1.1.1.3.1 Voorschriften.....................................................................................1187
4.3. (Preventieve) openbare gezondheidszorg......................................................................1187
5. Verkeer, vervoer, verbindingen...............................................................................................1187
5.1 Scheepvaart.......................................................................................................................1187
5.3 Luchtvaart.........................................................................................................................1188
6. Economie, migratie, arbeid.....................................................................................................1188
6.1 Economie..........................................................................................................................1188
6.1.1. Handelsaangelegenheden.......................................................................................1188
6.1.1.0 Algemeen..........................................................................................................1188
6.1.1.0.1 Overeenkomsten en douaneregiems.......................................................1189
6.1.1.0.2 Jaarbeurzen, Kamers van Koophandel en commissies voor handel en
industrie..................................................................................................................1189
6.1.1.1 Invoer, uitvoer, doorvoer..................................................................................1190
6.1.1.1.1. Invoer in Italië...........................................................................................1190
6.1.1.1.1.0 Algemeen...........................................................................................1190
6.1.1.1.1.3 Bemiddeling bij aanvragen van vergunningen en contingenten.....1190
6.1.1.1.1.6 Invoer van Albanië in Italië, invoer in Albanië..................................1191
Openbaar 2016
25
6.1.1.1.2. Uitvoer uit Italië........................................................................................1191
6.1.1.1.2.0 Algemeen...........................................................................................1191
6.1.1.1.2.4 Overige zaken....................................................................................1192
6.1.1.1.3. Doorvoer...................................................................................................1192
6.1.1.1.4 In beslag genomen en gestrande goederen.............................................1192
6.1.1.1.5 Overige handelsaangelegenheden...........................................................1193
6.1.2 Financiële aangelegenheden....................................................................................1193
6.1.2.0 Algemeen..........................................................................................................1193
6.1.2.1 Achterstallige handelsvorderingen en betalingsmoeilijkheden......................1193
6.1.2.3 Transfer- en deviezenaangelegenheden van particulieren.............................1193
7. Sociale zaken en (curatieve) volksgezondheid.......................................................................1194
7.1 Sociale zaken.....................................................................................................................1194
7.2 Curatieve volksgezondheidszorg.....................................................................................1194
8. Culturele aangelegenheden, onderwijs en wetenschappen, recreatie en voorlichting........1194
8.1 Culturele aangelegenheden..............................................................................................1194
8.1.0 Algemeen..................................................................................................................1194
8.1.1 Beeldende kunst en letterkunde..............................................................................1195
8.2 Onderwijs en wetenschappen..........................................................................................1195
8.2.2 Wetenschappen.......................................................................................................1195
8.2.2.1 Nederlands Historisch Instituut te Rome........................................................1195
8.4 Algemene voorlichting over Nederland..........................................................................1196
9. Behartiging van de belangen van buitenlanders (niet-Nederlanders)..................................1196
9.2 Italiaanse onderdanen.....................................................................................................1196
BLOK Z21078, 2.05.32.03, Vice-Consulaat Port Mahon (Spanje).........................1197
BLOK Z21081, 2.05.32.06, Ministerie van Buitenlandse Zaken: Afdeling
Comptabiliteit......................................................................................................1199
1. ALGEMEEN............................................................................................................................... 1199
BLOK Z21084, 2.05.32.09, Ministerie van Buitenlandse Zaken: Bureau
Zeeoorlogsschade................................................................................................1201
BLOK Z21089, 2.05.32.14, Consulaat Venetië (Italië)...........................................1203
BLOK Z21094, 2.05.32.19, Ministerie van Buitenlandse Zaken:
Regeringspersdienst............................................................................................1205
BLOK Z21104, 2.05.35, Ministerie van Buitenlandse Zaken: Numerieke Serie. . .1207
1940............................................................................................................................................ 1207
BLOK Z21106, 2.05.36, Consulaat-Generaal Belgrado en Gezantschap Zuid-Slavië
..............................................................................................................................1209
III. Agenda's................................................................................................................................ 1209
BLOK Z21107, 2.05.37, Ministerie van Buitenlandse Zaken: DEZ-dossiers (Directie
Economische Zaken).............................................................................................1211
3 Periode 1924-1940.................................................................................................................... 1211
BLOK Z21108, 2.05.38, Ministerie van Buitenlandse Zaken: B-dossiers.............1255
1 B-DOSSIERS............................................................................................................................. 1255
1.1 B-Dossiers 3-127................................................................................................................................1255
26
Openbaar 2016
1.2 B-dossiers 128-185, Nederlandse Consulaire Dienst......................................................................1256
1.2.1 Europa.......................................................................................................................................1256
1.2.1.01 België en Luxemburg......................................................................................................1256
1.2.1.02 Denemarken en IJsland..................................................................................................1256
1.2.1.03 Duitsland.........................................................................................................................1256
1.2.1.10 Portugal...........................................................................................................................1257
1.2.1.11 Roemenië.........................................................................................................................1257
1.2.1.13 Finland.............................................................................................................................1257
1.2.1.14 Polen................................................................................................................................1257
1.2.1.15 Baltische Staten...............................................................................................................1257
1.2.1.18 Spanje..............................................................................................................................1258
1.2.1.19 Europees Turkije (= Bulgarije)........................................................................................1258
1.2.1.20 Noorwegen en Zweden..................................................................................................1258
1.2.1.21 Zwitserland en Liechtenstein..........................................................................................1258
1.2.2 Azië...........................................................................................................................................1258
1.2.2.1 Britse gebiedsdelen in Azië..............................................................................................1258
1.2.2.2 China.................................................................................................................................1259
1.2.2.3 Franse gebiedsdelen in Azië.............................................................................................1259
1.2.2.4 Japan................................................................................................................................1259
1.2.2.9 Aziatisch Turkije en Palestina..........................................................................................1259
1.2.3 Afrika.........................................................................................................................................1260
1.2.3.01 Britse gebiedsdelen in Afrika.........................................................................................1260
1.2.3.04 Egypte............................................................................................................................1260
1.2.3.05 Franse gebiedsdelen in Afrika.......................................................................................1260
1.2.3.08 Portugese gebiedsdelen in Afrika.................................................................................1260
1.2.4 Amerika.....................................................................................................................................1261
1.2.4.03 Brazilië............................................................................................................................1261
1.2.4.04 Britse gebiedsdelen in Amerika.....................................................................................1261
1.2.4.05 Consulaten in de republieken in Centraal Amerika.......................................................1261
1.2.4.07 Colombia en Panama.....................................................................................................1261
1.2.4.14 Mexico.............................................................................................................................1261
1.2.4.15 Peru.................................................................................................................................1262
1.2.4.17 Venezuela.......................................................................................................................1262
1.2.4.18 Verenigde Staten van Noord-Amerika..........................................................................1262
1.2.5 Australië en Oceanië................................................................................................................1262
1.2.5.1 Australië en Nieuw-Zeeland............................................................................................1262
1.2.5.2 Oceanië en Polynesië.......................................................................................................1262
1.3 B-dossiers 186-196...........................................................................................................................1263
1.4 B-dossier 198, consulaire burgerlijke stand....................................................................................1263
1.4.2 Periode 1918-1940....................................................................................................................1263
1.4.2.1 Verzending van blanco en gebruikte registers van de burgerlijke stand........................1263
1.4.2.4 Incidentele bemiddeling..................................................................................................1263
1.5 B-dossiers 199-275...........................................................................................................................1264
BLOK Z21109, 2.05.40, Ministerie van Buitenlandse Zaken: Commissie van Advies
voor Volkenrechtelijke Vraagstukken [tot 30 juli 1920 Commissie van
Voorbereiding voor de Derde Vredesconferentie]..............................................1267
I. Stukken van algemene en bijzondere aard.............................................................................1267
BLOK Z21131, 2.05.65.01, Consulaat-Generaal in Osaka-Hiogo / Kobe, later
Consulaat-Generaal te Kobe (Japan); Consulaat te Harbin (Japan)....................1269
II STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN.......................................................1269
BURGERLIJKE STAND............................................................................................................................1269
NATIONALITEIT EN NATURALISATIE....................................................................................................1269
Openbaar 2016
27
BLOK Z21146, 2.05.79, Nederlands Gezantschap en Consulaten in Bulgarije.....1271
I. Inventaris gezantschap Sofia, 1907-1941.................................................................................1271
B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.................................................................................1271
1. Gezantschap...................................................................................................................................1271
1.1 Personeel.................................................................................................................................1271
BLOK Z26006, 2.05.32.26, Rijnvaartcommissaris................................................1273
III WERKARCHIEVEN VAN NEDERLANDSE FUNCTIONARISSEN BIJ DE CENTRALE COMMISSIE
VOOR DE RIJNVAART.................................................................................................................. 1273
1 ARCHIEF VAN JONKHEER W.J.M. VAN EYSINGA 1913-1940...............................................................1273
2 ARCHIEF VAN A.G. KRÖLLER 1921-1936..............................................................................................1273
3 ARCHIEF VAN F.L. SCHLINGEMANN 1919-1940..................................................................................1273
4 ARCHIEF VAN C.J.M. SCHAEPMAN 1933-1940....................................................................................1273
V Verzameling gedrukte bescheiden uitgegeven door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart
1832-1947.................................................................................................................................... 1274
BLOK Z26010, 2.05.32.30, Nederlandse (Vice-) Consulaten (-Generaal) Frankfurt
am Main, Munster, Embden, Kiel-Holtenau en Lübeck [Duitsland]...................1275
Archief van het consulaat-generaal en consulaat te Frankfurt a/d Main, 1860-1940................1275
Archief van het consulaat te Münster, 1915-1940......................................................................1276
Archief van het vice-consulaat te Kiel-Holtenau, 1931-1940.....................................................1277
BLOK Z26013, 2.05.32.33, Consulaat Napels (Italië).............................................1279
I STUKKEN VAN ALGEMENE AARD............................................................................................. 1279
III GEDEPONEERDE ARCHIEVEN................................................................................................ 1280
ARCHIEF VAN HET CONSULAAT-GENERAAL TE ROME 1938-1940......................................................1280
BLOK Z26015, 2.05.43, Gezantschap België (en Luxemburg)...............................1281
B. Archiefblok (1855) 1890-1940 (1944)...................................................................................... 1281
B.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD....................................................................................................1281
B.2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN...............................................................1281
A ORGANISME...................................................................................................................................1281
B PERSONEEL....................................................................................................................................1281
C CONSULAIRE DIENST.....................................................................................................................1281
D DECORATIES..................................................................................................................................1282
G DIPLOMATIEKE DIENST................................................................................................................1282
H JURIDISCHE ZAKEN.......................................................................................................................1282
J OPENBARE ORDE, GEZONDHEIDSZORG EN MILIEU.....................................................................1283
K VERKEER........................................................................................................................................1283
L SPOORWEGEN...............................................................................................................................1283
M WATERWEGEN..............................................................................................................................1283
M.4 Maas.....................................................................................................................................1283
M.5 Schelde en Westerschelde...................................................................................................1284
M.7 diverse kanalen en rivieren..................................................................................................1284
N HAVENS.........................................................................................................................................1284
O ECONOMIE....................................................................................................................................1284
O.1 algemeen...............................................................................................................................1284
O.2 geld- en bankwezen.............................................................................................................1285
O.3 handel....................................................................................................................................1285
O.5 arbeid....................................................................................................................................1286
Q NEDERLANDSE VERENIGINGEN IN BELGIË..................................................................................1286
R CULTUUR.......................................................................................................................................1286
U PERS EN VOORLICHTING..............................................................................................................1286
V POLITIEK........................................................................................................................................1287
28
Openbaar 2016
V.2 binnenlandse politiek belgië.................................................................................................1287
V.4 politieke verhouding belgië-nederand................................................................................1287
X MILITAIRE ZAKEN..........................................................................................................................1287
AB LUXEMBURG...............................................................................................................................1287
BLOK Z26016, 2.05.44, Gezantschap [later Ambassade] in Groot-Brittannië (en
Ierland tot 1949) [standplaats Londen]...............................................................1289
ARCHIEFBLOK (1920) 1937-1945................................................................................................. 1289
OPEN ARCHIEF.......................................................................................................................................1289
STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN................................................................1289
C...................................................................................................................................................1289
C.11 PERSONEEL GEZANTSCHAP/AMBASSADE EN ANDER OVERHEIDSPERSONEEL..........1289
BLOK Z26108, 2.05.45, Gezantschap Denemarken..............................................1291
2. Archiefblok (1909) 1920-1940................................................................................................. 1291
II. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.................................................................................1291
A. Personeel.......................................................................................................................................1291
B. Nederlandse consulaire dienst.....................................................................................................1291
E. Deens koninklijk huis....................................................................................................................1291
J. Nationaliteit...................................................................................................................................1291
M. Economie en handel....................................................................................................................1291
N. Politiek Denemarken...................................................................................................................1292
R. Politieke samenwerking Skandinavië..........................................................................................1292
III. Gedeponeerde archieven.................................................................................................................1292
A. Consulaat Generaal te Kopenhagen 1846-1940..........................................................................1292
A.4 Scheepvaart...........................................................................................................................1292
BLOK Z27018, 2.05.80, Ministerie van Buitenlandse Zaken te Londen (Londens
Archief).................................................................................................................1293
1 Geheim archief......................................................................................................................... 1293
1.2 Diplomatieke zaken..........................................................................................................................1293
1.2.02 Oorlogvoering........................................................................................................................1293
1.2.02.5 Aanhoudingen, interneringen en terechtstellingen.....................................................1293
1.2.02.5.2 Nederland en Overzeese gebiedsdelen................................................................1293
1.2.02.5.2.3 Suriname en Curaçao (GA/DZ/BV).................................................................1293
1.2.03 Koninklijk Huis........................................................................................................................1293
1.2.03.2 Prinses Juliana (GA/DZ/CII)............................................................................................1293
2 Gewoon of groot archief......................................................................................................... 1294
2.5 Algemene Zaken..............................................................................................................................1294
2.5.4 Belangen Behartiging (GrA/AZ/BB).........................................................................................1294
2.6 Juridische Zaken..............................................................................................................................1294
2.6.2 Militairen.................................................................................................................................1294
2.6.2.1 Registratie Militairen.......................................................................................................1294
2.6.2.1.2 Bijzonder (GrA/AZ/JZ/Reg)......................................................................................1294
3 Archief Directie Buitenlandse Dienst....................................................................................... 1295
BLOK 314, 3.03.23.02, Kantongerecht Dordrecht [periode 1930-1939]................1297
BLOK 3336, 3.06.11.04, Rentambten Schiedam van het Kroondomein..............1299
1. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD...........................................................................................1299
1.2. BRIEFWISSELING.............................................................................................................................1299
2. STUKKEN BETREFFENDE ONDERWERPEN VAN BIJZONDERE AARD.....................................1300
2.2. BEHEER............................................................................................................................................1300
2.2.5. Financiële administratie.........................................................................................................1300
Openbaar 2016
29
b. Periode 1938 juli - 1960 (Uitgezonderd Oorlogsboekhouding).............................................1300
BLOK 3356, 3.05.10, Strafinstellingen te Rotterdam............................................1301
I ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VAN ADMINISTRATIE, RESPECTIEVELIJK HET COLLEGE VAN
REGENTEN EN DE COMMISSIE VAN TOEZICHT, (1814) 1839 - 1960...........................................1301
B. BIJZONDER.........................................................................................................................................1301
2). Bestuur over, respectievelijk toezicht op de strafinstellingen...................................................1301
b). Bijzonder.................................................................................................................................1301
3. Gebouwen...........................................................................................................................1301
5. Personeel.............................................................................................................................1301
b. Bijzonder........................................................................................................................1301
2 Functionering en ontslag..........................................................................................1301
II ARCHIEF VAN DE CIPIER, RESPECTIEVELIJK KOMMANDANT EN DIRECTEUR VAN:...............1302
A. ALGEMEEN.........................................................................................................................................1302
- Jaarverslagen..................................................................................................................................1302
B. BIJZONDER.........................................................................................................................................1302
3). Financiën......................................................................................................................................1302
6). Gedetineerden.............................................................................................................................1302
b. Bijzonder..................................................................................................................................1302
1. Registratie...........................................................................................................................1302
a). Algemene registratie....................................................................................................1302
1 Registers....................................................................................................................1302
- Huis van Arrest, respectievelijk Huis van Bewaring (I).......................................1302
III ARCHIEF VAN DE DIRECTEUR VAN:........................................................................................ 1304
B. BIJZONDER........................................................................................................................................1304
3). Financiën......................................................................................................................................1304
BLOK 3360, 3.05.01, Strafinstellingen te Dordrecht............................................1305
I ARCHIEF VAN HET COLLEGE VAN REGENTEN OVER DE STRAFINSTELLINGEN TE DORDRECHT,
1814 - 1942.................................................................................................................................. 1305
ALGEMEEN.............................................................................................................................................1305
II ARCHIEF VAN DE CIPIER, RESPECTIEVELIJK DE DIRECTRICE EN DE DIRECTEUR VAN DE
STRAFINSTELLINGEN TE DORDRECHT, 1814 - 1973...................................................................1306
BIJZONDER.............................................................................................................................................1306
F. Gedetineerden..............................................................................................................................1306
2. Registratie................................................................................................................................1306
a). Inschrijvingsregisters........................................................................................................1306
3 Periode 1888 - 1972........................................................................................................1306
a. Strafgevangenis.......................................................................................................1306
b. Huis van Bewaring...................................................................................................1306
b). Indices...............................................................................................................................1306
BLOK 3465, 3.12.07, Academisch Ziekenhuis te Leiden, afdeling Inwendige
Geneeskunde........................................................................................................1307
BLOK 3467, 3.12.08.02, Technische Hogeschool Delft: Senaat...........................1309
Het archief van het College Rector Magnificus en assessoren, 1957-1972................................1309
II Bijzonder.............................................................................................................................................1309
F Studenten.......................................................................................................................................1309
5 Tuchtmaatregelen tegen studenten........................................................................................1309
BLOK 3468, 3.12.09, Rijksopleidingscentrum voor Verloskundigen te Rotterdam
...............................................................................................................................1311
30
Openbaar 2016
BLOK 3490, 3.03.12.01, Arrondissementsrechtbank te Dordrecht.......................1313
BIJZONDER.................................................................................................................................. 1313
A. RECHTSPRAAK....................................................................................................................................1313
1. Strafzaken.......................................................................................................................................1313
a. Meervoudige kamer(s).............................................................................................................1313
2. Burgerlijke zaken...........................................................................................................................1313
b. Enkelvoudige kamer.................................................................................................................1313
1 President in kort geding.......................................................................................................1313
BLOK 3498, 3.03.17.01, Arrondissementsrechtbank te Rotterdam......................1315
BIJZONDER.................................................................................................................................. 1315
A RECHTSPRAAK.....................................................................................................................................1315
A.1 Strafzaken....................................................................................................................................1315
A.1.1 Meervoudige kamer(s).........................................................................................................1315
A.2 Burgerlijke zaken.........................................................................................................................1315
A.2.1 Meervoudige kamers..........................................................................................................1315
A.2.1.2 Bij rekest......................................................................................................................1315
A.2.1.2.1 diverse rekestzaken.............................................................................................1315
B BUITENGERECHTELIJKE ZAKEN..........................................................................................................1315
B.1 Deponering..................................................................................................................................1315
B.1.1 Privaatrechtelijk...................................................................................................................1315
BLOK 3508, 3.03.15.04, Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage; Parket van
de Officier van Justitie; Kamer van Toezicht op Notarissen en KandidaatNotarissen.............................................................................................................1317
I Archief van de arrondissementsrechtbank...............................................................................1317
Rechtspraak............................................................................................................................................1317
A Strafzaken.......................................................................................................................................1317
1 Enkel- en meervoudige kamers................................................................................................1317
3 Enkelvoudige kamers................................................................................................................1317
3.2 Economische politierechter..............................................................................................1317
B Burgerlijke zaken (civiele zaken)....................................................................................................1318
2 Meervoudige kamer..................................................................................................................1318
2.1 Aangebracht bij request....................................................................................................1318
2.1.1 Faillissement en surséance van betaling..................................................................1318
3 Enkelvoudige kamers................................................................................................................1318
3.2 Kinderrechter....................................................................................................................1318
C Buitengerechtelijke zaken..............................................................................................................1318
2 Toezicht op notarissen..............................................................................................................1318
BLOK 3508, 3.03.15.03, Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage; Parket van
de Officier van Justitie; Kamer van Toezicht op Notarissen en KandidaatNotarissen.............................................................................................................1319
I ARCHIEF VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK................................................................1319
I.1 RECHTSPRAAK...................................................................................................................................1319
I.1.1 STRAFZAKEN..............................................................................................................................1319
I.1.1.1 ENKEL - EN MEERVOUDIGE KAMERS................................................................................1319
I.1.1.3 ENKELVOUDIGE KAMERS .................................................................................................1320
I.1.1.3.2 ECONOMISCHE POLITIERECHTER.............................................................................1320
I.1.2 BURGERLIJKE ZAKEN (CIVIELE ZAKEN)....................................................................................1320
I.1.2.2 MEERVOUDIGE KAMER....................................................................................................1320
I.1.2.2.1 AANGEBRACHT BIJ REQUEST...................................................................................1320
I.1.2.2.1.1 Faillissement en surséance van betaling..........................................................1320
I.1.2.3 ENKELVOUDIGE KAMERS.................................................................................................1320
Openbaar 2016
31
I.1.2.3.2 KINDERRECHTER......................................................................................................1320
I.1.3 BUITENGERECHTELIJKE ZAKEN................................................................................................1320
I.1.3.2 Toezicht op notarissen......................................................................................................1320
BLOK 5301, 2.08.5301, Ministerie van Financiën: Bureau Erediensten................1323
068 Constitutionele zaken 1945-1997........................................................................................1323
70 Het registreren van traktementen, pensioenen en andere emolumenten aan predikanten,
geestelijken, opperrabijnen, en weduwen van predikanten. 1945-.....................................................1323
BLOK 31137, 3.003.02, Burgerlijke Stand Abbenbroek Huwelijken.....................1325
BLOK 31141, 3.007.02, Burgerlijke Stand Oud-Alblas Huwelijken.......................1327
BLOK 31142, 3.008.02, Burgerlijke Stand Alblasserdam Huwelijken..................1329
BLOK 31146, 3.012.02, Burgerlijke Stand Ameide Huwelijken.............................1331
BLOK 31147, 3.013.02, Burgerlijke Stand Groot-Ammers Huwelijken.................1333
BLOK 31148, 3.014.02, Burgerlijke Stand Ammerstol Huwelijken.......................1335
BLOK 31150, 3.016.02, Burgerlijke Stand Arkel Huwelijken.................................1337
BLOK 31152, 3.018.02, Burgerlijke Stand Barendrecht Huwelijken.....................1339
BLOK 31156, 3.020.02, Burgerlijke Stand Nieuw-Beijerland Huwelijken............1341
BLOK 31157, 3.021.02, Burgerlijke Stand Oud-Beijerland Huwelijken................1343
BLOK 31158, 3.022.02, Burgerlijke Stand Zuid-Beijerland Huwelijken...............1345
BLOK 31161, 3.025.02, Burgerlijke Stand Bergambacht Huwelijken....................1347
BLOK 31162, 3.026.02, Burgerlijke Stand Bergschenhoek Huwelijken...............1349
BLOK 31164, 3.028.02, Burgerlijke Stand Berkenwoude Huwelijken..................1351
BLOK 31167, 3.031.02, Burgerlijke Stand Bleiswijk Huwelijken...........................1353
BLOK 31168, 3.032.02, Burgerlijke Stand Bleskensgraaf Huwelijken..................1355
BLOK 31170, 3.034.02, Burgerlijke Stand Hoogblokland Huwelijken..................1357
BLOK 31174, 3.039.02, Burgerlijke Stand Den Bommel Huwelijken....................1359
BLOK 31176, 3.041.02, Burgerlijke Stand Brandwijk Huwelijken.........................1361
BLOK 31177, 3.042.02, Burgerlijke Stand Brielle Huwelijken...............................1363
32
Openbaar 2016
BLOK 31183, 3.048.02, Burgerlijke Stand Dirksland Huwelijken.........................1365
BLOK 31184, 3.049.02, Burgerlijke Stand Dordrecht Huwelijken........................1367
BLOK 31185, 3.050.02, Burgerlijke Stand Dubbeldam Huwelijken.....................1369
BLOK 31187, 3.052.02, Burgerlijke Stand Geervliet Huwelijken...........................1371
BLOK 31188, 3.054.02, Burgerlijke Stand Giessendam Huwelijken.....................1373
BLOK 31189, 3.053.02, Burgerlijke Stand Giessen-Nieuwkerk Huwelijken.........1375
BLOK 31191, 3.056.02, Burgerlijke Stand Goedereede Huwelijken......................1377
BLOK 31192, 3.057.02, Burgerlijke Stand Gorinchem Huwelijken.......................1379
BLOK 31193, 3.058.02, Burgerlijke Stand Gouda Huwelijken...............................1381
BLOK 31194, 3.059.02, Burgerlijke Stand Gouderak Huwelijken.........................1383
BLOK 31195, 3.060.02, Burgerlijke Stand Goudriaan Huwelijken.......................1385
BLOK 31196, 3.061.02, Burgerlijke Stand Goudswaard Huwelijken.....................1387
BLOK 31198, 3.063.02, Burgerlijke Stand 's-Gravendeel Huwelijken..................1389
BLOK 31202, 3.067.02, Burgerlijke Stand Haastrecht Huwelijken.......................1391
BLOK 31204, 3.069.02, Burgerlijke Stand Hardinxveld Huwelijken....................1393
BLOK 31207, 3.072.02, Burgerlijke Stand Heenvliet Huwelijken.........................1395
BLOK 31208, 3.073.02, Burgerlijke Stand Heerjansdam Huwelijken...................1397
BLOK 31210, 3.075.02, Burgerlijke Stand Hei- en Boeicop Huwelijken...............1399
BLOK 31211, 3.076.02, Burgerlijke Stand Heinenoord Huwelijken......................1401
BLOK 31212, 3.077.02, Burgerlijke Stand Hekelingen Huwelijken......................1403
BLOK 31213, 3.078.02, Burgerlijke Stand Hekendorp Huwelijken......................1405
BLOK 31214, 3.080.02, Burgerlijke Stand Hellevoetsluis Huwelijken.................1407
BLOK 31215, 3.079.02, Burgerlijke Stand Nieuw-Helvoet Huwelijken................1409
BLOK 31217, 3.082.02, Burgerlijke Stand Herkingen Huwelijken.........................1411
Openbaar 2016
33
BLOK 31219, 3.084.02, Burgerlijke Stand Hillegersberg Huwelijken...................1413
BLOK 31228, 3.093.02, Burgerlijke Stand Hoornaar Huwelijken.........................1415
BLOK 31229, 3.094.02, Burgerlijke Stand Capelle aan de IJssel Huwelijken.......1417
BLOK 31232, 3.097.02, Burgerlijke Stand Kedichem Huwelijken........................1419
BLOK 31235, 3.099.02, Burgerlijke Stand Klaaswaal Huwelijken........................1421
BLOK 31238, 3.103.02, Burgerlijke Stand Krimpen aan de Lek Huwelijken.........1423
BLOK 31239, 3.104.02, Burgerlijke Stand Krimpen aan de IJssel Huwelijken.....1425
BLOK 31241, 3.106.02, Burgerlijke Stand Langerak Huwelijken..........................1427
BLOK 31242, 3.107.02, Burgerlijke Stand Lange Ruige Weide Huwelijken.........1429
BLOK 31243, 3.108.02, Burgerlijke Stand Leerbroek Huwelijken.........................1431
BLOK 31244, 3.109.02, Burgerlijke Stand Leerdam Huwelijken...........................1433
BLOK 31249, 3.114.02, Burgerlijke Stand Lekkerkerk Huwelijken.......................1435
BLOK 31250, 3.115.02, Burgerlijke Stand Nieuw-Lekkerland Huwelijken...........1437
BLOK 31251, 3.116.02, Burgerlijke Stand Lexmond Huwelijken...........................1439
BLOK 31259, 3.124.02, Burgerlijke Stand Maasland Huwelijken.........................1441
BLOK 31260, 3.125.02, Burgerlijke Stand Maassluis Huwelijken........................1443
BLOK 31263, 3.128.02, Burgerlijke Stand Meerkerk Huwelijken.........................1445
BLOK 31264, 3.129.02, Burgerlijke Stand Melissant Huwelijken.........................1447
BLOK 31266, 3.131.02, Burgerlijke Stand Middelharnis Huwelijken...................1449
BLOK 31267, 3.132.02, Burgerlijke Stand Moerkapelle Huwelijken.....................1451
BLOK 31268, 3.133.02, Burgerlijke Stand Molenaarsgraaf Huwelijken...............1453
BLOK 31270, 3.135.02, Burgerlijke Stand Moordrecht Huwelijken.....................1455
BLOK 31272, 3.137.02, Burgerlijke Stand Mijnsheerenland Huwelijken..............1457
BLOK 31275, 3.140.02, Burgerlijke Stand Nieuwenhoorn Huwelijken................1459
34
Openbaar 2016
BLOK 31276, 3.141.02, Burgerlijke Stand Nieuwerkerk aan de IJssel Huwelijken
..............................................................................................................................1461
BLOK 31279, 3.144.02, Burgerlijke Stand Nieuwland [Meerkerk] Huwelijken....1463
BLOK 31281, 3.146.02, Burgerlijke Stand Nieuwpoort Huwelijken.....................1465
BLOK 31283, 3.148.02, Burgerlijke Stand Noordeloos Huwelijken.....................1467
BLOK 31287, 3.152.02, Burgerlijke Stand Numansdorp Huwelijken...................1469
BLOK 31290, 3.155.02, Burgerlijke Stand Ooltgensplaat Huwelijken..................1471
BLOK 31291, 3.156.02, Burgerlijke Stand Oostvoorne Huwelijken......................1473
BLOK 31292, 3.157.02, Burgerlijke Stand Ottoland Huwelijken..........................1475
BLOK 31293, 3.158.02, Burgerlijke Stand Ouddorp Huwelijken..........................1477
BLOK 31294, 3.159.02, Burgerlijke Stand Oudenhoorn Huwelijken....................1479
BLOK 31295, 3.160.02, Burgerlijke Stand Ouderkerk aan de IJssel Huwelijken. .1481
BLOK 31298, 3.163.02, Burgerlijke Stand Overschie Huwelijken.........................1483
BLOK 31299, 3.164.02, Burgerlijke Stand Papekop Huwelijken..........................1485
BLOK 31300, 3.165.02, Burgerlijke Stand Papendrecht Huwelijken....................1487
BLOK 31301, 3.166.02, Burgerlijke Stand Pernis Huwelijken...............................1489
BLOK 31302, 3.167.02, Burgerlijke Stand Peursum Huwelijken...........................1491
BLOK 31303, 3.168.02, Burgerlijke Stand Piershil Huwelijken.............................1493
BLOK 31304, 3.169.02, Burgerlijke Stand Poortugaal Huwelijken......................1495
BLOK 31305, 3.170.02, Burgerlijke Stand Puttershoek Huwelijken.....................1497
BLOK 31308, 3.173.02, Burgerlijke Stand Rhoon Huwelijken..............................1499
BLOK 31309, 3.174.02, Burgerlijke Stand Ridderkerk Huwelijken.......................1501
BLOK 31311, 3.176.02, Burgerlijke Stand Rockanje Huwelijken...........................1503
BLOK 31315, 3.179.02, Burgerlijke Stand Rozenburg Huwelijken........................1505
BLOK 31324, 3.187.02, Burgerlijke Stand Schelluinen Huwelijken......................1507
Openbaar 2016
35
BLOK 31326, 3.189.02, Burgerlijke Stand Schiedam Huwelijken.........................1509
BLOK 31329, 3.192.02, Burgerlijke Stand Schoonhoven Huwelijken...................1511
BLOK 31330, 3.193.02, Burgerlijke Stand Schoonrewoerd Huwelijken................1513
BLOK 31332, 3.195.02, Burgerlijke Stand Sliedrecht Huwelijken.........................1515
BLOK 31335, 3.198.02, Burgerlijke Stand Sommelsdijk Huwelijken....................1517
BLOK 31337, 3.200.02, Burgerlijke Stand Spijkenisse Huwelijken.......................1519
BLOK 31338, 3.201.02, Burgerlijke Stand Stad aan het Haringvliet Huwelijken..1521
BLOK 31340, 3.203.02, Burgerlijke Stand Stellendam Huwelijken......................1523
BLOK 31341, 3.204.02, Burgerlijke Stand Stolwijk Huwelijken...........................1525
BLOK 31344, 3.207.02, Burgerlijke Stand Streefkerk Huwelijken.......................1527
BLOK 31347, 3.210.02, Burgerlijke Stand Strijen Huwelijken..............................1529
BLOK 31349, 3.212.02, Burgerlijke Stand Tienhoven Huwelijken........................1531
BLOK 31350, 3.213.02, Burgerlijke Stand Nieuwe-Tonge Huwelijken.................1533
BLOK 31351, 3.214.02, Burgerlijke Stand Oude-Tonge Huwelijken.....................1535
BLOK 31355, 3.218.02, Burgerlijke Stand Vierpolders Huwelijken......................1537
BLOK 31356, 3.219.02, Burgerlijke Stand Vlaardingen Huwelijken.....................1539
BLOK 31359, 3.222.02, Burgerlijke Stand Vlist Huwelijken..................................1541
BLOK 31365, 3.229.02, Burgerlijke Stand Waarder Huwelijken..........................1543
BLOK 31368, 3.232.02, Burgerlijke Stand Waddinxveen Huwelijken..................1545
BLOK 31372, 3.236.02, Burgerlijke Stand Westmaas Huwelijken.......................1547
BLOK 31376, 3.241.02, Burgerlijke Stand Wijngaarden Huwelijken....................1549
BLOK 31377, 3.242.02, Burgerlijke Stand IJsselmonde Huwelijken.....................1551
BLOK 31380, 3.245.02, Burgerlijke Stand Zevenhuizen Huwelijken....................1553
BLOK 31385, 3.250.02, Burgerlijke Stand Zuidland Huwelijken..........................1555
36
Openbaar 2016
BLOK 31388, 3.253.02, Burgerlijke Stand Zwartewaal Huwelijken.....................1557
BLOK 31389, 3.254.02, Burgerlijke Stand Zwijndrecht Huwelijken.....................1559
BLOK 31569, 3.177.03, Burgerlijke Stand Rotterdam Huwelijksbijlagen.............1561
BLOK 32962, 3.17.09, Stichting Rotterdams Borgstellingsfonds........................1563
Diversen...................................................................................................................................... 1563
BLOK 32984, 3.17.23, Borgstellingsfonds District Benedenmaas te Vlaardingen
..............................................................................................................................1565
BLOK 33049, 3.18.01.02, Bisdom Rotterdam.......................................................1567
BLOK 33999, 3.300.01, Burgerlijke Stand Zuid-Holland: 10-jarentafels en 8jarentafels............................................................................................................1575
Inventarisatie 10-en 8 jarentafels............................................................................................... 1575
BLOK 35057, 3.18.62.02, Hervormde Classis te 's-Gravenhage...........................1587
Ring voorburg............................................................................................................................. 1587
BLOK 35120, 3.05.04, Strafinstellingen te 's-Gravenhage...................................1589
I COMMISSIE VAN ADMINISTRATIE, RESPECTIEVELIJK HET COLLEGE VAN REGENTEN OVER DE
STRAFINSTELLINGEN TE 'S-GRAVENHAGE, 1814-1942..............................................................1589
A Algemeen............................................................................................................................................1589
2 Correspondentie............................................................................................................................1589
3 Jaarverslagen.................................................................................................................................1589
III DIRECTEUR VAN DE STRAFINSTELLINGEN AAN DE POMPSTATIONSWEG, 1887-1976........1590
B Bijzonder.............................................................................................................................................1590
5 Gedetineerden...............................................................................................................................1590
A Registratie................................................................................................................................1590
1 Algemene registratie...........................................................................................................1590
a Registers.........................................................................................................................1590
3 Cellenbarak...............................................................................................................1590
V HOOFDDIRECTEUR VAN HET HUIS VAN BEWARING I AAN DE CASUARIESTRAAT, 1902-1967,
HET HUIS VAN BEWARING II EN GEVANGENIS II AAN DE VAN ALKEMADELAAN, 1940-1969
(1985) EN HET - HULP- HUIS VAN BEWARING AAN DE ST. JACOBSSTRAAT, 1942-1950...........1591
B Bijzonder.............................................................................................................................................1591
3 Gedetineerden................................................................................................................................1591
a Registratie.................................................................................................................................1591
1 Algemene registratie............................................................................................................1591
a Registers.........................................................................................................................1591
1 Huis van Bewaring I...................................................................................................1591
BLOK 35268, 3.20.79, Veenendaal Sr., A. J. (1901-1983).......................................1593
STUKKEN BETREFFENDE HET OPENBAAR LEVEN......................................................................1593
G Als beoordelaar van de Nederlandse organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek........1593
BLOK 35301, 3.18.36.01, Nederlandse Hervormde Kerk Zuid-Holland: Provinciale
Kerkvergadering..................................................................................................1595
2. Breed Moderamen van de PKV.............................................................................................. 1595
Openbaar 2016
37
2.2 Correspondentie..............................................................................................................................1595
2.4. Diverse onderwerpen.....................................................................................................................1595
2.4.3 ORGANEN & INSTELLINGEN...................................................................................................1595
2.4.6 GEMEENTEN............................................................................................................................1595
2.4.8 OVERIGE ONDERWERPEN.......................................................................................................1595
BLOK 35304, 3.18.36.04, Nederlandse Hervormde Kerk Zuid-Holland: College van
Visitatoren-Provinciaal........................................................................................1597
BLOK 35305, 3.18.36.05, Nederlandse Hervormde Kerk Zuid-Holland: Regionale
Commissie voor het Opzicht...............................................................................1599
II DIVERSE ONDERWERPEN....................................................................................................... 1599
BLOK 35306, 3.18.36.06, Nederlandse Hervormde Kerk Zuid-Holland: Provinciale
Hervormde Jeugdraad: Jonge Kerk Commissie...................................................1601
BLOK 35312, 3.18.36.12, Nederlandse Hervormde Kerk Zuid-Holland: Hervormde
Stichting voor Maatschappelijk Werk.................................................................1603
1. Algemene zaken...................................................................................................................... 1603
1.1 Agenda's en notulen.........................................................................................................................1603
1.4 Financiën..........................................................................................................................................1603
1.5 Personeel..........................................................................................................................................1603
3. Sectie gerepatrieerdenzorg.................................................................................................... 1604
3.5 Gerepatrieerdenregistratie..............................................................................................................1604
6. Gedeponeerde archieven bij HSMW...................................................................................... 1605
6.2 Besturenoverleg..............................................................................................................................1605
6.10 Commissie voor de Zuid-Hollandse eilanden van de HSMW.................................................1605
a. Notulen/verslagen...................................................................................................................1605
BLOK 35314, 3.18.36.14, Nederlandse Hervormde Kerk Zuid-Holland: Commissie
voor Deltazaken / Deltaberaad............................................................................1607
Notulen, correspondentie en jaarverslagen..............................................................................1607
Diversen..................................................................................................................................... 1608
BLOK 35367, 3.11.08, Rijks Middelbare Tuinbouwschool (RMTS) te Lisse..........1609
BLOK 35452, 3.03.24.02, Kantongerecht Gorinchem [periode 1930-1939]..........1611
KANTONRECHTER....................................................................................................................... 1611
II. Buitengerechtelijke zaken..................................................................................................................1611
HET OPENBAAR MINISTERIE...................................................................................................... 1612
BLOK 35460, 3.18.77, Nederlandse Hervormde Kerk: Ring Beijerland................1613
II Ingekomen en uitgaande stukken en archief..........................................................................1613
BLOK 35470, 3.03.20.02, Kantongerecht Alphen aan den Rijn [periode 1930-1939]
..............................................................................................................................1615
I. Rechtspraak............................................................................................................................. 1615
A. Strafzaken...........................................................................................................................................1615
BLOK 35472, 3.03.29.02, Kantongerecht Leiden [periode 1930-1939].................1617
Aanvulling 2005.......................................................................................................................... 1617
38
Openbaar 2016
BLOK 35491, 3.22.36, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD):
Kamercentrale Leiden..........................................................................................1619
ALGEMEEN.................................................................................................................................. 1619
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken...................................................................................1619
BIJZONDER................................................................................................................................. 1620
Reglementering.....................................................................................................................................1620
Hoofdbestuur VVD................................................................................................................................1620
Partijbladen...........................................................................................................................................1620
Documentatie........................................................................................................................................1620
BLOK 35507, 3.22.35, Christen Democratisch Appèl (CDA): Afdeling Zuid-Holland
..............................................................................................................................1621
BLOK 35575, 3.18.80, St. Victorparochie te Noordwijkerhout............................1627
ARCHIEF VAN HET KERK- EN (ARM-) BESTUUR.........................................................................1627
2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen................................................................................1627
2.2 Eigendommen.............................................................................................................................1627
2.2.1 Algemeen............................................................................................................................1627
2.3 Financiën.....................................................................................................................................1627
2.3.4 Jaarstaten............................................................................................................................1627
2.3.5 Maandstaten.......................................................................................................................1627
2.3.7 Kasboeken..........................................................................................................................1627
2.3.8 Rekeningen en rekeningcourant........................................................................................1627
2.3.14 Overige finaniële stukken.................................................................................................1628
BLOK 35621, 3.18.81, Bestuur van het Bisdom Rotterdam..................................1629
I. Stukken van algemene aard.................................................................................................... 1629
II. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen......................................................................1630
A. ORGANISATIE....................................................................................................................................1630
3. Lichamen, organen, instellingen en functionarissen...................................................................1630
3.3 Diocesane instellingen, diensten, commissies en werkgroepen.........................................1630
3.3.2 Seminaries.....................................................................................................................1630
Onderwijs en studenten...................................................................................................1630
3.4 Religieuze en seculiere instellingen......................................................................................1630
3.4.2 Vrouwelijke religieuzen.................................................................................................1630
Augustinessen van Heemstede........................................................................................1630
Dochters van het H. Hart van Maria.................................................................................1630
Dochters van O.L.Vrouw van de Retraite.........................................................................1630
Franciscanessen van Aerdenhout....................................................................................1630
Franciscanessen van de H. Jozef.......................................................................................1631
Franciscanessen, Penitenten-Recollectinen van Roosendaal.........................................1631
Karmelietessen..................................................................................................................1631
Ursulinen van Bergen........................................................................................................1631
Zusters van Liefde van Jezus en Maria, Moeder van Goede Bijstand (Schijndel)...........1631
3.4.3 Broeders.........................................................................................................................1631
Broeders van O.L.Vrouw van Lourdes (Broeders van Dongen).......................................1631
3.4.4 Seculiere instellingen....................................................................................................1632
3.5 Kerkelijke en r.k. intstellingen...............................................................................................1632
3.5.1 Godsdienstige en pastorale zorg...................................................................................1632
3.5.2 Maatschappelijke zorg..................................................................................................1632
3.5.3 Gezondheidszorg...........................................................................................................1634
3.5.4 Onderwijs, educatie en cultuur.....................................................................................1634
3.5.5 Sociaal-economische zorg............................................................................................1635
B. PERSONEEL........................................................................................................................................1635
1. Geestelijkheid en pastorale werkers............................................................................................1635
Openbaar 2016
39
C. TAAKUITOEFENING...........................................................................................................................1635
1. Godsdienstige en pastorale zorg..................................................................................................1635
1.1 Territoriale zielzorg.................................................................................................................1635
1.4 Eredienst................................................................................................................................1636
1.4.1 Sacramenten..................................................................................................................1636
Doopsel.............................................................................................................................1636
Huwelijk............................................................................................................................1636
1.4.3 Gewijde plaatsen en heilige tijden................................................................................1636
Gewijde plaatsen..............................................................................................................1636
Feest- en boetedagen.................................................................................................1636
2. Maatschappelijke zorg..................................................................................................................1637
2.3 Maatschappelijke zorg naar doelgroep.................................................................................1637
2.3.1 Jeugd- en jongeren werk...............................................................................................1637
3. Onderwijs......................................................................................................................................1637
3.1 Godsdienstonderwijs.............................................................................................................1637
3.2 Kleuter- en basisonderwijs....................................................................................................1637
4. Sociaal-economische zorg............................................................................................................1637
BLOK 35622, 3.18.82, Bisdom Rotterdam, Situeringscommissie en Fonds voor
Kerkenbouw.........................................................................................................1639
I ARCHIEF VAN DE SITUERINGSCOMMISSIE VAN HET BISDOM ROTTERDAM (1940) 1956-1969
(1975).......................................................................................................................................... 1639
A. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD.....................................................................................................1639
B. STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN...........................................................1639
Planning en situering........................................................................................................................1639
BLOK 35734, 3.03.61, Kantongerecht 's-Gravenhage [periode 1940-1949]..........1641
A. STRAFZAKEN.......................................................................................................................... 1641
B. BURGERLIJKE ZAKEN............................................................................................................. 1642
1. KANTONRECHTER..............................................................................................................................1642
1.1. AANGEBRACHT BIJ DAGVAARDING...........................................................................................1642
1.2. AANGEBRACHT BIJ REKEST.......................................................................................................1642
1.2.1. Arbeids- en huurkoopzaken..............................................................................................1642
C. BUITENGERECHTELIJKE ZAKEN............................................................................................. 1643
BLOK 36038, 3.177.24, Burgerlijke Stand Arrondissement Dordrecht:
Huwelijksbijlagen [Buitenlandse Akten] [blok 1933-1942]..................................1645
BLOK 36101, 3.260.02, Burgelijke Stand Rotterdam: Hulpsecretarie Hoek van
Holland Huwelijken.............................................................................................1647
BLOK 37009, 3.03.12.03, Arrondissementsrechtbank te Dordrecht [periode 19401949].....................................................................................................................1649
II Bijzonder................................................................................................................................. 1649
I. Rechtspraak........................................................................................................................................1649
A. Strafzaken....................................................................................................................................1649
B. Burgerlijke zaken..........................................................................................................................1649
II. Buitengerechterlijke zaken................................................................................................................1650
BLOK 37010, 3.03.23.03, Kantongerecht Dordrecht [periode 1940-1949]............1651
I. Rechtspraak............................................................................................................................. 1651
Burgerlijke zaken....................................................................................................................................1651
1. Kantonrechter................................................................................................................................1651
40
Openbaar 2016
A. Bij Dagvaarding.......................................................................................................................1651
2. Pachtkamer...................................................................................................................................1651
II. Buitengerechterlijke zaken..................................................................................................... 1652
BLOK 37011, 3.03.32.02, Kantongerecht Oud-Beijerland [periode 1940-1949]...1653
I. Rechtspraak............................................................................................................................. 1653
B. Burgerlijke zaken...............................................................................................................................1653
1. Kantonrechter...............................................................................................................................1653
A bij dagvaarding.........................................................................................................................1653
B bij rekest...................................................................................................................................1653
2. Pachtzaken....................................................................................................................................1653
II. Buitengerechterlijke zaken..................................................................................................... 1654
BLOK 37012, 3.03.24.03, Kantongerecht Gorinchem [periode 1940-1949]..........1655
I. Rechtspraak............................................................................................................................. 1655
B. Burgerlijke zaken...............................................................................................................................1655
1. Kantonrechter...............................................................................................................................1655
BLOK 37014, 3.02.42, Kabinet van de Commissaris der Koningin in Zuid-Holland
..............................................................................................................................1657
13. AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE GEMEENTEN EN WATERSCHAPPEN...........................1657
13.5. Burgemeesters...............................................................................................................................1657
13.5.1. Burgemeestersdossiers.........................................................................................................1657
BLOK 37123, 3.03.63, Kantongerecht Rotterdam [periode 1838-1979]................1659
1.1 Stukken van algemene aard.................................................................................................. 1659
1.2 Stukken van bijzondere aard................................................................................................ 1660
1.2.1 Rechtspraak...................................................................................................................................1660
1.2.1.2 Burgerlijke zaken...................................................................................................................1660
1.2.1.2.1 Kantonrechter................................................................................................................1660
1.2.1.2.1.1 Bij dagvaarding......................................................................................................1660
1.2.1.2.1.2 Bij rekest................................................................................................................1660
1.2.1.2.2 Pachtkamer....................................................................................................................1661
1.2.1.2.2.1 Bij dagvaarding......................................................................................................1661
1.2.2 Buitengerechtelijke zaken.............................................................................................................1661
1.2.2.5 Beëdigingen en aanstellingen...............................................................................................1661
BLOK 37124, 3.03.64, Kantongerecht Schiedam [periode 1839-1979].................1663
1 KANTONGERECHT.................................................................................................................... 1663
1.2 Stukken van bijzondere aard...........................................................................................................1663
1.2.1 Rechtspraak..............................................................................................................................1663
1.2.1.2 Burgerlijke zaken..............................................................................................................1663
1.2.1.2.1 Kantonrechter...........................................................................................................1663
1.2.1.2.1.1 Bij dagvaarding.................................................................................................1663
1.2.2 Buitengerechtelijke zaken........................................................................................................1663
1.2.2.3 Overige buitengerechtelijke zaken..................................................................................1663
BLOK 37125, 3.03.65, Kantongerecht Brielle [periode 1838-1979].......................1665
1 KANTONGERECHT................................................................................................................... 1665
1.2 Stukken van bijzondere aard...........................................................................................................1665
1.2.1 Rechtspraak..............................................................................................................................1665
1.2.1.2 Burgerlijke zaken..............................................................................................................1665
1.2.1.2.1 Kantonrechter...........................................................................................................1665
1.2.1.2.1.1 Bij dagvaarding.................................................................................................1665
Openbaar 2016
41
BLOK 37126, 3.03.66, Kantongerecht Sommelsdijk [periode 1838-1979]............1667
1 KANTONGERECHT................................................................................................................... 1667
1.1 Stukken van algemene aard.............................................................................................................1667
1.2 Stukken van bijzondere aard...........................................................................................................1667
1.2.1 Rechtspraak..............................................................................................................................1667
1.2.1.2 Burgerlijke Zaken..............................................................................................................1667
1.2.1.2.1 Kantonrechter...........................................................................................................1667
1.2.1.2.1.1 Bij dagvaarding.................................................................................................1667
1.2.1.2.2 Pachtkamer..............................................................................................................1667
1.2.1.2.2.2 Bij rekest...........................................................................................................1667
BLOK 37134, 3.03.71, Kantongerecht Gouda [periode 1838-1979].......................1669
2. Stukken van bijzondere aard................................................................................................. 1669
2.1 Rechtspraak......................................................................................................................................1669
2.1.1 Strafzaken.................................................................................................................................1669
2.1.2 Burgerlijke zaken.....................................................................................................................1669
2.1.2.1 Kantonrechter..................................................................................................................1669
2.1.2.1.1 Bij dagvaarding.........................................................................................................1669
2.1.2.1.2 Bij rekest...................................................................................................................1669
2.1.2.2 Kamer voor crisis-pachtzaken/Pachtkamer...................................................................1670
2.1.2.2.1 Bij dagvaarding........................................................................................................1670
2.2 Buitengerechtelijke zaken...............................................................................................................1670
2.2.3 Overige Buitengerechtelijke zaken.........................................................................................1670
BLOK 37152, 3.03.20.03, Kantongerecht Alphen aan den Rijn [periode 1940-1979]
...............................................................................................................................1671
1 Rechtspraak.............................................................................................................................. 1671
1.1 Strafzaken..........................................................................................................................................1671
1.2 Burgerlijke zaken...............................................................................................................................1671
1.2.1 Kantonrechter...........................................................................................................................1671
1.2.1.1 Bij dagvaarding..................................................................................................................1671
2 Buitengerechtelijke zaken....................................................................................................... 1672
2.3 Akten en beschikkingen...................................................................................................................1672
3 Huishoudelijke- en griffiezaken............................................................................................... 1673
BLOK 37154, 3.03.29.03, Kantongerecht Leiden [periode 1940-1979].................1675
1 Rechtspraak.............................................................................................................................. 1675
1.2 Burgerlijke zaken..............................................................................................................................1675
1.2.1 Kantonrechter...........................................................................................................................1675
1.2.1.1 Bij dagvaarding.................................................................................................................1675
BLOK 37155, 3.03.22.03, Kantongerecht Delft [periode 1940-1979]....................1677
1 Rechtspraak.............................................................................................................................. 1677
1.2 Burgerlijke zaken..............................................................................................................................1677
1.2.1 Kantonrechter...........................................................................................................................1677
1.2.1.1 Bij dagvaarding..................................................................................................................1677
1.2.2 Pachtkamer...............................................................................................................................1677
1.2.2.1 Bij dagvaarding.................................................................................................................1677
BLOK 37159, 3.03.77, Arrondissementsrechtbank; Raad van Beroep Sociale
Verzekeringen en Ambtenarengerecht te Rotterdam [periode 1940-1949].......1679
I De archieven van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, (1860) 1940 - 1949 (1959)...1679
B Stukken betreffene afzonderlijke onderwerpen...............................................................................1679
1 Rechtspraak....................................................................................................................................1679
42
Openbaar 2016
a Strafzaken.................................................................................................................................1679
ii Bijzonder.............................................................................................................................1679
1) Meervoudige kamer(s)..................................................................................................1679
2) Enkelvoudige kamers...................................................................................................1680
a) Politierechter...........................................................................................................1680
b) Kinderrechter..........................................................................................................1680
b Burgerlijke zaken......................................................................................................................1681
1) Meervoudige kamer(s)........................................................................................................1681
a) bij dagvaarding..............................................................................................................1681
b) bij rekest.......................................................................................................................1684
ii bijzonder...................................................................................................................1684
a Diverse rekesten..................................................................................................1684
b Faillissementen en surséance van betaling.......................................................1684
c Openbare verkopen.............................................................................................1685
d Plaatsing in krankzinnigengestichten................................................................1685
2) Enkelvoudige kamers........................................................................................................1685
a) De Enkelvoudige kamer...............................................................................................1685
b) President in kortgeding................................................................................................1685
Klapper op de rolregisters van civiele en handelszaken en kortgedingen, 1940 - 1949.
.....................................................................................................................................1685
c) Kinderrechter................................................................................................................1685
i Ondertoezichtstelling................................................................................................1685
ii Ontzetting en ontheffing ouderlijke macht.............................................................1686
2 Buitengerechtelijke zaken.............................................................................................................1686
a Deponering...............................................................................................................................1686
b Toezicht op advocaten, procureurs, deurwaarders en notarissen........................................1686
II Het archief van de Raad van Beroep Sociale Verzekeringen te Rotterdam, 1940 - 1949 (1956)
.................................................................................................................................................... 1687
BLOK 37187, 3.330.04, Registers Burgerlijke Stand Zuid-Holland / gemeenten A-Z
1961-1970..............................................................................................................1689
C. Registers van overlijden......................................................................................................... 1689
BLOK 37191, 3.09.48, Koninklijke Marechaussee Dordrecht...............................1705
BLOK 37209, 3.03.81, Gerechtshof 's-Gravenhage [periode 1945-1979]..............1707
II Raad van Beroep voor Directe Belastingen.............................................................................1707
BLOK 37298, 3.177.25, Burgerlijke Stand Arrondissement Rotterdam
Huwelijksbijlagen [Buitenlandse Akten] [blok 1933-1942 ].................................1709
Openbaar 2016
43
BLOK A250, 2.02.05.02, Ministerraad
BLOK A250, 2.02.05.02, MINISTERRAAD
3. Raad van Ministers, Raad van Ministers van het Koninkrijk en onderraden, 1945 juli -1975
3. RAAD VAN MINISTERS, RAAD VAN MINISTERS VAN HET KONINKRIJK EN
ONDERRADEN, 1945 JULI -1975
3.01 Meerdere lichamen
Uit de Ministerraad zijn ter voorbereiding van beslissingen over aangelegenheden van algemeen
regeringsbeleid en over bepaalde aangelegenheden respectievelijk onderraden en commissie
gevormd. Zie: Coördinatie op hoog niveau. Institutioneel onderzoek naar ministeriële
coördinatieorganen en de ambtelijke voorportalen 1945-1900. PiVOT-rapport nr. 1. 's-Gravenhage
1992.
3.01 MEERDERE LICHAMEN
div.nrs
Aantekeningen gemaakt door de secretaris ter vergadering van de Raad van
Ministers, vanaf juli 1955 tevens van de Raad van Ministers van het Koninkrijk, en
incidenteel van onderraden.
1948-1968, 1970 - 1975
1. Raadpleging van deze stukken is niet toegestaan zolang zij niet ouder zijn dan vijftig jaar.
Ontheffing is niet mogelijk.
2. De maanden december 1954, juni 1956, juli 1956, alsmede 1-19 augustus 1956 zijn afwezig.
3. Zie ook inv.nr. 1279.
748
1964 aug. 7 - dec.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1560
1111
RBR, 1964 nov. 23 - 1965 mrt. 29
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1965 jan. 8 - mei 7
Niet raadpleegbaar
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1545
1112
REZ, 1965 mrt. 26 - sep. 17
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1965 mei - sep. 3
Niet raadpleegbaar
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1561
1113
RBR, 1965 juli 12
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1965 sep. 3 - dec. 23
Niet raadpleegbaar
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1561
1562
RRD, 1965 sep. 6 - 1965 okt. 19
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
RRD, 1965 nov. 8 - dec. 6
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1562
MR, 1974 juli 6 en 18
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
44
Openbaar 2016
18. Notulen Ministerraad, Raad van Ministers van het Koninkrijk en onderraden, 1990
18. NOTULEN MINISTERRAAD, RAAD VAN MINISTERS VAN HET KONINKRIJK EN
ONDERRADEN, 1990
Aanvulling 2013.
18.01 MINISTERRAAD (MR)
18.01 MINISTERRAAD (MR)
5814
Agenda's voor de vergaderingen van de Raad van Ministers (MR)
5 januari - 21 december 1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
05 januari, 12 januari, 19 januari, 26 januari
02 februari, 09 februari, 16 februari, 23 februari & 24 februari
02 maart, 09 maart, 16 maart, 23 maart, 30 maart
06 april, 12 april, 20 april & 21 april, 27 april
04 mei, 11 mei, 18 mei, 23 mei
01 juni, 08 juni & 9 juni, 15 juni, 22 juni en 29 juni
06 juli, 10 juli & 11 juli, 11 juli & 12 juli, , 16 juli & 17 juli & 18 juli
13 augustus (niet aangetroffen), 16 augustus, 17 augustus, 21 augustus & 22 augustus, 23 augustus,
24 augustus, 28 augustus & 29 augustus & 30 augustus, 30 agustus & 31 augustus
07 september, 14 september, 21 september, 28 augustus
05 oktober, 11 oktober (niet aangetroffen), 12 oktober, 19 oktober, 26 oktober
02 november, 09 november, 16 november, 23 november, 30 november
07 december, 14 december, 21 december
5815-5826
P-Notulen van de vergaderingen van de Raad van Ministers (MR)
5 januari - 21 december 1990
5815
05 januari, 12 januari (zie PN), 19 januari, 26 januari (zie PN)
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5816
5817
02 februari, 09 februari, 16 februari, 23 februari (zie PN) & 24 februari
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
02 maart, 09 maart, 16 maart (zie PN), 23 maart (zie PN), 30 maart
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5818
5819
06 april, 12 april, 20 april & 21 april, 27 april
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
04 mei, 11 mei, 18 mei, 23 mei
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5820
5821
01 juni, 08 juni (zie PN) & 09 juni, 15 juni, 22 juni (zie PN), 29 juni
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
06 juli, 10 juli & 11 juli, 11 juli & 12 juli, 16 juli (zie PN) & 17 juli & 18 juli
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5822
13 augustus (niet aangetroffen. Zie PN), 16 augustus, 17 augustus, 21
augustus & 22 augustus (zie PN), 23 augustus, 24 augustus, 28
augustus (zie PN) & 29 augustus & 30 augustus, 30 augustus & 31
augustus
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5823
5824
5825
5826
07 september, 14 september (zie PN), 21 september, 28 september
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
05 oktober, 11 oktober (niet aangetroffen, zie PN), 12 oktober (zie
PN), 19 oktober, 26 oktober
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
02 november, 09 november (zie PN), 16 november, 23 november, 30
november (zie PN)
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
07 december, 14 december, 21 december
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
6017-6033
45
P-Notulen van de vergaderingen van de Raad van Ministers (MR)
12 januari - 30 november 1990
6017
12 januari. Punt 8f
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
6018
6019
26 januari. Punt 11e
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
23 februari & 24 februari. Punt 17h
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
6020
6021
16 maart. Punt 13a
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
23 maart. Punt 12b, punt 12e
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
6022
6023
12 april. Punt 15a
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
08 juni. Punt 2f, punt 13d
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
6024
6025
22 juni. Punt 3d
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
16 juli & 17 juli. Punt 3
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
6026
6027
13 augustus. Punt 1, punt 2
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
22 augustus. Punt 2c
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
6028
6029
28 augustus. Punt 1 b5
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
14 september. Punt 10
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
6030
6031
11 oktober. Punt 1
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
12 oktober. Punt 14a
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
6032
6033
09 november. Punt 14a
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
30 november. Punt 16d
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5827
Besluitenlijsten van de Raad van Ministers (MR)
05 januari - 21 december 1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
05 januari, 12 januari, 19 januari, 26 januari
02 februari, 09 februari, 16 februari, 23 februari & 24 februari
02 maart, 09 maart, 16 maart, 23 maart, 30 maart
06 april, 12 april, 20 april & 21 april, 27 april
04 mei, 11 mei, 18 mei, 23 mei
01 juni, 08 juni & 09 juni, 15 juni, 22 juni, 29 juni
06 juli, 10 juli & 11 juli, 11 juli & 12 juli, 16juli & 17 juli & 18 juli
13 augustus, 16 augustus, 17 augustus, 21 augustus & 22 augustus, 23 augustus, 24 augustus, 28
augustus & 29 augustus & 30 augustus, 30 augustus & 31 augustus
07 september, 14 september, 21 september, 28 september
05 oktober, 11 oktober (niet aangetroffen), 12 oktober, 19 oktober, 26 oktober
02 november, 09 november, 16 november, 23 november, 30 november
07 december, 14 december, 22 december
5828-5899
Vergaderstukken voor de vergaderingen van de Raad van Ministers (MR)
05 januari - 21 december 1990
46
Openbaar 2016
5828
05 januari
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5829
5830
12 januari
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Zie PN
19 januari
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5831
5832
26 januari
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Zie PN
02 februari
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Punt 2a - punt 4 ( 1 van 2 delen)
5833
5834
02 februari
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Punt 5 - punt 14d ( 2 van 2 delen)
09 februari
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5835
5836
16 februari
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
23 februari & 24 februari
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Punt 2a - punt 6 ( 1 van 2 delen). Zie PN
5837
5838
23 februari & 24 februari
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Punt 7 - punt 17a ( 2 van 2 delen). Zie PN
02 maart
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5839
5840
09 maart
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
16 maart
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Zie PN
5841
5842
23 maart
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Zie PN
30 maart
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5843
5844
06 april
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
12 april
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Punt 2b - punt 10b (1 van 2 delen) Zie PN
5845
5846
12 april
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Punt 11 - punt 15b (2 van 2 delen) Zie PN
20 april & 21 april
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5847
5848
27 april
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
04 mei
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5849
5850
11 mei
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
18 mei
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
5851
47
23 mei
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5853
5852
01 juni
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Punt 2b - punt 8 (1 van 3 delen)
01 juni
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Punt 9 - punt 17h (2 van 3 delen)
5854
5855
01 juni
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Punt 14 (3 van 3 delen)
08 juni & 09 juni
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Zie PN
5856
5857
15 juni
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
22 juni
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Zie PN
5858
5859
29 juni
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
06 juli
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5860
5861
10 juli & 11 juli
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
11 juli & 12 juli
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5862
5863
16 juli & 17 juli & 18 juli
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Zie PN
13 augustus
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken. Zie PN
5864
5865
16 augustus
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
17 augustus
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5866
5867
21 augustus & 22 augustus
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
23 augustus
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Punt 1a - punt 3 (1 van 2 delen). Zie PN
5868
5869
23 augustus
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Punt 4 - punt 14c (2 van 2 delen). Zie PN
24 augustus
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5870
5871
28 augustus & 29 augustus & 30 augustus
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Zie PN
30 augustus & 31 augustus
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5872
5873
07 september
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Punt 1a - punt 18b (1 van 2 delen)
07 september
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
48
Openbaar 2016
5874
Punt ter kennisname (2 van 2 delen)
14 september
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Zie PN
5875
5876
21 september
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
28 september
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Punt 2a - punt 8 (1 van 2 delen)
5877
5878
28 september
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Punt 10 - punt 19f (2 van 2 delen)
05 oktober
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5879
5880
11 oktober
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken. Zie PN
12 oktober
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Zie PN
5881
5882
19 oktober
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
26 oktober
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Punt 2a - punt 9 (1 van 2 delen)
5883
5884
26 oktober
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Punt 10 - punt 18m (2 van 2 delen)
02 november
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5885
5886
09 november
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Zie PN
16 november
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5887
5888
23 november
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
30 november
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Punt 2a - punt 4. Zie PN
5889
5891
30 november
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Punt 5 - punt 16c. Zie PN
07 december
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5890
5892
14 december
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
21 december
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Punt 2a - punt 21 (1 van 3 delen)
5893
5894
21 december
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Punt15 (2 van 3 delen)
21 december
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Punt 23a - punt 23i (3 van 3 delen)
5895
Begroting 1991, deel I t/m VI
Openbaar 2016
5896
49
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Begroting 1991, deel VII t/m VIII
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5897
5898
Begroting 1991, deel IXa t/m XI
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Begroting 1991, deel XII-XIV
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5899
Begroting 1991, deel XV t/m XVI
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
A. Rijkswegenfonds
B. Landbouwegalisatiefonds-A
C. Gemeentefonds
D. Provinciefonds
E. Staatsmuntbedrijf
F. Bezitsvormingfonds.Vervalt
G. Fonds Investeringsrekening
H. Mobiliteitsfonds
Concept-Miljoenennota 1991.Hoofdstukken 1-5 en bijlagen
6034-6050
P-Vergaderstukken voor de vergaderingen van de Raad van Ministers (MR)
12 januari - 30 november 1990
6034
12 januari
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Punt 8 f
6035
6036
26 januari
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Punt 11 e. Geen stukken
23 februari & 24 februari
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Punt 17 h
6037
6038
16 maart
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Punt 13 a. Geen stukken
23 maart
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Punt 12 b, punt 12e. Geen stukken
6039
6040
12 april
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Punt 15 a
8 juni
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Punt 2 f. Geen stukken. Punt 13d
6041
6042
22 juni
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Punt 3 d. Geen stukken
16 juli & 17 juli
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Punt 3
6043
6044
13 augustus
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Punt 1, punt 2
22 augustus
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Punt 2 c
6045
6046
28 augustus
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Punt 1 b5° . Geen stukken
14 september
50
Openbaar 2016
6047
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Punt 10. Geen stukken
11 oktober
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Punt 1. Geen stukken
6048
6049
12 oktober
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Punt 14 a. Geen stukken
9 november
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Punt 14 a. Geen stukken
6050
30 november
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Punt 16 d. Geen stukken
18.02 RIJKSMINISTERRAAD (RMR)
18.02 RIJKSMINISTERRAAD (RMR)
5900
Agenda's voor de vergaderingen van de Raad van Ministers van het Koninkrijk
(RMR)
26 januari - 21 december 1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Data: 26 januari, 02 maart, 30 maart, 20 april, 18 mei, 22 juni, 12 juli, 24 augustus, 14 september, 19
oktober, 30 november, 21 december
5901
Notulen van de vergaderingen van de Raad van Ministers van het Koninkrijk (RMR)
26 januari - 21 december 1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Data: 26 januari, 02 maart, 30 maart, 20 april, 18 mei, 22 juni, 12 juli, 24 augustus, 14 september, 19
oktober, 30 november, 21 december
5902
Besluitenlijst van de Raad van Ministers van het Koninkrijk (RMR)
26 januari - 21 december 1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Data: 26 januari, 02 maart, 30 maart, 20 april, 18 mei, 22 juni, 12 juli, 24 augustus, 14 september, 19
oktober, 30 november, 21 december
5903-5914
Vergaderstukken voor de vergaderingen van de Raad van Ministers van het
Koninkrijk (RMR)
26 januari - 21 december 1990
5903
26 januari
5904
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
02 maart
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5905
5906
30 maart
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
20 april
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5907
5908
18 mei
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
22 juni
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5909
5910
12 juli
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
24 augustus
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5911
14 september
Openbaar 2016
5912
51
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
19 oktober
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5913
5914
30 november
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
21 december
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
18.03 ONDERRADEN EN MINSTERIËLE COMMISSIES
18.03.02 Raad voor Economische Aangelegenheden (REA)
18.03 ONDERRADEN EN MINSTERIËLE COMMISSIES
18.03.02 RAAD VOOR ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN (REA)
5915
Agenda's voor de vergaderingen van de Raad voor Economische Aangelegenheden
(REA)
23 februari - 4 september 1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Data: 23 februari (REA/REZ), 15 maart, 06 april (REA/REZ), 04 september (REA/REZ)
5916
Notulen van de vergaderingen van de Raad voor Economische Aangelegenheden
(REA)
23 februari - 4 september 1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Data: 23 februari (REA/REZ), 15 maart, 06 april (REA/REZ), 04 september (REA/REZ)
5917
Besluitenlijst van de Raad voor Economische Aangelegenheden (REA)
23 februari - 4 september 1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Data: 23 februari (niet aangetroffen, REA/REZ), 15 maart (niet aangetroffen), 06 april (niet
aangetroffen, REA/REZ), 04 september (REA/REZ)
5918-5921
Vergaderstukken voor de vergaderingen van de Raad voor Economische
Aangelegenheden (REA)
23 februari - 4 september 1990
5918
23 februari
5919
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
REA/REZ
15 maart
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken, alleen notitie 2172/notitie 45
5920
5921
06 april
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
REA/REZ
04 september
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
REA/REZ
18.03.03 Raad voor Europese Zaken (REZ)
18.03.03 RAAD VOOR EUROPESE ZAKEN (REZ)
5922
Agenda's voor de vergaderingen van de Raad voor Europese Zaken (REZ)
23 februari - 13 december 1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Data: 23 februari (REA/REZ), 06 april (REA/REZ), 27 april, 01 juni, 22 juni, 04 september (REA/REZ), 05
oktober, 26 oktober, 07 december, 13 december
5923
Notulen van de vergaderingen van de Raad voor Europese Zaken (REZ)
52
Openbaar 2016
23 februari - 13 december 1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Data: 23 februari (REA/REZ), 06 april (REA/REZ), 27 april, 01 juni, 22 juni, 04 september (REA/REZ), 05
oktober, 26 oktober, 07 december, 13 december
5924
Besluitenlijst van de Raad voor Europese Zaken (REZ)
23 februari - 13 december 1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Data: 23 februari (REA/REZ), 06 april (REA/REZ), 27 april, 01 juni, 22 juni, 04 september (REA/REZ), 05
oktober (niet aangetroffen), 26 oktober, 07 december, 13 december
5925-5934
Vergaderstukken voor de vergaderingen van de Raad voor Europese Zaken (REZ)
23 februari - 13 december 1990
5925
23 februari
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
REA/REZ
5926
5927
06 april
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
REA/REZ
27 april
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5928
5929
01 juni
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
22 juni
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5930
5931
04 september
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
REA/REZ
05 oktober
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5932
5933
26 oktober
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
07 december
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5934
18.03.04 Raad voor de Rijksdienst (RDD)
13 december
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
18.03.04 RAAD VOOR DE RIJKSDIENST (RDD)
5935
Agenda's voor de vergaderingen van de Raad voor de Rijksdienst (RDD)
30 januari - 18 december 1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Data: 30 januari (p.f.), 27 februari, 27 maart, 22 mei (p.f.), 26 juni, 28 augustus, 25 september, 23
oktober, 27 november, 18 december
5936
Notulen van de vergaderigen van de Raad voor de RIjksdienst (RDD)
30 januari - 18 december 1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Data: 30 januari (niet aangetroffen, p.f.), 27 februari, 27 maart, 22 mei (niet aangetroffen, p.f.), 26
juni, 28 augustus, 25 september (niet aangetroffen), 23 oktober, 27 november, 18 december
5937
Besluitenlijst van de Raad voor de Rijksdienst (RDD)
30 januari - 18 december 1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
53
Data: 30 januari (niet aangetroffen), 27 februari (niet aangetroffen), 27 maart (niet aangetroffen), 22
mei (niet aangetroffen), 26 juni (niet aangetroffen), 28 augustus (niet aangetroffen), 25 september
(niet aangetroffen), 23 oktober (niet aangetroffen), 27 november (niet aangetroffen), 18 december
(niet aangetroffen)
5938-5947
Vergaderstukken voor de vergaderingen van de Raad voor de Rijksdienst (RDD)
30 januari - 18 december 1990
5938
30 januari
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken
5939
5940
27 februari
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Alleen punt 6
27 maart
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken
5941
5942
22 mei
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken
26 juni
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken
5943
5944
28 augustus
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken
25 september
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken
5945
5946
23 oktober
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken
27 november
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken
5947
18.03.05 Raad voor de Rijksdienst en Inkomensaangelegenheden (RRDIA)
18 december
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken
18.03.05 RAAD VOOR DE RIJKSDIENST EN INKOMENSAANGELEGENHEDEN (RRDIA)
5948
Agenda's voor de vergaderingen van de Raad voor de Rijksdienst en
Inkomensaangelegenheden (RDDIA)
26 juni 1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Data: 26 juni
5949
Notulen van de vergaderingen van de Raad voor de Rijksdienst en
Inkomensaangelegenheden (RDDIA)
26 juni 1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Data: 26 juni
5950
Besluitenlijst van de Raad voor de Rijksdienst en Inkomensaangelegenheden
(RDDIA)
26 juni 1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Data: 26 juni
54
5951
Openbaar 2016
Vergaderstukken voor de vergaderingen van de Raad voor de Rijksdienst en
Inkomensaangelegenheden (RDDIA)
26 juni 1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Data: 26 juni. Geen stukken
18.03.06 Raad voor de Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne (RROM)
18.03.06 RAAD VOOR DE RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUHYGIËNE (RROM)
5952
Agenda's voor de vergaderingen van de Raad voor de Ruimtelijke Ordening en
Milieuhygiëne (RROM)
09 januari - 30 oktober 1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Data: 09 januari, 13 februari, 10 april, 19 april, 08 mei, 05 juni, 20 juni, 10 juli, 21 augustus, 12 oktober,
30 oktober
5953
Notulen van de vergaderingen van de Raad voor de Ruimtelijke Ordening en
Milieuhygiëne (RROM)
09 januari - 30 oktober 1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Data: 09 januari, 13 februari, 10 april, 19 april, 08 mei, 05 juni, 20 juni, 10 juli, 21 augustus, 12 oktober,
30 oktober
5954
Besluitenlijst van de Raad voor de Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne (RROM)
09 januari - 30 oktober 1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Data: 09 januari, 13 februari, 10 april, 19 april, 08 mei, 05 juni, 20 juni, 10 juli, 21 augustus, 12 oktober,
30 oktober
5955-5965
Vergaderstukken voor de vergaderingen van de Raad voor de Ruimtelijke Ordening
en Milieuhygiëne (RROM)
09 januari - 30 oktober 1990
5955
09 januari
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken
5956
5957
13 februari
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken
10 april
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken
5958
5959
19 april
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken
08 mei
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken
5960
5961
05 juni
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken
20 juni
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken
5962
5963
10 juli
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
21 augustus
Openbaar 2016
5964
55
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
12 oktober
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5965
30 oktober
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
18.03.07 Raad voor de Ontwikkelingssamenwerking (ROS)
18.03.07 RAAD VOOR DE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (ROS)
5966
Agenda's voor de vergaderingen van de Raad voor de Ontwikkelingssamenwerking
(ROS)
10 juli - 20 augustus 1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Data: 10 juli, 20 augustus
5967
Notulen van de vergaderingen van de Raad voor de Ontwikkelingssamenwerking
(ROS)
10 juli - 20 augustus 1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Data: 10 juli, 20 augustus
5968
Besluitenlijst van de Raad voor de Ontwikkelingssamenwerking (ROS)
10 juli - 20 augustus 1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Data: 10 juli, 20 augustus
5969-5970
Vergaderstukken voor de vergaderingen van de Raad voor de
Ontwikkelingssamenwerking (ROS)
10 juli - 20 augustus 1990
5969
10 juli
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5970
18.03.08 Raad voor het Sociaal en Cultureel Beleid (RSCB)
20 augustus
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
18.03.08 RAAD VOOR HET SOCIAAL EN CULTUREEL BELEID (RSCB)
5971
Agenda's voor de vergaderingen van de Raad voor het Sociaal en Cultureel Beleid
(RSCB)
20 februari - 18 december 1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Data: 20 februari, 20 maart, 15 mei, 19 juni, 25 september, 20 november, 18 december
5972
Notulen van de vergaderingen van de Raad voor het Sociaal en Cultureel Beleid
(RSCB)
20 februari - 18 december 1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Data: 20 februari, 20 maart, 15 mei, 19 juni, 25 september, 20 november, 18 december
5973
Besluitenlijst van de Raad voor het Sociaal en Cultureel Beleid (RSCB)
20 februari - 18 december 1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Data: 20 februari, 20 maart, 15 mei, 19 juni, 25 september, 20 november, 18 december
5974-5980
Vergaderstukken voor de vergaderingen van de Raad voor het Sociaal en Cultureel
Beleid (RSCB)
20 februari - 18 december 1990
56
Openbaar 2016
5974
20 februari
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken
5975
5976
20 maart
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken
15 mei
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken
5977
5978
19 juni
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken
25 september
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken
5979
5980
20 november
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken
18 december
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken
18.03.09 Raad voor Wetenschaps- Technologie- en Informatiebeleid (RWTI)
18.03.09 RAAD VOOR WETENSCHAPS- TECHNOLOGIE- EN INFORMATIEBELEID
(RWTI)
5981
Agenda's voor de vergaderingen van de Raad voor Wetenschaps- Technologie- en
Informatiebeleid (RWTI)
28 augustus 1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Data: 28 augustus
5982
Notulen van de vergaderingen van de Raad voor Wetenschaps- Technologie- en
Informatiebeleid (RWTI)
28 augustus 1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Data: 28 augustus
5983
Besluitenlijst van de Raad voor Wetenschapa- Technologie- en Informatiebeleid
(RWTI)
28 augustus 1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Data: 28 augustus
5984
18.03.10 Ministeriële Commissie Sociale Vernieuwing (MCSV)
Vergaderstukken voor de vergaderingen van de Raad voor WetenschapsTechnologie- en Informatiebeleid (RWTI)
28 augustu 1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
18.03.10 MINISTERIËLE COMMISSIE SOCIALE VERNIEUWING (MCSV)
5985
Agenda's voor de vergaderingen van de Ministeriële Commissie Sociale
Vernieuwing (MCSV)
16 januari - 04 december 1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Data: 16 januari & 19 januari, 30 januari, 09 februari, 16 februari & 20 februari, 27 februari (niet
aangetroffen), 24 april, 08 mei, 15 mei, 28 augustus, 20 november, 04 december
Openbaar 2016
5986
57
Notulen van de vergaderingen van de Ministeriële Commissie Sociale Vernieuwing
(MCSV)
16 januari - 04 december 1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Data: 16 januari & 19 januari, 30 januari, 09 februari, 16 februari & 20 februari, 27 februari, 24 april,
08 mei, 15 mei, 28 augustus, 20 november, 04 december
5987
Besluitenlijst van de Ministeriële Commissie Sociale Vernieuwing (MCSV)
16 januari - 04 december 1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Data: 16 januari & 19 januari, 30 januari, 09 februari, 16 februari & 20 februari, 27 februari (niet
aangetroffen), 24 april, 08 mei, 15 mei, 28 augustus, 20 november, 04 december
5988-5998
Vergaderstukken voor de vergaderingen van de Ministeriële Commissie Sociale
Vernieuwing (MCSV)
16 januari - 04 december 1990
5988
16 januari & 19 januari
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken
5989
5990
30 januari
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken
09 februari
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken
5991
5992
16 februari & 20 februari
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken
27 februari
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken
5993
5994
24 april
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken
08 mei
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken
5995
5996
15 mei
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken
28 augustus
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken
5997
5998
20 november
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken
04 december
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken
18.03.14 Ministeriële Commissie Emancipatiebeleid (MCE)
18.03.14 MINISTERIËLE COMMISSIE EMANCIPATIEBELEID (MCE)
6004
Agenda's voor de vergaderingen van de Ministeriële Commissie Emancipatiebeleid
(MCE)
20 februari - 28 november 1990
58
Openbaar 2016
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Data: 20 februari, 17 april, 19 juni, 25 september, 16 oktober, 28 november
6005
Notulen van de vergaderingen van de Ministeriële Commissie Emancipatiebeleid
(MCE)
20 februari - 28 november 1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Data: 20 februari, 17 april, 19 juni, 25 september, 16 oktober, 28 november
6006
Besluitenlijst van de Ministeriële Commissie Emancipatiebeleid (MCE)
20 februari - 28 november 1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Data: 20 februari, 17 april, 19 juni, 25 september, 16 oktober, 28 november
6007-6012
Vergaderstukken voor de vergaderingen van de Ministeriële Commissie
Emancipatiebeleid (MCE)
20 februari - 28 november 1990
6007
20 februari
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken
6008
6009
17 april
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken
19 juni
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken
6010
6011
25 september
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken
16 oktober
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken
6012
18.03.15 Ministeriële Commissie Effieciencyverbetering (MCEV)
28 november
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Geen stukken
18.03.15 MINISTERIËLE COMMISSIE EFFIECIENCYVERBETERING (MCEV)
6013
Agenda's voor de vergaderingen van de Ministeriële Commissie
Effieciencyverbetering (MCEV)
14 september 1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Data: 14 september (niet aangetroffen)
6014
Notulen van de vergaderingen van de Ministeriële Commissie
Effieciencyverbetering (MCEV)
14 september 1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Data: 14 september
6015
Besluitenlijst van de Ministeriële Commissie Effieciencyverbetering (MCEV)
14 september 1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Data: 14 september (niet aangetroffen)
6016
Vergaderstukken voor de vergaderingen van de Ministeriële Commissie
Openbaar 2016
Effieciencyverbetering (MCEV)
14 september 1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Data: 14 september (Geen stukken)
59
Openbaar 2016
61
BLOK A251, 2.03.01, Ministeries voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken (AZ): Kabinet van de Minister-President (KMP)
BLOK A251, 2.03.01, MINISTERIES VOOR ALGEMEENE
OORLOGVOERING VAN HET KONINKRIJK (AOK) EN VAN
ALGEMENE ZAKEN (AZ): KABINET VAN DE MINISTERPRESIDENT (KMP)
A Nota's en toegangen (in serie)
A NOTA'S EN TOEGANGEN (IN SERIE)
12615-12806 'Moederboeken fiche-doorschrijfsysteem', indicateurs.
