StoreGrid Cloud Backup – Itium ICT BV

Werbung
StoreGrid Cloud Backup
Abonnement:
StoreGrid Cloud Backup kost 18,75 euro per 25 GB per maand (225 euro per jaar).
Het abonnement is beschikbaar in bundels van 25 GB. De facturatie vindt vooraf per jaar
plaats.
Installatiewerkzaamheden:
Servers
Vaste prijs
Installatie software op Windows Server
€ 199,-
Extra servers (per server)
€ 99,-
Werkstations
Vaste prijs
Installatie software op Windows of Apple werkstation
€ 99,-
Extra werkstations (per werkstation)
€ 79,-
Onderdeel van de installatie is het toevoegen van harde schijven en/of hoofdmappen aan
één back-uptaak op aanwijzen van de klant.
Voor aanvang van de installatie wordt een schatting gemaakt van de totale dataomvang.
Indien de dataomvang groter is dan het afgesloten abonnement dient het abonnement te
worden uitgebreid.
Genoemde prijzen zijn op basis van installatie op afstand tijdens kantooruren. Voor
werkzaamheden op locatie en buiten kantooruren worden conform de Itium ICT
tariefkaart meerkosten in rekening gebracht.
Basis functionaliteiten StoreGrid:
o
Bestandsback-up: back-up van bestanden op Windows servers en werkstations.
o
Rapportage: automatische rapportage per e-mail van de back-upresultaten.
Additionele functionaliteiten StoreGrid:
o
Databases: back-up van databases (Microsoft SQL) en e-mailservers (Microsoft
Exchange). De mogelijkheid hiervan een back-up te maken is afhankelijk van de
dataomvang en de (upload) snelheid van de internetverbinding.
o
Back-up netwerkschijf: back-up van de data welke is opgeslagen op een
netwerkschijf waaronder een ‘NAS’. Voor het maken van een back-up van een
netwerkschijf is een computer nodig waarop de software kan worden
geïnstalleerd. Deze computer moet (continu) zijn verbonden met de netwerkschijf.
Indien deze computer niet actief is en/of geen verbinding met de netwerkschijf
heeft werkt de back-up niet. Het netwerk, de netwerkschijf en back-upcomputer
dienen hiervoor geschikt te zijn.
Configuratie van de additionele functionaliteiten maakt geen onderdeel uit van de
installatiewerkzaamheden. De inrichting hiervan wordt in overleg uitgevoerd en als
meerwerk in rekening gebracht.
Itium ICT BV Westermarkt 2 1016 DK Amsterdam Tel.: +31 (0)20-620 81 99 Fax: +31 (0)20-623 06 79 www.itiumict.com ABN Amro 49.14.75.063 KvK 34190705 BTW nr. NL 8208.32.625
Additionele diensten Itium ICT:
o
Data selectie: het maken van een dataselectie is mogelijk. Onderdeel hiervan is
het afstemmen van data op server(s) of werkstation(s), het bepalen van de
omvang en verwerken van de selectie in de software.
LET OP: in het geval van expliciet gemaakte selecties worden nieuw aangemaakte
(hoofd)mappen niet automatisch meegenomen in de back-up! Een back-up van de
volledige mappenstructuur is veiliger.
o
Herstel van data: herstel van data uit de online back-up vindt plaats via de
helpdesk van Itium ICT. Herstel van een omvangrijke dataselectie kan afhankelijk
van de snelheid van de internetverbinding lang duren. Dataherstel is alleen
mogelijk via het internet.
o
Hersteltest: voor dataveiligheid adviseert Itium ICT regelmatig (minimaal één
keer per jaar) een hersteltest uit te voeren. Belangrijk is hierbij de controle of alle
belangrijke data onderdeel van de back-up is en deze data leesbaar is. Een
hersteltest kan op verzoek door Itium ICT of een onafhankelijke derde worden
uitgevoerd.
