Brochure

Werbung
EXAMENS GEORGANISEERD MET HET OOG OP
DE AANWERVING EN DE SAMENSTELLING
VAN WERVINGSRESERVES VAN
SYSTEM ADMINISTRATORS
EN
APPLICATION DEVELOPERS
Dienst Personeel en Sociale Zaken
Examensecretariaat
PERSONEEL - AANWERVING
De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert examens
met het oog op de aanwerving en de samenstelling van
wervingsreserves van system administrators en application
developers voor de dienst Informatica en Burotica.
TOELAATBAARHEIDSVEREISTEN
De kandidaten moeten :
1° burger zijn van de Europese Unie;
2° van onberispelijk gedrag zijn;
3° de burgerlijke en politieke rechten genieten;
4° voor de mannelijke kandidaten, voldoen aan de
dienstplichtwetten;
5° minstens houder zijn van een in het Nederlands of in het
Frans gesteld diploma van hoger onderwijs van het korte
type (graduaat, bachelor).
Worden eveneens aanvaard : in het buitenland behaalde
diploma's of studiegetuigschriften die, krachtens internationale
overeenkomsten of verdragen of in toepassing van de wet of
het decreet, als gelijkwaardig worden verklaard met de
voornoemde diploma's, alsmede de diploma's erkend
overeenkomstig de procedure die in de koninklijke besluiten
van 6 en 22 mei 1996 wordt beschreven, waarbij de bepalingen
van de Europese richtlijnen betreffende een algemeen
erkenningssysteem van diploma's in aanmerking worden
genomen.
Aan deze vereisten moet zijn voldaan op de datum van de
afsluiting van de inschrijvingen, namelijk 30 april 2015.
2
BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES
A. System administrator :
Achtergrond : een IBM System i server (voorheen iSeries
en daarvoor AS/400 ) is het strategisch platform bij het
hosten van belangrijke wetgevende toepassingen in de
Kamer en heeft daarbij een rol als OS, Database- en Web
Application-Server.
De voornaamste taken bestaan uit zowel systeembeheer
(iSeries OS, databank DB2 en Websphere Application
Servers) als de bijhorende (systeem-)ontwikkeling, waarbij
de nadruk op het operationele beheer ligt. Operationele
taken betreffende de publieke en interne webservers (via
ColdFusion en de Verity-zoekmotor) alsook ad hoc
operationele taken voor ondersteuning van de development
life cycle van de applicaties behoren eveneens tot het
takenpakket.
De kandidaat beschikt over voldoende kennis van of heeft
praktische ervaring met onderstaande domeinen, of is bereid
zich hierin verder te bekwamen :
1. Systeembeheer System i of iSeries of AS/400 :
usermanagement, definiëren en beheren van scheduled
tasks, back-upstrategie definiëren en uitvoeren, finetunen
van memory- & storage-management, beheer van
Licensed Programs en COBOL en RPG toepassingen,
troubleshooten, bijdrage leveren aan de discussie rond
migratiestrategieën, enz.
3
2. Databasebeheer van DB2 op System i of iSeries of
AS/400: ondersteuning bij het definiëren van stored
procedures, views, materialized query tables.
Normaliseren van databases. Voornamelijk DB2 voor
iSeries, maar kan in de toekomst ook op een
gedistribueerd platform mogelijk zijn.
3. Beheer van de Application Servers : deployment van
toepassingen, definiëren van resources, troubleshooten
en analyseren van logfiles, finetunen van resources, enz.
Deze taken vinden voornamelijk plaats op een iSeries
server, alsook op ColdFusion servers. De aan te werven
kandidaat zal gaandeweg ook ingeschakeld worden op
een gedistribueerd platform.
4. Ontwikkelings-tools
issue-trackers).
(build-tools,
team-repositories,
B. Application developer :
Achtergrond : de website en het intranet van de Kamer zijn
een nuttig instrument bij de werking en ondersteuning van
de voornaamste parlementaire activiteiten in de Kamer.
Momenteel zijn de applicaties gebaseerd op ColdFusiontechnologie en maakt men eveneens gebruik van een Verityzoekmotor.
De aan te werven kandidaat zal deel uitmaken van het
huidig team dat ontwikkeling, onderhoud en beheer van
deze applicaties verzorgt. Hij/zij zal mee instaan voor
onderhoud en aanpassing van bestaande toepassingen
(website, intranet en extranet) en zal meewerken aan nieuwe
toepassingen en aan het optimaliseren van het beheer van de
interne en publieke webservers.
