Brochure

Werbung
Examen georganiseerd met het oog op de aanwerving
en de samenstelling van wervingsreserves van
ASSISTENTEN
(systeembeheerder en ontwikkelaar)
met een in het Frans gesteld diploma
voor de dienst Informatica en Burotica
Dienst Personeel en Sociale Zaken
Examensecretariaat
PERSONEEL - AANWERVING
De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert een
examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling
van wervingsreserves van assistenten (systeembeheerder
en ontwikkelaar) met een in het Frans gesteld diploma
voor de dienst Informatica en Burotica.
TOELAATBAARHEIDSVEREISTEN
De kandidaten moeten :
1° burger zijn van de Europese Unie;
2° van onberispelijk gedrag zijn;
3° de burgerlijke en politieke rechten genieten;
4° voor de mannelijke kandidaten, voldoen aan de
dienstplichtwetten;
5° houder zijn van een in het Frans gesteld diploma van
hoger onderwijs van het korte type (graduaat, bachelor)
waarvan de specialisatie verband houdt met de uit te
oefenen functie (informatica,…).
Worden eveneens aanvaard : in het buitenland behaalde
diploma's of studiegetuigschriften die, krachtens
internationale overeenkomsten of verdragen of in
toepassing van de wet of het decreet, als gelijkwaardig
worden verklaard met de voornoemde diploma's, alsmede
de diploma's erkend overeenkomstig de procedure die in
de koninklijke besluiten van 6 en 22 mei 1996 wordt
beschreven, waarbij de bepalingen van de Europese
richtlijnen betreffende een algemeen herkenningssysteem
van diploma's in aanmerking worden genomen.
Aan deze vereisten moet zijn voldaan op de datum van de
afsluiting van de inschrijvingen, namelijk 22 april 2014.
2.
BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES
De vacante functies van assistent hebben betrekking op de
volgende twee vakbekwaamheden :
A. Systeembeheerder :
Achtergrond : de iSeries server speelt een
belangrijke rol als WebApplication-, Database- en
Legacy-Application-Server. Twee personen staan in
voor het beheer van deze server. De aan te werven
kandidaat zal één van deze twee personen
vervangen.
De taken van de systeembeheerder bestaan uit zowel
systeembeheer (Application Server, DB en iSeries
OS) als (systeem-)ontwikkeling, waarbij de nadruk
evenwel op het systeembeheer ligt.
De kandidaat beschikt over voldoende kennis van en
praktische ervaring met :
1. systeembeheer
iSeries
of
AS/400
:
usermanagement, definiëren en beheren van
scheduled tasks, backup-strategie definiëren en
uitvoeren, fine-tunen van memory- & storagemanagement, beheer van Licensed Programs en
COBOL en RPG toepassingen, troubleshooten,
bijdrage leveren aan de discussie rond
migratiestrategieën, partitioning, enz.;
2. beheer van een Websphere Application Server :
deployment van toepassingen, definiëren van
resources, java-ontwikkeling, troubleshooten en
analyseren van logfiles, finetunen van resources,
enz. Deze taken vinden voornamelijk plaats op
3.
een iSeries server. De aan te werven kandidaat zal
gaandeweg ook werken op een gedistribueerd
platform;
3. databasebeheer van DB2 op iSeries of AS/400 :
ondersteuning bij het definiëren van stored
procedures, views, materialized query tables.
Normalizeren van databases. Voornamelijk DB2
voor iSeries, maar ook bereid om op een
gedistribueerd platform te werken;
4. ontwikkelings-tools (build-tools, team-repostories,
issue-trackers).
B. Ontwikkelaar :
Achtergrond : de website en het intranet van de
Kamer zijn voornamelijk gebaseerd op ColdFusion–
technologie. Een groot deel van de functionaliteit
maakt gebruik van een Verity-zoekmotor.
De aan te werven kandidaat zal mee instaan voor het
onderhoud van de website en van het intranet. Hij
zal meewerken aan nieuwe ontwikkelingen en aan
het optimaliseren van het beheer van de interne en
publieke web-servers.
De kandidaat beschikt over voldoende kennis van en
praktische ervaring met :
1. configuratie van Apache en Microsoft Internet
Information Servers;
2. HTML, XML, XSL, AJAX, CSS;
4.
3. Coldfusion of een gelijkaardige programmeertaal;
4. relationele databases;
5. search-engines (bv. SOLR of Verity);
6. ontwikkelings-tools
trackers).
(team-repositories,
issue-
Bij hun inschrijving moeten de kandidaten verduidelijken
voor welke functie(s) zij aan de selectie wensen deel te
nemen : A en/of B.