1956-1979
192 banden
Voor toelichting over de begrippen 'moederboeken' en 'fichedoorschrijfsysteem' zie de inleiding.
Doordat veelal - maar NIET altijd - het codegetal van het dossier, waarin een individueel stuk werd
afgelegd, in de 'moederboeken' werd aangetekend, kregen deze moederboeken de functie van
indicateur. Deze functie is bij de herbewerking van het archief bewaard gebleven door de aanleg van
concordanties vanuit dossiercodes naar inventarisnummers. De bewaard gebleven indicateurs
beginnen te nummeren bij 100001 ingeschreven op 2 januari 1956. In de specificatie is steeds het
hoogste nummer en de laatste registratiedag van iedere indicateur aangegeven. Nr. 12759 is bij de
overbrenging niet aangetroffen en moet als verloren worden beschouwd, nrs. 12744 en 12785 lijken
onvolledig.
12676
162000, 19-03-1965
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
12677
12678
163000, 18-06-1965
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
164000, 03-09-1965
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
12679
165000, 25-11-1965
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
62
Openbaar 2016
B Periode (1924)1942-1969(1975)
B PERIODE (1924)1942-1969(1975)
0 Ministeries voor Algemene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken (AZ) / Kabinet van de Minister-President (KMP)
01 Organisatie
0 MINISTERIES VOOR ALGEMENE OORLOGVOERING VAN HET KONINKRIJK (AOK) EN VAN
ALGEMENE ZAKEN (AZ) / KABINET VAN DE MINISTER-PRESIDENT (KMP)
01 ORGANISATIE
6756-6773
Interne nota's betreffende financiële, personeels-, beveiligings- en huishoudelijke
aangelegenheden.
1948-1969
18 pakken
Niet openbaar gedurende 50 jaar ex AW 95 art. 15 lid 1 sub a
Hierin ook nota's betreffende de geheime comptabiliteit, personeel en organisatie BID.
Voor voorafgaande jaren zie inv.nr. 8-11.
6769
1965
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
02 Personeel
02 PERSONEEL
6784-6795
Stukken betreffende de behandeling van personele aangelegenheden
('personeelsdossiers') van personen waarvan op 1.1.2002 het in leven dan wel
overleden zijn niet met zekerheid was geconstateerd.
1945-1975
12 omslagen
Niet openbaar gedurende 110 jaar na geboorte maar maximaal tot 1.1.2035 ex AW 95 art. 15 lid 1 sub
a
Vermeld worden: naam en voorletters, tussen haken: geboortejaar (vzv. bekend) en dienstonderdeel
(afkortingen: AOK = Ministerie voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk, BID =
Buitenlandse Inlichtingendienst, KMP = Kabinet van de Minister-President, MP = Minister-President,
O&O = Oog en Oor, RC = Regeringscommissaris bij de RVD, RVD = Regerings-, na sept. 1953
Rijksvoorlichtingsdienst, SCV = Staf Civiele Verdediging, StaS = Staatssecretariaat voor
Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfdsorganisatie, StGr = Stuurgroep), looptijd der stukken..
6795
04.4 Buitenlandse Inlichtingendienst (BID)
Voort van Zijp, A. van der (geb. 1905, RVD), 1948-1974
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
04 Diensten
04 DIENSTEN
04.4 BUITENLANDSE INLICHTINGENDIENST (BID)
6839-6849
Stukken betreffende de verantwoording van de geheime uitgaven alsmede de
controle daarop door de voorzitter van de Algemene Rekenkamer.
1947-1970
11 omslagen
Niet openbaar gedurende 50 jaar ex AW 95 art. 15 lid 1 sub b
Afkomstig uit de verzameling Van der Est.
6845
3 Maatschappelijke wetenschappen
35 Openbaar bestuur
351.75 Openbare orde en veiligheid
1965
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
3 MAATSCHAPPELIJKE WETENSCHAPPEN
35 OPENBAAR BESTUUR
351.75 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
6902-6903
Stukken betreffende de werkzaamheden en de reorganisatie van de codediensten
en het Code Coördinatie Bureau (CCB).
Openbaar 2016
63
1945-1965
1 omslag en 1 pak
Niet openbaar gedurende 50 jaar ex AW 95 art. 15 lid 1 sub b
Zie ook inv.nr. 2308.
6903
1947-1965
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
65
BLOK B20004, 2.04.87, Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Binnenlands Bestuur: Bestuurszaken en Kabinetszaken
BLOK B20004, 2.04.87, MINISTERIE VAN BINNENLANDSE
ZAKEN: DIRECTIE BINNENLANDS BESTUUR:
BESTUURSZAKEN EN KABINETSZAKEN
3 ORGANISATIE VAN HET BINNENLANDS BESTUUR
3.7 Voorbereidende en uitvoerende colleges
3.7.3 Burgemeesters
3 ORGANISATIE VAN HET BINNENLANDS BESTUUR
3.7 VOORBEREIDENDE EN UITVOERENDE COLLEGES
3.7.3 BURGEMEESTERS
3.7.3.02 Onderzoek naar functioneren tijdens oorlogsjaren
3.7.3.02 ONDERZOEK NAAR FUNCTIONEREN TIJDENS OORLOGSJAREN
3998-5373
Stukken betreffende de benoeming, herbenoeming, zuivering, het rechtsherstel en
het ontslag van burgemeesters.
1912-1979
581 pakken en 797 omslagen
4441-4446
Haverkamp, G.P. 1925-1952
4444
Onderzoek naar onregelmatigheden door de
arrondissementsrechtbank te Alkmaar,
parketnummer 678/1939, 1939 - 1940, pak
4445
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Onderzoek naar het financieel beheer in de gemeente
Westwoud door de arrondissementsrechtbank te
Alkmaar, parketnummer 678/1939, 1938 - 1940, pak
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
4712-4713
Lemkes, L.G.L. 1938-1953
4712
Benoeming, strafzaak, 1938 - 1940
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
4746-4748
Maas, E.N.W. 1929-1953
4746
Benoemingen, beleid en herbenoeming, 1929 - 1940
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5205-5206
Veen, H. van der. 1920-1957
5205
1920-1940, pak
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
67
BLOK B20312, 2.04.67, Ministerie van Binnenlandse Zaken: Zuivering van Ambtenaren en de Nederlandse Orden
BLOK B20312, 2.04.67, MINISTERIE VAN BINNENLANDSE
ZAKEN: ZUIVERING VAN AMBTENAREN EN DE
NEDERLANDSE ORDEN
A Zuivering van ambtenaren
A ZUIVERING VAN AMBTENAREN
1 Ministerie van Binnenlandse Zaken, Afdeling Binnenlands Bestuur, Bureau Zuivering en Rechtsherstel
1.1 Stukken van algemene aard
1 MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN, AFDELING BINNENLANDS BESTUUR, BUREAU
ZUIVERING EN RECHTSHERSTEL
1.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
2-22
Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken,
1945-1984
2
Z 00001 - Z 01000, 13-06-1945 - 11-10-1945
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
3
Z 01001 - Z 02000, 11-10-1945 - 12-12-1945
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
21 delen
Openbaar 2016
69
BLOK B24057, 2.04.57, Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Binnenlands Bestuur
BLOK B24057, 2.04.57, MINISTERIE VAN BINNENLANDSE
ZAKEN: AFDELING BINNENLANDS BESTUUR
II Dossiers
b07. Organisatie van het Binnenlands Bestuur
07.531(-2) Burgemeesters
II DOSSIERS
B07. ORGANISATIE VAN HET BINNENLANDS BESTUUR
07.531(-2) BURGEMEESTERS
1023-1077
Stukken betreffende de benoeming, herbenoeming en ontslag van burgemeesters.
1900-1941
55 pakken
Zie ook inv. nrs. 2011-2056.
1075
1939 okt. - dec., 1940 jan. - sep.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
71
BLOK B24512, 2.04.77, Ministerie van Binnenlandse Zaken: Bureau Invordering
BLOK B24512, 2.04.77, MINISTERIE VAN BINNENLANDSE
ZAKEN: BUREAU INVORDERING
Persoonsdossiers
PERSOONSDOSSIERS
269-1374
Stukken betreffende de terugvordering van voorschotten, verleend aan naar het
buitenland vertrokken Nederlanders,
1919-1976.
60 pakken, 986 omslagen en 29 stukken
B-dossiers.
380
Bosschieter, J. 1940
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
73
BLOK B25050, 2.04.74, Bureau Afwikkeling Nederlandse Arbeidsdienst (NAD) c.a.
BLOK B25050, 2.04.74, BUREAU AFWIKKELING
NEDERLANDSE ARBEIDSDIENST (NAD) C.A.
1. OPBOUWDIENST (OD)
1.2 Naar onderwerp ingedeelde stukken
1.2.2 Personeel
1. OPBOUWDIENST (OD)
1.2 NAAR ONDERWERP INGEDEELDE STUKKEN
1.2.2 PERSONEEL
57
Personeelsstaat, opgesteld ten behoeve van het volgen van een kaderopleiding,
1940.
1 stuk
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
58
Register van bij de 3e Afdeling van het 84e Korps vertrokken personeel,
1940.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1 deel
Openbaar 2016
75
BLOK C37, 2.21.351, J.M.A.H. Luns [levensjaren 1911-2002]
BLOK C37, 2.21.351, J.M.A.H. LUNS [LEVENSJAREN 19112002]
B. Bescheiden onder openbaarheidsbeperking
B.3 (Oud-)Secretaris-Generaal NAVO
B. BESCHEIDEN ONDER OPENBAARHEIDSBEPERKING
B.3 (OUD-)SECRETARIS-GENERAAL NAVO
De inventarisnummers 1269-1322, 1413-1736 en 2359-2465 zijn niet raadpleegbaar hangende overleg
met de NAVO aangaande openbaarheid.
2478
Stukken betreffende de inhoudelijke voorbereiding van zijn bezoek aan de Duitse
regering.
1982
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
2479
Stukken betreffende de Duitse positie ten opzichte van wapenbeheersing en
ontwapeningsonderhandelingen tussen de NAVO en het Warschau Pact.
1983
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
77
BLOK C43, 2.21.381, J.P. van der Reijden [levensjaren 1927-2006]
BLOK C43, 2.21.381, J.P. VAN DER REIJDEN
[LEVENSJAREN 1927-2006]
C Openbaar leven
C.1 Algemeen
C.1.3 Publicaties van derden
C OPENBAAR LEVEN
C.1 ALGEMEEN
C.1.3 PUBLICATIES VAN DERDEN
88
C.2 Politieke loopbaan
Persknipsels en publicaties over de gezondheidszorg voornamelijk geschreven door
of over U.E. Reinhardt, met correspondentie en bijlagen.
1985-1990
1 omslag
U.E. Reinhardt is een autoriteit op het gebied van de gezondheidszorg.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
C.2 POLITIEKE LOOPBAAN
C.2.2 Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
C.2.2 STAATSSECRETARIS VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR
127
C.3 Niet-politieke bestuurlijke loopbaan
C.3.3 Omroepwezen
C.3.3.1 Voorzitter van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS)
Paper 'De staatssecretaris als onderminister?', geschreven door R. Daamen in het
kader van het seminar Cabinet Governement, in 1989.
1990
1 omslag
Een interview met Van der Reijden als oud-staatssecretaris vormde de basis voor dit stuk.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
C.3 NIET-POLITIEKE BESTUURLIJKE LOOPBAAN
C.3.3 OMROEPWEZEN
C.3.3.1 VOORZITTER VAN DE NEDERLANDSE OMROEP STICHTING (NOS)
167
Rapporten en notities, zowel intern als van derden, over de toekomst van het
publieke omroepbestel.
1986-1990
1 omslag
Interne rapporten en van derden.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
168-170
Stukken betreffende mogelijkheden en concrete plannen voor de ontwikkeling van
commerciële televisie in Nederland.
1986-1990
3 pakken
170
Plannen voor de oprichting van de commerciële zender RTLVéronique, 1988-1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
172
Stukken betreffende de huisvesting van de NOS.
1987-1990
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
173
Rapporten, vergaderstukken en correspondentie door hem ontvangen en
opgemaakt als voorzitter van de NOS en/of interim president-commissaris van de
78
Openbaar 2016
NOB.
1988-1990
1 omslag
Van der Reijden is voorzitter van de NOS van 1987-1990 en interim president-commissaris NOB van
1988-1989.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
174
C.3.3.2 Voorzitter van Veronica
C.3.3.2.1 Voorzitter van Veronica Omroep Organisatie (VOO)
Stukken betreffende zijn deelname aan een studiereis naar Canada en de Verenigde
Staten.
1990
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
C.3.3.2 VOORZITTER VAN VERONICA
C.3.3.2.1 Voorzitter van Veronica Omroep Organisatie (VOO)
178-181
Verweerschrift, ten behoeve van de VOO opgesteld door Hofmans en Van Dijk c.s.
Advocaten, tegen de voorgenomen sanctieoplegging door het Commissariaat voor
de Media wegens overtreding van de Mediawet.
1990
3 pakken en 1 omslag
Volgens het Commissariaat voor de Media had de VOO daadwerkelijk steun verleend aan en
bijgedragen tot de oprichting van RTL-Véronique, hetgeen in strijd was met de non-commercialiteit
van het publieke omroepbestel.
178
Hoofdstuk I, Aanleiding
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
179
180
Hoofdstuk II Markt; hoofdstuk III, Politiek, omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Hoofdstuk IV, Geschiedenis
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
181
Hoofdstuk V, Confrontatie; hoofdstuk VI, Pleitnotities
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
182
Brochure met de winterprogrammering van Veronica.
1990
omslag
Bevat foto's.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
C.4 Nevenfuncties
C.4 NEVENFUNCTIES
C.4.1 Activiteiten en functies in de gezondheidszorg en ziektekostenverzekeringen
C.4.1 ACTIVITEITEN EN FUNCTIES IN DE GEZONDHEIDSZORG EN
ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGEN
C.4.1.8 Voorzitter van het Landelijk Beraad Contract-Catering in de gezondheidszorg
C.4.1.8 VOORZITTER VAN HET LANDELIJK BERAAD CONTRACT-CATERING IN DE
GEZONDHEIDSZORG
263-266
Rapporten, vergaderstukken en correspondentie door hem ontvangen en
opgemaakt als voorzitter van het Landelijk Beraad Contract-Catering in de
gezondheidszorg.
1989-1992
2 pakken en 2 omslagen
Het beraad is opgericht in 1989 door Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (VENECA) met als
doel onafhankelijk onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden van contract-catering binnen de
gezondheidszorg.
264
1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
79
C.4.1.13 Overige activiteiten en aangelegenheden
C.4.1.13 OVERIGE ACTIVITEITEN EN AANGELEGENHEDEN
292
Correspondentie met J.W. Wiese (arts) betreffende een onderzoek naar de
effectiviteit van de Moermantherapie.
1989-1990
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
293-294
Stukken ontvangen en opgemaakt door Van der Reijden in zijn rol als adviseur,
betrokken bij het onderzoek naar de mogelijke samenwerking tussen de Nationale
Ziekenhuis Raad/Sectie Zwakzinnigenzorg, de Stichting landelijk
samenwerkingsorgaan maatschappelijke dienstverlening voor geestelijk
gehandicapten (Somma) en de Vereniging van dag- en woonvoorzieningen voor
geestelijk gehandicapten (Fiad), in opdracht van Stichting Ondersteuning Landelijk
Overleg Zorg voor geestelijk gehandicapten (SOLOZ).
1989-1991
2 pakken
293
1989-1990 mrt
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
295-298
Stukken betreffende de herziening van het stelsel van ziektekostenverzekeringen.
1989-1992
4 pakken
296
1989 juni-1990
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
299
Stukken betreffende een uitnodiging voor het symposium 'Nieuwe mogelijkheden
voor kinderen met down syndroom'.
1990
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
C.4.3 Activiteiten en functies in het bedrijfsleven en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
C.4.3 ACTIVITEITEN EN FUNCTIES IN HET BEDRIJFSLEVEN EN PUBLIEKRECHTELIJKE
BEDRIJFSORGANISATIE
C.4.3.3 Overige activiteiten en aangelegenheden
C.4.3.3 OVERIGE ACTIVITEITEN EN AANGELEGENHEDEN
333
C.4.4 Activiteiten en functies in de sport
Stukken betreffende de 'Netherlands trade mission medical technology' naar de
Sovjet-Unie, georganiseerd door EVD exportvoorlichting en exportpromotie, met
Van der Reijden als voorzitter van deze missie.
1990
1 omslag
EVD exportvoorlichting en exportpromotie is een onderdeel van het Ministerie van Economische
Zaken.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
C.4.4 ACTIVITEITEN EN FUNCTIES IN DE SPORT
C.4.4.2 Voorzitter van de projectgroep planontwikkeling multifunctionele accomodatie
C.4.4.2 VOORZITTER VAN DE PROJECTGROEP PLANONTWIKKELING MULTIFUNCTIONELE
ACCOMODATIE
340
Stukken betreffende plannen voor de bouw van een multifunctioneel sportcentrum
in het gebied Oudenrijn in Utrecht, en betreffende de daartoe opgerichte
projectgroep waarvan Van der Reijden voorzitter is.
1986-1990
1 pak
Dit is een intitiatief van de Stichting Theo Koomen Fonds.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
80
Openbaar 2016
C.4.4.3 Adviseur en interim manager bij Feyenoord
C.4.4.3 ADVISEUR EN INTERIM MANAGER BIJ FEYENOORD
346-349
Rapporten, vergaderstukken en correspondentie door hem ontvangen en
opgemaakt als adviseur betrokken bij de verzelfstandiging en reorganisatie van de
Feyenoord Betaald Voetbal Organisatie.
1988-1989
1 omslag en 3 pakken
349
1990
Van der Reijden is tevens interim-manager.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
C.4.4.6 Overige activiteiten en aangelegenheden
C.4.4.6 OVERIGE ACTIVITEITEN EN AANGELEGENHEDEN
368
Certificaat van Van der Reijden als lid van de 'foundation board' van de World
Championships and Games for the Disabled 1990 in Assen.
1990
1 stuk
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
BLOK C22078, 2.21.183.30, Collectie 329 W.H. van Helsdingen
BLOK C22078, 2.21.183.30, COLLECTIE 329 W.H. VAN
HELSDINGEN
VI. ZAKEN BUITEN NEDERLANDS-INDIË, SURINAME EN DE NEDERLANDSE ANTILLEN.
VI. ZAKEN BUITEN NEDERLANDS-INDIË, SURINAME EN DE NEDERLANDSE
ANTILLEN.
42
Stukken betreffende zijn optreden als gevangenisbezoeker van de Reclassering.
1956-1966.
Voor raadpleging van deze stukken is tot 2016 toestemming van de rijksarchivaris van de Tweede
Afdeling vereist.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
81
Openbaar 2016
83
BLOK C22081, 2.21.183.36, Collectie 359 P.J.A. Idenburg
BLOK C22081, 2.21.183.36, COLLECTIE 359 P.J.A.
IDENBURG
4. Diversen.
4. DIVERSEN.
48
Tekst van een redevoering, uitgesproken bij de herbegrafenis van H.J. van Mook in
Rijswijk (Z.H.).
9 oktober 1965
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
85
BLOK C22198, 2.21.241, Collectie 462 Ph.A.N. Houwing
BLOK C22198, 2.21.241, COLLECTIE 462 PH.A.N.
HOUWING
II. STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN.
A. STAATSCOMMISSIES EN REGERINGSOPDRACHTEN.
II. STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN.
A. STAATSCOMMISSIES EN REGERINGSOPDRACHTEN.
Zie ook inventarisnummers 142-149.
26-32
Stukken betreffende zijn voorzitterschap van de Staatscommssie van Advies ex. art.
2 van de Wet op de Assurantiebemiddeling.
1953-1975
Zie ook inventarisnummer 148.
29
Concept-formulieren, met correspondentie en bulletins. 1960-1965
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
87
BLOK C22200, 2.21.249, Collectie 464 C.J. Warners
BLOK C22200, 2.21.249, COLLECTIE 464 C.J. WARNERS
B DOOR WARNERS TOEGEVOEGDE STUKKEN.
B DOOR WARNERS TOEGEVOEGDE STUKKEN.
439
Stukken ontvangen en opgemaakt als hoofddirecteur van het K.N.M.I.
1955-1965
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
440
Stukken betreffende het regeringsbeleid ten aanzien van de
wetenschapsbeoefening.
1965
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1 omslag
Openbaar 2016
89
BLOK C22509, 2.21.262, Collectie 523 E. Hijmans
BLOK C22509, 2.21.262, COLLECTIE 523 E. HIJMANS
II. Overige stukken
II. OVERIGE STUKKEN
76-80
Stukken betreffende eigen uitvindingen en de doorvoering daarvan in zijn adviezen.
1953-1966
79
Stukken betreffende octrooiaanvragen van Hijmans. 1953-1965
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
95
Stukken betreffende door Hijmans georganiseerde seminars van het Institute for
Social Studies.
1958-1965 en z.j
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-Bevat de dossiers:
loopbaanplanning, vormingswerk.
verbindingsgrafieken (voorbeeld: Compagnie de distri bution d'Electricite', weeffabrieken, 1931).
algemeen. 1965.
automatisering. 1958.
besturing van gereedschappen vanuit verschillende programma's. 1963.
werkklimaat. 1962.
management. Z.j.
"keeping an industry true to typë. Z.j.
"man and his work". Z.j.
"government structure engineering". Z.j.
herenkledingbedrijf.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
91
BLOK C23815, 2.21.291, Collectie 576 H.J. de Koster
BLOK C23815, 2.21.291, COLLECTIE 576 H.J. DE KOSTER
I ALGEMEEN
I ALGEMEEN
1-5
Briefwisseling.
1959-1992
3
1971-1974
4
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1975-1977
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5
1978-1992
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5 pakken
92
Openbaar 2016
II BIJZONDER
B Aktiviteiten in het bedrijfsleven
II BIJZONDER
B AKTIVITEITEN IN HET BEDRIJFSLEVEN
26
Stukken ontvangen en opgemaakt als lid van diverse adviesorganen van de Bata
Shoe Organisation.
1973-1987, 1989-1990
1 pak
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
27
D Aktiviteiten op politiek gebied
b) Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (1967-1971)
Stukken ontvangen en opgemaakt als commissaris van de N.V. Koninklijke
Distilleerderijen Erven Lucas Bols.
1976-1979, 1981-1982, 1986
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
D AKTIVITEITEN OP POLITIEK GEBIED
B) STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN (1967-1971)
50
Ingekomen en verzonden memoranda, codetelegrammen, telexberichten en
afschriften inzake diverse onderwerpen, met aantekeningen.
1967-1971 en z.d.
1 pak
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
51
Stukken betreffende de betrekkingen tussen de landen van de N.A.V.O. en van het
communistisch blok en inzake de verhouding tussen de Verenigde Staten en
Europa.
1967-1971 en z.d.
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
56
Stukken betreffende het verblijf van H.K.H. Prinses Christina in Canada.
1968-1970
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
64
Stukken betreffende het personeelsbeleid in de Buitenlandse Dienst.
1969-1970
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
c) Minister van Defensie (1971-1973)
C) MINISTER VAN DEFENSIE (1971-1973)
77
Stukken betreffende de herziening van de organisatie van het ministerie van
Defensie en inzake het te voeren defensiebeleid, met bijgevoegde briefwisseling
met J.W. Honig over deze kwesties.
1972-1973, 1987-1988
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
d) Lid van de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal (1973-1981)
D) LID VAN DE TWEEDE EN EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL (1973-1981)
85
Aantekeningen van zijn hand over de z.g. "Lockheed-affairë.
Z.d. (1976)
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
88
Stukken betreffende zijn betrokkenheid bij de z.g. "Koopsompolis-affairë.
1 omslag
Openbaar 2016
1978-1979
93
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
89
Documentatie over het oorlogsverleden van oud-minister van Buitenlandse Zaken
Luns.
1979
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
f) Overige politieke aktiviteiten
F) OVERIGE POLITIEKE AKTIVITEITEN
115
Stukken betreffende de door hem bijgewoonde Bilderbergconferenties.
1964-1972, 1974, en z.d.
1 pak
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
132
Stukken ontvangen en opgemaakt als Staatsraad in buitengewone dienst.
1979-1985
1 pak
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
F Betrekkingen met het Koninklijk Huis
F BETREKKINGEN MET HET KONINKLIJK HUIS
137
Briefwisseling met leden van het Koninklijk Huis, met ingekomen uitnodigingen.
1946-1948, 1953, 1955, 1957-1958, 1962-1963, 1965-1971, 1973-1982, 1984, 19861988, 1991 en z.d.
1 pak
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
95
BLOK C24550, 2.21.183.44, Collectie 358 M.A.M. Klompé
BLOK C24550, 2.21.183.44, COLLECTIE 358 M.A.M.
KLOMPÉ
A. ZENDING 1984
A. ZENDING 1984
1 STUKKEN BETREFFENDE KABINETSFORMATIES EN DE SAMENSTELLING VAN MINISTERIES.
1 STUKKEN BETREFFENDE KABINETSFORMATIES EN DE SAMENSTELLING VAN
MINISTERIES.
Deze dossiers bevatten een "politiek dagboek" met eigenhandig getypte aantekeningen, voorzover
M.A.M. Klompé bij de formatie betrokken was. Tevens bevatten zij documentatie en rapportage
over eventueel in te nemen standpunten ten aanzien van details in het regeringsbeleid.
11
4 BRIEFWISSELING.
Kabinetsformatie
1965.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
4 BRIEFWISSELING.
De briefwisseling. 1948-1955.
51-53
Briefwisseling algemeen.
Januari - juni 1965.
51
A - H.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
52
53
I - R.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
S - Z.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
55-57
Briefwisseling algemeen.
Juli - december 1965.
55
A - G.
56
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
H - P.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
57
5 GRIJZE DOSSIERS.
R - Z.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5 GRIJZE DOSSIERS.
Dit zijn mappen met rapporten, brochures en aantekeningen (zelden correspondentie), geordend op
onderwerp, gedeeltelijk gebruik als documentatie voor lopende werkzaamheden. De onderwerpen
worden vermeld, waar nodig voorzien van een toelichting.
81
Sociale verzekering.
1965
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
83
(Kamercommissie) Volksgezondheid.
1965.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
86
Commissie Verdam.
1965.
96
Openbaar 2016
Bevat gegevens over vermogensaanwasdeling en bevoegdheden van het ondernemersbeleid.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
97
B. AANVULLING APRIL 1986
1 Stukken betreffende binnenlandse aangelegenheden
B. AANVULLING APRIL 1986
1 STUKKEN BETREFFENDE BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN
123
2 Stukken betreffende buitenlandse aangelegenheden
Stukken betreffende haar voorzitterschap van de Raad van Advies van de Stichting
televisie Academie "Teleac".
1965.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
2 STUKKEN BETREFFENDE BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN
Zie ook lijstnummers 116-119.
133
Stukken betreffende haar lidmaatschap van de Raad van Advies van de vereniging
"democratie voor Spanje", met documentatie over het "probleem Spanjë.
1964-1965.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
134
Stukken betreffende haar bemoeienis met de apartheid in Zuid-Afrika als lid van de
Tweede Kamer.
1963-1965.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
135
Stukken betreffende haar deelname aan een Nederlandse parlementaire delegatie
naar Zuid-Afrika in verband met de apartheid.
1965
De reis van de delegatie heeft niet plaatsgevonden.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
98
Openbaar 2016
C. AANVULLING DECEMBER 1986.
1 Archivalia
C. AANVULLING DECEMBER 1986.
1 ARCHIVALIA
144
Dossier inzake het huwelijk van prinses Beatrix.
1965-1966.
Dit nummer is tot 1 januari 2000 voor raadpleging gesloten.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
3 Documentatie en varia
3 DOCUMENTATIE EN VARIA
217
Brochures over de Algemene Bijstandswet.
1963-1965.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
D. AANVULLING 1987.
D. AANVULLING 1987.
238
Ingekomen stukken bij het kamerlid Klompé van verschillende ministeries.
1965.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
99
Openbaar 2016
101
BLOK C24552, 2.21.183.48, Collectie 311 H.A. Korthals
BLOK C24552, 2.21.183.48, COLLECTIE 311 H.A.
KORTHALS
107-110
Uitnodigingen, menukaarten, toegangskaarten, programmaboekjes e.d. inzake
diverse officiële gelegenheden.
4 pakken
110
1962-1965
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
103
BLOK C24571, 2.21.183.70, Collectie 282 Dr. J.H. van Roijen
BLOK C24571, 2.21.183.70, COLLECTIE 282 DR. J.H. VAN
ROIJEN
D. VOORLOPIGE LIJST VAN ARCHIVALIA, AFKOMSTIG VAN DR. J.H. VAN ROIJEN (1905-1991),
AANVULLING 1991.
1. Briefwisseling.
D. VOORLOPIGE LIJST VAN ARCHIVALIA, AFKOMSTIG VAN DR. J.H. VAN ROIJEN
(1905-1991),
AANVULLING 1991.
1. BRIEFWISSELING.
45-54
Dossiers, houdende briefwisseling geordend op naam van correspondent.
1950-1989
10 omslagen
45
E.H. van der Beugel. 1953-1985
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
55
Briefwisseling met D. Acheson, 1966; G. Beelaerts van Blokland, 1985; H. van
Blankenstein, 1969; Th.H. Bot, 1971; W.F. de Gaay Fortman, 1985; D. Goedhuis,
1978-1984; W.A. Harriman, 1977; G. van Hall, 1970; W. Lipmann, 1963; E.M.J.A.
Sassen, 1962; H.M.H.A. van der Valk, 1964; J.M. VerMeulen, 1964; A. Vondeling,
1965; K. Vonk, 1964; H.O. Voorhis, 1964; M.G. Voûte, 1970; H.F.L.K. van
Vredenburch, 1974; S. Weeks, 1964.
1962-1985
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
105
BLOK C25071, 2.21.085, Collectie 148 Heldring
BLOK C25071, 2.21.085, COLLECTIE 148 HELDRING
G. Aanvulling 2004: Stukken afkomstig van Jérôme Louis Heldring (geb. 1917).
G. AANVULLING 2004: STUKKEN AFKOMSTIG VAN JÉRÔME LOUIS HELDRING
(GEB. 1917).
Heldring was van 1945 tot 1949 redacteur buitenland van 'de Nieuwe Rotterdamsche Courant'. Aan
welk blad hij tot 1972 verbonden bleef, de laatste vier jaar als hoofdredacteur; het blad was in 1970
inmiddels gefuseerd met het Algemeen handelsblad en had de titel 'NRC Handelsblad' aangenomen.
Heldring ontwikkelde er zich als columnist, aanvankelijk met de rubriek 'De Toestand', later 'Dezer
dagen'. Deze periode werd onderbroken door een functie als directeur van het Nederlands
Informatiebureau te New York (1949-1953). Van 1972 tot 1985 was hij hoofdredacteur van het
tijdschrift de 'Internationale Spectator' en tot 1982 algemeen secretaris van het Nederlands
Genootschap voor Internationale Zaken, een van de voorlopers van Instituut Clingendael. Heldring
behoort politiek tot de liberale traditie. Vanaf 1974 pleit hij voor een herwaardering van het
conservatisme als politieke filosofie.
497-574
Briefwisseling van Heldring met de lezers van zijn boeken en artikelen en
toehoorders van zijn redevoeringen, per halfjaar alfabetisch geordend.
1982-1999
554
januari - juni 1995 A-K.
555
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
januari - juni 1995 L-Z.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
556
juli - december 1995 A-K.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
576-581
Doorslagen van ingekomen brieven van Amyu of O.J.A. Manda, met enkele
originelen.
1989-1997
De signatuur is een schuilnaam, de ware naam van de schrijfster is onbekend.
580
1994-1995
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
107
BLOK C25123, 2.21.156, Collectie 194 D.U. Stikker
BLOK C25123, 2.21.156, COLLECTIE 194 D.U. STIKKER
I Eerste Zending.
1 Persoonlijke Aangelegenheden.
I EERSTE ZENDING.
1 PERSOONLIJKE AANGELEGENHEDEN.
3-8
Speeches, artikelen enz.
1948-1964
In deze mappen bevinden zich alle speeches e.d. vanaf het moment van Uw benoeming tot Minister,
(met uitzondering van de Kamerspeeches als Minister, waarvoor een aparte map 7-K. bestaat,
alsmede teksten voor persconferenties, talking-points voor interviews, geschreven artikelen in
allerlei publicaties enz. Achter in deze catalogus bevindt zich als bijlage een lijst van deze toespraken,
artikelen enz., gesplitst per jaar of per half jaar. Een copie van deze lijst bevindt zich in elke [map]
waarop het betreffende stuk betrekking heeft
In 1960 waren er geen speeches of artikelen
Speeches van vóór 1948 bevinden zich in de betreffende dossiers. Zo zijn alle politieke speeches
betreffende de VVD, van Uzelf zowel als van andere sprekers, in de dossiers van de VVD, in dit geval
8-N. Teksten van toespraken tijdens de oorlog, lezingen enz., en vlak na de oorlog, eveneens in de
betreffende dossiers ondergebracht
8
1964-1965
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
108
Openbaar 2016
II Zending, 1977
II ZENDING, 1977
107-113
Stukken betreffende de A.P.P.I.
107
1964-1965
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
116-123
Correspondentie D.S. chronologisch.
116
1 mei 1964 - 30 April 1965
117
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1 mei 1965 - 30 Sept. 1965
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
143-148
Speeches en Artikelen.
143
(1924) 1961-1965, I.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
109
BLOK C25129, 2.21.163, Collectie 240 H.W. Tilanus
BLOK C25129, 2.21.163, COLLECTIE 240 H.W. TILANUS
Hendrik Willem Tilanus (1884-1966)
1e afdeling: persoonlijke papieren
I Openbaar leven
HENDRIK WILLEM TILANUS (1884-1966)
1E AFDELING: PERSOONLIJKE PAPIEREN
I OPENBAAR LEVEN
A. Algemeen
A. ALGEMEEN
1. Ingekomen brieven en minuten van uitgaande brieven.
1. Ingekomen brieven en minuten van uitgaande brieven.
Per periode alfabetisch geordend.
10-11
1951-1965
11
Ingekomen brieven van en minuten van uitgaande brieven aan:, 1
omslag
D. Lambooy, 1961-1962; H.C.W. Moorman, 1964; J.D.H. van der Neut, 1952; C.G.
van Niftrik, 1964; R. Rutgers, 1953; Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 1957;
W. de Savornin Lohman, 1952; F. Sierksma, 1963, 1965; G. Thesing, 1952; C.B.
Tilanus, 1965; J.B. Tillema, 1953; J.A. Verhage, 1953; A. Zander, 1956.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
4. Teksten van en aantekeningen voor redevoeringen.
4. Teksten van en aantekeningen voor redevoeringen.
44-63
Aantekeningen voor redevoeringen, met brochures, knipsels en andere bijlagen.
Ca. 1917-1965
20 omslagen
In elk omslag is een lijst van onderwerpen aanwezig.
63
1962-1965
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
B. Staatkundige functies
B. STAATKUNDIGE FUNCTIES
1. Partijfunctionaris in de Christelijk-historische Unie (1917-1966).
c. adviserend lid van het landelijk bestuur (1958-1965).
1. Partijfunctionaris in de Christelijk-historische Unie (1917-1966).
c. adviserend lid van het landelijk bestuur (1958-1965).
119
Afschriften van aan hoofdbestuur, dagelijks bestuur en Unieraad gerichte brieven
en rapporten betreffende verschillende politieke en organisatorische kwesties.
1962-1965
1 omslag
Namen van briefschrijvers zijn opgenomen in de index.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
120
Briefwisseling en nota's betreffende en notulen van besprekingen tussen de
besturen van C.H.U. en A.R.P. inzake samenwerking. Met bijlagen.
1962-1965
1 omslag
Tilanus nam deel aan deze besprekingen.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
121
Afschriften van brieven van, aan en betreffende het landelijk comité "Vriendenkring
A.R.-C.H.", met verslag van een bespreking tussen de dagelijkse besturen van de
C.H.U. en van het comité.
110
Openbaar 2016
1962-1965
1 omslag
Tilanus nam deel aan de bespreking.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
124
3. Lid en voorzitter van verschillende commissies.
Stukken betreffende de jaarlijkse algemene vergaderingen van de C.H.U.
1964-1965
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
3. Lid en voorzitter van verschillende commissies.
184
Briefwisseling, notulen en eind-rapport van de Adviescommissie inzake crematie,
ingesteld bij beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken van 16 januari
1964. Met bijlagen.
1964-1965
1 pak
Tilanus was lid van deze commissie.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
II Particulier leven
II PARTICULIER LEVEN
202
Brieven, aantekeningen en andere stukken betreffende genealogische
onderzoekingen inzake het geslacht Tilanus.
1912-1965
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1 pak
Openbaar 2016
111
BLOK C26202, 2.21.312, Persoonlijk archief van G.M.V. van Aardenne
BLOK C26202, 2.21.312, PERSOONLIJK ARCHIEF VAN
G.M.V. VAN AARDENNE
2 Stukken betreffende zijn ambtelijk leven
2 STUKKEN BETREFFENDE ZIJN AMBTELIJK LEVEN
2.3 Minister van Economische Zaken (1977 - 1981, 1982 - 1986)
2.3.2. Bijzonder
2.3.2.1 Economische en sociaal-economische aangelegenheden
2.3 MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN (1977 - 1981, 1982 - 1986)
2.3.2. BIJZONDER
2.3.2.1 ECONOMISCHE EN SOCIAAL-ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN
89
Ingekomen rapporten van het Centraal Planbureau. Kopieën,
1978, 1981, 1985.
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
92
Ingekomen stukken van tegenstanders van het VVD-beleid ten tijde van zijn
ministerschap,
1980, 1983, 1985.
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
106
Ingekomen stukken betreffende onderhandelingen tussen het Ministerie van
Financiën en de Venezolaanse regering inzake het behoud van de Shell-raffinaderij
op Curaçao; met voorstukken, 1984,
1985.
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
107
Stukken betreffende het overleg met het Nederlands Instituut voor
Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) ten behoeve van de vaststelling van
de hoofdlijnen voor het Ruimtevaartbeleid; met voorstukken, 1979,
1985.
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
2.3.2.2 Financiële aangelegenheden
2.3.2.2 FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN
134
Ingekomen brief van A.C.R. Dreesman, J.J. van Duijn en A. van der Zwan betreffende
een artikel, dat zij geschreven hebben voor het NRC-Handelsblad met de titel 'Een
pleidooi voor de verruiming van de particulier bestedingen' alsmede een brief van
H.O.C.R. Ruding betreffende een notitie van zijn medewerkers met commentaar op
dit artikel,
1985.
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
135
Nota "Groei is werk' en het financieel en sociaal-economisch beleidsprogramma
voor de jaren 1986 - 1990, aangeboden door het Verbond van Nederlandse
Ondernemingen; met begeleidend schrijven,
1985.
1 katern, 1 stuk
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
136
Tekst van een speech gehouden door A.A.T. van Rhijn getiteld 'De positie van de
Nederlandse Scheepsbouwindustrie in Europees Verband',
112
Openbaar 2016
1985.
1 stuk
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
137
Rapport "Heerendienst" van de commissie-Grapperhaus betreffende de verlichting
van de administratieve verplichtingen van een drietal afzonderlijke velden: sociale
verzekeringen en loonbelasting, overige belastingen en de CBS-verplichtingen,
aangeboden aan de staatssecretaris P.H. van Zeil; met een bijlage,
1985.
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
2.3.2.3 Herstructurering van de scheepvaartsector
2.3.2.3 HERSTRUCTURERING VAN DE SCHEEPVAARTSECTOR
145
1985 januari.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
146
1985 februari - juni.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
150
Ingekomen brieven van voor- en tegenstanders naar aanleiding van de behandeling
van de RSV-kwestie in de kamer,
1984-1985.
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
151
Krantenknipsels en ANP-berichten met betrekking tot de RSV-kwestie; met stukken
betreffende het bod van de RSV op de scheepswerf Wilton-Feijenoord als bijlagen,
1968. Kopieën,
1984-1985.
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
152
Tijdschriften met artikelen en kopieën van artikelen betreffende de RSV-kwestie,
1985.
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
2.3.2.4 Overige aangelegenheden als minister
2.3.2.4 OVERIGE AANGELEGENHEDEN ALS MINISTER
169
Briefkaarten van tegenstanders van het beleid van Van Aardenne vanwege de bouw
van kerncentrales,
1984-1985.
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
171
2.3.2.5 Deelname aan conferenties en reizen
Aantekeningen gemaakt bij de interne notitie 'Regiobeleid door het kabinet
Lubbers - Van Aardenne' waarbij de vraag centraal staat wat het kabinet voor de
diverse regio's gedaan heeft; met bijlage,
[1985].
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
2.3.2.5 DEELNAME AAN CONFERENTIES EN REIZEN
183
Stukken betreffende de wijziging van het Statuut van het Koninkrijk der
Nederlanden en de samenwerkingsregeling van de Nederlandse Antillen en Aruba;
met persoonlijke aantekeningen. Kopieën,
1984-1985.
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
184
113
Stukken betreffende de voorbereidingen en de deelname aan de European Space
Agency (ESA) -Raadvergadering op ministerieel niveau, voorgezeten door Van
Aardenne,
1984-1985.
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
186-188
Stukken betreffende de werkbezoeken aan de Nederlandse Antillen en Venezuela,
1985.
3 omslagen
186
1985 juli - augustus.
187
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1985 september.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
188
1985: dossier Nederlandse Antillen.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
189
Stukken betreffende deelname aan de International Energy Agency, voorgezeten
door Van Aardenne,
1985.
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
190
Tekst van de toespraak gehouden ter gelegenheid van de officiële start van het
kabel-experiment Zuid-Limburg, waarbij nieuwe diensten via een kabeltelevisienet
worden aangeboden. Kopie,
1985.
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
2.3.2.6 Overige aangelegenheden waarover hij ambtshalve is geïnformeerd
2.3.2.6 OVERIGE AANGELEGENHEDEN WAAROVER HIJ AMBTSHALVE IS GEÏNFORMEERD
202
Brief van de ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland (BRD) inzake het
voorgenomen staatsbezoek van president R. Weizsacker aan Nederland van 30 mei
tot 1 juni 1985; met de in het Duitse Parlement in Bonn naar aanleiding van
beëindiging van de Tweede Wereldoorlog door hem gehouden rede als bijlage,
1985.
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
203
2.6 Overige functies (1959 - 1995)
2.6.5 Deelname aan reizen en symposia
Ingekomen brieven van de Select Committee on Energy from the House of
Commons en de ambassade van Ierland betreffende bezoeken aan het Ministerie
van Economische zaken,
1985.
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
2.6 OVERIGE FUNCTIES (1959 - 1995)
2.6.5 DEELNAME AAN REIZEN EN SYMPOSIA
308
Stukken betreffende deelname aan het Liberal International Congress in Tel Aviv
van 11 - 16 september 1984, dat Van Aardenne combineert met een bezoek aan de
Israëlische Minister van Handel en Industrie, G. Patt, waarvoor het Ministerie van
Buitenlandse Zaken hem ook instrueert,
1984-1985.
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
114
Openbaar 2016
310
Notitie van Rafael M. Salas, secretaris-generaal van de Liberal International
Congress, betreffende de bevolkingsprognoses; met begeleidend schrijven,
1985.
2 stukken
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
115
3 Documentatie
3 DOCUMENTATIE
340
Verschillende krantenartikelen, merendeels met daarin artikelen over Van
Aardenne en een concept van een interview met Van Aardennne voor "Elseviers
Magazine",
1981-1985, z.j.
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
117
BLOK C27039, 2.21.395, Collectie J.F.G.M. August de Meijer
BLOK C27039, 2.21.395, COLLECTIE J.F.G.M. AUGUST DE
MEIJER
2. Stukken na 1989
2.2. Actuele aangelegenheden na 1990
2.2.2. Stukken betreffende openbare aangelegenheden
2.2.2.2. Sociale, economische en politieke aangelegenheden
2. STUKKEN NA 1989
2.2. ACTUELE AANGELEGENHEDEN NA 1990
2.2.2. STUKKEN BETREFFENDE OPENBARE AANGELEGENHEDEN
2.2.2.2. SOCIALE, ECONOMISCHE EN POLITIEKE AANGELEGENHEDEN
56
2.3. Erfgoedaangelegenheden
Correspondentie met het partijbestuur van het CDA over het integratiebeleid van
“bloedgroepen”.
1995
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
2.3. ERFGOEDAANGELEGENHEDEN
68
Correspondentie over voorstellen tot de inrichting van een woonhuis van Michiel de
Ruyter in Amsterdam tot museum en huldigingen ter nagedachtenis van Michiel de
Ruyter.
1992-1995
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
119
BLOK D18, 2.13.112, Ministerie van Defensie: Commandant der Zeemacht de Nederlandse Antillen [vanaf 1986 in het Caraïbisch Gebied]
BLOK D18, 2.13.112, MINISTERIE VAN DEFENSIE:
COMMANDANT DER ZEEMACHT DE NEDERLANDSE
ANTILLEN [VANAF 1986 IN HET CARAÏBISCH GEBIED]
3 COMMANDANT MARINIERSKAZERNE SAVANETA
3.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
3.2.5 Personeelsaangelegenheden
3 COMMANDANT MARINIERSKAZERNE SAVANETA
3.2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
3.2.5 PERSONEELSAANGELEGENHEDEN
3.2.5.11 Gezondheidszorg
3.2.5.11 GEZONDHEIDSZORG
1313
Stukken betreffende het ongeval bij mortierschietoefeningen van 11 juli 1961 op het
oefenterrein California aan de noordwestpunt van Aruba.
1961
pak
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
120
Openbaar 2016
5 STAFCOMMANDANT MARINIERS NEDERLANDSE ANTILLEN
5.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
5.2.5 Personeelsaangelegenheden
5.2.5.1 Algemeen
5 STAFCOMMANDANT MARINIERS NEDERLANDSE ANTILLEN
5.2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
5.2.5 PERSONEELSAANGELEGENHEDEN
5.2.5.1 ALGEMEEN
1894
Stukken betreffende een ongeval met dodelijke afloop ten gevolge van de
voortijdige explosie van een mortiergranaat tijdens de schietoefening op Aruba op
11 juli.
1961
omslag
Bevat 3 foto's.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
121
BLOK D85, 2.13.180, Ministerie van Defensie, Comité Verenigde Chefs van Staven
BLOK D85, 2.13.180, MINISTERIE VAN DEFENSIE,
COMITÉ VERENIGDE CHEFS VAN STAVEN
B Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.
B STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN.
4 Verdediging in bondgenootschappelijk verband en samenwerking met andere naties.
4.3 Overlegorganen.
4 VERDEDIGING IN BONDGENOOTSCHAPPELIJK VERBAND EN SAMENWERKING MET
ANDERE NATIES.
4.3 OVERLEGORGANEN.
245-246
Stukken betreffende vergaderingen van het Military Committee Permanent
Session.
1973-1976
2 pakken
245
1973-1974
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
246
1975-1976
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
123
BLOK D27501, 2.13.71, Ministerie van Defensie te Londen; Ministerie van Oorlog te Londen en afwikkeling daarvan
BLOK D27501, 2.13.71, MINISTERIE VAN DEFENSIE TE
LONDEN; MINISTERIE VAN OORLOG TE LONDEN EN
AFWIKKELING DAARVAN
1. Het ministerie van Defensie te Londen, vanaf 21 augustus 1941 ministerie van Oorlog te Londen, voortgezet vanaf 20 juni 1945 tot 25 april 1947 als bureau Londen departement van Oorlog en de afwikkeling en de daarbij gedeponeerde archieven, 1940-1949
1. HET MINISTERIE VAN DEFENSIE TE LONDEN, VANAF 21 AUGUSTUS 1941
MINISTERIE VAN OORLOG TE LONDEN, VOORTGEZET VANAF 20 JUNI 1945 TOT
25 APRIL 1947 ALS BUREAU LONDEN DEPARTEMENT VAN OORLOG EN DE
AFWIKKELING EN DE DAARBIJ GEDEPONEERDE ARCHIEVEN, 1940-1949
1.1 HET ARCHIEF VAN HET MINISTERIE VAN DEFENSIE TE LONDEN, VANAF 21 AUGUSTUS 1941 MINISTERIE VAN OORLOG TE LONDEN, TOT 20 JUNI 1945
1.1.3 Buiten verbaal gehouden of geraakte stukken
1.1 HET ARCHIEF VAN HET MINISTERIE VAN DEFENSIE TE LONDEN, VANAF 21 AUGUSTUS
1941 MINISTERIE VAN OORLOG TE LONDEN, TOT 20 JUNI 1945
1.1.3 BUITEN VERBAAL GEHOUDEN OF GERAAKTE STUKKEN
1.1.3.2 Niet serieel
1.1.3.2.1 Kabinet
1.1.3.2 NIET SERIEEL
1.1.3.2.1 Kabinet
358
Stukken betreffende de politieke betrouwbaarheid van militairen van de
Nederlandse troepen in Engeland.
1940
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1 pak
124
Openbaar 2016
2. ARCHIEVEN GEVORMD ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE /OORLOG TE LONDEN VALLENDE INSTANTIES EN DE AFWIKKELING DAARVAN
2. ARCHIEVEN GEVORMD ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE
MINISTER VAN DEFENSIE /OORLOG TE LONDEN VALLENDE INSTANTIES EN DE
AFWIKKELING DAARVAN
2.6 HET ARCHIEF VAN DE KONINKLIJKE MILITAIRE MISSIE / BUREAU MILITAIR ATTACHé BIJ HR. MS. AMBASSADE BIJ HET HOF VAN ST JAMES, 1940 - 1945
2.6.2 Geheim
2.6 HET ARCHIEF VAN DE KONINKLIJKE MILITAIRE MISSIE / BUREAU MILITAIR ATTACHÉ
BIJ HR. MS. AMBASSADE BIJ HET HOF VAN ST JAMES, 1940 - 1945
2.6.2 GEHEIM
981
Stukken betreffende de politieke betrouwbaarheid van KLM-piloten.
1940
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1 omslag
Openbaar 2016
125
BLOK E20218, 2.06.064, Sociaal Economische Raad (SER)
BLOK E20218, 2.06.064, SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD
(SER)
B STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
3 TAAKUITVOERING
3.2 ADVISEREN AAN DE REGERING
B STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
3 TAAKUITVOERING
3.2 ADVISEREN AAN DE REGERING
3.2.1 Commissies, subcommissies, werkgroepen en subwerkgroepen
3.2.1.2 Bijzonder
3.2.1 COMMISSIES, SUBCOMMISSIES, WERKGROEPEN EN SUBWERKGROEPEN
3.2.1.2 Bijzonder
331 - 368
Commissie ontwikkeling nationale economie,
1953 - 1979
333 - 335
Vergaderstukken, 1958 - 1979
333
3 pakken
juni 1958 - mei 1965
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
347
Werkgroep huur- en subsidiebeleid, 1964 - 1965
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
498
Commissie wettelijke regeling minimumloon,
1959 - 1965
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
521 - 534
Organisatiecommissie,
1950 - 1979
522 - 524
Notulen, 1950 - 1979
3 pakken
523
1959 - 1965
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
600 - 637
Commissie sociale verzekeringen,
1951 - 1979
Zie ook inv. nr. 520.
621
Subcommissie premie verplichte ziekenfondsverzekering, 1951 1965, 1 pak
Voor 1962 commissie vaststelling premie verplichte ziekenfondsverzekering.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
624 - 636
Voorbereiding en totstandkoming van adviezen met betrekking tot
diverse onderwerpen, 1960 - 1979
634
Vraagstuk van een vakantie-uitkering in het kader
van de sociale verzekering, 1965
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
660 - 673
Commissie vakopleidingsaangelegenheden,
126
Openbaar 2016
1954 - 1973
Na 1972 commissie onderwijszaken.
662 - 663
Vergaderstukken, 1956 - 1965
2 pakken
662
666
1956 - 1965
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Werkgroep aktieprogramma, 1964 - 1965
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
669
671
Werkgroep leerlingwezen, 1961 - 1965
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Werkgroep besturen technische scholen, 1960 - 1965
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
674 - 679
Commissie vennootschapsrecht,
1965 - 1969
674
Samenstelling, (1965), 1 stuk
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
688 - 692
Commissie vermogensaanwasdeling,
1965 - 1968
689
Werkgroep beleggingsgemeenschap, 1965
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
695 - 718
Commissie vervoersvraagstukken,
1951 - 1980
Van 1957 tot 1958 werkgroep vervoer van de commissie vrijhandelsgebied. Van 1959 tot 1971
werkgroep vervoer van de commissie voor internationaal sociaal-economische aangelegenheden. in
1971 weer als aparte commissie vervoersvraagstukken ingesteld.
702 - 703
Correspondentie, 1952 - 1979
2 pakken
702
1952 - 1965
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
621
Commissie vaststelling premie verplichte ziekenfondsverzekering,
1951 - 1962
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
3.3 TOEZICHT OP DE PUBLIEKRECHTELIJKE BEDRIJFSLICHAMEN
3.3 TOEZICHT OP DE PUBLIEKRECHTELIJKE BEDRIJFSLICHAMEN
Zie ook inv. nrs. 521 - 534.
3.3.1 Algemeen
3.3.1 ALGEMEEN
763
Nota aan de algemeen secretaris houdende een reactie op een voorstel van de
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid om de Wet op de
ondernemingsraden en de Wet op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie samen
te voegen,
1965
1 stuk
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
3.3.2 (Hoofd)bedrijfschappen
3.3.2 (HOOFD)BEDRIJFSCHAPPEN
Zie ook inv. nr. 142.
Openbaar 2016
127
3.3.2.2 Stukken betreffende de bedrijfschappen, 1952 - 1979
3.3.2.2 Stukken betreffende de bedrijfschappen, 1952 - 1979
811 - 816
Hotel- en het restaurant-, het café-, en het pension- en kamerverhuurbedrijf en
aanverwante bedrijven,
1954 - 1979
813 - 815
Begrotingen en jaarrekeningen over 1955 - 1979, 1955 - 1979
813
1955 - 1965
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
839 - 843
Schildersbedrijf,
1953 - 1979
839
Instelling en wijziging, 1953 - 1955, 1961, 1965, 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
3.3.3 (Hoofd)produktschappen
3.3.3 (HOOFD)PRODUKTSCHAPPEN
Zie ook inv. nr. 142
3.3.3.1 Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, 1953 - 1979
3.3.3.1 Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, 1953 - 1979
869 - 874
Stukken betreffende het hoofdproduktschap voor akkerbouwprodukten,
1953 - 1979
2 omslagen en 4 pakken
871 - 873
3.3.3.2 Stukken betreffende de produktschappen, (1952) - 1979
Begrotingen en jaarrekeningen over 1956 - 1979, 1956 - 1979
871
1956 - 1965
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
3.3.3.2 Stukken betreffende de produktschappen, (1952) - 1979
887 - 889
Granen, zaden en peulvruchten,
1956 - 1979
Zie voor het instellingsbesluit inv. nr. 869.
887 - 888
Begrotingen en jaarrekeningen over 1956 - 1979, 1956 - 1979
887
1956 - 1965
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
917 - 921
Vee en vlees,
1953 - 1979
918 - 920
Begrotingen en jaarrekeningenen over 1956 - 1979, 1956 - 1979
918
1956 - 1965
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
3.3.3.3 Overig
3.3.3.3 Overig
933
Nota betreffende de positie van produktschappen in het Nederlands staatsbestel
en de Europese Economische Gemeenschap,
1965
1 stuk
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
128
Openbaar 2016
3.4 STIMULEREN VAN NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN HET BEDRIJFSLEVEN
3.4.3 Consumentenzaken
3.4 STIMULEREN VAN NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN HET BEDRIJFSLEVEN
3.4.3 CONSUMENTENZAKEN
1095 - 1121
Stukken betreffende de commissie voor consumentenaangelegenheden,
1965 - 1979
21 omslagen en 6 pakken
1095
Instelling, 1965
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1096
Samenstelling en taak, 1965
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
129
SUPPLEMENT 1988
SUPPLEMENT 1988
Na inventarisatie door de Centrale Archief Selectie Dienst te Winschoten en plaatsing van het archief
in het Algemeen Rijksarchief werden van de Sociaal-Economische Raad de reeds in de inventaris
bechreven agenda's, alsmede de niet in de inventaris beschreven jaarverslagen en publicatie, zoals
onder gespecificeerd, ontvangen.
1280 - 1303
Informatie- en documentatiebulletin voor Leden van de SER,
1951 - 1979
1288
1 - 501965
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
25 dozen
130
Openbaar 2016
SUPPLEMENT 1989 NR. 2 EN 3.
SUPPLEMENT 1989 NR. 2 EN 3.
1310 - 1328
Raadsstukken (vergaderstukken van de SER),
1951 - 1979
1316
nrs 637 - 721, 1964 - 1965
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
19 dozen
Openbaar 2016
131
SUPPLEMENT 1995
SUPPLEMENT 1995
Commissie Sociale Verzekeringen
In 1994 werd het archief van de directie Ordeningsvraagstukken van het ministerie van Economische
Zaken bewerkt door de Centrale Archief Selectiedienst (CAS). De te bewaren archiefbescheiden
werden gesplitst in een viertal bestanden. Dit supplement bevat de beschrijvingen van de
archiefstukken van één van deze bestanden. Het betreft hier stukken die uit hoofde van
lidmaatschap van de Sociaal-Economische Raad (SER) ontvangen zijn. Zij werden afgescheiden ter
invoeging in en completering van het reeds eerder door de CAS bewerkte archief van de SER over de
periode 1950 - 1979.
COMMISSIE SOCIALE VERZEKERINGEN
1438
Plenaire commissie (ad SER 603),
1960 - 1965
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1 pak
Openbaar 2016
133
BLOK F3, 2.08.69, Ministerie van Financiën: Verbaal Archief Administratie der Belastingen (later) Directoraat-Generaal der Belastingen
BLOK F3, 2.08.69, MINISTERIE VAN FINANCIËN:
VERBAAL ARCHIEF ADMINISTRATIE DER BELASTINGEN
(LATER) DIRECTORAAT-GENERAAL DER BELASTINGEN
426-1482
Verbalen van de Administratie der Belastingen en het Directoraat-Generaal
Belastingen; losse minuten van het verbaalarchief.
1936-1975.
1061 pakken
990
1941 02-03 jan.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-01-02/053
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Proces-verbaal, opgemaakt
tegen ambtenaar
41-01-02/055
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Cassatie / Bericht d.d. 29 november
Belastingen 1940, no. 540 D.B. , over cassatie inzake
Personele Belasting.
41-01-02/087
Afdeling
In-, uit- en doorvoer / Invoer van
Invoerrecht verschillende producten / Aangiften ten
invoer van goederen
41-01-02/108
Afdeling
Statistiek (recht) / Wet- en regelgeving /
Invoerrecht Statistiekrechtwet / Wet op het
Statistiekrecht 1932: Exportprijzen bij
uitvoer naar Duitsland
41-01-02/137
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-01-02/148
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Ondernemers, toelichting op de
regeling inzake heffing Omzetbelasting
t.a.v. ~
41-01-02/148
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Toelichting op de regeling inzake
heffing Omzetbelasting t.a.v.
ondernemers
41-01-02/149
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Apothekers, toelichting op de regeling
inzake heffing Omzetbelasting t.a.v. ~
41-01-02/149
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Toelichting op de regeling inzake
heffing Omzetbelasting t.a.v.
apothekers
41-01-02/150
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Bakkers, toelichting op de regeling
inzake heffing Omzetbelasting t.a.v.
(banket)~
41-01-02/150
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
134
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Toelichting op de regeling inzake
heffing Omzetbelasting t.a.v.
(banket)bakkers
41-01-02/151
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Consumptie-ijsbereiders, toelichting op
de regeling inzake heffing
Omzetbelasting t.a.v. ~
41-01-02/151
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Toelichting op de regeling inzake
heffing Omzetbelasting t.a.v.
consumptie-ijsbereiders
41-01-02/152
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Exploitanten inrichtingen, toelichting
op de regeling inzake heffing
Omzetbelasting t.a.v. ~
41-01-02/152
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Toelichting op de regeling inzake
heffing Omzetbelasting t.a.v.
exploitanten inrichtingen
41-01-02/153
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Geslacht / Toelichting op de
regeling inzake heffing Omzetbelasting
t.a.v. slagers en vleeschhouwers
41-01-02/153
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Toelichting op de regeling inzake
heffing Omzetbelasting t.a.v. slagers en
vleeschhouwers
41-01-02/154
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Tandartsen en tandtechnici, toelichting
op de regeling inzake heffing
Omzetbelasting t.a.v. ~
41-01-02/154
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Toelichting op de regeling inzake
heffing Omzetbelasting t.a.v.
tandartsen en tandtechnici
41-01-02/155
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Toelichting op de regeling inzake
heffing Omzetbelasting t.a.v. veilingen
groente/ fruit
41-01-02/155
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Veilingen groente en fruit, toelichting
op de regeling inzake heffing
Omzetbelasting t.a.v. ~
41-01-02/156
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Wet- en regelgeving /
Regeling inzake heffing Omzetbelasting
/ Regeling inzake heffing van de
Omzetbelasting t.a.v. veilingen
Openbaar 2016
135
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
verkochte groente/ fruit
41-01-02/157
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Wet- en regelgeving /
Regeling inzake heffing Omzetbelasting
/ Regeling inzake heffing van de
Omzetbelasting van vis
41-01-03/013
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-03/021
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-03/028
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-03/029
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-03/030
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-03/031
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-03/032
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-03/068
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
enst
tot schoonhouden
41-01-03/140
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Landbouwcrisiswet /
Uitvoering Landbouwcrisiswet (1933)
41-01-03/141
Organisatie Personele belasting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Aanslagregeling /
enst
Aanslagregeling Personele Belasting
41-01-03/142
Organisatie Kadaster en landmeting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Gemeentegrenzen
enst
(wijzigingen, samenvoegingen van ~) /
Wijziging van de grens tussen de
gemeenten Westerbork en Zweeloo
41-01-03/143
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Kantoren/gebouwen (Opheffing van
enst
~) / Opheffing van de gemeente Schore;
verdeling van haar gebied over Kapelle
en Kruiningen
41-01-03/147
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Alcohol / Gedistilleerd en
houtgeest / Opslag in entrepot van
samengestelde gedistilleerde dranken
(distilleeraccijns)
41-01-03/153
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-03/156
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-03/157
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-03/158
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-03/159
Afdeling
Zekerheidstelling / Borgtochten
136
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Accijnzen
41-01-03/160
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-03/161
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-03/162
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-03/163
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-03/164
991
Afdeling
Zekerheidstelling / Borgtochten
Accijnzen
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 04-08 jan.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-01-04/010
Afdeling
Douane / Douaneversluiting en
Invoerrecht -verzegeling / Colliverzegeling bij de
doorvoer van goederen
41-01-04/049
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Commissie van beheer
enst
41-01-04/050
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Commissie van beheer
enst
41-01-04/051
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Commissie van beheer
enst
41-01-04/052
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Commissie van beheer
enst
41-01-06/052
Personeel
Belastingdi
enst
41-01-06/121
Afdeling
Clearing (internationaal
Invoerrecht betalingsverkeer) / Wet- en regelgeving
/ Internationaal betalingsverkeer
41-01-06/122
Organisatie Comptabiliteit / Wet- en regelgeving /
Belastingdi Krediet / Kredieten van de schadeenst
enquêtecommissies te Groningen en
Zwolle
41-01-07/025
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-07/026
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-07/070
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-07/071
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-07/072
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-07/121
Afdeling
Winstbelasting / Wet- en regelgeving /
Belastingdienst / Organisatie /
Bijwerkzaamheden
Openbaar 2016
137
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Directe
Opcenten / Opcenten Winstbelasting
Belastingen
992
41-01-07/135
Afdeling
Douane / Grenskantoren / Openstelling
Invoerrecht grenskantoren, gelegen aan de
Nederlandsch-Duitse grens
41-01-07/141
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Alcohol / Gedistilleerd en
houtgeest / Veroordeling wegens
onregelmatige handelingen met
brandspiritus
41-01-07/145
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-07/182
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Wet- en regelgeving /
Regeling inzake heffing Omzetbelasting
/ Regeling inzake heffing van de
Omzetbelasting van vis
41-01-07/199
Organisatie Belastingdienst / Overige Organisatie
Belastingdi van de Belastingdienst / Levering van
enst
effectenprijscouranten
41-01-07/208
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een rijksklerk,
schrijver
41-01-07/212
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Uitstel
verplaatsing, verplaatsing, schrijvers.
41-01-08/020
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Wet- en regelgeving /
Toepassing van artikel 10, 4e lid, van
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1934
41-01-08/091
Afdeling
Accijnzen
Rijwielbelasting / Rijwielbelasting
41-01-08/091
Afdeling
Accijnzen
Rijwielbelasting / Uitvoering en
toepassing / Rijwielbelasting
41-01-08/092
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-08/132
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Vaststellen van
bezoldiging
41-01-08/136
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-01-08/158
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Tabak / Uitvoering van artikel
39a der Tabakswet (Staatsblad 1921, no.
712)
41-01-08/158
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Tabak / Wet- en regelgeving /
Tabakswet / Uitvoering van artikel 39a
der Tabakswet (Staatsblad 1921, no.
712)
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 09-10 jan.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-01-09/002
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
138
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Directe
Winstbelasting
Belastingen
41-01-09/003
Afdeling
Invordering / Uitvoering en toepassing /
Directe
Invordering
Belastingen
41-01-09/007
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bijwerkzaamheden
41-01-09/009
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bijwerkzaamheden
41-01-09/041
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Cassatie / Beroep in cassatie inzake
Belastingen Personele Belasting
41-01-09/150
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Commissie van beheer
enst
41-01-09/151
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Commissie van beheer
enst
41-01-09/152
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Commissie van beheer
enst
41-01-09/179
Afdeling
Entrepot / Fiktief entrepot / Opneming
Invoerrecht fictieve entrepots voor tabak
41-01-10/001
Personeel
Belastingdi
enst
41-01-10/089
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Landbouwcrisiswet /
Uitvoering Landbouwcrisiswet (1933)
41-01-10/103
Personeel
Belastingdi
enst
41-01-10/147
Afdeling
Clearing (internationaal
Invoerrecht betalingsverkeer) / Wet- en regelgeving
/ Internationaal betalingsverkeer
41-01-10/181
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-10/182
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-10/183
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-10/184
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-10/185
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-10/186
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-10/188
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Commissie van beheer
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van assistenten
Openbaar 2016
139
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
enst
41-01-10/191
Organisatie Ontvangkantoren / Sub-ontvangers
Belastingdi
enst
41-01-10/195
Organisatie Omzetbelasting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Regeling betreffende
enst
kleine ondernemers, Omzetbelasting
1940
41-01-10/204
993
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Verplaatsing van personeel /
enst
Verplaatsing van ambtenaren
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 11-13 jan
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-01-11/001
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-11/002
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-11/003
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-11/009
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Directe
Winstbelasting
Belastingen
41-01-11/025
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Personele Belasting
Belastingen
41-01-11/059
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-01-11/060
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Geslacht / Wetgeving op
slachtaccijns, Landbouwcrisiswet
41-01-11/076
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ontslagen / Ontslag van een schrijver,
2e klasse, der Directe Belastingen,
Invoerrechten en Accijnzen
41-01-11/094
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren
41-01-11/144
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-11/145
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-11/146
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-11/162
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting op voorschotten aan
Belastingen gezinnen van in buitenland en in
Nederlands-Indië verblijvende
militairen
41-01-11/168
Personeel
Belastingdi
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
140
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
enst
Verplaatsing van een rijksklerk,
schrijver.
41-01-11/169
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren,
machtiging tot indienstneming van een
schrijver
41-01-11/170
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een adjunct-commies,
schrijver J. de Rutter
41-01-11/171
Afdeling
Entrepot / Fiktief entrepot / Opneming
Invoerrecht fictieve entrepots voor tabak
41-01-13/020
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-13/045
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Agreaties. Ondertekenen
stukken
41-01-13/120
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een tekenaar
41-01-13/121
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Cassatie / Beroep in cassatie inzake
Belastingen Personele Belasting
41-01-13/128
994
Afdeling
Zekerheidstelling / Borgtochten
Accijnzen
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 14-15 jan.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-01-14/001
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Korting voor genot van
woning
41-01-14/017
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting
Belastingen
41-01-14/039
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Tabak / Vergunniningen /
Teruggaaf van Tabaksaccijns.
Vernietiging van zegels
41-01-14/043
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Tabak / Vergunniningen /
Teruggaaf van Tabaksaccijns.
Vernietiging van zegels
41-01-14/065
Afdeling
Schrifturen en archiefstukken /
Invoerrecht Vernietiging van archiefstukken
41-01-14/100
Afdeling
In- en uitvoerrecht / Toepassing /
Invoerrecht Militaire goederen of met militaire
doeleinden / Duitse Wehrmacht en
Kriegsmarine / Uitvoer van goederen
door Duitse Weermacht
41-01-14/108
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Korting
Openbaar 2016
141
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-01-14/109
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bevordering / Bevordering tot assistent
41-01-14/110
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Korting
41-01-14/111
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Korting
41-01-14/112
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Incassovolmacht.
41-01-14/117
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Tijdelijke
hulpcommiezen.
41-01-14/118
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Inhouding van bezoldiging / Beslag op
de bezoldiging
41-01-14/119
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een grenscommies
41-01-14/120
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-01-14/146
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
enst
tot schoonhouden
41-01-14/150
Afdeling
Accijnzen
41-01-15/009
Afdeling
Motorrijtuigen / Uitvoering /
Directe
Motorrijtuigenbelasting
Belastingen
41-01-15/052
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-15/112
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Ontheffing waarneming
functie
41-01-15/134
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-01-15/144
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-15/146
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-15/149
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-15/150
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-15/151
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-15/165
Personeel
Belastingdi
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Accijns / Zout / Vrijdom van accijnzen
voor zout
142
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
41-01-15/166
995
Afdeling
Rubriek en onderwerp
enst
Verplaatsing van een assistent
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren,
machtiging tot indienstneming van een
schrijver der Directe Belastingen,
Invoerrechten en Accijnzen
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 16-18 jan.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-01-16/167
Afdeling
Personele belasting / Toepassing /
Directe
Adres en bericht / Brief d.d. 20
Belastingen december 1940, inzake Personele
Belasting.
41-01-16/176
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Voedselvoorziening,
Monopoliebesluit /
Voedselvoorzieningsbesluit
41-01-16/195
Personeel
Belastingdi
enst
41-01-16/203
Organisatie Inkomstenbelasting / Wet- en
Belastingdi regelgeving / Algemene bekendmaking
enst
nr. 11 van Inspecteur-Generaal voor
scheepvaart
41-01-16/207
Organisatie Registratie en successie / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Aanvragen van materieel
enst
door de inspecteurs der registratie
41-01-16/214
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Tabak / Commissie inzake
toepassing heffingen op zware tabak en
tabaksfabrikaten, instelling ~
41-01-17/033
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-17/034
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-17/035
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-17/036
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-17/037
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-17/038
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-17/102
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Indienstneming van
een schrijver.
41-01-17/113
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Wet- en regelgeving /
Toepassing van artikel 10, 4e lid, van
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1934
41-01-17/135
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
Openbaar 2016
143
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-01-17/145
Organisatie Belastingdienst / Wet- en regelgeving /
Belastingdi Boekwerken en drukwerk / Herdruk
enst
boekwerk Algemeen
Rijksambtenarenreglement"" en
""Ambtenarenreglement
belastingdienst"""
41-01-17/183
Organisatie Loonbelasting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Toepassing van het Besluit
enst
op de Loonbelasting 1940 op tijdelijke
hulpcommiezen en
arbeidscontractanten
41-01-17/194
Afdeling
Aangiften en aanslagen / Uitvoering /
Directe
Aanslagbiljetten
Belastingen
41-01-17/195
Personeel
Belastingdi
enst
41-01-18/057
Afdeling
In- en uitvoerverboden / Toepassing /
Invoerrecht Uitvoerverboden
41-01-18/068
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren, schrijver
41-01-18/070
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren der
Directe Belastingen, Invoerrechten en
Accijnzen, schrijvers
41-01-18/090
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Voorschot op de
bezoldiging
41-01-18/091
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Uitbetaling van
salarissen aan ambtenaren over januari
1941
41-01-18/101
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een tijdelijk schrijver,
2e klasse, opheffing van detachering
van schrijvers.
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een rijksklerk,
schrijver
41-01-27/139
996
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Bevordering / Bevordering tot
enst
hoofdcommies
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 20-23 jan.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-01-20/079
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-20/080
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-20/087
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
144
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-01-20/095
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-01-20/096
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-01-20/097
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-01-20/130
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-20/141
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsing en verplaatsing van
ambtenaren.
41-01-20/142
Afdeling
Statistiek (recht) / Toepassing /
Invoerrecht Statistiek / Statistiek
41-01-20/143
Afdeling
Accijnzen
41-01-20/146
Afdeling
In-, uit- en doorvoer / Invoer van
Invoerrecht verschillende producten / Toezicht bij
invoer goederen waarvoor
vervoerverbod geldt
41-01-20/156
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een tekenaar van het
kadaster
41-01-21/054
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een commies
41-01-21/101
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren, schrijver
41-01-21/104
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren
41-01-21/106
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een schrijver, 2e
klasse, schrijver
41-01-21/110
Afdeling
Deviezen / Uitvoering en toepassing /
Invoerrecht Visitatie en controle / Visitatie
41-01-21/112
Afdeling
Dubbele belasting (voorkoming van ~) /
Directe
Overeenkomsten en verdragen /
Belastingen Duitsland / Toepassing en uitvoering
verdrag / Toepassing wetten op
belastingen voor inkomen op
bemanning van Duitse schepen
41-01-22/126
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Rekenaar op
arbeidsovereenkomst.
41-01-22/128
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
Zekerheidstelling / Borgtochten
Openbaar 2016
145
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-01-22/129
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-22/134
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een rijksklerk,
opheffing van detachering
41-01-22/145
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren, schrijver
41-01-22/148
Organisatie Motorbrandstof-, gasolie en
Belastingdi smeermiddelen / Gasolie
enst
41-01-22/159
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Aanwijzing als hoofd van een bureau
van de Landmeetkundige dienst
41-01-23/003
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-23/004
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-23/005
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-23/035
Afdeling
Personele belasting / Toepassing /
Directe
Adres en bericht / Adres inzake
Belastingen toepassing Personele Belasting
41-01-23/036
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
enst
tot schoonhouden
41-01-23/037
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Schoonhouden
enst
41-01-23/051
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Geneeskundig onderzoek personeel /
Geneeskundig onderzoek van een
ambtenaar
41-01-23/055
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Geneeskundig onderzoek personeel /
Geneeskundig onderzoek van een
ambtenaar
41-01-23/056
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Geneeskundig onderzoek personeel /
Geneeskundig onderzoek van een
ambtenaar
41-01-23/057
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Geneeskundig onderzoek personeel /
Geneeskundig onderzoek van een
ambtenaar
41-01-23/058
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag van een
adjunct-commies
41-01-23/059
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Eervol ontslag schrijver
146
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-01-23/084
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-23/097
Organisatie Kadaster en landmeting / Organisatie /
Belastingdi Werkzaamheden van de dienst voor
enst
buitengewoon landmeetkundig werk
41-01-23/107
Organisatie Deviezen / Deviezenverordening 1940 /
Belastingdi Deviezenverordening
enst
41-01-23/124
997
Afdeling
Clearing (internationaal
Invoerrecht betalingsverkeer) / Wet- en regelgeving
/ Internationaal betalingsverkeer
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 24-27 jan.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-01-24/002
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Afwijzing van een verzoek
tot opheffing van straf
41-01-24/046
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Adres inzake toepassing
Personele Belasting
41-01-24/051
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting
Belastingen
41-01-24/078
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting
Belastingen
41-01-24/079
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van commiezen
41-01-24/084
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag van een
rijksklerk
41-01-24/094
Organisatie Motorbrandstof-, gasolie en
Belastingdi smeermiddelen / Benzine
enst
41-01-25/016
Afdeling
Tarief / Wet- en regelgeving /
Invoerrecht Vrijdommenbesluit / Instructie
Vrijdommenbesluit
41-01-25/027
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Waarnemingen van functies en
kantoren / Waarneming van een
kantoor der Directe Belastingen en
Accijnzen in Koudum
41-01-25/028
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een kassier
41-01-25/029
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een kassier
41-01-25/037
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Openbaar 2016
147
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Directe
Loonbelasting
Belastingen
41-01-25/052
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Verlof /
Verloven van inspecteurs der
Domeinen en van ontvangers der
Registratie en Domeinen
41-01-27/001
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging van
ambtenaren
41-01-27/047
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Stationnementen (Vaststelling sterkte,
instelling en opheffing) / Vaststelling
sterkte stationnement, bevordering tot
hoofdcommies
41-01-27/084
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting
Belastingen
41-01-27/086
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting
Belastingen
41-01-27/096
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van rijksklerken
41-01-27/097
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van rijksklerken
41-01-27/110
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-27/141
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Commissie van beheer
enst
41-01-27/161
Organisatie Belastingdienst / Wet- en regelgeving /
Belastingdi Boekwerken en drukwerk / Toezending
enst
afdrukken departementale
aanschrijvingen
41-01-27/163
Afdeling
Accijns / Wijn / Regeling van de
Invoerrecht belasting op wijn
41-01-27/168
Afdeling
Accijns / Wijn / Regeling van de
Invoerrecht belasting op wijn
41-01-27/174
998
Afdeling
Fraudebestrijding / Strafzaken en
Directe
rechtspraak / Administratieve hulp en
Belastingen bijstand van rechtsuitoefening in
belastingzaken
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 28-31 jan.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-01-28/070
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Electrische energie, fabrikanten van ~
41-01-28/075
Organisatie Belastingdienst / Organisatie / Opbouw
148
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Belastingdi
enst
en organisatie / Kantoren van
administratie der registratie te
Maastricht
41-01-28/093
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-28/117
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Uitvoering van de vierde
verordening betreffende bijzondere
maatregelen op administratiefrechterlijk gebied
41-01-28/124
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-01-29/111
Afdeling
Motorrijtuigen / Uitvoering /
Directe
Motorrijtuigenbelasting
Belastingen
41-01-29/115
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-29/163
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van adjunct-commiezen
41-01-29/166
Afdeling
Douane / Smokkel / Maatregelen tegen
Invoerrecht smokkel en sluikhandel / Maatregelen
tegen smokkel en sluithandel
41-01-29/173
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Alcohol / Bier / Bierwet en
-besluit / Aanpassing Bierwet
41-01-30/042
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-30/043
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-30/044
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-30/045
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-30/046
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-30/047
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-30/052
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een schrijver
41-01-30/053
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-30/115
Organisatie Successie (recht) / Betaling van de
Belastingdi rechten van successie, overgang en
enst
schenking
41-01-30/117
Personeel
Belastingdi
enst
41-01-30/121
Afdeling
Accijns / Bier / Wijziging Bierwet,
Invoerrecht wijziging specifiek invoerrecht op bier
41-01-31/098
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Kantoren / Werktijden aan bureau's en
kantoren
Belastingdienst / Organisatie /
Openbaar 2016
149
Verbaalkenmerk
41-01-31/111
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Belastingdi
enst
Ontslagen / Ontslag en aanwijzing van
een visiteuse
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-01-31/118
999
Afdeling
Inkomstenbelasting / Uitvoering /
Directe
Betalen in termijnen belastingen naar
Belastingen inkomen over 1940/1941
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 01-03 feb
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-02-01/010
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van schrijvers
41-02-01/018
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van schrijvers
41-02-01/019
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van schrijvers
41-02-01/048
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een ontvanger
41-02-01/061
Afdeling
Douane / Smokkel / Maatregelen tegen
Invoerrecht smokkel en sluikhandel / Maatregelen
tegen smokkel en sluithandel
41-02-01/063
Afdeling
Lossing spoorwagens en schepen
Invoerrecht
41-02-03/108
Afdeling
Vijandelijk vermogen / Uitvoering /
Directe
Verordening van vijandelijk vermogen
Belastingen
41-02-03/128
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger
41-02-03/132
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een tekenaars
41-02-03/134
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van rijksklerken
41-02-03/135
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een schrijver
41-02-13/247
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Uitkeringen, toelagen en
bezoldigingen, diversen / Vergoeding
functie dienstgeleider
41-02-13/248
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bevordering / Bevordering
150
Openbaar 2016
1000
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 04-06 feb.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-02-04/017
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-04/035
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een buitengewone
commies
41-02-04/036
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Personeelsbezetting / Aanstelling van
een buitengewoon commies
41-02-04/037
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren
41-02-04/039
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Personeelsbezetting / Aanstelling van
landmeters
41-02-04/047
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een landmeter
41-02-04/096
Afdeling
Schoolgeld / Uitvoering en toepassing /
Directe
Verstrekken gegevens t.b.v.
