deutsch.lv 1, S. 17

Werbung
Lehrbuch ,deutsch.lv 1,
Sit.17, S.70
das Gebiet(-(e)s;-e)-1.novads,
apgabals 2. nozare, sfēra
das Ruhrgebiet-Rūras apgabals
der Ausländer(-s;-)-ārzemnieks
vergleichsweise- salīdzinājumā
der Reiz(-; e)-kairināšana
der Betonklotz-liela neglīta betona
celtne
der Plattenbau(-(e)s;-ten)-lielpaneļu
celtne, ēka
der O-Bus(-ses;-se)-der
Oberleitungsomnibus-trolejbus
anscheinend-1.šķietams
2.acīmredzot
irgendwann- kaut kad
inzwischen- tai laikā, pa to laiku
tatsächlich-patiešām, faktiski
das Vertrauen(-s)- uzticēšanās,
uzticība
der Besitzer(-s ;-) īpašnieks
anrempeln- uzgrūsties, aizskart(
vārdiem)
insofern- šai ziņā
das Heimweh(-(e)s)-ilgas pēc
dzimtenes, mājām
Radtouren unternehmen-doties
ceļojumā ar velosipēdiem
der Strauß(-es;-e)- (puķu) pušķis
der Stöckelschuh-augstpapēžu
kurpe
das Kopfsteinpflaster- apaļu
akmeņu bruģis
stolpern- klupt
die Plastiktüte (-;-en) plastmasas
maisiņš
füttern-barot
das Katzenfutter(-s;-)-kaķu barība
sich tummeln- draiskoties,
delverēties
die Ausnahme(-;-n)-izņēmums
auffallen (fiel auf, aufgefallen)durties acīs
bellen-riet
hätscheln- glāstīt, lutināt
pflegen-kopt
die Lieblingsbeschäftigung(-;-en)iemīļotākā nodarbošanās
das Gefühl(-(e)s;-e)-izjūtas
der Lohn(-(e)s;-e)-alga, atalgojums
der Preis(-es;-e)cena
gleichgültig- vienaldzīgs
das westliche Aussehenrietumniecisks izskats
Arbeitsbuch, deutsch.lv 1,
Sit.17, S.68
fassungslos -samulsis, apjucis
j-n im Stich lassen-atstāt kādu
nelaimē
das Mitbringsel(-s;-)-dāvana,
ciemkukulis
der Handwerker(-s;-)-amatnieks
das SchwarzhäupterhausMelngalvju nams.
Herunterladen