atheneum 4 in 2014-2015

Werbung
Vak
Opleiding Klas Toetssoort
Weging in
examendossier
Weging in
voortgangsdossier
TP
inlever
week
(voor
PO's)
Toetsduur Toetscode 0mschrijving
BI
VWO
4
PO
1
10
buiten TP
n.v.t.
CKV
VWO
4
Handelingsdeel 0
0
buiten TP
n.v.t.
CKV
VWO
4
PO
0
0
buiten TP
n.v.t.
De kandidaat heeft, individueel of samen met andere
kandidaten, actief deelgenomen aan 4 praktische
activiteiten gericht op het maken van een eigen
werkstuk of produktie binnen een of meer
kunstdisciplines. Deze verslagen worden toegevoegd
aan het kunstdossier
CKV
VWO
4
Schriftelijk
0
0
buiten TP
n.v.t.
Het aanleggen van een papieren of digitaal
kunstdossier gedurende het schooljaar waarin de
verslagen van de culturele activiteiten en praktische
opdrachten worden opgenomen
CKV
VWO
4
Schriftelijk
0
0
buiten TP
n.v.t.
De kandidaat heeft actief 4 culturele activiteiten
bezocht. De kandidaat maakt van elke culturele
actviteit een verslag van voor in het kunstdossier
A4PO1
Gemiddelde van een aantal opdrachten. Bepaling
eindcijfer aan het eind van het 4e leerjaar.
De kandidaat kan relaties aangeven tussen diverse
kunstdisciplines en daarbij gebruik maken van
gangbare begrippenapparaten. Aan de hand van
enkele concrete voorbeelden aangeven hoe
verschillende culturen (waaronder ook subculturen en
niet-westerse culturen) elkaar beïnvloeden. Vorm,
inhoud, functie en historische achtergronden
aangeven bij voorbeelden van verschillende vormen
van kunstuitingen en deze zowel op elkaar als op de
kunstuitingen betrekken. De kandidaat heeft
kennisgenomen van de 6 verschillende diciplines.
Architectuur, Film, Beeldende Kunst, Literatuur,
Muziek en Theater.
EN
VWO
4
Vwo 4 leerlingen die bovengemiddeld vaardig zijn in
Engels kunnen door hun docent gestimuleerd worden
om gedurende het schooljaar een poging te doen om
het Anglia Master Certificate te halen. Slagen zij hierin,
dan mogen zij in Vwo 5 SE en CE Engels doen. Het Vwo
4 programma moet worden afgerond. De
voorbereiding voor het Master Certificate doet de
leerling zelfstandig met het oefenmateriaal dat
beschikbaar is op www.anglia.nl .
IN
VWO
4
PO
1
1
buiten TP 41
n.v.t.
A4PO1
IN
VWO
4
PO
1
1
buiten TP 50
80 min
A4PO2
IN
VWO
4
PO
1
1
buiten TP 6
n.v.t.
A4PO3
IN
IN
LO
LO
LO
LO
LO
VWO
VWO
VWO
VWO
VWO
VWO
VWO
4
4
4
4
4
4
4
PO
PO
Handelingsdeel
Handelingsdeel
Handelingsdeel
Handelingsdeel
Handelingsdeel
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
buiten TP 20
buiten TP 43
buiten TP
buiten TP
buiten TP
buiten TP
buiten TP
80 min
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
A4PO4
A4PO5
LO
VWO
4
Opmerking
0
0
buiten TP
n.v.t.
MAAT VWO
MAAT VWO
4
4
PO
Schriftelijk
1
1
1
1
buiten TP 11
TP1
n.v.t.
80 min
A4PO
A4TP1
MAAT VWO
4
Schriftelijk
1
1
TP2
80 min
A4TP2
MAAT VWO
4
Schriftelijk
1
1
TP3
80 min
A4TP3
MAAT VWO
4
Schriftelijk
1
1
TP4
80 min
A4TP4
Vwo4: Gamemaker Leerlingen ontwerpen en maken
hun eigen spel
Delphi: object georienteerd programmeren
eenvoudige PO
Delphi: object georienteerd programmeren uitgebreide
PO
SQL Vraagtaal voor databases
PSD
Softbal/hockey/Basketbal/volleybal
Judo/Bewegen op muziek
Atletiek meerkamp inclusief coopertest
Turnen
Elke leerling moet minimaal één keer in het jaar een
deel van de les geven
Alle handelingsdelen moeten met een voldoende of
goed worden afgerond.
Praktische opdracht
Inleiding + Rechtsstaat. Dossiertoets en inleveren van
de bijbehorende opdracht.
Parlementaire democratie. Dossiertoets en inleveren
van de bijbehorende opdracht.
Dossiertoets over onderzoek doen bij maatschappijleer
Pluriforme samenleving. Dossiertoets en inleveren van
de bijbehorende opdracht.
NA
VWO
4
Schriftelijk
3
0
A4DT
NA
VWO
4
PO
1
0
4
A4PO1
NA
VWO
4
PO
1
1
14
A4PO2
NA
VWO
4
PO
1
1
25
A4PO3
SK
SK
VWO
VWO
4
4
PO
PO
1
1
1
1
buiten TP
buiten TP
n.v.t.
n.v.t.
WI B
VWO
4
Schriftelijk
0
1
buiten TP
n.v.t.
WONANW
WONANW
WONANW
WONANW
VWO
4
Schriftelijk
3
1
TP2
80 min
A4TP2
Klein eigen onderzoek
Praktische opdracht modelleren (in combinatie met na
en bi)
Keuzeonderwerp: modules kanstrekening en
combinatoriek
Dossiertoets BHP drempels 1, 2, 3
VWO
4
Schriftelijk
3
1
TP3
80 min
A4TP3
Dossiertoets BHP drempels 3, 4, 5
VWO
4
Schriftelijk
3
1
TP4
80 min
A4TP4
Dossiertoets BHP drempels 6, 7, 8
VWO
4
3
1
buiten TP
n.v.t.
A4PO
filmpje experiment sociale psychologie
A4PO1
A4PO2
Het dossiertoetscijfer wordt gevormd door het
gemiddelde van de toetsen bij Pulsar natuurkunde
vwo, deel 1 hoofdstukken 1 t/m 7
Deze practicumopdracht wordt gevormd door het doen
van twee kleinere practica: één bij hoofdstuk 1 of 2;
één bij hoofdstuk 3 of 4. Elk individueel practicum telt
alleen mee voor het rapport. Voor het examendossier is
het gemiddelde van deze opdrachten het PO-cijfer.
Practicumopdracht waarbij gemeten wordt met de
computer (Coach) en de gegevens ook met behulp van
de computer worden verwerkt
Practicumopdracht modelleren. Bij deze opdracht
moeten leerlingen een (eenvoudig) model op de
computer maken m.b.v. een modelleerprogramma
zoals Coach.
Herunterladen