Belastingen schoolgeldheffing
41-02-04/125
Personeel
Belastingdi
enst
41-02-04/127
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting
Belastingen
41-02-04/128
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting
Belastingen
41-02-04/139
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van assistenten
41-02-05/045
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Kantoren / Ontvangkantoren
41-02-05/046
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Openstellen van ontvangkantoren /
Openstelling van ontvangkantoren
41-02-05/047
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Openstellen van ontvangkantoren /
Openstelling van ontvangkantoren
41-02-05/048
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Rangschikking kantoren
41-02-05/049
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Openstellen van ontvangkantoren /
Openstelling van ontvangkantoren
41-02-05/075
Afdeling
Zekerheidstelling / Borgtochten
Belastingdienst / Organisatie / Diversen
pensioen / Bijdrage in de kosten van
verpleging
Openbaar 2016
151
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Accijnzen
41-02-05/089
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Commissie van beheer
enst
41-02-05/114
Afdeling
Statistiek (recht) / Toepassing /
Invoerrecht Goederenvervoer / Scheepvaart /
Internationale binnenvaart
41-02-05/122
Afdeling
In-, uit- en doorvoer / Invoer van
Invoerrecht verschillende producten / Toezicht bij
invoer goederen waarvoor
vervoerverbod geldt
41-02-06/023
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Bijzondere
omstandigheden / Oorlog 1940-45 /
Arrestatie van de adjunct-commies
J.J.H. Lohmeijer door de
Sicherheitspolizei i.v.m. Duitsvijandig
kettingbrief
41-02-06/036
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging van
ambtenaren
41-02-06/060
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-06/061
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-06/072
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-02-06/074
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent,
opheffing van de functie van
plaatsvervangend dienstgeleider
41-02-06/092
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een hulpcommies
41-02-06/127
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Uitbetaling van loon aan
tekenaars op arbeidsovereenkomst
voor dienst voor buitengewoon
landmeetkundig werk
41-02-06/129
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Uitkeringen, toelagen en
bezoldigingen, diversen / Wijziging
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1934
41-02-06/132
Organisatie Oorlog 1940-45 / Geldmaatregelen;
Belastingdi ongeldigverklaring bankbiljetten /
enst
Omrekening van Duits in Nederlands
geld
41-02-06/143
Afdeling
Entrepot / Fiktief entrepot / Opneming
Invoerrecht fictieve entrepots voor tabak
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
152
Openbaar 2016
1001
1941 07-10 feb.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-02-07/001
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting
Belastingen
41-02-07/002
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting
Belastingen
41-02-07/039
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Landbouwcrisiswet /
Uitvoering Landbouwcrisiswet.
Voedselvoorzieningsbesluit
41-02-07/052
Organisatie Leningsfonds 1940 /
Belastingdi Schuldbekentenissen Staatslening 1940
enst
41-02-07/067
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-07/068
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-07/069
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-07/070
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-07/071
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-07/128
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Gefusioneerde kantoren, instelling van
enst
~
41-02-07/131
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Kantoren/gebouwen (Indeling van ~) /
enst
Indeling van het belastinggebouw te
Goes
41-02-07/132
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
enst
tot schoonhouden
41-02-07/134
Afdeling
Clearing (internationaal
Invoerrecht betalingsverkeer) / Wet- en regelgeving
/ Wet op het Internationaal
Betalingsverkeer 1934
41-02-07/157
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Buitengewone
commiezen
41-02-07/164
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een tijdelijk
hulpcommies
41-02-07/174
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-02-08/041
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
Openbaar 2016
153
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-02-08/042
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van commiezen
41-02-08/046
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Uitstel van een benoeming
41-02-10/055
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-10/056
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-10/057
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-10/058
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-10/059
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-10/073
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-10/106
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-10/109
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Suiker / Commissie van
deskundigen voor suikeraccijns
41-02-10/116
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-10/117
1002
Afdeling
Zekerheidstelling / Borgtochten
Accijnzen
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 11-13 feb.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-02-11/006
Afdeling
Personeel (o.a. diplomaten) /
Invoerrecht Consulaire ambtenaren
41-02-11/041
Organisatie Invoerrechten en accijnzen /
Belastingdi Werkzaamheden betreffende de
enst
Invoerrechten en Accijnzen
41-02-11/041
Organisatie Registratie en successie / Organisatie /
Belastingdi Werkzaamheden betreffende de
enst
Invoerrechten en Accijnzen
41-02-11/104
Afdeling
Vakantiegelden
Invoerrecht
41-02-11/128
Afdeling
Tarief / Toepassing / Toepassing van
Invoerrecht het tarief van invoerrechten
41-02-11/151
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Buitengewone
commiezen der Invoerrechten en
Accijnzen, buiten bezwaar van den
lande
41-02-11/158
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-02-11/213
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
154
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Directe
Loonbelasting van de vergoeding voor
Belastingen het beschikbaar stellen van
kantoorruimte
41-02-11/214
Afdeling
In-, uit- en doorvoer / Invoer van
Invoerrecht verschillende producten / Invoer van
goederen
41-02-11/220
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-11/221
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-11/235
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Kantoren/gebouwen (Opheffing van
enst
~) / Opheffing van het kantoor der
Directe Belastingen te Slochteren
41-02-11/241
Afdeling
Loonbelasting / Sociale voorzieningen /
Directe
Inzake Loonbelasting van puinruimers
Belastingen
41-02-11/250
Afdeling
In- en uitvoerverboden / Toepassing /
Invoerrecht Voorstel wijziging instructie
uitvoerverboden
41-02-12/040
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-12/041
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-12/042
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-12/043
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-12/044
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-12/045
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-12/046
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-12/078
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-02-12/079
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Wet- en regelgeving /
Toepassing van artikel 10, 4e lid, van
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1934
41-02-12/082
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Wet- en regelgeving /
Toepassing van artikel 10, 4e lid, van
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1934
41-02-12/123
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting
Belastingen
41-02-12/135
Afdeling
Diversen na 1936 / Gasmaskers /
Invoerrecht Gasmaskerbesluit 1937, Staatsblad no.
45
Openbaar 2016
155
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-02-12/136
Organisatie Omzetbelasting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Gasolie / Shell dieselolie.
enst
Omzetbelasting
41-02-12/149
Organisatie Motorrijtuigen / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Benodigd materieel van de
enst
serie motorrijtuigenbelasting
41-02-12/171
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-13/082
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Handelingen van een
assistent
41-02-13/132
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Personeel / Bezetting van de inspectie
enst
der registratie te Dordrecht
41-02-13/163
Organisatie Motorbrandstof-, gasolie en
Belastingdi smeermiddelen / Benzineprijzen
enst
41-02-13/165
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren, schrijver
41-02-13/172
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren, schrijver
41-02-13/173
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren, schrijver
41-02-13/182
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering / Brief d.d.
Directe
31-01-1941, inzake Loonbelasting te
Belastingen Slochteren
41-02-13/196
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsing en verplaatsing van een
ambtenaar
41-02-13/197
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een commies
41-02-13/199
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsing en verplaatsen van
commies De Waden, 1e klas
41-02-13/207
Afdeling
Deviezen / Wet- en regelgeving /
Invoerrecht Deviezenverordening 1940 /
Deviezenverordening 1940
41-02-13/232
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-02-13/233
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Diversen
pensioen / Verhaal van achterstallige
bijdragen voor pensioen
41-02-13/261
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsingen, uitstel van
verplaatsingen, verplaatsingen.
156
Openbaar 2016
1003
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 14-15 feb.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-02-14/005
Afdeling
Eierenbesluit (Staatsblad 1931, no. 375)
Invoerrecht
41-02-14/085
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-02-14/118
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Wet- en regelgeving /
Bijzondere regeling / Toepassingen van
bijzondere regelingen
41-02-14/143
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-14/190
Afdeling
Loonbelasting / Sociale voorzieningen /
Directe
Inzake Loonbelasting van
Belastingen Bouwarbeidersbonden
41-02-14/195
Personeel
Belastingdi
enst
41-02-15/028
Afdeling
Accijns / Minerale oliën / Binnenlands
Invoerrecht vervaardigde benzine. Invoerrecht
benzine
41-02-15/050
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Opheffing van
borgtochten
41-02-15/057
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Kosten van controle van
stempelmachines
41-02-15/084
Afdeling
Statistiek (recht) / Toepassing /
Invoerrecht Goederenvervoer / Scheepvaart /
Internationale binnenvaart
41-02-15/197
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren,
detacheringen
41-02-15/198
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren
41-02-15/199
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een adjunct-commies,
aanwijzing als chef de bureau
41-02-15/200
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren, schrijver
41-02-15/201
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-02-15/202
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren
41-02-15/205
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsing, verplaatsing, schrijver.
41-02-15/207
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdienst / Bijzondere
omstandigheden / Oorlog 1940-45 /
Politieke gezindheid van ambtenaren
Openbaar 2016
157
Verbaalkenmerk
1004
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Belastingdi
enst
Opleidingen, cursussen, examens /
Uitslag vergelijkend examen voor
surnumerair der Registratie en
Domeinen
41-02-15/218
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren;
waarneming van een ontvangkantoor
41-02-17/207
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsing en verplaatsen van
ambtenaren
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 17 feb.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-02-17/028
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Beloning van een
visiteuse
41-02-17/096
Afdeling
Zekerheidstelling / Uitvoering /
Directe
Borgtochten / Borgtocht
Belastingen
41-02-17/097
Afdeling
Zekerheidstelling / Uitvoering /
Directe
Borgtochten / Borgtocht
Belastingen
41-02-17/098
Afdeling
Zekerheidstelling / Uitvoering /
Directe
Borgtochten / Borgtocht
Belastingen
41-02-17/099
Afdeling
Zekerheidstelling / Uitvoering /
Directe
Borgtochten / Borgtocht
Belastingen
41-02-17/100
Afdeling
Zekerheidstelling / Uitvoering /
Directe
Borgtochten / Borgtocht
Belastingen
41-02-17/101
Afdeling
Zekerheidstelling / Uitvoering /
Directe
Borgtochten / Borgtocht
Belastingen
41-02-17/102
Afdeling
Zekerheidstelling / Uitvoering /
Directe
Borgtochten / Borgtocht
Belastingen
41-02-17/103
Afdeling
Zekerheidstelling / Uitvoering /
Directe
Borgtochten / Borgtocht
Belastingen
41-02-17/104
Afdeling
Zekerheidstelling / Uitvoering /
Directe
Borgtochten / Borgtocht
Belastingen
41-02-17/105
Afdeling
Zekerheidstelling / Uitvoering /
Directe
Borgtochten / Borgtocht
Belastingen
41-02-17/106
Afdeling
Zekerheidstelling / Uitvoering /
Directe
Borgtochten / Borgtocht
Belastingen
41-02-17/107
Afdeling
Zekerheidstelling / Uitvoering /
158
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Directe
Borgtochten / Borgtocht
Belastingen
1005
41-02-17/108
Afdeling
Zekerheidstelling / Uitvoering /
Directe
Borgtochten / Borgtocht
Belastingen
41-02-17/109
Afdeling
Zekerheidstelling / Uitvoering /
Directe
Borgtochten / Borgtocht
Belastingen
41-02-17/110
Afdeling
Zekerheidstelling / Uitvoering /
Directe
Borgtochten / Borgtocht
Belastingen
41-02-17/111
Afdeling
Zekerheidstelling / Uitvoering /
Directe
Borgtochten / Borgtocht
Belastingen
41-02-17/174
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van assistenten
41-02-17/175
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van commiezen
41-02-17/181
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een grenscommies
41-02-17/194
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
(Vaststelling) pensioensgrondslag /
Pensioengrondslag
41-02-17/199
Afdeling
Motorrijtuigen / Uitvoering /
Directe
Motorrijtuigenbelasting
Belastingen
41-02-17/201
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Schrijvers, 2e klasse
41-02-17/205
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren,
schrijvers
41-02-17/209
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Plaatsing van
onderofficieren
41-02-17/231
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren, schrijver
41-02-17/232
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een tijdelijk schrijver,
2e klasse, schrijvers
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 18 feb.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-02-18/079
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-18/080
Afdeling
Zekerheidstelling / Borgtochten
Openbaar 2016
159
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Accijnzen
41-02-18/081
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-18/082
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-18/083
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-18/095
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Personele Belasting
Belastingen
41-02-18/098
Organisatie Invordering / Uitvoering en toepassing /
Belastingdi Onderwerpsgewijs / Werkwijze bij de
enst
invordering te Amsterdam
41-02-18/099
Organisatie Belastingdienst / Organisatie / Controle
Belastingdi op het kantoor te Amsterdam
enst
41-02-18/160
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting
Belastingen
41-02-18/182
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Tabak / Tabaksaccijns,
afschrijving van ~
41-02-18/191
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-18/192
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-18/193
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-18/194
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-18/195
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-18/196
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-18/197
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-18/198
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-18/199
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-18/200
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-18/201
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-18/202
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-18/203
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-18/204
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
160
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-02-18/205
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-18/206
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-18/207
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-18/208
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-18/209
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-18/210
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-18/211
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-18/212
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-18/213
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-18/214
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-18/215
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-18/216
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-18/217
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-18/218
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-18/219
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-18/220
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-18/221
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Heffing van opcenten ten
behoeve van het Leeningfonds 1940
41-02-18/233
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-02-18/239
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ontslagen / Ontslag van een tijdelijk
hulpcommies
41-02-18/258
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Cassatie / Cassatie inzake Personele
Belastingen Belasting
41-02-18/283
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Belastinggebouw (Aangaande ~) /
enst
Bestemming van leegstaande
vertrekken in het Rijksgebouw, Parade
7 te Venlo
41-02-18/302
Personeel
Belastingdi
Belastingdienst / Organisatie /
Uitkeringen, toelagen en
Openbaar 2016
161
Verbaalkenmerk
1006
Afdeling
Rubriek en onderwerp
enst
bezoldigingen, diversen / Kinderbijslag
voor sommige groepen van
rijkspersoneel
41-02-18/312
Organisatie Douane / Organisatie /
Belastingdi Douanevaartuigen / Douanevoertuig
enst
"Alexander Gogel" wordt overgegeven
aan de Duitse Zollgrenzschutz
41-02-18/317
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een adjunct-commies,
aanwijzing als chef de bureau
41-02-28/159
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opheffing verplaatsingen en
detachering / Opheffing van
detachering, verplaatsing van
ambtenaren, kassier.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 19-20 feb.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-02-19/069
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Personele Belasting
Belastingen
41-02-19/070
Afdeling
Fraudebestrijding / Afdeling
Directe
falsificaties, betreffende
Belastingen paspoortaangelegenheden
41-02-19/112
Afdeling
Statistiek (recht) / Uitvoering /
Invoerrecht Vrijstelling van statistiekrecht /
Vrijstelling van statistiekrecht
41-02-19/117
Organisatie Invoerrechten en accijnzen / Regeling
Belastingdi van de belasting op wijn, vermenging
enst
van vruchtenwijn
41-02-19/138
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een rijksklerk,
schrijver
41-02-19/146
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-19/147
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Verlof /
Verlof tot afwezigheid buiten bezwaar
van den lande
41-02-19/153
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-02-20/055
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Waarnemingen van functies en
kantoren / Waarneming van een
dienstgeleider
41-02-20/056
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-20/057
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-20/058
Afdeling
Zekerheidstelling / Borgtochten
162
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Accijnzen
41-02-20/059
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-20/060
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-20/061
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-20/062
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-20/063
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-20/064
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-20/065
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-20/066
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-20/067
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-20/068
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-20/069
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-20/070
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-20/071
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-20/073
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-20/079
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Huisvesting / Huisvesting van de
enst
belastingdienst te Bergen op Zoom,
met bouwtekening (blauwdruk)
41-02-20/106
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting
Belastingen
41-02-20/109
Afdeling
In- en uitvoerrecht / Vrijstellingen /
Invoerrecht Militaire (n) (goederen) / Behandeling
van goederen ingevoerd met militaire
goederentreinen
41-02-20/154
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Cassatie / Cassatie inzake Personele
Belastingen Belasting
41-02-20/161
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een schrijver
41-02-20/170
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren
41-02-20/171
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Openbaar 2016
163
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Belastingdi
enst
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren
41-02-20/173
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een commies
41-02-20/180
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Kantoren/gebouwen (Opheffing van
enst
~) / Opheffing van het kantoor der
Directe Belastingen te Tegelen
41-02-20/181
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Surnumerairs der
Registratie en Domeinen
41-02-20/186
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een adjunct-commies
41-02-20/192
1007
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Verplaatsing van personeel /
enst
Verplaatsing van een assistent
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 21-24 feb.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-02-21/111
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Vaststelling van de
bezoldiging van een assistent
41-02-21/134
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een tijdelijk adjunctaccountant
41-02-21/143
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag van een
rijksklerk
41-02-21/155
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Vacature zegelkantoor
Amsterdam
41-02-21/157
Afdeling
In-, uit- en doorvoer / Uitvoer van
Invoerrecht verschillende zaken / Uitvoer van
goederen met verklaringen van Duitse
instanties
41-02-22/009
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Landbouwcrisiswet /
Uitvoering Landbouwcrisiswet
41-02-22/014
Afdeling
Loonbelasting / Wet- en regelgeving /
Directe
Administratieve regelgeving /
Belastingen Comptabiliteit, inzake Loonbelasting
41-02-22/015
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van buitengewone
commiezen
41-02-22/020
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een grenscommies
164
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-02-22/021
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Detachering en verplaatsing van
assistenten
41-02-22/024
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Geneeskundig onderzoek personeel /
Geneeskundig onderzoek van een
ambtenaar
41-02-22/042
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
enst
tot schoonhouden met
schoonmaakbedrijf C. Hulsebosch &
Zonen, betreffende het
belastinggebouw aan de
Zomerluststraat 22 te Haarlem
41-02-22/044
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing en bevordering van een
adjunct-commies
41-02-22/046
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een adjunct-commies
41-02-22/049
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren
41-02-22/053
Afdeling
In- en uitvoerrecht / Vrijstellingen /
Invoerrecht Verschillende soorten vrijstellingen en
vrijdom van invoerrechten / Invoer van
leermiddelen voor Duitse scholen in
Nederlands bezet grondgebied
41-02-22/058
Organisatie Loonbelasting / Organisatie /
Belastingdi Loonbelastingaangifte, het afdragen
enst
van de ingehouden belasting
41-02-24/001
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Diversen
pensioen / Toepassing van de
Ongevallenwet 1921
41-02-24/019
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Verlening van toestemming
voor bijwerkzaamheden
41-02-24/107
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-24/108
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-24/109
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-24/110
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-24/111
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-24/112
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-24/115
Personeel
Belastingdi
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
Openbaar 2016
165
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
enst
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Aanwijzing van een controleur
41-02-24/116
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Verificatie ter directie
enst
41-02-24/130
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
enst
tot schoonhouden
41-02-24/149
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een grenscommies
41-02-24/150
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren
41-02-24/163
Organisatie Zegel / Uitvoering en toepassing /
Belastingdi Jacht- en tiendrente
enst
41-02-24/164
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Bijzondere
omstandigheden / Oorlog 1940-45 /
Collecte Winterhulp
41-02-24/165
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Tijdelijke
hulpcommiezen
41-02-24/167
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Kantoren/gebouwen (Opheffing van
enst
~) / Opheffing en instelling van
kantoren
41-02-24/168
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Kantoren / Werktijden aan bureau en
kantoren
41-02-24/184
1008
Personeel
Diversen / Verlening van toestemming
Belastingdi voor bijwerkzaamheden
enst
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 25 feb.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-02-25/055
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/065
Afdeling
In- en uitvoerrecht / Toepassing /
Invoerrecht Postpakketten en -zendingen / Zinkwit,
lithopone en andere zinkwitten / Invoer
van etsen per post, te weinig betaalde
invoerbelasting
41-02-25/094
Organisatie Oorlog 1940-45 / Opgaaf van percelen
Belastingdi toebehorende aan Duitse boeren
enst
41-02-25/123
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Goederen vermeld in tabel
41-02-25/125
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/126
Afdeling
Zekerheidstelling / Borgtochten
166
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Accijnzen
41-02-25/127
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/128
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/129
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/130
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/131
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/132
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/133
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/134
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/135
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/136
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/137
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/138
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/139
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/140
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/141
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/142
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/143
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/144
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/145
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/146
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/147
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/148
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/149
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/150
Afdeling
Zekerheidstelling / Borgtochten
Openbaar 2016
167
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Accijnzen
41-02-25/151
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/152
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/153
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/154
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/155
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/156
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/157
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/158
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/159
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/160
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/161
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/162
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/163
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/164
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/165
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/166
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/171
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-25/184
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Distributiewet 1939 /
Uitvoering van de Distributiewet,
betreffende hoeden
41-02-25/185
Afdeling
In- en uitvoerrecht / Documenten /
Invoerrecht Delegatie van de afgifte van
vereffeningscertificaten, voorbeeld van
een export-certificaat
41-02-25/187
Afdeling
Accijnzen
41-02-25/191
Afdeling
Motorrijtuigen / Uitvoering /
Directe
Motorrijtuigenbelasting
Belastingen
41-02-25/207
Afdeling
Accijns / Detachering
Accijns / Verplaatsing van ambtenaren
168
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Accijnzen
41-02-25/209
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Verplaatsing van ambtenaren
41-02-25/210
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Verplaatsing van ambtenaren
41-02-25/235
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Eervol ontslag rijksklerk
41-02-25/246
Organisatie Douane / Organisatie /
Belastingdi Douanevaartuigen / Recherchevaartuig
enst
"Alexander Gogel", Delfzijl
41-02-25/247
Afdeling
Diversen / Diversen en onbekend /
Directe
Klacht wegens onjuiste behandeling
Belastingen door Frau E. van Reijmersdael-von
Meessen in Mill
41-02-25/260
1009
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Verplaatsing van personeel /
enst
Verplaatsing van een commies
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 26-27 feb.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-02-26/051
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-26/052
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-26/053
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-26/054
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-26/055
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-26/072
Organisatie Inkomstenbelasting / Wet- en
Belastingdi regelgeving / Heffing van opcenten ten
enst
behoeve van het Leeningfonds 1940
41-02-26/073
Organisatie Comptabiliteit / Wet- en regelgeving /
Belastingdi Krediet / Kredietuitgaven
enst
41-02-26/075
Organisatie Loonbelasting / Wet- en regelgeving /
Belastingdi Boekwerk / Boekwerk Loonbelasting
enst
41-02-26/080
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing en bevordering van een
adjunct-commies
41-02-26/084
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Surnumerair van de
Waarborg en belasting der gouden en
zilveren werken
41-02-26/085
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Ambtenaren van de
Waarborg. Publicatie affinage goud en
zilver
Openbaar 2016
169
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-02-26/087
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Beloning van
bladschrijvers
41-02-26/088
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Aannemen van een
honorarium
41-02-26/100
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Alcohol / Wijn (en andere
gegiste vruchtendranken) / Afdoening
van transacties van bekeuringen bij
verhoging accijns op wijn
41-02-26/102
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Personele Belasting
Belastingen
41-02-26/103
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting, vrijdom van lijfrente
Belastingen voor Duitse generaal
41-02-26/106
Personeel
Belastingdi
enst
41-02-26/145
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
enst
tot schoonhouden met
schoonmaakbedrijf Reino, betreffende
het gebouw der Registratie aan het
Ripperdapark 30 te Haarlem
41-02-26/151
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting, geen aftrek van
Belastingen collegegeld
41-02-26/163
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een controleur
41-02-27/036
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-27/041
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-27/042
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-27/043
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-27/044
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-27/045
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-27/046
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-27/047
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-27/048
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-27/049
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
Diversen / Beantwoording brief inzake
Personele Belasting
170
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-02-27/050
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-27/051
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-27/052
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-27/053
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-27/054
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-27/062
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Verplaatsing assistenten
41-02-27/119
1010
Afdeling
Inbeslaggenomen en
Invoerrecht verbeurdverklaarde goederen /
Regeling inzake inbeslaggenomen
goederen en dieren
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 28 feb.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-02-28/104
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-02-28/111
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-28/112
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-28/113
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-28/114
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-28/115
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-28/116
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-28/117
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-28/118
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-28/119
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-28/120
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-28/121
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-28/122
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-28/123
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-28/124
Afdeling
Zekerheidstelling / Borgtochten
Openbaar 2016
171
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Accijnzen
41-02-28/125
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-28/126
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-28/127
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-28/128
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-28/129
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-02-28/152
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een inspecteur der
Directe Belastingen,toegevoegd aan
het Hoofd van de Inspectie der Directe
Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen
41-02-28/156
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Landbouwcrisiswet /
Uitvoering Landbouwcrisiswet.
Bloemenexporteurs. Monopolieovereenkomsten
41-02-28/162
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren,
schrijvers
41-02-28/166
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Accountantonderzoek /
Accountantsonderzoek
41-02-28/171
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsing van een rijksklerk met
vakexamen, verplaatsing van adjunctcommies.
41-02-28/173
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsing en verplaatsing van een
ambtenaar. In te trekken de bij de
resolutie van 8 februari 1941, no. 42,
bevolen verplaatsing van de commies
J.S. Groendijk van Roosteren naar
Thorn
41-02-28/178
Organisatie Registratie en successie / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Taak van de inspecteurs
enst
der registratie
41-02-28/179
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting en werkverruiming
Belastingen
41-02-28/184
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Bijzondere
omstandigheden / Oorlog 1940-45 /
Personeel ter inspectie der
geblokkeerde markenbelasting
172
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-02-28/188
Afdeling
In- en uitvoerrecht / Documenten /
Invoerrecht Delegatie van de afgifte van
vereffeningscertificaten
41-02-28/189
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Regeling betreffende
oorlogsschade
41-02-28/194
1011
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Ambtenaren / Schorsing van een
enst
ambtenaar
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 01 mrt.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-03-01/019
Organisatie Kadaster en landmeting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Gemeentegrenzen
enst
(wijzigingen, samenvoegingen van ~) /
Wijziging van de grens tussen de
gemeenten Geldermalsen en
Buurmalsen
41-03-01/022
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
enst
tot schoonhouden
41-03-01/026
Afdeling
Motorrijtuigen / Uitvoering /
Directe
Motorrijtuigenbelasting
Belastingen
41-03-01/044
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Tabak / Wet- en regelgeving /
Tabakswet / Uitvoering artikel 17,
laatste lid, der Tabakswet
41-03-01/046
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-01/047
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-01/049
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-01/050
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-01/051
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-01/053
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-01/054
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-01/055
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-01/056
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-01/057
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-01/058`
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-01/059
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
Openbaar 2016
173
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-03-01/060
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-01/061
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-01/062
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-01/063
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-01/065
Organisatie Douane / Organisatie /
Belastingdi Douanevaartuigen / Recherchevaartuig
enst
"Alexander Gogel", Delfzijl, "Laman de
Vries" op last van de Duitse overheid
overgebracht naar Dordrecht
41-03-01/080
Organisatie Belastingen / Uitvoering /
Belastingdi Aanslagbiljetten / Aanslagbiljetten voor
enst
de Loonbelasting
41-03-01/082
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag.
41-03-01/083
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opheffing verplaatsingen en
detachering / Opheffing van
detachering, verplaatsing van
ambtenaren.
41-03-01/085
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren,
schrijvers
41-03-01/086
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren,
schrijvers
41-03-01/087
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een adjunct-commies,
ziekteverlof
41-03-01/089
1012
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting, Nederlandsche
Belastingen Heidemaatschappij
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 03-04 mrt.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-03-01/140
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Landbouwcrisiswet /
Uitvoering Landbouwcrisiswet (1933)
41-03-03/009
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Pensioensaangelegenheden /
Pensioensaangelegenheden
41-03-03/051
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-03/063
Personeel
Belastingdi
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
174
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
enst
41-03-03/064
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Pensioensaangelegenheden /
Pensioensaangelegenheden
41-03-03/129
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Toelage
41-03-03/131
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Beloning van schrijvers
41-03-03/136
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Uitkeringen, toelagen en
bezoldigingen, diversen / Vergoeding
41-03-03/138
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsing, detachering van een
assistent.
41-03-03/150
Organisatie Belastingdienst / Organisatie / Opbouw
Belastingdi en organisatie / Kosteloos vervoer van
enst
ambtenaren langs de spoor- en
tramwegen
41-03-03/152
Personeel
Belastingdi
enst
41-03-03/154
Afdeling
In- en uitvoerrecht / Vrijstellingen /
Invoerrecht Verschillende soorten vrijstellingen en
vrijdom van invoerrechten / Vrijdom
van invoerbelasting
41-03-03/155
Afdeling
In- en uitvoerrecht / Vrijstellingen /
Invoerrecht Verschillende soorten vrijstellingen en
vrijdom van invoerrechten / Vrijdom
van invoerbelasting
41-03-03/156
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting, personeel van
Belastingen landbouwers
41-03-03/161
Personeel
Belastingdi
enst
41-03-03/166
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting, baggeraars
Belastingen
41-03-03/172
Afdeling
Winstbelasting / Wet- en regelgeving /
Directe
Invloed van Winstbelasting op
Belastingen winstverdeling, referentie van
inliggende nota.
41-03-04/001
Afdeling
Accijnzen
41-03-04/013
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Cassatie / Bericht d.d. 05 februari 1941,
Belastingen no. 12/ 8 D.B., over cassatie inzake
Personele Belasting.
41-03-04/036
Organisatie Belastingen / Toepassing / Grondige
Diversen / Verificatiewerk ter directie
van 's Rijks belastingen te Arnhem
Belastingdienst / Organisatie /
Bevordering / Bevordering tot adjunctcommies.
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Begraafplaatsen
Openbaar 2016
175
Verbaalkenmerk
1013
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Belastingdi
enst
nazieningen
41-03-04/040
Organisatie Personele belasting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Aanslagregeling /
enst
Aanslagregeling Personele Belasting
41-03-04/045
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Wet- en regelgeving /
Toepassing van artikel 10, 4e lid, van
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1934
41-03-04/050
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Chef de bureau
41-03-04/070
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-03-04/077
Afdeling
Invordering / Wet- en regelgeving /
Directe
Onderschrift van 15 Februari 1941, no.
Belastingen 283 D.B., betreffende Personele
Belasting. Met een soepele toepassing
van artikel 17 der Wet op de Invordering
van 's Rijks belastingen kan ik mij
vereenigen.
41-03-04/104
Organisatie Rijwielbelasting /
Belastingdi Rijwielbandendistributiebeschikking
enst
1941 I
41-03-04/106
Personeel
Belastingdi
enst
41-03-04/129
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting.
Belastingen
41-03-04/132
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een commies
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent,
aanvulling van een vacature
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 05 mrt.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-03-05/056
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Suiker / Teruggaaf / Teruggave
van suikeraccijns
41-03-05/060
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/078
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
enst
tot schoonhouden van het kantoor te
Venlo
41-03-05/079
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Huisvesting / Huisvesting van de dienst
enst
te Vlaardingen
41-03-05/085
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
176
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-03-05/095
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming tot schrijver, 2e klasse, in
vaste dienst
41-03-05/116
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/118
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/119
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/120
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/121
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/122
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/123
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/124
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/125
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/126
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/127
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/128
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/129
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/130
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/131
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/132
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/133
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/134
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/135
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/136
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/137
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/138
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
Openbaar 2016
177
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-03-05/139
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/140
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/141
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/142
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/143
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/144
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/145
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/146
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/147
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/148
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/149
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/150
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/151
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/152
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/153
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/154
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/155
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/156
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/157
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/158
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/159
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/160
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/161
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/162
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
178
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-03-05/163
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/164
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/165
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-05/187
Organisatie Motorbrandstof-, gasolie en
Belastingdi smeermiddelen / Benzineprijzen
enst
41-03-05/189
1014
Afdeling
In-, uit- en doorvoer / Uitvoer van
Invoerrecht verschillende zaken / Uitvoer van ten
uitvoer verboden goederen
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 06-07 mrt.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-03-06/004
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-03-06/026
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een ontvanger der
Directe Belastingen, Invoerrechten en
Accijnzen
41-03-06/057
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Geslacht / Accijnsheffing
geslacht
41-03-06/105
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een rijksklerk,
schrijver.
41-03-06/106
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsing en verplaatsing van een
rijksklerk, detachering van een
schrijver, 2e klasse.
41-03-06/107
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren, chef de
bureau, schrijver
41-03-06/109
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging van de
adjunct-commies J.B. Altemühl
41-03-06/154
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-03-06/155
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Personele Belasting
Belastingen
41-03-06/157
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering / Cassatie
Directe
inzake belasting van de Dode hand
Belastingen
41-03-06/159
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Commissie van beheer
Openbaar 2016
179
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
enst
41-03-06/163
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Suiker / Vrijstellingen / Vrijdom
van accijns voor suiker ten dienste van
voedering van bijen
41-03-06/182
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-03-06/185
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opleidingen, cursussen, examens /
Examens
41-03-07/ 071
Organisatie Douane / Organisatie /
Belastingdi Douanevaartuigen / Krediet voor het
enst
recherchevaartuig "Zeemeeuw"
41-03-07/058
Afdeling
Accijnzen
41-03-07/078
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-03-07/106
Personeel
Belastingdi
enst
41-03-07/126
Afdeling
Winstbelasting / Uitvoering / Adres /
Directe
Adres inzake toepassing van de wet op
Belastingen de Inkomstenbelasting en van het
Besluit op de Winstbelasting
41-03-07/134
Afdeling
In- en uitvoerrecht / Vrijstellingen /
Invoerrecht Verschillende soorten vrijstellingen en
vrijdom van invoerrechten / Vrijstelling
van invoerrechten voor pakketzending
van Duitsers
41-03-07/135
Afdeling
Loonbelasting / Wet- en regelgeving /
Directe
Besluit / Brief over toepassing van het
Belastingen Besluit op de Loonbelasting
41-03-07/135
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering / Brief over
Directe
toepassing van het Besluit op de
Belastingen Loonbelasting
41-03-07/151
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Landbouwcrisiswet /
Uitvoering Landbouwcrisiswet (1933)
41-03-07/152
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Crisis-mosselbesluit
41-03-07/171
1015
Zekerheidstelling / Borgtochten
Belastingdienst / Organisatie /
Uitkeringen, toelagen en
bezoldigingen, diversen / Vergoeding
van reiskosten
Afdeling
Oorlog 1940-1945 / Wet- en
Directe
regelgeving / Bijzondere regelingen /
Belastingen Afwijzing van de secretaris-generaal op
het voorstel van de Generalkommissar
een circulaire te doen rondgaan, waarin
correct gedrag van ambtenaren richting
Duitsers en NSB-ers wordt gevraagd
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 08 mrt.
180
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-03-08/011
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-03-08/013
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-08/014
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-08/015
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-08/016
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-08/017
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-08/018
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-08/019
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-08/020
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-08/021
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-08/022
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-08/023
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-08/024
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-08/025
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-08/026
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-08/027
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-08/028
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-08/029
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-08/030
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-08/031
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-08/032
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-08/033
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-08/034
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-08/035
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
Openbaar 2016
181
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-03-08/036
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-08/037
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-08/038
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-08/047
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Cassatie / Beroep in cassatie inzake
Belastingen Personele Belasting
41-03-08/048
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Cassatie / Beroep in cassatie inzake
Belastingen Personele Belasting
41-03-08/072
Organisatie Douane / Organisatie / Grenskantoren
Belastingdi (Overzicht werkzaamheden) / Inrichting
enst
van het grenskantoor te Baarle-Nassau.
(tekening)
41-03-08/088
Organisatie Successie (recht) / Verslag omtrent de
Belastingdi inspectie van de successie te 'senst
Gravenhage
41-03-08/137
Afdeling
Clearing (internationaal
Invoerrecht betalingsverkeer) / Wet- en regelgeving
/ Clearingsinstituut / Verlenen van
machtigingen door het Nederlandsch
Clearingsinstituut
41-03-08/151
Afdeling
In- en uitvoerrecht / Documenten /
Invoerrecht Delegatie van de afgifte van
vereffeningscertificaten
41-03-08/152
1016
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Landbouwcrisiswet /
Uitvoering Landbouwcrisiswet (1933)
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 10 mrt.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-03-10/001
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging enz.
41-03-10/044
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-10/090
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-10/091
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-10/092
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-10/093
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-10/094
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-10/095
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-10/096
Afdeling
Zekerheidstelling / Borgtochten
182
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Accijnzen
41-03-10/097
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-10/098
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-10/099
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-10/100
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Besluit op de Omzetbelasting ten
aanzien van de advocaten, toepassing
van het ~
41-03-10/101
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Toepassing van het Besluit op
Loonbelasting ten aanzien van
advocaten
41-03-10/102
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Toepassing van het Besluit op
Loonbelasting ten aanzien van
advocaten
41-03-10/114
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing
41-03-10/115
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een tijdelijk schrijver,
2e klasse
41-03-10/116
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een ambtenaar,
aanwijzing van een plaatsvervangend
dienstgeleider
41-03-10/117
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsing, verplaatsing van
ambtenaren, schrijver.
41-03-10/119
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een rijksklerk met
vakexamen, chef de bureau, schrijver
41-03-10/121
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opleidingen, cursussen, examens /
Examens voor verificateur
41-03-10/124
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-03-10/127
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een adjunct-commies
41-03-10/130
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een tijdelijk schrijver,
2e klasse, schrijvers
41-03-10/131
Personeel
Belastingdi
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
Openbaar 2016
183
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
enst
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming en bevordering personeel
41-03-10/134
Afdeling
Loonbelasting / Beroepsbevolking /
Directe
Toepassing van de Loonbelasting voor
Belastingen particuliere verpleegsters
41-03-10/135
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing / Besluit ~ /
Directe
Toepassing van artikel 13 van het
Belastingen Besluit op de Loonbelasting ten aanzien
van marechaussees
41-03-10/135
1017
Afdeling
Loonbelasting / Beroepsbevolking /
Directe
Toepassing van artikel 13 van het
Belastingen Besluit op de Loonbelasting, ta.v.
aanzien van marechaussees
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 11 mrt.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-03-11/009
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Personele Belasting
Belastingen
41-03-11/009
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Cassatie / Beroep in cassatie inzake
Belastingen Personele Belasting
41-03-11/011
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Personele Belasting
Belastingen
41-03-11/011
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Cassatie / Beroep in cassatie inzake
Belastingen Personele Belasting
41-03-11/040
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Accountantonderzoek /
Accountantsonderzoek
41-03-11/148
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een grenscommies
41-03-11/150
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Geneeskundig onderzoek personeel /
Geneeskundig onderzoek van een
ambtenaar
41-03-11/156
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren
41-03-11/157
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-03-11/160
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Geneeskundig onderzoek personeel /
Geneeskundig onderzoek van een
ambtenaar
41-03-11/168
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Tijdelijke toelage
(Verzameling 5704)
41-03-11/170
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
184
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Belastingdi
enst
Ambtenaren / Tijdelijke toelage
(Verzameling 5704)
41-03-11/171
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Tijdelijke toelage
(Verzameling 5704)
41-03-11/177
Afdeling
Entrepot / Fiktief entrepot / Fictief
Invoerrecht entrepot voor wijn
41-03-11/182
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Stationnementen (Overige zaken
enst
betreffende ~) / Stationnement
41-03-11/183
Personeel
Belastingdi
enst
41-03-11/189
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Belastinggebouw (Aangaande ~) /
enst
Inrichting van het belastinggebouw te
Delft
41-03-11/224
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-11/225
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-11/226
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Uitvoering /
Afschaffing van het gebruik van
stempelmachines bij het voldoen van
de Omzetbelasting
41-03-11/231
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-11/239
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting ten aanzien van
Belastingen beheerders van vijandelijk vermogen
41-03-11/240
Afdeling
Loonbelasting / Beroepsbevolking /
Directe
Toepassing van de Loonbelasting op
Belastingen tantièmes en gratificaties
41-03-11/250
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Zout / Wijziging van accijnzen
op zout
41-03-11/252
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Zout / Wijziging van accijnzen
op zout
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent,
vaststelling van bezoldiging, assistent
41-03-11/253
1018
Afdeling
Accijns / Zout / Wijziging van accijnzen
Accijnzen
op zout
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 12-13 mrt.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-03-12/ 069
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Stationnementen (Overige zaken
enst
betreffende ~) / Stationnement
41-03-12/001
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Uitkeringen, toelagen en
bezoldigingen, diversen /
Rijwielvergoeding
41-03-12/010
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Openbaar 2016
185
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Directe
Ontheffing / Ontheffing Personele
Belastingen Belasting
41-03-12/010
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Vrijstelling / Ontheffing van Personele
Belastingen Belasting
41-03-12/010
Afdeling
Personele belasting / Toepassing /
Directe
Adres en bericht / Bericht d.d. 24
Belastingen februari 1941, betreffende Personele
Belasting
41-03-12/011
Afdeling
Personele belasting / Toepassing /
Directe
Motorrijtuigen / Adres inzake
Belastingen Motorrijtuigenbelasting
41-03-12/034
Personeel
Belastingdi
enst
41-03-12/070
Organisatie Statistiek (recht) / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Statistische opgaven
enst
41-03-12/071
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting
Belastingen
41-03-12/095
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Stationnementen (Vaststelling sterkte,
instelling en opheffing) / Vaststelling
sterkte stationnement te Arnhem
41-03-12/100
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Stationnementen (Vaststelling sterkte,
instelling en opheffing) / Vaststelling
sterkte stationnement te Uithoorn
41-03-12/111
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van adjunct-commiezen
41-03-12/128
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-03-12/133
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering / Bericht
Directe
inzake Loonbelasting
Belastingen
41-03-12/154
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Aannemers, heffing van
Omzetbelasting inzake ~
41-03-12/155
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van grenscommiezen
41-03-12/156
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Uitkeringen, toelagen en
bezoldigingen, diversen / Vergoeding
wegens te betalen boete voor
overtreding verduisteringsverordening
41-03-12/158
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren,
Diversen / Afwijzing van een sollicitant
186
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
schrijvers
41-03-12/163
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ontheffing van functie / Ontheffing
functie van chef de bureau, aanwijzing
van een chef de bureau, verplaatsing
van een tijdelijk schrijver, 2e klasse,
schrijver.
41-03-12/168
Organisatie Douane / Organisatie / (vuur)Wapens
Belastingdi en gummistokken / Gebruik van
enst
vuurwapenen
41-03-12/171
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Personeel / Bezetting van de inspectie
enst
te Haarlem
41-03-12/174
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-03-12/233
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren
41-03-13/037
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-13/040
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-13/042
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-13/043
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-13/069
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-03-13/138
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-03-13/139
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsing en verplaatsing van een
grenscommies.
41-03-13/142
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bevordering / Bevordering tot hoofdcommies
41-03-13/143
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bevordering / Bevordering tot hoofdcommies
41-03-13/151
Organisatie Rijwielbelasting / Gebruik van
Belastingdi Rijksrijwielen met hulpmotor
enst
41-03-13/152
Afdeling
Sociale verzekeringen / Vergoeding van
Directe
werkzaamheden t.b.v. invaliditeitswet
Belastingen
41-03-13/160
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een grenscommies
Openbaar 2016
187
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-03-13/197
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Opcenten Personeele Belasting,
Belastingen gemeente Hoogeloon
41-03-13/212
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsing en verplaatsing van
ambtenaren, kassier
41-03-13/213
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een grenscommies
41-03-13/214
1019
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Verplaatsing van personeel /
enst
Verplaatsing van een commies
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 14 mrt.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-03-14/007
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging enz.
41-03-14/093
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Verpakkingsmateriaal, Omzetbelasting
t.a.v. ~
41-03-14/094
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Uitvoering / Aftrek
van vracht- en assurantiekosten van de
Omzetbelasting
41-03-14/103
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsingskosten
41-03-14/118
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-14/119
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-14/120
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-14/121
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-14/123
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-14/124
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-14/125
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-14/126
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-14/127
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-14/128
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-14/129
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
188
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-03-14/130
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-14/131
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-14/132
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-14/133
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-14/134
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-14/135
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-14/136
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-14/137
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-14/138
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-14/139
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-14/140
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-14/141
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-14/142
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-14/143
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-14/144
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-14/146
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-14/147
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-14/148
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-14/149
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-14/150
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-14/151
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-14/152
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-14/153
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-14/154
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
Openbaar 2016
189
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-03-14/155
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-14/156
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-14/159
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
(Vaststelling) pensioensgrondslag /
Vaststelling van pensioensgrondslagen
41-03-14/160
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Uitbetaling van
salarissen
41-03-14/161
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Kantoren / Bezetting van het kantoor te
Kampen
41-03-14/163
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren,
schrijvers
41-03-14/174
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren,
schrijvers
41-03-14/176
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opleidingen, cursussen, examens /
Examens voor adjunct-commies
41-03-14/189
1020
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Verplaatsing van personeel /
enst
Verplaatsing van een grenscommies
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 15 mrt.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-03-15/001
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Stationnementen (Vaststelling sterkte,
instelling en opheffing) / Vaststelling
sterkte stationnement te Dokkum
41-03-15/008
Organisatie Belastingen / Toepassing / Grondige
Belastingdi nazieningen
enst
41-03-15/008
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Korting op de
bezoldiging van den adjunct-commies
HM Willemsen
41-03-15/011
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Inhouding van bezoldiging / Inhouding
op bezoldiging
41-03-15/015
Afdeling
In-, uit- en doorvoer / Invoer van
Invoerrecht verschillende producten / Invoer van
goederen, waarvoor een vergunning is
verreist
41-03-15/071
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
190
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-03-15/072
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-15/073
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-15/074
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-15/075
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-15/076
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-15/077
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-15/078
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-15/079
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-15/080
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-15/081
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-15/082
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-15/083
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-15/084
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-15/085
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-15/086
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-15/086
Organisatie Loonbelasting / Organisatie /
Belastingdi Hulpmiddelen / Gebruik van omslagen
enst
bij Loonbelasting no. 11
41-03-15/089
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Vervanging telefooncentrale
enst
41-03-15/089
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Kantoorvoorzieningen / Vervanging van
enst
een telefooncentrale
41-03-15/092
Afdeling
Grondbelasting / Toepassing / Brief
Directe
inzake wijziging van de Grondbelasting
Belastingen
41-03-15/093
Organisatie Oorlog 1940-45 / Herbouw van
Belastingdi boerderijen
enst
41-03-15/108
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Tijdelijke surnumerairs
41-03-15/109
Personeel
Belastingdi
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
Openbaar 2016
191
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
enst
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een essaieur van de
Waarborg en de belasting
41-03-15/110
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Korting bezoldiging
41-03-15/114
Personeel
Belastingdi
enst
Schade- en Enquête Commissies /
Indienstneming van personeel t.b.v. de
Schade-Enquête Commissie te Goes
41-03-15/120
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren,
schrijvers
41-03-15/121
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsing en verplaatsing van
ambtenaren
41-03-15/122
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing
41-03-15/123
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een adjunct-commies
41-03-15/124
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsing, eervol ontslag
41-03-15/126
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
enst
voor het schoonhouden van het
gebouw te Leiden
41-03-15/127
Personeel
Belastingdi
enst
41-03-15/129
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Voorschotten op dienstuitgaven
enst
41-03-15/143
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren, chef de
bureau
Belastingdienst / Bijzondere
omstandigheden / Oorlog 1940-45 /
Afwijzen van een verzoek om hulp bij
de collecte voor de "Winterhulp"
41-03-15/159
1021
Organisatie Oorlog 1940-45 / Departementale
Belastingdi aanschrijvingen
enst
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 17-18 mrt.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-03-17/049
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Behandeling van aangehaalde
goederen
41-03-17/063
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
192
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-03-17/064
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een grenscommies
41-03-17/078
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ontslagen / Ontslag van een tijdelijk
hulpcommies
41-03-17/079
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Korting bezoldiging
41-03-17/081
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Korting bezoldiging
41-03-17/086
Organisatie Loonbelasting / Organisatie /
Belastingdi Hulpmiddelen / Gebruik van omslagen
enst
bij Loonbelasting no. 11
41-03-17/104
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-17/106
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Suiker / Vrijstellingen / Vrijdom
van accijns voor suiker ten dienste van
voedering van bijen
41-03-17/159
Organisatie Belastingdienst / Wet- en regelgeving /
Belastingdi Boekwerken en drukwerk / Aantal toe
enst
te zenden afdrukken van
departementale aanschrijvingen
41-03-18/001
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Tijdschriftabonnementen
41-03-18/086
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een schrijvers
41-03-18/089
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een schrijvers
41-03-18/108
Afdeling
In- en uitvoerrecht / Toepassing /
Invoerrecht Invoer uit Duitsland / Uitvoer van
goederen met verklaringen van Duitse
instanties
41-03-18/118
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-18/120
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-18/126
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
enst
tot schoonhouden
41-03-18/134
Afdeling
Aangiften en aanslagen / Uitvoering /
Directe
Opgave Directe Belastingen no. 20
Belastingen
41-03-18/159
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Tabak / Invoering van
Omzetbelasting op tabaksproducten
41-03-18/173
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Verplaatsing assistenten
41-04-17/156
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Openbaar 2016
193
Verbaalkenmerk
1022
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Belastingdi
enst
Stationnementen (Vaststelling sterkte,
instelling en opheffing) / Vaststelling
sterkte stationnement
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 19 mrt.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-03-19/ 046
Organisatie Belastingdienst / Organisatie / Opbouw
Belastingdi en organisatie / Instelling van een
enst
gefuseerd kantoor te Lemmer
41-03-19/064
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Cassatie / Cassatie inzake Personele
Belastingen Belasting
41-03-19/121
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag van een
schrijver
41-03-19/134
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van assistenten
41-03-19/136
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Accountantonderzoek /
Accountantsonderzoek
41-03-19/138
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Accountantonderzoek /
Accountantsonderzoek
41-03-19/141
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opleidingen, cursussen, examens /
Vakexamen voor een surnumerair
41-03-19/143
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een commies
41-03-19/144
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een kassier
41-03-19/145
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren
41-03-19/147
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-19/148
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-19/149
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-19/150
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-19/151
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-19/152
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-19/153
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
194
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-03-19/154
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Tabak / Verhoging en verlaging
/ Verhoging Tabaksaccijns
41-03-19/155
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Tabak / Verhoging en verlaging
/ Verhoging Tabaksaccijns
41-03-19/157
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Tabak / Verhoging en verlaging
/ Verhoging Tabaksaccijns
41-03-19/158
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Tabak / Verhoging en verlaging
/ Verhoging Tabaksaccijns
41-03-19/159
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Tabak / Verhoging en verlaging
/ Verhoging Tabaksaccijns
41-03-19/160
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Kantoren/gebouwen (Opheffing van
enst
~) / .."
41-03-19/180
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Alcohol / Gedistilleerd en
houtgeest / Adressen inzake
gedistilleerd
41-03-19/181
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-03-19/189
1023
Afdeling
In-, uit- en doorvoer / Scheepvaart /
Invoerrecht Zeevaart / Verkeer tussen wal en schip
bij uit zee komende en naar zee
vertrekkende schepen
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 20-21 mrt.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-03-20/028
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opleidingen, cursussen, examens /
Examens voor landmeter
41-03-20/030
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Diversen
pensioen / Pensioensaanspraak
41-03-20/043
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-03-20/098
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-20/099
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-20/100
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-20/101
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-20/102
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-20/103
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-20/105
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-20/106
Afdeling
Zekerheidstelling / Borgtochten
Openbaar 2016
195
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Accijnzen
41-03-20/107
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-20/108
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-20/109
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-20/110
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-20/111
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-20/112
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-20/113
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-20/114
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-20/115
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-20/116
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-20/117
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-20/118
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-20/123
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Landbouwcrisiswet /
Uitvoering Landbouwcrisiswet (1933)
41-03-20/124
Afdeling
Vervoer van zwavelether
Invoerrecht
41-03-20/130
Afdeling
Loonbelasting / Sociale voorzieningen /
Directe
Ziektekostenregelingen / Toepassing
Belastingen Loonbelasting met betrekking tot
pensioenfondsen
41-03-20/143
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een kassier
41-03-20/144
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een kassier
41-03-20/145
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een kassier
41-03-20/146
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een kassier
41-03-20/147
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
196
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Belastingdi
enst
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een kassier
41-03-20/152
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren
41-03-20/157
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Tijdelijke waarneming
chef de bureau
41-03-20/167
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Tijdelijke toelagen
41-03-21/099
Organisatie Douane / Organisatie / Recherche /
Belastingdi Samenwerking tussen douaneenst
recherchedienst en inspecteurs
41-03-21/104
Personeel
Belastingdi
enst
41-03-21/108
Organisatie Deviezen / Deviezenverordening 1940 /
Belastingdi Deviezenverkeer
enst
41-03-21/109
Organisatie Motorbrandstof-, gasolie en
Belastingdi smeermiddelen / Benzineprijzen
enst
41-03-21/114
Personeel
Belastingdi
enst
41-03-21/116
Afdeling
In- en uitvoerrecht / Documenten /
Invoerrecht Delegatie van de afgifte van
vereffeningscertificaten
41-03-21/1494
Afdeling
Dubbele belasting (voorkoming van ~) /
Directe
Overeenkomsten en verdragen /
Belastingen Duitsland / Toepassing en uitvoering
verdrag / Brief van den heer
Rijkscommissaris te 's-Gravenhage d.d.
18-03-1941 betreffende heffing van
dubbele belasting
Belastingdienst / Organisatie /
(Vaststelling) pensioensgrondslag /
Vaststelling van pensioensgrondslagen
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Betaald overwerk
41-03-21/1494
1024
Organisatie Oorlog 1940-45 / Brief van den heer
Belastingdi Rijkscommissaris te 's-Gravenhage
enst
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 22-24 mrt.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-03-22/004
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-22/005
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-22/006
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-22/007
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-22/008
Afdeling
Zekerheidstelling / Borgtochten
Openbaar 2016
197
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Accijnzen
41-03-22/009
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-22/010
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-22/011
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-22/012
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-22/013
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-22/014
Organisatie Belastingdienst / Organisatie / Opbouw
Belastingdi en organisatie / Onderhoud van
enst
duplicators
41-03-22/030
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-22/031
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-22/032
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-22/033
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-22/034
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-22/035
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-22/036
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-22/037
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-22/038
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-22/039
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-22/040
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-22/042
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opleidingen, cursussen, examens /
Examen tot voorbereiding van
aanwijzing als kandidaat-commiesverificateur
41-03-22/043
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opleidingen, cursussen, examens /
Examens voor assistent en voor
adjunct-commies der Directe
Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen
41-03-22/051
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag van een
rijksklerk
41-03-22/052
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
198
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Belastingdi
enst
Personeelsbezetting / Aanstelling van
een machineschrijver
41-03-22/055
Personeel
Belastingdi
enst
Douane / Visitatiedienst Waarborg
41-03-22/057
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Waarnemingen van functies en
kantoren / Waarneming van een
grenskantoor
41-03-22/058
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-03-22/060
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van grenscommiezen en
aanwijzing dienstgeleider
41-03-22/065
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Zout / Wijziging accijns op zout
en wijziging van het tot de Tariefwet
1934 behorende tarief
41-03-22/066
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Zout / Uitvoering van het
Besluit tot wijziging accijns op zout en
wijziging van het tot de Tariefwet 1934
behorende tarief
41-03-22/067
Afdeling
In- en uitvoerrecht / Toepassing /
Invoerrecht Invoer uit Duitsland / Heffingen terzake
ingevoerde Duitse goederen
41-03-22/068
Afdeling
Accijnzen
41-03-22/104
Organisatie Douane / Organisatie /
Belastingdi Douanevaartuigen / Vordering van het
enst
recherchevaartuig "Alexander Gogel"
door de bezetter
41-03-22/116
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Huisvesting / Huisvesting van enige
enst
bureaus van belastingdienst Utrecht
41-03-22/122
Afdeling
Accijnzen
41-03-22/131
Organisatie Douane / Organisatie /
Belastingdi Douanevaartuigen / Extracten
enst
scheepsjournalen en afschriften van de
staten V.S. van de recherchevaartuigen
41-03-22/132
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Stationnementen (Overige zaken
enst
betreffende ~) / Stationnement
41-03-22/143
Afdeling
Douane / Smokkel / Maatregelen tegen
Invoerrecht smokkel en sluikhandel / Maatregelen
tegen smokkel en sluithandel
41-03-22/156
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Zout / Wijziging accijns op zout
en wijziging van het tot de Tariefwet
1934 behorende tarief
Accijns / Tabak / Verhoging en verlaging
/ Verhoging van tabakaccijns en
zoutaccijns
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Landbouwers en veehouders, heffing.
Vergunningen overeenkomstig artikel
Openbaar 2016
199
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
14 van het Besluit
1025
41-03-24/015
Organisatie Domeinen / Bepalingen betreffende
Belastingdi Comptabiliteit, Directe Belastingen,
enst
Registratie en Domeinen
41-03-24/082
Personeel
Belastingdi
enst
41-03-24/093
Organisatie Inkomstenbelasting / Toepassing /
Belastingdi Voorbereidende werkzaamheden voor
enst
de samenstelling van een
beschrijvingslijst voor nieuwe
inkomstenbelasting
41-03-24/144
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren
41-03-24/146
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Uitkeringen, toelagen en
bezoldigingen, diversen / Wijziging
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1934
Belastingdienst / Organisatie /
Uitkeringen, toelagen en
bezoldigingen, diversen / Vergoeding
verblijfkosten
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 25-26 mrt.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-03-05/183
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Beroepszaak H.J.C. Claes.
41-03-25/081
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een adjunct-commies
41-03-25/115
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-03-25/128
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Vee. Omzetbelasting.
41-03-25/137
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-25/151
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-25/152
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-25/153
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-25/154
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-25/155
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-25/156
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-25/157
Afdeling
Zekerheidstelling / Borgtochten
200
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Accijnzen
41-03-25/158
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-25/159
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-25/160
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-25/161
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-25/162
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-25/163
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-25/164
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-25/165
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-25/166
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-25/167
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-25/168
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-25/169
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-25/170
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-25/172
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een ontvanger
41-03-25/173
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een kassier
41-03-25/177
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een kassier
41-03-25/178
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een kassier
41-03-25/183
Afdeling
Richtige heffing / Wet tot bevordering
Directe
van de heffing Directe Belastingen
Belastingen
41-03-25/184
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting, tewerkgestelden bij
Belastingen Werkverruiming
41-03-25/238
Organisatie Belastingdienst / Wet- en regelgeving /
Belastingdi Boekwerken en drukwerk / Jaarboekje
enst
voor ambtenaren van Rijksbelasting en
Openbaar 2016
201
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
overdrukken van alfabetische lijst
gemeenten
41-03-25/239
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Kalk. Omzetbelasting
41-03-26/036
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-03-26/058
Afdeling
Accijnzen
41-03-26/070
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Kantoren/gebouwen (Opheffing van
enst
~) / Opheffing en samenvoeging van
kantoren
41-03-26/109
Afdeling
Accijnzen
41-03-26/116
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting (Uitkeringen ingevolge
Belastingen sociale verzekeringswetten)
41-03-26/139
Personeel
Belastingdi
enst
41-03-26/144
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Personele Belasting
Belastingen
41-03-26/149
Afdeling
Accijnzen
41-03-26/153
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting (jubileumgeschenken)
Belastingen
Accijns / Tabak / Wet- en regelgeving /
Tabakswet / Uitvoering van de
Tabakswet
Accijns / Alcohol / Gedistilleerd en
houtgeest / Vermenging van
gedistilleerd, dat met gedeeltelijke
vrijdom van accijns wordt ingeslagen
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Toelage als
plaatsvervangend hoofd
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Tabaksfabrikaten, Omzetbelasting van
~
41-03-26/213
1026
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Verplaatsing van personeel /
enst
Verplaatsing van een adjunct-commies
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 27 mrt.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-03-27/000
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-27/002
Organisatie Inkomstenbelasting / Wet- en
Belastingdi regelgeving / Heffing van opcenten
enst
41-03-27/103
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-27/104
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-27/105
Afdeling
Zekerheidstelling / Borgtochten
202
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Accijnzen
41-03-27/106
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-27/107
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-27/108
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-27/109
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-27/110
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-27/111
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-27/112
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-27/113
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-27/114
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-27/115
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-27/116
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-27/117
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-27/118
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-27/119
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-27/120
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-27/121
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-27/122
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-27/123
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-27/124
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-27/125
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-27/126
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-27/127
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-27/128
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-27/129
Afdeling
Zekerheidstelling / Borgtochten
Openbaar 2016
203
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Accijnzen
41-03-27/156
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Aanwijzing van een chef de bureau
41-03-27/157
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een adjunct-commies
41-03-27/159
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-27/160
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-27/161
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-27/162
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-27/164
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-27/165
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-27/166
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-27/174
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een commies
41-03-27/176
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Aanwijzing van een dienstgeleider
41-03-27/190
Afdeling
In-, uit- en doorvoer / Invoer van
Invoerrecht verschillende producten / Heffingen ter
zake van invoer motorrijtuigen
41-03-27/191
Afdeling
In-, uit- en doorvoer / Invoer van
Invoerrecht verschillende producten / Heffingen ter
zake van invoer motorrijtuigen
41-03-27/199
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag van een
schrijver
41-03-27/201
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-03-27/205
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsingen
41-03-27/222
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-03-27/223
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag van een
hulpcommies
41-03-27/225
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
204
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Directe
Loonbelasting
Belastingen
41-03-27/227
1027
Afdeling
In- en uitvoerrecht / Documenten /
Invoerrecht Delegatie van afgifte van
vereffeningcertificaten en van
dispensaties van uitvoerverboden.
Exportcertificaten
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 28 mrt.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-03-28/002
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Gas, fabrikanten van ~. Eigen gebruik
41-03-28/052
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bijwerkzaamheden
41-03-28/055
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bijwerkzaamheden
41-03-28/056
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bijwerkzaamheden
41-03-28/094
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Begrafenisondernemer.
Omzetbelasting
41-03-28/097
Organisatie Douane / Organisatie / Grenskantoren
Belastingdi (Overzicht werkzaamheden) /
enst
Grenskantoor te Ossendrecht
41-03-28/099
Organisatie Omzetbelasting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Postbetalingen inzake
enst
Loon- en Omzetbelasting
41-03-28/102
Organisatie Kadaster en landmeting / Organisatie /
Belastingdi Werkzaamheden van het kadaster
enst
41-03-28/126
Afdeling
Inkomstenbelasting / Inkomen uit
Directe
arbeid / Inkomstenbelasting
Belastingen
41-03-28/127
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een hulpcommies.
41-03-28/128
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van assistenten
41-03-28/129
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Veilingen groenten en fruit, bloemen
enz. afslagen van vis
41-03-28/131
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bijwerkzaamheden
Openbaar 2016
205
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-03-28/132
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Geneeskundig onderzoek personeel /
Geneeskundig onderzoek van de
adjunct-commies A. J. Brussen
41-03-28/135
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ontvangers der
Directe Belastingen, Invoerrechten en
Accijnzen
41-03-28/151
Afdeling
Statistiek (recht) / Toepassing /
Invoerrecht Statistiek / Statistiek
41-03-28/152
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-28/153
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-28/154
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-28/155
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-28/156
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-28/157
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-28/158
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-28/159
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-28/160
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-28/161
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-28/162
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-28/163
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-28/164
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-28/165
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-28/166
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-28/167
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-28/168
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-28/169
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-28/170
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
206
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-03-28/171
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-28/172
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-28/173
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-28/174
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-28/175
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-28/176
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-28/177
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-28/178
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-28/179
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-28/180
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-28/181
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-28/182
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-28/183
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-28/184
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-28/185
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-28/186
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-28/187
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-28/188
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-28/202
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Kantoorvoorzieningen / Planimeter
enst
41-03-28/204
Organisatie Invoerrechten en accijnzen /
Belastingdi Werkzaamheden van ambtenaren van
enst
de actieve dienst aan inspectie
Invoerrechten en Accijnzen te
Amsterdam
41-03-28/204
Organisatie Registratie en successie / Organisatie /
Belastingdi Werkzaamheden van ambtenaren van
enst
de actieve dienst aan inspectie
Invoerrechten en Accijnzen Amsterdam
41-03-28/212
Personeel
Belastingdi
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Openbaar 2016
207
Verbaalkenmerk
1028
Afdeling
Rubriek en onderwerp
enst
Detachering van een inspecteur der
Directe Belastingen, Invoerrechten en
Accijnzen; verplaatsing van een
inspecteur der Directe Belastingen,
Invoerrechten en Accijnzen.
41-03-28/222
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-28/235
Afdeling
Statistiek (recht) / Toepassing /
Invoerrecht Goederenvervoer / Scheepvaart /
Internationale binnenvaart
41-03-28/236
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Stationnementen (Overige zaken
enst
betreffende ~) / Stationnement
41-03-28/237
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een commies
41-03-28/238
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsingen, verplaatsing, schrijvers.
41-03-28/239
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Uitstel
verplaatsing, intrekking verplaatsing,
verplaatsingen.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 29-31 mrt.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-03-29/022
Afdeling
Gemeentelijke en provinciale
Directe
belastingen / Inlichtingen aan
Belastingen gemeentebesturen i.v.m. opleggen
zoengeld
41-03-29/048
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-29/049
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-29/065
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een grenscommies
41-03-29/066
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een grenscommies
41-03-29/069
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsing en verplaatsing van een
assistent.
41-03-29/070
Afdeling
Motorrijtuigen / Uitvoering / Brief
Directe
betreffende motorrijtuigenbelasting
Belastingen
41-03-29/084
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Uitvoering /
Toepassing van het Besluit op de
Omzetbelasting
41-03-29/085
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
208
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Tabaksfabrikaten, Omzetbelasting van
~
41-03-29/090
Afdeling
Clearing (internationaal
Invoerrecht betalingsverkeer) / Wet- en regelgeving
/ Deviezenverordening. Wet op het
Internationaal Betalingsverkeer 1934
41-03-30/169
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Vergelijkend onderzoek voor
de aanwijzing van kandidaatsurnumerairs bij de administratie der
belastingen
41-03-31/001
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Toekenning van een
periodieke verhoging van wedde
41-03-31/100
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-31/102
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-31/103
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-31/104
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-31/105
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-31/106
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-31/107
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-31/108
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-31/109
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-31/110
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-31/111
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-31/112
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-31/113
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-03-31/163
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Eedsaflegging
41-03-31/164
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Aanwijzing van opsporingsambtenaren
ingevolge de Distributiewet 1939
41-03-31/166
Afdeling
In-, uit- en doorvoer / Invoer van
Invoerrecht verschillende producten / Invoer van
voor export uit Nederland gediend
Openbaar 2016
209
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
hebbende jutezakken
41-03-31/170
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opleidingen, cursussen, examens /
Opleiding voor de hogere ambten bij de
administratie voor de belastingen
41-03-31/173
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting, tewerkgestelden bij
Belastingen Werkverruiming
41-03-31/174
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opleidingen, cursussen, examens /
Uitslag vakexamen van surnumerair der
Registratie en Domeinen
41-03-31/176
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Tijdelijk schrijver
41-03-31/178
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opleidingen, cursussen, examens /
Examen voor adjunct-commies der
Directe Belastingen, Invoerrechten en
Accijnzen
41-03-31/179
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Bloemen, doorgeven van orders voor
levering ~
41-03-31/180
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Peulvruchten. Aardappelen. Eieren
41-03-31/181
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting. (bedrag ter verzekering
Belastingen van uitzicht op gezinspensioen)
41-03-31/184
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Tijdelijke aanwijzing
dienstgeleider.
41-03-31/189
1029
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Brief d.d. 21 maart 1941 inzake
Belastingen artikel 27. Besluit op de Winstbelasting
1940.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 01-03 apr.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-04-01/038
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Berichten van 5 februari
1941, en 26 februari 1941, nos. 219 D.B.,
inzake teruggaaf personele belasting.
41-04-01/120
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Distillateurs. Omzetbelasting.
41-04-01/121
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Kaas, betrekken ~ op bestelorder
41-04-01/154
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-01/155
Afdeling
Zekerheidstelling / Borgtochten
210
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Accijnzen
41-04-01/157
Afdeling
Opslag goederen op transitopaspoort
Invoerrecht
41-04-01/158
Organisatie Belastingdienst / Overige Organisatie
Belastingdi van de Belastingdienst / Reisbesluit
enst
1916
41-04-01/161
Organisatie Accijnzen / Opheffing kantoren /
Belastingdi Opheffing van het kantoor der Directe
enst
Belastingen en Accijnzen te Slochteren
41-04-01/163
Organisatie Kadaster en landmeting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Gemeentegrenzen
enst
(wijzigingen, samenvoegingen van ~) /
Samenvoeging van de gemeenten
Eede, St. Kruis en Aardenburg
41-04-01/164
Organisatie Kadaster en landmeting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Gemeentegrenzen
enst
(wijzigingen, samenvoegingen van ~) /
Samenvoeging van de gemeenten
Colijnsplaat, Kats en Kortgene
41-04-01/165
Organisatie Kadaster en landmeting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Gemeentegrenzen
enst
(wijzigingen, samenvoegingen van ~) /
Samenvoeging van de gemeenten
Herpen en Ravenstein
41-04-01/167
Personeel
Belastingdi
enst
41-04-01/184
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Personeel / Vergoeding betalingen op
enst
verschillende belastingen
41-04-01/186
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren
41-04-01/187
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een grenscommiezen
41-04-01/214
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-04-01/216
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ontheffing van functie / Ontheffing
functie kassier, aanwijzing van een
kassier.
41-04-01/217
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Aanwijzing van een kassier
41-04-01/218
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Aanwijzing van een tijdelijk kassier
41-04-01/223
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Landmeter op
arbeidsovereenkomst
Openbaar 2016
211
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-04-01/224
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-01/226
Afdeling
Inkomstenbelasting / Inkomen uit
Directe
arbeid / Inkomstenbelasting,
Belastingen gemeentefondsbelasting en
Loonbelasting
41-04-01/236
Organisatie Grondbelasting / Wet- en regelgeving /
Belastingdi Provinciale opcenten
enst
41-04-01/237
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering / Brief
Directe
inzake Loonbelasting
Belastingen
41-04-02/112
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger der
Directe Belastingen, Invoerrechten en
Accijnzen
41-04-02/113
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger der
Directe Belastingen, Invoerrechten en
Accijnzen
41-04-02/114
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger der
Directe Belastingen, Invoerrechten en
Accijnzen
41-04-02/115
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger der
Directe Belastingen, Invoerrechten en
Accijnzen
41-04-02/116
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger der
Registratie en Domeinen
41-04-02/141
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Tabak / In-, uit- en doorvoer /
Vervoer van tabaksfabrikaten bestemd
voor Rijksbureau voor Tabak en
Tabaksproducten
41-04-02/142
Organisatie Rijwielbelasting / Rijwielbanden
Belastingdi
enst
41-04-02/158
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-04-02/168
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opleidingen, cursussen, examens /
Examen voor verificateur.
212
Openbaar 2016
1030
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-04-02/175
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Poot en plantgoed. Omzetbelasting
41-04-02/178
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een grenscommiezen
41-04-03/000
Afdeling
Deviezen / Amnestie op gebied der
Directe
belastingen en deviezen
Belastingen
41-04-03/050
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-03/136
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opleidingen, cursussen, examens /
Opleiding voor de hogere ambten bij de
administratie voor de belastingen
41-04-03/140
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering / Brief
Directe
d.d. 21 maart 1941, no. 578 D.B., inzake
Belastingen Personele Belasting
41-04-03/160
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Landbouwcrisiswet /
Uitvoering Landbouwcrisiswet (1933)
41-04-03/162
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Alcohol / Bier / Bierwet en
-besluit / Bierbesluit
41-04-03/169
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-03/172
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Stamlijsten en
signalementstaten
41-04-03/192
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Omzetbelasting
41-04-03/193
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Tijdelijke schrijvers
41-04-03/194
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Waarnemingen van functies en
kantoren / Waarneming
41-04-03/195
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Betaald overwerk
41-04-03/203
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Uitvoering /
Toepassing van het Besluit op de
Omzetbelasting
41-04-03/204
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Vee, peulvruchten, aardappelen en
eieren, Omzetbelasting van ~
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 04-07 apr.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-04-04/001
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Uitvoeringsresoluties / Toepassing van
paragraaf 3 van de Uitvoeringsresolutie
Openbaar 2016
213
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
op de Omzetbelasting 1940
41-04-04/004
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Bakkersregeling
41-04-04/006
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
enst
tot schoonhouden
41-04-04/069
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Directe
Winstbelasting
Belastingen
41-04-04/094
Organisatie Belastingdienst / Wet- en regelgeving /
Belastingdi Boekwerken en drukwerk / Aantal toe
enst
te zenden afdrukken van
departementale aanschrijvingen
41-04-04/112
Personeel
Belastingdi
enst
41-04-04/129
Afdeling
Inkomstenbelasting / Inkomen uit
Directe
vermogen / Belastingen naar inkomen
Belastingen en vermogen
41-04-04/137
Organisatie Omzetbelasting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Controles op de Omzet-,
enst
Loon- en Inkomstenbelasting
41-04-04/152
Afdeling
Deviezen / Wet- en regelgeving /
Invoerrecht Deviezenbesluit 1941 / Deviezenbesluit
1941
41-04-05/010
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Huisvesting / Huisvesting van bureaux
enst
van belastingdienst Utrecht
41-04-05/021
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging van de
tijdelijk hulpkommies R. Oosterbaan te
Hilvarenbeek
41-04-05/024
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-04-05/026
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Functie- toelage, bezoldiging
41-04-05/032
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-05/033
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-05/034
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-05/035
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-05/036
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-05/037
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Beloning van een
landmeter op arbeidsovereenkomst
214
Openbaar 2016
1031
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-04-05/087
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Tabak / Ontbinding van de
commissie inzake toepassing heffingen
op zware tabak en tabakfabrikaten
41-04-05/094
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Bijzondere
omstandigheden / Oorlog 1940-45 /
Duitsers, verhouding met
~/maatregelen van ~ / Wachtdiensten
door burgers i.v.m. gepleegde sabotage
tegen Duitse Weermacht
41-04-05/123
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Commiezen
41-04-05/124
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een commies der
Directe Belastingen, Invoerrechten en
Accijnzen
41-04-05/133
Afdeling
Diversen / Diversen en onbekend /
Directe
Comptabiliteit
Belastingen
41-04-05/136
Afdeling
Loonbelasting / Beroepsbevolking /
Directe
Toepassing van het Besluit op de
Belastingen Loonbelasting t.a.v. dienstkleding van
personen in publieke dienst
41-04-07/063
Afdeling
Entrepot / Fiktief entrepot / Regeling
Invoerrecht belasting op wijn, fictieve entrepots
voor wijn
41-04-07/082
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Verlof /
Verlof tot afwezigheid buiten bezwaar
van den lande
41-04-07/110
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Kassiers
41-04-07/118
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Kantoren / Wijziging overdracht van
kantoren
41-04-07/119
Afdeling
Crisiswetten / Wet- en regelgeving /
Invoerrecht Landbouwcrisiswet 1933 / Instructie
Crisisuitvoerwet
41-04-07/120
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Uitvoering
Crisisuitvoerwet 1931
41-04-07/167
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Beëdiging van een klerk
41-04-07/169
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een tijdelijk schrijver,
2e klasse, schrijver
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 08 apr.
Openbaar 2016
215
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-04-08/001
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Fabrikant. Omzetbelasting
41-04-08/017
Afdeling
Personele belasting / Toepassing /
Directe
Adres en bericht / Bericht d.d. 15 maart
Belastingen 1941, no. 738 D.B., nopens Personele
Belasting.
41-04-08/031
Afdeling
Accijnzen
41-04-08/046
Organisatie Douane / Organisatie / (vuur)Wapens
Belastingdi en gummistokken / Vuurwapenen
enst
41-04-08/098
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Cassatie / Beroep in cassatie inzake
Belastingen Personele Belasting
41-04-08/129
Afdeling
Accijnzen
Rijwielbelasting / Rijwielbelasting
41-04-08/135
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-08/136
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-08/137
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-08/138
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-08/139
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-08/140
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-08/141
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-08/142
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-08/143
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-08/144
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-08/145
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-08/146
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-08/147
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-08/148
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-08/149
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-08/150
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
Zekerheidstelling / Borgtochten
216
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-04-08/151
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-08/152
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-08/153
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-08/154
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-08/155
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-08/156
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-08/157
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-08/158
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-08/159
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-08/160
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-08/161
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-08/162
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-08/163
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-08/164
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-08/165
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-08/166
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-08/167
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-08/168
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-08/169
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-08/170
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-08/171
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-08/172
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-08/173
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-08/174
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
Openbaar 2016
217
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-04-08/175
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting
Belastingen
41-04-08/181
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting
Belastingen
41-04-08/182
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-08/192
1032
Afdeling
Zekerheidstelling / Borgtochten
Accijnzen
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 09-10 apr.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-04-09/053
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een commies
41-04-09/153
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-09/154
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-09/156
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-09/157
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-09/158
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-09/159
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-09/160
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-09/161
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-09/162
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-09/163
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-09/164
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-09/165
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-09/170
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging, enz.
41-04-09/176
Afdeling
Strafzaken tegen Duitse staatsburgers
Invoerrecht
41-04-09/179
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
(Vaststelling) pensioensgrondslag /
Vaststelling van pensioensgrondslagen
41-04-09/180
Personeel
Belastingdi
Belastingdienst / Organisatie /
(Vaststelling) pensioensgrondslag /
218
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
enst
Vaststelling van pensioensgrondslagen
41-04-09/195
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een grenscommies
41-04-09/196
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een grenscommies
41-04-09/202
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-04-09/231
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opleidingen, cursussen, examens /
Examen voor verificateur.
41-04-09/239
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren, schrijver
41-04-09/240
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Chef de bureau,
verplaatsing van ambtenaren,
schrijvers.
41-04-10/006
Afdeling
Inkomstenbelasting / Inkomen uit
Directe
arbeid / Inkomstenbelasting,
Belastingen verschuldigd door arbeiders op grote
werken
41-04-10/061
Personeel
Belastingdi
enst
41-04-10/073
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Kantoren/gebouwen (Opheffing van
enst
~) / .."
41-04-10/145
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-10/146
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-10/147
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-10/148
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-10/149
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-10/150
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-10/189
Afdeling
Schrifturen en archiefstukken /
Invoerrecht Vernietiging van archiefstukken
41-04-10/215
Personeel
Belastingdi
enst
Schade- en Enquête Commissies /
Werkzaamheden ten behoeve van de
Schade-Enquête Commissie te
Wageningen.
41-04-10/216
Personeel
Belastingdi
enst
Schade- en Enquête Commissies /
Indienstneming van personeel ten
behoeve van de Schade-Enquête
Commissie te Middelburg.
Belastingdienst / Organisatie /
Bijwerkzaamheden
Openbaar 2016
219
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-04-10/220
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Gefusioneerde kantoren, instelling van
enst
~
41-04-10/221
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Gefusioneerde kantoren, instelling van
enst
~
41-04-10/272
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Waarnemingen van functies en
kantoren / Waarneming van een
functie.
41-04-10/279
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ontheffing van functie / Ontheffing
functie van kassier, aanwijzing van een
kassier, bezoldiging, enz.
41-04-10/296
Afdeling
In- en uitvoerrecht / Documenten /
Invoerrecht Delegatie van afgifte van
vereffeningcertificaten en van
dispensaties van uitvoerverboden.
Exportcertificaten
41-04-10/299
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsingen, verplaatsingen.
