Lukáš Hurník - Ensemble Martinu

Werbung
Lukáš Hurník
Ph.D. *1967, Praha / Prag
Èeský skladatel, hudební publicista. Syn Ilji Hurníka. Vystudoval Pedagogickou fakultu
Karlovy univerzity v Praze (1995-1990) (1995 doktorát v oboru Hudební teorie a
pedagogika). Od roku 1991 Èeský rozhlas: redaktor Redakce hudební publicistiky, 1997
vedoucí Redakce vážné hudby, 1999 hudební dramaturg a 2002 šéfredaktor Èeského rozhlasu
3 - stanice Vltava. Zabývá se zejména hudební popularizací: rozhlasový poøad Da capo
(vysílaný 2krát týdnì od r. 1993), moderace televizních pøenosù Ti nejlepší z klasiky (1998),
soutìže Vinceró (2001). Spoleènì s Marií Liškovou vytvoøil øadu uèebnic hudební výchovy
pro Základní školy (SPN 1998), kniha Tajemství hudby (Grada 2000). Komponovat se uèil u
svého otce, zabýval se však i populární hudbou a vedl vlastní rockovou skupinu, kde hrál na
basovou kytaru. Nìkteré rockové prvky pak zužitkoval ve své ètyøruèní skladbì Hot-suita,
která získala v roce 1989 první cenu na
mezinárodní soutìži v TokiuJeho tvorba tíhne k polyfonii a integraci rockových prvkù do
artificiálních forem. Z díla: orchestrální Souvìtí (1979), komorní symfonie Dívka a stroj
(1999), Konstelace pro smyèce (2000), duchovní Magnificat (1992), Svatovojtìšská hodinka
(1996), Quis credidit? (1999), komorní Fusion Music (1991), Hot suita (1987), Ninna nanna
pro flétnu (2000). První cena v kategorii umìleckých skladeb v soutìži Piano Duo Assotiation
of Japan, Tokyo za Hot suitu 1990, další ceny ze soutìží Generace a Jihlava. Autorské CD
Ultraphon 2000.
tschechischer Komponist und Publizist. Sohn von Ilja Hurník. Er studierte Musikerziehung
und Bohemistik an der Prager Karlsuniversität (1985-1990). Seit 1991 Tschechischer
Rundfunk, in der Redaktion der Musikpublizistik, 1997 Leiter der Redaktion der ernsten
Musik, 1999 Dramaturg, 2002 Chefredakteur des Tschechischen Rundfunks 2 - Sender
Vltava. Er befasst sich besonders mit der Popularisierung der Musik: die Rundfunkserie "Da
capo" wurde zweimal in der Woche gesendet, weiter Fernsehsendungen "Die besten in der
Klassik" (1998), Fernsehmusikwettbewerb "Vincero" (2001). Gemeinsam mit Marie Lišková
schrieb er mehrere Musiklehrbücher für Grundschulen, das Buch "Geheimnis der Musik".
Kompositionskunst lernte er bei seinem Vater, interessierte sich jedoch auch für
Unterhaltungsmusik und hatte auch seine Rockgruppe, wo er Bassgitarre spielte. Diese
Erfahrung zeigt sich in der Klavierkomposition "Hot-Suita", die den ersten Preis im
internationalen Wettbewerb 1989 in Tokio gewann. Sein Schaffen neigt zur Polyphonie und
Integration der Elemente der Rockmusik in artifizielle Formen. Kompositionen:
"Satzverbindung" (1979), Kammersymphonie "Mädchen und Maschine" (1999),
"Konstellation für Streichinstrumente" (2000), "Magnificat" 1992, "Quis credidit?" (1999),
"Fusion Music" (1991), "Hot suita" (1987), "Ninna nanna für Flöte" (2000). Erster Preis in
der Kategorie der künstlerischen Kompositionen im Wettbewerb "Piano Duo Assotiation" of
Japan, Tokyo 1990.
Herunterladen
Explore flashcards