4
De kandidaat beschikt over voldoende kennis van of heeft
praktische ervaring met onderstaande domeinen, of is bereid
zich hierin verder te bekwamen :
1. basis webtechnologieën (o.a. HTML, XML, XSL,
AJAX, CSS ...);
2. (web) programmeertaal (zoals bijv. ColdFusion, PHP,
Javascript, …);
3. relationele databases ( zoals bijv. SQL server, DB2, ...);
4. search-engines (zoals bijv. SOLR of Verity, ....);
5. ontwikkelings-tools
trackers, ... ).
(o.a.
team-repositories,
issue-
Bij hun inschrijving moeten de kandidaten verduidelijken voor
welke functie zij aan de selectie wensen deel te nemen : system
administrator en/of application developer.
De resultaten die behaald worden voor één van de functies
hebben geen invloed op de eventuele rangschikking in de
wervingsreserve samengesteld voor de andere functie.
EXAMENPROGRAMMA
1. Schriftelijke technische proef :
a) Voor beide functies : algemene vragen over de kennis
van volgende technologieën en concepten :
- webtechnologie : HTTP(S), user-agents, enz.;
- Application Servers;
5
- relationele databases;
- XML en XML-schema’s;
- directories : Active Directory, LDAP.
b) Voor de functie system administrator : specifieke vragen
over de kennis van :
- iSeries-beheer : commando’s, virtualisatie, backups,
transfer van gegevens van één partitie naar de andere,
enz.;
- web-Application Server : deployen van webtoepassingen vanaf een team-repository naar test-,
acceptatie- en productie-omgeving, JNDI-resources,
enz.;
- databasebeheer : optimaliseren van tabellen,
toegangsrechten definiëren, schema’s definiëren,
JDBC-toegang, enz.;
- troubleshooting van problemen met web- of COBOLtoepassingen;
- problematiek van het dubbel definiëren van users
(zowel in Windows-omgeving als in iSeriesomgeving) versus gebruik van één enkele centrale
LDAP gegevensbank.
c) Voor de functie application developer : specifieke
vragen over de kennis van :
- web-servers (Apache, IIS);
- HTML, CSS, Responsive Design, AJAX, Javascript;
- gebruik van SVN of CVS;
6
- Coldfusion of een gelijkaardige programmeertaal;
- search-engines (Verity, SOLR of gelijkaardig);
- SQL.
Voor de functie system administrator moet de kandidaat
voor deel a) en deel b) samen minstens 20/40 scoren.
Voor de functie application developer moet de kandidaat
voor deel a) en deel c) samen minstens 20/40 scoren.
2. Mondelinge proef :
Interview bedoeld om het voorkomen, het denkvermogen,
de motivering en de mondelinge talenkennis (Frans,
Nederlands en het elementaire Engels gebruikelijk in de
informaticasector) te toetsen. Het kunnen werken in
teamverband, de zin voor communicatie en de open houding
ten aanzien van nieuwe technologieën worden eveneens
getoetst.
Vereist minimum : 15/30.
Elk examenonderdeel geldt als een schifting.
7
WEDDE - LOOPBAAN
De bruto jaarwedde bij het begin van de loopbaan bedraagt,
tegen de huidige liquidatiecoëfficiënt, € 43.613,37 à €
57.485,63, volgens de ervaring van de kandidaat bij de
indiensttreding.
De aanwerving geschiedt op proef voor één jaar in de graad
van assistent, als de betrokkene medisch geschikt is voor de
uitoefening van de functie. Na de proeftijd kan een
benoeming in vast verband plaatsvinden indien de proeftijd
met succes werd beëindigd.
De assistent kan in de vlakke loopbaan worden bevorderd
tot :
- eerste assistent, na 8 jaar dienst;
- eerstaanwezend assistent, na 15 jaar dienst.
De maximum brutowedde op het einde van de loopbaan
bedraagt € 79.413,14 per jaar, tegen de huidige
liquidatiecoëfficiënt.
PRESTATIES
Het einde van de dagprestaties wordt bepaald volgens de
vereisten van de dienst.
INSCHRIJVING
De aanvragen met curriculum vitae moeten schriftelijk en
uiterlijk 30 april 2015 worden gericht aan de dienst Personeel
en
Sociale
Zaken
van
de
Kamer
van
8
volksvertegenwoordigers, Examensecretariaat, Paleis der
Natie - 1008 Brussel.
Het inschrijvingsformulier en de brochure met het
examenprogramma zullen automatisch worden toegestuurd
aan de kandidaten die aan de deelnemingsvoorwaarden
voldoen.
Vroegere aanvragen moeten worden hernieuwd.
Tot de selectieproeven worden enkel toegelaten de kandidaten
die hun inschrijvingsformulier ingevuld terugsturen, samen
met een kopie van hun diploma.
P/BVO/ap-354 – 17.03.2015
Herunterladen