41-04-10/300
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren, schrijver
41-04-10/305
1033
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Verplaatsing van personeel /
enst
Verplaatssing van een assistenten
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 15 apr.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-04-15/020
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Suiker / Vrijstellingen / Vrijdom
van accijns voor suiker ten dienste van
voedering van bijen
41-04-15/027
Organisatie Kadaster en landmeting / Organisatie /
Belastingdi Formulieren/hulpmiddelen / Kadastrale
enst
rekenformulieren
41-04-15/083
Afdeling
Invordering / Uitvoering en toepassing /
Directe
Invordering
Belastingen
41-04-15/132
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-15/133
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-15/134
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-15/135
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-15/136
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-15/137
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
220
Openbaar 2016
1034
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-04-15/138
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-15/139
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-15/140
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-15/161
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Voedselvoorziening,
Monopoliebesluit / Organisatiebesluit,
voedselvoorziening 1941
41-04-15/202
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-15/205
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-15/206
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-15/207
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-15/208
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-15/209
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-15/210
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-15/211
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-15/213
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsingen, detachering, schrijver
41-04-15/214
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een adjunct-commies
der Registratie en Domeinen met de
persoonlijke titel van commies
41-04-15/236
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting (vergoeding voor
Belastingen beschikbaar stellen van
kantoorruimten)
41-04-15/239
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren, kassiers,
schrijvers
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 16 apr.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-04-16/028
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Kassiers
41-04-16/029
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Openbaar 2016
221
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Aanwijzing van een kassier
41-04-16/036
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Beloning van contractpersoneel, In dienstneming van een
schrijver
41-04-16/037
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Voorschot op de
bezoldiging
41-04-16/041
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Werkzaamheden t.b.v.
gemeente Zutphen
41-04-16/059
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Tabak / Wet- en regelgeving /
Tabakswet / Toepassing van de
Tabakswet
41-04-16/081
Afdeling
Grondbelasting / Uitvoering /
Directe
Grondbelasting
Belastingen
41-04-16/135
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging, enz.
41-04-16/139
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Schrijver
41-04-16/150
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-04-16/152
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
(Vaststelling) pensioensgrondslag /
Vaststelling van pensioensgrondslagen
41-04-16/155
Afdeling
Dubbele belasting (voorkoming van ~) /
Directe
Overeenkomsten en verdragen /
Belastingen Berichten over voorkoming van
dubbele belasting
41-04-16/156
Organisatie Kadaster en landmeting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Meetarbeiders
enst
41-04-16/182
Afdeling
Invordering / Uitvoering en toepassing /
Directe
Invordering
Belastingen
41-04-16/184
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Landbouwcrisiswet /
Uitvoering Landbouwcrisiswet (1933)
41-04-16/188
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Kassiers
41-04-16/191
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Verlof /
Verlof tot afwezigheid buiten bezwaar
van den lande
41-04-16/193
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een commies te water,
2e klasse.
222
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-04-16/217
Afdeling
Deviezen / Deviezenbesluit 1941
Directe
Belastingen
41-04-16/223
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren
41-04-16/224
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Melk. Vee. Omzetbelasting
41-04-16/239
Afdeling
Deviezen / Amnestie op gebied der
Directe
belastingen en deviezen
Belastingen
41-04-16/242
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Detachering, verplaatsing van een
adjunct-commies.
41-04-16/252
1035
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Ontslagen / Ontslag van de schrijver J.A.
enst
Meinster.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 17 apr.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-04-17/033
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Personeel / Vergoeding
enst
41-04-17/038
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Personeel / Beloning van een concierge.
enst
41-04-17/039
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
enst
tot schoonhouden
41-04-17/040
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Personeel / Beloning van een concierge.
enst
41-04-17/042
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
enst
tot schoonhouden
41-04-17/054
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Directe
Winstbelasting
Belastingen
41-04-17/055
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Directe
Winstbelasting
Belastingen
41-04-17/117
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-17/118
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-17/119
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-17/120
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
Openbaar 2016
223
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-04-17/122
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-17/123
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-17/124
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-17/125
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-17/126
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-17/127
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-17/128
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-17/129
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-17/130
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-17/131
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-17/132
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-17/133
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-17/170
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Kleinhandelaren ingevolge
wetsduiding. Omzetbelasting
41-04-17/173
Organisatie Omzetbelasting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Postbetalingen inzake
enst
Omzet- en Loonbelasting
41-04-17/191
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-04-17/204
Organisatie Oorlog 1940-45 / Oorlogsschade en
Belastingdi wederopbouw / Wederopbouw Putte
enst
41-04-17/207
1036
Afdeling
In- en uitvoerrecht / Documenten /
Invoerrecht Delegatie van afgifte van
vereffeningcertificaten en van
dispensaties van uitvoerverboden.
Exportcertificaten
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 18 apr.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-04-18/003
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Personeel / Personeelsbezetting van de
enst
bewaring Winschoten
41-04-18/061
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen /
enst
Schoonhouden, vergoeding voor
224
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
kosten van ~ voor het hebben van
kantoor aan huis
41-04-18/127
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-04-18/128
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging van een
ontvanger der Registratie en Domeinen
41-04-18/130
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging van een
ontvanger der Registratie en Domeinen
41-04-18/131
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging van een
ontvanger der Registratie en Domeinen
41-04-18/133
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-18/134
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-18/135
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-18/136
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-18/137
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-18/138
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-18/139
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-18/140
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-18/141
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-18/142
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-18/143
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-18/156
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-04-18/164
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een schrijver, 2e
klasse, machtiging tot indienstneming
van een schrijver
41-04-18/166
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Onderzoek naar
geschiktheid voor aanwijzing als
kandidaat-surnumerair bij de
administratie der belastingen
41-04-18/183
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
Openbaar 2016
225
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-04-18/184
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-18/186
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-18/191
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging, enz.
41-04-18/195
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Schrijver
41-04-18/196
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Kantoren / Bezetting van de inspectie
der Registratie te Den Haag
41-04-18/197
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Schrijver
41-04-18/198
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Schrijver
41-04-18/199
1037
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Ambtenaren / Schrijver
enst
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 19-21 apr.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-04-19/066
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Wet- en regelgeving /
Toepassing van artikel 10, 4e lid, van
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1934
41-04-19/077
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger der
Registratie en Domeinen.
41-04-19/078
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger der
Registratie en Domeinen.
41-04-19/079
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger der
Registratie en Domeinen.
41-04-19/080
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger der
Registratie en Domeinen.
41-04-19/081
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger der
226
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Registratie en Domeinen.
41-04-19/082
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger der
Registratie en Domeinen.
41-04-19/083
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-04-19/084
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-04-19/085
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-04-19/117
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-19/122
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-19/124
Afdeling
Statistiek (recht) / Toepassing /
Invoerrecht Goederenvervoer / Statistiek van in-,
uit en doorvoer
41-04-19/136
Organisatie Motorbrandstof-, gasolie en
Belastingdi smeermiddelen / Motorbrandstof
enst
41-04-19/137
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Bijzondere
omstandigheden / Oorlog 1940-45 /
Verlof op 1 mei (dag van de Arbeid)
41-04-19/139
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging van een
waarnemend ontvanger; Ontheffing
van de waarneming van kantoren.
41-04-19/199
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-21/001
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Intrekking aanstelling
tot buitengewoon commies der
Invoerrechten en Accijnzen, buiten
bezwaar van den lande.
41-04-21/029
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Diversen
pensioen / Toepassing van de
Ongevallenwet 1921
41-04-21/088
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Tabak / Teruggaaf en
vrijstelling / Intrekking van een,
ingevolge artikel 88a der Tabakswet
( Staatsblad 1921, no 712), verleende
ontheffing
41-04-21/104
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Personeelsbezetting / Aanstelling van
hulpofficieren van Justitie.
41-04-21/105
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een ontvanger der
Openbaar 2016
227
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Directe Belastingen, Invoerrechten en
Accijnzen
41-04-21/107
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Aanwijzing van een kassier
41-04-21/130
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Wet- en regelgeving /
Toepassing van artikel 10, 4e lid, van
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1934
41-04-21/140
Afdeling
Motorrijtuigen / Uitvoering /
Directe
Motorrijtuigenbelasting
Belastingen
41-04-21/165
Afdeling
Accijnzen
41-04-21/182
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Ontheffing / Ontheffing ingevolge
Belastingen artikel 42 Besluit ~
41-04-21/183
Afdeling
Accijnzen
41-04-21/193
Afdeling
Crisiswetten / Wet- en regelgeving /
Invoerrecht Landbouwcrisiswet 1933 / Instructie
Crisislandbouwuitvoermonopoliebeslui
t 1939
41-04-21/194
Afdeling
Diversen na 1936 / Verschillende
Invoerrecht instructies / Instructie Graanmonopolie
(invoer)
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Mosselen, heffing Omzetbelasting van
~. Vrijstelling van puf en mest
Accijns / Suiker / Verlenging van
werkingsduur van artikel 8 van wet,
inzake opcenten op suikeraccijns
41-04-21/195
1038
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Landbouwcrisiswet /
Uitvoering Landbouwcrisiswet (1933)
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 22-23 apr.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-04-22/003
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Intrekking van een
benoeming tot buitengewoon commies
der Invoerrechten en Accijnzen, buiten
bezwaar van den lande
41-04-22/012
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Schoonhouden
enst
41-04-22/079
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Uitvoering /
Toepassing van de Omzetbelasting
1940
41-04-22/115
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-22/116
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-22/129
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
228
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Belastingdi
enst
Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
tot schoonhouden
41-04-22/137
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Wet- en regelgeving /
Toepassing van artikel 10, 4e lid, van
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1934
41-04-22/138
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Wet- en regelgeving /
Toepassing van artikel 10, 4e lid, van
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1934
41-04-22/165
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Tabak / Teruggaaf en
vrijstelling / Intrekking van een,
ingevolge artikel 88a der Tabakswet
( Staatsblad 1921, no 712), verleende
ontheffing
41-04-22/211
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Uitvoeringsresoluties / Toepassing van
de Uitvoeringsresolutie op de
Omzetbelasting 1940
41-04-23/072
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-23/075
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-23/194
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting (bijdrage ingevolge
Belastingen pensioenregeling van voormalige
werkgever)
41-04-23/222
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Ontheffing / Ontheffing ingevolge
Belastingen artikel 42 Besluit ~
41-04-23/225
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opheffing verplaatsingen en
detachering / Opheffing van
detachering, verplaatsing van een
tijdelijk schrijver, 2e klasse.
41-04-23/228
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Alcohol / Gedistilleerd en
houtgeest / Gedistilleerd
41-04-23/229
Afdeling
Douane / Smokkel / Maatregelen tegen
Invoerrecht smokkel en sluikhandel / Maatregelen
tegen smokkel en sluithandel
41-04-23/235
Organisatie Motorbrandstof-, gasolie en
Belastingdi smeermiddelen / Benzinedistributie
enst
41-04-23/238
1039
Organisatie Ontvangkantoren / Sub-ontvangers
Belastingdi
enst
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 24-28 apr.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-04-23/157
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Cassatie / Beroep in cassatie inzake
Belastingen Personele Belasting
Openbaar 2016
229
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-04-23/159
Afdeling
Douane / Grenswachten / Visitatie /
Invoerrecht Treinverkeer en -reizigers / Het
aangeven en visiteren van
spoorwagenladingen op
zaterdagmiddag
41-04-24/007
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Tabak / Zegeling / Ingezonden
zegels voor den tabaksaccijns
41-04-24/023
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Opgave van verloven i.v.m.
kantooronderzoek
41-04-24/025
Organisatie Accijnzen / Kosteloos vervoer van
Belastingdi ambtenaren der Invoerrechten en
enst
Accijnzen langs de spoorwegen
41-04-24/130
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Wet- en regelgeving /
Toepassing van artikel 10, 4e lid, van
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1934
41-04-24/151
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-24/152
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-24/153
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-24/154
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-24/155
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-24/156
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-24/157
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-24/158
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-24/159
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-24/160
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-24/161
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-24/162
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-24/163
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-24/164
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-24/165
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-24/166
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-24/167
Afdeling
Zekerheidstelling / Borgtochten
230
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Accijnzen
41-04-24/168
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-24/169
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-24/170
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-24/171
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-24/172
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-24/173
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-24/174
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-24/175
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-24/194
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-24/195
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-24/196
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-24/197
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-24/227
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-04-24/228
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag, gelezen het
onderschrift van de Directeur der
Directe Belastingen, Invoerrechten en
Accijnzen te Rotterdam van 17 april
1941, No. 1063.
41-04-24/229
Afdeling
Inkomstenbelasting / Inkomen uit
Directe
arbeid / Scheepvarenden / Bepalingen
Belastingen tot verzekering van de belastingen naar
inkomen en vermogen, te heffen van
binnenschippers en van tot de
bemanning van een binnenvaartuig
behorende personen, die binnen het
Rijk hun bedrijf of beroep uitoefenen,
zonder er een vaste woonplaats te
hebben
41-04-24/245
Afdeling
Accijnzen
Rijwielbelasting / Wet- en regelgeving /
Intrekking van de Rijwielbelastingwet
41-04-24/246
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Instelling van de
Rijksbelastingdienst (Staatsblad 1924,
no. 306)
41-04-25/001
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Bewerking waardoor de aard der
Openbaar 2016
231
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
goederen verandert. Omzetbelasting
41-04-25/002
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Tandtechnici. Omzetbelasting
41-04-25/055
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Personele Belasting
Belastingen
41-04-25/056
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Personele Belasting
Belastingen
41-04-25/125
Afdeling
Motorrijtuigen / Wet- en regelgeving /
Invoerrecht Wet motorrijtuigenbelasting / Motoren Rijwielbeschikking
41-04-25/131
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting
Belastingen
41-04-25/232
Afdeling
In- en uitvoerrecht / Documenten /
Invoerrecht Delegatie van afgifte van
vereffeningcertificaten en van
dispensaties van uitvoerverboden.
Exportcertificaten
41-04-25/233
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Ambtenaren
41-04-26/043
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opheffing verplaatsingen en
detachering / Opheffing van
detachering en verplaatsing van een
assistent
41-04-26/052
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-26/053
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-26/054
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-26/055
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-26/056
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-26/057
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-26/058
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-26/059
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-26/060
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-26/061
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-26/062
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
232
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-04-26/063
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-26/064
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-26/065
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-26/066
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-26/067
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-26/068
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-26/076
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Stationnementen (Indeling van ~) /
enst
Indeling van stationnementen
41-04-26/129
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Weermacht, Omzetbelasting van t.b.v.
de Duitse ~ verrichte leveringen en
diensten
41-04-28/136
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een bewaarder van de
hypotheken, het kadaster en de
scheepsbewijzen.
41-04-28/154
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsingen en verplaatsing van
grenscommiezen.
41-04-28/155
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsing, verplaatsing van
ambtenaren.
41-04-28/156
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsing, detachering,
verplaatsingen, schrijver.
41-04-28/157
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opheffing verplaatsingen en
detachering / Opheffing van
detachering, verplaatsingen van een
verificateur.
41-04-28/158
1040
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Verplaatsing van personeel /
enst
Verplaatsing van ambtenaren, schrijver
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 29 apr.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-04-29/032
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Directe
Winstbelasting
Belastingen
Openbaar 2016
233
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-04-29/033
Afdeling
Dubbele belasting (voorkoming van ~) /
Directe
Overeenkomsten en verdragen /
Belastingen België / Toepassing en uitvoering
verdrag / Toepassing verdrag
Nederland-België van 20 februari 1933
ter voorkoming van dubbele belasting
41-04-29/089
Organisatie Oorlog 1940-45 / Geldmaatregelen;
Belastingdi ongeldigverklaring bankbiljetten /
enst
Effectenomrekeningskoers voor
Reichsmark
41-04-29/155
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Ontvanger der
Registratie en Domeinen, waarneming
van een kantoor.
41-04-29/216
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een grenscommies
41-04-29/217
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag van een
adjunct- accountant.
41-04-29/218
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een adjunctaccountant bij de
Rijksaccountantsdienst
41-04-29/239
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Visiteuses
41-04-29/240
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een ambtenaar,
kassier
41-04-29/242
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opheffing verplaatsingen en
detachering / Opheffing van
detacheringen, verplaatsing van
ambtenaren.
41-04-29/243
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing assisten, detachering van
commiezen
41-04-29/256
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Stationnementen (Instelling van ~) /
enst
Instelling van stationnementen
41-04-29/257
1041
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Verplaatsing van personeel /
enst
Verplaatsing van een commies
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 30 apr.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-04-30/001
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Toekenning van een
234
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
periodieke verhoging van wedde
41-04-30/081
Afdeling
In- en uitvoerrecht / Toepassing /
Invoerrecht Militaire goederen of met militaire
doeleinden / Duitse Wehrmacht en
Kriegsmarine / Wegvoering als
oorlogsbuit van de Duitse Weermacht
van in het Koloniaal Etablissement te
Amsterdam opgeslagen goederen
41-04-30/182
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Overwerk
41-04-30/184
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-30/186
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-30/187
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-30/188
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-30/189
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-30/190
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-30/191
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-30/192
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-30/193
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-30/193
Organisatie Kadaster en landmeting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Gemeentegrenzen
enst
(wijzigingen, samenvoegingen van ~) /
Samenvoeging van de gemeenten
Abcoude-Proostdij en AbcoudeBaambrugge
41-04-30/194
Afdeling
Accijnzen
41-04-30/194
Organisatie Kadaster en landmeting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Gemeentegrenzen
enst
(wijzigingen, samenvoegingen van ~) /
Samenvoeging van de gemeenten
Stad-Hardenberg en Ambt-Hardenberg
41-04-30/195
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-30/196
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-30/197
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-30/198
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-30/199
Afdeling
Zekerheidstelling / Borgtochten
Zekerheidstelling / Borgtochten
Openbaar 2016
235
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Accijnzen
41-04-30/212
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-04-30/213
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-04-30/215
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Bijzondere
omstandigheden / Oorlog 1940-45 /
Broodrantsoen voor ambtenaren van
de belastingdienst, werkzaam in
liniedienst aan de grenzen
41-04-30/216
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ontslagen, overige ~ / Verzoek om
intrekking ontslag
41-04-30/217
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van assistenten.
41-04-30/238
Afdeling
Dode hand (belasting van de ~) /
Directe
Belasting van de Dode Hand
Belastingen
41-04-30/240
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Personele Belasting
Belastingen
41-04-30/241
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-30/242
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-30/243
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-30/244
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-30/246
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Landbouwcrisiswet /
Uitvoering Landbouwcrisiswet (1933)
41-04-30/252
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Aanwijzing van een dienstgeleider,
verplaatsing van assistenten
41-04-30/254
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-04-30/255
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Intrekking en
verplaatsing en verplaatsing
assistenten, aanwijzing van een
dienstgeleider.
41-04-30/256
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing schrijver, 2e klasse,
schrijver.
41-04-30/258
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
236
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Belastingdi
enst
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren
41-04-30/259
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-04-30/264
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Kantoren / Bezetting van een
stationnement. Wonen buiten de
standplaats
41-04-30/266
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Geneeskundig onderzoek personeel /
Geneeskundig onderzoek voor het
ambt van schrijver, 2e klasse
41-04-30/272
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Stationnementen (Instelling van ~) /
enst
Instelling van stationnementen
41-04-30/273
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van assistenten
41-04-30/274
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-04-30/276
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Herziening van straf
41-04-30/277
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een surnumerair der
Directe Belastingen, Registratie en
Domeinen
41-04-30/284
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger der
Registratie en Domeinen
41-04-30/289
Organisatie Oorlog 1940-45 / Geldmaatregelen;
Belastingdi ongeldigverklaring bankbiljetten /
enst
Omrekening van Duits geld in
Nederlands geld
41-04-30/300
1042
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Ambtenaren / Landmeter op
enst
arbeidsovereenkomst
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 01-02 mei
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-05-01/129
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-01/130
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-01/131
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-01/132
Afdeling
Zekerheidstelling / Borgtochten
Openbaar 2016
237
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Accijnzen
41-05-01/133
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Eervol ontslag
41-05-01/137
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Aanwijzing van een standplaats
41-05-01/146
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-05-01/147
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Wet- en regelgeving /
Toepassing van artikel 10, 4e lid, van
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1934
41-05-01/148
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Geneeskundig onderzoek personeel /
Geneeskundig onderzoek voor het
ambt van schrijver, 2e klasse
41-05-01/155
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-05-01/194
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Verstrekking van aanschrijvingen
enst
41-05-01/206
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren,
bevordering tot hoofdassistent
41-05-02/052
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opleidingen, cursussen, examens /
Examens voor commies
41-05-02/058
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Landbouwcrisiswet /
Uitvoering Landbouwcrisiswet (1933)
41-05-02/090
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Personele Belasting
Belastingen
41-05-02/129
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Bewerkingen waardoor de aard der
goederen verandert
41-05-02/130
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Bewerkingen waardoor de aard der
goederen verandert
41-05-02/174
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-02/175
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-02/176
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-02/177
Afdeling
Zekerheidstelling / Borgtochten
238
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Accijnzen
41-05-02/178
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-02/179
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-02/180
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-02/181
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-02/182
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-02/183
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-02/184
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-02/185
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-02/186
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-02/187
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-02/188
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-02/189
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-02/190
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-02/191
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-02/192
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-02/193
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-02/210
Organisatie Belastingdienst / Organisatie / Opbouw
Belastingdi en organisatie / Instelling van een
enst
fusiekantoor te Woudrichem
41-05-02/219
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
enst
voor het schoonhouden van een
kantoor te Groningen
41-05-02/233
Afdeling
Accijns / Wijn / Invoer wijn /
Invoerrecht Aangifteformulieren bij de invoer van
wijn
41-05-02/244
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Beloning van ongehuwde
tijdelijke hulpkommiezen
41-05-02/245
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Verlof /
Buitengewoon verlof en vergoedingen
voor ambtenaren
Openbaar 2016
239
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-05-02/246
1043
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Bestraffen van ambtenaren /
enst
Bestraffing van een ambtenaar
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 03-05 mei
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-05-03/056
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming tot schrijver, 2e klasse, in
vaste dienst.
41-05-03/060
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-05-03/061
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezolding
41-05-03/062
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Kassiers
41-05-03/064
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Aanwijzing van een dienstgeleider
41-05-03/066
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-03/067
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-03/068
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-03/069
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-03/070
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-03/089
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-03/107
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een adjunct-commies,
schrijver.
41-05-03/120
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-03/126
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Kantoorvoorzieningen / Mengmiddelen
enst
41-05-05/057
Organisatie Belastingen / Toepassing / Kasgelden,
Belastingdi storten van overtollige ~
enst
41-05-05/103
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-05/104
Afdeling
Zekerheidstelling / Borgtochten
240
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Accijnzen
41-05-05/105
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-05/106
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-05/107
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-05/108
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-05/109
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-05/110
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-05/111
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-05/112
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-05/113
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-05/114
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-05/115
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-05/116
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-05/117
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-05/118
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-05/119
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-05/120
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-05/121
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-05/122
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-05/123
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-05/124
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-05/125
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-05/126
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-05/127
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-05/128
Afdeling
Zekerheidstelling / Borgtochten
Openbaar 2016
241
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Accijnzen
1044
41-05-05/129
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-05/130
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-05/131
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-05/132
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-05/135
Afdeling
Diversen na 1936 / Verschillende
Invoerrecht instructies / Instructie groenten- en
Fruitmonopolie (invoer)
41-05-05/136
Afdeling
Diversen na 1936 / Verschillende
Invoerrecht instructies / Instructie groenten- en
Fruitmonopolie (invoer)
41-05-05/137
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Landbouwcrisiswet /
Uitvoering Landbouwcrisiswet (1933)
41-05-05/138
Personeel
Belastingdi
enst
41-05-05/165
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Stationnementen (Overige zaken
enst
betreffende ~) / Stationnement
41-05-05/166
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-05-05/177
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Uitvoering /
Uitvoeringsresolutie Omzetbelasting
1940, toepassing van § 3 van de ~
41-05-05/179
Afdeling
Douane / Smokkel / Maatregelen tegen
Invoerrecht smokkel en sluikhandel / Bestrijding
van de smokkelhandel
41-05-05/180
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Verrekening van bijdragen in
de oorlogsgeweldschade met
verstrekte voorschotten
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een inspecteur der
Directe Belastingen, Invoerrechten en
Accijnzen
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 06-07 mei
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-05-06/027
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
enst
voor het schoonhouden van een
kantoor te Alkmaar
41-05-06/041
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Stookolie, heffing van Omzetbelasting
op ~
41-05-06/042
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Uitvoering /
Vrijstellingen / Vrijstelling van
Omzetbelasting voor diensten op
242
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
godsdienstig gebied
41-05-06/043
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Verzekeringsagenten, Omzetbelasting
voor ~
41-05-06/044
Afdeling
Loonbelasting / Beroepsbevolking /
Directe
Toepassing van het Besluit op de
Belastingen Loonbelasting t.a.v. stationskruiers
41-05-06/045
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Besluit op de Omzetbelasting ten
aanzien van stationskruiers, toepassing
van het ~
41-05-06/114
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing / Wet /
Vergunning krachtens artikel 14, 2e lid,
van de Omzetbelasting
41-05-06/123
Organisatie Belastingdienst / Organisatie / Levering
Belastingdi telefooncentrale
enst
41-05-06/126
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging van een
ontvanger der Registratie en Domeinen
(Roosendaal)
41-05-06/127
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een analist, 1e klasse,
bezoldiging, enz.
41-05-06/128
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Kassiers
41-05-06/129
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent,
aanvulling op de vacature Van Baren,
ingetrokken
41-05-06/169
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Behandeling foutieve
Belastingen werknemersverklaringen van
overheidpersoneel t.b.v. de
Loonbelasting
41-05-06/169
Afdeling
Loonbelasting / Beroepsbevolking /
Directe
Ambtenaren / Behandeling van foutieve
Belastingen werknemersverklaringen van
overheidpersoneel ten behoeve van de
Loonbelasting
41-05-06/175
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Suiker / Vrijstellingen / Vrijdom
van accijns voor suiker als grondstof
voor bier
41-05-06/187
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent,
aanvulling op de vacature Van der
Stikke
Openbaar 2016
1045
243
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-05-07/041
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bijwerkzaamheden
41-05-07/042
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bijwerkzaamheden
41-05-07/043
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bijwerkzaamheden
41-05-07/055
Afdeling
Tarief / Toepassing / Toepassing van
Invoerrecht het tarief van invoerrechten
41-05-07/059
Afdeling
Personele belasting / Toepassing /
Directe
Motorrijtuigen / Overschrijving van
Belastingen Motorrijtuigenbelasting
41-05-07/131
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-07/132
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-07/133
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-07/134
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-07/135
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-07/141
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Personele Belasting
Belastingen
41-05-07/145
Personeel
Belastingdi
enst
41-05-07/169
Organisatie Comptabiliteit / Wet- en regelgeving /
Belastingdi Krediet / Kredieten
enst
41-05-07/192
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Aanwijzing van hulpofficieren van
Justitie
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren,
schrijvers
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 08-09 mei
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-05-08/010
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Verrekening van bedragen van de
Omzetbelasting
41-05-08/029
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-08/038
Afdeling
Bestrijding van de Colorado-kever
Invoerrecht
41-05-08/039
Afdeling
Waarde / Waardewet 1927 (Staatsblad
244
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Invoerrecht no. 17)
41-05-08/077
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-05-08/079
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-05-08/086
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Pensioensaangelegenheden /
Pensioensaangelegenheden
41-05-08/122
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Kassiers
41-05-08/137
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-05-08/147
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsing, verplaatsingen.
41-05-08/162
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-08/165
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-08/166
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-08/167
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-08/168
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-08/169
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-08/170
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-08/171
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-09/106
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-05-09/107
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een hulpcommies
41-05-09/176
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger der
Registratie en Domeinen, de afdeling
Invoerrechten den Directeur der
Registratie en Domeinen te 'sGravenhage, (in drievoud), ter
uitvoering.
41-05-09/177
Personeel
Belastingdi
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
Openbaar 2016
245
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
enst
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger der
Registratie en Domeinen
41-05-09/178
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger der
Registratie en Domeinen, de afdeling
Invoerrechten (bureau Verificatie)
41-05-09/179
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een boekhouder ten
kantore der Hypotheken, enz. te
Zutphen, C.F. Oosterloo
41-05-09/189
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing
41-05-09/197
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-05-09/213
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Cassatie / Beroep in cassatie inzake
Belastingen Personele Belasting
41-05-09/229
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van hulpcommiezen.
41-05-09/231
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag d.d. 22 april
1941, No. 102/193.
41-05-09/236
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Besluit op de Omzetbelasting 1940 ten
aanzien van Centraal Beheer en haar
leden, toepassing van ~
41-05-09/240
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een commies,
ongehuwd
41-05-09/256
1046
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Verplaatsing van personeel /
enst
Verplaatsing van een grenscommies
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 10-12 mei
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-05-10/ 051
Organisatie Hypotheek (-kantoren en -registers) /
Belastingdi Hypothecaire en kadastrale
enst
boekhouding (registers) / Register
hypotheken no. 69a
41-05-10/001
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging
246
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-05-10/003
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Wet- en regelgeving /
Toepassing van artikel 10, 4e lid, van
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1934
41-05-10/022
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Tijdelijke
hulpcommiezen.
41-05-10/027
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Personeelsbezetting / Aanstelling van
tijdelijke hulpcommiezen
41-05-10/032
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een grenscommies
41-05-10/046
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Huisvesting / Huisvesting van het
enst
aangiftebureau's te Utrecht
41-05-10/056
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-10/057
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-10/058
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-10/059
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-10/060
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-10/061
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-10/086
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-10/087
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-10/088
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-10/089
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-10/090
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-10/091
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-10/092
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-10/093
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-10/094
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-10/095
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-10/096
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
Openbaar 2016
247
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-05-10/097
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-10/098
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-10/099
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-10/100
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-10/101
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-10/102
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-10/103
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-10/104
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-10/105
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-10/106
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-12/011
Afdeling
Personele belasting / Toepassing /
Directe
Adres en bericht / Bericht d.d. 4 april
Belastingen 1941, no. 940 D.B. betreffende
Personele Belasting.
41-05-12/055
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Personeel / Beloning van een concierge.
enst
41-05-12/075
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Personeel / Bezetting van het kantoor
enst
der Directe Belastingen te Kampen
41-05-12/083
Afdeling
Accijnzen
41-05-12/117
Afdeling
Onroerend goed / Brief inzake
Directe
restauratie kasteel Hillenraad te
Belastingen Swalmen.
41-05-12/144
Afdeling
Accijnzen
41-05-12/145
Afdeling
Personele belasting / Wet- en
Directe
regelgeving / Termijn aangifte
Belastingen Personele Belasting
41-05-12/148
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Distributiewet 1939 /
Distributieregeling, betreffende
sponsen
41-05-12/149
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Distributiewet 1939 /
Toezicht bij de invoer van goederen
waarvoor een vervoersverbod geldt
41-05-12/155
Personeel
Belastingdi
enst
Zekerheidstelling / Borgtochten
Zekerheidstelling / Borgtochten
Douane / Oorlog 1940-45 /
Persoonsbewijzen voor de ambtenaren
van de Douanerecherchedienst
248
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-05-12/157
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren
41-05-12/161
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bijwerkzaamheden
41-05-12/166
Organisatie Rijwielbelasting / Verstrekking van
Belastingdi rijwielbanden
enst
41-05-12/167
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opleidingen, cursussen, examens /
Uitreiking diploma aan civiel-landmeter
41-05-12/169
1047
Organisatie Oorlog 1940-45 / Uitnodiging voor
Belastingdi ambtenaren om deel te nemen aan een
enst
cursus in Berlijn
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 13-14 mei
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-05-13/119
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Personele Belasting
Belastingen
41-05-13/194
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een adjunctaccountant bij de
Rijksaccountantsdienst.
41-05-13/222
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van assistenten
41-05-13/229
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Bijzondere
omstandigheden / Oorlog 1940-45 /
Duitsers, verhouding met
~/maatregelen van ~ / Opgave van
Nederlandse ambtenaren die wensen
deel te nemen aan een cursus te Berlijn
41-05-13/230
Afdeling
Verbod op het dragen van uit
Invoerrecht dubbeltjes vervaardigde werken (i.v.m.
verbod op beeltenissen Koninklijk Huis)
41-05-13/232
Personeel
Belastingdi
enst
41-05-13/239
Organisatie Oorlog 1940-45 / Oprichting van de
Belastingdi Stichting Winterhulp Nederland
enst
41-05-14/005
Afdeling
Accijnzen
41-05-14/139
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-05-14/140
Afdeling
Personele belasting / Wet- en
Directe
regelgeving / Betreffende herziening
Belastingen regeling Personele Belasting
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
Zekerheidstelling / Borgtochten
Openbaar 2016
249
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-05-14/142
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Betaald overwerk
41-05-14/161
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-14/162
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-14/163
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-14/164
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-14/165
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-14/166
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-14/167
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-14/168
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-14/169
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-14/170
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-14/171
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-14/172
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-14/173
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-14/174
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-14/175
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-14/176
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-14/177
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-14/178
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-14/179
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-14/180
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-14/181
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-14/183
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-14/215
Personeel
Belastingdi
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Indienstneming
250
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
enst
schrijver
41-05-14/216
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Toelating tot examens
41-05-14/220
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een grenscommies
41-05-14/221
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Aanwijzing van een dienstgeleider,
verplaatsing van een kommies
41-05-14/222
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren, schrijver
41-05-14/227
Afdeling
Douane / Wet- en regelgeving /
Invoerrecht Douanerecherchedienst
41-05-14/230
Organisatie Oorlog 1940-45 / Oorlogsschade en
Belastingdi wederopbouw / Wederopbouw Putte
enst
(Noord-Brabant)
41-05-14/232
1048
Afdeling
Bepalingen betreffende het vervoer en
Invoerrecht opslag van goederen
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 15 mei
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-05-15/027
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van schrijvers 2e klasse
41-05-15/038
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Verplegen van zieken, gebrekkigen en
ouden van dagen en geven van
onderwijs. Verplegend personeel, loon
en Omzetbelasting voor ~
41-05-15/086
Afdeling
Invordering / Uitvoering en toepassing /
Directe
Invordering
Belastingen
41-05-15/105
Afdeling
Deviezen / Wet- en regelgeving /
Invoerrecht Deviezenbesluit 1941 / Uitvoering
Deviezenwet 1941
41-05-15/122
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Beloning van tijdelijke
hulpkommiezen(wakers) te Hansweert.
41-05-15/124
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opleidingen, cursussen, examens /
Examen voor assistent
41-05-15/139
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Kantoren/gebouwen (Indeling van ~) /
enst
Indeling van het belastinggebouw aan
de Vischstraat te Dordrecht (met
tekening)
41-05-15/143
Afdeling
Zekerheidstelling / Borgtochten
Openbaar 2016
251
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Accijnzen
1049
41-05-15/144
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-15/145
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-15/146
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-15/147
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-15/148
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-15/167
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Tabaksfabrikaten, Omzetbelasting van
~
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 16-17 mei
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-05-16/002
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Watergasteer, heffing van
Omzetbelasting voor ~
41-05-16/003
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Reclamemateriaal, heffing van
Omzetbelasting op ~
41-05-16/004
Afdeling
Accijnzen
Motorrijtuigenbelasting / Vrijstelling
heffing Omzetbelasting bij levering
motorrijtuigen en paarden aan Duitsers
41-05-16/005
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Stro, Omzetbelasting inzake ~
41-05-16/015
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Suiker / Vrijstellingen / Vrijdom
van accijns voor suiker ten dienste van
voedering van bijen
41-05-16/027
Organisatie Belastingen / Toepassing / Opberging
Belastingdi van minuutplans en bijbladen
enst
41-05-16/092
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Heffing
invoerbelasting van de
Waarborgbelasting
41-05-16/095
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Ontheffing
aanwijzing dienstgeleider en
verplaatsing commies.
41-05-16/099
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-05-16/100
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Wet- en regelgeving /
Toepassing van artikel 10, 4e lid, van
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1934
252
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-05-16/101
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Inhouding van bezoldiging / Beslag op
de bezoldiging
41-05-16/104
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Korting
41-05-16/105
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Korting
41-05-16/108
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Korting
41-05-16/109
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Korting
41-05-16/110
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Korting
41-05-16/113
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Beloning van een knecht
op arbeidsovereenkomst
41-05-16/114
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een commies der
Directe Belastingen
41-05-16/115
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Tijdelijke aanwijzing als
kassier
41-05-16/127
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opheffing verplaatsingen en
detachering / Opheffing van
detachering, verplaatsing van
ambtenaren, schrijvers.
41-05-16/130
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-05-16/146
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Distributiewet 1939 /
Toezicht bij de invoer van goederen
waarvoor een vervoersverbod geldt
41-05-17/045
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Alcohol / Wijn (en andere
gegiste vruchtendranken) /
Vruchtenwijn. Productie van
vruchtenwijn in 1940, diverse bedrijven
41-05-17/057
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Openstellen van ontvangkantoren /
Openstelling van ontvangkantoren
41-05-17/058
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Openstellen van ontvangkantoren /
Openstelling van kantoren
41-05-17/093
Personeel
Belastingdi
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Werkzaamstelling
Openbaar 2016
253
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
enst
van een ontvanger aan een inspectie
der Invoerrechten
41-05-17/098
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Detachering, verplaatsingen
41-05-17/101
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-17/125
Afdeling
Douane / Smokkel / Bepalingen
Invoerrecht betreffende vervoer, bestrijding van de
smokkelhandel
41-05-17/126
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Verstrekken van gegevens ten behoeve
enst
van de belastingdienst
41-05-17/139
1050
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Verplaatsing van personeel /
enst
Verplaatsing van assistenten
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 19 mei
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-05-19/000
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Personele Belasting
Belastingen
41-05-19/045
Organisatie Belastingdienst / Organisatie / Opbouw
Belastingdi en organisatie / Onderhoud van een
enst
Roto-duplicator
41-05-19/075
Organisatie Invoerrechten en accijnzen / Papier
Belastingdi (zegel~) / Papier voor het Rijkszegel
enst
41-05-19/087
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging
41-05-19/093
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Geneeskundig onderzoek personeel /
Geneeskundig onderzoek voor het
ambt van schrijver, 2e klasse
41-05-19/094
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van assistenten
41-05-19/095
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van assistenten
41-05-19/124
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Docent aan de
Rijksbelastingacademie te Rotterdam
41-05-19/127
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting, tewerkgestelden bij de
Belastingen werkverruiming
41-05-19/130
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Cassatie / Beroep in cassatie inzake
Belastingen Personele Belasting
41-05-19/131
Personeel
Belastingdi
Belastingdienst / Organisatie /
Opleidingen, cursussen, examens /
254
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
enst
Cursus voor controlerende ambtenaren
41-05-19/145
1051
Personeel
Diversen / Opheffing tewerkstelling
Belastingdi assistent
enst
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 20-21 mei
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-05-20/000
Organisatie Belastingdienst / Overige Organisatie
Belastingdi van de Belastingdienst / Ontwerp
enst
verordeningen. Rechtsbescherming en
bijstand
41-05-20/018
Organisatie Oorlog 1940-45 / Vijandelijk vermogen;
Belastingdi landverradelijk vermogen;
enst
collaborateurs / Verordening
betreffende vijandelijk vermogen , no.
26/1940
41-05-20/085
Afdeling
Accijnzen
41-05-20/100
Afdeling
Strafrechtelijk onderzoek in bepaalde
Invoerrecht strafzaken rakende het economisch
leven
41-05-20/101
Afdeling
Statistiek (recht) / Toepassing /
Invoerrecht Statistiek / Statistiek
41-05-20/102
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Landbouwcrisiswet /
Uitvoering Landbouwcrisiswet (1933)
41-05-20/132
Afdeling
Accijns / Minerale oliën / Wet- en
Invoerrecht regelgeving / Benzinewet 1931 /
Benzinewet 1931
41-05-20/148
Personeel
Belastingdi
enst
41-05-20/149
Organisatie Douane / Organisatie / (vuur)Wapens
Belastingdi en gummistokken / Wapenen
enst
41-05-20/154
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsing, verplaatsing van
ambtenaren, detachering
41-05-20/158
Personeel
Belastingdi
enst
Douane / Dienstverrichting aan de
Nederlands-Duitse grens
41-05-21/008
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Tabak / Vergunniningen /
Verkrijgbaarstelling van tabakszegels
41-05-21/014
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Uitvoering /
Toepassing van het Besluit op de
Omzetbelasting 1940
41-05-21/062
Afdeling
Invordering / Uitvoering en toepassing /
Directe
Invordering en artikel 42 van het Besluit
Belastingen op de Loonbelasting
41-05-21/069
Afdeling
In- en uitvoerrecht / Vrijstellingen /
Invoerrecht Verschillende soorten vrijstellingen en
Mijnrecht / Recht op de mijnen
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een ambtenaar
Openbaar 2016
255
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
vrijdom van invoerrechten / Vrijdom
van invoerrecht voor diplomatieke en
consulaire ambtenaren
41-05-21/091
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsing en verplaatsing van een
assistent
41-05-21/103
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Akten van aanstelling
tot opsporingsambtenaar ingevolge de
Distributiewet 1939
41-05-21/154
Afdeling
Inkomstenbelasting / Uitvoering /
Directe
Kinderaftrek / Afschrijving van
Belastingen Inkomstenbelasting 1940 / 1941
41-05-21/160
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting, personeel van vreemde
Belastingen consulaten
41-05-21/164
1052
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Verplaatsing van personeel /
enst
Verplaatsing van een ambtenaar
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 23-26 mei
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-05-23/000
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Bijzondere
omstandigheden / Oorlog 1940-45 /
Verordeningen nr. 23 / 1940, heffingen
terzake van de invoer van Duitse
goederen
41-05-23/001
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Facturen, uitschrijven van ~ bij
vergunning artikel 8
41-05-23/044
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Intrekking aanwijzing
als kassier, aanwijzing als kassier.
41-05-23/064
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Gefusionneerd kantoor, instelling van
enst
een ~ te Lemmer
41-05-23/066
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-05-23/067
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een schrijver, 2e
klasse
41-05-23/171
Afdeling
Dubbele belasting (voorkoming van ~) /
Directe
Overeenkomsten en verdragen /
Belastingen België / Over voorkoming van dubbele
belasting in verband met
belastingplicht in België
41-05-23/203
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Uitvoering / Aangifte
van de voorraad
41-05-23/214
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
256
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Belastingdi
enst
Bevordering / Bevordering
41-05-23/230
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-05-23/243
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Kassiers
41-05-23/257
Organisatie Belastingdienst / Organisatie / Opbouw
Belastingdi en organisatie / Betaald overwerk
enst
41-05-23/261
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting
Belastingen
41-05-24/012
Personeel
Belastingdi
enst
41-05-24/104
Afdeling
Inkomstenbelasting / Inkomen uit
Directe
arbeid / Inkomstenbelasting
Belastingen
41-05-25/096
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een tekenaar
41-05-25/106
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag van een
inspecteur der Ditrecte Belastingen,
Invoerrechten en Accijnzen; benoeming
van een bewaarder van de hypotheken,
het kadaster en de scheepsbewijzen.
41-05-26/015
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
enst
tot schoonhouden met het
schoonmaakbedrijf Robbers,
betreffende het belastinggebouw aan
de Van Asch van Wijckskade 28 te
Haarlem
41-05-26/076
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
enst
tot schoonhouden van het
rijkskantorengebouw te Roermond
41-05-26/081
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Onderzoek naar de
geschiktheid voor benoeming tot
surnumerair
41-05-26/092
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opleidingen, cursussen, examens /
Cursus voor controlerende ambtenaren
41-05-26/093
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een adjunctaccountant
41-05-26/094
Personeel
Belastingdi
Belastingdienst / Organisatie /
Bevordering / Bevordering tot
Belastingdienst / Organisatie /
Geneeskundig onderzoek personeel /
Geneeskundig onderzoek voor het
ambt van schrijver, 2e klasse
Openbaar 2016
257
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
enst
commies-verificateur
41-05-26/095
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Waarnemingen van functies en
kantoren / Waarneming van een
functie.
41-05-26/098
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsing en verplaatsing van een
assistent
41-05-26/150
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ontslagen / Ontslag van een schrijver
41-05-26/151
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-05-26/167
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent van de
Waarborg
41-05-26/173
1053
Organisatie Motorbrandstof-, gasolie en
Belastingdi smeermiddelen / Benzineprijzen
enst
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 27 mei
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-05-27/028
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Intrekking
benoeming buitengewoon commies
der Invoerrechten
41-05-27/049
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Chefs de bureau,
kassiers, bezoldiging, enz. en
kindertoelage, aflopende vergoeding.
41-05-27/087
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Buitengewoon commies
der Invoerrechten en Accijnzen, buiten
bezwaar van den lande
41-05-27/094
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren.
41-05-27/095
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsing en verplaatsing van een
assistent
41-05-27/096
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-05-27/098
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van landmeters van het
kadaster in tijdelijke dienst
41-05-27/101
Personeel
Belastingdi
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
258
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
enst
Verplaatsing van ambtenaren,
machtiging tot indienstneming van een
schrijver
41-05-27/106
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een ambtenaar
41-05-27/120
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van verificateurs der
Invoerrechten en Accijnzen
41-05-27/121
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Visiteuses
41-05-27/128
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Bestraffing van een
ambtenaar
41-05-27/130
1054
Personeel
Diversen / Wijziging Ambtenarenbesluit
Belastingdi Belastingdienst
enst
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 28 mei
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-05-28/067
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Pensioensaangelegenheden /
Pensioensaangelegenheden
41-05-28/078
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Personeelsbezetting / Aanstelling tot
buitengewoon commies der
Invoerrechten en Accijnzen
41-05-28/089
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Stationnementen (Vaststelling sterkte,
instelling en opheffing) / Vaststelling
sterkte stationnement en bezoldiging
41-05-28/093
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Kassiers
41-05-28/094
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging
41-05-28/097
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Wet- en regelgeving /
Toepassing van artikel 10, 4e lid, van
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1934
41-05-28/113
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van inspecteurs der
Directe Belastingen, Invoerrrechten en
Accijnzen
41-05-28/133
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-28/134
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
Openbaar 2016
259
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-05-28/135
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-28/136
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-28/137
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-28/138
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-28/139
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-28/140
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-28/141
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-28/142
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-28/143
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-28/144
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-28/145
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-28/146
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-28/147
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-28/148
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-28/149
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-28/150
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-28/151
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-28/152
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-28/153
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-28/154
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-28/155
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-28/156
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-28/157
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-28/158
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
260
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-05-28/159
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-28/160
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-28/161
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-28/162
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-28/163
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-28/164
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-28/165
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-28/166
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-28/167
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-28/168
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-28/170
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Bestraffing van een
ambtenaar
41-05-28/185
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een rijksklerk met
vakexamen
41-05-28/187
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsing en verplaatsing van een
ambtenaar
41-05-28/191
1055
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Personele Belasting
Belastingen
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 29 mei
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-05-29/004
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Kostwinner
41-05-29/005
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Kostwinner
41-05-29/006
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Kostwinner
41-05-29/007
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Wet- en regelgeving /
Toepassing van artikel 10, 4e lid, van
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1934
41-05-29/033
Afdeling
Opslag van goederen. Verwijdering van
Openbaar 2016
261
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Invoerrecht goederen in de Rotterdamse
havengebieden
41-05-29/055
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsen van een verificateur
41-05-29/056
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een hoofdcommies
41-05-29/057
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-05-29/058
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Opheffing tijdelijke functie
van deurwaarder.
41-05-29/101
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een inspecteur der
Directe Belastingen, Invoerrechten en
Accijnzen; ontheffing van een tijdelijke
waarneming
41-05-29/107
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-29/108
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-29/109
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-29/110
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-29/111
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-29/120
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-05-29/122
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een schrijver, 2e klasse,
in tijdelijke dienst.
41-05-29/127
Afdeling
Vervoer en nederlage van goederen /
Invoerrecht Bepalingen betreffende het vervoer en
de nederlage van goederen
41-05-29/128
Afdeling
Vervoer en nederlage van goederen /
Invoerrecht Bepalingen betreffende het vervoer en
de nederlage van goederen
41-05-29/129
Afdeling
Vervoer en nederlage van goederen /
Invoerrecht Bepalingen betreffende het vervoer en
de nederlage van goederen
41-05-29/129
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van commiezen der
Directe Belastingen
41-05-29/130
Afdeling
Vervoer en nederlage van goederen /
262
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Invoerrecht Bepalingen betreffende het vervoer en
de nederlage van goederen
41-05-29/147
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Huisvesting / Huisvesting van de
enst
belastingdienst te Enkhuizen
41-05-29/149
Afdeling
Statistiek (recht) / Toepassing /
Invoerrecht Statistiek / Statistiek, distributielijst
1939
41-05-29/150
Afdeling
In- en uitvoerrecht / Toepassing /
Invoerrecht Distributiegoederen / Invoer van
goederen bij aankoop, waarvoor
krachtens de Distributiewet 1939 een
vergunning is vereist
41-05-29/154
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-05-29/157
Personeel
Belastingdi
enst
FIOD (Fiscale Inlichtingen en
Opsporings Dienst) / Werkzaamstelling
van ambtenaren betreffende het
recherchevaartuig "Zeehond"
41-05-29/163
Afdeling
Vervoer en nederlage van goederen /
Invoerrecht Bepalingen betreffende het vervoer en
de nederlage van goederen
41-05-29/165
1056
Organisatie Deviezen / (fraude)Rapportering /
Belastingdi Bestrijding van uitvoerfraude
enst
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 30-31 mei
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-05-30/149
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Uitvoering /
Verrichten van keuringen
41-05-30/186
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-05-30/202
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-30/206
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-30/207
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-30/208
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-30/209
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-30/210
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-30/211
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-30/212
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-30/213
Afdeling
Zekerheidstelling / Borgtochten
Openbaar 2016
263
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Accijnzen
41-05-30/214
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-30/215
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-30/216
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-30/217
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-05-30/279
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Alcohol / Bier / Bierwet en
-besluit / Wijziging van de Bierwet 1917,
bij het Besluit van 23 mei 1941
41-05-30/280
Organisatie Douane / Wet- en regelgeving /
Belastingdi Bepaling betreffende het vervoer en de
enst
nederlage van goederen
41-05-30/286
Personeel
Belastingdi
enst
41-05-30/296
Organisatie Belastingdienst / Wet- en regelgeving /
Belastingdi Boekwerken en drukwerk / Publicaties
enst
inzake het verbod van vervoer en
neerslag
41-05-30/297
Afdeling
Vervoer en nederlage van goederen /
Invoerrecht Bepalingen betreffende het vervoer en
de nederlage van goederen
41-05-31/028
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Cassatie / Beroep in cassatie inzake
Belastingen Personele Belasting
41-05-31/034
Afdeling
Entrepot / Fiktief entrepot / Fictief
Invoerrecht entrepot voor benzine
41-05-31/044
Afdeling
Deviezen / Wet- en regelgeving /
Invoerrecht Deviezenbesluit 1941 / Deviezenbesluit
1941
41-05-31/049
Afdeling
Accijnzen
41-05-31/059
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Prijsberekening door Landsdrukkerij
enst
41-05-31/079
Afdeling
Accijnzen
41-05-31/101
Organisatie Comptabiliteit / Wet- en regelgeving /
Belastingdi Instructies / Voorschriften en
enst
bepalingen Comptabiliteit
41-05-31/302
1057
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsingen, chefs de bureau
Waarborg gouden, zilveren en platina
werken / Wet- en regelgeving /
Ontwerp beschikking betreffende
verkeer van goud en zilver
Zekerheidstelling / Borgtochten
Afdeling
In-, uit- en doorvoer / Invoer van
Invoerrecht verschillende producten / Invoer van
gebruikte embalage, bestemd om
gevuld en terug te worden gestuurd
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 03 juni
264
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-06-03/052
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Personeel / Loonlijst
enst
41-06-03/080
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-03/081
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-03/082
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-03/083
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-03/084
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-03/085
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-03/086
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-03/087
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-03/088
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-03/089
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-03/090
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-03/091
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-03/092
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-03/093
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-03/094
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-03/095
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-03/096
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-03/097
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-03/098
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-03/099
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-03/100
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-03/101
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-03/102
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
Openbaar 2016
265
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-06-03/103
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-03/104
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-03/105
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-03/106
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-03/107
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-03/108
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-03/109
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-03/110
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-03/111
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-03/112
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-03/113
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-03/114
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-03/115
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-03/116
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-03/117
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-03/118
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-03/119
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-03/120
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-03/122
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een ontvanger der
Directe Belastingen
41-06-03/129
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van rijksklerken in vaste
dienst
41-06-03/187
Afdeling
Zuivering volglijst
Invoerrecht
41-06-03/189
Afdeling
Vervoer en nederlage van goederen /
Invoerrecht Bepalingen betreffende het vervoer en
de nederlage van goederen
266
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-06-03/196
Afdeling
Deviezen / Uitvoering en toepassing /
Invoerrecht Visitatie en controle / Visitatie
41-06-03/200
Afdeling
Commissarissenbelasting 1941 / Eerste
Directe
beschikking uitvoering van het Besluit
Belastingen op deCommissarissenbelasting 1941
41-06-03/202
Afdeling
Commissarissenbelasting 1941 /
Directe
Tweede beschikking uitvoering van het
Belastingen Besluit op de Commissarissenbelasting
1941
41-06-03/203
1058
Afdeling
Douane / Baarle-Hertog en -Nassau /
Invoerrecht Wering van sluikhandel in
voedingsmiddelen, vee en
distributiegoederen tussen de enclaves
Baarle-Hertog en Baarle-Nassau
enerzijds en het aaneengesloten
Belgisch gebied anderzijds
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 04-06 juni
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-06-04/037
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Vaststelling van
bezoldiging
41-06-04/038
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een ontvanger der
Registratie en Domeinen
41-06-04/040
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Diversen
pensioen / Inkoop van diensttijd voor
pensioen
41-06-04/096
Organisatie Douane / Organisatie / Hulpmiddelen /
Belastingdi Perfra-Patent-plombeerloden en enst
tangen. Waarmerking van slachtvee
41-06-04/116
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-04/117
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-04/118
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-04/119
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-04/120
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-04/121
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-04/122
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-04/123
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-04/139
Afdeling
Vervoer en nederlage van goederen /
Invoerrecht Bepalingen betreffende het vervoer en
de nederlage van goederen
Openbaar 2016
267
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-06-04/148
Organisatie Douane / Organisatie / (vuur)Wapens
Belastingdi en gummistokken / Bewapening van
enst
ambtenaren aan de grens
41-06-04/161
Personeel
Belastingdi
enst
41-06-05/109
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Personele Belasting
Belastingen
41-06-05/111
Afdeling
Dode hand (belasting van de ~) /
Directe
Belasting van de Dode Hand
Belastingen
41-06-05/117
Afdeling
Personele belasting / Wet- en
Directe
regelgeving / Onderschrift d.d. 14
Belastingen december 1940, no. 2315 D.B.,
betreffende Personele Belasting.
41-06-05/170
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-05/171
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-05/175
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger der
Directe Belastingen, Invoerrechten en
Accijnzen
41-06-05/176
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger der
Directe Belastingen, Invoerrechten en
Accijnzen
41-06-05/188
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsing en verplaatsing van
ambtenaren, schrijver.
41-06-05/206
Afdeling
Accijnzen
Invoerrecht / Wijziging Bierwet 1917.
Wijziging specifiek invoerrecht op bier
41-06-06/061
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Levering dagbladen, weekbladen en
andere periodiek verschijnende
geschriften
41-06-06/062
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Levering dagbladen. Omzetbelasting
41-06-06/064
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting (behandeling foutieve
Belastingen werknemersverklaringen van
spoorwegpersoneel)
41-06-06/065
Afdeling
Inkomstenbelasting / Uitvoering /
Directe
Kinderaftrek / Buitengewone lasten
Belastingen
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
268
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-06-06/117
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een ambtenaar
41-06-06/119
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-06-06/120
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een tijdelijk schrijver,
2e klasse, schrijver
41-06-06/132
1059
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Brief d.d. 08 maart 1941
Belastingen betreffende toepassing van artikel 27
van het Besluit op de Winstbelasting
1940.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 07-10 juni
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-06-07/004
Organisatie Douane / Organisatie / Hulpmiddelen /
Belastingdi Munitie t.b.v. douanedienst
enst
41-06-07/005
Organisatie Douane / Organisatie / (vuur)Wapens
Belastingdi en gummistokken / Vuurwapenen
enst
41-06-07/013
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Bijzondere
omstandigheden / Oorlog 1940-45 /
Betreden "verboden gebied" (Zeeland)
41-06-07/014
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-06-07/064
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Kostwinner
41-06-07/081
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Stationnementen, overige ~ /
Versterking stationnementen
41-06-07/102
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Distributiewet 1939 /
Invoer brandstoffen, uitvoering
Distributiewet 1939
41-06-07/104
Personeel
Belastingdi
enst
41-06-07/126
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Directe
Winstbelasting
Belastingen
41-06-07/127
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Kantoren/gebouwen (Opheffing van
enst
~) / Opheffing van een sectie
41-06-07/128
Personeel
Belastingdi
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger der
Registratie en Domeinen
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Openbaar 2016
269
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
enst
Verplaatsing van een hoofdcommies,
aanwijzing van een dienstgeleider
41-06-07/134
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Landbouwcrisiswet /
Uitvoering Landbouwcrisiswet (1933)
41-06-09/027
Afdeling
Personele belasting / Toepassing /
Directe
Adres en bericht / Bericht d.d. 17 mei
Belastingen 1941`, no. 418 A, betreffende Personele
Belasting.
41-06-09/074
Personeel
Belastingdi
enst
41-06-09/155
Organisatie Inkomstenbelasting / Organisatie /
Belastingdi Kaartsystemen, kohieren, leggers en
enst
mappen / Aanzuivering van de kohieren
op de Inkomstenbelasting,
belastingjaar 1940/41
41-06-09/158
Organisatie Belastingdienst / Wet- en regelgeving /
Belastingdi Besluit op commissarissenbelasting
enst
1941
41-06-09/162
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Personeel in 's
Rijksdienst.
41-06-10/001
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging
41-06-10/015
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Geslacht / Vervoer van
benaderd vee per spoor
41-06-10/030
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Verstrekken van inlichtingen.
41-06-10/032
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Schrijver
41-06-10/034
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-06-10/036
Organisatie Belastingdienst / Organisatie / Opbouw
Belastingdi en organisatie / Kosten betreffende
enst
vervoer in een gemeente
41-06-10/037
Organisatie Belastingen / Toepassing / Belastingen
Belastingdi ten bate van het Rijk, overzicht van
enst
ontvangsten, inzake ~
41-06-10/067
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Personeelsbezetting / Aanstelling van
tijdelijke hulpcommiezen
41-06-10/069
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Uitkeringen, toelagen en
bezoldigingen, diversen / Diensttijd
voor bezoldiging.
41-06-10/070
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Tijdelijke schrijvers.
Diversen / Bijzondere maatregelen op
administratief-rechtelijk gebied
270
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-06-10/071
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Tijdelijke schrijvers.
41-06-10/072
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Pensioensaangelegenheden /
Pensioensaangelegenheden
41-06-10/073
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Korting voor genot van
woning
41-06-10/074
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Korting voor genot van
woning
41-06-10/075
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-06-10/093
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Machineschrijvers
41-06-10/094
Personeel
Belastingdi
enst
Schade- en Enquête Commissies /
Werkzaamheden ten behoeve van de
Schade-Enquête Commissie te
Wageningen
41-06-10/097
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Terugvordering van bezoldiging /
Terugbetaling van teveel genoten
bezoldiging aan W.A. Buteijn, assistent
te Baarle-Nassau
41-06-10/106
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Personele Belasting
Belastingen
41-06-10/170
Organisatie Inkomstenbelasting / Toepassing /
Belastingdi Inkomstenbelasting
enst
41-06-10/183
1060
Afdeling
Vervoer en nederlage van goederen /
Invoerrecht Bepalingen betreffende het vervoer en
de nederlage van goederen
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 11-12 juni
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-06-11/040
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Uitstel van betaling.
Borgtochten
41-06-11/041
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-11/042
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-11/043
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-11/044
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-11/046
Afdeling
Zekerheidstelling / Borgtochten
Openbaar 2016
271
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Accijnzen
41-06-11/047
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-11/048
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-11/049
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-11/050
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-11/051
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-11/052
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-11/053
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-11/054
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-11/055
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-11/056
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-11/057
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-11/058
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-11/059
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-11/060
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-11/061
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-11/062
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-11/063
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-11/064
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-11/149
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Eieren, uitgevoerd naar Duitse
Donaugebied, heffing Omzetbelasting
van ~
41-06-11/151
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren
41-06-12/005
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Uitkeringen, toelagen en
bezoldigingen, diversen / Verhoging
van bezoldiging.
272
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-06-12/008
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Verzoek om als kostwinner
te worden beschouwd
41-06-12/102
Organisatie Invoerrechten en accijnzen /
Belastingdi Standplaats en taak van commiezen,
enst
werkzaam op inspectie Invoerrechten
en Accijnzen
41-06-12/103
Organisatie Omzetbelasting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Controles op de Omzet-,
enst
Loon- en Inkomstenbelasting
41-06-12/112
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Schoonhouden
enst
41-06-12/114
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Wet- en regelgeving /
Toepassing van artikel 10, 4e lid, van
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1934
41-06-12/124
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Schrijver
41-06-12/134
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Uitkeringen, toelagen en
bezoldigingen, diversen / Vergoeding
41-06-12/138
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-12/139
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-12/140
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-12/141
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-12/142
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-12/143
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-12/144
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-12/145
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-12/148
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-12/164
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een grenscommies
41-06-12/229
Afdeling
Commissarissenbelasting 1941 /
Directe
Wijziging uitvoering van het Besluit op
Belastingen de Commissarissenbelasting 1941
41-06-12/230
Afdeling
Commissarissenbelasting 1941 /
Directe
Wijziging uitvoering van het Besluit op
Belastingen de Commissarissenbelasting 1941
41-06-12/231
Afdeling
In- en uitvoerrecht / Toepassing /
Openbaar 2016
273
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Invoerrecht Militaire goederen of met militaire
doeleinden / Duitse Wehrmacht en
Kriegsmarine / Invoer goederen voor
Duitse Weermacht
41-06-12/233
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren
41-06-12/237
1061
Afdeling
Dubbele belasting (voorkoming van ~) /
Directe
Overeenkomsten en verdragen /
Belastingen Belastingplicht buitenlandse
ondernemingen en werknemers
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 13 juni
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-06-13/024
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Personele Belasting
Belastingen
41-06-13/034
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-13/035
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-13/053
Organisatie Hypotheek (-kantoren en -registers) /
Belastingdi Hypothecaire en kadastrale
enst
boekhouding (registers) / Vernieuwing
van het register Hypotheken no. 69a
41-06-13/064
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Uitvoering /
Schriftelijke opdrachten.
Omzetbelasting
41-06-13/065
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Wet- en regelgeving /
Regeling inzake heffing Omzetbelasting
/ Regeling inzake heffing van de
Omzetbelasting van vis
41-06-13/067
Afdeling
Omzetbelasting / Omzetbelasting
Directe
(werknemers werkzaam op vliegvelden)
Belastingen
41-06-13/071
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-13/072
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-13/073
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-13/074
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-13/075
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-13/076
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-13/077
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-13/078
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
274
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-06-13/079
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-13/080
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-13/081
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-13/082
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-13/125
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bevordering / Bevordering tot
adjunctcommies
41-06-13/126
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bevordering / Bevordering tot
adjunctcommies
41-06-13/128
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een tekenaar van het
kadaster
41-06-13/130
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsing en verplaatsing van
assistenten
41-06-13/149
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Verlof /
Verlofregeling voor ambtenaren
41-06-13/174
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Detachering van ambtenaren
41-06-13/182
1062
Personeel
Belastingdienst / Organisatie / Overige
Belastingdi personele zaken / Personele belasting
enst
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 14 juni
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-06-14/007
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-14/009
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-14/010
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-14/011
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-14/012
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-14/013
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-14/014
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-14/015
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
Openbaar 2016
275
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-06-14/016
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-14/017
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-14/018
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-14/019
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-14/020
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-14/021
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-14/022
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-14/023
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-14/024
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-14/025
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-14/026
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-14/027
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-14/028
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-14/063
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Goederen, gebruik ~ bij verrichten van
diensten. Omzetbelasting
41-06-14/081
Organisatie Kadaster en landmeting / Organisatie /
Belastingdi Centraal Teken- en Opleidingsbureau
enst
41-06-14/082
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van landmeters en
tekenaars van het kadaster
41-06-14/092
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Foto-lithografische inrichtingen.
Omzetbelasting
41-06-14/097
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-06-14/110
1063
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Ambtenaren / Schorsing van een
enst
ambtenaar
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 16-17 juni
276
Openbaar 2016
1064
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-06-16/069
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-16/098
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Personeel, in dienst
genomen door tussenkomst van de
afdeling
Overheidspersoneelvoorziening van het
Departement van Binnenlandse Zaken
41-06-16/100
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Aanwijzing van een chef de bureau
41-06-16/146
Afdeling
Inkomstenbelasting / Bijzondere
Directe
omstandigheden / Oorlog 1940-'45 /
Belastingen Heffing loon- en Inkomstenbelasting
van Nederlandse arbeiders, die in
Korneubung (Dld.) zijn te werk gesteld
41-06-16/155
Personeel
Belastingdi
enst
41-06-16/157
Afdeling
Commissarissenbelasting 1941 /
Directe
Commissarissenbelasting, vaste
Belastingen salarissen
41-06-16/159
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Cassatie / Beroep in cassatie inzake
Belastingen Personele Belasting
41-06-17/092
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opheffing verplaatsingen en
detachering / Opheffing van
detachering, verplaatsing, detachering
41-06-17/097
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een inspecteur der
Directe Belastingen, Invoerrechten en
Accijnzen
41-06-17/104
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Uitvoeringsresoluties / Toepassing van
de Uitvoeringsresolutie op de
Omzetbelasting 1940
41-06-17/169
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren,
detachering van een assistent
41-06-17/174
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsing en verplaatsing van een
grenscommies
Diversen / Opheffing, verplaatsing van
ambtenaren, intrekking van een
detachering
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 18 juni
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-06-18/000
Afdeling
Vereveningsheffing / Uitvoering /
Directe
Vrijstelling / Verzoeken om
Belastingen vrijstellingen van vereveningsheffingen
van wachtgelden uitgekeerd door
Openbaar 2016
277
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
diverse wachtgeldfondsen
41-06-18/045
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-18/046
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-18/047
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-18/048
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-18/049
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-18/050
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-18/051
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-18/052
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-18/053
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-18/054
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-18/055
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-18/056
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-18/057
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-18/058
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-18/059
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-18/060
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-18/061
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-18/062
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-18/063
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-18/064
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-18/065
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-18/066
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-18/067
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-18/068
Afdeling
Zekerheidstelling / Borgtochten
278
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Accijnzen
41-06-18/069
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-18/070
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-18/071
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-18/072
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-18/080
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-06-18/081
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-06-18/082
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-06-18/083
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-06-18/084
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-06-18/104
Personeel
Belastingdi
enst
41-06-18/110
Afdeling
Inkomstenbelasting / Inkomen uit
Directe
arbeid / Inkomstenbelasting
Belastingen
41-06-18/111
Afdeling
Accijnzen
41-06-18/153
Organisatie Personele belasting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Onderschrift van 21 maart
enst
1941, No. 620 B.B., betreffende
Personele Belasting
41-06-18/161
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Directe
Winstbelasting
Belastingen
41-06-18/164
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-18/165
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-18/205
Organisatie Accijnzen / Opheffing kantoren /
Belastingdi Opheffing van het kantoor der Directe
enst
Belastingen en Accijnzen te Asten
41-06-18/239
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Opleidingen, cursussen, examens /
Examen voor boekhouden
Accijns / Geslacht / Controle op waarde
slachtvee
Belastingdienst / Organisatie /
Openbaar 2016
279
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Belastingdi
enst
Opleidingen, cursussen, examens /
Cursus voor controlerende ambtenaren
41-06-18/241
1065
Organisatie Oorlog 1940-45 / Oorlogsschade en
Belastingdi wederopbouw / Onteigening van
enst
gronden voor den wederopbouw
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 19-21 juni
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-06-19/038
Afdeling
Personele belasting / Wet- en
Directe
regelgeving / Onderschrift d.d. 25 maart
Belastingen 1941, no. 620 .B. betreffende Personele
Belasting
41-06-19/108
Afdeling
In- en uitvoerrecht / Vrijstellingen /
Invoerrecht Hout / Vrijdom van invoerrecht van
hout
41-06-19/114
Afdeling
Accijnzen
41-06-19/145
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Stationnementen (Overige zaken
enst
betreffende ~) / Stationnementen,
personeelsbezetting van ~
41-06-19/146
Organisatie Belastingen / Uitvoering /
Belastingdi Aanslagbiljetten / Uitreiken van
enst
aanslagbiljetten per post
41-06-19/171
Personeel
Belastingdi
enst
41-06-19/177
Organisatie Motorrijtuigen / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Beperkte
enst
benzineverstrekking en
besparingsmaatregelen op dienstauto's
41-06-19/178
Personeel
Belastingdi
enst
41-06-20/069
Afdeling
Douane / Smokkel / Motorrijtuigen /
Invoerrecht Fraude met motorrijtuigen
41-06-20/100
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-20/101
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-20/111
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-20/112
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-20/113
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-20/114
Afdeling
Zekerheidstelling / Borgtochten
Accijns / Tabak / Wet- en regelgeving /
Tabakswet / Uitvoering van de
Tabakswet Staatsblad 1921, no. 712
(1921)
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van assistenten, opheffing
detachering
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een conciërge in
tijdelijke dienst
280
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Accijnzen
1066
41-06-20/116
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-20/117
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-20/118
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-20/119
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-20/157
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsing en verplaatsing van een
assistent
41-06-20/160
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een grenscommies
41-06-20/172
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting
Belastingen
41-06-21/088
Organisatie Douane / Organisatie /
Belastingdi Douanevaartuigen / Extracten
enst
scheepsjournalen en afschriften van de
staten V.S. van de recherchevaartuigen
41-06-21/147
Afdeling
Accijnzen
Rijwielbelasting / Uitvoering en
toepassing / Belastingmerken
(fietsplaatjes) / Uitreiking van
kostenloze rijwielbelastingmerken
41-06-21/167
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een commies.
41-06-21/171
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Wet- en regelgeving /
Toepassing en wijzigingen divers /
Wijziging van het besluit op de
Omzetbelasting 1940 nr 242/1940
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 23-24 juni
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-06-23/126
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een inspecteur der
Directe Belastingen, Invoerrechten en
Accijnzen en van een ontvanger der
Directe Belastingen, Registratie en
Domeinen; waarneming van een
kantoor
41-06-23/135
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-06-23/136
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren, schrijver
41-06-23/140
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Openbaar 2016
281
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Belastingdi
enst
Opheffing verplaatsingen en
detachering / Opheffing van
detachering, verplaatsing van een
rijksklerk.
41-06-23/143
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsing, verplaatsing, schrijver.
41-06-23/144
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een tijdelijk schrijver,
2e klasse, schrijver
41-06-23/148
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Bijzondere
omstandigheden / Oorlog 1940-45 /
Verzoek om toelatingsbewijzen voor
verboden gebieden
41-06-23/152
Afdeling
Douane / Baarle-Hertog en -Nassau /
Invoerrecht Bestrijding sluikhandel levensmiddelen
en vee van Nederland naar België via
Baarle-Nassau/ Baarle-Hertog
41-06-24/137
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting
Belastingen
41-06-24/139
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-24/141
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-24/142
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-24/143
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-24/144
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-24/145
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-24/146
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-24/147
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-24/148
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-24/149
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-24/150
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-24/151
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-24/152
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-24/153
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-24/154
Afdeling
Zekerheidstelling / Borgtochten
282
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Accijnzen
41-06-24/155
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-24/156
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-24/157
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-24/158
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-24/159
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-24/190
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-24/195
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Werkzaamstelling
van een ontvanger aan een inspectie
der Directe Belastingen.
41-06-24/200
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Werkzaamstelling
van een ontvanger aan een inspectie
der Invoerrechten en Accijnzen.
41-06-24/209
Afdeling
In- en uitvoerrecht / Vrijstellingen /
Invoerrecht Verschillende soorten vrijstellingen en
vrijdom van invoerrechten / Vrijdom
van invoerrecht voor reisbagage
41-06-24/223
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van hulpcommies in
tijdelijke dienst.
41-06-24/225
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-06-24/229
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Inhouding van bezoldiging / Beslag op
de bezoldiging
41-06-24/262
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Uitkeringen, toelagen en
bezoldigingen, diversen / Wijziging en
aanvulling van het Bezoldigingsbesluit
Burgerlijke Rijksambtenaren 1934
41-06-24/273
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-06-24/274
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-06-24/287
Afdeling
Mijnrecht / Recht op de mijnen
Accijnzen
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
1067
283
1941 25-26 juni
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-06-24/280
Afdeling
Diversen na 1936 / Gasmaskers /
Invoerrecht Gasmaskerbesluit 1937, Staatsblad no.
856
41-06-25/018
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Fraude op belastingkantoor
Medeblik
41-06-25/041
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Cursus controlerende
ambtenaren
41-06-25/107
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Personele Belasting
Belastingen
41-06-25/137
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-06-25/191
Organisatie Inkomstenbelasting / Toepassing /
Belastingdi Boeking van de Inkomsten- ,
enst
Vermogens- en Dividendbelasting
41-06-25/199
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een commies
41-06-25/209
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opleidingen, cursussen, examens /
Cursus voor controlerende ambtenaren
41-06-25/212
Afdeling
Douane / Baarle-Hertog en -Nassau /
Invoerrecht Bestrijding sluikhandel levensmiddelen
en vee van Nederland naar België via
Baarle-Nassau/ Baarle-Hertog
41-06-26/041
Organisatie Kadaster en landmeting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Vorming van kandidaten
enst
voor het examen voor landmeter van
het kadaster
41-06-26/044
Organisatie Comptabiliteit / Wet- en regelgeving /
Belastingdi Instructies / Wijziging van bepalingen
enst
Comptabiliteit
41-06-26/054
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-26/055
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-26/056
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-26/057
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-26/058
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-26/059
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-26/060
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-26/071
Personeel
Belastingdi
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
284
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
41-06-26/122
Afdeling
Rubriek en onderwerp
enst
Verplaatsing van assistenten
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-26/124
1068
Afdeling
Zekerheidstelling / Borgtochten
Accijnzen
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 27 juni
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-06-27/052
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-06-27/054
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-06-27/057
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-06-27/058
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-06-27/059
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-06-27/064
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-06-27/065
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-06-27/066
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-06-27/067
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-06-27/102
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-27/107
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-27/109
Organisatie Belastingdienst / Wet- en regelgeving /
Belastingdi Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
enst
Rijksambtenaren 1934, wijziging en
aanvulling van het ~
41-06-27/110
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting
Belastingen
41-06-27/153
Organisatie Belastingdienst / Wet- en regelgeving /
Belastingdi Wijziging invaliditeitswet. Invordering
enst
van premie bij dwangbevel
41-06-27/163
Personeel
Belastingdi
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Openbaar 2016
285
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
enst
Verplaatsing van assistenten
41-06-27/178
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-27/179
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-27/180
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-27/181
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-27/182
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-27/183
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-27/184
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-27/185
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-27/186
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-27/188
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger der
Registratie en Domeinen
41-06-27/189
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger der
Registratie en Domeinen
41-06-27/190
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger der der
Registratie en Domeinen; intrekking
van een ontvanger der Directe
Belastingen en Registratie, ingetrokken
d.d. 09-05-1941, no. 178 waarbij de
surnumerair der Registratie en
Domeinen, M.C.M. Ras, ten kantore der
Registratie en Successie te Maastricht
tot ontvanger der Directe Belastingen
en Registratie te Venraij is benoemd, de
afdeling Invoerrechten (bureau
Verificatie).
41-06-27/207
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van rijksklerken in tijdelijke
dienst.
41-06-27/208
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van rijksklerken in tijdelijke
dienst.
286
Openbaar 2016
1069
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 28-30 juni
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-06-28/009
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-28/069
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-28/070
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-06-28/071
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Tabak / Vergunniningen /
Verstrekking van tabakszegels op
postkantoren
41-06-28/077
Afdeling
Gemeentelijke en provinciale
Directe
belastingen / Verstrekken inlichtingen
Belastingen aan gemeentebestuur van Sommeldijk
i.v.m. opleggen zoengeld
41-06-28/091
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsingen, enz.
41-06-28/093
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van commiezen der Directe
Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen
en van commiezen der Registratie en
Domeinen
41-06-28/097
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Visiteuses
41-06-30/001
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Toekenning van een
periodieke verhoging van wedde
41-06-30/002
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bevordering / Bevordering tot
adjunctcommies
41-06-30/040
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-06-30/048
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-06-30/049
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-06-30/050
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-06-30/051
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-06-30/104
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bevordering / Bevordering tot rijksklerk
met vakexamen.
Openbaar 2016
1070
287
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-06-30/107
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging van een
ontvanger der Directe Belastingen,
Invoerrechten en Accijnzen
41-06-30/138
Organisatie Inkomstenbelasting / Uitvoering /
Belastingdi Statistiek / Bemerking van statistiek
enst
van de belastingen naar inkomen en
vermogen
41-06-30/165
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Uitvoering /
Toelichting wijziging Omzetbelasting
1941
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 01-03 juli
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-07-01/043
Organisatie Loonbelasting / Organisatie / Inhouding
Belastingdi van Loonbelasting
enst
41-07-01/105
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging, enz.
41-07-01/134
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een adjunctaccountant bij de
Rijksaccountantsdienst
41-07-01/165
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
(Vaststelling) pensioensgrondslag /
Intrekking van een vastgestelde
pensioensgrondslag
41-07-01/167
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Korting
41-07-01/168
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Verlof /
Verlof tot afwezigheid buiten bezwaar
van den lande.
41-07-01/169
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Kantonrechterplaatsvervanger te Tilburg.
41-07-01/185
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Visiteuses
41-07-01/186
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bevordering / Bevordering.
41-07-02/119
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Personeelsbezetting / Aanstelling in
ambtelijken dienst.
41-07-02/126
Afdeling
Statistiek (recht) / Toepassing /
Invoerrecht Goederenvervoer / Scheepvaart /
Internationale binnenvaart
41-07-02/137
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
288
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-07-02/141
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een adjunct-commies
der Registratie en Domeinen, belast
met de waarneming van het ambt van
commies.
41-07-02/146
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van accountants bij de
Rijksaccountantsdienst
41-07-02/148
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Huisvesting / Huisvesting van de
enst
belastingdienst te Helmond
41-07-02/153
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een commies
41-07-02/180
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent,
waarneming van een functie
41-07-03/022
Organisatie Invoerrechten en accijnzen / Papier
Belastingdi (zegel~) / Papier voor het Rijkszegel
enst
41-07-03/023
Organisatie Deviezen / Deviezenverordening 1940 /
Belastingdi Deviezenverkeer
enst
41-07-03/027
Personeel
Belastingdi
enst
41-07-03/040
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-07-03/041
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-07-03/042
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-07-03/054
Afdeling
Personele belasting / Toepassing /
Directe
Adres en bericht / Bericht d.d. 17 juni,
Belastingen no. 485 A, inzake Personele Belasting.
41-07-03/058
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-07-03/094
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opleidingen, cursussen, examens /
Cursus voor controlerende ambtenaren
41-07-03/114
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Tabak / Commissie van
deskundigen voor de tabaksaccijns
41-07-03/130
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Beloning van
meetarbeiders
Diversen / Huurwaarde
ambtswoningen
Openbaar 2016
289
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-07-03/131
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-07-03/139
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ontslagen / Ontslag.
41-07-03/142
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren, schrijver
41-07-03/145
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Wet- en regelgeving /
Regeling inzake heffing Omzetbelasting
/ Regeling inzake heffing van de
Omzetbelasting van vis
41-07-03/156
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-03/157
Afdeling
Accijnzen
Motorrijtuigenbelasting /
Motorrijtuigenbelasting
41-07-03/158
Afdeling
Fraudebestrijding / Bestrijding van
Directe
uitvoerfraude
Belastingen
41-07-03/160
1071
Personeel
Diversen / Beschikking wijziging
Belastingdi regeling betr. toelagen voor diverse
enst
functies
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 04-07 juli
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-07-04/021
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-07-04/023
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-07-04/024
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-07-04/025
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-07-04/026
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-07-04/027
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-07-04/028
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-07-04/029
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-07-04/030
Afdeling
Directe
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
besluit / Toepassing van artikel 27 van
290
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-07-04/031
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-07-04/032
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-07-04/033
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-07-04/044
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting
Belastingen
41-07-04/045
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting
Belastingen
41-07-04/046
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting
Belastingen
41-07-04/071
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Waarnemingen van functies en
kantoren / Waarneming van een
functie.
41-07-04/072
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Kassiers
41-07-04/073
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Kassiers
41-07-04/074
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging, enz.