De additionele diensten maken geen onderdeel uit van het abonnement. Deze
werkzaamheden worden als meerwerk in rekening gebracht.
Technische vooraarden:
o
o
o
o
o
StoreGrid Cloud Backup maakt een back-up op basis van een vooraf ingesteld
schema.
StorGrid is een back-updienst voor herstel bij dataverlies en is niet geschikt als
lange termijn opslag. Verwijderde bestanden uit de back-upbron (dataretentie)
worden standaard 1 maand bewaard.
De back-upbestanden worden door Vembu StoreGrid versleuteld opgeslagen bij
Amazon.
De encryptiesleutel dient door de klant op een veilige plaatst te worden bewaard.
Bij verlies van de encryptiesleutel is de data NIET meer toegankelijk.
Online back-up is (onder andere) afhankelijk van de snelheid van de
internetverbinding. Afhankelijk van de dataomvang kan een initiële back-up veel
tijd in beslag nemen. Ook (wijzigingen in) zeer grote bestanden kunnen zorgen
dat andere bestanden pas na lange tijd onderdeel uitmaken van de back-up.
Omvangrijke databases zijn hiervoor in het bijzonder kwetsbaar. Itium ICT
adviseert derhalve een gelaagde back-upstrategie (RAID bescherming, Shadow
Copy, USB back-up, NAS duplicate back-up).
Voorwaarden:
o
o
o
o
o
o
Ingangsdatum abonnement op datum activatie StoreGrid opslagruimte.
Betaling per automatische incasso per twaalf maanden vooruit.
Extra opslagruimte per bundel gedurende contractjaar naar rato resterend aantal
maanden (lopende kalendermaand telt als gehele maand) vooruit gefactureerd.
Contractduur twaalf maanden. Het abonnement wordt na afloop automatisch met
12 maanden verlengd.
De opzegtermijn is 3 kalendermaanden voor afloop van het abonnement.
Alleen de back-upsoftware en opslagruimte in de StoreGrid cloud maken
onderdeel uit van het abonnement. Installatie, beheer, herstel, monitoring en
verdere ondersteuning maken geen onderdeel van dit abonnement uit. De klant is
2
zelf verantwoordelijk voor toezicht op het juist functioneren van de back-up, de
dataselectie en dataherstel.
o
Itium ICT is niet aansprakelijk voor prestaties van door derde geleverde diensten.
Op deze diensten zijn de algemene voorwaarden van Vembu StoreGrid van
toepassing. Deze voorwaarden alsmede de dienstbeschrijving zijn te vinden op
www.itiumict.com/StoreGrid.
o
StoreGrid garandeert dataveiligheid en encryptie op basis van de door haar
toegepaste protocollen. De voorwaarden hiervan zijn omschreven in de
dienstbeschrijving van Vembu StoreGrid.
o
Itium ICT zal de eindgebruiker bij een storing ondersteunen binnen de kaders van
de geldende (service)overeenkomst, extra ondersteuning en werkzaamheden in
opdracht van de leverancier worden net als advies en installatiewerkzaamheden
separaat in rekening gebracht volgens de geldende Itium ICT tariefkaart.
Slotbepaling:
o
Itium ICT BV behoudt het recht om van haar tarieven af te wijken. Zonder
voorafgaande aankondiging kan de tariefkaart worden aangepast. Jaarlijks herziet
Itium ICT BV haar tarieven. Deze worden alleen op verzoek aan u toegestuurd.
o
Op alle door Itium ICT BV uitgevoerde opdrachten zijn (uitsluitend) de algemene
voorwaarden van Fenit (gedeponeerd bij de rechtbank Den Haag onder nummer
60/2003) van toepassing. Deze voorwaarden bevatten een beperking van Itium
ICT BV haar aansprakelijkheid (en tot zodanig bedrag als ingevolge de
aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval wordt uitgekeerd). Deze
voorwaarden worden u op verzoek toegezonden.
o
Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% B.T.W.
3
Herunterladen