De resultaten die behaald worden voor één van de
vakbekwaamheden hebben geen invloed op de eventuele
rangschikking in de wervingsreserve samengesteld voor de
andere vakbekwaamheid.
EXAMENPROGRAMMA
1. Technische proef :
a) Voor beide vakbekwaamheden : algemene vragen
over de kennis van volgende technologieën en
concepten :
- webtechnologie : HTTP(S), user-agents, enz.;
- Application Servers;
- relationele databases;
- XML en XML-schema’s;
- directories : Active Directory, LDAP.
Vereist minimum : 10/20.
5.
b) Voor de vakbekwaamheid "systeembeheerder" :
specifieke vragen over de kennis van :
- iSeries-beheer : commando’s, virtualisatie,
backups, transfer van gegevens van één partitie
naar de andere, enz.;
- web-Application Server : deployen van webtoepassingen vanaf een team-repository naar
test-, acceptatie- en productie-omgeving; JNDIresources; enz.;
- databasebeheer : optimaliseren van tabellen,
toegangsrechten definiëren, schema’s definiëren,
JDBC-toegang, enz.;
- troubleshooting van problemen met web- of
COBOL-toepassingen;
- problematiek van het dubbel definiëren van users
(zowel in Windows-omgeving als in iSeriesomgeving) versus gebruik van één enkele
centrale LDAP gegevensbank.
Vereist minimum : 10/20.
c) Voor de vakbekwaamheid "ontwikkelaar"
specifieke vragen over de kennis van :
:
- web-servers (Apache, IIS);
- HTML, CSS,
Javascript;
Responsive
- gebruik van SVN of CVS;
Design,
AJAX,
6.
- Coldfusion of een gelijkaardige programmeertaal;
- search-engines (Verity, SOLR of gelijkaardig);
- SQL.
Vereist minimum : 10/20.
Voor de vakbekwaamheid "systeembeheerder" moet
de kandidaat voor deel a) en deel b) samen minstens
24/40 scoren.
Voor de vakbekwaamheid "ontwikkelaar" moet de
kandidaat voor deel a) en deel c) samen minstens
24/40 scoren.
2. Schriftelijke tweetaligheidsproef :
Verhandeling in het Frans en samenvatting van deze
verhandeling in het Nederlands over een onderwerp
met betrekking tot de informatica.
Vereist minimum : - 10/20 voor de verhandeling;
- 5/10 voor de samenvatting.
3. Mondelinge proef :
Interview bedoeld om het voorkomen, het
denkvermogen, de motivering en de mondelinge
talenkennis (Frans, Nederlands en het elementaire
Engels gebruikelijk in de informaticasector) te toetsen.
Vereist minimum : 15/30.
Elk examenonderdeel geldt als een schifting.
7.
WEDDE - LOOPBAAN
De bruto jaarwedde bij het begin van de loopbaan
bedraagt, tegen de huidige liquidatiecoëfficiënt,
€ 43.613,37 à € 57.485,63, volgens de leeftijd van de
kandidaat bij de indiensttreding.
De aanwerving geschiedt op proef voor één jaar in de
graad van assistent, als de betrokkene medisch geschikt is
voor de uitoefening van de functie. Na de proeftijd kan
een benoeming in vast verband plaatsvinden indien de
proeftijd met succes werd beëindigd.
De assistent kan in de vlakke loopbaan worden bevorderd
tot :
- eerste assistent, na 8 jaar dienst;
- eerstaanwezend assistent, na 15 jaar dienst.
De maximum brutowedde op het einde van de loopbaan
bedraagt € 79.413,14 per jaar, tegen de huidige
liquidatiecoëfficiënt.
PRESTATIES
Het einde van de dagprestaties wordt bepaald volgens de
vereisten van de dienst.
INSCHRIJVING
De aanvragen met curriculum vitae moeten schriftelijk en
uiterlijk 22 april 2014 worden gericht aan de dienst
Personeel en Sociale Zaken van de Kamer van
volksvertegenwoordigers, Examensecretariaat, Paleis der
Natie – 1008 Brussel.
8.
Het inschrijvingsformulier en deze brochure met het
gedetailleerde examenprogramma worden automatisch
toegestuurd aan de kandidaten die aan de
deelnemingsvoorwaarden voldoen.
Vroegere aanvragen moeten worden hernieuwd.
Tot de selectieproeven worden enkel toegelaten de
kandidaten die hun inschrijvingsformulier ingevuld
terugsturen, samen met een kopie van hun diploma.
P/BVO/ap-1245 – 17.02.2014
Herunterladen