41-07-04/075
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Chef de bureau
41-07-04/078
Organisatie Omzetbelasting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Betalingen van Loon- en
enst
Omzetbelasting
41-07-04/086
Organisatie Kadaster en landmeting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Gemeentegrenzen
enst
(wijzigingen, samenvoegingen van ~) /
Wieringermeer, instelling van de
gemeente ~
41-07-04/110
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Huisvesting / Huisvesting van de
enst
belastingdienst te Woudrichem
41-07-04/139
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoening van een ontvanger der
Directe Belastingen, Registratie en
Domeinen
41-07-05/019
Personeel
Diversen / Beschikking wijziging
Openbaar 2016
291
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Belastingdi
enst
regeling betr. toelagen voor diverse
functies
41-07-05/065
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Stationnementen (Overige zaken
enst
betreffende ~) / Stationnementen,
herindeling van de ~ te Loppersum en
Ten Boer
41-07-05/101
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Tewerkstelling kadaster, studerenden
aan de Technische Hogeschool te Delft,
civiellandmeter.
41-07-05/112
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Bijzondere
omstandigheden / Oorlog 1940-45 /
Duitsers, verhouding met
~/maatregelen van ~ / Beeltenissen van
levende leden van het Huis van Oranje
Nassau
41-07-07/074
Personeel
Belastingdi
enst
Schade- en Enquête Commissies /
Werkzaamheden ten behoeve van de
Schade-Enquête Commissie te
Wageningen
41-07-07/082
Afdeling
Personele belasting / Toepassing /
Directe
Motorrijtuigen / Verstrekken van
Belastingen inlichtingen voor motorrijtuigen Wet op
de Personele Belasting, verzegeld
41-07-07/091
Afdeling
Deviezen / Deviezenbesluit 1941
Directe
Belastingen
41-07-07/096
Personeel
Belastingdi
enst
41-07-07/099
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting
Belastingen
41-07-07/102
Personeel
Belastingdi
enst
Schade- en Enquête Commissies /
Schade-Enquête Commissie
41-07-09/184
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger der
Registratie en Domeinen
41-07-09/185
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger der
Registratie en Domeinen
41-07-09/186
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger der
Directe Belastingen, Invoerrechten en
Accijnzen
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Belastingdienst / Organisatie /
Waarnemingen van functies en
kantoren / Waarnemingen.
292
Openbaar 2016
1072
1941 08 juli
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-07-08/057
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Kostenverdeling belastingdienst
enst
Calandstraat 7b te Rotterdam
41-07-08/060
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-07-08/061
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Personeelsbezetting / Aanstellingen
betreffende de functie van tijdelijke
hulpcommies.
41-07-08/097
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een ontvanger der
Directe Belastingen, Invoerrechten en
Accijnzen
41-07-08/098
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging van een
ontvanger der Directe Belastingen,
ingang 01-09.
41-07-08/099
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Herclassificatie van
gemeenten volgens bezoldigingsbesluit
Burgerlijke Rijksambtenaren
41-07-08/102
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging van een
ontvanger der Registratie en Domeinen
41-07-08/103
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging van een
ontvanger der Registratie en Domeinen
41-07-08/104
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging van een
ontvanger der Directe Belastingen,
Invoerrechten en Accijnzen
41-07-08/106
Afdeling
Motorrijtuigen / Uitvoering /
Directe
Motorrijtuigenbelasting
Belastingen
41-07-08/109
Afdeling
Fraudebestrijding / Douane Recherche
Directe
Dienst / Verandering douaneloods te
Belastingen Arnhem
41-07-08/112
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-08/113
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-08/114
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-08/115
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-08/116
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-08/117
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-08/118
Afdeling
Zekerheidstelling / Borgtochten
Openbaar 2016
293
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Accijnzen
41-07-08/119
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-08/120
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-08/121
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-08/122
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-08/123
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-08/124
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-08/125
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-08/126
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-08/127
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-08/128
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-08/129
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-08/130
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-08/131
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-08/132
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-08/133
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-08/134
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-08/135
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-08/136
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-08/137
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-08/138
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bevordering / Bevordering tot assistent.
41-07-08/139
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een ontvangers der
Registratie en Domeinen
41-07-08/140
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een ontvangers der
294
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Directe Belastingen
41-07-08/149
Afdeling
Diversen / Diversen en onbekend /
Directe
Overeenkomst tot schoonhouden
Belastingen kantoorgebouwen
41-07-08/156
Afdeling
Inbeslaggenomen en
Invoerrecht verbeurdverklaarde goederen /
Aangehaalde goederen / Verkoop op
grond van belastingwetgeving
aangehaalde, onder distributieregeling
vallende goederen
41-07-08/169
Personeel
Belastingdi
enst
41-07-08/172
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting
Belastingen
41-07-08/179
Organisatie Inkomstenbelasting / Toepassing /
Belastingdi Ontheffing van de Inkomstenbelasting
enst
41-07-08/180
Afdeling
Waarde / Waardeaangifte / Aangeven
Invoerrecht waarde goederen bij vertraagde invoer
41-07-08/184
Organisatie Belastingdienst / Wet- en regelgeving /
Belastingdi Boekwerken en drukwerk / Toezending
enst
formulieren. Te verwachten
werkzaamheden. Verlofregeling
inspectie Directe Belastingen
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-07-08/186
1073
Afdeling
Deviezen / Wet- en regelgeving /
Invoerrecht Deviezenbesluit 1941 / Deviezenbesluit
1941
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 09-10 juli
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-07-09/050
Afdeling
Motorrijtuigen / Uitvoering /
Directe
Motorrijtuigenbelasting
Belastingen
41-07-09/068
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-07-09/069
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-07-09/071
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-07-09/072
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-07-09/074
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-07-09/076
Afdeling
Directe
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Openbaar 2016
295
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
1074
41-07-09/077
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-07-09/079
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-07-09/080
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-07-09/081
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-07-09/085
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-07-09/187
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-07-09/205
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Indienstname
schrijver op arbeidsovereenkomst
41-07-09/206
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opleidingen, cursussen, examens /
Examen voor schrijver
41-07-09/207
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Toelating examens voor
adjunct-commies en schrijver
41-07-10/001
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging, enz.
41-07-10/002
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Directe
Winstbelasting, vrijstelling ~ voor
Belastingen ziekenhuizen en verpleeginrichtingen
41-07-10/095
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Kantoren/gebouwen (Opheffing van
enst
~) / Opheffing en samenvoeging van
kantoren
41-07-10/148
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-10/160
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-07-10/167
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsing en verplaatsing van een
assistent.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 11 juli
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-07-11/001
Personeel
Belastingdi
Belastingdienst / Organisatie /
Stationnementen (Vaststelling sterkte,
296
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
enst
instelling en opheffing) / Vaststelling
sterkte stationnement en bezoldiging
41-07-11/002
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Stationnementen (Vaststelling sterkte,
instelling en opheffing) / Vaststelling
sterkte stationnement en bezoldiging
41-07-11/003
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger
41-07-11/004
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger
41-07-11/006
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Waarnemingen van functies en
kantoren / Waarneming van inspectie
en kantoor
41-07-11/025
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-11/052
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een tijdelijk schrijver
41-07-11/056
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Opheffing detachering
41-07-11/108
Organisatie Kohieren / Bedrag van kohieren
Belastingdi
enst
41-07-11/124
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-11/125
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-11/126
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-11/127
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-11/128
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-11/129
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-11/130
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-11/131
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-11/132
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-11/133
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-11/134
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-11/135
Afdeling
Zekerheidstelling / Borgtochten
Openbaar 2016
297
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Accijnzen
1075
41-07-11/136
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-11/137
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-11/150
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-07-11/151
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-07-11/167
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag van een tijdelijk
schrijver
41-07-11/168
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
(Vaststelling) pensioensgrondslag /
Herziening van de pensioengrondslag
van een ambtenaar
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 12-16 juli
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-07-12/004
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Geneeskundig onderzoek personeel /
Geneeskundig onderzoek voor het
ambt van schrijver, 2e klasse
41-07-12/012
Afdeling
Accijns / Wijn / Regeling van de
Invoerrecht belasting op wijn
41-07-12/015
Organisatie Belastingdienst / Organisatie / Opbouw
Belastingdi en organisatie / Reiskosten binnen de
enst
standplaats
41-07-12/024
Afdeling
In-, uit- en doorvoer / Uitvoer van
Invoerrecht verschillende zaken / Uitvoer van
scheepsproviand
41-07-12/033
Organisatie Omzetbelasting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Aangiften / Terugzending
enst
van aangifteformulieren voor de
Omzetbelasting
41-07-12/055
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een grenscommies
41-07-12/056
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-07-12/057
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag van een tijdelijk
schrijver
41-07-12/058
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Verlening verlof tot
afwezigheid
41-07-12/062
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
298
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-07-12/063
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-12/064
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-12/065
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-12/085
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-12/096
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Kantoren/gebouwen (Opheffing van
enst
~) / Opheffing en instelling van
kantoren
41-07-14/009
Afdeling
Accijnzen
41-07-14/038
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-07-14/043
Afdeling
Grondbelasting / Uitvoering /
Directe
Grondbelasting
Belastingen
41-07-14/095
Personeel
Belastingdi
enst
41-07-14/180
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Landbouwcrisiswet /
Uitvoering Landbouwcrisiswet (1933)
41-07-15/002
Afdeling
Loonbelasting / Sociale voorzieningen /
Directe
Pensioenen / Aanwijzing
Belastingen pensioenregeling ad 6e
Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-07-16/037
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Tabak / Wet- en regelgeving /
Tabakswet / Uitvoering van de
Tabakswet
41-07-16/075
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging van
stempelaars
41-07-16/076
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging van het
personeel van de fototechnische dienst
41-07-16/162
Organisatie Belastingdienst / Organisatie / PTTBelastingdi kantoren / Zelfstandige hulpkantoren
enst
der PTT
41-07-16/179
Afdeling
Entrepot / Fiktief entrepot / Toepassing
Invoerrecht clearingsvoorschriften bij opslag wijn in
fictief entrepot
41-07-16/202
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Verstrekken van gegevens t.b.v. de
enst
belastingdienst
41-07-16/212
Afdeling
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Duitse Rijk, Omzetbelasting. Levering
aan ~
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Indienstneming
personeel
In-, uit- en doorvoer / Invoer van
Openbaar 2016
299
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Invoerrecht verschillende producten / Invoer
goederen
41-07-16/213
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een commies
41-07-16/214
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een grenscommies
41-07-17/047
1076
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 17 juli
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-07-17/021
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Geslacht / Slachting van
nuchtere kalven voor aangifte tot
slachting is gedaan
41-07-17/022
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Geslacht / Slachting van
nuchtere kalven voor aangifte tot
slachting is gedaan
41-07-17/055
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Cassatie / Cassatie inzake Personele
Belastingen Belasting
41-07-17/070
Afdeling
In- en uitvoerrecht / Toepassing /
Invoerrecht Invoer uit Duitsland / Heffingen terzake
ingevoerde Duitse goederen
41-07-17/161
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
(Vaststelling) pensioensgrondslag /
Pensioengrondslag
41-07-17/162
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een riviermeester te
Lobith
41-07-17/178
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bevordering / bevordering tot adjunctcommies
41-07-17/179
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Korting op de
bezoldiging van een adjunct-commies
41-07-17/201
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-17/202
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-17/203
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-17/204
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-17/205
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
300
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-07-17/206
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-17/207
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-17/208
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-17/209
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-17/210
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-17/217
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Kantoren / Bezetting van het
hypotheekkantoor te Dordrecht
41-07-17/219
1077
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Verplaatsing van personeel /
enst
Verplaatsing van een schrijver
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 18 juli
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-06-18/108
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overneming
enst
van schoonhoudwerkzaamheden
41-07-18/001
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Handelaren in oude materialen van
afvalstoffen, toepassing
Omzetbelasting t.a.v. ~
41-07-18/002
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Tabak en boter, overdracht van ruwe ~
41-07-18/003
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Omzetbelasting
41-07-18/038
Organisatie Belastingdienst / Organisatie / Opbouw
Belastingdi en organisatie / Vaststelling van
enst
kantooruren
41-07-18/039
Organisatie Ontvangkantoren / Sub-ontvangers
Belastingdi
enst
41-07-18/066
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-07-18/104
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Tijdelijke waarneming
van het grenskantoor te Simpelveld
41-07-18/108
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Geneeskundig onderzoek personeel /
Geneeskundig onderzoek voor het
ambt van schrijver, 2e klasse
41-07-18/114
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Indiensthouding van
een schrijver
Openbaar 2016
301
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-07-18/123
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-07-18/124
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-07-18/126
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-18/127
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-18/128
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-18/129
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Scheepsclassificatiebureau's.
Omzetbelasting.
41-07-18/131
Afdeling
Dividend / Wet- en regelgeving /
Directe
Dividendbelasting / Dividendbelasting
Belastingen
41-07-18/143
Organisatie Belastingdienst / Organisatie / PTTBelastingdi kantoren / Vestiging van een
enst
hulpkantoor P.T.T
41-07-18/166
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Uitkeringen, toelagen en
bezoldigingen, diversen / Wachtgeld
41-07-18/168
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Stationnementen (Vaststelling sterkte,
instelling en opheffing) / Vaststelling
sterkte stationnement en bezoldiging
41-07-18/213
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een schrijver, 2e klasse
41-07-18/224
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Suiker / Dislocatie van
voorraden suiker
41-07-18/238
1078
Personeel
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
Belastingdi en toekenning van periodieke
enst
verhogingen / Toelagen
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 19-21 juli
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-07-19/002
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van buitengewone
commiezen
41-07-19/003
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Kantoorvoorzieningen / Telefoon
enst
41-07-19/009
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Vrijmetselarij
302
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-07-19/047
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Tabak / Vergunniningen /
Verstrekking van tabakszegels op
postkantoren
41-07-19/057
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties / In
beslag genomen goederen.
Omzetbelasting
41-07-19/058
Afdeling
Motorrijtuigen / Uitvoering /
Directe
Motorrijtuigenbelasting
Belastingen
41-07-19/059
Organisatie Deviezen / Deviezenverordening 1940 /
Belastingdi Deviezenverkeer
enst
41-07-19/068
Afdeling
In- en uitvoerrecht / Toepassing /
Invoerrecht Herziening attributen kantoor Kerkrade
Invoerrechten en Accijnzen
41-07-19/080
Afdeling
Douane / Wet- en regelgeving /
Invoerrecht Maandrapporten van een inspecteur
van de douanerecherchedienst te
Amsterdam
41-07-19/100
Personeel
Belastingdi
enst
41-07-21/000
Afdeling
Vermogensbelasting / Uitvoering /
Directe
Vermogensbelasting
Belastingen
41-07-21/011
Personeel
Belastingdi
enst
41-07-21/034
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Cassatie / Cassatie inzake Personele
Belastingen Belasting
41-07-21/042
Afdeling
Oorlog 1940-1945 / Toepassing /
Directe
Militairen / Belastingheffing nagelaten
Belastingen betrekkingen van gesneuvelde
militairen
41-07-21/046
Afdeling
Personele belasting / Toepassing /
Directe
Adres en bericht / Adres inzake
Belastingen toepassing Personele Belasting,
grondslag motorrijtuigen
41-07-21/135
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Verlenen van verlof tot
afwezigheid buiten bezwaar
41-07-21/137
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Waarnemingen van functies en
kantoren / Waarneming van een
ontvangkantoor; verplaatsing van een
ontvanger der Directe Belastingen,
Invoerrechten en Accijnzen
41-07-21/142
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging
Belastingdienst / Organisatie /
Geneeskundig onderzoek personeel /
Geneeskundig onderzoek van een
ambtenaar
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag van een
inspecteur
Openbaar 2016
303
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-07-21/147
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een ontvanger
41-07-21/171
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
aanwijzing van een plaatsvervangend
sectiechef
41-07-21/212
Organisatie Motorbrandstof-, gasolie en
Belastingdi smeermiddelen / Benzine
enst
41-07-21/235
Afdeling
Personele belasting / Wet- en
Directe
regelgeving / Wijziging van de
Belastingen Personele Belasting
41-07-21/247
1079
Organisatie Kadaster en landmeting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Gemeentegrenzen
enst
(wijzigingen, samenvoegingen van ~) /
Grenswijziging van de gemeente
Rotterdam en enige andere gemeenten
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 22-23 juli
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-07-22/069
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Tabak / Sigarettenpapier /
Accijns op sigarettenpapier
41-07-22/071
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-22/077
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
enst
tot schoonhouden
41-07-22/078
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
enst
tot schoonhouden
41-07-22/134
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Omzetbelasting
41-07-22/162
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Kelners. Omzetbelasting
41-07-22/167
Organisatie Invoerrechten en accijnzen / Papier
Belastingdi (zegel~) / Vereenvoudiging
enst
administratie rentezegels
41-07-22/180
Personeel
Belastingdi
enst
41-07-22/212
Afdeling
Motorrijtuigen / Uitvoering /
Directe
Motorrijtuigenbelasting
Belastingen
41-07-22/216
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Personeelsbezetting / Aanstelling van
een landmeter
41-07-22/220
Personeel
Belastingdi
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een schrijver
304
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
enst
Verplaatsing van een hulpcommies
41-07-22/228
Afdeling
In-, uit- en doorvoer / Invoer van
Invoerrecht verschillende producten / Toezicht bij
invoer goederen waarvoor
vervoerverbod geldt
41-07-22/232
Afdeling
Dubbele belasting (voorkoming van ~) /
Directe
Overeenkomsten en verdragen /
Belastingen Duitsland en protectoraat Bohemen en
Moravië (Tsjechië) / Voorkomen van
dubbele belasting m.b.t. Duitse Rijk
(Bohemen en Moravië)
41-07-23/008
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Tabak / Tabaksindustrie /
Vervoer tabaksfabrikaten
41-07-23/023
Afdeling
Accijnzen
Waarborg gouden, zilveren en platina
werken / Uitvoering / Uitvoering van de
Goud - en Zilverbeschikking
41-07-23/030
Organisatie Motorrijtuigen / Administratieve
Belastingdi regelgeving / Kaartstelsel
enst
motorrijtuigenbelasting
41-07-23/137
Organisatie Belastingen / Uitvoering /
Belastingdi Aanslagbiljetten / Uitreiken van
enst
aanslagbiljetten per post
41-07-23/191
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-23/192
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-23/193
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-23/194
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-23/195
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-23/196
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-23/197
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-23/198
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-23/199
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-23/200
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-23/201
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-23/202
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-23/203
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-23/204
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
Openbaar 2016
305
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-07-23/205
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-23/206
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-23/207
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-23/208
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-23/209
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-23/210
1080
Afdeling
Zekerheidstelling / Borgtochten
Accijnzen
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 24-25 juli
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-07-24/002
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Toepassing van art 27 Besluit
op de Winstbelasting
41-07-24/012
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Directe
Winstbelasting
Belastingen
41-07-24/014
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Directe
Winstbelasting
Belastingen
41-07-24/116
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
enst
tot schoonhouden
41-07-24/125
Afdeling
In- en uitvoerrecht / Vrijstellingen /
Invoerrecht Verschillende soorten vrijstellingen en
vrijdom van invoerrechten / Vrijdom
van invoerrechten voor wisselstukken
van spoorwegmateriaal
41-07-24/175
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Personeel / Bezetting van het kantoor
enst
der Directe Belastingen te Lochem
41-07-24/186
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Suiker / Vrijstellingen / Vrijdom
van accijns voor suiker ten dienste van
voedering van bijen
41-07-24/197
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-24/198
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-24/199
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-24/200
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-24/201
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-24/202
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-24/218
Organisatie Oorlog 1940-45 / Geldmaatregelen;
306
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Belastingdi
enst
ongeldigverklaring bankbiljetten /
Geblokkeerde markenbelasting
41-07-25/003
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Alcohol / Gedistilleerd en
houtgeest / Verlaging en verhoging /
Verlaging minimum hoeveelheid te
vermijden gedistilleerd, welke zal
worden bewerkt
41-07-25/201
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger der
Directe Belastingen, Registratie en
Domeinen
41-07-25/202
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger der
Directe Belastingen, Registratie en
Domeinen
41-07-25/203
1081
Personeel
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
Belastingdi ontslag / Eervol ontslag
enst
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 26-28 juli
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-07-26/003
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Geneeskundig onderzoek personeel /
Geneeskundig onderzoek
41-07-26/004
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ziekteverzuim van personeel / Zieke
rijksklerk H.M. Heerdt te Groningen
41-07-26/008
Afdeling
Motorrijtuigen / Uitvoering /
Directe
Motorrijtuigenbelasting
Belastingen
41-07-26/032
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsingen, verplaatsingen,
verlenging van detachering, schrijvers.
41-07-26/034
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren
41-07-26/041
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-26/046
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-26/066
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Detachering verificateur, intrekking
aanwijzing dienstgeleider en
plaatsvervangend dienstgeleider.
41-07-28/033
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Toepassing van het Besluit op
Winstbelasting 1940 t.a.v.
Merkenbureau
Openbaar 2016
307
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-07-28/103
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-28/104
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-28/105
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-28/107
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-28/110
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
enst
tot schoonhouden
41-07-28/136
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Uitkeringen, toelagen en
bezoldigingen, diversen / Vaststelling,
bezoldiging etc
41-07-28/139
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Kassiers
41-07-28/178
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een adjunctinspecteur
der Directe Belastingen
41-07-28/179
Afdeling
In-, uit- en doorvoer / Invoer van
Invoerrecht verschillende producten / Heffing ter
zake van invoer motorrijtuigen
41-07-28/180
Afdeling
In-, uit- en doorvoer / Invoer van
Invoerrecht verschillende producten / Heffingen ter
zake van invoer motorrijtuigen
41-07-28/182
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Werkzaamstelling
van een ontvanger aan een inspectie.
41-07-28/183
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Werkzaamstelling
van een ontvanger aan een directie der
Directe Belastingen, Invoerrechten en
Accijnzen.
41-07-28/191
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Cassatie / Beroep in cassatie inzake
Belastingen Personele Belasting
41-07-28/197
Afdeling
Inkomstenbelasting / Inkomen uit
Directe
vermogen / Belastingen naar inkomen
Belastingen en vermogen over 1940/1941
41-08-01/028
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting
Belastingen
41-08-01/029
1082
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting (geldwaarde van vrij
Belastingen wonen van marechaussees)
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 29 juli
308
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-07-29/000
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting
Belastingen
Openbaar 2016
309
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-07-29/002
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting
Belastingen
41-07-29/009
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Directe
Winstbelasting
Belastingen
41-07-29/017
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-07-29/018
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-07-29/019
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-07-29/020
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-07-29/021
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-07-29/024
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Directe
Winstbelasting
Belastingen
41-07-29/067
Afdeling
Motorrijtuigen / Uitvoering /
Directe
Motorrijtuigenbelasting
Belastingen
41-07-29/121
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van assistenten,
aanwijzing van een dienstgeleider
41-07-29/143
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Boomkwekerijgewassen, vernietiging
41-07-29/162
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging
41-07-29/187
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Hoofdinspecteurs
41-07-29/190
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Verstrekken van gegevens t.b.v. de
enst
belastingdienst
41-07-29/192
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-29/193
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-29/194
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-29/195
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-29/196
Afdeling
Zekerheidstelling / Borgtochten
310
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Accijnzen
41-07-29/197
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-29/198
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-29/199
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-29/217
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Kantoren/gebouwen (Indeling van ~) /
enst
Indeling van de inspecties, kantoren en
andere bureau's
41-07-29/218
Organisatie Kadaster en landmeting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Gemeentegrenzen
enst
(wijzigingen, samenvoegingen van ~) / "
41-07-29/219
1083
Organisatie Kadaster en landmeting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Gemeentegrenzen
enst
(wijzigingen, samenvoegingen van ~) / "
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 30-31 juli
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-07-30/120
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-30/136
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Uitvoering / Heffing
van invoerbelasting over
Waarborgbelasting
41-07-30/141
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-07-30/178
Afdeling
Deviezen / Wet- en regelgeving /
Invoerrecht Deviezenbesluit 1941 / Deviezenbesluit
1941, clearing
41-07-30/186
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-07-31/001
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bevordering / Bevordering tot rijksklerk
met vakexamen en adjunctcommies.
41-07-31/002
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming tot tekenaar van het
kadaster.
41-07-31/004
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Toelagen
41-07-31/059
Afdeling
Tarief / Tariefcommissie / Beslissingen
Invoerrecht van de Tariefcommissie
41-07-31/070
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-31/286
Afdeling
Zekerheidstelling / Borgtochten
Openbaar 2016
311
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Accijnzen
41-07-31/310
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-07-31/323
Organisatie Kadaster en landmeting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Gemeentegrenzen
enst
(wijzigingen, samenvoegingen van ~) /
Grenswijziging van de gemeenten
Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen,
Rozenburg, Schipluiden, Berkel en
Rodenrijs, Capelle aan den IJssel, en
Barendrecht en opheffing van de
gemeenten IJsselmonde, Hillegersberg,
Schiebroek, Overschie, Kethel en
Spaland en Vlaardinger-Ambacht
41-07-31/324
Organisatie Kadaster en landmeting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Gemeentegrenzen
enst
(wijzigingen, samenvoegingen van ~) /
Samenvoeging van de gemeenten
Oudkarspel, Noord-Scharwoude, ZuidScharwoude en Broek op Langendijk
41-07-31/343
Personeel
Belastingdi
enst
Douane / Samenwerking tussen
Nederlandse douane-ambtenaren en
Duitse grenswacht
41-07-31/344
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Verkopen door administratie der
domeinen, heffing Omzetbelasting bij ~
41-07-31/360
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Geslacht / Slachting van
runderen voor aangifte daarvan is
gedaan
41-07-31/368
1084
Afdeling
In- en uitvoerrecht / Vrijstellingen /
Invoerrecht Verschillende soorten vrijstellingen en
vrijdom van invoerrechten / Vrijstelling
van belasting (invoerrecht,
invoerbelasting, accijnzen,
statistiekrecht)
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 01 aug.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-08-01, 307
Afdeling
Accijnzen
Strafzaken / Vervolging J.
Schrijnemakers te Maastricht
41-08-01/012
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-08-01/030
Afdeling
Accijnzen
41-08-01/031
Afdeling
In- en uitvoerrecht / Toepassing /
Invoerrecht Militaire goederen of met militaire
doeleinden / Duitse Wehrmacht en
Kriegsmarine / Invoer goederen voor
Duitse Weermacht
41-08-01/076
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Personeel / Beloning van amanuensis
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Zuivelproducten. Omzetbelasting
312
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
enst
concierge R.B.H.S. te Drachten.
41-08-01/078
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Indienstneming van
een kandidaat-notaris.
41-08-01/130
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Granen, meel en bloem van granen.
Omzetbelasting
41-08-01/136
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Baggermaterieel, verhuur ~. Beschikken
over baggerspecie. Verkoop zand
41-08-01/161
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-08-01/162
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-08-01/163
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-08-01/206
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-08-01/217
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-01/218
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-01/219
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-01/220
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-01/221
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-01/222
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-01/223
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-01/224
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-01/225
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-01/226
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-01/227
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-01/228
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-01/229
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
Openbaar 2016
313
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-08-01/230
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-01/231
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-01/232
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-01/233
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-01/234
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-01/235
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-01/236
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-01/299
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opleidingen, cursussen, examens /
Uitslag van het onderzoek naar de
geschiktheid voor aanwijzing als
kandidaatsurnumerair bij de
Administratie der Belastingen.
41-08-01/300
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van tekenaars van het
kadaster
41-08-01/311
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Landbouwcrisiswet /
Uitvoering Landbouwcrisiswet (1933)
41-08-01/312
Afdeling
Crisiswetten / Wet- en regelgeving /
Invoerrecht Landbouwcrisiswet 1933 / Instructie
Landbouwcrisiswet
41-08-01/313
Afdeling
Crisiswetten / Wet- en regelgeving /
Invoerrecht Landbouwcrisiswet 1933 / Instructie
Crisislandbouwuitvoermonopoliebeslui
t 1939
41-08-01/315
Afdeling
Crisiswetten / Wet- en regelgeving /
Invoerrecht Landbouwcrisiswet 1933 / Instructie
Crisislandbouwuitvoermonopoliebeslui
t 1939
41-08-01/316
Afdeling
Diversen na 1936 / Verschillende
Invoerrecht instructies / Instructie
Uitvoermonopolie
41-08-01/317
Afdeling
Diversen na 1936 / Verschillende
Invoerrecht instructies / Instructie Graanmonopolie
(invoer)
41-08-01/318
Afdeling
Diversen na 1936 / Verschillende
Invoerrecht instructies / Instructie
Aardappelmonopolie (invoer)
41-08-01/319
Afdeling
Diversen na 1936 / Verschillende
Invoerrecht instructies / Instructie
Peulvruchtenmonopolie (invoer)
41-08-01/320
Afdeling
Diversen na 1936 / Verschillende
Invoerrecht instructies / Instructie Grind- en
314
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Rietproductenmonopolie (invoer)
41-08-01/321
Afdeling
Accijns / Suiker / Instructie
Invoerrecht Suikermonopolie
41-08-01/322
Afdeling
Diversen na 1936 / Verschillende
Invoerrecht instructies / Instructie Groenten- en
Fruitmonopolie (invoer)
41-08-01/323
Afdeling
Diversen na 1936 / Verschillende
Invoerrecht instructies / Instructie
Bloembollenmonopolie (invoer)
41-08-01/324
Afdeling
Diversen na 1936 / Verschillende
Invoerrecht instructies / Instructie Vee- en
Vleesmonopolie (invoer)
41-08-01/325
Afdeling
Diversen na 1936 / Verschillende
Invoerrecht instructies / Instructie Vismonopolie
(invoer)
41-08-01/326
Afdeling
Diversen na 1936 / Verschillende
Invoerrecht instructies / Instructie Eierenmonopolie
(invoer)
41-08-01/327
Afdeling
Diversen na 1936 / Verschillende
Invoerrecht instructies / Instructie
Pluimveemonopolie (invoer)
41-08-01/328
Afdeling
Diversen na 1936 / Verschillende
Invoerrecht instructies / Instructie gedroogde
Garnalenmonopolie (invoer)
41-08-01/329
Afdeling
Diversen na 1936 / Verschillende
Invoerrecht instructies / Instructie Groenten- en
Fruitmonopolie (uitvoer)
41-08-01/330
Afdeling
Diversen na 1936 / Verschillende
Invoerrecht instructies / Instructie
Aardappelmonopolie (uitvoer)
41-08-01/331
Afdeling
Diversen na 1936 / Verschillende
Invoerrecht instructies / Instructie
Peulvruchtenmonopolie (uitvoer)
41-08-01/332
Afdeling
Diversen na 1936 / Verschillende
Invoerrecht instructies / Instructie Grind- en
Rietproductenmonopolie (uitvoer)
41-08-01/333
Afdeling
Diversen na 1936 / Verschillende
Invoerrecht instructies / Instructie
Aardappelmonopolie (uitvoer)
41-08-01/334
Afdeling
Diversen na 1936 / Verschillende
Invoerrecht instructies / Instructie Vee- en
Vleesmonopolie (uitvoer)
41-08-01/335
Afdeling
Diversen na 1936 / Verschillende
Invoerrecht instructies / Instructie Vismonopolie
(uitvoer)
41-08-01/336
Afdeling
Diversen na 1936 / Verschillende
Invoerrecht instructies / Instructie Eierenmonopolie
(uitvoer). Instructie
Pluimveemonopolie (uitvoer)
41-08-01/337
Afdeling
Diversen na 1936 / Verschillende
Invoerrecht instructies / Instructie gedroogde
Garnalenmonopolie (uitvoer)
Openbaar 2016
315
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-08-01/338
Afdeling
Diversen na 1936 / Verschillende
Invoerrecht instructies / Instructie
bloemkwekerijproductien
(uitvoermonopolie)
41-08-01/339
Afdeling
Douane / Wet- en regelgeving /
Invoerrecht Instructie crisisgrenscontrole
41-08-01/340
Afdeling
Crisiswetten / Wet- en regelgeving /
Invoerrecht Instructies / Instructie crisiszuivelbesluit
1935
41-08-01/341
Organisatie Motorrijtuigen / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Controle /
enst
Verkeersbeperkingen
41-08-01/343
Organisatie Oorlog 1940-45 / Vijandelijk vermogen;
Belastingdi landverradelijk vermogen;
enst
collaborateurs / Verordening
betreffende vijandelijk vermogen , no.
26/1940
41-08-01/344
Afdeling
Douane / Wet- en regelgeving /
Invoerrecht Wapenverordening
41-08-01/345
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Uitvoering /
Doorberekening / Doorberekening
omzet- en invoerbelasting
41-08-01/353
1085
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Verplaatsing van personeel /
enst
Verplaatsing van ambtenaren
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 02-04 aug.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-08-02/011
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren
41-08-02/021
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-02/074
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Directe
Winstbelasting
Belastingen
41-08-02/075
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Directe
Winstbelasting
Belastingen
41-08-02/076
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Directe
Winstbelasting
Belastingen
41-08-02/077
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Directe
Winstbelasting
Belastingen
41-08-02/078
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Directe
Winstbelasting
Belastingen
41-08-02/079
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Directe
Winstbelasting
Belastingen
41-08-02/080
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
316
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Directe
Winstbelasting
Belastingen
41-08-02/081
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Directe
Winstbelasting
Belastingen
41-08-02/083
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Directe
Winstbelasting
Belastingen
41-08-02/084
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Directe
Winstbelasting
Belastingen
41-08-02/085
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Directe
Winstbelasting
Belastingen
41-08-02/086
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Directe
Winstbelasting
Belastingen
41-08-02/101
Afdeling
Deviezen / Wet- en regelgeving /
Invoerrecht Deviezenbesluit 1941 / Deviezenbesluit
41-08-02/124
Afdeling
In-, uit- en doorvoer / Invoer van
Invoerrecht verschillende producten / In- en uitvoer
van goederen
41-08-02/145
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren,
aflopende vergoeding
41-08-04/139
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-08-04/143
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van assistenten
41-08-04/197
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren
41-08-04/198
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-08-04/219
1086
Afdeling
Dividend / Wet- en regelgeving /
Directe
Dividendbeperking /
Belastingen Dividendbeperking
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 05-06 aug.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-08-05/037
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-08-05/038
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Commissie van beheer
enst
41-08-05/040
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
Openbaar 2016
317
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
enst
tot schoonhouden
41-08-05/084
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van assistenten
41-08-05/085
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Kantoren / Bezetting van de inspectie
der Directe Belastingen te Delfzijl.
41-08-05/091
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Stationnementen (Vaststelling sterkte,
instelling en opheffing) / Vaststelling
sterkte stationnement en bezoldiging
41-08-05/099
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Omzetbelasting
41-08-05/100
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Herverdeling van grondstoffen.
Omzetbelasting
41-08-05/104
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Kassiers
41-08-05/203
Afdeling
Statistiek (recht) / Toepassing /
Invoerrecht Goederenvervoer / Waardeaangiften
voor het statistiekrecht bij uitvoer van
bloembollen
41-08-05/205
Afdeling
In- en uitvoerrecht / Toepassing /
Invoerrecht Invoer uit Duitsland / Vervoer van
goederen met verklaringen van Duitse
instanties
41-08-06/058
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Distributiewet 1939 /
Uitvoering van de Distributiewet 1933
41-08-06/074
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging van een
ontvanger der Registratie en Domeinen
41-08-06/107
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-08-06/127
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-06/137
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-06/138
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-06/139
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-06/140
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-06/141
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-06/142
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
318
Openbaar 2016
1087
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-08-06/143
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-06/144
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-06/161
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-06/162
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-06/163
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-06/164
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-06/193
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Meetarbeiders op
maandloon
41-08-06/198
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Alcohol / Bier / Bierwet en
-besluit / Uitvoering Bierwet 1917
41-08-06/199
Afdeling
In- en uitvoerrecht / Toepassing /
Invoerrecht Herziening attributen kantoor Kerkrade
Invoerrechten en Accijnzen
41-08-06/218
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ontheffing van functie / Ontheffing
functie chef de bureau, aanwijzing van
een chef de bureau.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 07-08 aug.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-08-07/009
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-07/021
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger der
Directe Belastingen, Invoerrechten en
Accijnzen
41-08-07/023
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-08-07/024
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-08-07/025
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Ambtsberichten
betreffende den schrijver H. van
Dongen
41-08-07/027
Organisatie Omzetbelasting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Omslagen Omzetbelasting
enst
no. 62
41-08-07/053
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Optreden als deskundige
ingevolge de Successiewet.
Openbaar 2016
319
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-08-07/120
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger der
Directe Belastingen, Invoerrechten en
Accijnzen
41-08-07/121
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger der
Directe Belastingen, Invoerrechten en
Accijnzen
41-08-07/146
Organisatie Motorbrandstof-, gasolie en
Belastingdi smeermiddelen / Gasolie
enst
41-08-07/148
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Bewaarplaats notariële archieven
enst
41-08-07/154
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Indienstneming van
tekenaars op arbeidsovereenkomst.
41-08-07/160
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Geneeskundig onderzoek personeel /
Medische behandeling van
Rijkspersoneel
41-08-07/161
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opleidingen, cursussen, examens /
Examen ter aanwijzing van kandidaten
voor het ambt van commies der
Registratie en Domeinen
41-08-07/170
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-08-07/171
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-08-07/176
Personeel
Belastingdi
enst
41-08-07/190
Organisatie Belastingen / Instructies / Algemene
Belastingdi instructie, van toepassing blijven der ~
enst
41-08-08/001
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Aardappelen. Omzetbelasting.
41-08-08/037
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Tabak / Wet- en regelgeving /
Tabakswet / Uitvoering van de
Tabakswet
41-08-08/193
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Vrijstelling / Bericht d.d. 10 september
Belastingen 1940, no. 2543DB., over vrijdom van
Personele Belasting.
41-08-08/236
Afdeling
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren, chef de
bureau
Vervoer en nederlage van goederen /
320
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
1088
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Invoerrecht Bepalingen betreffende het vervoer en
de nederlage van goederen
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 09-11 aug.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-08-09/001
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-09/002
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-09/003
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-09/004
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-09/005
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-09/006
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-09/007
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-09/008
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-09/009
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-09/010
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-09/011
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-09/012
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-09/013
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-09/014
Afdeling
In- en uitvoerverboden / Toepassing /
Invoerrecht Afdoening van bekeuringszaken,
wegens frauduleuze uitvoer van ten
uitvoer verboden goederen
41-08-09/035
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Personele Belasting
Belastingen
41-08-09/080
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bevordering / Bevordering tot schrijver,
1e klasse.
41-08-09/106
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-09/107
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-09/108
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-09/110
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Kassiers
Openbaar 2016
321
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-08-09/123
Afdeling
Aangiften en aanslagen / Uitvoering /
Directe
Vrijwillige verbetering onjuiste aangifte
Belastingen (generaal pardon) / Uitstel van betaling
aan belastingen naar inkomen over
belastingjaar 1940/1941
41-08-09/176
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren, tijdelijk
schrijver
41-08-09/186
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-08-11/027
Afdeling
Entrepot / Fiktief entrepot / Fictieve
Invoerrecht entrepots voor tabak
41-08-11/028
Afdeling
Entrepot / Fiktief entrepot / Opneming
Invoerrecht fictieve entrepots voor tabak
41-08-11/060
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Kostenverdeling gebouw Calandstraat
enst
7b Rotterdam
41-08-11/082
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Wet- en regelgeving /
Toepassing en wijzigingen divers /
Toepassing van artikel 27 van het
Besluit op de Winstbelasting 1940.
41-08-11/110
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Lijsten afgegeven
nummerbewijzen
41-08-11/112
Organisatie Inkomstenbelasting / Uitvoering /
Belastingdi Statistiek / Proefregeling inzake het
enst
verstrekken van statistische gegevens
betreffende inkomstenbeloning
41-08-11/116
1089
Afdeling
Diversen / Personeel van de
Directe
Belastingdienst / Eervol ontslag.
Belastingen
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 12-13 aug.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-08-12/000
Afdeling
Dividend / Wet- en regelgeving /
Directe
Dividendbelasting / Dividendbelasting
Belastingen
41-08-12/001
Afdeling
Accijnzen
41-08-12/065
Afdeling
Tarief / Wet- en regelgeving /
Invoerrecht Vrijdommenbesluit / Toepassing /
Toepassing Vrijdommenbesluit
41-08-12/150
Afdeling
Schrifturen en archiefstukken /
Invoerrecht Vernietiging van archiefstukken sociale
verzekering te Groningen
41-08-12/156
Afdeling
Dubbele belasting (voorkoming van ~) /
Directe
Overeenkomsten en verdragen /
Belastingen Belastingen naar inkomen en
vermogen, voorkoming van dubbele
Omzetbelasting / Uitvoering /
Vrijstellingen / Vrijstelling
Omzetbelasting wegens inkwartiering
werkloze arbeiders
322
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
belasting
41-08-12/182
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-12/203
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opleidingen, cursussen, examens /
Examen voor grenscommies der
Invoerrechten en Accijnzen
41-08-12/204
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Personeel / Beloning van nietenst
ambtelijke deskundigen
41-08-12/205
Organisatie Kadaster en landmeting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Gemeentegrenzen
enst
(wijzigingen, samenvoegingen van ~) /
Wijziging van gemeentegrenzen
41-08-12/212
Organisatie Motorrijtuigen / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Afstelling automobielen
enst
41-08-12/219
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsingen, verplaatsingen.
41-08-13/097
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren,
opheffing detacheringen
41-08-13/130
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-08-13/131
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-08-13/132
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-08-13/133
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-08-13/216
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-08-13/217
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-08-13/218
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-08-13/219
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Openbaar 2016
323
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-08-13/221
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-08-13/222
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-08-13/252
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een rijksklerk,
schrijver
41-08-21/000
1090
Afdeling
Dividend belasting/ Directe Belastingen
Invoerrecht
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 14-15 aug.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-08-14/000
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Tabak / Wet- en regelgeving /
Tabakswet / Uitvoering van de
Tabakswet
41-08-14/009
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Personeel / Beloning van tijdelijke
enst
hulpcommiezen.
41-08-14/012
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
enst
tot schoonhouden
41-08-14/111
Afdeling
Diversen / Diversen en onbekend /
Directe
Afschrijvingen
Belastingen
41-08-14/112
Afdeling
In- en uitvoerrecht / Toepassing /
Invoerrecht Invoer uit Duitsland / Heffingen terzake
ingevoerde Duitse goederen
41-08-14/113
Organisatie Accijnzen / Opheffing kantoren /
Belastingdi Opheffing van het kantoor der Directe
enst
Belastingen en Accijnzen te Asten
41-08-14/114
Organisatie Ontvangkantoren / Sub-ontvangers
Belastingdi
enst
41-08-14/144
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Buitengewoon commies
der Invoerrechten en Accijnzen, buiten
bezwaar van den lande
41-08-14/149
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Aanwijzing van een chef de bureau
41-08-14/152
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ontslagen / Ontslag van de schrijver J.A.
Meinster
324
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-08-14/191
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opheffing verplaatsingen en
detachering / Opheffing van
detachering, verplaatsing van
ambtenaren, chefs de bureau, kassier.
41-08-14/197
Afdeling
Dubbele belasting (voorkoming van ~) /
Directe
Overeenkomsten en verdragen /
Belastingen Duitsland en protectoraat Bohemen en
Moravië (Tsjechië) / Voorkomen van
dubbele belasting directe belasting
m.b.t. Duitse Rijk (Bohemen en
Moravië)
41-08-14/198
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting
Belastingen
41-08-15/003
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Expediteurs, vervoersondernemers e.d.,
Omzetbelasting mbt ~
41-08-15/004
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Uitvoering /
Vrijstellingen / Vrijstelling van
Omzetbelasting voor schoolgeld
41-08-15/032
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Uitkeringen, toelagen en
bezoldigingen, diversen / Verzoek tot
opgaaf van de bezoldiging i.v.m. het
opstellen van de begroting
41-08-15/033
Afdeling
Deviezen / Wet- en regelgeving /
Invoerrecht Deviezenbesluit 1941 / Deviezenbesluit
1941, uitvoerverboden
41-08-15/116
Personeel
Belastingdi
enst
41-08-15/117
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Kantoren/gebouwen (Opheffing van
enst
~) / Opheffing van het kantoor te
Tegelen
41-08-15/119
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Personele Belasting
Belastingen
41-08-15/132
Afdeling
Diversen na 1936 / Visserijwet /
Invoerrecht Uitvoering Visserijwet
41-08-15/134
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Visiteuses
41-08-15/137
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsing van een ontvanger der
Registratie en Domeinen; verplaatsing
van een ontvanger der Registratie en
Domeinen; ontheffing van de
waarneming van kantoren;
waarneming van een kantoor.
41-08-15/138
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging, enz.
Openbaar 2016
325
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Belastingdi
enst
Personeelsbezetting / Aanstelling van
tijdelijke hulpcommiezen.
41-08-15/175
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-08-15/178
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ontheffing van functie / Ontheffing
functie chef de bureau, aflopende
vergoeding.
41-08-15/222
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Landbouwcrisiswet /
Uitvoering Landbouwcrisiswet (1933)
41-08-15/229
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Aanwijzing van een kassier
41-08-15/230
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging, enz.,
aflopende vergoeding.
41-08-15/232
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Chef de bureau
41-08-15/233
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Chef de bureau
41-08-15/234
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Chef de bureau
41-08-15/235
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Kassiers
41-08-15/236
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Chef de bureau en
kassiers.
41-08-15/237
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bevordering / Bevordering tot adjunctcommies.
41-08-15/238
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Toelagen
41-08-15/239
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Toelagen
41-08-15/240
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Toelagen
41-08-15/241
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Toelagen
41-08-15/249
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Landmeter op
arbeidsovereenkomst
326
Openbaar 2016
1091
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-08-15/260
Organisatie Inkomstenbelasting / Uitvoering /
Belastingdi Aangiften / Verzending van de
enst
aangiftebiljetten voor de
Inkomstenbelasting 1941
41-08-19/165
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Buitengewoon commies
der Invoerrechten en Accijnzen, buiten
bezwaar van den lande
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 16-19 aug.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-08-15/026
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-08-15/243
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Cassatie / Beroep in cassatie inzake
Belastingen Personele Belasting
41-08-16/013
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Voorschot op de
bezoldiging
41-08-16/031
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een adjunct-commies
41-08-16/045
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Bijzondere
omstandigheden / Oorlog 1940-45 /
Evacuatie personeel / Ter beschikking
stellen van ambtenaren aan de
Zentralstelle für jüdische
Auswanderung
41-08-18/032
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Brief d.d. 10 juli 1941 inzake
Belastingen toepassing artikel 27 van het Besluit op
de Winstbelasting 1940.
41-08-18/077
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting
Belastingen
41-08-18/102
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Kantoren / Bezetting van het kantoor te
Drachten
41-08-18/113
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Waarnemingen van functies en
kantoren / Waarneming van
grenskantoren.
41-08-18/120
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Cassatie / Beroep in cassatie inzake
Belastingen Personele Belasting
41-08-18/121
Afdeling
Winstbelasting / Uitvoering / Adres /
Directe
Adres inzake Winstbelasting
Belastingen
41-08-18/138
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Verlof /
Verlof tot afwezigheid buiten bezwaar
van den lande.
41-08-18/165
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Openbaar 2016
327
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Belastingdi
enst
Kantoren / Openingstijden van
ontvangkantoren
41-08-18/166
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Rangschikking kantoren
41-08-18/167
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Kantoren / Openingstijden van
ontvangkantoren
41-08-18/168
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Kantoren / Openingstijden van
ontvangkantoren
41-08-18/171
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Tewerkstelling bij het kadaster van
studeerenden aan de Technische
Hogeschool te Delft voor het diploma
van civiellandmeter.
41-08-19/109
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-19/110
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-19/111
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-19/112
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-19/113
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-19/114
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-19/115
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-19/116
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-19/117
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-19/118
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-19/119
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-19/120
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-19/121
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-19/122
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-19/123
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-19/124
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-19/125
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
328
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-08-19/126
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-19/127
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-19/128
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-19/129
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-19/130
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-19/131
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-19/132
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-19/133
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-19/134
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-19/135
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-19/136
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-19/137
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-19/138
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-19/139
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-19/140
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-19/141
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-19/142
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-19/143
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-19/144
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-19/145
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-19/158
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Geneeskundig onderzoek personeel /
Geneeskundig onderzoek voor het
ambt van schrijver, 2e klasse.
41-08-19/175
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
enst
tot schoonhouden voor het gebouw te
Wageningen
41-08-19/200
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Openbaar 2016
329
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Belastingdi
enst
Ambtenaren / Kassiers
41-08-19/203
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging, enz.
41-08-19/207
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Vergunning tot het betreden
van bepaalde gedeelten des loods
41-08-19/215
1092
Personeel
Schade- en Enquête Commissies /
Belastingdi Schade-Enquête Commissie
enst
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 19 aug.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-06-19/---
Afdeling
Oorlog 1940-1945 / Uitvoering /
Directe
Overzicht van Amnestie-aangiften op
Belastingen het gebied van de belastingen en
deviezen van de Directie Utrecht
41-06-19/---
Afdeling
Oorlog 1940-1945 / Uitvoering /
Directe
Overzicht van Amnestie-aangiften op
Belastingen het gebied van de belastingen en
deviezen van de Directie Groningen
41-06-19/---
Afdeling
Oorlog 1940-1945 / Uitvoering /
Directe
Overzicht van Amnestie-aangiften op
Belastingen het gebied van de belastingen en
deviezen van de Directie Zwolle
41-06-19/---
Afdeling
Oorlog 1940-1945 / Uitvoering /
Directe
Overzicht van Amnestie-aangiften op
Belastingen het gebied van de belastingen en
deviezen van de Directie Maastricht
41-06-19/---
Afdeling
Oorlog 1940-1945 / Uitvoering /
Directe
Overzicht van Amnestie-aangiften op
Belastingen het gebied van de belastingen en
deviezen van de Directie 'sHertogenbosch
41-06-19/---
Afdeling
Oorlog 1940-1945 / Uitvoering /
Directe
Overzicht van Amnestie-aangiften op
Belastingen het gebied van de belastingen en
deviezen van de Directie Arnhem
41-06-19/---
Afdeling
Oorlog 1940-1945 / Uitvoering /
Directe
Overzicht van Amnestie-aangiften op
Belastingen het gebied van de belastingen en
deviezen van de Directie Breda
41-06-24/---
Afdeling
Oorlog 1940-1945 / Uitvoering /
Directe
Overzicht van Amnestie-aangiften op
Belastingen het gebied van de belastingen en
deviezen van de Directie Rotterdam
41-08-19/076
Afdeling
Loonbelasting / Wet- en regelgeving /
Directe
Besluit / Aantekeningen ingevolge de
Belastingen artikelen 13 en 14 van het Besluit
Loonbelasting
41-08-19/076
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Aantekeningen ingevolge de artikelen
Belastingen 13 en 14 van het Besluit Loonbelasting
330
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-08-19/216
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Aanslag / Heffing van voorlopige
Belastingen opcenten op de Personele Belasting.
41-08-30/---
1093
Afdeling
Oorlog 1940-1945 / Uitvoering /
Directe
Overzicht van Amnestie-aangiften op
Belastingen het gebied van de belastingen en
deviezen van de Directie Amsterdam
Bevat alle verleende amnesties,1941
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 20-22 aug.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-08-20/139
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Boter, heffing van Omzetbelasting bij
de overdracht van ~
41-08-20/140
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-08-20/141
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-08-20/142
Afdeling
Dubbele belasting (voorkoming van ~) /
Directe
Overeenkomsten en verdragen /
Belastingen België / Vraag inzake het verdrag tussen
Nederland en België ter voorkoming
van dubbele belasting
41-08-20/143
Afdeling
Dubbele belasting (voorkoming van ~) /
Directe
Overeenkomsten en verdragen /
Belastingen Duitsland / Toepassing en uitvoering
verdrag / Brief over voorkoming
dubbele belasting in Duitsland
41-08-20/149
Organisatie Loonbelasting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Medeling over het Besluit
enst
op de Loonbelasting 1940 en het Besluit
op de Vereveningsheffing
41-08-20/202
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Distributiewet 1939 /
Uitvoering van de Distributiewet 1933
41-08-20/204
Afdeling
Accijnzen
41-08-20/214
Afdeling
In- en uitvoerrecht / Toepassing /
Invoerrecht Postpakketten en -zendingen / Zinkwit,
lithopone en andere zinkwitten /
Visitatie van uitgaande postpakketten
41-08-21/157
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Waarnemingen van functies en
kantoren / Waarneming van een
ontvangkantoor
41-08-21/161
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opheffing verplaatsingen en
detachering / Opheffing van
detachering, verplaatsing van
ambtenaren.
Waarborg gouden, zilveren en platina
werken / Uitvoering / Uitvoering van de
Goud - en Zilverbeschikking
Openbaar 2016
1094
331
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-08-21/163
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van surnumerairs
41-08-21/188
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opleidingen, cursussen, examens /
Cursus voor assistenten
41-08-21/189
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opleidingen, cursussen, examens /
Cursus voor controlerende ambtenaren
41-08-21/224
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-08-21/226
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Landmeter op
arbeidsovereenkomst
41-08-22/005
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering / Bericht
Directe
inzake Loonbelasting
Belastingen
41-08-22/037
Afdeling
Oorlog 1940-1945 / Toepassing /
Directe
Bezettingsmacht / Aangifte voor
Belastingen motorrijtuigenbelasting voor rijtuigen
van de Winterhulp
41-08-22/037
Afdeling
Personele belasting / Toepassing /
Directe
Motorrijtuigen / Aangifte voor
Belastingen Motorrijtuigenbelasting voor rijtuigen
van de Winterhulp
41-08-22/041
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Inlevering van koper, tin etc,
Omzetbelasting voor de ~
41-08-22/042
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Uitvoering / Besluit
op de Omzetbelasting, toepassing
artikel 5 van het ~
41-08-22/134
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Detacheringsvergoeding
41-08-22/188
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Suiker / Vrijstellingen / Vrijdom
van accijns voor suiker ten dienste van
voedering van bijen
41-08-22/194
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een tijdelijk schrijver,
2e klasse, schrijver
41-08-22/217
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Suiker / Crisis Suikerheffing
41-08-22/222
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Wet- en regelgeving /
Regeling inzake heffing Omzetbelasting
/ Regeling inzake heffing van de
Omzetbelasting van vlas
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 23 aug.
332
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-08-23/024
Organisatie Douane / Uitvoering en toepassing /
Belastingdi Smokkelen / Maatregelen tegen
enst
smokkelaars
41-08-23/096
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging van een
landmeter van het kadaster
41-08-23/097
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Tijdelijk schrijver
41-08-23/099
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Schrijver
41-08-23/100
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Schrijver
41-08-23/102
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsing van een assistent
41-08-23/105
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een adjunct-commies
der Registratie en Domeinen, belast
met de waarneming van het ambt van
commies
41-08-23/150
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een commies
41-08-23/156
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ontslagen / Ontslag van de tijdelijk
schrijver C. Aartssen
41-08-23/157
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een commies
41-08-23/162
Afdeling
Afgifte in-, uit- en doorvoer
Invoerrecht
41-08-23/163
1095
Personeel
Diversen / Cassatie inzake personele
Belastingdi belasting
enst
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 25-26 aug.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-08-25/015
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Arbeidsbemiddeling
41-08-25/016
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Indienstneming
schrijver
41-08-25/022
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Tabak / Vergunniningen /
Verstrekking van tabakszegels op
postkantoren
41-08-25/036
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Distributiewet 1939 /
Openbaar 2016
333
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Uitvoering van de Distributiewet 1933
41-08-25/059
Afdeling
Inkomstenbelasting / Toepassing / Brief
Directe
inzake Inkomstenbelasting
Belastingen
41-08-25/112
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-25/113
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-25/114
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-25/115
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-25/116
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-25/117
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-25/118
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-25/119
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-25/120
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-25/121
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-25/122
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-25/142
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Verlof /
Buitengewoon verlof
41-08-25/144
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Diversen
pensioen / Toepassing van de
Ongevallenwet 1921
41-08-25/157
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-25/167
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Personele Belasting
Belastingen
41-08-25/170
Afdeling
Diversen / Invoerbelasting / In het vrije
Directe
verkeer brengen van onveraccijnsde
Belastingen sigaretten
41-08-25/172
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-25/186
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Werkzaamstelling
van ontvangers aan een inspectie der
Invoerrechten en Accijnzen
41-08-25/208
Afdeling
In-, uit- en doorvoer / Spoorwegen /
Invoerrecht Het op onregelmatige wijze doen
stoppen van treinen tussen station
Gennep en de Duitse grens door Duitse
beambten.
334
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-08-26/042
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-08-26/042
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Directe
Winstbelasting
Belastingen
41-08-26/083
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Directe
Winstbelasting t.a.v.
Belastingen verzekeringsmaatschappijen en
bedrijfsverenigingen
41-08-26/085
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Levering aan ondernemers,
Omzetbelasting bij ~
41-08-26/086
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Levering aan ondernemers,
Omzetbelasting bij ~
41-08-26/087
Organisatie Inkomstenbelasting / Wet- en
Belastingdi regelgeving / Instructies / Leidraad
enst
Inkomstenbelasting, toelichting en ~
41-08-26/111
Afdeling
Winstbelasting / Uitvoering / Adres /
Directe
Adres inzake Winstbelasting
Belastingen
41-08-26/113
Afdeling
Winstbelasting / Uitvoering / Adres /
Directe
Adres inzake Winstbelasting
Belastingen
41-08-26/120
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-26/174
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-08-26/175
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-08-26/176
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-08-26/186
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-26/187
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-26/188
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-26/189
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-26/190
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-26/191
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-26/192
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
Openbaar 2016
335
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-08-26/193
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-26/194
Organisatie Deviezen / Deviezenverordening 1940 /
Belastingdi Deviezenverkeer
enst
41-08-26/213
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-08-26/214
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Aanwijzing van een dienstgeleider
41-08-26/224
1096
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Verplaatsing van personeel /
enst
Verplaatsing van schrijvers, 2e klasse
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 27-30 aug.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-08-27/016
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
enst
tot schoonhouden van een kantoor te
Amsterdam
41-08-27/100
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Privilegie van de Staat voor
accijnsschuld
41-08-27/102
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-27/109
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bestraffen van ambtenaren / Berisping
van een ambtenaar
41-08-27/128
Afdeling
Entrepot / Entrepots
Invoerrecht
41-08-27/158
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ziekteverzuim van personeel /
Verlenging van ziekteverlof
41-08-27/163
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-08-27/186
Organisatie Comptabiliteit / Wet- en regelgeving /
Belastingdi Instructies / Formulier Comptabiliteit,
enst
no. 93a
41-08-27/201
Personeel
Belastingdi
enst
41-08-28/035
Afdeling
Diverse soorten fraude / Frauderapport
Invoerrecht over de maand juli te Roosendaal
41-08-28/104
Afdeling
Inkomstenbelasting / Wet- en
Directe
regelgeving / Vaststellen van
Belastingen formulieren voor de aangiftebiljetten
van de Inkomstenbelasting
41-08-28/105
Afdeling
Vermogensbelasting / Uitvoering /
Directe
Vaststellen van formulieren voor de
Belastingen aangiftebiljetten van de
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing hulpcommies
336
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Vermogensbelasting
41-08-28/137
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-28/163
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-08-28/186
Organisatie Loonbelasting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Toepassing van het Besluit
enst
op de Loonbelasting 1940 op losse
arbeiders
41-08-28/188
Personeel
Belastingdi
enst
41-08-29/067
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Vergoeding
enst
voor de kosten van schoonhouden en
voor het hebben van kantoor aan huis
41-08-29/087
Afdeling
Accijnzen
41-08-29/157
Organisatie Oorlog 1940-45 / Verklaring van geen
Belastingdi bezwaar voor het metterwoon verlaten
enst
van het Rijk door emigranten
41-08-29/159
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Optreden van ambtenaren
bij de smokkelhandel
41-08-29/173
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Tabak / Uitvoering van artikel
31 van de Tabakswet
41-08-29/177
Afdeling
Statistiek (recht) / Toepassing /
Invoerrecht Goederenvervoer / Scheepvaart /
Bericht inzake internationale
binnenvaart
41-08-29/180
Personeel
Belastingdi
enst
41-08-30/032
Organisatie Douane / Organisatie /
Belastingdi Douanevaartuigen / Vordering van het
enst
recherchevaartuig "De Zeehond"
41-08-30/098
Personeel
Belastingdi
enst
41-08-30/105
Afdeling
Eerste Uitvoeringsbeschikking
Invoerrecht
41-08-30/120
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een ontvanger der
Directe Belastingen, Invoerrechten en
Accijnzen
41-08-30/125
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren,
detachering van een commies te water
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Kaas, Omzetbelasting bij levering van ~
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van adjunct-accountants
bij de Rijksaccountantsdienst
Openbaar 2016
1097
337
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 01 sept.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-09-01/001
Organisatie Belastingdienst / Organisatie / Opbouw
Belastingdi en organisatie / Rangschikking
enst
kantoren
41-09-01/002
Organisatie Belastingen / Toepassing / Subsidies
Belastingdi
enst
41-09-01/003
Organisatie Inkomstenbelasting / Wet- en
Belastingdi regelgeving / Boekwerk / Boekwerken
enst
Loon- en Inkomstenbelasting
41-09-01/072
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Vrijstelling / Vrijstelling van Personele
Belastingen Belasting
41-09-01/072
Afdeling
Personele belasting / Toepassing /
Directe
Adres en bericht / Brief d.d. 12 augustus
Belastingen 1941. Mr. H.J. van Balen, ANWB, inzake
Personele Belasting
41-09-01/107
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsing en verplaatsing van
ambtenaren
41-09-01/108
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Uitkeringen, toelagen en
bezoldigingen, diversen / Vergoeding
van een dienstgeleider
41-09-01/110
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Bijzondere
omstandigheden / Oorlog 1940-45 /
Vergunning tot het betreden van
bepaalde gedeelten van het land
41-09-01/115
Afdeling
Loonbelasting / Wet- en regelgeving /
Directe
Administratieve regelgeving / Inzake
Belastingen werknemersverklaringen
41-09-01/130
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van landmeters van het
kadaster; aanwijzing als hoofd van een
bureau van de ruilverkavelingsdienst
41-09-01/132
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Tijdelijke hulpkrachten,
werkzaam aan het bureau van de
Schade-Enquête Commissie te 'sGravenhage
41-09-01/136
Afdeling
Diversen / Personeel van de
Directe
Belastingdienst / Opheffing
Belastingen radiodistributiecentrum
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1098
1941 02 sept.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-09-02/019
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Tabak / Uitvoering van artikel
17, laatste lid, van de Tabakswet
41-09-02/128
Personeel
Belastingdi
Belastingdienst / Wet- en regelgeving /
Toepassing van artikel 10, 4e lid, van
338
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
enst
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1934
41-09-02/130
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Tijdelijke
hulpcommiezen
41-09-02/133
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van grenscommiezen
41-09-02/137
Afdeling
Inbeslaggenomen en
Invoerrecht verbeurdverklaarde goederen /
Aangehaalde goederen / Aangehaalde
goederen
41-09-02/138
Afdeling
Entrepot / Fiktief entrepot / Uitslag van
Invoerrecht wijn uit fictief entrepot
41-09-02/142
Afdeling
Accijnzen
41-09-02/166
Organisatie Belastingdienst / Organisatie / Opbouw
Belastingdi en organisatie / Instelling van een
enst
bureau van de ruilverkaveling te Breda
41-09-02/172
Personeel
Belastingdi
enst
Zekerheidstelling / Borgtochten
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een commies
41-09-02/183
1099
Afdeling
In-, uit- en doorvoer / Uitvoer van
Accijnzen
goederen bagage militairen
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 03 sept.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-09-03/017
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-09-03/017
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Directe
Winstbelasting, onderschriften d.d. 20
Belastingen mei 1941, A. No. 752 en 18 augustus
1941, A. No. 1205, betreffende
aanslagen in de ~
41-09-03/024
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-09-03/024
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Directe
Winstbelasting, bericht d.d. 1 juli 1941,
Belastingen A. No. 880, inzake ~
41-09-03/025
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-09-03/025
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Directe
Winstbelasting
Belastingen
41-09-03/026
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-09-03/031
Personeel
Belastingdi
Belastingdienst / Organisatie /
Bijwerkzaamheden
Openbaar 2016
339
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
enst
41-09-03/032
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bijwerkzaamheden
41-09-03/033
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Werkzaamheden t.b.v.
gemeenten
41-09-03/057
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-09-03/060
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-03/061
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-03/062
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-03/063
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-03/064
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-03/065
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-03/066
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-03/067
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-03/068
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-03/069
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-03/070
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-03/071
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-03/072
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-03/073
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-03/074
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-03/075
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-03/076
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-03/077
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-03/078
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-03/079
Afdeling
Zekerheidstelling / Borgtochten
340
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Accijnzen
1100
41-09-03/080
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-03/081
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-03/082
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Uitvoering van de Pensioenwet
1922 Stbl. No. 240
41-09-03/082
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
(Vaststelling) pensioensgrondslag /
Pensioengrondslag
41-09-03/112
Organisatie Belastingdienst / Wet- en regelgeving /
Belastingdi Boekwerken en drukwerk /
enst
Boekwerken voorschriften
41-09-03/127
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Kantoren / Ontheffing waarneming van
een kantoor, waarneming van een
kantoor
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 04-05 sept.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-09-04/062
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Pensioensaangelegenheden /
Pensioensaangelegenheden
41-09-04/067
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering / Adres
Directe
inzake Loonbelasting
Belastingen
41-09-04/104
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Landbouwcrisiswet /
Uitvoering Landbouwcrisiswet (1933)
41-09-04/107
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Suiker / Crisis Suikerheffing
41-09-04/109
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-04/110
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-04/130
Afdeling
Inkomstenbelasting / Inkomen uit
Directe
vermogen / Aandelen, dividenden,
Belastingen effekten / Toepassing
Inkomstenbelasting t.a.v. bijschrijving
op afgestempelde aandelen
41-09-04/151
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Aanslag / Heffing van voorlopige
Belastingen opcenten op de hoofdsom der
Personele Belasting over 1941
41-09-05/012
Personeel
Belastingdi
enst
41-09-05/048
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Directe
Winstbelasting
Belastingen
41-09-05/049
Afdeling
Belastingdienst / Organisatie / Diversen
pensioen / Inkoop van diensttijd voor
pensioen
Winstbelasting / Toepassing /
Openbaar 2016
341
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Directe
Winstbelasting
Belastingen
41-09-05/088
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Beloning van de
Rijksbelastingacademie
41-09-05/089
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Kassiers
41-09-05/090
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Kassiers
41-09-05/091
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Kassiers
41-09-05/092
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging, enz.
41-09-05/093
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging, enz
41-09-05/150
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Landmeter op
arbeidsovereenkomst
41-09-05/152
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Kantoren / Bezetting van de inspectie
der Domeinen te Venlo.
41-09-05/154
Organisatie Oorlog 1940-45 / Vijandelijk vermogen;
Belastingdi landverradelijk vermogen;
enst
collaborateurs / Verordening
betreffende vijandelijk vermogen , no.
26/1940
41-09-05/193
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Uitkeringen, toelagen en
bezoldigingen, diversen / Verhoging
van de bezoldiging van een landmeter
op arbeidsovereenkomst.
41-09-05/196
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Waarnemingen van functies en
kantoren / Waarneming van een
ontvangskantoor en inspectie.
41-09-05/198
1101
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Verplaatsing van personeel /
enst
Verplaatsing van ambtenaren
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 06 sept.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-09-06/028
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een ontvanger der
Directe Belastingen, Invoerrechten en
Accijnzen
41-09-06/034
Personeel
Belastingdi
Belastingdienst / Organisatie / Diversen
pensioen / Toepassing van de
342
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
1102
Afdeling
Rubriek en onderwerp
enst
Ongevallenwet 1921
41-09-06/035
Organisatie Rijwielbelasting / Inname van rijwielen
Belastingdi
enst
41-09-06/040
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering / Brief
Directe
inzake Loonbelasting
Belastingen
41-09-06/043
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting inzake uitkeringen aan
Belastingen erfgenamen van ambtenaren
41-09-06/044
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-09-06/045
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-09-06/046
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-09-06/047
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering / Brief
Directe
inzake Loonbelasting
Belastingen
41-09-06/095
Afdeling
Diversen / Personeel van de
Directe
Belastingdienst / Benoeming van een
Belastingen Ontvanger der Directe Belastingen,
Invoerrechten en Accijnzen.
41-09-06/096
Afdeling
Diversen / Personeel van de
Directe
Belastingdienst / Opheffing
Belastingen detachering. Verplaatsing van
ambtenaren.
41-09-06/097
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Detachering van tekenaar A. Valk bij de
Cultuurtechnische Dienst te Utrecht.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 08-10 sept.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-09-08/003
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Personele Belasting
Belastingen
41-09-08/155
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Inhouding van bezoldiging / Opheffing
van de inhouding op bezoldiging
41-09-08/161
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Kassiers
41-09-08/183
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-08/201
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Openbaar 2016
343
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Belastingdi
enst
Verplaatsing van personeel /
Detachering van een ambtenaar.
41-09-09/001
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Fabrikant van afrasteringspalen,
Omzetbelasting inzake een ~
41-09-09/032
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting inzake uitkeringen aan
Belastingen erfgenamen van ambtenaren
41-09-09/034
Afdeling
Dividend / Wet- en regelgeving /
Directe
Dividendbelasting / Besluit op de
Belastingen Dividendbelasting
41-09-09/035
Afdeling
Commissarissenbelasting 1941 /
Directe
Commissarissenbelasting
Belastingen
41-09-09/036
Afdeling
Vereveningsheffing / Toepassing /
Directe
Vereveningsheffing
Belastingen
41-09-09/056
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering / Bericht
Directe
inzake Loonbelasting
Belastingen
41-09-09/119
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Uitkeringen, toelagen en
bezoldigingen, diversen / Vergoeding
van overwerk
41-09-09/120
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-09-09/126
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren
41-09-09/128
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-09-09/146
Afdeling
In-, uit- en doorvoer / Invoer van
Invoerrecht verschillende producten / Invoer van
buitenboordmotoren
41-09-09/151
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren
41-09-09/157
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Optreden van een
ambtenaar.
41-09-09/160
Afdeling
Diversen / Diversen en onbekend /
Directe
Boekwerk Directe Belastingen Diversen
Belastingen
41-09-09/166
Afdeling
Inlichtingen (verstrekken ~ betreffende
Directe
inkomen en vermogen) / Verstrekken
Belastingen van inlichtingen inzake het inkomen
van inwoners van Haaksbergen
41-09-10/001
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging, enz
344
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-09-10/006
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Tabak / Veroordeling op grond
van artikel 62 en 63 van de Tabakswet
41-09-10/058
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging, enz., chef de
bureau
41-09-10/059
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-09-10/085
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Wet- en regelgeving /
Regeling inzake heffing Omzetbelasting
/ Regeling inzake heffing van de
Omzetbelasting van enige producten
van landbouwers en veehouders
41-09-10/090
Afdeling
Eenvoudige afdoening van gevallen van
Invoerrecht poging tot uitvoer in strijd met de
gewijzigde Wet van 3 augustus 1914
41-09-10/124
Organisatie Vermogensbelasting / Instructies /
Belastingdi Besluit betreffende de
enst
Vermogensbelasting en de
Verdedigingsbelasting
41-09-10/152
1103
Personeel
Diversen / Werktijden
Belastingdi
enst
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 11-12 sept.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-09-11/001
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Brief d.d. 18 augustus 1941
Belastingen betreffende de toepassing van artikel
27 van het Besluit op de
Winstbelasting.
41-09-11/002
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-09-11/003
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-09-11/032
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bijwerkzaamheden
41-09-11/051
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-11/052
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-11/053
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-11/054
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-11/055
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-11/056
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
Openbaar 2016
345
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-09-11/057
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-11/058
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-11/059
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-11/060
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-11/061
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-11/153
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-09-11/155
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een commies
41-09-11/156
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Sectiechefs
41-09-11/157
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren
41-09-11/168
Afdeling
Diversen na 1936 / Verschillende
Invoerrecht instructies / Instructie Vee- en
Vleeschmonopolie ( uitvoer )
41-09-11/169
Afdeling
Diversen na 1936 / Verschillende
Invoerrecht instructies / Instructie Vee- en
Vleeschmonopolie ( invoer )
41-09-11/174
Personeel
Belastingdi
enst
41-09-11/176
Organisatie Kadaster en landmeting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Gemeentegrenzen
enst
(wijzigingen, samenvoegingen van ~) /
Overeenstemming van gegevens uit het
Duitse en Nederlandse kadaster
betreffende de grens langs de Aa
41-09-11/177
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Kantoren/gebouwen (Opheffing van
enst
~) / Opheffing van een
ontvangstkantoor
41-09-11/178
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Aanslagen / Afdragen van ingehouden
Belastingen Loonbelasting en betalen van
aanslagen Loonbelasting,
commissarissenbelasting en
vereveningsheffing
41-09-12/019
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-09-12/038
Afdeling
Directe
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Werkzaamstelling
van een ontvanger der Directe
Belastingen.
346
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-09-12/039
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-09-12/041
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-09-12/055
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-12/056
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-12/057
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-12/058
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-12/059
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-12/060
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-12/061
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-12/062
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-12/063
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-12/064
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-12/065
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-12/095
Afdeling
Economisch sanctiebesluit 1941
Invoerrecht
41-09-12/099
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een schrijver, 2e klasse,
in tijdelijke dienst.
41-09-12/110
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-12/111
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Landbouwcrisiswet /
Uitvoering Landbouwcrisiswet (1933)
41-09-12/115
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Kantoren/gebouwen (Opheffing van
enst
~) / Opheffing en instelling van
kantoren
41-09-12/133
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsing en verplaatsing
commiezen.
41-09-12/135
Personeel
Belastingdi
Belastingdienst / Organisatie /
Pensioensaangelegenheden /
Openbaar 2016
347
Verbaalkenmerk
1104
Afdeling
Rubriek en onderwerp
enst
Pensioensaangelegenheden
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 13-15 sept.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-09-13/021
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-09-13/022
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opleidingen, cursussen, examens /
Examen voor schrijvers
41-09-13/023
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opleidingen, cursussen, examens /
Examen voor schrijvers
41-09-13/064
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren
41-09-13/067
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Aanwijzing van een dienstgeleider,
verplaatsing van een assistent
41-09-13/068
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bevordering / Bevordering tot assistent.
41-09-13/071
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-15/079
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Directe
Winstbelasting
Belastingen
41-09-15/080
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Directe
Winstbelasting
Belastingen
41-09-15/141
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Korting
41-09-15/142
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Toelagen als
plaatsvervangend hoofd
41-09-15/143
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-09-15/144
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-09-15/147
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een schrijver, 2e
klasse
41-09-15/148
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Personeel / Bezetting van het kantoor
enst
der Directe Belastingen te Venray
348
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-09-15/157
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Accountantonderzoek /
Accountantsonderzoek
41-09-15/158
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Accountantonderzoek /
Accountantsonderzoek
41-09-15/170
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Controle inkomsten
gepensioneerden, op wachtgeld
gestelde militairen en op nonactiviteiten gestelde burgerlijke
Rijksambtenaren
41-09-15/174
1105
Afdeling
Douane / Smokkel / Maatregelen tegen
Invoerrecht smokkel en sluikhandel / Bestrijding
van de uitvoer-smokkellijn in graan
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 16-17 sept.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-09-16/002
Organisatie Hypotheek (-kantoren en -registers) /
Belastingdi Hypothecaire en kadastrale
enst
boekhouding (registers) / Vernieuwing
van het register Hypotheken no. 69a
41-09-16/055
Afdeling
Accijnzen
Waarborg gouden, zilveren en platina
werken / Uitvoering / Uitvoering van de
Goud - en Zilverbeschikking
41-09-16/092
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging, enz.
41-09-16/093
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Tijdelijk vervulling
functie van kassier.
41-09-16/121
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-09-16/123
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-09-16/124
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-09-16/125
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-09-16/127
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-09-16/153
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bevordering / Bevordering tot
hoofdcommies.
41-09-16/155
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-09-16/157
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Openbaar 2016
349
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Belastingdi
enst
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming tot meetarbeider van het
kadaster.
41-09-16/166
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging
41-09-16/209
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-09-16/210
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-09-17/020
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-09-17/110
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing accountant; aanwijzing
hoofd van het bureau
41-09-17/122
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-17/129
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-09-17/155
Organisatie Rijwielbelasting / Rijwielen
Belastingdi
enst
41-09-17/156
Organisatie Rijwielbelasting / Rijwielen
Belastingdi
enst
41-09-17/160
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Ontheffing van een
detachering, verplaatsing van
commiezen.
41-09-17/163
1106
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Uitkeringen, toelagen en
enst
bezoldigingen, diversen / Vergoeding
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 18-19 sept.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-09-18/084
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Kassiers
41-09-18/116
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-18/130
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Directe
Winstbelasting
Belastingen
41-09-18/131
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-18/132
Afdeling
Zekerheidstelling / Borgtochten
350
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Accijnzen
41-09-18/133
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-18/134
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-18/135
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-18/136
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-18/137
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Alcohol / Gedistilleerd en
houtgeest / Teruggaaf en vrijstelling /
Vrijdom van accijns voor gedistilleerd
41-09-18/162
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opheffing verplaatsingen en
detachering / Opheffing van
detachering, verplaatsing van
commiezen.
41-09-18/166
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Waarnemingen van functies en
kantoren / Waarneming van een
ontvangkantoor.
41-09-18/170
Afdeling
Douane / Grensbewaking en -controle /
Invoerrecht Grensbewaking
41-09-18/176
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren
41-09-18/178
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren
41-09-18/181
Organisatie Oorlog 1940-45 / Oorlogsschade en
Belastingdi wederopbouw / Het bouwen van een
enst
noodcafé te Putte
41-09-19/001
Afdeling
Accijnzen
41-09-19/109
Afdeling
Douane / Wet- en regelgeving /
Invoerrecht Wapenverordening
41-09-19/110
Afdeling
Accijnzen
41-09-19/114
Organisatie Motorrijtuigen / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Gebruik van
enst
motorrijtuigen voor de dienst
41-09-19/145
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Landbouwcrisiswet /
Uitvoering Landbouwcrisiswet (1933)
41-09-19/146
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Landbouwcrisiswet /
Uitvoering Landbouwcrisiswet (1933)
41-09-19/171
Personeel
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Schroot, heffing Omzetbelasting m.b.t.
~
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Reparaties, heffing Omzetbelasting
m.b.t. uitvoeren van ~
Belastingdienst / Organisatie /
Openbaar 2016
351
Verbaalkenmerk
41-09-19/176
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Belastingdi
enst
Ontheffing van functie / Ontheffing
functie kassier, aanwijzing van een
kassier en van een chef de bureau.
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Landbouwcrisiswet /
Uitvoering Landbouwcrisiswet (1933)
41-09-19/182
1107
Afdeling
In-, uit- en doorvoer / Uitvoer van
Invoerrecht verschillende zaken / Toezicht op de
uitvoer van groenten, fruit en
aardappelen
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 20-23 sept.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-09-20/048
Afdeling
Deviezen / Wet- en regelgeving /
Invoerrecht Deviezenbesluit 1941 / Deviezenbesluit
(1941)
41-09-20/049
Organisatie Deviezen / Deviezenverordening 1940 /
Belastingdi Deviezenbesluit 1941
enst
41-09-20/051
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Wet- en regelgeving /
Toepassing van artikel 10, 4e lid, van
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1934
41-09-20/086
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Intrekking van een
verplaatsing; verplaatsing van een
ontvanger der Registratie en
Domeinen.
41-09-20/087
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Detachering
41-09-20/095
Organisatie Douane / Uitvoering en toepassing /
Belastingdi Smokkelen / Maatregelen tegen de
enst
smokkelhandel
41-09-20/096
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Belastinggebouw (Aangaande ~) /
enst
Uitvoer van producten
41-09-22/023
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Personeel / Beloning van werkvrouwen.
enst
41-09-22/028
Organisatie Belastingen / Uitvoering / Beschikking
Belastingdi wijziging regeling betreffende toelagen
enst
voor diverse functies
41-09-22/125
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Kassiers
41-09-22/137
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Geneeskundig onderzoek personeel /
Geneeskundig onderzoek voor
aanstelling tot schrijver
41-09-22/147
Afdeling
Accijnzen
Waarborg gouden, zilveren en platina
werken / Wet- en regelgeving / Gouden zilverbeschikking
352
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-09-22/147
Afdeling
Accijnzen
Waarborg gouden, zilveren en platina
werken / Uitvoering / Goud- en
Zilverbeschikking
41-09-22/150
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Alcohol / Wijn (en andere
gegiste vruchtendranken) / Aflevering
vruchtenwijn op fust
41-09-22/154
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-22/155
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-22/156
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-22/157
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-22/158
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-22/159
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-22/160
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-22/161
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-22/162
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-22/163
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-22/164
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-22/165
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-22/166
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-22/167
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-22/172
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Stationnementen (Overige zaken
enst
betreffende ~) / Stationnement,
personeelsbezetting van het ~ te
Helden
41-09-22/173
Organisatie Omzetbelasting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Boeking en betalingen van
enst
Loon- en Omzetbelasting
41-09-22/174
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Landmeter op
arbeidsovereenkomst
41-09-22/177
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een ontvanger;
waarneming van kantoren; detachering
van een ontvanger.
41-09-22/179
Afdeling
In-, uit- en doorvoer / Scheepvaart /
Openbaar 2016
353
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Invoerrecht Rijnvaart / Beschikking herstel Rijn- en
binnenvaartvloot
41-09-23/136
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Directe
Winstbelasting
Belastingen
41-09-23/142
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Stationnementen (Vaststelling sterkte,
instelling en opheffing) / Vaststelling
sterkte stationnement en verplaatsen
van ambtenaren en opheffing van
detachering
41-09-23/188
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger der
Directe Belastingen, Registratie en
Domeinen
41-09-23/230
1108
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Kantoren / Opheffing en instelling van
enst
kantoren
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 24-25 sept.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-09-24/122
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-24/123
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-24/168
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-24/172
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging
41-09-24/174
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Visiteuses
41-09-24/177
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging
41-09-24/179
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Geneeskundig onderzoek personeel /
Geneeskundig onderzoek voor
aanstelling tot schrijver
41-09-24/180
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging
41-09-24/181
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Personeel, in dienst
genomen door tussenkomst van de
afdeling
Overheidspersoneelvoorziening van het
Departement van Binnenlandse Zaken
41-09-24/184
Afdeling
Directe
Loonbelasting / Toepassing /
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
354
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-09-24/217
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-09-24/226
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Bijzondere
omstandigheden / Oorlog 1940-45 /
Overwerk oorlogsschade
41-09-25/087
Afdeling
In-, uit- en doorvoer / Invoer van
Invoerrecht verschillende producten / Aangifte van
in te voeren goederen
41-09-25/089
Afdeling
In- en uitvoerrecht / Vrijstellingen /
Invoerrecht Vrijdom van invoerrecht voor
kookpuntenbenzine
41-09-25/128
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-09-25/144
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-25/145
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-25/152
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging
41-09-25/158
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Kassiers
41-09-25/159
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Intrekking en uitstel
verplaatsing, verplaatsing assistent.
41-09-25/180
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Suiker / Bierbrouwerijen,
gebruik van suiker in ~
41-09-25/186
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren
41-09-25/191
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een adjunct-commies,
chef de bureau
41-09-25/192
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging
41-09-25/194
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Alcohol / Bier / Bierwet en
-besluit / Wijziging van de Bierwet 1917
Staatsblad 190
41-09-25/199
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Cassatie / Beroep in cassatie inzake
Belastingen Personele Belasting
41-09-25/207
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Alcohol / Bier / Bierwet en
-besluit / Afwijking van het Bierbesluit
Staatsblad 280
41-09-25/208
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Openbaar 2016
355
Verbaalkenmerk
1109
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Belastingdi Ontslagen / Ontslag van een assistent
enst
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 26-29 sept.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-09-26/001
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Scheepvaart / Zeeschepen.
Omzetbelasting
41-09-26/009
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
enst
tot schoonhouden van
kantoorgebouwen
41-09-26/106
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
enst
tot schoonhouden
41-09-26/116
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Voorschot op de
bezoldiging
41-09-26/117
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Voorschot op de
bezoldiging
41-09-26/155
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-26/156
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-26/157
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-26/158
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-26/159
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-26/160
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-26/161
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-26/162
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-26/163
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-09-27/051
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Distributiewet 1939 /
Uitvoering van de Distributiewet 1933
41-09-27/106
Afdeling
Dubbele belasting (voorkoming van ~) /
Directe
Overeenkomsten en verdragen /
Belastingen Duitsland / Toepassing en uitvoering
verdrag / Voorkomen van dubbele
belasting t.a.v. in Duitsland gevestigde
ondernemingen
41-09-27/115
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ontvangers
356
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-09-27/118
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Aanwijzing van een standplaats,
aflopende vergoeding
41-09-27/120
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsing en verplaatsing
commiezen.
41-09-27/129
Organisatie Omzetbelasting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Toepassing van het Besluit
enst
op de Omzetbelasting, Loonbelasting
1940, vereveningsheffing 1941 B
41-09-27/130
Afdeling
Accijnzen
41-09-27/132
Afdeling
Douane / Smokkel / Maatregelen tegen
Invoerrecht smokkel en sluikhandel / Maatregelen
tegen smokkel en sluikhandel
41-09-27/133
Afdeling
Douane / Smokkel / Maatregelen tegen
Invoerrecht smokkel en sluikhandel / Maatregelen
tegen smokkel en sluithandel
41-09-29/047
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-09-29/075
Personeel
Belastingdi
enst
41-09-29/093
Afdeling
Zekerheidstelling / Zekerheidsstelling
Invoerrecht
41-09-29/107
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Visiteuses
41-09-29/108
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Opheffing van beslag. No.
RB. 224605, 29 september 1941.
41-09-29/109
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Voorschot op de
bezoldiging
Zekerheidstelling / Borgtochten
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ontvangers
41-09-29/110
1110
Afdeling
Vereveningsheffing / Toepassing /
Directe
Vereveningsheffing
Belastingen
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 30 sept.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-09-30/002
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Verkoopprijs van aan accijns
onderworpen goederen.
Omzetbelasting
41-09-30/003
Afdeling
Inkomstenbelasting / Inkomen uit
Directe
vermogen / Inkomsten- en
Belastingen Vermogensbelasting
Openbaar 2016
357
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-09-30/005
Afdeling
Loonbelasting / Sociale voorzieningen /
Directe
Overlijdens- en
Belastingen nabestaandenregelingen / Inkomstenen Loonbelasting m.b.t.
levensverzekering
41-09-30/009
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Intrekking van een
detachering, verplaatsing van een
commies der Directe Belastingen,
Invoerrechten en Accijnzen
41-09-30/015
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Beëdiging van een klerk
41-09-30/016
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Aanwijzing van een kassier
41-09-30/02a
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Erkenning van periodieke
verhooging van wedde.
41-09-30/037
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een adjunctaccountant
41-09-30/064
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Tabak / Vergunniningen /
Intrekking van nummers op zegels voor
tabakaccijns
41-09-30/089
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Stationnementen (Indeling van ~) /
enst
Indeling en personeelsbezetting van
stationnementen
41-09-30/125
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Korting
41-09-30/137
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming tot meetarbeider van het
kadaster.
41-09-30/138
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger der
Directe Belastingen, Registratie en
Domeinen
41-09-30/139
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger der
Directe Belastingen
41-09-30/147
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opheffing verplaatsingen en
detachering / Opheffing van
detachering, verplaatsing van een
358
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
assistent.
41-09-30/161
Organisatie Belastingen / Toepassing / Verkoop op
Belastingdi grond van op de belastingwetgeving
enst
aangehaalde en onder de
distributieregeling vallende goederen
41-09-30/162
1111
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Bestraffen van ambtenaren /
enst
Bestraffing van een ambtenaar
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 01 okt.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-10-01/000
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting. Pensioenfonds.
Belastingen Levensverzekeringen
41-10-01/006
Organisatie Deviezen / Deviezenverordening 1940 /
Belastingdi Deviezenbesluit 1941
enst
41-10-01/046
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-10-01/047
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-10-01/139
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren
41-10-01/140
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
(Vaststelling) pensioensgrondslag /
Pensioengrondslag
41-10-01/143
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Pensioensaangelegenheden /
Pensioensaangelegenheden
41-10-01/155
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Beheer van een controle der
belasting
41-10-01/167
Afdeling
Personele belasting / Wet- en
Directe
regelgeving / Onderschrift d.d. 20
Belastingen september 1941, no 629 D.B.,
betreffende Personele Belasting.
41-10-01/173
Afdeling
Dividend / Wet- en regelgeving /
Directe
Dividendbeperking /
Belastingen Dividendbeperking
41-10-01/175
Afdeling
Diversen / Personeel van de
Directe
Belastingdienst / Opheffing en
Belastingen instelling van kantoren
41-10-01/176
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Kantoren / Opheffing en instelling van
kantoren
41-10-01/178
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opleidingen, cursussen, examens /
Examen voor ontvanger der Directe
Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen
Openbaar 2016
359
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-10-01/180
Afdeling
Douane / Grenswachten / Terrein (linie)
Invoerrecht van toezicht / Grensoverschrijding
Nederland-België in en uit bezet
Nederlands gebied
41-10-01/181
Organisatie Grondbelasting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Kohieren voor Grond-,
enst
Personele-, Inkomsten- en
Vermogensbelasting
41-10-01/189
1112
Personeel
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
Belastingdi ontslag / Eervol ontslag
enst
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 02 okt.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-10-02/122
Afdeling
Douane / Smokkel / Motorrijtuigen /
Invoerrecht Frauduleuze invoer van motorrijtuigen
41-10-02/124
Organisatie Loonbelasting / Organisatie /
Belastingdi Hulpmiddelen / Materiaal
enst
Loonbelasting
41-10-02/157
Organisatie Belastingen / Uitvoering / Boekwerk
Belastingdi Directe Belastingen
enst
41-10-02/169
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Kantoren/gebouwen (Opheffing van
enst
~) / Opheffing van belastingkantoren te
Akkrum en Terschelling
41-10-02/170
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Kantoren/gebouwen (Opheffing van
enst
~) / Opheffing van een belastingkantoor
te Dongen
41-10-02/171
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Kantoren/gebouwen (Opheffing van
enst
~) / Opheffing van een belastingkantoor
te Kortgene
41-10-02/172
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Kantoren/gebouwen (Opheffing van
enst
~) / Opheffing van het belastingkantoor
te Gieten
41-10-02/180
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Toezicht in
beetwortelsuikerfabrieken
41-10-02/181
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Toezicht in
beetwortelsuikerfabrieken
41-10-02/182
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger der
Directe Belastingen
41-10-02/183
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger der
360
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Directe Belastingen
41-10-02/199
1113
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Personeelsbezetting / Aanstelling van
enst
tijdelijke hulpcommiezen.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 03-07 okt.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-10-03/002
Afdeling
Vereveningsheffing / Toepassing /
Directe
Vereveningsheffing
Belastingen
41-10-03/005
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Leveringen aan publiekrechtelijke
lichamen, Omzetbelasting m.b.t. ~
41-10-03/050
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Werkzaamstelling
van een ontvanger aan een inspectie
der Invoerrechten en Accijnzen.
41-10-03/052
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Verzoek om benoeming tot
schrijver, 2e klasse.
41-10-03/056
Organisatie Comptabiliteit / Wet- en regelgeving /
Belastingdi Krediet / "
enst
41-10-03/149
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Landbouwcrisiswet /
Uitvoering Landbouwcrisiswet (1933)
41-10-03/159
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Kassiers
41-10-03/160
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Chef de bureau
41-10-03/161
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Toelage als chef de
bureau
41-10-03/163
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Buitengewoon
commiezen der Invoerrechten en
Accijnzen, buiten bezwaar van den
lande, t.a.v. te waarmerken door de
heer Seer-Geraedts.
41-10-03/164
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Buitengewoon
commiezen der Invoerrechten en
Accijnzen, buiten bezwaar van den
lande.
41-10-03/165
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Buitengewoon
commiezen der Invoerrechten en
Accijnzen, buiten bezwaar van den
lande.
Openbaar 2016
361
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-10-03/169
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Wijziging diensttijd;
vaststelling bezoldiging.
41-10-03/172
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Chef de bureau
41-10-03/179
Organisatie Kadaster en landmeting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Gemeentegrenzen
enst
(wijzigingen, samenvoegingen van ~) /
Wijziging van de grens tussen de
gemeenten Maassluis en Maasland
41-10-03/206
Organisatie Belastingdienst / Wet- en regelgeving /
Belastingdi Beschikking wijziging toelagen
enst
41-10-03/207
Personeel
Belastingdi
enst
41-10-03/211
Afdeling
Dividend / Wet- en regelgeving /
Directe
Dividendbeperking /
Belastingen Dividendbeperking
41-10-04/041
Afdeling
In-, uit- en doorvoer / Uitvoer van
Invoerrecht verschillende zaken / Uitvoer van op
rijwielen gemonteerde banden
41-10-04/042
Afdeling
Schrifturen en archiefstukken /
Invoerrecht Verificatie van schrifturen
41-10-04/119
Personeel
Belastingdi
enst
41-10-04/136
Organisatie Grondbelasting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Opmaken van de kohieren
enst
der Grondbelasting
41-10-04/149
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Inspecties / Aanmerken door inspecties
enst
gevoerde telefoongesprekken als
regeringsgesprekken
41-10-06/124
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Kantoren/gebouwen (Opheffing van
enst
~) / Opheffing en instelling van
kantoren
41-10-06/132
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging
41-10-07/018
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Aanwijzing van een kassier
41-10-07/021
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Visiteuses
41-10-07/023
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Pensioensaangelegenheden /
Pensioensaangelegenheden
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een ambtenaar
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Aanwijzing van een chef de bureau
362
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-10-07/024
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-10-07/094
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een surnumerair van de
Waarborg en de Belastingen voor de
gouden en zilveren werken.
41-10-07/111
Afdeling
Personeel (o.a. diplomaten) /
Invoerrecht Buitenlandse consulaire
vertegenwoordigingen
41-10-07/112
Afdeling
Personeel (o.a. diplomaten) /
Invoerrecht Buitenlandse consulaire
vertegenwoordigingen
41-10-07/114
Afdeling
Personeel (o.a. diplomaten) /
Invoerrecht Buitenlandse consulaire
vertegenwoordigingen
41-10-07/130
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Toezicht in
beetwortelsuikerfabrieken
41-10-07/131
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsings van een grenscommies
41-10-07/132
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Toezicht in
beetwortelsuikerfabrieken
41-10-07/147
1114
Organisatie Invoerrechten en accijnzen / Opgave
Belastingdi van aanwezige vuurwapens bij diverse
enst
inspectiediensten der Invoerrechten en
Accijnzen
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 08 okt.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-10-08/011
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-10-08/037
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming in vaste dienst van een
tijdelijk adjunct-accountant, Willem
Hendriks te Amsterdam.
41-10-08/175
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-10-08/179
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
enst
tot schoonhouden van
kantoorgebouwen
41-10-08/180
Organisatie Statistiek (recht) / Wet- en regelgeving /
Belastingdi Proefregeling inzake het verstrekken
enst
van statistische gegevens
Openbaar 2016
363
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-10-08/183
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-10-08/184
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-10-08/185
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-10-08/186
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-10-08/187
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-10-08/188
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-10-08/189
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-10-08/190
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-10-08/191
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-10-08/192
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-10-08/193
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-10-08/194
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-10-08/195
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-10-08/196
Afdeling
Directe
Loonbelasting / Toepassing /
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
364
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-10-08/197
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-10-08/212
Organisatie Oorlog 1940-45 / Geldmaatregelen;
Belastingdi ongeldigverklaring bankbiljetten /
enst
Geblokkeerde markenbelasting
41-10-08/223
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Brandstof- en elektriciteitsverbruik
enst
41-10-08/227
Organisatie Oorlog 1940-45 / Samenstelling van de
Belastingdi "Abteilung Finanzen des
enst
Generalkommissars für Finanz und
Wirtschaft"
41-10-08/233
1115
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Verplaatsing van personeel /
enst
Verplaatsing van een assistent
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 09-10 okt.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-10-09/033
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-09/034
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-09/035
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-09/036
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-09/037
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-09/038
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-09/039
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-09/040
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-09/041
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-09/042
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-09/043
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-09/044
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-09/045
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-09/046
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
Openbaar 2016
365
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-10-09/047
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-09/048
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-09/049
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-09/050
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-09/051
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opheffing verplaatsingen en
detachering / Opheffing van
detachering, verplaatsing van adjunctaccountants.
41-10-09/055
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Kantoren/gebouwen (Opheffing van
enst
~) / Opheffing van een ontvangkantoor
41-10-09/091
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-10-09/093
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Cassatie / Beroep in cassatie inzake
Belastingen Personele Belasting
41-10-09/127
Afdeling
Accijnzen
41-10-09/136
Afdeling
In-, uit- en doorvoer / Uitvoer van
Invoerrecht verschillende zaken / Toezicht op de
uitvoer van groenten, fruit en
aardappelen
41-10-09/137
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Schrijver
41-10-09/144
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Aanwijzing van een hoofd van het
bureau van de landmeetkundige dienst
te 's- Gravenhage
41-10-10/001
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging
41-10-10/054
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
enst
tot schoonhouden voor het kantoor te
Den Helder
41-10-10/058
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Toezicht in
beetwortelsuikerfabrieken
41-10-10/090
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een ontvanger der
Directe Belastingen, Invoerrechten en
Accijnzen
Accijns / Tabak / Verlenging van de
mechanisatiewet sigarenindustrie
366
Openbaar 2016
1116
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-10-10/091
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ontvangers der
Registratie en Domeinen
41-10-10/121
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-10/139
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren
41-10-10/140
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren
41-10-10/146
Organisatie Kadaster en landmeting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Gemeentegrenzen
enst
(wijzigingen, samenvoegingen van ~) /
Verzending van kadasterkaarten van de
grens bij de Aa
41-10-10/153
Personeel
Belastingdi
enst
41-10-10/160
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting. vdD./ EvdP.
Belastingen
41-10-11/076
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Vaststellen van
bezoldiging
Belastingdienst / Bijzondere
omstandigheden / Oorlog 1940-45 /
Aanvraag nieuwe verblijfsvergunning
voor de Zuid-Hollandse eilanden
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 11-13 okt.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-10-11/011
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Beloning van een schrijver
41-10-11/029
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Geneeskundig onderzoek personeel /
Geneeskundig onderzoek voor
aanstelling tot schrijver
41-10-11/055
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-10-11/056
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-10-11/057
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-10-11/060
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
Openbaar 2016
1117
367
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-10-11/062
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-10-11/073
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een ontvanger der
Directe Belastingen, Registratie en
Domeinen
41-10-11/074
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ontvangers der
Registratie en Domeinen
41-10-11/075
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een ontvanger der
Registratie en Domeinen, waarneming
van een inspectie, waarneming van een
ontvangkantoor
41-10-13/155
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Uitkeringen, toelagen en
bezoldigingen, diversen /
Kassierstoelage.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 14 okt.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-10-14/136
Organisatie Grondbelasting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Opmaken van de kohieren
enst
der Grondbelasting
41-10-14/157
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Visiteuses
41-10-14/166
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger der
Registratie en Domeinen
41-10-14/178
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Aanzuivering boekingstijdvak 1939/40
Belastingen Grond- en Personele Belasting
41-10-14/187
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-14/190
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-14/191
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-14/192
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-14/194
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-14/195
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
368
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-10-14/196
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-14/197
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-14/198
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-14/199
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-14/200
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-14/201
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-14/202
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-14/203
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-14/204
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-14/205
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-14/206
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-14/207
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-14/208
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-14/209
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-14/210
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-14/211
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-14/212
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-14/213
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-14/221
Afdeling
Vereveningsheffing / Toepassing /
Directe
Vereveningsbelasting
Belastingen
41-10-14/225
Personeel
Belastingdi
enst
41-10-14/235
1118
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Personeel / Vaststelling van een
enst
aanvangsdatum voor het stoken van
een verwarming op kantoren
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 15-16 okt.
Openbaar 2016
369
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-10-15/093
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging van een
ontvanger der Registratie en Domeinen
41-10-15/101
Organisatie Hypotheek (-kantoren en -registers) /
Belastingdi Hypothecaire en kadastrale
enst
boekhouding (registers) / Vernieuwing
van het register Hypotheken no. 69a
41-10-15/126
Organisatie Domeinen / Kantoren van de Directe
Belastingdi Belastingen, Registratie en Domeinen
enst
41-10-15/128
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Visiteuses
41-10-15/134
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bestraffen van ambtenaren /
Bestraffing van een ambtenaar
41-10-15/139
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-10-15/146
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-15/147
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-15/211
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-16/081
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Stationnementen (Overige zaken
enst
betreffende ~) / Stationnementen,
werkwijze ~
41-10-16/145
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een tijdelijk schrijver,
2e klasse.
41-10-16/147
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Geneeskundig onderzoek personeel /
Geneeskundig onderzoek voor
aanstelling tot schrijver
41-10-16/149
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging, enz.
41-10-16/150
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging
41-10-16/151
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-10-16/152
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Inhouding van bezoldiging / Inhouding
op bezoldiging
41-10-16/220
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een rijksklerk,
370
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
detachering, schrijvers
41-10-16/221
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een rijksklerk
41-10-16/223
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Inhouding van bezoldiging / Inhouding
op bezoldiging wegens ziekte
41-10-16/224
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een tijdelijk schrijver,
2e klasse.
41-10-16/225
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Aanwijzing van een chef de bureau
41-10-16/233
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Inhouding van bezoldiging / Inhouding
wegens schorsing
41-10-16/239
Organisatie Belastingdienst / Organisatie / Opbouw
Belastingdi en organisatie / Openingstijden van
enst
ontvangkantoren
41-10-16/245
1119
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Verplaatsing van personeel /
enst
Verplaatsing van ambtenaren.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 17-18 okt.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-10-17/001
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Melk
41-10-17/126
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Alcohol / Gedistilleerd en
houtgeest / Brief inzake heffing van
invoerbelasting van gedistilleerd bij
export naar Duitsland
41-10-17/189
Organisatie Statistiek (recht) / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Statistiek
enst
dividendbelasting
41-10-17/190
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering / Adressen
Directe
inzake toepassing van de Loonbelasting
Belastingen
41-10-17/228
Afdeling
In- en uitvoerrecht / Toepassing /
Invoerrecht Invoer uit Duitsland / Invoer van
Italiaanse pijpen als Duitse goederen
41-10-18/110
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Belastinggebouw (Aangaande ~) /
enst
Toepassing van belastingwetten op
aannemers van
schoonmaakwerkzaamheden in
belastinggebouwen
41-10-18/123
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Distributiewet 1939 /
Toezicht bij de invoer van goederen,
Openbaar 2016
371
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
waarvoor een vervoersverbod geldt
1120
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 20-21 okt.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-10-20/007
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-10-20/013
Organisatie Invordering / Uitvoering en toepassing /
Belastingdi Onderwerpsgewijs / Invordering van
enst
gelden ten behoeve van de P.T.T.
41-10-20/129
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-20/158
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Aanwijzing van toezicht op controle der
Directe Belastingen, bevordering tot
hoofdkommies
41-10-20/225
Organisatie Oorlog 1940-45 / Bijeenkomst ter
Belastingdi bespreking van het Liquidatiebesluit
enst
1941
41-10-21/002
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Uitvoering van § 43 van de
Belastingen Instructie op de Winstbelasting
41-10-21/201
Organisatie Belastingen / Uitvoering /
Belastingdi Aanslagbiljetten / Staat van de stand
enst
van de werkzaamheden betreffende de
beschrijving en de aanslagregeling
41-10-21/216
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Cassatie / Beroep in cassatie inzake
Belastingen Personele Belasting
41-10-21/228
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een rijksklerk.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1121
1941 22 okt.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-10-22/030
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering / Brief
Directe
inzake de classificatie van Sappemeer
Belastingen voor de heffing van Personele Belasting
41-10-22/044
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Personele Belasting
Belastingen
41-10-22/100
Afdeling
Dubbele belasting (voorkoming van ~) /
Directe
Overeenkomsten en verdragen /
Belastingen België / Vraag inzake het verdrag tussen
Nederland en België ter voorkoming
van dubbele belasting
41-10-22/101
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
372
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-10-22/102
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-10-22/103
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-10-22/120
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Personeel / Niet vergoeden van schade
enst
wegens ontvreemding van rijwielen
gestald in de fietsenstalling van de
dienst
41-10-22/123
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Personeel / Aanstelling van een stoker
enst
41-10-22/124
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Stationnementen (Indeling van ~) /
enst
Indeling, bezetting en werkwijze van
stationnementen
41-10-22/125
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Stationnementen (Indeling van ~) /
enst
Indeling, bezetting en werkwijze van
stationnementen
41-10-22/126
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Stationnementen (Indeling van ~) /
enst
Indeling, bezetting en werkwijze van
stationnementen
41-10-22/127
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Stationnementen (Indeling van ~) /
enst
Indeling, bezetting en werkwijze van
stationnementen
41-10-22/128
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren
41-10-22/129
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren;
vaststelling van een bezoldiging.
41-10-22/130
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Vaststelling van de
bezoldiging
41-10-22/131
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren
41-10-22/132
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Visiteuses
41-10-22/139
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-10-22/140
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Voorschot op de
bezoldiging
Openbaar 2016
373
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-10-22/141
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-10-22/142
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-10-22/154
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Korting
41-10-22/157
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bijwerkzaamheden
41-10-22/159
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Korting
41-10-22/160
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Korting
41-10-22/162
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Tijdelijke
hulpcommiezen.
41-10-22/199
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-22/200
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-22/201
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-22/202
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-22/203
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-22/204
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-22/205
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-22/206
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-22/236
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een schrijver, 2e klasse.
41-10-22/246
1122
Organisatie Belastingdienst / Organisatie / Opbouw
Belastingdi en organisatie / Stoken van verwarming
enst
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 23-24 okt.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-10-23/ 205
Organisatie Motorrijtuigen / Administratieve
Belastingdi regelgeving / Inrichting van
enst
personenauto's voor gastractie
41-10-23/008
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering / Brief
374
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Directe
inzake de classificatie van Oirschot voor
Belastingen de heffing van Personele Belasting
41-10-23/009
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering / Brief
Directe
inzake de classificatie van Amsterdam
Belastingen voor de heffing van Personele Belasting
41-10-23/032
Organisatie Domeinen / Bijwerking van
Belastingdi domeinplans
enst
41-10-23/101
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-10-23/102
Afdeling
Diversen / Organisatie van de
Directe
Belastingdienst / Bericht inzake het
Belastingen verstrekken van inzage van leggers
belastingen
41-10-23/116
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Landbouwcrisiswet /
Uitvoering Landbouwcrisiswet (1933)
41-10-23/126
Organisatie Oorlog 1940-45 / Naziening van
Belastingdi sterflijsten
enst
41-10-23/127
Organisatie Douane / Organisatie / (vuur)Wapens
Belastingdi en gummistokken / Verstrekking van
enst
wapens aan douanepersoneel
41-10-23/136
Afdeling
Inkomstenbelasting / Inkomen uit
Directe
arbeid / Inkomstenbelasting
Belastingen
41-10-23/165
Personeel
Belastingdi
enst
41-10-23/177
Organisatie Omzetbelasting / Wet- en regelgeving /
Belastingdi Verstrekking van een boekwerk
enst
Omzetbelastingen
41-10-23/178
Organisatie Belastingdienst / Organisatie / Opbouw
Belastingdi en organisatie / Instelling van
enst
gefuseerde kantoren
41-10-23/189
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-23/191
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-23/193
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-10-23/194
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-10-24/001
Afdeling
Inkomstenbelasting / Inkomen uit
Directe
arbeid / Inkomstenbelasting
Belastingen
41-10-24/002
Afdeling
Accijnzen
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een commies
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Veevoeder, heffing Omzetbelasting
Openbaar 2016
375
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
inzake mengers van ~
41-10-24/003
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Administratieve hulpmiddelen /
Belastingen Bewaren van Loonbelastingkaarten en
loonstaten
41-10-24/005
Afdeling
Accijnzen
41-10-24/057
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-10-24/101
Organisatie Douane / Organisatie / (vuur)Wapens
Belastingdi en gummistokken / Verstrekking van
enst
gummistokken
41-10-24/102
Afdeling
Loonbelasting / Beroepsbevolking /
Directe
Toepassing van het Besluit op de
Belastingen Loonbelasting op paasgratificaties
41-10-24/133
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Stationnementen (Vaststelling sterkte,
instelling en opheffing) / Vaststelling
van de sterkte van het stationnement
te Hoogeloon
41-10-24/138
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging
41-10-24/151
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Inhouding van bezoldiging / Inhouding
op bezoldiging
Omzetbelasting / Uitvoering /
Vrijstellingen / Vrijstelling van
bibliotheken van Omzetbelasting
41-10-24/172
1123
Organisatie Belastingdienst / Overige Organisatie
Belastingdi van de Belastingdienst / Gebruik van
enst
gasgeneratoren in Rijksvaartuigen
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 25-27 okt.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-10-25/047
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Accountantonderzoek /
Accountantsonderzoek
41-10-25/050
Afdeling
Vermogensbelasting / Uitvoering /
Directe
Bezwaarschriften naar aanleiding van
Belastingen artikel 54 van de Wet op de
Inkomstenbelasting 1914, artikel 12 van
de Wet op de Vermogensbelasting 1892
en artikel 48 van de
Vermogensbelasting
41-10-25/075
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een tekenaars van het
kadaster
41-10-25/110
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bestraffen van ambtenaren /
Bestraffing van een ambtenaar
41-10-25/116
Afdeling
Directe
Diversen / Diversen en onbekend / Brief
inzake NV Cereales
376
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Belastingen
41-10-25/120
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging van een
tijdelijk adjunct- inspecteur der Directe
Belastingen
41-10-27/005
Organisatie Successie (recht) / Opgave van "niet
Belastingdi langer beschrevenen"aan de ontvanger
enst
van de Successierechten
41-10-27/055
Personeel
Belastingdi
enst
41-10-27/094
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Commissie van beheer
enst
41-10-27/153
Organisatie Belastingdienst / Organisatie / Opbouw
Belastingdi en organisatie / Invulling van het
enst
bonboekje belastingen
41-10-27/163
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging, enz.
41-10-27/164
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bevordering / Bevordering tot adjunctcommies.
41-10-27/208
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Korting
41-10-27/212
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van surnumerairs der
Invoerrechten en Accijnzen
41-10-27/218
Organisatie Belastingdienst / Organisatie / Opbouw
Belastingdi en organisatie / Bespoediging van
enst
behandeling
41-10-27/218
Organisatie Belastingdienst / Overige Organisatie
Belastingdi van de Belastingdienst / Bespoediging
enst
van behandeling
41-10-27/223
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Korting op de
bezoldiging van den commies H Winkel
te Vlodrop
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een grenscommies
41-10-27/224
1124
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Verplaatsing van personeel /
enst
Verplaatsing van ambtenaren
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 28 okt.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-10-28/017
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-10-28/018
Personeel
Belastingdi
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
Openbaar 2016
377
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
enst
41-10-28/027
Afdeling
Personele belasting / Wet- en
Directe
regelgeving / Onderschrift d.d. 6
Belastingen oktober 1941, no. 3016 D.B. inzake
Personele Belasting.
41-10-28/053
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-10-28/054
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-10-28/056
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-10-28/057
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-10-28/058
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-10-28/094
Afdeling
Vereveningsheffing / Toepassing /
Directe
Vereveningsheffing, toepassing van de
Belastingen in artikel 2, lid 2, voorkomende
vrijstellingen
41-10-28/136
Organisatie Kadaster en landmeting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Gemeentegrenzen
enst
(wijzigingen, samenvoegingen van ~) /
Wijziging van de grenzen van de
gemeenten Middelburg, Koudekerk en
Oost en West Souburg
41-10-28/137
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Schoonhouden
enst
van het gebouw te Enschede
41-10-28/139
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-28/185
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Opheffing van straf.
41-10-28/193
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Aanwijzing van een motordrijver
41-10-28/207
Afdeling
In-, uit- en doorvoer / Uitvoer van
Invoerrecht verschillende zaken / Uitvoer van
stofzuigers en radiotoestellen
41-10-28/212
Personeel
Belastingdi
enst
41-10-28/215
Organisatie Vermogensbelasting / Uitvoering /
Belastingdi Statistiek van de Vermogensbelasting
enst
41-10-28/216
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsing, verplaatsing van een
schrijver.
Belastingdienst / Organisatie /
378
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
41-10-28/221
1125
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Belastingdi
enst
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opheffing verplaatsingen en
detachering / Intrekking van
detachering
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 29-30 okt.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-10-29/014
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging
41-10-29/015
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging
41-10-29/016
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Kassiers
41-10-29/101
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-29/156
Afdeling
Entrepot / Fiktief entrepot / Fictief
Invoerrecht entrepot voor wijn
41-10-29/174
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Visiteuses
41-10-29/175
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Aanvulling vacature.
41-10-29/176
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Functie deurwaarder, controle der
Directe Belastingen.
41-10-29/178
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Distributiewet 1939 /
Toezicht bij de invoer van goederen,
waarvoor een vervoersverbod geldt
41-10-29/182
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Vaststelling van de
bezoldiging
41-10-30/085
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Aanvulling vacature
te Amsterdam (Directe Belastingen).
41-10-30/095
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bijwerkzaamheden
41-10-30/145
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Distributiewet 1939 /
Distributiewet 1939
41-10-30/148
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Overgang ambtenaar
Openbaar 2016
1126
379
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 31 okt.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-10-31/001
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-10-31/002
Afdeling
Inkomstenbelasting / Inkomen uit
Directe
vermogen / Inkomstenbelastingen:
Belastingen polissen.
41-10-31/002
Afdeling
Inkomstenbelasting / Inkomen uit
Directe
vermogen / Aandelen, dividenden,
Belastingen effekten / Inkomstenbelastingen:
polissen.
41-10-31/091
Organisatie Oorlog 1940-45 / Aantekening van de
Belastingdi plaats van niet geëxplodeerde bommen
enst
41-10-31/095
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Distributiewet 1939 /
Uitvoering van de Distributiewet 1939,
verz. nr. 5553
41-10-31/130
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Vaststelling van de
bezoldiging
41-10-31/138
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren
41-10-31/141
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opheffing verplaatsingen en
detachering / Opheffing van
detachering, verplaatsing van een
commies
41-10-31/142
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren
41-10-31/175
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-31/176
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-31/177
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-31/178
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-31/179
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-31/180
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-31/181
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-31/182
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-31/183
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
380
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-10-31/184
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-31/185
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-31/186
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-31/187
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-31/188
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-31/189
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-31/190
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-31/191
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-31/192
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-31/193
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-10-31/207
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een assistent,
aanstelling.
41-10-31/231
1127
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Verplaatsing van personeel /
enst
Verplaatsing van een hulpcommies
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 01-03 nov.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-11-01/001
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-01/002
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-01/003
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-01/004
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-01/005
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-01/006
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-01/008
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-01/009
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-01/010
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
Openbaar 2016
381
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-11-01/011
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-01/012
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-01/013
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-01/029
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-11-01/105
Organisatie Douane / Organisatie /
Belastingdi Douanevaartuigen / Extracten
enst
scheepsjournalen en afschriften van de
staten V.S. van de recherchevaartuigen
41-11-01/111
Organisatie Deviezen / Deviezenverordening 1940 /
Belastingdi Deviezenverkeer
enst
41-11-01/131
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-11-01/137
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een adjunct-commies,
aanwijzing van een chef de bureau.
41-11-03/033
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Diversen
pensioen / Inkoop van diensttijd voor
pensioen
41-11-03/113
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-11-03/114
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-11-03/115
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-11-03/161
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-11-03/162
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-11-03/164
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-11-03/165
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
382
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
1940
41-11-03/166
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-11-03/167
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-11-03/168
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-11-03/169
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-11-03/170
Afdeling
Vermogensbelasting / Wet- en
Directe
regelgeving / Administratieve
Belastingen regelgeving / Aangiftebiljet
Vermogensbelasting
41-11-03/171
Afdeling
Oorlog 1940-1945 / Uitvoering /
Directe
Belastinggunsten / Belastingheffing van
Belastingen vergoedingen als "Verwalter" en
"Treuhändler"
41-11-03/175
Personeel
Belastingdi
enst
41-11-03/184
Organisatie Loonbelasting / Organisatie /
Belastingdi Hulpmiddelen / Materiaal
enst
Loonbelasting
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Aanwijzing van een tijdelijk
dienstgeleider, verplaatsing van een
kommies
41-11-03/198
1128
Afdeling
Vennootschapsbelasting / Wet- en
Directe
regelgeving / Wet en besluit /
Belastingen Liquidatiebesluit 1941 /
Liquidatiebesluit
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 04-06 nov.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-11-04/000
Organisatie Belastingdienst / Overige Organisatie
Belastingdi van de Belastingdienst / Tabakswet.
enst
Verordening no. 3-1940. Brief vakgroep
Sigarenindustrie
41-11-04/011
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Personele Belasting
Belastingen
41-11-04/099
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een commies
41-11-04/100
Personeel
Belastingdi
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Openbaar 2016
383
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
enst
Verplaatsing van een commies
41-11-04/104
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsing en verplaatsing van een
assistent.
41-11-04/105
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Verstrekken van inlichtingen.
41-11-04/107
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Alcohol / Gedistilleerd en
houtgeest / Gedistilleerd. Zekerheid
41-11-04/108
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-04/113
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-04/124
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-04/172
Afdeling
In-, uit- en doorvoer / Scheepvaart /
Invoerrecht Rijnvaart / Internationale binnenvaart
41-11-05/084
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
enst
tot schoonhouden
41-11-05/086
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
enst
tot schoonhouden
41-11-05/096
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-11-05/169
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren,
detacheringen, schrijvers
41-11-05/170
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Omzetbelasting
41-11-06/061
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Stationnementen (Overige zaken
enst
betreffende ~) / Stationnement
41-11-06/094
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-11-06/188
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Uitvoering
41-11-06/215
1129
Organisatie Personele belasting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Personele Belasting
enst
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 07-08 nov.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-11-07/001
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Centrale Keukens. Omzetbelasting
41-11-07/002
Afdeling
Omzetbelasting / Toepassing /
384
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Accijnzen
Scheepvaart / Zeehavenplaats.
Omzetbelasting, aanwijzen van een ~
41-11-07/003
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Bloembollen. Omzetbelasting
41-11-07/101
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-07/103
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-07/104
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-07/105
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-07/106
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-07/107
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-07/108
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-07/109
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-07/110
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-07/111
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-07/112
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-07/113
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-07/114
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-07/115
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-07/116
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-07/117
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-07/118
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-07/119
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-07/177
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-07/222
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren,
detacheringen, schrijvers
41-11-07/235
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Distributiewet 1939 /
Openbaar 2016
385
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Uitvoering van de Distributiewet 1939,
voor uitvoer
1130
41-11-08/018
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-11-08/037
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Stationnementen (Indeling van ~) /
enst
Indeling en bezetting van
stationnementen
41-11-08/038
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-11-08/047
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-11-08/048
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren
41-11-08/064
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een ontvanger der
Registratie en Domeinen
41-11-08/065
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ontslagen, overige ~ / Intrekking
ontslag.
41-11-08/069
Organisatie Comptabiliteit / Wet- en regelgeving /
Belastingdi Krediet / Kredieten, aanwijzing van een
enst
beheerder der ~
41-11-08/071
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Uitvoering /
Teruggaaf / Omzetbelasting, teruggaaf
41-11-08/088
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opheffing verplaatsingen en
detachering / Opheffing van
detachering van ambtenaren,
verplaatsing van een commies.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 10-11 nov.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-11-10/085
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Personele Belasting
Belastingen
41-11-10/092
Afdeling
Schoolgeld / Uitvoering en toepassing /
Directe
(Rijks) Hogere Burgerscholen / Bericht
Belastingen d.d. 23 oktober 1941, no. 5/74 nopens
schoolgeldheffing Rijks Hogere
Burgerscholen
41-11-10/093
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-11-10/142
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
386
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-11-10/143
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-11-10/144
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-11-10/147
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-11-10/178
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging van een
adjunct-inspecteur der Directe
Belastingen
41-11-10/219
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing en detachering van een
rijksklerk
41-11-10/225
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een adjunct-commies,
detacheringen
41-11-10/230
Afdeling
Inkomstenbelasting / Wet- en
Directe
regelgeving / Beschikkingen /
Belastingen Uitvoeringsbeschikkingen / 2de
Uitvoeringsbeschikking
41-11-10/231
Personeel
Belastingdi
enst
41-11-10/236
Afdeling
Diversen / Diversen en onbekend /
Directe
Uitvoering van het Besluit van 28-08Belastingen 1941
41-11-11/105
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Geneeskundig onderzoek personeel /
Geneeskundig onderzoek voor
aanstelling tot schrijver
41-11-11/109
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging, enz.
41-11-11/125
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-11-11/130
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Levering motorrijtuigen.
Omzetbelasting
41-11-11/131
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Omzetbelasting
41-11-11/132
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Zuivelfabrikanten. Omzetbelasting
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Schorsing van een
ambtenaar
Openbaar 2016
1131
387
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-11-11/172
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-11/178
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-11/179
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-11/180
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-11/181
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-11/182
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-11/183
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-11/184
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-11/211
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Belastinggebouw (Aangaande ~) /
enst
Vereveningsheffing
41-11-11/230
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-11/231
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-11/242
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Distributiewet 1939 /
Uitvoering van de Distributiewet 1939
41-11-11/263
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van inspecteurs der
Domeinen.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 12-13 nov.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-11-12/046
Afdeling
Vereveningsheffing / Toepassing / Brief
Directe
d.d. 20 oktober 1941 inzake
Belastingen vereveningsheffing
41-11-12/126
Afdeling
Vereveningsheffing / Toepassing /
Directe
Vereveningsheffing over gedeelten van
Belastingen loontijdvakken,welke voor 1 september
1941 vallen
41-11-12/137
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-12/155
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Uitvoering / Heffing
van Omzetbelasting
41-11-12/203
Afdeling
In-, uit- en doorvoer / Invoer van
Invoerrecht verschillende producten /
Invoerformaliteiten
41-11-12/204
Afdeling
In-, uit- en doorvoer / Uitvoer van
Invoerrecht verschillende zaken / Uitvoer van
producten van grensboerderijen aan de
388
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Nederlands-Belgische grens
41-11-12/208
Afdeling
Vennootschapsbelasting / Wet- en
Directe
regelgeving / Wet en besluit /
Belastingen Liquidatiebesluit 1941 /
Liquidatiebesluit
41-11-12/210
Afdeling
Deviezen / Wet- en regelgeving /
Invoerrecht Deviezenbesluit 1941 / Deviezenbesluit
(1941)
41-11-12/211
Afdeling
Accijns / Alcohol / Opgave van hier ter
Invoerrecht lande aangevoerde wijn en gedistilleerd
41-11-12/214
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Kantoren/gebouwen (Opheffing van
enst
~) / Opheffing van het kantoor der
Directe Belastingen, Invoerrechten en
Accijnzen te Hoek van Holland
41-11-12/215
Organisatie Ontvangkantoren / Sub-ontvangers
Belastingdi
enst
41-11-12/217
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-11-13/072
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-11-13/074
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-11-13/075
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-11-13/121
Afdeling
Deviezen / Uitvoering en toepassing /
Invoerrecht Visitatie en controle / Visitatie van
uitgaande reizigers
41-11-13/130
Personeel
Belastingdi
enst
41-11-13/182
Afdeling
Accijns / Minerale oliën / Uitslag en
Invoerrecht vervoer van onvermengde
benzolkoolwaterstoffen
Belastingdienst / Organisatie /
Accountantonderzoek /
Accountantsonderzoek
41-11-21/042
1132
Personeel
Belastingdienst / Organisatie / Overige
Belastingdi personele zaken / Indienstneming
enst
tijdelijk personeel
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 14-15 nov.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-11-14/070
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering / Brief
Directe
d.d. 16 oktober 1941, no 37079, Afd.
Belastingen B.B., Bur.Bel., betreffende Classificatie
Personele Belasting en heffing van
opcenten op de hoofdsom dier
belasting over 1942 in de gemeente
Vlaardingen.
Openbaar 2016
389
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-11-14/091
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Invoerbelasting
41-11-14/124
Afdeling
Vennootschapsbelasting / Wet- en
Directe
regelgeving / Wet en besluit /
Belastingen Liquidatiebesluit 1941 /
Liquidatiebesluit
41-11-14/133
Personeel
Belastingdi
enst
41-11-14/138
Afdeling
In-, uit- en doorvoer / Invoer van
Invoerrecht verschillende producten / Inzicht bij
invoer van goederen
41-11-14/145
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-14/149
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-14/150
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-14/151
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-14/152
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-14/153
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-14/154
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-14/168
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-11-14/207
Afdeling
In-, uit- en doorvoer / Uitvoer van
Invoerrecht verschillende zaken / Uitvoer van
goederen met verklaringen van in-, uiten doorvoer
41-11-14/277
Personeel
Belastingdi
enst
41-11-15/050
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-11-15/051
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-11-15/052
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-11-15/053
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
Belastingdienst / Organisatie /
Accountantonderzoek /
Accountantsonderzoek
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsing en verplaatsing van een
assistent.
390
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
1940
41-11-15/054
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-11-15/055
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-11-15/062
Organisatie Accijnzen / Opheffing kantoren /
Belastingdi Opheffing van het kantoor der Directe
enst
Belastingen en Accijnzen te
Alblasserdam
41-11-15/116
Afdeling
Accijnzen
41-11-15/128
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Kantoren/gebouwen (Opheffing van
enst
~) / Opheffing en instelling van
kantoren
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-15/145
1133
Personeel
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
Belastingdi ontslag / Eervol ontslag
enst
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 17-18 nov.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-11-17/011
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-11-17/028
Afdeling
Accijnzen
41-11-17/072
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Kantoren/gebouwen (Opheffing van
enst
~) / Opheffing van het kantoor te
Kortgene
41-11-17/073
Organisatie Ontvangkantoren / Sub-ontvangers
Belastingdi
enst
41-11-17/083
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-11-17/135
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Landbouwcrisiswet /
Uitvoering Landbouwcrisiswet (1933)
41-11-17/138
Afdeling
In-, uit- en doorvoer / Uitvoer van
Invoerrecht verschillende zaken / Uitvoer van boten
41-11-17/155
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een grenscommies
41-11-17/156
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een commies te
water.
Zekerheidstelling / Borgtochten
Openbaar 2016
391
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-11-17/160
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren,
detacheringen, machtiging tot
indienstneming van schrijvers
41-11-17/171
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Verlof /
Verlof tot afwezigheid buiten bezwaar
van den lande.
41-11-17/174
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-11-18/050
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
enst
tot schoonhouden
41-11-18/099
Afdeling
Loonbelasting / Wet- en regelgeving /
Directe
Berichten d.d. 18 september 1941 en 15
Belastingen oktober 1941 onder no. 271 inzake
Loonbelasting
41-11-18/137
Afdeling
Diversen / Diversen en onbekend /
Directe
Bericht d.d. 27 oktober 1941 no. 8238
Belastingen
41-11-18/150
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-11-18/151
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-11-18/183
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-18/184
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-18/185
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-18/186
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-18/187
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-18/188
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-18/189
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-18/190
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-18/191
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-18/192
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-18/209
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
392
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-11-18/210
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsing en verplaatsing van een
ambtenaar
41-11-18/213
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Ontheffing tijdelijke
aanwijzing als dienstgeleider.
41-11-18/214
1134
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Verplaatsing van personeel /
enst
Verplaatsing van een assistent
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 19-20 nov.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-11-19/114
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-19/115
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-19/131
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-19/132
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-19/180
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-19/205
Afdeling
Zekerheidstelling / Uitvoering /
Directe
Borgtochten / Borgtocht
Belastingen
41-11-19/222
Afdeling
Accijns / Minerale oliën / Bijzonder
Invoerrecht invoerrecht op benzine / Afschaffing
van heffingen op petroleum
41-11-19/248
Personeel
Belastingdi
enst
41-11-19/251
Afdeling
Besluit 1941
Invoerrecht
41-11-20/034
Personeel
Belastingdi
enst
41-11-20/080
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Directe
Winstbelasting
Belastingen
41-11-20/113
Afdeling
Accijnzen
41-11-20/140
Organisatie Motorrijtuigen / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Kentekens van
enst
motorrijtuigen in overheidsdienst
41-11-20/142
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een inspecteur der
Directe Belastingen, Invoerrechten en
Accijnzen
41-11-20/144
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een commies
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Ontheffing tijdelijke
vervulling functie kassier.
Zekerheidstelling / Borgtochten
Openbaar 2016
393
Verbaalkenmerk
1135
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Belastingdi
enst
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een inspecteur der
Directe Belastingen, Invoerrechten en
Accijnzen
41-11-20/177
Organisatie Accijnzen / Opheffing kantoren /
Belastingdi Opheffing van de kantoren der Directe
enst
Belastingen en Accijnzen te Medemblik
41-11-20/180
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Leraar aan de cursus
ter opleiding van candidaten voor het
ambt van commies-verificateur der
Invoerrechten en Accijnzen.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 21 nov.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-11-21/000
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Arbeidsdienstplichtig
overheidspersoneel, brieven met
namen die in aanmerking komen.
41-11-21/015
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-21/016
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-21/043
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Opheffing verplaatsingen en
detachering / Opheffing van
detachering en detachering van een
assistent.
41-11-21/044
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een grenscommies
41-11-21/049
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-21/050
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-21/054
Afdeling
Vervoer en nederlage van goederen /
Invoerrecht Bepalingen betreffende het vervoer en
de nederlage van goederen
41-11-21/062
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Tabak / Controle tabaksaccijns
41-11-21/080
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Bijzondere
omstandigheden / Oorlog 1940-45 /
Oorlogsdienstneming ambtenaren /
Arbeidsdienstplichtig
overheidspersoneel. Diverse brieven
41-11-24/058
Afdeling
Accijns / Tabak / Invoer van tabak
Invoerrecht
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1136
1941 22-25 nov.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-11-22/086
Organisatie Douane / Uitvoering en toepassing /
Belastingdi Grensversperringen / Visitatie in
enst
rijdende treinen, Trein D68 te Zevenaar
394
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-11-24, 103
Afdeling
Accijnzen
Strafzaken / Inzendingstaten van
onafgedane van onafgedane
contentieuze zaken
41-11-24/055
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Landbouwcrisiswet /
Uitvoering Landbouwcrisiswet 1933.
Strafrechtelijk onderzoek in het
economisch leven
41-11-24/154
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-24/155
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-24/156
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-24/157
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-24/158
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-24/159
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-24/160
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-24/168
Afdeling
Invordering / Uitvoering en toepassing /
Directe
Invordering 148/41 d.d. 9 augustus 1941
Belastingen
41-11-24/177
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Kantoren/gebouwen (Opheffing van
enst
~) / Opheffing van het kantoor der
Directe Belastingen te Gieten
41-11-24/178
Organisatie Ontvangkantoren / Sub-ontvangers
Belastingdi
enst
41-11-24/193
Organisatie Vermogensbelasting / Instructies /
Belastingdi Beschrijvingslijst van
enst
deVermogensbelasting over het
belastingjaar 1942
41-11-25/002
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Scheepswerven, scheepsreparatieinrichtingen enz. Omzetbelasting
41-11-25/036
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging
41-11-25/053
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Detachering en verplaatsing van een
assistent.
41-11-25/054
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-11-25/055
Personeel
Belastingdi
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Openbaar 2016
395
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
enst
Verplaatsing van een assistent
41-11-25/062
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bevordering / Bevordering tot schrijver,
1e klasse, der Registratie en Domeinen
41-11-25/077
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Personele Belasting
Belastingen
41-11-25/078
Afdeling
Inkomstenbelasting / Inkomen uit
Directe
arbeid / Inkomstenbelasting
Belastingen
41-11-25/102
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-11-25/103
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-11-25/104
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-11-25/123
Personeel
Belastingdi
enst
41-11-25/154
Afdeling
Dividend / Wet- en regelgeving /
Directe
Dividendbeperking / Ontwerp
Belastingen aanvulling Besluit dividendbeperking
1941
41-11-25/162
Afdeling
Dispensaties houtbeschikking 1941 no. 1
Invoerrecht
Belastingdienst / Organisatie /
Ontslagen / Ontslag van de schrijver H.
Hessing.
41-11-25/164
1137
Afdeling
In- en uitvoerverboden / Toepassing /
Invoerrecht Uitvoer van ten uitvoer verboden
goederen naar Duitsland
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 26 nov.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-11-26/000
Organisatie Loonbelasting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Enquête over wijziging in
enst
artikel 13 en 14 van het Besluit op de
Loonbelasting 1941 no. 4868
41-11-26/111
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
enst
tot schoonhouden
41-11-26/137
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-11-26/143
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Uitkeringen, toelagen en
bezoldigingen, diversen / Vergoeding
van een surnumerair
41-11-26/157
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
396
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 9de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940.
41-11-26/158
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 10de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940.
41-11-26/160
Afdeling
Oorlog 1940-1945 / Uitvoering /
Directe
Belastingvrijstelling / Vrijstelling van
Belastingen rijtuigenbelasting voor het
vrijwilligerslegioen Nederland, dat
vrijwilligers werft voor de Weermacht
41-11-26/168
1138
Afdeling
Dividend / Wet- en regelgeving /
Directe
Dividendbeperking / Ontwerp
Belastingen aanvulling Besluit dividendbeperking
1941
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 27 nov.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-11-27/029
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-11-27/031
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Navordering / Na te vorderen
Belastingen Loonbelasting en Winstbelasting
41-11-27/045
Organisatie Omzetbelasting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Opgaven door registratieenst
ontvangers ten behoeve van de
Omzetbelasting
41-11-27/127
Organisatie Comptabiliteit / Wet- en regelgeving /
Belastingdi Post- en girobetalingen /
enst
Postbetalingen
41-11-27/143
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-27/144
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-27/145
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-27/146
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-27/147
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-27/148
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-27/152
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-11-27/153
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
Openbaar 2016
397
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-11-27/154
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-11-27/188
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Zout / Zout. Vrijdom
wegenzout
41-11-27/204
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren,
aangewezen als kandidaat voor het
ambt van commies der Registratie en
Domeinen
41-11-27/205
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren,
aangewezen als kandidaat voor het
ambt van commies der Directe
Belastingen
41-11-27/212
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsing en verplaatsing van een
ambtenaar
41-11-27/216
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-11-27/237
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / Besluit op
Belastingen de Loonbelasting 1940. Losse arbeiders
41-11-27/240
1139
Afdeling
Zekerheidstelling / Borgtochten
Accijnzen
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 28-29 nov.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-11-28/009
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-11-28/040
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een adjunct-commies
41-11-28/041
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren
41-11-28/077
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van assistenten
41-11-28/189
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Wet- en regelgeving /
Toepassing en wijzigingen divers /
Toepassing van het
Ziekenfondsenbesluit
41-11-28/199
Afdeling
Vervoer en nederlage van goederen /
Invoerrecht Bepalingen betreffende het vervoer en
de nederlage van goederen
41-11-28/205
Organisatie Personele belasting / Uitvoering en
398
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Belastingdi
enst
toepassing / Aanslagregeling /
Aanslagregeling Personele Belasting
41-11-28/206
Organisatie Belastingdienst / Organisatie / Opbouw
Belastingdi en organisatie / Kantooronderzoek
enst
41-11-28/211
Afdeling
Deviezen / Uitvoering en toepassing /
Invoerrecht Scheepvaart / Verkeer tussen wal en
schip bij uit zee komende- en naar zee
vertrekkende schepen
41-11-28/215
Personeel
Belastingdi
enst
41-11-28/235
Organisatie Hypotheek (-kantoren en -registers) /
Belastingdi Hypothecaire en kadastrale
enst
boekhouding (registers) / Bemoeiingen
van de Hypotheekbewaarders.
Voorkoming opdrijving van
hypotheekrenten
41-11-29/001
Personeel
Belastingdi
enst
41-11-29/006
Organisatie Belastingdienst / Organisatie / Opbouw
Belastingdi en organisatie / Instelling van secties
enst
41-11-29/027
Afdeling
Accijnzen
41-11-29/053
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Directe
Winstbelasting
Belastingen
41-11-29/062
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Betaald overwerk
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Toekenning van een
periodieke verhoging van wedde
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-11-29/063
1140
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 01-03 dec.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-12-01/004
Afdeling
Vereveningsheffing / Toepassing /
Directe
Vereveningsheffing
Belastingen
41-12-01/064
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Geneeskundig onderzoek personeel /
Geneeskundig onderzoek voor
aanstelling tot schrijver
41-12-01/070
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Kassiers
41-12-01/117
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
Openbaar 2016
399
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
enst
tot schoonhouden met bedrijven als
Cemco en Hektor, betreffende het
belastinggebouw aan de
Koninginnegracht 44/45 te 'sGravenhage
41-12-01/124
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-12-01/125
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-12-01/156
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Administratieve hulpmiddelen /
Belastingen Loonbelastingtabellen geldend vanaf 1
januari 1941
41-12-01/157
Afdeling
Vennootschapsbelasting / Wet- en
Directe
regelgeving / Wet en besluit /
Belastingen Liquidatiebesluit 1941 / Inzake
Liquidatiebesluit 1941. Winstbelasting
41-12-01/159
Personeel
Belastingdi
enst
41-12-01/162
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Landbouwcrisiswet /
Uitvoering Landbouwcrisiswet (1933)
41-12-01/166
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Visiteuses
41-12-01/180
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Uitkeringen, toelagen en
bezoldigingen, diversen / Kindertoelage
41-12-02/083
Afdeling
Schrifturen en archiefstukken /
Invoerrecht Vernietiging van archivalia van het Huis
van bewaring
41-12-02/093
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Kassiers
41-12-02/100
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-12-02/105
Afdeling
Vereveningsheffing / Toepassing /
Directe
Vereveningsheffing Nederlandse
Belastingen Protestantenbond
41-12-02/106
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Werknemersverklaringen
Belastingen
41-12-02/181
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Cassatie / Beroep in cassatie inzake
Belastingen Personele Belasting
41-12-02/183
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Aanwijzing van functies
400
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
1141
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Belastingdi
enst
Kantoren/gebouwen (Opheffing van
~) / Opheffing van het belastingkantoor
te Elburg
41-12-02/193
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Aanschaffing van een dienststempel
enst
41-12-03/028
Afdeling
Afdoening eenvoudige gevallen van
Invoerrecht frauduleuze uitvoer van goederen
41-12-03/029
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-12-03/131
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
enst
tot schoonhouden met Cemsto,
betreffende het kantoor van de
ontvanger der Directe Belastingen aan
het Spui 216-216a te Den Haag
41-12-03/165
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Distributiewet 1939 /
Uitvoering van de Distributiewet 1933,
kurkafval
41-12-03/169
Personeel
Belastingdi
enst
41-12-03/175
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Huisvesting / Huisvesting van de
enst
inspectie der invoerrechten te
Winschoten
41-12-03/182
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een hoofdinspecteur
der Directe Belastingen
Belastingdienst / Organisatie /
Uitkeringen, toelagen en
bezoldigingen, diversen / Intrekking
van de 5% korting op de bezoldiging
van het Rijkspersoneel
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 04 dec.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-12-04/000
Afdeling
Accijns / Wijn / Heffing van een
Invoerrecht bijzondere wijnbelasting
41-12-04/027
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-04/092
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-04/093
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-04/094
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-04/095
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-04/096
Afdeling
Zekerheidstelling / Borgtochten
Openbaar 2016
401
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Accijnzen
41-12-04/097
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-04/098
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-04/099
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-04/100
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-04/101
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-04/177
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Detachering van een ontvanger;
waarneming van een kantoor
41-12-04/181
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Accountantonderzoek /
Accountantsonderzoek
41-12-04/182
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing, vaststelling van
bezoldiging enz. en detachering van
ambtenaren
41-12-04/183
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Vaststelling van de
bezoldiging, enz. en detachering van
ambtenaren
41-12-04/184
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Stationnementen (Overige zaken
enst
betreffende ~) / Stationnement
41-12-04/185
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Stationnementen (Overige zaken
enst
betreffende ~) / Stationnement
41-12-04/186
Organisatie Deviezen / Deviezenverordening 1940 /
Belastingdi Deviezenverkeer, maandrapport.
enst
41-12-04/218
Organisatie Hypotheek (-kantoren en -registers) /
Belastingdi Hypothecaire en kadastrale
enst
boekhouding (registers) / Voorschriften
voor de bewaarders van de hypotheken
41-12-04/230
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een hoofdinspecteur
der Directe Belastingen, Invoerrechten
en Accijnzen
41-12-04/231
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een hoofdinspecteur
van 's Rijks belastingen
41-12-04/233
Personeel
Belastingdi
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
402
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
enst
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een hoofdinspecteur
van 's Rijks belastingen
41-12-04/234
Organisatie Loonbelasting / Organisatie /
Belastingdi Hulpmiddelen / Loonbelastingboekje,
enst
over het aantal afdrukken
41-12-04/239
Afdeling
Tarief / Toepassing / Tariefstoepassing
Invoerrecht invoerrechten ingevolge de Tariefwet
1934, n.a.v. brief Peltzer et Fils S.A.,
Verviers België
41-12-04/247
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-12-04/248
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een commies
41-12-04/249
1142
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Verplaatsing van personeel /
enst
Verplaatsing van een assistent
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 05-09 dec.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-12-05/000
Afdeling
Omzetbelasting / Omzetbelasting
Directe
ondernemers
Belastingen
41-12-05/017
Afdeling
Accijnzen
41-12-05/018
Afdeling
Vennootschapsbelasting / Wet- en
Directe
regelgeving / Wet en besluit /
Belastingen Liquidatiebesluit 1941 /
Liquidatiebesluit 1941
41-12-05/035
Personeel
Belastingdi
enst
41-12-05/099
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Invoering van een straatbelasting;
Belastingen Herclassificatie Personele Belasting
(Gemeente Assen)
41-12-05/105
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
enst
tot stoken van de centrale verwarming
van het belastinggebouw Rozenhof te
Dordrecht
41-12-05/118
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-12-05/156
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Kunstenaars enz. Omzetbelasting
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een inspecteur
Accijns / Alcohol / Gedistilleerd en
houtgeest / ~Wet/-Besluit / Wijziging
wetten betreffende accijns op
gedistilleerd en houtgeest en wijziging
tarief van Tariefwet
Openbaar 2016
403
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-12-08/003
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-12-08/004
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting
Belastingen
41-12-08/082
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Cassatie / Bericht d.d. 10 november
Belastingen 1941, no. 12/28 D.B., over cassatie in
Personele Belasting
41-12-08/120
Organisatie Accijnzen / Opheffing kantoren /
Belastingdi Opheffing van het kantoor der Directe
enst
Belastingen en Accijnzen te
Alblasserdam
41-12-08/123
Organisatie Accijnzen / Opheffing kantoren /
Belastingdi Opheffing van het kantoor der Directe
enst
Belastingen en Accijnzen te Akkrum
41-12-08/124
Organisatie Ontvangkantoren / Sub-ontvangers
Belastingdi
enst
41-12-09/045
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Directe
Winstbelasting
Belastingen
41-12-09/049
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-12-09/087
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Uitvoering /
Vrijstellingen / Omzetbelasting,
Vrijstelling van verstrekken van
onderwijs
41-12-09/088
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Scheurpremies (voor landbouwers en
veehouders). Omzetbelasting
41-12-09/090
Afdeling
Inkomstenbelasting / Inkomen uit
Directe
arbeid / Inkomstenbelasting
Belastingen
41-12-09/093
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-09/095
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-09/138
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een grenscommies
41-12-09/198
Personeel
Belastingdi
enst
Diversen / Bewijzen van vrij vervoer
41-12-09/205
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Steenkolen, invoer ~. Omzetbelasting
41-12-09/214
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
404
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Belastingdi
enst
Uitkeringen, toelagen en
bezoldigingen, diversen / Vergoedingen
41-12-09/222
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Landbouwcrisiswet /
Uitvoering Landbouwcrisiswet (1933)
42-12-07/098
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering / Brief
Directe
d.d. 10 november 1942, no. 23974, Afd.
Belastingen B.B. Bureau Belastingen, betreffende
Classificatie Personele Belasting
gemeente Voorschot
42-12-07/099
1143
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering / Brief
Directe
d.d. 22 augustus en 14 November 1942,
Belastingen no. 18856, Afd. B.B. Bureau
Belastingen, betreffende Classificatie
Personele Belasting gemeente Breda
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 10-11 dec.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-12-10/001
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bezoldiging / Bezoldiging
41-12-10/163
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-12-10/194
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Kraamverzorgsters en bakers,
toepassing Omzetbelasting 1940 t.a.v. ~
41-12-10/216
Organisatie Oorlog 1940-45 / Vijandelijk vermogen;
Belastingdi landverradelijk vermogen;
enst
collaborateurs / Verordening
betreffende vijandelijk vermogen , no.
26/1940
41-12-10/219
Afdeling
In-, uit- en doorvoer / Invoer van
Invoerrecht verschillende producten / Toezicht bij
invoer goederen waarvoor
vervoerverbod geldt
41-12-11/078
Personeel
Belastingdi
enst
41-12-11/136
Organisatie Domeinen / Invordering van
Belastingdi domeininkomsten, betreffende het
enst
gebied vallend onder de inspectie der
domeinen te Amsterdam
41-12-11/138
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting
Belastingen
41-12-11/140
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-12-11/144
Afdeling
Belastingdienst / Organisatie /
Uitkeringen, toelagen en
bezoldigingen, diversen / Intrekking
vrijstelling ongehuwden-aftrek.
Loonbelasting / Toepassing /
Openbaar 2016
405
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-12-11/146
Afdeling
Personele belasting / Toepassing /
Directe
Adres en bericht / Adres/ d.d. 16 mei
Belastingen 1941, Soc. Ec. Afd. V/E N2.20416,
betreffende Personele Belasting. T en
van 4 November 1941, bericht d.d. 25
maart 1943, nr. 234, op een adres van
H.J. Tien te Amsterdam om vernietiging
van zijn aanslag in no. 59162
41-12-11/219
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
enst
tot schoonhouden
41-12-11/220
Organisatie Invoerrechten en accijnzen / Opheffing
Belastingdi van een kantoor Directe Belastingen,
enst
Invoerrechten en Accijnzen
41-12-11/227
Afdeling
Vogelwet / Vogelwet 1936
Invoerrecht
41-12-11/228
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Landbouwcrisiswet /
Uitvoering Landbouwcrisiswet (1933)
41-12-11/232
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-11/233
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel / Intrekking
verplaatsing en verplaatsing van een
commies
41-12-11/235
Afdeling
Inkomstenbelasting / Inkomen uit
Directe
arbeid / Inkomstenbelasting,
Belastingen Loonbelasting
42-12-11/083
1144
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Brieven van 22 augustus 1942 en 14
Belastingen november 1942, betreffende de
classificatie van de Personele Belasting
der gemeente Didam
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 12-15 dec.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-12-05/034
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Uitkeringen, toelagen en
bezoldigingen, diversen /
Rijwielvergoeding voor tijdelijke
hulpcommiezen
41-12-12/002
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Kalk, kluit- en poeder~. Omzetbelasting
41-12-12/003
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Mosselen, koken van ~. Omzetbelasting
41-12-12/007
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Kaas en boter, verkoopprijs ~
406
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
betrokken door Nederlandse
Zuivelcentrale
41-12-12/010
Organisatie Belastingdienst / Overige Organisatie
Belastingdi van de Belastingdienst / Verkoop van
enst
aangehaalde goederen
41-12-12/012
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
enst
tot schoonhouden
41-12-12/052
Personeel
Belastingdi
enst
41-12-12/062
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Directe
Winstbelasting
Belastingen
41-12-12/063
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Directe
Winstbelasting
Belastingen
41-12-12/106
Afdeling
Vennootschapsbelasting / Wet- en
Directe
regelgeving / Wet en besluit /
Belastingen Liquidatiebesluit 1941 /
Liquidatiebesluit 1941. vE/GvR
41-12-12/142
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Drukwerken. Verkoopprijs van om niet
verstrekte ~ Omzetbelasting
41-12-12/150
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Producten, diensten en transacties /
Rookertjes, verstrekken van z.g. ~
Omzetbelasting
41-12-12/196
Afdeling
Deviezen / Deviezenbesluit 1941
Directe
Belastingen
41-12-12/209
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Alcohol / Wijn (en andere
gegiste vruchtendranken) / Besluit
bijzondere wijnbelasting (Stcrt.1941
nr.62) / Uitvoeringsbeschikking
bijzondere wijnbelasting 1941
41-12-12/213
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Alcohol / Wijn (en andere
gegiste vruchtendranken) / Besluit
bijzondere wijnbelasting (Stcrt.1941
nr.62) / Besluit bijzondere wijnbelasting
41-12-15/148
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-15/210
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Aanwijzing van kassiers, gelet op de
resolutie Verzameling no 5816;
41-12-15/236
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Uitbetaling van
bezoldiging over december 1941/januari
1942 voorschot bezoldiging
Belastingdienst / Organisatie /
Pensioensaangelegenheden /
Pensioensaangelegenheden
Openbaar 2016
407
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-12-15/237
Organisatie Belastingdienst / Wet- en regelgeving /
Belastingdi Boekwerken en drukwerk / Publicaties
enst
in dagbladen
41-12-15/245
Afdeling
Accijnzen
41-12-15/256
Afdeling
Fraudebestrijding / Strafzaken en
Directe
rechtspraak / Regeling inzake hulp en
Belastingen bijstand van rechtsuitoefening in
belastingzaken
41-12-16/025
Personeel
Belastingdi
enst
Accijns / Alcohol / Wijn (en andere
gegiste vruchtendranken) / Besluit
bijzondere wijnbelasting (Stcrt.1941
nr.62) / Uitvoeringsbeschikking
bijzondere wijnbelasting 1941
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Kantonrechterplaatsvervanger te Tilburg.
41-12-16/062
1145
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Ambtenaren / Kantonrechterenst
plaatsvervanger te Tilburg.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 16 dec.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-12-16/003
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-12-16/004
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-12-16/012
Afdeling
Loonbelasting / Toepassing /
Directe
Uitvoeringsbeschikkingen / 6de
Belastingen Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting
1940
41-12-16/017
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Directe
Winstbelasting
Belastingen
41-12-16/018
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Directe
Winstbelasting
Belastingen
41-12-16/032
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Visiteuses
41-12-16/032
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Bijzondere
omstandigheden / Oorlog 1940-45 /
Voeding, uitdeling van aardappelen aan
ambtenaren
41-12-16/056
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Pensioensaangelegenheden /
Pensioensaangelegenheden
41-12-16/057
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Pensioensaangelegenheden /
Pensioensaangelegenheden
41-12-16/060
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Pensioensaangelegenheden /
Pensioensaangelegenheden
408
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-12-16/061
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Pensioensaangelegenheden /
Pensioensaangelegenheden
41-12-16/065
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-12-16/066
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een hoofdassistent
41-12-16/067
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / In dienstneming van
personeel
41-12-16/137
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bijwerkzaamheden
41-12-16/169
Afdeling
Inkomstenbelasting / Wet- en
Directe
regelgeving / Beschikkingen /
Belastingen Uitvoeringsbeschikkingen / 3de
Uitvoeringsbeschikking
41-12-16/171
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-16/172
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-16/173
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-16/174
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-16/175
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-16/176
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-16/177
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-16/178
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-16/179
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-16/180
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-16/181
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-16/182
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-16/183
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-16/184
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-16/185
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-16/232
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing /
Openbaar 2016
409
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Directe
Winstbelasting
Belastingen
41-12-16/258
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Bevordering / Bevordering tot
hoofdcommies
41-12-16/259
1146
Organisatie Belastingdienst / Wet- en regelgeving /
Belastingdi Besluit van secretaris-generaal van het
enst
Departement van Financiën,
afgekondigd in Staatscourant
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 17-18 dec.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-12-17/045
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Visiteuses
41-12-17/046
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Visiteuses
41-12-17/081
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Personele Belasting
Belastingen
41-12-17/082
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Personele Belasting
Belastingen
41-12-17/103
Afdeling
Inlichtingen (verstrekken ~ betreffende
Directe
inkomen en vermogen) / Verstrekken
Belastingen van inlichtingen betreffende
belastingplichtigen voor belastingen
naar inkomst en vermogen
41-12-17/104
Personeel
Belastingdi
enst
41-12-17/137
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Stationnementen (Opheffing van ~) /
enst
Opheffing en instelling van
stationnementen
41-12-17/138
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van ambtenaren
41-12-17/139
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Uitbetaling van een
ingehouden gedeelte op de bezoldiging
41-12-17/140
Afdeling
Dubbele belasting (voorkoming van ~) /
Directe
Eenzijdige regeling / Bepalingen in
Belastingen belastingwetgeving t.a.v. voorkomen
~ / Voorkomen van dubbele belasting
41-12-17/141
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Distributiewet 1939 /
Uitvoering Distributiewet 1939 voor
zoveel uitvoer naar Duitsland betreft
41-12-17/168
Afdeling
Belastingdienst / Organisatie /
Geneeskundig onderzoek personeel /
Geneeskundig onderzoek voor
aanstelling tot schrijver
Zekerheidstelling / Borgtochten
410
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Accijnzen
41-12-17/169
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-17/170
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-17/253
Organisatie Loonbelasting / Wet- en regelgeving /
Belastingdi Boekwerk / Aanvulling van de
enst
handleiding voor werkgevers
(Loonbelasting)
41-12-17/262
Afdeling
In- en uitvoerrecht / Vrijstellingen /
Invoerrecht Vrijdom van invoerrecht voor z.g.
kookpuntenbenzine
41-12-17/265
Personeel
Belastingdi
enst
41-12-17/266
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen /
enst
Schoonhouden, onderverhuring van
het pand aan de Kanaalstraat no.73 te
Roden.
41-12-17/269
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Tabak / Wet- en regelgeving /
Tabakswet / Uitvoering van de
Tabakswet
41-12-17/274
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Suiker / Verlenging heffing
opcenten op suikeraccijns
41-12-17/286
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Verzoek om goedkeuring op
wijziging van statuten
41-12-17/294
Organisatie Accijnzen / Opheffing kantoren /
Belastingdi Opheffing van het kantoor der Directe
enst
Belastingen en Accijnzen te Gieten
41-12-18/118
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-12-18/119
Afdeling
Winstbelasting / Toepassing / Wet en
Directe
besluit / Toepassing van artikel 27 van
Belastingen het Besluit op de Winstbelasting 1940
41-12-18/166
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-12-18/187
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-12-18/188
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een assistent
41-12-18/198
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Tijdelijke waarneming
directiën
41-12-18/204
Afdeling
Directe
Inlichtingen (verstrekken ~ betreffende
inkomen en vermogen) / Verstrekken
Belastingdienst / Organisatie /
Uitkeringen, toelagen en
bezoldigingen, diversen / Wijziging
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1934
Openbaar 2016
411
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Belastingen van inlichtingen
1147
41-12-18/205
Afdeling
Ontzegging verblijf bepaalde strook van
Invoerrecht 's Rijks grondgebied
41-12-18/215
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Landbouwcrisiswet /
Uitvoering Landbouwcrisiswet (1933)
41-12-18/217
Afdeling
Accijnzen
Accijns / Alcohol / Wijn (en andere
gegiste vruchtendranken) / Besluit
bijzondere wijnbelasting (Stcrt.1941
nr.62) / Besluit bijzondere wijnbelasting
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 19-22 dec.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-12-19/118
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Personeelsbezetting / Aanstelling van
tijdelijke hulpcommiezen.
41-12-19/171
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting
Belastingen
41-12-19/178
Afdeling
Vervoer en nederlage van goederen /
Invoerrecht Bepalingen betreffende het vervoer en
de nederlage van goederen
41-12-19/236
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting
Belastingen
41-12-19/237
Afdeling
Loonbelasting / Uitvoering /
Directe
Loonbelasting
Belastingen
41-12-22/151
Afdeling
Waarde / Waardeaangifte / Bij invoer
Invoerrecht aan te geven waarde van goederen,
waarvan de invoer door overmacht is
vertraagd
41-12-22/163
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een assistent van de
Waarborg en de Belasting der gouden
en zilveren werken in tijdelijke dienst
41-12-22/191
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger der
Directe Belastingen
41-12-22/192
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger der
Directe Belastingen en Accijnzen
41-12-22/193
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger der
Directe Belastingen en Accijnzen
412
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-12-22/194
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger der
Directe Belastingen en Accijnzen
41-12-22/198
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Aanwijzing van functies
(verplaatsing/detachering/ontheffing) /
Benoeming van een ontvanger der
Directe Belastingen, Registratie en
Domeinen
41-12-22/201
Organisatie Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Onderhoud gebouwen / Overeenkomst
enst
tot schoonhouden
41-12-22/214
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Uitkeringen, toelagen en
bezoldigingen, diversen /
Voorzieningen t.a.v. de bezoldiging van
Rijkspersoneel
41-12-22/215
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Schrijvers,
machineschrijvers en tijdelijke
schrijvers
41-12-22/216
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie /
Ambtenaren / Meetarbeiders van het
kadaster
41-12-22/217
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Toelagen
en toekenning van periodieke
verhogingen / Toelagen
41-12-22/222
Afdeling
In-, uit- en doorvoer / Scheepvaart /
Invoerrecht Rijnvaart / Behandeling
binnenkomende en uitgaande
zeeschepen te Rotterdam en
Rijnverkeer Rotterdam Emmerik v.v.
41-12-22/225
Afdeling
In- en uitvoerverboden / Toepassing /
Invoerrecht Uitvoer van ten uitvoer verboden
goederen naar Duitsland
41-12-22/239
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
42-03-19/139
1148
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Ambtenaren / Landmeter op
enst
arbeidsovereenkomst
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 23-24 dec.
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-12-23/055
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-12-23/130
Organisatie Omzetbelasting / Uitvoering en
Belastingdi toepassing / Kaarten Omzetbelasting
enst
nr. 2 en 3 van vervallen stamnummers
41-12-23/165
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
Openbaar 2016
413
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
41-12-23/166
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-23/167
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-23/168
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-23/169
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-23/170
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-23/172
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-23/173
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-23/174
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-23/175
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-23/187
Afdeling
Accijnzen
Zekerheidstelling / Borgtochten
41-12-23/196
Afdeling
Accijnzen
Omzetbelasting / Toepassing /
Bedrijven, beroepen en instellingen /
Veilingen en afslagen. Omzetbelasting
41-12-23/213
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
41-12-23/279
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Landbouwcrisiswet /
Uitvoering Landbouwcrisiswet (1933)
41-12-23/280
Personeel
Belastingdi
enst
41-12-23/285
Afdeling
Crisiswetten / Uitvoering en
Invoerrecht toepassing / Distributiewet 1939 /
Toezicht bij invoer van goederen,
waarvoor vervoerverbod geldt
krachtens Distributiewet
41-12-23/300
Personeel
Belastingdi
enst
41-12-24/002
Organisatie Belastingdienst / Organisatie / Opbouw
Belastingdi en organisatie / Huur van het
enst
St.Agnietenklooster te Elburg en
opheffing van belastingkantoren te
Elburg
41-12-24/014
Afdeling
Personele belasting / Uitvoering /
Directe
Vrijstelling / Brief d.d. 19 september
Belastingen 1941, Afdeling Comptabiliteit No. 13222,
betreffende personeel belasting
Rijksauto A. In 't Veld
41-12-24/137
Afdeling
Belastingdienst / Organisatie / Overige
personele zaken / Intrekken
detachering, detacheringen, intrekken
verplaatsing, verplaatsingen
Belastingdienst / Organisatie /
Verplaatsing van personeel /
Verplaatsing van een commies
Zekerheidstelling / Borgtochten
414
Openbaar 2016
Verbaalkenmerk
Afdeling
Rubriek en onderwerp
Accijnzen
41-12-24/253
41-12-24/271
Personeel
Belastingdi
enst
Belastingdienst / Organisatie / Eervol
ontslag / Eervol ontslag
Personeel
Belastingdienst / Organisatie /
Belastingdi Verplaatsing van personeel /
enst
Verplaatsing van ambtenaren
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
415
BLOK F11, 2.08.78, Ministerie van Financiën: Algemene Index
BLOK F11, 2.08.78, MINISTERIE VAN FINANCIËN:
ALGEMENE INDEX
B INDEXKOPIEËN
B INDEXKOPIEËN
B.1 Indexkopieën, doorslagen en afschriften van stukken uit het verbaalarchief van het Ministerie van Financiën
B.1 INDEXKOPIEËN, DOORSLAGEN EN AFSCHRIFTEN VAN STUKKEN UIT HET
VERBAALARCHIEF VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIËN
Geordend op onderwerpscode.
Algemene Zaken
ALGEMENE ZAKEN
01 Binnenlands Bestuur. Buitenlandse Zaken. Volkenbond
011 Binnenlands Bestuur
0117 Gemeentezaken
01 BINNENLANDS BESTUUR. BUITENLANDSE ZAKEN. VOLKENBOND
011 Binnenlands Bestuur
0117 Gemeentezaken
426-486
01172, Gemeentefinanciën.
1936-1970
430-445
1 stuk, 5 pakken en 55 omslagen
011722, Financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten.
1936-1970
1 pak en 16 omslagen
436-442
0117223, Uitkeringen uit het gemeentefonds. 19361965
7 omslagen
436
29 sep. 1936 - 1 aug. 1941.
0118 Bijzondere maatregelen, beslissingen enz.. in verband met oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
0118 Bijzondere maatregelen, beslissingen enz.. in verband met oorlog, oorlogsgevaar of
andere buitengewone omstandigheden
571-576
011818, Schade in verband met maatregelen ten behoeve van de voorbereiding van
de landsverdediging. Defensieschade.
1940-1953
4 pakken en 2 omslagen
571
8 feb. 1940 - 9 sep. 1941., omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
572
12 sep. 1941 - 11 dec. 1941.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
585-674
011827, Oorlogsrecht; internationaal rechtsverkeer tijdens de oorlog. Vijandelijk
Vermogen. Onvaderlands Vermogen. Berechting van oorlogsmisdadigers.
Beperking rechtsverkeer. Herstel rechtsverkeer. Zuivering. Tribunaalbesluit
Collaboratie. Centrale Vermogensopsporingsdienst. Blokkering van betalingen.
Rechtsherstel. Effecten registratie.
1939-1964
29 omslagen, 61 pakken
585
6 nov. 1939 - 1 apr. 1941., omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
416
Openbaar 2016
586
4 apr. 1941 - 19 sep. 1941., omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
779-925
011877, Schade tengevolge van krijgsverrichtingen. Luchtbeschermingsschade.
1940-1969
130 pakken en 17 omslagen
780
21 nov. 1940 - 4 mrt. 1941.
781
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5 mrt. 1941 - 6 mei 1941.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
782
783
7 mei 1941 - 7 juli 1941.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
8 juli 1941 - 9 aug. 1941.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
784
785
11 aug. 1941 - 30 aug. 1941.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1 sep. 1941 - 24 sep. 1941.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
786
787
25 sep. 1941 - 13 okt. 1941.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
14 okt. 1941 - 31 okt. 1941.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
788
789
1 nov. 1941 - 18 nov. 1941.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
19 nov. 1941 - 12 dec. 1941.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
926-945
011878, Wederopbouw van geteisterde gebieden en daarmede verband houdende
aangelegenheden. Wederopbouw publiekrechtelijke lichamen.
1940-1969
1 omslag en 19 pakken
Zie ook 011877.
926
30 aug. 1940 - 8 sep. 1941.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1083-1087
011896, Kredieten, kasgeldverstrekkingen, voorschotten enz.
1939-1958
1084
3 sep. 1940 - 3 apr. 1941.
1 omslag, 4 pakken
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1089-1096
011898, Fondsen.
1939-1956
1 pak en 7 omslagen
1092
0118985, Fonds voor de economische verdediging. 9 dec. 1939 - 12
sep. 1941
1094
0349 Fondsen
0118987, Fonds voor de aan- en verkoop van Duitse betaalmiddelen
enz. 27 mrt. 1941 - 4 apr. 1941
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
03 Sociale Zaken
034 Werkverruiming, werkverschaffing en steunverlening
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
03 SOCIALE ZAKEN
034 Werkverruiming, werkverschaffing en steunverlening
0349 Fondsen
1297-1306
03492, Werkfonds 1934. Financieel fonds.
Openbaar 2016
417
1 omslag en 9 pakken
1297
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
035 Volksgezondheid en Volkshuisvesting
0352 Volkshuisvesting
26 nov. 1936 - 9 sep. 1941.
035 Volksgezondheid en Volkshuisvesting
0352 Volkshuisvesting
1330-1361
03522, Woningwet.
1936-1965
1332-1343
9 omslagen en 23 pakken
035222, Voorkeurswoningen. 1936-1958
1332
2 omslagen en 10 pakken
8 apr. 1936 - 16 sep. 1941., omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1346-1349
035225, Toekenning voorschotten. 1937-1953
1 omslag en 3 pakken
1348
25 apr. 1940 - 3 okt. 1941.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1350-1358
035226, Rentebetaling en aflossing voorschotten. 1937-1953
1 omslag en 8 pakken
1353
19 apr. 1940 - 11 mrt. 1941.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1354
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
036 Bijzondere vormen van steunverlening
0361 Landarbeiderswet
14 mrt. 1941 - 10 dec. 1941.
036 Bijzondere vormen van steunverlening
0361 Landarbeiderswet
1379-1408
03613, Rentebetaling en aflossing voorschotten.
1937-1953
1383
17 sep. 1940 - 9 aug. 1941.
5 omslagen en 25 pakken
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
04 Onderwijs. Kunsten. Wetenschappen en Erediensten. Cultuurbescherming. Volksvoorlichting
044 Erediensten
04 ONDERWIJS. KUNSTEN. WETENSCHAPPEN EN EREDIENSTEN. CULTUURBESCHERMING.
VOLKSVOORLICHTING
044 Erediensten
1545-1576
0449, Traktementen, pensioenen, vacatuurgelden, enz.
1937-1953
1 stuk, 7 omslagen en 22 pakken
1565-1575
04498, Pensioenen. 1937-1953
1567
1 omslag, 10 pakken
13 nov. 1940 - 24 dec. 1941.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
09 Geld-, Bank- en Beurswezen. Kredietwezen
09 GELD-, BANK- EN BEURSWEZEN. KREDIETWEZEN
Zie ook rubriek 09151.
418
Openbaar 2016
091 Geldwezen
0913 Wissels, assignaties, chèques
091 Geldwezen
0913 Wissels, assignaties, chèques
1971-1973
09131, Wissels.
1941-1964
3 omslagen
1973
091312, Nakoming der wisselverplichtingen, protest, proces,
interventie, verjaring. 8 mrt. 1941
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1 Belastingen
10 Algemeen
101 Natuurschoonwet
1 BELASTINGEN
10 ALGEMEEN
101 Natuurschoonwet
2144-2157
1010, Algemeen.
1936-1958
2148
3 jan. 1940 - 29 apr. 1941.
4 pakken en 10 omslagen
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
106 Cassatie
1062 Vertoogschriften door de minister ingezonden
106 Cassatie
1062 Vertoogschriften door de minister ingezonden
2186-2201
10621, Belastingen naar inkomen en vermogen.
1936-1958
2189
11 dec. 1939 - 5 sep. 1941., omslag
1063 Beslissingen, waarbij van het instellen van beroepen in cassatie wordt afgezien
6 omslagen en 10 pakken
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1063 Beslissingen, waarbij van het instellen van beroepen in cassatie wordt afgezien
2218
10633, Couponbelasting.
6 nov. 1936 - 19 sep. 1941
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
11 Directe Belastingen
110 Algemeen
1100 Algemeen
11 DIRECTE BELASTINGEN
110 Algemeen
1100 Algemeen
2293-2297
11001, Verstrekking van inlichtingen aan andere actuariële administraties.
Uitspraken.
1936-1974
5 pakken
2293
2 jan. 1936 - 1 juli 1941.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
419
111 Belastingen naar inkomen en vermogen
1116 Belasting van de dode hand
111 Belastingen naar inkomen en vermogen
1116 Belasting van de dode hand
Voor het laatst geheven over belastingjaar 1939; zonder ingrijpen van de bezettende autoriteiten
vervallen.
2524-2527
11163, Belastbaar vermogen.
1936-1941
2527
111636, Schulden. 12 aug. 1936 - 14 aug. 1941
1 stuk en 3 omslagen
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1119 Andere belastingen naar inkomen en vermogen en andere wetten betreffende heffing van belastingen naar inkomen en vermogen
1119 Andere belastingen naar inkomen en vermogen en andere wetten betreffende heffing
van belastingen naar inkomen en vermogen
2636-2654
11191, Dividendbelasting.
1941-1958
2645-2649
2 stukken en 16 omslagen
111915, Inhouding, aangifte, afdracht. 1941-1957
1 stuk en 4 omslagen
2645-2647
1119151, Inhouding. 1941-1957
2647
1 stuk en 2 omslagen
11191512, Register. 7 aug. 1941, stuk
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
114 Winstbelasting
1142 Belastingplichtigheid
114 Winstbelasting
1142 Belastingplichtigheid
2756-2758
11423, Fictieve samensmelting.
1940-1953
2756
11 sep. 1940 - 4 juli 1941.
2757
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
9 juli 1941 - 29 aug. 1941.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1144 Tarief: jaar waarover de belastbare som wordt berekend
1144 Tarief: jaar waarover de belastbare som wordt berekend
2776
1148 Overgansbepalingen
11442, Jaar.
17 nov. 1941 - 16 dec. 1941
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1148 Overgansbepalingen
2784
11481, Aangifte overgangstoestand.
11 sep. 1940 - 18 sep. 1941
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
2786
11483, Andere overgangsbepalingen.
28 okt. 1940 - 27 mrt. 1941
Betreft uitdeling uit de overgangsreserve, zie rubriek 11431; betreft verrekening met de
overgangsreserve, zie rubriek 114341.
3 pakken
420
115 Dividendbeperking
1153 Superdividendbelasting
Openbaar 2016
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
115 Dividendbeperking
1153 Superdividendbelasting
2808-2809
11536, Aangifte, aanslag, navordering.
1941
2808
115361, Aangifte. 12 sep. 1941
2 stukken
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
2809
115362, Aanslag. 9 dec. 1941
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1155 Belasting op de herkapitalisatie
1155 Belasting op de herkapitalisatie
2818-2820
11556, Aangifte, aanslag, navordering.
1941-1952
2819
115562, Aanslag. 9 dec. 1941
1 omslag en 2 stukken
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
119 Directe belastingen met een tijdelijk karakter
1191 Geblokkeerde Markenbelasting
119 Directe belastingen met een tijdelijk karakter
1191 Geblokkeerde Markenbelasting
3097-3098
11910, Algemeen.
1940-1954
3097
9 nov. 1940 - 30 apr. 1941.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
12 Successie, registratie, zegel
121 Successie
1210 Algemeen
2 pakken
12 SUCCESSIE, REGISTRATIE, ZEGEL
121 Successie
1210 Algemeen
3112-3156
12101, Teruggave; kwijtschelding.
1936-1971
3115-3126
5 omslagen en 40 pakken
121012, Kwijtschelding op grond van dwaling. 1937-1956
3115
12 pakken
26 aug. 1937 - 22 aug. 1941.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
3127-3152
121013, Kwijtschelding op grond van een bijzonder geval. 1936-1956
2 omslagen en 24 pakken
3128
12 dec. 1940 - 26 sep. 1941.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1213 Recht van schenking
1213 Recht van schenking
3174-3179
12130, Algemeen.
1936-1967
6 omslagen
Openbaar 2016
3174
421
5 mei 1936 - 23 mei 1941.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
122 Registratie
1220 Algemeen
122 Registratie
1220 Algemeen
3191-3222
12201, Teruggave; kwijtschelding.
1936-1960
3205-3222
122017, Andere kwijtschelding bij wijze van gunst. 1936-1960
18 pakken
3205
4 jan. 1936 - 5 juni 1941.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
123 Zegel
1230 Algemeen
4 omslagen en 28 pakken
123 Zegel
1230 Algemeen
3244-3253
12301, Teruggave, kwijtschelding.
1936-1960
3245
25 juni 1940 - 19 dec. 1941.
1 omslag en 9 pakken
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
13 Invoerrechten en Accijnzen
13 INVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN
132 Accijnzen
1322 Gedistilleerdaccijns
132 Accijnzen
1322 Gedistilleerdaccijns
3573-3579
13224, Teruggaaf en afschrijving van accijns.
1936-1960
3573
30 jan. 1936 - 28 apr. 1941.
1 omslag en 6 pakken
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1324 Tabaksaccijns
1324 Tabaksaccijns
3636-3649
13246, Vergunningen.
1936-1957
3644-3647
4 omslagen en 10 pakken
132463, Intrekking van bedrijfsvergunningen. 1936-1957
1 omslag en 3 pakken
3644
15 jan. 1936 - 16 apr. 1941., omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
422
Openbaar 2016
14 Andere indirecte belastingen
141 Omzetbelasting
1410 Algemeen
14 ANDERE INDIRECTE BELASTINGEN
141 Omzetbelasting
1410 Algemeen
3729
14101, Splitsing van bedrijven in fabrieks- en handelsafdeling.
17 jan. 1936 - 3 apr. 1941
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1412 Algemeen
1412 Algemeen
3754-3761
14122, Fabrikanten; groot- en kleinhandelaren.
1936-1957
3755
21 juni 1938 - 30 aug. 1941.
8 pakken
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1416 Bijzondere regelingen en vergunningen
1416 Bijzondere regelingen en vergunningen
3822-3830
14162, Vergunningen.
1936-1957
3822
3 feb. 1936 - 31 mei 1941.
3 omslagen en 6 pakken
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
143 Couponbelasting (Wet ingaande 1 jan. 1942 vervallen)
1430 Algemeen
143 Couponbelasting (Wet ingaande 1 jan. 1942 vervallen)
1430 Algemeen
3887
145 Motorrijtuigenbelasting
1451 Bijzondere kaarten en vergunningen. Vrijstellingen
14300, Algemeen.
27 mrt. 1936 - 14 mei 1941
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
145 Motorrijtuigenbelasting
1451 Bijzondere kaarten en vergunningen. Vrijstellingen
3908-3933
14511, Bijzondere kaarten en vergunningen.
1936-1957
3909-3925
4 omslagen en 14 pakken
145111, 60-dagen-kaarten. 1936-1957
3 omslagen en 14 pakken
3910-3914
1451111, Afgifte. 1936-1957
3910
1 omslag en 4 pakken
29 jan. 1936 - 24 okt. 1941., omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
3915-3921
1451112, Uitsluitingen. 1936-1957
7 pakken
3917
12 juli 1939 - 23 mei 1941.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
423
146 Rijwielbelasting
1460 Algemeen
146 Rijwielbelasting
1460 Algemeen
3950
14601, Contrôle op de naleving van de wet.
5 mrt. 1936 - 10 apr. 1941
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1464 Vrijstellingen
1464 Vrijstellingen
3956
14649, Andere vrijstellingen.
7 juli 1936 - 31 mei 1941
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
149 Waardevermeerdering van onroerende goederen. Brandweerbelasting
1491 Waardevermeerdering van onroerende goederen
149 Waardevermeerdering van onroerende goederen. Brandweerbelasting
1491 Waardevermeerdering van onroerende goederen
3998
14914, Aangifte.
27 dec. 1940 - 5 mei 1941
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
15 Verschillende heffingen enz., waarbij de rijksbelastingadministratie is betrokken
152 Provinciale heffingen
15 VERSCHILLENDE HEFFINGEN ENZ., WAARBIJ DE RIJKSBELASTINGADMINISTRATIE IS
BETROKKEN
152 Provinciale heffingen
1522 Weggeld
Zie ook 1162.
1522 Weggeld
4071
15220, Algemeen.
5 feb. 1936 - 8 mrt. 1941
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
16 Invordering
161 Directe Belastingen
1611 Wetgeving en uitvoeringsvoorschriften
16 INVORDERING
161 Directe Belastingen
1611 Wetgeving en uitvoeringsvoorschriften
4142-4146
16112, Uitvoeringsvoorschriften.
1936-1958
4142-4145
1 omslag en 4 pakken
161120, Algemeen. 1936-1958
1 omslag en 3 pakken
4142
3 jan. 1936 - 30 apr. 1941.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
424
Openbaar 2016
17 Contentieus
170 Algemeen
1703 Strafvordering
17036 Verzet
17 CONTENTIEUS
170 Algemeen
1703 Strafvordering
17036 Verzet
4245
170360, Algemeen.
9 mrt. 1937 - 5 dec. 1941
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1704 Gratieverzoeken
17044 Motorrijtuigenbelasting
1704 Gratieverzoeken
17044 Motorrijtuigenbelasting
4275-4277
170440, Algemeen.
1936-1969
4275
28 feb. 1936 - 23 juli 1941.
3 pakken
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1706 Afdoening buiten proces
1706 Afdoening buiten proces
4310
17069, Andere belastingen.
31 jan. 1936 - 16 juni 1941
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1707 Strafrecht
17070 Algemeen
1707 Strafrecht
17070 Algemeen
4314-4320
170703, Straffen en maatregelen.
1936-1969
4316
1707032, Gevangenisstraf. 4 jan. 1937 - 10 sep. 1941
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
2 Personeel
22 Ambtenarenreglementen
225 Overige rechten en verplichtingen
2254 Schadevergoeding
7 omslagen
2 PERSONEEL
22 AMBTENARENREGLEMENTEN
225 Overige rechten en verplichtingen
2254 Schadevergoeding
4766-4779
22543, Wegens ziekte of ongeval in de dienst. (Ook diefstal van een rijwiel).
1936-1975
14 pakken
4766
6 feb. 1936 - 15 mrt. 1941.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
425
24 Bezoldiging, enz.
24 BEZOLDIGING, ENZ.
243 Vergoedingen
Zie ook 222.
243 Vergoedingen
4949-4984
2433, Kosten van de dienst.
1936-1975
4949
12 feb. 1936 - 7 apr. 1941.
36 pakken
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5033-5046
2439, Andere vergoedingen (motorkleding, velduitrusting, aflopende vergoeding
uitrustingskosten, dienstgel. telefoon) prive auto.
1936-1975
14 pakken
5034
3 juli 1940 - 8 aug. 1941.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
244 Ongehuwdenaftrek
244 Ongehuwdenaftrek
5048-5051
2441, Kostwinners (vrijstelling van ongehuwdenaftrek).
1936-1975
5048
21 jan. 1936 - 28 juni 1941.
4 pakken
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
249 Gratificaties, premies, bijzondere uitkeringen, enz.
249 Gratificaties, premies, bijzondere uitkeringen, enz.
5083-5143
2491, Gratificaties.
1936-1975
5086-5140
3 omslagen en 58 pakken
24912, Belastingdienst. 1936-1975
1 omslag en 56 pakken
5092-5099
249122, Moeilijke financiële omstandigheden. 19361963
8 pakken
5092
10 feb. 1936 - 10 juni 1941.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
25 Pensioensaangelegenheden en wachtgelden
251 Pensioensaangelegenheden
2510 Algemeen
25 PENSIOENSAANGELEGENHEDEN EN WACHTGELDEN
251 Pensioensaangelegenheden
2510 Algemeen
5162-5184
25100, Algemeen.
1936-1968
5164
8 jan. 1940 - 21 juli 1941.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
2515 Pensioengrondslagen
2515 Pensioengrondslagen
5216-5222
25150, Algemeen.
23 pakken
426
Openbaar 2016
1936-1960
5216
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
27 Personeel van de Belastingdienst
270 Algemeen
2702 Sollicitaties
7 pakken
15 jan. 1936 - 17 juli 1941.
27 PERSONEEL VAN DE BELASTINGDIENST
270 Algemeen
2702 Sollicitaties
5288-5294
27021, Verzoeken van buitenstaanders.
1936-1975
5288
14 jan. 1936 - 30 apr. 1941.
1 omslag en 6 pakken
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
271 Benoeming en bevordering
2718 Contract-personeel
271 Benoeming en bevordering
2718 Contract-personeel
5380-5416
27181, Algemene Dienst (Directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen)
Accountantsbureau.
1936-1961
8 omslagen en 29 pakken
5384
28 juni 1940 - 31 jan. 1941., omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5385
5386
1 feb. 1941 - 6 juni 1941.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
7 juni 1941 - 11 dec. 1941., omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5417-5424
27182, Registratie en Domeinen (Hypotheek).
1936-1957
5418
15 aug. 1940 - 15 nov. 1941.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
272 Ontslag en overlijden
2721 Algemene dienst
8 pakken
272 Ontslag en overlijden
2721 Algemene dienst
5455-5467
27213, Bureaudienst.
1936-1970
5455
16 jan. 1936 - 11 nov. 1941.
1 omslag en 12 pakken
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
277 Detachering
277 Detachering
5624-5666
2770, Algemeen.
1938-1974
5628
2 jan. 1941 - 31 mei 1941.
5629
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
3 juni 1941 - 31 okt. 1941.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
43 pakken
Openbaar 2016
427
28 Personeel van de Rijksgebouwendienst
280 Algemeen
28 PERSONEEL VAN DE RIJKSGEBOUWENDIENST
280 Algemeen
5671
2803, Verzoeken om inlichtingen.
6 aug. 1936 - 19 mei 1941
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
3 Comptabiliteit
3 COMPTABILITEIT
33 Beheer van fondsen, stichtingen en kapitalen, afkomstig uit voormalige wees- en momboirkamers
33 BEHEER VAN FONDSEN, STICHTINGEN EN KAPITALEN, AFKOMSTIG UIT VOORMALIGE
WEES- EN MOMBOIRKAMERS
5985
3301, Bernard, mr. J.A.
19 apr. 1941
stuk
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
5999
3316, Hudde, J.
19 apr. 1941
stuk
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
6002
3319, Liesvelt, M.W. van.
19 apr. 1941
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
6021
3341, Wolters, S.
19 apr. 1941
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
stuk
Openbaar 2016
429
BLOK F23150, 2.08.37, Centrale Beleggingsraad
BLOK F23150, 2.08.37, CENTRALE BELEGGINGSRAAD
A. Indicateurs en Agenda's
A. INDICATEURS EN AGENDA'S
8-16
Agenda's van ingekomen en uitgaande brieven,
1962, februari 9-1988
14
1984, januari 4-1985, augustus 23
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
9 delen
430
Openbaar 2016
B. Agenda's, presentielijsten, notulen en besluiten van de vergaderingen
B. AGENDA'S, PRESENTIELIJSTEN, NOTULEN EN BESLUITEN VAN DE
VERGADERINGEN
22-52
Notulen van de vergaderingen,
1929-1988
29 pakken, 1 omslag
Conceptnotulen over de periode 1934-1940 (met hiaten) bevinden zich ook onder de inv.nrs 24-26.
In het jaar 1945 is er niet vergaderd. Notulen van sommige vergaderingen uit de jaren 1953 en 1959
ontbreken.
49
1985
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
431
D. Correspondentie
2. Correspondentie van 1966 - 1988
D. CORRESPONDENTIE
2. CORRESPONDENTIE VAN 1966 - 1988
133-276
Correspondentie met verschillende instellingen en personen,
1966-1987
139 pakken, 4 omslagen
Zie voor de verklaring van de gebruikte agendanummers in de inleiding "Geschiedenis van het
archiefbeheer".
239
1985, januari-januari 22
agendanummers 2/3-48/3 1985
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
240
241
1985, januari 24-januari 31
agendanummers 49/3-84/3 1985
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1985, februari
agendanummers 85/3-123/3 1985
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
242
243
1985, maart
agendanummers 126/5-173/3 1985
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1985, april
agendanummers 177/5-223/6 1985
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
244
245
1985, mei
agendanummers 226/5-283/5 1985
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1985, juni
agendanummers 285/5-320/6 1985
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
246
247
1985, juli
agendanummers 325/5-364/3 1985
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1985, augustus
agendanummers 366/5-408/9 1985
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
248
249
1985, september
agendanummers 416/5-465/3 1985
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1985, oktober
agendanummers 466/9-515/2 1985
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
250
251
1985, november
agendanummers 522/5-581/3 1985
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1985, december
agendanummers 583/6-615/3 1985
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
3. Correspondentie betreffende onroerend goed zaken
3. CORRESPONDENTIE BETREFFENDE ONROEREND GOED ZAKEN
277-293
Correspondentie met leden van de Onroerend Goed Commissie
1985-1988
14 pakken, 3 omslagen
277
1985, mei-december
agendanummers 239/5-594/5 1985
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
433
BLOK F28061, 2.08.45, Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële Raad van de Ambassade der Nederlanden te Londen
BLOK F28061, 2.08.45, BEHEERDER VAN
NEDERLANDSCHE EIGENDOMMEN LATER AFDELING
BEHEER VAN NEDERLANDSCHE EIGENDOMMEN
RESSORTEREND ONDER HET BUREAU VAN DE FINANCIËLE
RAAD VAN DE AMBASSADE DER NEDERLANDEN TE
LONDEN
2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE AANGELEGENHEDEN
2.3 Taak
2.3.3 Uitvoering van de financiële blokkeringsmaatregelen
2.3.3.2 Uitvoering van art. 2 van het KB A1
2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE AANGELEGENHEDEN
2.3 TAAK
2.3.3 UITVOERING VAN DE FINANCIËLE BLOKKERINGSMAATREGELEN
2.3.3.2 UITVOERING VAN ART. 2 VAN HET KB A1
308
Stukken betreffende de vrijgaven van aandelen Anacondacopper ingevolge art. 2
van het KB A1, ten behoeve van A.C. Haaradine, welke aandelen zijn gedeponeerd
bij The Westminster Bank Ltd..
1941 mrt.
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
309
Briefwisseling van de minister van Financiën en Mw. Hartogs-Hijmans betreffende
de vrijgave van aandelen ingevolge art. 2 van het KB A1; tevens met toelichting
hierop door de heer Groeneveld.
1941 mei - juni
3 stukken
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
435
BLOK F28064, 2.08.48, Ministerie van Financiën, Generale Thesaurie, Afdeling Binnenlands Geldwezen; Afdeling Binnenlands Geldwezen; Directie Binnenlands Geldwezen van de Administratie
BLOK F28064, 2.08.48, MINISTERIE VAN FINANCIËN,
GENERALE THESAURIE, AFDELING BINNENLANDS
GELDWEZEN; AFDELING BINNENLANDS GELDWEZEN;
DIRECTIE BINNENLANDS GELDWEZEN VAN DE
ADMINISTRATIE
45 Aanschrijvingen (Rubriek 381)
45 AANSCHRIJVINGEN (RUBRIEK 381)
296
Stukken betreffende de uitvoering van de vierde verordening betreffende
bijzondere maatregelen op administratief-rechterlijk gebied.
1940 sep. - nov.
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
437
BLOK GE37153, 3.330.01, Microfilms Burgerlijke Stand Zuid-Holland (Bezuidenhout)
BLOK GE37153, 3.330.01, MICROFILMS BURGERLIJKE
STAND ZUID-HOLLAND (BEZUIDENHOUT)
A Gemeenten gelegen in Zuid-Holland (noordelijk gedeelte).
A GEMEENTEN GELEGEN IN ZUID-HOLLAND (NOORDELIJK GEDEELTE).
Registers van geboorten.
1843-1944 (1950)
317 rolfilms
De registers van Den Haag en Loosduinen zijn in omgekeerde chronologische volgorde verfilmd: van
jong naar oud.
77
Den Haag, 1916 2 - 1916; 1916
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
215
Leiden, 1916
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Registers van huwelijken.
1843-1944 (1950)
363
Den Haag, 1941 B1 - 1941 C4; 1941
234 rolfilms
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
364
508
Den Haag, 1941 D1 - 1940 A2; 1940-1941
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Leiden, 1940 - 1941; met alfabetisch naamregister (10-jaarlijkse
tafel), 1933-1941
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
439
BLOK GESUR01, 2.10.61, Microfiches Burgerlijke Stand Suriname: Geboorteregisters van Paramaribo, en Erkenningenregisters van Paramaribo
BLOK GESUR01, 2.10.61, MICROFICHES BURGERLIJKE
STAND SURINAME: GEBOORTEREGISTERS VAN
PARAMARIBO, EN ERKENNINGENREGISTERS VAN
PARAMARIBO
A Geboorten.
A GEBOORTEN.
Bijna alle inventarisnummers bevatten meerdere, genummerde, microfiches. In de opsomming
onder het inventarisnummer wordt bij elk microfiche aangegeven welke folionummers het bevat
met daarachter de desbetreffende maanden.
90
Geboorten Paramaribo.
1915
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
441
BLOK H2, 2.02.14, Kabinet der Koningin [periode 1898-1945]
BLOK H2, 2.02.14, KABINET DER KONINGIN [PERIODE
1898-1945]
A Verbaal: wetten, koninklijke besluiten, kabinetsbrieven
A VERBAAL: WETTEN, KONINKLIJKE BESLUITEN, KABINETSBRIEVEN
Het archief van het Kabinet der Koningin is chronologisch ingericht: de wetten, Koninklijke besluiten
en brieven van de directeur van het Kabinet zijn op hun datum en nummer opgeborgen. Is dus van
een Koninklijk besluit of uitgaande brief de datum en het nummer bekend, dan kan men dit stuk,
nadat men heeft bepaald in welke inventarisnummer (nummers in de eerste kolom) het is
opgeborgen, rechtstreeks opvragen. Bij die Koninklijke besluiten zijn vrijwel altijd de daaraan
voorafgaande ministeriële voordrachten gevoegd.
In dit archief treft men maar weinig rekesten of verzoekschriften aan die aan de Koningin gericht
zijn. Deze zijn immers meestal ter afdoening doorgezonden aan de verantwoordelijke minister.
Evenmin zal men brieven van de Koningin zelf aantreffen: de Koning en de Koningin schreven (en
schrijven) geen officiële brieven. Officiële brieven worden door anderen geschreven: door
ambtenaren van een der ministeries of door ambtenaren van het Kabinet. Brieven van de hand van
de Koningin zouden zich slechts in het Koninklijk Huisarchief kunnen bevinden.
Men zij erop bedacht dat slechts een klein gedeelte van de Koninklijke besluiten is gepubliceerd in
het Staatsblad en in de Staatscourant. Bovendien wijkt de nummering van de wetten en Koninklijke
besluiten in het Staatsblad (nummering per kalenderjaar) af van de nummering van de originele,
ondertekende wetten en besluiten in dit archief (nummering per dag).
4551-8603
Verbaal: wetten, Koninklijke besluiten, kabinetsbrieven
1898-1944
8570
1940 januari 2 - 6
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
8571
8572
1940 januari 8 - 10
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1940 januari 11 - 15
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
8573
8574
1940 januari 16 - 19
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1940 januari 20 - 24
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
8575
8576
1940 januari 25 - 27
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1940 januari 29 - februari 2
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
8577
8578
1940 februari 3 - 7
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1940 februari 8 - 12
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
8579
8580
1940 februari 13 - 17
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1940 februari 19 - 22
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
8581
8582
1940 februari 23 - 27
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1940 februari 28 - 29
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
8583
8584
1940 maart 1 - 5
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1940 maart 6 - 9
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
8585
1940 maart 11 - 14
442
Openbaar 2016
8586
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1940 maart 15 - 19
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
8587
8588
1940 maart 20 - 27
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1940 maart 28 - 30
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
8589
8590
1940 april 1 - 4
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1940 april 5 - 8
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
8591
8592
1940 april 9 - 11
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1940 april 12 - 15
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
8593
8594
1940 april 16 - 18
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1940 april 19 - 22
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
8595
8596
1940 april 23 - 25
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1940 april 26 - 30
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
8597
8598
1940 mei 1 - 4
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1940 mei 6 - 9
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
8599
8600
1940 mei 10 - 29
De nummers 8599 (vanaf 14 mei 1940) en 8600-8603 bevatten de correspondentie
van het Kabinet der Koningin in 's-Gravenhage.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1940 juni - november
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
8601
8602
1940 december - 1941 april
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 mei - december
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
8603
1942-1944
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
443
B Zakenagenda's
B ZAKENAGENDA'S
Registers van ingekomen stukken, aangevende bij welke besluiten ze zijn afgedaan (en dus te vinden
zijn). Weet men een datum en een nummer van een voordracht van een minister aan de Koningin,
dan kan men gewoonlijk vrij snel met behulp van deze agenda's de afdoening, meestal een
Koninklijk besluit vinden.
De zgn. requestenagenda's, de registers waarin de ingekomen rekesten en verzoekschriften werden
ingeschreven, zijn niet bewaard gebleven.
7522-7787, 8604-8632
Zakenagenda's
1898-1944
8624
1940 januari - maart
8625
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1940 april - december
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
8632
1941-1944
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
444
Openbaar 2016
C Agenda's Buitenlandse Zaken
C AGENDA'S BUITENLANDSE ZAKEN
Lijsten van stukken welke dagelijks door de minister van Buitenlandse Zaken aan de Koningin ter
inzage zijn toegezonden. De hierin vermelde stukken vindt men dus vrijwel nooit in dit archief: ze
zijn immers teruggezonden aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
7788-7812, 8626-8631
Agenda's Buitenlandse Zaken
1898-1940
8631
1940 januari - mei 6
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
445
D Indices op het verbaal
D INDICES OP HET VERBAAL
De indices vormen de hoofdtoegang van het archief. Het zijn registers, waarin alle besluiten en
brieven (doch niet de rekesten aan de Koningin!), onderwerpsgewijs zijn vermeld. De verwijzingen
hebben de vorm van datum en nummer van het Koninklijk besluit of de kabinetsbrief. Als nadere
toegang op deze indices zijn alfabetische naam- en trefwoordenklappers vervaardigd: zie de
inventarisnummers 7906-7965 en 8651-8662 hierna.
7813-7905, 8633-8650
Indices op het verbaal
1898-1943
8648
1940 - 1943 1-900
8649
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1940 - 1943 901-1800
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
8650
1940 - 1943 1801-2700
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
446
Openbaar 2016
E Klappers op de indices
E KLAPPERS OP DE INDICES
Klappers zijn alfabetisch (niet lexicografisch) ingerichte registers op persoonsnaam, aardrijkskundige
naam en zaaknaam. Ze verwijzen naar de pagina's van de indices. Soms, maar niet altijd, zijn ook
verwijzingen opgenomen naar de Koninklijke besluiten zelf.
7906-7965, 8651-8662
Klappers op de indices
1898-1945
8661
1940-1943
8662
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Rekestenklapper 1940-1945
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
447
F Bladwijzers op de indices
F BLADWIJZERS OP DE INDICES
De bladwijzers geven aan op welke pagina van de index een bepaalde wet, Koninklijk besluit of
kabinetsbrief is ingeschreven. Deze registers gebruikt men slechts, als men van een besluit of brief,
waarvan datum en nummer bekend is, wil weten of er nog andere besluiten en brieven betreffende
hetzelfde onderwerp in het archief aanwezig zijn.
7966-8002, 8663-8668A
Bladwijzers op de indices
1898-1945
8668B
1945 mei - december
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
448
Openbaar 2016
H Omvangrijke bijlagen
H OMVANGRIJKE BIJLAGEN
Bij het Kabinet der Koningin had men de gewoonte om omvangrijke bijlagen bij ingekomen brieven
en bij Koninklijke besluiten niet bij dat besluit op te bergen, maar in portefeuilles achter het
hoofdarchief te plaatsen. Bij het betreffende stuk voegde men dan meestal een verwijsbriefje,
waarop geschreven staat dat de bijlagen afzonderlijk zijn opgeborgen. Dezelfde handelwijze volgde
men ten aanzien van rapporten van staats- en andere commissies: ook deze documenten werden in
een afzonderlijke serie opgeborgen. Helaas is dit niet altijd consequent gedaan. In de serie
omvangrijke bijlagen (inv.nrs. 8017-8106) bevinden zich ook rapporten van commissies. Evenzo kan
men in de serie rapporten van commissies stukken aantreffen welke geen commissierapporten zijn.
Bovendien zijn in het verbaal ook nog eens omvangrijke bijlagen en rapporten van commissies
opgeborgen. In de hierna volgende beschrijvingen staan de data en nummers vermeld van de
besluiten en brieven waarbij de betreffende bijlagen behoren.
8686
Exh. 21 maart 1935 nr. 91
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
8950
Exh. 15 januari 1940 nr. 22
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
8951
Exh. 15 januari 1940 nr. 23
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
8952
Exh. 25 januari 1940 nr. 30
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
8953
Exh. 3 februari 1940 nr. 32
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
8954
Exh. 17 februari 1940 nr. 17
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
8955
Exh. 24 februari 1940 nr. 50
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
8956
Exh. 28 februari 1940 nr. 1
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
8957
Exh. 5 maart 1940 nr. 8
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
8958
Exh. 6 maart 1940 nr. 10
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
8959
Exh. 6 maart 1940 nr. 11
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
8960
Exh. 6 maart 1940 nr. 12
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
8961
Exh. 9 maart 1940 nr. 71
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
8962
Exh. 12 maart 1940 nr. 5
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
8963
Exh. 28 maart 1940 nr. 37
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
8964
Exh. 3 april 1940 nr. 13
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
8965
Exh. 9 april 1940 nr. 11
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
8966
Exh. 15 april 1940 nr. 18
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
8967
Exh. 16 april 1940 nr. 19
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
8968
Exh. 27 april 1940 nr. 26
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
449
450
Openbaar 2016
M Geheim archief
M GEHEIM ARCHIEF
8983-9026
Geheim Verbaal
1898-1945
9025
1940 - 1945 maart [Londen]
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
451
N Verbaalarchief Londen 1940 mei - 1945 mei en gewoon verbaal juni - december 1945
N.1 Dagverbalen
N VERBAALARCHIEF LONDEN 1940 MEI - 1945 MEI EN GEWOON VERBAAL JUNI DECEMBER 1945
N.1 DAGVERBALEN
9034-9076
Dagverbalen
1940-1945
9034
1940 mei - december
9035
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 januari - juni
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
9036
9037
1941 november - november
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1941 december - 1942 april
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
9038
9039
1942 mei - september
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1942 oktober - 1943 januari
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
9040
9041
1943 februari - juni
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1943 juli - september
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
9042
9043
1943 oktober - december
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1944 januari - maart
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
9044
9045
1944 april - juni
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1944 juli - augustus
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
9046
9047
1944 september
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1944 oktober - november
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
9048
9049
1944 december - 1945 februari
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1945 maart - april 19
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
9050
1945 april 20 - mei
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
N.2 Toegangen
N.2 TOEGANGEN
9079-9080
Agenda's van ingekomen requesten
9079
1941 - 1945 sep. 15, fo. 1-512
9080
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
1945 sep. 17 - dec. 29, fo. 513-1036
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
9081-9082
Agenda's van ingekomen stukken
9081
maart - september 1945
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
452
Openbaar 2016
9082
oktober - december 1945
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
9083
Index op onderwerpen, pp. 1-1088
1944-1945
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Zie voor de index over de jaren 1940-1943 de inv.nrs. 8648-8650 op p. 1).
9084
Klapper op persoonsnaam, plaatsnaam en trefwoorden
1944-1945
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Zie voor de klapper over de jaren 1940-1943 de inv.nr. 8662 op p. 1).
N.3 Dossierarchief Londen, 1940 mei - 1945 mei
N.3 DOSSIERARCHIEF LONDEN, 1940 MEI - 1945 MEI
9085
Dossierlijst van het zgn. dossierarchief, welke onder de inventarisnummers 90869121 zijn opgeborgen
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Deze dossierlijst is uitgetypt: zie toegang nummer 2.02.18
9086A-9121D Dossierarchief
1940-1945
9086A
Dossier 1: Politiek: Gezien en machtigingen, 1940
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Stuknr. Beschrijving
1
Rapporten van Jhr. De Geer nopens tijdelijke verplaatsing van een deel
van het Kabinet naar Nederlands-Indië, met rapport over deze
aangelegenheid van het Departement van Justitie.
2
Nota van Minister Van Kleffens over de plannen, welke Duitsland heeft
ten aanzien van het vasteland van Europa.
3
Rapport van de Minister van Koloniën over ontwikkeling van de
economische betrekkingen tussen Nederlands-Indië en Japan.
4
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken over de ontwikkeling
van zaken in Japan welke zowel voor Nederland als voor Engeland en
Frankrijk, reden tot bezorgdheid geven.
5
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken over de ontwikkeling
der buitenlandse betrekkingen in het Verre Oosten met nota van Jhr. Van
Tets.
6
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken over de opbouw door
Japan van een groot opgezette economische invloedssfeer in Oost-Azië
en de landen rond de Stille Oceaan.
7
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken als vervolg op no. 6.
8
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken als vervolg op no. 7
(met nota van Jhr. Van Tets betreffende denkbeeld van de Koningin om
ook voor Amerika voor handelsbesprekingen in Indië uit te nodigen,
indien een Japanse delegatie daarvoor derwaarts gaat).
9
Beschouwingen van de Minister van Koloniën naar aanleiding van de
maatregelen te nemen bij een conflict met Japan (deze beschouwingen
sluiten aan op no. 4) met nota van de Gouverneur-Generaal van
Nederlands-Indië.
10
Nota van de Koningin betreffend: radioluisterberichten voor Prinses
Juliana; het verlenen van onderscheidingen aan Gouverneur-Generaal
Nederlands-Indië, de Gouverneurs in de West en voor personen zowel in
Oost als in West-Indië; ontvangst van de President van Polen; niet filmen
Openbaar 2016
453
Stuknr. Beschrijving
van de Koningin en het verstrekken van een foto van de Koningin voor
Oost- en West-Indië.
11
Brief aan de voorzitter van de Raad van Ministers betreffende het niet
doorgaan van een reis van enige leden van het Kabinet naar NederlandsIndië.
12
Rapport van de Minister van Koloniën met aantekeningen nopens het
denkbeeld uitzending van een Amerikaanse delegatie naar NederlandsIndië te bewerkstelligen.
13
Rapport van de Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart naar
aanleiding van de vraag, welke na de huidige oorlog de
levensmogelijkheden zullen kunnen zijn van een onafhankelijk
Nederland.
14
Rapport van de Minister van Koloniën betreffende onderhandelingen
van Japan in Nederlands-Indië over het verkrijgen van olie en
olieconcessies.
15
Uittreksel uit de brochure van dr. H. Colijn "op de grens van twee
werelden".
16
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens de
wenselijkheid dat Jhr. De Geer deel zal blijven uitmaken van het Kabinet
als Minister zonder Portefeuille, met het oog op de reacties, die het
heengaan van Jhr. De Geer, zowel in Nederland en Engeland als uit het
oogpunt der Duitse propaganda in Nederland zou hebben.
17
Rapport van de Minister van Koloniën houdende mededelingen met
betrekking tot de Japanse handelsmissie, welke naar Nederlands-Indië
zou vertrekken (vervolg op no. 14).
18
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken betreffende de
boodschap van de Keizer van Japan aan de Koningin in verband met de
geboorte van Prinses Irene.
19
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens de
teleurstelling welke in Hongarije is gewekt bij de totstandkoming van het
tussen Roemenië en Hongarije gesloten accoord.
20
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens het verzoek van
de Franse regering aan de Nederlandse regering gedaan onder Duitse
druk om de zending van Jhr. Loudon en de aanwezigheid van het
Gezantschap in Frankrijk te beëindigen.
21
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens de
vijandelijkheden ondernomen door Engeland tegen Dakar (Frans gebied
ter westkust van Afrika) met bedoeling te verhinderen dat deze plaats
een steunpunt wordt van Duitsland en Italië.
22
Rapport van de Minister van Koloniën nopens toestemming aan
geïnterneerde en niet-geïnterneerde Duitse vrouwen in NederlandsIndië om zich naar neutraal gebied (bijv. Shanghai of Japan) te begeven.
23
Rapport van de Minister van Koloniën nopens het op vrije voeten stellen
van een aantal mannelijke Duitsers in Nederlands-Indië; (zendelingen en
missionarissen) met nota Jhr. Van Tets, vervolg op no. 22.
24
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens de houding,
welke de Nederlandse regering zou innemen in geval van een gewapend
conflict in Oost-Azië.
25
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken als vervolg op no. 24.
26
Rapport van de Minister van Koloniën nopens maatregelen, welke
zouden zijn te nemen voor het geval in Oost-Azië een conflict met Japan
mocht uitbreken (vervolg op no. 9).
454
Openbaar 2016
Stuknr. Beschrijving
9086B
27
Rapport van de Minister van Koloniën inzake spanningen in onze
verhouding tot Japan in het Verre Oosten, met bijlagen.
28
Rapport van de Minister van Koloniën nopens te houden besprekingen
met Amerikaanse vlootautoriteiten, voor het geval een wijziging in de
status quo in de Stille Oceaan zou intreden (vervolg op no. 26).
Dossier 2: Politiek: Gezien en machtigingen, 1941 I
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Stuknr. Beschrijving
1
Doordrukken van rapporten van Generaal Berenschot en Generaal
Boerstra nopens de mogelijkheid van invrijheidstelling van zich in
Duitsland in krijgsgevangenschap bevindende officieren.
2
Doordruk van een brief van de Minister van Waterstaat, ir. Albarda, aan
de voorzitter van de Raad van Ministers, nopens het ongewenste van
verplaatsing van de Nederlandse regering naar Nederlands-Indië.
3
Rapport van de Minister van Koloniën nopens de werkelijke toedracht
van de incidenten in Nederlands-Indië, waarbij de Japanners betrokken
waren (vervolg dossier 1, no. 27).
4
Notulen van de buitengewone vergadering van de Raad van Ministers op
17 januari 1941 nopens verplaatsing van de regering naar NederlandsIndië.
5
Notulen van de buitengewone vergadering van de Raad van Ministers op
18 januari 1941, nopens verplaatsing van de regering naar NederlandsIndië.
6
Rapport van de Minister van Koloniën houdende mededeling van de
tekst van het memorandum, hetwelk de Japanse delegatie aan de
Nederlandse delegatie, overhandigde nopens de Japanse deelneming in
de verdere ontplooiing van Nederlands-Indië.
7
Rapport van de Minister van Koloniën betreffende de economische
onderhandelingen met Japan (vervolg op no. 6).
8
Rapport van de Minister van Koloniën nopens de zending van Generaal
Boerstra en Mr. Jongejan, voorzitter van de Ondernemersraad voor
Nederlands-Indië naar Nederlands-Indië teneinde Opperbestuur en
Landvoogd in kennis te stellen met de werkelijke verhoudingen in het
Moederland en het gevaar voor wijzigingen in de situatie, in verband met
internering van Duitsers in Nederlands-Indië.
9
Rapport van de Minister van Koloniën om machtiging Jhr.Mr. A.W.L.
Tjarda van Starkenborgh Stachouwer uit te nodigen een verlenging van
zijn ambtsperiode met een jaar naar de maand september 1941 te willen
aanvaarden. Nota's over de wijze waarop aan Jhr. Van Starkenborgh het
verzoek om aan te blijven zal worden gedaan. Ontwerp-brief aan de heer
Van Starkenborgh met verzoek nog aan te blijven. Op dit ontwerp komt
het woord "vervallen" voor. Brief aan de Minister van Koloniën waarbij
wordt medegedeeld dat de Koningin het ontwerp-Telegram aan Jhr. Van
Starkenborgh met verzoek tot aanblijven, heeft goedgekeurd.
10
Rapport van de Minister van Koloniën nopens het gunstig antwoord van
Jhr. Van Starkenborgh, met dien verstande, dat hij gaarne zou heengaan,
indien de omstandigheden zich zo wijzigen, dat wisseling der
landvoogdij mogelijk is.
11
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens de reis van de
Minister en zijn Ambtgenoot van Koloniën via Washington naar
Nederlands-Indië, en of de Koningin enige boodschap voor de heer
Roosevelt wenst mede te geven.
12
Rapport van de waarnemend Secretaris-Generaal van Buitenlandse
Openbaar 2016
455
Stuknr. Beschrijving
Zaken nopens het resultaat der stafbesprekingen, welke van 22-25
februari 1941 te Singapore werden gehouden door vertegenwoordigers
van de Nederlandse, Engelse en Australische weermachten (zie no. 14).
9086C
13
Rapport van de Minister van Koloniën nopens verslag van de
besprekingen van Generaal Boerstra en Mr. Jongejan met de
Gouverneur-Generaal nopens de te volgen gedragslijn van de in Duitse
krijgsgevangenschap zich bevindende Nederlandse en NederlandsIndische officieren (vervolg op no. 8).
14
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens de
wenselijkheid van een nadere conferentie te Singapore tussen
vertegenwoordigers van Nederland, Engeland, Australië, Nieuw-Zeeland
en Amerika, inzake eventueel gemeenschappelijk optreden in geval van
een gewapend conflict in de Pacific (zie no. 12).
15
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens het door de van
21-26 april 1941 gehouden conferentie in no. 14 bedoeld, opgesteld plan,
met afschriftTelegram van Jhr. Van Starkenborgh aan de Koningin
nopens voorgenomen hervormingen waarbij ook de overzeese
gebiedsdelen betrokken zouden zijn.
16
Rapport van de waarnemend Secretaris-Generaal van Buitenlandse
Zaken waarbij wordt medegedeeld dat de Gouverneur-Generaal van
Nederlands-Indië inzake de te Singapore opgestelde overeenkomst
nopens samenwerking op militair gebied in de Stille Oceaan de adviezen
van de legercommandant en de vlootvoogd afwacht (vervolg op no. 15).
17
Rapport waarnemend Secretaris-Generaal van Buitenlandse Zaken en
fungerend secretaris van het Departement van Koloniën nopens het
ontvangen advies van de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië
omtrent de aanneming der te Singapore opgestelde overeenkomsten
(vervolg op no. 16).
18
Rapport van de waarnemend Secretaris-Generaal van Buitenlandse
Zaken nopens onderhoud van de Minister van Buitenlandse Zaken met
president Roosevelt met betrekking tot de houding van Japan tegenover
Nederlands-Indië.
Dossier 3: Politiek: Gezien en machtigingen, 1941 II
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Stuknr. Beschrijving
1
Rapport van de Minister van Koloniën nopens de onderhandelingen in
Nederlands-Indië tussen de Nederlandse en de Japanse delegatie.
2
Rapport van de Minister van Koloniën, aanbieding afschrift van het
verslag van de adviseur, hoofd van de Dienst van Oost-Aziatische Zaken
te Batavia aan de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië nopens
een onderhoud, dat de heer Lovink met een gezaghebbende Japanse
bezoeker heeft gehad (Japans oordeel over de verhouding JapanNederlands-Indië).
3
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens de maatregelen
welke Amerika op het punt stond te nemen tegen Japan naar aanleiding
van de bezetting door dit land van strategische punten in Indo-China.
4
Rapport van de Minister van Koloniën nopens de economische
maatregelen in Nederlands-Indië ten aanzien van Japan.
5
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens de
toegenomen spanning in het Verre Oosten.
6
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens het standpunt,
dat Engeland inneemt ten aanzien van de te Singapore gehouden
stafbesprekingen.
456
Openbaar 2016
Stuknr. Beschrijving
7
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens hetgeen
Amerika van plan is, ingeval Japan Siam zou bezetten.
8
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens het voorstel
van Amerika aan Japan inzake de neutralisatie van Indo-China en van
Thailand.
9
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken houdende een
voorlopig overzicht van punten, welke in aanmerking zouden kunnen
komen voor opneming in een wapenstilstandsovereenkomst.
10
Nota van Jhr. Van Tets nopens het verspreiden van het gerucht door
Japan dat er onenigheid heerst tussen de "Allies" in het Verre Oosten.
11
Uittreksel uit de rede, gehouden in de Volksraad door dr. H.J. van Mook
op 7 augustus 1941 nopens de verhoudingen op handelsgebied tussen
Nederlands-Indië en Japan (vervolg op no. 10).
12
Rapport van de Minister van Koloniën nopens het bijeenroepen van een
Rijksconferentie.
13
Rapport van de voorzitter van de Raad van Ministers aanbiedende
afschrift cijferTelegram van de Gouverneur-Generaal van NederlandsIndië inzake de voorgenomen hervormingen in Nederlands-Indië.
14
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens de uitnodiging
aan de Nederlandse regering zich te doen vertegenwoordigen op een
geallieerde bijeenkomst van 24 september 1941, ten einde adhesie te
kunnen betuigen aan de door Roosevelt en Churchill opgestelde
verklaring van punten die ten grondslag strekken aan de Amerikaanse en
Britse politiek en om machtiging tot aanneming van een resolutie
strekkende tot het verschaffen aan het einde van de oorlog van voedsel,
grondstoffen en andere eerste levensbehoeften aan thans door
Duitsland bezette gebieden.
15
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens de instelling
van een "Buitengewone Raad van State", samengesteld uit personen uit
de overzeese gebiedsdelen en enkele Nederlanders van elders buiten het
bezette gebied.
16
Brief aan de Minister van Koloniën houdende mededeling dat de
Koningin zich met het voorstel tot instelling van een tijdelijke Raad
onder voorzitterschap van de vice-president van de Raad van State niet
zonder meer kan verenigen.
17
Memorandum betreffende het verzoek door Mr. Biddle Amerikaans
gezant gericht tot Mr. Van Kleffens om landingsbasis voor Amerika op
Celebes, Ambon (Ceres) en Tarakan in Nederlands-Oost-Indië.
18
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens de legering van
Amerikaanse troepen in Suriname.
19
Rapport van de Minister van Koloniën nopens de aan Engeland
verleende bijstand, door nadere beschikbaarstellingen van schepen uit
onze handelsvloot.
20
Nota enTelegram nopens de toelating van een Braziliaanse Missie in
Suriname.
21
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens de waardering
van President Roosevelt voor de beslissing ten aanzien van de toelating
van een Braziliaanse Missie in Suriname.
22
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken tot het doen weten aan
de Japanse regering dat Nederland bij nadere inbreuken van Japan in het
zuidwestelijk gedeelte van de Stille Oceaan niet werkeloos zal blijven.
23
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens het met de
Amerikaanse regering uit te geven communiqué, wanneer het ogenblik
Openbaar 2016
457
Stuknr. Beschrijving
zou zijn aangebroken om bekendheid te geven aan de zending van
Amerikaanse troepen naar Suriname en de maatregelen welke Brazilië
daaraan gepaard zal nemen.
9086D
24
Nopens de totstandkoming van het "Atlantic Charter".
25
Rapport van de Minister van Marine nopens de uitzending van
Nederlandse torpedobootjagers naar Oost-Azië.
26
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens de
besprekingen die te Washington tussen de Amerikaanse regering en de
Japanse ambassadeur in buitengewone dienst worden gehouden,
betreffende de verhouding tussen Amerika en Japan.
27
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens het uitgeven
van het communiqué, als bedoeld in no. 23 op 24 november 1941 te
Londen en te Washington.
28
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken tot het verlenen van
machtiging tot ondertekening van een gemeenschappelijke resolutie
met de Regeringen der landen, welker grondgebied in Europa door de
vijand volledig is bezet, waarin de onderdrukkingsmethoden die voor de
Duitsers en hun bondgenoten in de bezette gebieden worden toegepast,
worden gebrandmerkt en de bestraffing der schuldigen in het
vooruitzicht worden gesteld.
29
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken als vervolg op no. 26.
30
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken als vervolg op no. 29.
31
Samenvatting van het gesprek van de Minister van Buitenlandse Zaken
met zijn Belgische en Noorse ambtgenoten, over naoorlogse problemen.
32
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken als vervolg op no. 30.
33
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken als vervolg op no. 32.
34
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens frontvorming
door de Nederlandse regering met de Britse en Australische regering bij
eventuele Japanse agressie.
35
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens de gevaren, die
voor Nederland verbonden zijn aan verdere Japanse penetratie in en
vooral aan een Japanse bezetting van Portugees Timor.
36
Nota van Minister Van Kleffens nopens een door de Amerikaanse, de
Nederlandse en de Britse regering te geven laatste waarschuwing tot de
Japanse regering.
37
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om machtiging aan de
Italiaanse regering mede te delen, dat Nederland zich in oorlog
beschouwd met Italië.
38
Nota van Jhr. Van Tets nopens het plotseling vertrek van de heer Eden
naar Moskou.
39
Rapport van de voorzitter van de Raad van Ministers, Minister van
Koloniën a.i. en van de Minister van Buitenlandse Zaken, houdende
mededeling dat het nodig wordt geacht Portugees Timor door
Nederlands-Australische troepen wordt bezet.
40
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken, van Marine van Oorlog
a.i. en van Koloniën a.i. houdende mededeling dat door Roosevelt
mededeling was gedaan van het voornemen met Churchill en diens staf
besprekingen van voorlopige aard te voeren ten einde te komen tot een
organisatie van de geallieerde oorlogvoering.
Dossier 4: Politiek: Gezien en machtigingen, 1942
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
458
Openbaar 2016
Stuknr. Beschrijving
1
Rapport van de voorzitter van de Raad van Ministers, Minister van
Justitie en van Koloniën a.i. inzake de verdediging van Nederlands-Indië.
2
Rapport van de Minister van Koloniën inzake voortzetting van de strijd in
Nederlands-Indië.
3
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken, houdende aanbieding
van een nota, welke de minister opstelde nopens het contact tussen de
Nederlandse regering en de regering der Verenigde Staten.
4
Nota over de wenselijkheid, in verband met het aanknopen van
betrekkingen met Rusland, reeds thans het diplomatieke personeel van
vreemde gezantschappen aan een bepaald maximum te binden.
5
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken houdende verslag van
de op 16 april 1942 plaats gehad hebbende zitting van de Pacific War
Council.
6
Rapport van de voorzitter van de Raad van Ministers, Minister van
Koloniën, nopens beperking duur van op reis gaande ministers.
7
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken, houdende aanbieding
parafrase van een geheim cijferTelegram van de Gezant te Washington
van 22 april 1942, nopens de zitting van de Pacific War Council.
8
Rapport van de voorzitter van de Raad van Ministers, Minister van
Koloniën, houdende aanbieding lijst van aanbeveling van personen, die
in aanmerking kunnen komen voor een benoeming als lid van de
Bijzondere Raad van Advies, ingesteld bij Koninklijke Besluit van 21
maart 1942, Staatsblad no. C 26 + brief van Jhr. Van Tets aan de minister
houdende mededeling dat de Koningin zich met de aanbeveling
verenigd, behalve voor wat betreft de heer Wouters.
9
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens verheffing van
het Gezantschap te Washington tot ambassade.
10
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken houdende aanbieding
geheim cijferTelegram van Gezant te Washington nopens de zitting van
de Pacific War Council d.d. 30 april 1942.
11
Nota van Jhr. Van Tets nopens voorstel van de Britse regering om de
wederzijdse gezantschappen te verheffen tot ambassades.
12
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken houdende voorstel tot
het aanknopen van diplomatieke betrekkingen met de Unie van de
Socialistische Republiek en brief van Jhr. Van Tets aan de minister
houdende mededeling dat de Koningin zich met dit voorstel op dit
ogenblik niet kan verenigen.
13
Brief van Jhr. Van Tets aan de voorzitter van de Raad van Ministers
houdende mededeling, dat de Koningin de opdracht tot voorbereiding
van de terugkeer naar Nederland aan hem en enkele van zijn
ambtgenoten verleend als ingetrokken wenst te beschouwen en daarom
verzocht de werkzaamheden op dat gebied te willen staken.
14
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens het aanhouden
van het voorstel tot het aanknopen van diplomatieke betrekkingen met
Rusland (vervolg op no. 12).
15
Rapport van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
houdende toezending van een gedeelte van een brief van dr. Ph.
Idenburg, directeur van het Centraal Bureau van de Statistiek aan dr. Van
Rhijn, nopens het meestrijden van Rusland aan geallieerde zijde.
16
Brief van de voorzitter van de Raad van Ministers, Minister voor
Algemene Oorlogvoering van het Koninkrijk nopens het door hem als
minister van genoemd departement te voeren beleid.
17
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens het plan van
Openbaar 2016
459
Stuknr. Beschrijving
President Roosevelt tot het scheppen van een zogenaamd tweede front.
18
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken houdende verslag
nopens de bijeenkomst van de Pacific War Council op 25 juni 1942.
19
Rapport van de voorzitter van de Raad van Ministers, Minister voor
Algemene Oorlogvoering en de Ministers van Buitenlandse Zaken en
Koloniën, nopens de rede gehouden door de Amerikaanse
onderstaatssecretaris op 30 mei 1942, waarin deze te verstaan gaf, dat
Amerika het herstel van de Nederlandse, Britse en Franse Imperia niet
zou bevorderen en brief van Jhr. Van Tets aan de Minister van
Buitenlandse Zaken naar aanleiding van dit rapport.
20
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens de vraag of het
Amerikaanse Rode Kruis in staat en bereid zou zijn te helpen bij het
brengen van verlichting in enige geschikte vorm, van de nood in
Nederland.
21
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens het
verhandelde op de vergadering van de Pacific War Council op 8 juli 1942.
22
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken houdende mededeling
dat Rusland gaarne tot het aanknopen van diplomatieke betrekkingen
zal overgaan.
23
Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken aan Jhr. Van Tets, nopens
het door President Roosevelt met de Koningin verhandelde te Hyde Park
op zondag 12 juli 1942.
24
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens het
verhandelde op de vergadering van de Pacific War Council op 16 juli
1942.
25
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens het
verhandelde op de vergadering van de Pacific War Council op 16 juli
1942, in het bijzonder met betrekking tot het zenden van levensmiddelen
ten behoeve van de bevolking van Nederland en België.
26
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens de door de heer
Roosevelt, aan de minister kenbaar gemaakte mening, dat de tijd
gekomen is te trachten aan het Amerikaanse volk duidelijk te maken dat
Nederlands-Indië, wat zijn tegenwoordige structuur en vooral zijn
toekomstige politieke ontwikkeling betreft, vooral niet op een lijn moet
worden gesteld met andere gebieden in Zuid- en Oost-Azië, doch in dat
opzicht een eigen karakter heeft en een eigen ontwikkeling moet
doormaken overeenkomend met zijn bijzondere behoeften en dat de
Koningin wellicht goed zou doen in haar toespraak tot de beide Huizen
van het Congres aan deze materie een passage te wijden.
27
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens het
verhandelde op de vergadering van de Pacific War Council op 15 juli 1942.
28
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken als vervolg op no. 25.
29
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens het
verhandelde op de vergadering van de Pacific War Council op 27
augustus 1942.
30
Telegram van Minister Kerstens nopens de totstandkoming van de
Missie voor economische aangelegenheden en scheepvaart en het
daarop namens de Koningin gezonden antwoordTelegram.
31
Telegram van Jhr. Van Tets aan Minister Gerbrandy houdende het
verzoek der Koningin de inwerkingtreding van de Economische Missie in
het Westelijk Halfrond te bespoedigen.
32
Telegram van Minister Gerbrandy aan Jhr. Van Tets, nopens de wens van
de Koningin aan de Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart bij
460
Openbaar 2016
Stuknr. Beschrijving
zijn terugkeer in Londen mede te delen, dat de Koningin de door hem
gehouden rede in de Hollandse Club te New York betreurt.
9086E
33
Telegram van Jhr. Van Tets aan Minister Gerbrandy (hetzelfde als
vermeld onder no. 30).
34
Telegram van Jhr. Van Tets aan Minister Gerbrandy (hetzelfde als no. 33).
35
Telegram van Minister Gerbrandy aan Jhr. Van Tets tot mededeling aan
de Koningin dat inzake de Economische en Financiële Missie van het
Koninkrijk in de Verenigde Staten in goede sfeer volkomen
overeenstemming werd bereikt.
36
Aanbieding door Minister Kerstens aan Jhr. Van Tets van de door hem op
17 juli 1942 gehouden rede in de Nederlandse Club te New York.
37
Brief van Mr. M.P.L. Steenberghe aan Jhr. Van Tets toezending van
eenTelegram van Minister Kerstens tot de Koningin gericht, waarvan
verzending langs telegrafische weg in code onmogelijk bleek.
38
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens het besprokene
door de minister bij zijn afscheidsbezoek aan de Secretaris van Staat, de
heer Cordell Hull.
39
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens het
verhandelde op de vergadering van de Pacific War Council op 2
september 1942.
40
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens het
verhandelde op de vergadering van de Pacific War Council op 16
september 1942.
41
Rapport van de Ministers van Koloniën en van Buitenlandse Zaken
inzake de behandeling van de Gouverneur-Generaal van NederlandsIndië als krijgsgevangene.
42
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens het polsen van
de regering der Sovjet Republiek en van de Chinese regering met
betrekking tot de uitwisseling van ambassadeurs.
43
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken, houdende aanbieding
ter goedkeuring, van een artikel "Nederland`s buitenlandsche politiek"
hetwelk zal worden opgenomen in het maandblad "De Wervelwind".
44
Overzicht van het Ministerie voor algemene Oorlogvoering van het
Koninkrijk, van de gedane stappen en van de stand van zaken,
betreffende de berechting van oorlogsmisdadigers op 12 oktober 1942.
45
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken betreffende de stand
van het vraagstuk der behandeling van oorlogsmisdadigers.
46
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens het oordeel van
President Roosevelt over de slag bij de Solomons eilanden.
47
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens mededelingen
van President Roosevelt over de gevechten op de Solomons eilanden.
48
Telegram aan dr. Van Mook nopens de Post-War-ReconstructionCouncil (Pooling van grondstoffen).
49
Nota van Minister Kerstens over de Post-War-Reconstruction-Council
(Pooling van grondstoffen).
50
Rapport van de voorzitter van de Raad van Ministers, Minister voor
Algemene Oorlogvoering van het Koninkrijk nopens pooling van
grondstoffen.
Dossier 5: Politiek: Gezien en machtigingen, 1943
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
461
Stuknr. Beschrijving
1
Rapport van de Minister voor Algemene Oorlogvoering van het
Koninkrijk nopens vorming van een wereldgrondstoffenboard.
2
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens de
internationale economische organisatie na de oorlog.
3
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens het bezoek van
Churchill aan Turkije.
4
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens de
denkbeelden welke de Poolse bondgenoten hebben ten aanzien van wat
er na de oorlog met de Nazi's zal moeten gebeuren.
5
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens hetgeen tot nu
toe is verricht met betrekking tot de plundering van bezet gebied door
de vijand.
6
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens een te houden
conferentie ter bestudering van het probleem van een permanente
wereld-omvattende voedselvoorziening + brief van Jhr. Van Tets aan de
minister naar aanleiding van dit rapport.
7
Bericht van de Gezant te Ankara nopens de militaire toestand + nota van
de Koningin.
8
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken houdende mededeling
dat de Britse minister voor Economische oorlogvoering in kennis is
gesteld met de wens der Nederlandse regering om zo spoedig mogelijk
voedsel of versterkende middelen te verschaffen aan de ondervoede
Nederlandse jeugd.
9
Rapport van de Minister van Koloniën houdende mededeling dat thans
officiële bevestiging is ontvangen, dat in krijgsgevangenschap op
Formosa vertoeven de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië, de
Gouverneur van Sumatra en enig in het rapport met name genoemde
generaal van het K.N.I.L.
10
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens het
verhandelde op de vergadering van de Pacific War Council op 17 maart
1943.
11
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens het
verhandelde op de vergadering van de Pacific War Council op 31 maart
1943.
12
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens de door
President Roosevelt met Churchill gehouden besprekingen.
13
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken houdende aanbieding
memorandum opgesteld door de Minister van Marine, van Koloniën en
de minister zelf over de verwerving van marine-steunpunten door
Amerika op het grondgebied van daden.
14
Rapport van de Minister voor Algemene Oorlogvoering van het
Koninkrijk over het uitstellen door de minister van zijn reis naar Amerika
in verband met de verontrustende berichten over bezet Nederland.
15
Telegram ambassadeur te Washington over het verhandelde op de
vergadering van de Pacific War Council op 20 mei 1943.
16
Brief van de ambassadeur te Washington over het besprokene op de
vergadering van de Pacific War Council op 20 mei 1943.
17
Telegram van de Minister van Buitenlandse Zaken aan Jhr. Van Tets over
een voorstel.
18
Memorandum betreffende het bezoek van de heren Michiels van
Verduynen en Kerstens aan Lord Selborne en Lord Drogheda op 19 mei
1943 omtrent voedselzending naar Nederland.
462
Openbaar 2016
Stuknr. Beschrijving
19
Stukken nopens de boodschap van de Koningin bestemd voor bezet
Nederland. (Kwestie Van`t Sant).
20
Rapport van de Minister van Koloniën houdende aanbieding van een
afschrift van eenTelegram met Australië, waarin Mr. van Hoogstraten
verslag doet van een bezoek aan Generaal Mac Arthur.
21
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens de
ontwikkeling van de internationale organisatie ten behoeve van "relief"
na beëindiging van de vijandelijkheden.
22
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens het antwoord
van de Amerikaanse regering op de nota van de Koningin op 28 juni 1943
omtrent de United Nations Relief and Rehabilitation Administration
(vervolg op no. 21).
23
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens het door de
Amerikaanse regering ingenomen standpunt ten opzichte van de
samenstelling van de United Nations Relief and Rehabilitation
Administration.
24
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens het
verhandelde op de vergadering van de Pacific War Council (rapport van
16 augustus 1943).
25
Rapport van de Minister voor Algemene Oorlogvoering van het
Koninkrijk nopens de onderhandelingen in Amerika tot het verkrijgen
van een lening.
26
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens het
verhandelde in de Pacific War Council (rapport van 16 augustus 1943).
27
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken, houdende aanbieding
tekst van het door Minister Gerbrandy aan Churchill overhandigd
memorandum over de deelneming van Nederland aan de oorlog tegen
Japan.
28
Nopens de wapenstilstandsconventie getekend door Generaal
Eisenhower en een afgezant van Badoglio, nadat de Italiaanse regering
zich onvoorwaardelijk had overgegeven.
29
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens het onderhoud
dat de minister had met Minister Eden over toestanden welke aan het
einde der vijandelijkheden zullen optreden.
30
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens het aandeel
van zijn departement in de onderhandelingen tussen de Britse en de
Nederlandse regering over de bevoegdheden van het Nederlands gezag
en de Nederlandse regering en die van de Engelse autoriteiten tijdens en
onmiddellijk na de bevrijding.
31
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens de stand van de
besprekingen met de regeringen van Engeland en Amerika over het
denkbeeld, te juister tijd aan de As-mogendheden een waarschuwing te
richten om geen verdere wandaden te bedrijven tegen lijf en goed van
geallieerde onderdanen in bezette gebieden bij de terugtocht van de Aslegers.
32
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens de wenselijk
geoordeelde vertegenwoordiging van de belanghebbende kleinere
staten in de door de Amerikaanse, Britse en Russische regeringen
ingestelde commissie te Algiers voor vraagstukken, die hun centrum
vinden in de Middellandse Zee.
33
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken over de bereidheid van
Nederland tot medewerking aan de naoorlogse internationale
samenwerking (vervolg op no. 32).
Openbaar 2016
463
Stuknr. Beschrijving
9087A
34
Aantekeningen en ontwerp-Telegram aan Mr. Steenberghe nopens de
wenselijkheid levensmiddelenzendingen voorrang te doen geven boven
die van grondstoffen.
35
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken houdende aanbieding
tekst verklaring, afgelegd door de heren Hull, Eden en Molotov, met
betrekking tot de Duitsers, die zich reeds eerder of thans bij hun
terugtocht schuldig maken aan gruwelen tegenover de inwoners van
door hen bezette gebieden.
36
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken houdende mededeling
dat de President van Turkije voor zijn vertrek naar Caïro zou hebben
verklaard, dat de Turkse regering vast besloten is haar
neutraliteitspolitiek te handhaven, zonder echter het verbond met
Engeland te verzwakken.
37
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens het niet
gewenst zijn van de verheffing van het Gezantschap te Ottawa tot een
ambassade.
Dossier 6: Politiek: Gezien en machtigingen, 1944-1945
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Stuknr. Beschrijving
1
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens het
verhandelde op de samenkomst van de Pacific War Council op 12 januari
1944.
2
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens het
bemiddelingsvoorstel inzake het Russisch-Pools geschil.
3
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken houdende mededeling
van de passage uit de officiële tekst van de rede, die Churchill op 24 mei
1944 in het Lager Huis heeft gehouden welke passage betrekking had op
Nederland.
4
Afscheid van de brief van Minister Van Kleffens gericht tot Sir Nevill
Bland ten aanzien van de door de Britse regering genomen beslissing ten
aanzien van cijferTelegrammen en postzendingen van vreemde
regeringen + nota van Jhr. Van Tets.
5
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens een door hem
aan het persagentschap A.N.E.P. gegeven korte verklaring over de
wenselijkheid dat Nederland vertegenwoordigd zal zijn in de Post War
Reconstruction Council.
6
Nota:
1.
2.
3.
4.
5.
over de wens van president Roosevelt om de besprekingen van
de Middellandse Zee-commissie beperkt te houden tot
Amerikaanse, Britse en Russische vertegenwoordigers;
over de uitwerking van de aan Duitsland op te leggen
wapenstilstandsvoorwaarden tussen de Amerikanen, Britten en
Russen;
over de teruggaaf aan de Chinezen van alles wat zij in Oost-Azië
ooit hebben bezeten;
over het afnemen van Indo-China aan Frankrijk;
over invasieplan in West-Europa.
7
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken over erkenning van de
voorlopige regering van de Franse Republiek door Nederland.
8
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken over het uitstellen van
de erkenning door de Nederlandse regering van de voorlopige Franse
regering (vervolg op no. 7).
9
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken, verzoekende
464
Openbaar 2016
Stuknr. Beschrijving
machtiging om thans tot erkenning van de voorlopige Franse regering
over te gaan (vervolg op no. 8).
9087B
10
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens mededeling
aan de heer Dejean dat het aan de Nederlandse regering aangenaam zal
zijn met de voorlopige Franse regering betrekkingen te onderhouden.
11
Rapport van de Minister van Koloniën betreffende de ontwerplandsverordening inzake de nieuwe bestuursregeling in Curaçao.
12
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens het
voorbehouden van het recht voor het Nederlandse volk om aan het
einde van de oorlog schadeloosstelling te verlangen in de vorm van
afstand van Pruisisch gebied + brief van Jhr. Van Tets aan de minister
houdende mededeling dat de Koningin instemt met de dien aangaande
opgestelde ontwerp-verklaring, die aan de regeringen der Verenigde
Naties zou kunnen worden overgelegd.
13
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken betreffende de
oprichting van een nieuwe internationale veiligheidsorganisatie, welke
de strekking heeft in de plaats te treden van de Volkenbond.
14
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken houdende aanbieding
van een nota aan de Koningin van Engeland en President Roosevelt
betreffende de kritieke toestand, waarin dat deel van Nederland zich
bevindt, dat nog door de vijand is bezet.
15
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens het spreken
van Prinses Juliana met President Roosevelt over de nood in Nederland,
waarvoor de medewerking van de president ware in te roepen om die
nood enigszins te lenigen.
16
Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken aan Jhr. Van Tets over het
persoonlijk schrijven, dat hij aan de heer Edward J. Stettinius jr.
Amerikaans staatssecretaris heeft gericht nopens de "Dumbarton Oaks
Proposals" (zie no. 13).
17
Schrijven van Jhr. Michiels van Verduynen aan de Koningin nopens de
catastrofale vooruitzichten voor de voedselvoorziening in bezet gebied.
18
Nota van Jhr. Van Tets dat Mgr. Giobbe had medegedeeld uit Rome te
hebben vernomen, dat het nog niet mogelijk was geweest contact te
maken met de betrokken Duitse autoriteiten.
Dossier 7: Machtigingen, 1940
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Stuknr. Beschrijving
1
Rapport van de Minister van Koloniën om machtiging om van de in
Nederlands-Indië reeds ingezamelde gelden een gedeelte te bestemmen
voor steun aan in Frankrijk vertoevende Nederlandse vluchtelingen.
2
Rapport van de Minister van Oorlog om E. Koopman en B. van Hasselt
toestemming te verlenen om in Engelse krijgsdienst te treden.
3
Rapport van de Minister van Defensie om machtiging aan de Engelse
regering voor te stellen de wezen Luitenant ter Zee der 1e klasse titulair
K.M.R. G.E. Rotgans, die wegens ongeschiktheid uit de Zeedienst eervol
is ontslagen, voor de duur van de oorlog te interneren.
4
Rapport van de Minister van Koloniën, houdende mededeling van de
betuigingen van medeleven, trouw en aanhankelijkheid van de
zelfbestuurders op Java, de ingezetenen van Jogjakarta, de Sultan van
Pontianak, het hoofdbestuur van de Indo-Arabische beweging het lid
van de volksraad Soekawatti, enz.
5
Rapport van de Minister van Defensie om Mr. M.O. Eerdmans en M. Born
toe te staan in vreemde krijgsdienst te treden.
Openbaar 2016
465
Stuknr. Beschrijving
6
Rapport van de Ministers van Defensie en van Koloniën nopens het
verstrekken van kleding aan de zich in Engeland bevindende
Nederlandse troepen.
7
Rapport van de Minister van Defensie om T.V.M. Belim toe te staan in
Engelse krijgsdienst te treden.
8
Rapport van de Minister van Defensie idem aan S. Farro.
9
Rapport van de Minister van Defensie idem aan J.F. Hackfoort en S.
Kloots.
10
Rapport van de Minister van Defensie idem aan M. Blok.
11
Rapport van de Minister van Defensie om machtiging om aan Mr. M. de
Groot te Newton, St. Porthcawl te doen weten dat de minister zijn
ambtgenoot van Buitenlandse Zaken heeft verzocht een aanwijzing te
doen uitgaan om de overtocht van de familie van Mr. De Groot uit
Frankrijk te bevorderen.
12
Rapport van de Minister van Defensie om H.F. Jung toestemming te
verlenen om in vreemde krijgsdienst te treden.
13
Rapport van de Minister van Defensie idem aan A. Jacobs.
14
Rapport van de Minister van Defensie idem aan S.J.B. de Smith.
15
Rapport van de Minister van Koloniën om hem te machtigen een
voordracht in te dienen voor het verlenen van Koninklijke
onderscheidingen op 31 augustus 1940 in Nederlands-Indië, Curaçao en
Suriname.
16
Rapport van de Minister van Defensie tot het verlenen van toestemming
aan M. Thomson om in vreemde krijgsdienst te treden.
17
Rapport van de Minister van Defensie idem aan J.L.G. Doornik en A.
Delmonte.
18
Rapport van de Minister van Koloniën nopens uitbetaling aan Indische
gepensioneerden van hun pensioenen, waarvan de betaling vanuit
Nederland door de oorlog onmogelijk is geworden.
19
Rapport van de Minister van Defensie om P.C. Harthoorn toestemming
te verlenen in vreemde krijgsdienst te treden.
20
Rapport van de Minister van Binnenlandse Zaken nopens het verzoek
van mevrouw H. Guurink-Reyneke van Stuwe c.a. om financiële hulp
voor een drietal Nederlandse dames te Nice, die regelmatig uitkeringen
uit Holland ontvingen.
21
Rapport van Minister van Binnenlandse Zaken nopens het verzoek van
het Hollandse Vluchtelingen Comité te Marseille om spoedige evacuatie
van de aldaar verblijvende Nederlandse vluchtelingen naar de overzeese
gebiedsdelen.
22
Rapport van de Minister van Justitie nopens de gevraagde naturalisatie
van dr. Paneth, van zijn vrouw en zijn minderjarige kinderen.
23
Rapport van de Minister van Defensie om machtiging tot afwijzing van
het verzoek van de dienstplichtig sergeant A.J. Drijgers, van het wapen
der militaire luchtvaart, om te worden benoemd tot reserveofficier voor
algemene dienst.
24
Rapport van de Minister van Defensie om machtiging om het Koninklijk
besluit van 2 juli 1940, no. 1 betreffende het verlenen van eervol ontslag
uit de militaire dienst aan de 2e luitenants G. van der Wolf en J.E. van
Iterson.
25
Rapport van de Minister van Koloniën nopens de viering van de
verjaardag van de Koningin op 31 augustus 1940 in de overzeese
466
Openbaar 2016
Stuknr. Beschrijving
gebiedsdelen.
26
Rapport van de Minister van Koloniën nopens de beschikbaarstelling van
een bedrag van f. 50.000,-- uit het in Nederlands-Indië bijeengebracht
Steunfonds voor het moederland ter leniging van de nood onder de in
Engeland verblijvende en gestrande Nederlanders.
27
Rapport van de Minister van Defensie tot het verlenen van toestemming
aan F.P.A. Heymert om in vreemde krijgsdienst te treden.
28
Rapport van de Minister van Defensie om toestemming te verlenen aan
de officier-vlieger 1e klasse, F. Bakker, commandant van het eskader
vliegtuigen, dat onder het Coastel Command opereert, om op de
vliegtuigen onder zijn bevel een embleem te voeren. Toestemming
verleend tot het voeren van een Kroon zonder voering.
29
Rapport van de Minister van Defensie om E.A.B. Grevelink toestemming
te verlenen in vreemde krijgsdienst te treden.
30
Rapport van de Minister van Defensie idem aan R.L. Raemaekers.
31
Rapport van de Minister van Koloniën, Minister van Financiën a.i., om de
Volksraad te horen over aflossing en uitloting voor de NederlandsIndische leningen 1935, 1937 en 1937 A.
32
Rapport van de Minister van Defensie nopens het verzoek van de
reserve-majoor der artillerie P.G.H. van der Harst om bevordering tot de
naasthogere rang.
33
Rapport van de Minister van Algemene Zaken a.i. om machtiging tot
verbetering van het Koninklijk besluit waarbij Jhr.Mr. D.J. de Geer ten
onrechte bij bevordering werd benoemd tot Grootkruis in de Orde van
Oranje-Nassau.
34
Rapport van de Minister van Financiën a.i. nopens een vrijwillige
inkomstenbelasting, op de Nederlanders in neutrale en bevriende
landen.
35
Rapport van de Minister van Defensie nopens het verkopen van het
fonds geschonken door de heer A.A. Dreher ten behoeve van de
Nederlandse Marine en tot het doen storten van de opbrengst in het
Prins Bernhard Fonds.
36
Rapport van de Minister van Koloniën, Minister van Financiën a.i.,
nopens de behoefte in Nederlands-Indië een aanvulling van de sterk
verminderde voorraden teken- en pasmunt.
37
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken tot wijziging in het
Koninklijk besluit van 7 september 1940, no. 2, van de naam
A.Th.Jongbloed in P.G. van Dam.
38
Rapport van de Minister van Koloniën om machtiging tot het horen van
de Volksraad nopens het ontwerpbesluit, houdende uitgifte ter
ontginning aan de Nederlands Koloniale Petroleum Maatschappij van
het zogenaamd Moesiblok, waar zich aardolie bevindt, en aan de
Bataafse Petroleum Maatschappij van het zogenaamd Lariang blok in
Celebes.
39
Hetzelfde als no. 38.
40
Rapport van de Minister van Koloniën (vervolg op nos. 38/39).
41
Rapport van de Minister van Defensie om af te wijzen het verzoek van J.
Jonker om in vreemde krijgsdienst te treden.
42
Rapport van Minister van Binnenlandse Zaken nopens het verzoek om
een exitpermit voor mevrouw R.J.J.L. Unger Su 't Veer.
43
Rapport van de Minister van Defensie om toestemming te verlenen aan
E.P. Heybroek om in vreemde krijgsdienst te treden.
Openbaar 2016
467
Stuknr. Beschrijving
9087C
44
Rapport van de Minister van Koloniën om machtiging voor de
Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië om aan de Volksraad
mededeling te doen van het op 18 maart 1940 met de Sultan van
Jogjakarta gesloten politiek contract, zomede van de goedgekeurde
zogenaamde "Korte Verklaringen" van de zelfbestuurders van de
landschappen Pelalawan, Kepenoehan en Kassa.
45
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om Luitenant ter Zee 1e
klasse K.M.R. R. Rijkens, voor de duur van zijn bewerkstelling als
nautisch adviseur aan het Consulaat-Generaal der Nederlanden te
Panama na de persoonlijke titel van viceconsul benoemingsbrevetten te
verlenen voor de Republiek Panama en voor Colon en de Kanaal Zone.
46
Rapport van de Minister van Binnenlandse Zaken naar aanleiding van
het verzoekschrift van mevrouw de weduwe J.C.Blink Veenhuizen
geboren Niehof om voorschot op het haar toekomend pensioen.
Dossier 8: Machtigingen, 1941
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Stuknr. Beschrijving
1
Rapport van de Minister van Defensie naar aanleiding van verzoek van
A.A.V.I.J. Hasenstab, om indienststelling bij de Nederlandse Troepen.
2
Rapport van de Ministers van Waterstaat en van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen om machtiging verbetering Koninklijk besluit van 31
december 1940, no. 1.
3
Rapport van de Minister van Defensie om machtiging tot verbetering van
het Koninklijk besluit van 11 juni 1940, no. 2.
4
Rapport van de Minister van Defensie naar aanleiding van ingesteld
onderzoek naar de gedragingen van de officier vlieger 2e klasse S.A.
Snep.
5
Rapport van de Minister van Defensie naar aanleiding van verzoek van J.
de Wilde om in vreemde krijgsdienst te mogen treden.
6
Rapport van de Minister van Defensie naar aanleiding van verzoek van S.
van den Bergh om in vreemde staats- of krijgsdienst te mogen treden.
7
Rapport van de Minister van Justitie naar aanleiding van verzoek van J.J.
Dijkhuis om hernaturalisatie als Nederlander.
8
Rapport van de Minister van Koloniën naar aanleiding vanTelegram van
het Secretariaat der G.A.P.I. (Gaboengan Politiek Indonesia) te Batavia,
houdende mededeling dat tot de Gouverneur-Generaal het verzoek is
gericht om de Volksraad om te zetten in een volwaardig parlement en
een aan dat lichaam verantwoordelijke regering in te stellen.
9
Rapport van de Minister van Defensie om aan een opgerichte brigade de
naam "Brigade Prinses Irene" te mogen geven.
10
Rapport van de Minister van Koloniën om tijdens zijn afwezigheid de
rapporten namens hem te doen ondertekenen.
11
Rapport van de Minister van Defensie inzake uitbetaling
kostwinnersvergoeding aan L. Groen.
12
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken inzake erkenning en
toelating van W.A. Foote als Consul-Generaal van Amerika te Batavia
voor geheel Nederlands-Indië.
13
Rapport van de Minister van Koloniën om machtiging voor de
Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië om de Volksraad te horen
over een Ontwerp-besluit tot nadere wijziging van de wet van 5 juli 1921
Staatsblad no. 845, Jo. de wet van 16 februari 1928 (Staatsblad no. 34),
waarbij de verhouding tot de Nederlands-Indische Aardolie
468
Openbaar 2016
Stuknr. Beschrijving
Maatschappij werd geregeld.
14
Rapport van de Ministers van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en
van Koloniën om het advies van de Volksraad in te winnen over een
ontwerp, Algemene Maatregel van Bestuur, tot de erkenning in het
Nederlands recht, de Indologie en de Biologie.
15
Rapport van de Minister van Defensie naar aanleiding van een verzoek
van de adspirant-kwartiermeester H.W. van der Zee.
16
Rapport van de Minister van Koloniën om de Gouverneur van Curaçao te
machtigen ten behoeve van de N.V. Hollandse Stoomboot Maatschappij
af te wijken van de voorschriften van art. 3 van het Curaçao's
Zeebrievenbesluit.
17
Rapport van de Ministers van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van
Buitenlandse Zaken tot het aanvragen van het agrement voor de
toekenning van het Kruis van Verdienste aan de Belgische wachtsman F.
Fol en de Chinese stoker Cheong Chuen.
18
Rapport van de Ministers van Koloniën en van Financiën om machtiging
voor aanmunting van dubbeltjes en kwartjes, anders dan door
versmelting van rijksmunten verkregen.
19
Rapport van de Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart om
machtiging tot verbetering van het Koninklijk besluit van 27 maart 1941,
no. 5.
20
Rapport van de Minister van Koloniën naar aanleiding van verzoek van
dr. M.Ch. Boon van Ochssee om eerherstel.
21
Rapport van de Minister van Koloniën naar aanleiding van verzoek van
J.E. de Lezer om rechtsherstel.
22
Rapport van de Minister van Koloniën om machtiging van de
Gouverneur van Curaçao om ten behoeve van de N.V. Stoomvaart
Maatschappij Nederland af te wijken van de voorschriften van art. 3 van
het Curaçao's Zeebrievenbesluit.
23
Rapport van de Minister van Defensie nopens het toekennen van een
jaarlijkse gratificatie aan weduwen en wezen van door de vervulling van
hun dienst omgekomen geestelijke verzorgers.
24
Rapport van de Minister van Defensie naar aanleiding van verzoek van
de Luitenant ter Zee 3e klasse D.C. Bauduin, om zo spoedig mogelijk aan
een actie tegen de vijand te mogen deelnemen.
25
Rapport van de Minister van Koloniën naar aanleiding van verzoek van
P.J. Verheusen om gratie van de bijkomende straf van verlaging tot de
stand van matroos 1e klasse.
26
Rapport van de Minister van Defensie om machtiging tot verbetering van
het Koninklijk besluit van 30 januari 1941, no. 19.
27
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om machtiging tot
verbetering van het Koninklijk besluit van 3 april 1941, no. 1.
29
Rapport van de Minister van Defensie naar aanleiding van het verzoek
van H.L. Mosselmans om in vreemde krijgsdienst te mogen treden.
29
Rapport van de Minister van Koloniën om de Gouverneur van Curaçao te
machtigen ten behoeve van de N.V. Nederlandse Pacific Tankvaart
Maatschappij af te wijken van de voorschriften van art. 3 van het
Curaçao's Zeebrievenbesluit.
30
Rapport van de Minister van Koloniën om machtiging tot verbetering
van het Koninklijk besluit van 17 augustus 1940, no. 3.
31
Rapport van de Minister van Koloniën naar aanleiding van verzoek van
de gepensioneerde Europese infanterist 1e klasse A. Santing om zijn
Openbaar 2016
469
Stuknr. Beschrijving
vrouw in te schrijven als lid van het Weduwen- en Wezenfonds.
32
Rapport van de Minister van Koloniën om machtiging tot het doen horen
van de Volksraad inzake Ontwerp-besluit nopens de in 1941 te treffen
maatregelen ten aanzien van te heffen invoerrechten in NederlandsIndië.
33
Brief van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen nopens
aanbieding van een bijbel door de heer A. Ballard.
34
Rapport van de Minister van Defensie nopens het wederom in de
weermacht werkzaam stellen van officieren en inzake de vraag of
officieren die in Nederland de verklaring tekenden dat zij niets tegen de
Duitse weermacht zouden ondernemen, zich aan een strafbaar feit
hebben schuldig gemaakt.
35
Rapport van de Minister van Koloniën om machtiging te verlenen om ten
aanzien van een tweetal schepen van de N.V. Java-ChinaHandelsmaatschappij af te wijken van de voorschriften van art. 2 van het
Zeebrieven- en Scheepspassenbesluit 1934.
36
Rapport van de Minister van Defensie en van Buitenlandse Zaken om het
agrement der Britse regering aan te vragen voor de benoeming van de
Britse kolonel G.W. Jones tot Commandeur in de Orde van OranjeNassau.
37
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens het toepasselijk
verklaren van de zogenaamde Lease and Lend Act op Nederland.
38
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens erkenning van
de heer Colin Bain-Marais als gezant van de Unie van Zuid-Afrika.
39
Rapport van de Minister van Koloniën, Minister van Financiën a.i. om
machtiging tot het doen horen van de Volksraad over het Ontwerpbesluit tot het achterwege laten van de uitloting en aflossing van de
Nederlandse Indische leningen 1935, 1937 en 1937 A gedurende het jaar
1942.
40
Rapport van de Minister van Koloniën nopens het verzoek van dr. H.
Turkheim om vrijlating van zijn zoon uit de internering op Bonaire.
41
Rapport van de Minister van Koloniën om machtiging tot het doen horen
van de Volksraad over het Ontwerp-besluit tot het verlenen van een
exploitatie Contract aan de Borneo Olie Maatschappij, welke Japanse
belangen vertegenwoordigt.
42
Rapport van de Minister van Koloniën nopens steunverlening aan de
Surinaamse koffiecultuur.
43
Rapport van de Minister van Defensie om machtiging tot verbetering van
de Koninklijke besluiten van 30 juni 1941, no. 3 en van 12 juni 1941, no. 3.
44
Rapport van de Minister van Defensie nopens een verzoek van D. van
Gessel.
45
Rapport van de Minister van Defensie nopens een verzoek van kapitein
G.P. Janssen om op nonactiviteit te worden gesteld.
46
Rapport van de Ministers van Defensie en van Koloniën tot het vormen
van een Expeditiekorps voor het herstel van de orde in Nederland bij het
einde van de oorlog en de terugkeer naar Nederland.
47
Rapport van de Minister van Defensie om machtiging tot wijziging van
het Koninklijk besluit van 10 juli 1941, no. 5 (schrappen van de naam H.L.
Hamilton of Silverton Hill, die bij dat Koninklijk besluit tot officier werd
benoemd).
48
Rapport van de Minister van Binnenlandse Zaken en van Buitenlandse
Zaken om machtiging tot het aanvragen van het agrement der Britse
470
Openbaar 2016
Stuknr. Beschrijving
regering voor de toekenning van de medaille voor menslievend
hulpbetoon aan H.W.T. Dodd, Mabbett, D. Williams en Th.G. Harry.
49
Rapport van de Minister van Koloniën tot verbetering van het Koninklijk
besluit van 8 augustus 1941, no. 3.
50
Rapport van de Minister van Koloniën tot schrapping in het Koninklijk
besluit van 8 augustus 1941, no. 3 van de naam van Mr. Phoa Liong Gie.
51
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om machtiging te doen
nagaan of de benoeming van C. baron van Breugel Douglas tot Gezant
bij de Nationale Chinese regering deze regering aangenaam zal zijn.
52
Rapport van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen om
verlof tot afwezigheid.
53
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens het deelnemen
aan een bijeenkomst uitgeschreven door de Britse regering ten einde
Adhaesie te betuigen van de verklaringen betreffende het vredesdoel de
geallieerde opgesteld door President Roosevelt en Minister Churchill.
54
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken houdende aanbieding
van een voor ontwerp voor een boodschap aan de Unie van Zuid-Afrika,
in verband met de offervaardigheid van de Unie ten behoeve van de
Nederlandse oorlogslachtoffers enz.
55
Rapport van de Minister van Sociale Zaken houdende verzoek om verlof
tot afwezigheid.
56
Rapport van de Minister van Marine houdende verzoek te mogen
vernemen of de Koningin kan instemmen met een eventuele decorering
van een aantal met name genoemde militairen van de Britse marine en
van de Britse luchtmacht.
57
Rapport van de Minister van Marine inzake verbetering van de
Koninklijke besluiten van 16 juli 1940, no. 1 en van 30 januari 1941, no. 19.
58
Rapport van de Minister van Marine om het agrement te mogen
aanvragen van de Britse regering nopens het toekennen van een
onderscheiding aan de Britse kanonnier H. Boyd.
59
Rapport van de Ministers van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van
Buitenlandse Zaken om het agrement te mogen aanvragen van de Britse
regering voor de toekenning van het Kruis van Verdienste aan de Officier
der Britse Marine Commander J.E. Fenwick.
60
Rapport van de Minister van Oorlog om machtiging tot verbetering van
het Koninklijk besluit van 28 augustus 1941, no. 9.
61
Rapport van de Ministers van Koloniën en van Buitenlandse Zaken om
het agrement te mogen aanvragen van de Britse regering voor de
benoeming van mejuffrouw L. Wilson, Majoor van het Engelse Leger des
Heils tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
62
Rapport van de Ministers van Algemene Zaken en van Buitenlandse
Zaken om het agrement der Britse regering te mogen aanvragen tot
toekenning aan enige personen van de medaille voor menslievend
hulpbetoon.
63
Rapport van de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten om aan 2 in aanbouw
zijnde torpedobootjagers de namen "Jan van Galen" en "Tjerk Hiddes" te
mogen geven.
64
Rapport van de Minister van Marine om machtiging tot verbetering van
de Koninklijke besluiten van 16 juli 1940, no. 1 en 30 januari 1941, no. 19.
65
Rapport van de Minister van Justitie om machtiging tot het afnemen van
de eden van de rechterlijke ambtenaren van de uitgestelde Bijzondere
Nederlandse Gerechten.
Openbaar 2016
471
Stuknr. Beschrijving
66
Rapport van de Minister van Marine om het agrement van de Britse
regering te mogen aanvragen voor de toekenning van een
onderscheiding aan Admiral Sir Max Kennedy Harton, Lieutenant
Commander Geoffrey Harrington Sainsburg, Lieutenant George Ractliff
en de Temporary Lieutenant Willon Clifford Duits.
67
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om het Koninklijk
besluit van 9 mei 1941, no. 5, waarbij een eervol ontslag op verzoek werd
verleend aan P. Starck Johann als Vice-Consul der Nederlanden te
Viipuri, buiten uitvoering te laten.
68
Rapport van de Minister van Waterstaat om machtiging tot verbetering
van het Koninklijk besluit van 23 oktober 1941, no. 1.
69
Rapport van de Ministers van Marine en van Buitenlandse Zaken om het
agrement te mogen aanvragen van de Britse regering voor toekenning
van het Bronzen Kruis aan de Britse Naval Gunner A.G. Brazier.
70
Rapport van de Minister van Koloniën om machtiging tot het doen horen
van de Staten van Curaçao over een Ontwerp-besluit tot herziening van
het Koninklijk besluit van 27 april 1936, houdende oprichting van een
Pensioenfonds voor Curaçao's burgerlijke landsdienaren, politie,
militairen, bijzondere onderwijzers en hun weduwen en wezen.
71
Rapport van de Minister van Koloniën om machtiging tot het doen horen
van de Volksraad over een Ontwerp-besluit nopens de aanvulling van de
voorraad bronzen centen en koperen halve centen.
72
Rapport van de Minister van Oorlog om toestemming tot het doen
plaatsen van een foto der Koningin in het Museum van het
Instellingence Training Centre te Matlock.
73
Rapport van de Minister van Binnenlandse Zaken naar aanleiding van
een verzoek van G.J.J. Oost.
74
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens de benoeming
van een Australische Gezant bij het Nederlandse Hof en aanbieding
Ontwerp-besluit tot vestiging van een Gezantschap in het Gemenebest
van Australië (Koninklijk besluit van 21 november 1941, no. 1).
75
Rapport van de Minister van Waterstaat houdende mededeling over de
overname van het beheer van het Departement van Financiën.
76
Rapport van de Minister van Sociale Zaken, houdende mededeling van
de overname van het beheer van het Departement van Handel,
Nijverheid en Scheepvaart.
77
Rapport van de Minister van Sociale Zaken houdende mededeling van de
overname van het beheer van het Departement van Landbouw en
Visserij.
78
Rapport van de Minister van Oorlog om te mogen vernemen of de
Koningin er mede instemt om te zijner tijd hen, die met goed gevolg de
officiersopleiding hebben gevolgd, tot beroepsofficier te benoemen.
79
Rapport van de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Buitenlandse
Zaken om het agrement der Britse regering aan te vragen voor de
toekenning van de medaille voor Menslievend Hulpbetoon aan de Britse
onderdaan Ivor Holloway.
80
Rapport van de Ministers van Handel, Nijverheid en Scheepvaart a.i. en
van Buitenlandse Zaken om het agrement der Britse regering aan te
vragen voor de verlening van het Kruis van Verdienste met Gesp aan de
dokloods A.H. Coe en van het Kruis van Verdienste aan de "Senior
Assistant dockmaster" Captain G.W. King.
81
Rapport van de Minister van Financiën a.i. om machtiging tot
verbetering van het Koninklijk besluit van 13 november 1941, no. 8.
472
Openbaar 2016
Stuknr. Beschrijving
9087D
82
Rapport van de Minister van Marine om de torpedoboten G 13, G 15 en Z
6 uit de sterkte van de zeemacht af te voeren.
83
Rapport van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen om
verlof tot afwezigheid.
84
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken naar aanleiding van een
verzoek van de heer Elias te New York om beschikbaarstelling van
gelden, in verband met het uitwijken van familieleden uit Nederland.
85
Rapport van de Minister van Marine om aan de in aanbouw zijnde
mijnenlegger de naam "Van Meerland" te geven.
86
Dankbetuiging van de Minister van Marine voor het door de Koningin
gegeven kerstgeschenk.
87
Mededeling van de Minister van Marine dat hij van de Commandant der
Zeemacht heeft vernomen dat op 23 december 1941 in de Oost-Indische
wateren 3 vijandelijke transportschepen en 1 tankschip door de
Nederlandse onderzeeboten tot zinken werden gebracht in het
zeegebied ten noordwesten van Borneo.
Dossier 9: Machtigingen, 1942
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Stuknr. Beschrijving
1
Rapport van de Minister van Marine naar aanleiding van verzoek van
stoker-olieman L. Minneboo, om teruggave van diensttijd voorafgaande
aan door hem gepleegde desertie.
2
Rapport van de Minister van Oorlog a.i. inzake het dragen op de uniform
van de militairen behorende tot de Brigade Prinses Irene van de naam
"Prinses Irene".
3
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om te doen nagaan of
de accreditering van F.C. baron van Aerssen Beyeren van Voshol als
Gezant te Canberra, aan de Australische regering aangenaam zal zijn.
4
Rapport van de Minister van Marine naar aanleiding van het verzoek van
de sergeant-monteur A.E. Olie om rehabilitatie als vlieger.
5
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om een bedrag van £
10.000 beschikbaar te mogen stellen ten behoeve van het "Conforts
Fund for Women and Children of Soviet Russia".
6
Rapport van de Minister van Marine om machtiging tot verbetering van
het Koninklijk besluit van 18 december 1941, no. 8.
7
Rapport van de Minister van Oorlog om machtiging tot verbetering van
het Koninklijk besluit van 18 december 1941, no. 11.
8
Rapport van de Minister van Koloniën nopens regeling van de
deelneming van Nederlands-Indië aan de te verwachten
Rijksconferentie.
9
Rapport van de Ministers van Koloniën en van Financiën om machtiging
tot afwijking van de Muntwet ten aanzien van de aanmunting van
300.000 kwartjes en 500.000 dubbeltjes ten behoeve van de
geldomloop in Suriname.
10
Rapport van de Minister van Koloniën om machtiging tot het inwinnen
van het advies van de Staten van Suriname nopens het Ontwerp-besluit
tot wijziging van de Surinaamse Muntwet.
11
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om vergunning de heer
F. van Oven als honorair attaché aan het Gezantschap te Santiago te Chili
te doen aanstellen.
12
Rapport van de Ministers van Marine en van Buitenlandse Zaken om het
Openbaar 2016
473
Stuknr. Beschrijving
agrement der Britse regering aan te vragen voor de toekenning van het
Bronzen Kruis aan de Britse Lance-Bombardier A. Lee.
13
Rapport van Minister van Binnenlandse Zaken naar aanleiding van het
verzoek van L.J. Kruythof.
14
Rapport van de Minister van Koloniën nopens het verlenen van titulaire
rangen aan officieren van het K.N.I.L.
15
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om de Venezolaanse
regering te doen weten dat de benoeming van de heer Atilano Carnevali
tot Gezant bij Harer Majesteits Hof haar aangenaam zal zijn.
16
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om de Australische
regering te doen weten dat de benoeming van de heer Bruce als Gezant
van Australië bij Harer Majesteits Hof haar aangenaam zal zijn.
17
Rapport van de Minister van Marine om het agrement der Britse regering
te doen aanvragen voor toekenning van een onderscheiding aan Captain
J.G. Roper en Captain G.A.W. Voelcker.
18
Rapport van de Minister van Koloniën naar aanleiding van het verzoek
van Raden Katradipoere, gewezen mandoer op doggied bij 's Lands
Waterstaat in Nederlands-Indië, om herziening van zijn pensioen.
19
Rapport van de Minister van Oorlog naar aanleiding van het verzoek van
Thomas Meyer, tot overplaatsing van zijn zoon D.A. Meyer van het Britse
leger naar de Brigade "Prinses Irene".
20
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken betreffende mevrouw
Anhoury.
21
Rapport van de Minister van Oorlog naar aanleiding van het verzoek van
mevrouw H. Roet inzake uitzending naar Nederlands-Indië.
22
Rapport van de Minister van Koloniën naar aanleiding van het verzoek
van Gho Tiong Gie, te Sibolga.
23
Rapport van de Minister van Marine om machtiging tot wijziging van het
Koninklijk besluit van 5 februari 1942, no. 5.
24
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens een verzoek
van J.S. Zody.
25
Rapport van de Minister van Oorlog naar aanleiding van een schrijven
van dr. H.J. ten Bruggen Cate, houdende een klacht over de behandeling
van zijn zoon dienstplichtig korporaal B. ten Bruggen Cate, die weigerde
naar Indië te gaan.
26
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken houdende aanbieding
van een ontwerp-antwoord op de terugroepingsbrief van dr. H.D. van
Broekhuizen als Gezant van de Unie van Zuid-Afrika bij het Nederlandse
Hof.
27
Rapport van de Minister van Marine om machtiging tot wijziging van het
Koninklijk besluit van 30 oktober 1941, no. 4.
28
Rapport van de Minister van Marine om machtiging tot wijziging van het
Koninklijk besluit van 20 februari 1942, no. 1.
29
Rapport van de Minister van Koloniën naar aanleiding van het verzoek
van Vrouwe M.Mc.Cue, vrouw van A. Bakker, om vrijlating van haar man
uit internering.
30
Rapport van de Minister van Marine om in het Koninklijk besluit van 16
juli 1940, no. 1 de naam van de korporaal Kok F. van der Linden door te
halen.
31
Rapport van de Minister van Koloniën om de Gouverneur van Curaçao te
machtigen om ten behoeve van de N.V. Hollandse Stoomboot
474
Openbaar 2016
Stuknr. Beschrijving
Maatschappij, de N.V. Maatschappij Nederland en de N.V. Nederlands
Pacific Tankvaart Maatschappij afwijking toe te staan van het Curaçao's
Zeebrievenbesluit 1933.
32
Rapport van de Minister van Marine naar aanleiding van het verzoek van
de Inlandse korporaal-kok Koesri om gratie.
33
Rapport van de Minister van Oorlog naar aanleiding van het verzoek van
de dienstplichtig soldaat C.J.W. van de Wetering.
34
Rapport van de Minister van Marine naar aanleiding van het verzoek van
de Luitenant ter Zee 1e klasse K.M.R. C.H. Buitenhuis om toekenning van
voor wedde verhoging tellende diensttijd.
35
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om machtiging om Mr.
H.G. von Oven telegrafisch bij de regering van Chili in te leiden als gezant
in bijzondere Missie ter gelegenheid van de overdracht van het
Presidentschap in de republiek Chili.
36
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens overplaatsing
van de gezantschapsraad Jhr. Bosch van Drakestein van Pretoria naar
Jeruzalem ten einde aldaar de leiding van Consulaat der Nederlanden op
zich te nemen.
37
Rapport van Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart om
machtiging tot wijziging van het Koninklijk besluit van 11 maart 1942, no.
1 (Vaarplichtbesluit).
38
Rapport van de Minister van Koloniën naar aanleiding van een verzoek
van de heer Breslauer inzake de behandeling van de geïnterneerde
Bernhard Herz.
39
Rapport van de Minister van Justitie naar aanleiding van een schrijven
van het International Bureau for the Suppression of Trafic in Women and
Children te Londen.
40
Rapport van de Minister van Oorlog naar aanleiding van een nader
verzoekschrift van dr. H.J. ten Bruggen Cate (vervolg op no. 25).
41
Rapport van de Minister van Marine naar aanleiding van een
verzoekschrift van de oud-Luitenant ter Zee 1e klasse titulair K.M.R. G.E.
Rotgans om herstel in actieve dienst.
42
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens machtiging tot
verbetering van de ontwerp-overeenkomst inzake de organisatie en het
gebruik van de Nederlandse strijdkrachten in het Verenigd Koninkrijk.
43
Rapport van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen om
verlof tot afwezigheid.
44
Rapport van de Minister van Marine om machtiging tot verbetering van
het Koninklijk Besluit van 26 maart 1942, no. 4.
45
Rapport van de Minister van Marine om machtiging tot verbetering van
het Koninklijk besluit van 21 februari 1942, no. 1.
46
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om machtiging tot
verbetering van het Koninklijk besluit van 26 maart 1942, no. 11.
47
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken naar aanleiding van het
verzoekschrift van J.E.R. Horvlett te Ilford, nopens de vrijlating van alle in
Spanje gevangen gehouden 44 gedetineerde Nederlanders.
48
Rapport van de Ministers van Justitie, van Oorlog en van Financiën naar
aanleiding van verzoekschrift van dr. H.J. ten Bruggen Cate waarin hij de
Nederlandse Regering beticht van schending van de Grondwet.
49
Rapport van de Ministers van Marine en van Buitenlandse Zaken om
machtiging tot verbetering van het Koninklijk besluit van 15 januari 1942,
no. 12.
Openbaar 2016
475
Stuknr. Beschrijving
50
Rapport van de Minister van Marine om aan de in aanbouw zijnde
mijnenveger de namen Texel, Terschelling en Ameland te geven.
51
Rapport van de Minister van Marine om machtiging tot het aanvragen
van het agrement der Britse Regering nopens de toekenning van het
Bronzen Kruis aan een zestal Britse opvarende van de "0 21" en "0 24".
52
Rapport van de Minister van Marine om machtiging tot verbetering van
het Koninklijk Besluit van 26 maart 1942, no. 3.
53
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken, tot aanwijzing van Mr.
Star Busmann als vertegenwoordiger bij het Franse Nationale Comité.
54
Rapport van de Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart waarbij
hij nadere inlichtingen geeft omtrent zijn voorgenomen reis naar
Amerika.
55
Rapport van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Buitenlandse
Zaken om het agrement der Britse Regering aan te vragen voor de
toekenning van de medaille voor menslievend hulpbetoon aan de
messroombediende van het M.S. "Tava", R. Greene.
56
Rapport van de Minister van Oorlog naar aanleiding van een verzoek van
J.C.M. van der Linden, nopens zijn geschiktheid voor de militaire dienst.
57
Rapport van de Minister van Marine om machtiging tot verbetering van
het Koninklijk besluit van 23 april 1942, no. 5.
58
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken naar aanleiding van een
verzoekschrift van F.C. Strang.
59
Rapport van de Minister van Koloniën naar aanleiding van een verzoek
van Raden Soekirno om geldelijke ondersteuning.
60
Rapport van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen om
verlof tot afwezigheid.
61
Rapport van de Ministers van Marine en van Buitenlandse Zaken om
machtiging tot het aanvragen van het agrement der Britse regering voor
de toekenning van het Bronzen Kruis aan de Britse sergeant J. Walker.
62
Rapport van de Minister van Koloniën naar aanleiding van een verzoek
waarin Tengkoe Mahmood, kleinzoon van de laatste Sultan van Riouw,
verzoekt om herstel van het Sultanaat.
63
Brief van Jhr. Van Tets aan de Minister van Algemene Oorlogvoering van
het Koninkrijk, Voorzitter van de Raad van Ministers nopens de
beëdiging van de Voorzitter en de leden van de Buitengewone Raad van
Advies.
64
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om machtiging om aan
de Griekse Regering te doen weten dat de benoeming van de heer
Dimitri Kapsalis tot Gezant bij Harer Majesteits Hof haar aangenaam zal
zijn.
65
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om machtiging aan de
Ambassadeur te Washington tot ondertekening van een "lend-lease
basis" overeenkomst voor de verschaffing van wapentuig enz.
66
Rapport van de Minister van Justitie om machtiging tot beëdiging van de
rechterlijke ambtenaren van de Bijzondere Nederlandse Gerechten.
67
Machtiging aan de Ministers van Waterstaat en van Handel, Nijverheid
en Scheepvaart om als getekend te beschouwen een Koninklijk Besluit
bepalende, dat de gevorderde schepen niet geacht worden in dienst van
het Rijk te zijn voor wat betreft de toepassing van Schepenwet en
Zeevaart diplomawet.
68
Brief van Mr. M.P.L. Steenberghe aan Jhr. Van Tets nopens de
toekenning van het Kruis van Verdienste met Gesp aan kapitein A.A.
476
Openbaar 2016
Stuknr. Beschrijving
Romeyn, gezagvoerder van het M.S. Aagtekerk.
69
Rapport van de Minister van Marine tot het geven van namen aan 4
motortorpedoboten en 1 kannonierboot.
70
Rapport van de Minister vanBuitenlandse Zaken om machtiging tot het
aan de Cubaanse regering doen weten dat de benoeming van G. de
Blanck tot Gezant der Nederlandse regering aangenaam zal zijn.
71
Brief van de heer Haersolte aan Jhr. Van Tets nopens de benoeming van
een nieuwe Vice-Consul te Vera Cruz.
72
Brief van de heer Haersolte aan Jhr. Van Tets nopens de benoeming van
T. Elink Schuurman tot Consul-Generaal te New York en verplaatsing van
J.A. Schuurman van New York naar New Orleans.
73
Rapport van de Ministers van Marine en van Buitenlandse Zaken om
machtiging tot het aanvragen van het agrement der Britse regering voor
de toekenning van een tweetal Bronzen Kruizen aan de Britse matrooskanonnier A.W. Sneath en de Britse bediende-kanonnier A. Huitson.
74
Rapport van de Minister van Oorlog naar aanleiding van het
verzoekschrift van de Luitenant-Kolonel van de Generale Staf G.J. Sas,
nopens het ontvangen van een extra toeslag.
75
Rapport van de Minister van Koloniën nopens de beschikbaarstelling van
een medaille voor de veetentoonstelling te Paramaribo.
76
Rapport van de Minister van Marine om een in aanbouw zijnde
onderzeeboot de naam Dolfijn te mogen geven.
77
Rapport van de Minister van Marine om de onderzeeboten de K 8 en K 9
uit de sterkte van de Zeemacht af te mogen voeren.
78
Rapport van de Minister van Marine om machtiging tot verbetering van
het Koninklijk besluit van 21 mei 1942, no. 9.
79
Rapport van de Minister van Marine om machtiging tot verbetering van
de Koninklijk besluiten van 20 februari 1941, no. 5 en 19 juni 1941, no. 6.
80
Rapport van de Minister van Oorlog naar aanleiding van het verzoek van
de reserve 2e Luitenant der Infanterie B.H. Reintjens om overplaatsing
bij het Regiment Jagers.
81
Rapport van de Ministers van Oorlog en van Buitenlandse Zaken om
machtiging tot het aanvragen van het agrement der Belgische regering
voor benoeming van de Belgische kolonel B.E.M. Diepenrijkx tot
Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.
82
Rapport van de Minister van Oorlog naar aanleiding van het verzoek van
de reserve-majoor P.G.H. van der Harst.
83
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens het verzoek van
de heer Edwards om toekenning van een Koninklijke onderscheiding.
84
Rapport van de Minister van Koloniën naar aanleiding van het
verzoekschrift van L.O. Lampe, Mr. S.W. van der Meer en C.A. Eman,
advocaten bij het Hof van Justitie te Curaçao nopens het mogen
berekenen van bedragen voor rechtskundige bijstand.
85
Rapport van de Minister van Marine om tijdens zijn afwezigheid
voordrachten te doen ondertekenen door de Chef van de Marinestaf.
86
Rapport van de Minister van Marine om machtiging tot verbetering van
de Koninklijk besluiten van 21 oktober 1941, no. 1, 29 november 1941, no.
1, 2 maart 1942, no. 1 en 17 augustus 1942, no. 12.
87
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken aanbieding ontwerpvolmacht voor Jhr.Mr. P.D.E. Teixeira de Mattos tot ondertekening van
een internationale overeenkomst betreffende de controle van de
Openbaar 2016
477
Stuknr. Beschrijving
voortbrenging en uitvoer van tin.
88
Rapport van de Minister voor Algemene Oorlogvoering van het
Koninkrijk, Voorzitter van de Raad van Ministers om machtiging om te
doen nagaan of majoor prof.dr. J.H. de Boer, Mr. H. van Haastert, Mr. J.E.
van Hoogstraten, majoor-aalmoezenier A.F.M. Monchen en S. van
Zwanenburg bereid zijn een benoeming tot lid van de Buitengewone
Raad van Advies te aanvaarden.
89
Rapport van de Minister van Marine om 1 onderzeeboot en 2
motormijnenvegers de namen te mogen geven respectievelijk van Haai,
Vlieland en Marken.
90
Rapport van Minister van Binnenlandse Zaken om verlof tot afwezigheid.
91
Rapport van Minister van Binnenlandse Zaken naar aanleiding van een
schrijven van W.B. van der Wal, houdende klacht over zijn detentie.
92
Rapport van de Minister voor Algemene Oorlogvoering van het
Koninkrijk, Voorzitter van de Raad van Ministers om machtiging tot
verbetering van het Koninklijk besluit van 17 augustus 1942, tot
benoeming van prof.Mr. J. Eggens tot lid en W.Chr. Posthumus Meyjes
tot secretaris van de Buitengewone Raad van Advies.
93
Rapport van de Minister van Koloniën om machtiging tot het inwinnen
van het advies bij de Staten van Curaçao nopens het Ontwerp-besluit tot
regeling van het Curaçao's muntstelsel.
94
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om machtiging Mr. H.
Maas Geesteranus werkzaam te stellen als honorair attaché aan het
Gezantschap te Lissabon.
95
Rapport van de Minister van Financiën om machtiging tot verbetering
van het Koninklijk besluit van 31 juli 1941, Staatsblad no. B 67.
96
Rapport van de Minister van Koloniën nopens een verzoek van J.M.L.
Maduro en J. Cohen Henriquez tot inwisseling van Curaçaoenaars tegen
Duitse geïnterneerden in Curaçao.
97
Rapport van de Minister van Marine om machtiging tot verbetering van
de Koninklijk besluiten van 2 september 1942, no. 20 en 2 september
1942, no. 32.
98
Rapport van de Minister van Justitie om de eed te mogen afnemen van
Prof.Mr. J. Eggens als rechter-plaatsvervanger in de Nederlandse
rechtbank te Londen.
99
Rapport van de Minister van Koloniën houdende aanbieding ter
bekrachtiging van een Ontwerp-besluit tot regeling van het Curaçao's
muntstelsel en tot het verlenen van machtiging om aan de Kamer van
Koophandel te Curaçao in te lichten over de oplossing welke aan de door
de Kamer ingebrachte bezwaren tegen de ingetreden monetaire
toestand op Curaçao (Koninklijk besluit van 15 oktober 1942, no. 1).
100
Rapport van de Ministers van Koloniën en van Buitenlandse Zaken om
het agrement der Australische regering aan te vragen voor de
toekenning van het Bronzen Kruis aan een officier (Ch.F.G. Mackenzie)
en een militair van lagere rang (J.W. Poynton) behorende tot de
Australische weermacht.
101
Rapport van de Ministers van Koloniën en van Buitenlandse Zaken om
het agrement der Engelse regering aan te vragen voor de toekenning van
een onderscheiding aan de Engelse Air Vice Marshall P. Maltby.
102
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken betreffende de familie
Broekman te Lyon.
103
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om machtiging tot
aanvulling van het Koninklijk besluit van 29 oktober 1942, no. 15.
478
Openbaar 2016
Stuknr. Beschrijving
9087E
104
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens de benoeming
van een Gezant van Canada bij Harer Majesteits Hof als opvolger van de
heer Jean Désy.
105
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens de Consul der
Nederlanden te La Paz, B.J. Gesinus Visser.
106
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om machtiging om aan
de Canadese regering te doen weten dat de benoeming van brigadier
George Philias Vanier tot Gezant bij Harer Majesteits Hof aan de regering
aangenaam zal zijn.
107
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om aan de Regering
van de Unie van Zuid-Afrika te doen weten dat de benoeming van de
heer S.F. Waterson tot Gezant bij Harer Majesteits Hof aan de regering
aangenaam zal zijn.
108
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken naar aanleiding van een
rekest van S. en B.M. Gitter, nopens de positie van de Nederlanders in
onbezet Frankrijk.
109
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om machtiging aan
respectievelijk de Chinese en Russische regering te vragen of de
benoeming onderscheidenlijk van de heer Lovink en van Baron van
Breugel Douglas tot Ambassadeur haar aangenaam zal zijn.
110
Rapport van de Ministers van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van
Buitenlandse Zaken om machtiging tot het aanvragen van het agrement
der Britse regering voor de toekenning van het Kruis van Verdienste aan
Captain J.D. Archer, Captain C.H. Featherstone, matroos Ch.J. Shackell en
Captain B. Hunt.
111
Rapport van de Minister van Marine om machtiging tot verbetering van
het Koninklijk besluit van 2 september 1942, no. 13.
112
Rapport van de Minister van Marine om machtiging tot het aanvragen
van het agrement der Britse regering voor de toekenning van een
onderscheiding aan de Britse Temporary Lieutenant James Grantham.
113
Rapport van de Minister van Marine om machtiging tot het aanvragen
van het agrement der Britse regering voor de toekenning van een
onderscheiding aan de Air Commodor J.M. Mason.
114
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken inzake aanwijzing van
de heer Methöfer als ambassadeur in bijzondere zending bij de regering
van Venezuela ter bijwoning van de plechtigheid van de overbrenging en
weder bijzetting van het stoffelijk overschot van Simon Bolivar.
115
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken naar aanleiding van het
verzoek van A. Poppers te New York nopens de gestrande Nederlanders
in onbezet Frankrijk.
116
Rapport van de Minister van Koloniën nopens toekenning van
duurtetoeslag aan de buitengewoon onder de wapenen geroepen
Nederlanders en Nederlandse Onderdanen in Curaçao.
117
Rapport van de Minister van Marine naar aanleiding van het
verzoekschrift van de officier administratie der 2e klasse K.M.R. voor
speciale diensten P.R. d'Arnarnd Gerkens, om voor een benoeming tot
beroepsofficier in aanmerking te worden gebracht.
118
Rapport van de Ministers van Justitie, van Koloniën, van Handel,
Nijverheid en Scheepvaart en van Buitenlandse Zaken om machtiging tot
verbetering van het Koninklijk besluit van 29 oktober 1942, no. 16.
Dossier 10: Machtigingen, 1943
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Openbaar 2016
479
Stuknr. Beschrijving
1
Rapport van de Minister van Justitie nopens verzoekschrift van de heer
M.L. van Blijdenstein te Oda, Goudkust, nopens het verbreken van het
contract bestaande tussen rekestrant en het Holland Syndicate te
Amsterdam.
2
Rapport van de Minister van Oorlog nopens het verzoek van de reserveeerste-luitenant A.F.M.J. Smeets om overgang naar het korps
beroepsofficieren.
3
Rapport van de Minister van Marine naar aanleiding van verzoekschrift
van G.A. Parser, nopens de terugzetting van zijn zoon tot de rang van
onder-officier-vlieger.
4
Rapport van de Minister van Marine en van Buitenlandse Zaken om
machtiging tot het aanvragen van het agrement der Britse regering voor
de toekenning van het Bronzen Kruis met eervolle vermelding aan de
Britse marconist B.G. Basford en van het Bronzen Kruis aan de Britse
Acting Lance Sergeant J.E. Foster en de Britse timmerman J. Rostron.
5
Rapport van de Minister van Binnenlandse Zaken naar aanleiding van
het verzoekschrift van F. Bakker.
6
Rapport van de Ministers van Marine en van Buitenlandse Zaken om
machtiging om het agrement der Britse regering aan te vragen voor de
toekenning van het Bronzen Kruis met eervolle vermelding aan de Britse
Able Seaman B.A. Hammond en het Bronzen Kruis aan de Britse
Koopvaardij Kanonniers R.H. Bayliss, H.C. Boyce, H.A. Brooklyn, W. Nicol
en F. Byan.
7
Rapport van de Minister van Oorlog naar aanleiding van het
verzoekschrift van majoor P.G.H. van der Harst, om oproep in werkelijke
dienst.
8
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om machtiging om aan
de Chinese regering te doen weten dat de benoeming van de heer Wunsz
King tot ambassadeur bij het Nederlandse Hof der Koningin aangenaam
zal zijn.
9
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om machtiging om aan
de Russische regering te doen weten dat de benoeming van de heer A.
Bogomolov tot ambassadeur bij het Nederlandse Hof de Koningin
aangenaam zal zijn.
10
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken naar aanleiding van
hetTelegram van A. Horodisch om vreemdelingenpaspoort.
11
Rapport van de Minister van Marine om 4 hulpmijnenvegers de namen
Terschelling, Rozenburg, Beveland en Putten en om een korvet de naam
Friso te mogen geven.
12
Rapport van de Minister van Marine en van Buitenlandse Zaken
(hetzelfde als no. 6).
13
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken naar aanleiding
vanTelegram van ds. J.J. Kools, nopens het verstrekken van een
uitreisvisum aan mejuffrouw Ooms.
14
Rapport van de Minister van Marine om machtiging tot het aanvragen
van het agrement der Britse regering voor de toekenning van een
Koninklijke onderscheiding aan reverend A.W. Allen.
15
Rapport van de Minister van Oorlog naar aanleiding van een verzoek van
de reserve-eerste-luitenant R.F. van Daalen Watters, om eervol ontslag
en benoeming bij de Koninklijke Nederlands-Indische Luchtmacht.
16
Rapport van de Minister van Oorlog om machtiging tot verbetering van
de Koninklijk besluiten van 8 augustus 1940, no. 3, 27 november 1940,
no. 8 en 24 april 1941, no. 2.
480
Openbaar 2016
Stuknr. Beschrijving
17
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om machtiging om aan
de regering van Zuid-Afrika te doen weten dat de benoeming van de
heer Deneys Reitz tot Gezant aan Harer Majesteits regering aangenaam
zal zijn.
18
Rapport van de Ministers van Waterstaat, van Financiën en van Handel,
Nijverheid en Scheepvaart nopens een brief van ir. Z.S. Beijl inzake
vergroting van de kolenprodukten in Engeland.
19
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens
vertegenwoordiging van Nederland in de Geallieerde Commissie van
deskundigen ter bestudering van de positie van het Permanente Hof van
Internationale Justitie. (De bedoeling is aan te wijzen: Mr. Star
Busmann).
20
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om machtiging om de
heer Teppema telegrafisch in te leiden als ambassadeur in bijzonder
zending bij de overdracht van het presidentschap van Uruguay.
21
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens het sluiten van
een overeenkomst nopens culturele samenwerking met de Britse
regering.
22
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om machtiging de heer
Winsz King te laten optreden als Ambassadeur van China bij Harer
Majesteits Hof, voordat hij zijn geloofsbrieven heeft overhandigd.
23
Rapport van de Minister van Marine om een korvet de naam Johan
Maurits van Nassau te mogen geven.
24
Rapport van de Minister van Koloniën om na de oorlog A.P. de Sousa
Santos, J.C. Lopes, M.J. Robalo, S.N. Catarino en J.G. Ricardo in
aanmerking te brengen voor een Koninklijke onderscheiding in verband
met hun steunverlening aan de Nederlands Indische troepen op Timor.
25
Rapport van de Minister van Oorlog naar aanleiding van een verzoek van
B. Springer, om herstel in zijn "militaire" rang.
26
Rapport van de Minister van Oorlog om machtiging tot verbetering van
het Koninklijk besluit van 25 maart 1943, no. 5.
27
Rapport van de Ministers van Marine en van Buitenlandse Zaken om
machtiging tot het aanvragen van het agrement der Britse regering voor
de toekenning van het Bronzen Kruis met eervolle vermelding aan de
Britse Temporary Acting Petty Officer J. Bell.
28
Rapport van de Minister van Financiën om verlof tot afwezigheid.
29
Rapport van de Minister van Oorlog naar aanleiding van een
verzoekschrift van de reserve-adjudant-onderofficier G.J. Versteegh,
inzake berekening van pensioen.
30
Rapport van de Minister van Marine om 3 motormijnenvegers de namen
Wieringen, IJsselmonde en Tholen te mogen geven.
31
Rapport van de Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart naar
aanleiding van een rekest van de zeeman J.J. Gabel.
32
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken naar aanleiding van het
verzoek van E.L. de Norman et d'Audenhove om hem te benoemen tot
honorair Consul der Nederlanden te Adis Abeba.
33
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om machtiging om aan
de Dominicaanse Republiek te doen weten dat de benoeming van de
heer R. Perez-Alfonseca tot Gezant bij Harer Majesteits Hof haar
aangenaam zal zijn.
34
Rapport van de Minister van Marine nopens de ontneming van het
Bronzen Kruis aan de korporaal-machinist H. Post.
Openbaar 2016
481
Stuknr. Beschrijving
35
Rapport van de Ministers van Marine en van Buitenlandse Zaken om
machtiging om het agrement der Britse regering aan te vragen voor de
toekenning van het Bronzen Kruis aan de Britse Petty Officer G. Palmer.
36
Rapport van de Minister van Marine naar aanleiding van een verzoek om
audintie van de dienstplichtig stoker 2e klasse H. Wiegman.
37
Rapport van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen om
verlof tot afwezigheid.
38
Rapport van de Minister van Oorlog om machtiging tot verbetering van
het Koninklijk besluit van 15 april 1943, no. 10.
39
Rapport van Minister van Binnenlandse Zaken over het doen
aanbrengen van de beeltenis van de Koningin op uit te geven postzegels
+ nota van Jhr. Van Tets over het aanbrengen van zegels van een
afbeelding van het Prinselijk gezin.
40
Rapport van de Minister van Marine om machtiging tot verbetering van
het Koninklijk besluit van 1 april 1943, no. 5.
41
Rapport van de Minister van Binnenlandse Zaken om toestemming zich
voor enkele dagen naar Portugal te begeven voor het houden van
besprekingen ten aanzien van de vluchtelingenzorg.
42
Rapport van de Minister van Oorlog om Generaal-Majoor H.J. Phaff te
bestemmen tot militair-attaché bij het Hof van St. James met
toevoeging aan Generaal Phaff van majoor L.J.A. Schoonenberg, die
tevens kan worden aangewezen als militair-attaché voor België, Polen
en Noorwegen.
43
Rapport van de Ministers van Koloniën en van Buitenlandse Zaken om
machtiging om het agrement der Australische regering in te winnen voor
de benoeming tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau (met de
zwaarden) van de Groupcaptain F. Thomas.
44
Rapport van de Minister van Marine tot machtiging tot verbetering van
het Koninklijk besluit van 29 april 1943, no. 8.
45
Telegram van Jhr. Michiels van Verduynen nopens machtiging tot
erkenning van het Frans Comité Nationale door Nederlandse regering.
46
Rapport van de Minister van Justitie om machtiging tot verbetering van
het Koninklijk besluit van 20 mei 1943, no. 16.
47
Rapport van de Ministers van Koloniën en van Buitenlandse Zaken om
machtiging tot het aanvragen van het agrement der Australische
regering voor de toekenning van het Vliegerkruis aan de Flight-Sergeant
van de R.A.A.F., C.I.H. Donovan.
48
Telegram van admiraal Furstner nopens de decorering van 26 officieren
en minderen van de Britse Marine en de R.A.F. en 75 Britse Marine
Constructeurs.
49
Rapport van de Minister van Koloniën naar aanleiding van het
verzoekschrift van de dienstplichtig Sergeant J.J. Dijkhuis om herindeling
bij de Brigade "Prinses Irene".
50
Rapport van de Minister van Koloniën naar aanleiding van het
verzoekschrift van de op Bonaire geïnterneerde Nederlander, Ph.H.
Meyer, om opheffing van zijn internering.
51
Rapport van de Minister van Marine om machtiging tot het afvoeren uit
de sterkte van de Zeemacht van de "014".
52
Rapport van de Ministers van Koloniën en van Buitenlandse Zaken om
machtiging tot het aanvragen van het agrement der Britse regering voor
een benoeming tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau (met de
zwaarden) van de Britse Captain G.M.R. Rayne.
482
Openbaar 2016
Stuknr. Beschrijving
53
Rapport van de Ministers van Oorlog en van Buitenlandse Zaken om
machtiging tot het aanvragen van het agrement der Britse regering voor
de benoeming tot Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau van de
Britse Air-Chief-Marshal Sir Frederic Bowhill en tot Officier in die Orde
van de Squadron Leader M. Payn van de R.A.F.
54
Rapport van de Minister van Justitie naar aanleiding van het
verzoekschrift om gratie van H. Hoogvorst.
55
Rapport van de Ministers van Justitie en van Buitenlandse Zaken naar
aanleiding van het verzoekschrift van G.M.Rutten te Lissabon om een
Brits visum ten einde zich naar Engeland te begeven voor tewerkstelling
bij de Regerings voorlichtingsdienst.
56
Rapport van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen om
verlof tot afwezigheid.
57
Rapport van de Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart naar
aanleiding van het verzoek van de zeeman J. Brandenburg nopens de
uitkering van stuurmansgage.
58
Rapport van de Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart naar
aanleiding van het rekest van de kanonnier W. Snell.
59
Rapport van de Minister van Marine om machtiging tot het aanvragen
van het agrement der Australische regering tot toekenning van het Kruis
van Verdienste aan Lieutenant David Llewellyn Davis.
60
Rapport van de Minister van Marine naar aanleiding van het
verzoekschrift van de gepensioneerde Kapitein ter Zee H. Pitlo om
herstel in actieve dienst.
61
Rapport van de Ministers van Justitie en van Koloniën om machtiging tot
voorlichting aan de Staten Suriname en Curaçao om advies van het
Ontwerp-besluit tot verlenging geldigheidsduur van de wet van 26 april
1940, S.200, betreffende de Zetelverplaatsing van naamloze
vennootschappen en andere rechtspersonen.
62
Rapport van de Minister van Justitie naar aanleiding van de
verzoekschriften om gratie van L. Pourquie.
63
Rapport van de Minister van Justitie naar aanleiding van de
verzoekschriften om gratie van W.E. van Asten.
64
Rapport van de Minister van Justitie naar aanleiding van een
verzoekschrift om gratie van de matroos 3e klasse P.H. de Jong.
65
Rapport van de Minister van Justitie naar aanleiding van een
verzoekschrift van Jhr. H.W. Sandberg, om verlof tot het treden in
vreemde krijgsdienst.
66
Rapport van de Ministers van Koloniën en van Buitenlandse Zaken om
machtiging tot het aanvragen van het agrement der Australische
regering voor benoeming tot Officier Oranje-Nassau (met de zwaarden)
van de Squadron Leader R.A.A.F. Lesly Roy Dawson.
67
Rapport van de Minister van Marine om de in aanbouw zijnde
onderzeeboot de naam "Zwaardvisch" te mogen geven.
68
Rapport van de Minister van Justitie naar aanleiding van een
verzoekschrift van V.E.H. Kahn om in Britse krijgsdienst te mogen
treden.
69
Rapport van de Minister van Marine om machtiging tot verbetering van
het Koninklijk besluit van 24 juni 1943, no. 27.
70
Rapport van de Minister van Oorlog naar aanleiding van een
verzoekschrift van Ch. 't Sas, om opleiding tot verbindingsofficier.
71
Rapport van de Minister van Marine naar aanleiding van een
Openbaar 2016
483
Stuknr. Beschrijving
verzoekschrift van de gedetineerde matroos J. Harteveld, om naar de
koopvaardij te mogen overgaan.
72
Rapport van de Minister van Marine om aan de in aanbouw zijnde
motormijnenveger de naam "Voorne" te mogen geven.
73
Rapport van de Minister van Marine om aan 4 motortorpedoboten
respectievelijk de namen Kemphaan, Gier, Stormvogel en Havik te
mogen geven.
74
Rapport van de Minister vanOorlog naar aanleiding van een
verzoekschrift van de eerste-luitenant A.C.H. Kanters om spoedig actief
deel te mogen nemen aan de strijd.
75
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken inzake de afvaardiging
van de heer Teppema, als ambassadeur in bijzondere zending ter
bijwoning van de installatie van de President van Paraguay.
76
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om machtiging tot het
aanvragen van het agrement van de Britse regering voor de benoeming
tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau van F.K. Gollcher Consul der
Nederlanden te La Valetta en tot toekenning van de eremedaille
verbonden aan die Orde aan mevrouw T. Dahadi Wilson.
77
Rapport van de Ministers van Justitie en van Oorlog naar aanleiding van
het rekest om gratie van R.J.F. Ubaghs.
78
Rapport van Minister van Binnenlandse Zaken om machtiging tot
verbetering van het Koninklijk besluit van 15 april 1943, no. 1.
79
Rapport van de Minister van Justitie naar aanleiding van het verzoek van
prof.ir.dr. E. Elion om verlof tot het treden in Australische krijgsdienst.
80
Rapport van de Minister van Algemene Zaken i.a. om machtiging tot
verbetering van de Koninklijk besluiten van 11 maart 1943, nos. 1 en 2.
81
Rapport van de Ministers van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van
Buitenlandse Zaken om machtiging tot het aanvragen van het agrement
der Britse regering voor de benoeming van de heer O. Siemssen tot
Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
82
Rapport van de Minister van Koloniën nopens de benoeming van
Generaal-Majoor Van Oyen tot waarnemend legercommandant.
83
Rapport van de Ministers van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van
Buitenlandse Zaken om machtiging tot het aanvragen van het agrement
der Britse regering tot toekenning van de zilveren eremedaille
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau aan de gezagvoerder J.
Mahood.
84
Rapport van de Minister van Marine om machtiging tot verbetering van
het Koninklijk besluit van 5 juni 1942, no. 7.
85
Rapport van de Minister van Oorlog naar aanleiding van het rekest van J.
van der Gigten, inzake uitstel van opkomst.
86
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens de aanwijzing
van de heer F. Gerth van Wijk, Gezant te Tanger tot Nederlands
vertegenwoordiger bij het Franse comité voor Nationale Bevrijding te
Algiers en nopens de benoeming van de heer M. Dejean tot
vertegenwoordiger van dat comité bij het Nederlands Hof.
87
Rapport van de Minister van Koloniën naar aanleiding van de klachten
van het Hof van Justitie in Curaçao met betrekking tot een ontwerpLandsverordening tot wijziging van de Rechtsbijstandsverordening en de
pensionering op 60-jarige leeftijd van de leden van genoemd Hof.
88
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens de
accreditering van Jhr.Mr. M.W. van Weede tot Gezant bij het Vaticaan, de
484
Openbaar 2016
Stuknr. Beschrijving
plaatsing van Jhr. J.W.M. Snouck Hurgronje aan het hoofd van het
Gezantschap te Ottawa en het aanzoeken van de heer Kielstra om
benoemd te worden tot Gezant te Mexico (zie dossier 41, no. 3).
89
Rapport van de Ministers van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van
Buitenlandse Zaken om machtiging tot het aanvragen van het agrement
der Britse regering voor de toekenning van het Kruis van Verdienste aan
de tweede radiotelegrafist T.R. Williams en de kanonnier R.G. Tunley.
90
Rapport van de Minister van Marine om aan een in bruikleen ontvangen
onderzeeboot de naam Zeehond te mogen geven.
91
Rapport van de Ministers van Marine en van Buitenlandse Zaken tot het
aanvragen van het agrement der Britse regering voor de toekenning van
het Bronzen Kruis aan de Britse midshipman G.A.M. King en de Britse
kanonnier G. Widd.
92
Rapport van de Minister van Marine om machtiging tot verbetering van
het Koninklijk besluit van 19 augustus 1943, no. 5.
93
Rapport van de Ministers van Oorlog en van Buitenlandse Zaken om
machtiging tot het aanvragen van het agrement der Britse regering voor
een benoeming tot groot-officier in de Orde van Oranje-Nassau (met de
zwaarden) van de Britse Luitenant-Generaal Sir G.N. Cory.
94
Rapport van de Ministers van Justitie en van Oorlog naar aanleiding van
het verzoek om gratie van J.C. van Munster.
95
Rapport van de Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart om
machtiging tot verbetering van het Koninklijk Besluit van 15 augustus
1942, no. 2.
96
Rapport van de Minister van Waterstaat naar aanleiding van het verzoek
van A.E. Richter om opschorting en te niet doen van een uitspraak van de
Buitengewone Raad voor de Scheepvaart.
97
Rapport van de Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart naar
aanleiding van een rekest van de visser L. van Loozen, om terugplaatsing
op de kotter "Jonge Jochem".
98
Rapport van de Minister van Koloniën om machtiging tot verbetering
van het Koninklijk besluit van 6 mei 1943, no. 19.
99
Rapport van de Minister van Koloniën naar aanleiding van een rekest
van de 1e Luitenant der Infanterie van het K.N.I.L. O.L. Drijber, om
plaatsing bij de luchtmacht, de commando's of de parachutisten van een
der geallieerde mogendheden.
100
Rapport van de Minister van Oorlog om machtiging tot verbetering van
het Koninklijk besluit van 22 juli 1943, no. 8.
101
Rapport van de Ministers van Oorlog en van Buitenlandse Zaken om
machtiging tot het aanvragen van het agrement der Britse regering voor
de benoeming in de Orde van Oranje-Nassau tot officier van dr. Stanley
Lee en tot Ridder van Miss Frances Cain en Brenda Lady Hickman.
102
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om machtiging tot het
aanvragen van het agrement der Australische regering voor de
benoeming tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau van
Luitenant Kolonel D.G. Galbraith en tot Ridder in die Orde van de
predikant Hector Harrison.
103
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om hem te machtigen
tot ondertekening van een Nederlands-Belgisch-Luxemburgs monetaire
overeenkomst.
104
Rapport van de Minister van Marine naar aanleiding van een
verzoekschrift van de officier van administratie der 1e klasse C.J.
Grijseels.
Openbaar 2016
485
Stuknr. Beschrijving
105
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om machtiging tot het
doen ondertekenen van een ontwerp-conventie betreffende de United
Nations Relief and Rehabilitation Administration namens de
Nederlandse regering.
106
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om machtiging om aan
de Russische regering te doen weten dat de benoeming van de heer V.Z.
Lebedev tot ambassadeur bij Harer Majesteits Hof haar aangenaam zal
zijn.
107
Rapport van de Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart nopens
de uitreiking van het Bronzen Kruis aan de volmatroos W.N. van den
Berg.
108
Rapport van de Ministers van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van
Buitenlandse Zaken om machtiging tot het aanvragen van het agrement
der Noorse regering voor de toekenning van het Kruis van Verdienste
aan de Noorse timmerman Nils Vik.
109
Rapport van de Minister van Oorlog om machtiging tot verbetering van
het Koninklijk besluit van 8 juli 1943, no. 9.
110
Rapport van de Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart om
machtiging tot verbetering van het Koninklijk besluit van 26 augustus
1943, no. 1.
111
Rapport van de Ministers van Marine en van Buitenlandse Zaken om het
agrement der Britse regering aan te vragen voor de toekenning van het
Bronzen Kruis aan de matroos T. Cooper.
112
Rapport van de Ministers van Marine en van Buitenlandse Zaken om
machtiging tot het aanvragen van het agrement der Britse regering voor
de toekenning van het Bronzen Kruis aan de kanonnier W. Firth.
113
Rapport van de Minister van Marine naar aanleiding van een
verzoekschrift van de stoker-olieman H.J. Buurman.
114
Rapport van de Ministers van Marine en van Buitenlandse Zaken om
machtiging tot het aanvragen van het agrement der Britse regering van
het Bronzen Kruis aan de kanonniers J. Bockhurst, A. Roger Day en J.
Hewitt.
115
Rapport van de Minister van Koloniën om machtiging om het Ontwerpbesluit tot het treffen van enige bijzondere voorzieningen voor de
oprichting van naamloze vennootschappen ten behoeve van de
economische wederopbouw van Nederlands-Indië aan de Staten van
Suriname en Curaçao voor te leggen.
116
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om machtiging tot het
aanvragen van het agrement der Mexicaanse regering voor de
benoeming tot Ridder-Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau van de
heer Mariano Armendariz del Castillo, oud chef van het Protocol van het
Mexicaanse Departement van Buitenlandse Zaken.
117
Rapport van de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Buitenlandse
Zaken om het agrement der Australische regering aan te vragen voor de
toekenning van de medaille voor menslievend hulpbetoon aan H.
Mathisen, L. Bruce en C. d'Antoine.
118
Rapport van de voorzitter van de Raad van Ministers om machtiging tot
verbetering van het Koninklijk besluit van 11 september 1943, no. 1.
119
Rapport van de Minister van Marine naar aanleiding van een rekest van
de kwartiermeester W.B.A. Aries om benoeming van een commissie van
onderzoek.
120
Rapport van de Minister van Marine om machtiging tot verbetering van
het Koninklijk besluit van 7 oktober 1943, no. 6.
486
Openbaar 2016
Stuknr. Beschrijving
121
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om machtiging tot het
aanvragen van het agrement der Australische regering voor de
benoeming tot officier in de Orde van Oranje-Nassau van C.A.F.G. Scarfe
en F.H. Hart, Consul der Nederlanden respectievelijk te Adelaide en
Brisbane.
122
Rapport van de Minister van Justitie om machtiging tot verbetering van
het Koninklijk besluit van 15 april 1943, no. 15.
123
Rapport van de Minister van Binnenlandse Zaken naar aanleiding van
het verzoekschrift van F.J.R.E. Crets te Algiers.
124
Rapport van de Minister van Waterstaat om machtiging tot verbetering
van het Koninklijk besluit van 11 november 1943.
125
Rapport van de Minister van Marine om machtiging tot verbetering van
het Koninklijk besluit van 19 november 1942, no. 6.
126
Rapport van de Ministers van Oorlog en van Buitenlandse Zaken om
machtiging tot het aanvragen van het agrement der Canadese regering
voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau tot RidderGrootkruis van Hon. J.L. Ralston, tot Grootofficier van Generaal-Majoor
H.F.G. Letson en tot officier van Majoor
127
Rapport van de Minister van Justitie om machtiging tot het afnemen van
de eed van Jhr.Mr. P.Th. Six en Mr. J.H. Wagener benoemd rechterplaatsvervanger in de Nederlandse rechtbank te Londen.
128
Rapport van de Ministers van Marine en van Oorlog om machtiging tot
het aanvragen van het agrement der Britse regering voor een benoeming
in de Orde van Oranje-Nassau van Group Captain A.S. Whitehouse Dore,
Wing Commander R.D. Steward Squadron Leader M.J. Bingham Stoker
en Squadron Leader J.D.E. Kellock.
129
Rapport van de Minister van Oorlog naar aanleiding van het
verzoekschrift van W.J.N. de Fremery (betrokkene is in werkelijke dienst
geroepen ten einde als beklaagde terecht te staan voor de krijgsraad te
Velde).
130
Rapport van de Ministers van Marine en van Buitenlandse Zaken om
machtiging tot het aanvragen van het agrement der Amerikaanse
regering voor de toekenning van het Bronzen Kruis aan corporal J.S.
Stanley.
131
Rapport van de Minister van Marine naar aanleiding van een
verzoekschrift van de korporaal-schrijver J. Punt.
132
Rapport van de Minister van Marine inzake de dienstverhouding tussen
Nederlands en geallieerde Marine personeel.
133
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om machtiging om aan
de Venezolaanse regering te doen weten, dat de benoeming van J.H.
Pocaterra tot Gezant van Venezuela bij Harer Majesteits Hof aan de
Koningin aangenaam zal zijn.
134
Rapport van de Minister van Oorlog naar aanleiding van een
verzoekschrift van de reserve-kapitein G. Seppen betreffende plaatsing
bij het regiment Grenadiers.
135
Rapport van de Minister van Sociale Zaken naar aanleiding van een
verzoekschrift van de kapitein Head-Jenner, nopens het verlenen van
steun aan het Generaal Jewish Hospitaal.
136
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om machtiging tot
wijziging van het Koninklijk Besluit van 19 augustus 1943, no. 15.
137
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken houdende aanbieding
van een ontwerp-volmacht ten name van de ambassadeur te Londen tot
sluiting van een Internationale Rubber overeenkomst.
Openbaar 2016
487
Stuknr. Beschrijving
9088A
138
Rapport van de Minister van Justitie naar aanleiding van het
verzoekschrift om gratie van de matroos H. Hoogvorst.
139
Rapport van de Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart om
machtiging tot verbetering van het Koninklijk besluit van 7 oktober 1943,
no. 3.
140
Rapport van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen om
verlof tot afwezigheid.
141
Rapport van de Minister van Koloniën naar aanleiding van een
verzoekschrift van de Brits-Indier Hindori om verlenging van het bestuur
van de Gouverneur van Suriname de heer Kielstra.
142
Rapport van de Minister van Koloniën naar aanleiding van een
verzoekschrift van een achttal statenleden van Suriname, inzake een
verschil van mening tussen hen en de voorzitter van het college,
betreffende de houding van deze laatste.
143
Rapport van de Minister van Justitie naar aanleiding van een
verzoekschrift van L.M. Zwaanswijk om achteraf verlof te ontvangen tot
het treden in vreemde krijgsdienst.
144
Rapport van de Minister van Justitie naar aanleiding van een
verzoekschrift om gratie van de zeeman Th. Schot.
145
Rapport van de Minister van Financiën naar aanleiding van een
verzoekschrift van de N.V. Bataafse Petroleum Maatschappij inzake een
Ontwerp-besluit tot het vorderen van naamloze vennootschappen en
andere lichamen voor voorschotten op de bedragen, welke zij bij
terugkeer in Nederland na de bevrijding zullen blijken schuldig te zijn of
te worden wegens directe belastingen over de jaren 1940 en volgende
tot en met het jaar, waarin de Nederlandse regering in Nederland
terugkeert.
Dossier 11: Machtigingen, 1944
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016
Stuknr. Beschrijving
1
Rapport van de Minister van Marine naar aanleiding van rekest van de
monteur 3e klasse Zeemilicien D.J. Snaas, inzake ontslag uit de
Nederlandse weermacht.
2
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om machtiging tot het
aanvragen van het agrement der Nieuw-Zeelandse regering voor de
benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau van Claude W.
Heather.
3
Rapport van de Minister van Oorlog nopens vervulling door de kapitein
Jhr. D.J.J.A. van Lawick van Pabst van een functie in het militair gezag.
4
Rapport van de Minister van Binnenlandse Zaken naar aanleiding van
eenTelegram van N. Boll te Jamaica om overbrenging van Suriname naar
Engeland.
5
Rapport van de Minister van Marine om machtiging tot afvoer van de Z 7
en de Z 8 uit de sterkte van de Zeemacht.
6
Rapport van de Minister van Marine naar aanleiding van een
verzoekschrift van de stoker-olieman J.E. Blok om plaatsing aan boord
van een schip dat actief aan de bevrijding van Nederland zal deelnemen.
7
Rapport van de Minister van Oorlog naar aanleiding van een
verzoekschrift van de reserve-ritmeester H.S. Goldschmidt.
8
Rapport van de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie om
machtiging tot aanvulling van het Koninklijk besluit van 16 juli 1943, no.
16.
488
Openbaar 2016
Stuknr. Beschrijving
9
Rapport van de Minister van Onderwijs, Kunst en Wetenschappen om
verlof tot het maken van een reis naar Amerika in het belang van het
Nederlandse onderwijs en andere culturele belangen.
10
Rapport van de Minister van Binnenlandse Zaken om machtiging tot
verbetering van het Koninklijk besluit van 13 januari 1944, no. 1.
11
Rapport van de Minister van Marine om machtiging tot verbetering van
het Koninklijk besluit van 23 december 1943, no. 34.
12
Rapport van de Minister van Marine om machtiging tot het aanvragen
van het agrement der Britse regering voor toekenning van het
Vliegerkruis met eervolle vermelding aan Wing Commander L.A. Lynn,
van de R.A.F.
13
Rapport van de Minister van Oorlog om machtiging tot verbetering van
het Koninklijk besluit van 10 januari 1944, no. 2.
14
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om machtiging tot
verbetering van de Koninklijk besluiten van 16 december 1943, nos. 12 en
13.
15
Rapport van de Minister van Binnenlandse Zaken naar aanleiding van
verzoekschrift van H. Walg te Jamaica nopens overbrenging van zijn
gezin naar Suriname.
16
Rapport van de Minister van Marine om aan 3 motormijnenvegers de
namen Schokland, Duiveland en Overflakkee te mogen geven.
17
Rapport van de Minister van Marine om machtiging tot verbetering van
het Koninklijk besluit van 13 januari 1944, no. 10.
18
Rapport van de Minister van Binnenlandse Zaken naar aanleiding van 2
rekesten van H.S. Goldschmidt om een overheidsfunctie (zie ook no. 7).
19
Rapport van de Ministers van Koloniën en Buitenlandse Zaken om
machtiging tot het aanvragen van het agrement der Australische
regering voor de toekenning van het Vliegerkruis aan de SquadronLeader van de R.A.A.F., R.I. Gordon.
20
Rapport van de Minister van Marine om machtiging tot het aanvragen
van het agrement der Zuid-Afrikaanse regering voor de benoeming in de
Orde van Oranje-Nassau van major-general I.P. de Villiers Group captain
F.R. Drew en Warrant officer W.H. Varty.
21
Rapport van de Ministers van Marine en Buitenlandse Zaken om
machtiging tot het aanvragen van het agrement der Britse regering voor
de toekenning van het Bronzen Kruis aan de Temporary Acting Leading
Seaman F. Morgan.
22
Rapport van de Minister van Koloniën om machtiging tot het aanvragen
van het agrement der Amerikaanse regering voor de benoeming in de
Orde van Oranje-Nassau van S.C.N.T.E. Chandlers en tot officier van de
Luitenant W.L. Edgington.
23
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om machtiging tot het
aanvragen van het agrement der Britse regering voor de toekenning van
de zilveren eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau aan mejuffrouw
M. Mc.Carthy.
24
Rapport van de Minister van Oorlog om met de Britse en Amerikaanse
autoriteiten een overeenkomst aan te gaan betreffende de regeling van
civiel bestuur en rechtspraak en voor een geallieerd expeditieleger
bevrijd Nederland gebied.
25
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens bezoek van
Prinses Juliana aan Venezuela.
26
Rapport van de Minister van Binnenlandse Zaken naar aanleiding van
Openbaar 2016
489
Stuknr. Beschrijving
een rekest van B. Blitz te Paramaribo, om naar Engeland te mogen
overkomen.
27
Rapport van de Ministers van Koloniën en van Buitenlandse Zaken om
machtiging tot het aanvragen van het agrement der Australische
regering voor de toekenning van het Vliegerkruis aan de wirelessoperator Airgunner van de R.A.A.F., C.W. Hutchinson.
28
Rapport van de Minister van Marine om machtiging tot het aanvragen
van het agrement der Australische regering voor de toekenning van het
Bronzen Kruis aan sub-lieutenant N.P. Walker.
29
Rapport van de Minister van Koloniën naar aanleiding van
verzoekschriften van Mr. J.A. Jessurun en dr. S. Groen om benoeming tot
lid van het Hof van Justitie in Suriname.
30
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om machtiging tot het
aanvragen van het agrement der Canadese regering voor de benoeming
van J.C. Mc Ruer, Consul der Nederlanden te Toronto tot Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau.
31
Rapport van de Minister van Justitie om machtiging tot verbetering van
het Koninklijk besluit van 27 januari 1944, no. 14.
32
Nota van Jhr. Van Tets om aan Minister Van den Tempel machtiging te
verlenen om met een delegatie naar Philadelphia te reizen ter bijwoning
van een Interne Arbeidsconferentie.
33
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om machtiging tot het
aanvragen van het agrement der Amerikaanse regering voor de
benoeming tot officier in de Orde van Oranje-Nassau van KapiteinLuitenant ter Zee dr. Wassell en de heer Cecil B. de Mille.
34
Rapport van de voorzitter van de Raad van Ministers om machtiging tot
verbetering van het Koninklijk besluit van 19 februari 1944, op de
tijdelijke organisatie van de rechterlijke macht.
35
Nota van Jhr. Van Tets om goedkeuring nieuw ontwerp-postzegel.
36
Rapport van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen om
verlof tot afwezigheid.
37
Rapport van de Minister van Oorlog nopens verzoek van een aantal uit
Zuid-Afrika afkomstig dienstplichtige Nederlanders om terugzending
naar Zuid-Afrika tot dienstneming aldaar bij de geallieerde strijdkrachten
(gedeporteerde dienstweigeraars).
38
Rapport van de Minister van Sociale Zaken om verlof zich naar Amerika
te begeven (zie ook no. 32).
39
Rapport van de Minister van Marine om machtiging tot het aanvragen
van het agrement der Britse regering voor de benoeming in de Orde van
Oranje-Nassau van vice-admiraal Sir William Eric Campbell Tait.
40
Rapport van de Minister van Koloniën naar aanleiding van verzoek van
ingezetenen van The Bottom en St. Johns op het eiland Saba, nopens
hun geneeskundige verzorging.
41
Rapport van de Minister van Marine om machtiging tot het aanvragen
van het agrement der Britse regering voor de toekenning van een
Koninklijke onderscheiding aan Air vice-marshal A. Lees en Group
captain G.C. Butler.
42
Rapport van de Minister van Koloniën naar aanleiding van verzoekschrift
van W.F. Netherwood te St. Maarten.
43
Rapport van de Ministers van Koloniën en van Buitenlandse Zaken om
machtiging tot het aanvragen van het agrement van de Amerikaanse
regering voor de toekenning van het Vliegerkruis aan W.C. Rogers, H.S.
490
Openbaar 2016
Stuknr. Beschrijving
Huntindon, F. Basista en R.S. Svoboda.
44
Rapport van de Minister van Koloniën om machtiging tot verbetering
van het Koninklijk besluit van 16 maart 1944, no. 2.
45
Rapport van de Minister van Oorlog naar aanleiding van verzoek van de
dienstplichtige L.F. de Smitt om bestemming voor de functie van
troepenofficier.
46
Rapport van de Minister van Marine naar aanleiding van het verzoek van
de matroos B. Scheffer om ter beschikking van de Britse arbeidsdienst of
van de koopvaardijvloot van een geallieerde mogendheid te worden
gesteld.
47
Rapport van de Minister van Marine naar aanleiding van een verzoek van
matroos W. de Man om ontslag uit de zeedienst.
48
Rapport van de Ministers van Oorlog en Buitenlandse Zaken om
machtiging tot het aanvragen van het agrement der Amerikaanse
regering voor de benoeming tot Commandeur in de Orde van OranjeNassau van colonel Oscar N. Solbert.
49
Rapport van de Minister van Oorlog naar aanleiding van verzoek van
Mrs. D. Rongen om toekenning van kostwinnersvergoeding.
50
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om het Koninklijk
besluit van 30 maart 1944, no. 15 waarbij W. van Doorn, voorzitter van
het Queen Wilhelmina Fund werd benoemd tot Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw voorlopig buiten uitvoering te laten.
51
Rapport van de Ministers van Koloniën en van Buitenlandse Zaken om
machtiging tot het aanvragen van het agrement der Amerikaanse
regering voor de benoeming in de Orde van Oranje-Nassau tot Groot
Kruis van generaal D. Mc Arthur en tot groot officier van luitenantgeneraal W.J. Kreuger.
52
Rapport van de Ministers van Marine en van Buitenlandse Zaken om
machtiging tot het aanvragen van het agrement der Britse regering voor
de toekenning van het Bronzen Kruis aan de Kanonniers S. Malpass en S.
Coupe.
53
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken houdende verslag over
het bezoek van Prinses Juliana aan de Dominicaanse Republiek en
houdende voorstel tot benoeming van de Staatssecretaris voor
Buitenlandse Zaken, Licenciado Manuel A. Pena Battle tot Grootkruis in
de Orde van Oranje-Nassau, de directeur van het Protocol Pedro Purcell
Pena tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau en Luitenant
Kolonel Frank Feliz Miranda tot officier in de Orde van Oranje-Nassau en
de Consul-Generaal van Dominica te Willemstad tot Commandeur in de
Orde van Oranje-Nassau.
Tevens stelt de minister voor mevrouw Flor de Aro Trujillo een
aandenken te schenken.
54
Rapport van de Minister van Marine om machtiging tot verwijdering in
het Koninklijk besluit van 16 maart 1944, no. 3 houdende toekenning van
het Bronzen Kruis aan een militair van de naam van de matroos A.J.C.
Stam.
55
Rapport van de Minister van Algemene Zaken naar aanleiding van
eenTelegram van de heer Eyl te Madrid, houdende verzoek om naar
Engeland te worden overgebracht.
56
Rapport van de Minister van Algemene Zaken naar aanleiding van een
brief van de heren Marcell en Max Bronner houdende aanbieding van
hun diensten als tandarts.
57
Rapport van de Ministers van Scheepvaart en Visserij en van
Buitenlandse Zaken om machtiging tot het aanvragen van het agrement
Openbaar 2016
491
Stuknr. Beschrijving
der Britse regering voor de toekenning van het Kruis van Verdienste aan
de matroos J.S. Kirkman.
58
Rapport van de Minister van Marine om machtiging tot verbetering van
het Koninklijk besluit van 4 mei 1944, no. 7.
59
Rapport van de Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart naar
aanleiding van een schrijven van de heer Van Son inzake de inkt- en
verfindustrieën.
60
Rapport van de Minister van Marine om machtiging tot het aanvragen
van het agrement voor benoeming in de Orde van Oranje-Nassau van
Generaal Thomas Holcomb Luitenant-Generaal Alexander A. Vandegrift
en Commander Robert Brockholst Livingston.
61
Rapport van de Minister van Algemene Zaken om verlof tot afwezigheid.
62
Rapport van de Minister van Koloniën om machtiging tot wijziging van
het Koninklijk besluit van 9 maart 1944, no. 1.
63
Rapport van de Minister van Marine naar aanleiding van de
verzoekschriften van de telegrafisten J.H. Boschman, R.A. Folmer en J.K.
van Asperen om over te mogen naar een andere dienst o.a. koopvaardij.
64
Rapport van de Minister van Marine naar aanleiding van een
verzoekschrift van de telegrafist A. Doornbos om dienst te mogen
nemen bij de koopvaardij.
65
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken om machtiging tot
verbetering van het Koninklijk besluit van 6 april 1944, no. 11.
66
Rapport van de Minister van Algemene Oorlogvoering van het Koninkrijk
om machtiging tot verbetering van het Koninklijk besluit van 31 mei
1944, no. 2.
67
Rapport van de Minister van Oorlog naar aanleiding van verzoekschrift
van de dienstplichtig soldaat A.J.M. van de Ven.
68
Rapport van de Minister van Marine naar aanleiding van verzoekschrift
van de telegrafist J. Pauw om dienst te mogen nemen bij de Koopvaardij.
69
Rapport van de Minister van Marine om machtiging tot het aanvragen
van het agrement der Britse regering voor de benoeming in de Orde van
Oranje-Nassau van Group Captain W.N. Cumming.
70
Rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken nopens het toekennen
van een Koninklijke onderscheiding aan de consulaire ambtenaren John
D. Mc Ildorvie, C.K. Blakelock, J. Catoni, Hj. Uggla, O. Löfwall, G.Th.
Jeansson en R.J. Mc Donough.
71
Rapport van de Minister van Binnenlandse Zaken naar aanleiding van
een verzoekschrift van de gedetineerde C.M. Pijnappel, nopens zijn
blijvende toelating in Engeland.
72
Rapport van de Minister van Koloniën om machtiging te verlenen aan de
waarnemend gouverneur van Suriname en de gouverneur van Curaçao
om hun gebiedsdeel voor korte tijd te verlaten.
73
Rapport van de Minister van Koloniën naar aanleiding van verzoekschrift
van luitenant Jhr.Mr. M.W.C. de Jonge, om zijn detachering bij K.N.I.L. te
doen beëindigen.
74
Rapport van de Minister van Marine om machtiging tot het aanvragen
van het agrement der Britse