voor PO`s

Werbung
Vak
Opleiding Klas Toetssoort
Weging in
examendossier
Weging in
voortgangsdossier
TP
inlever
week
(voor
PO's)
Toetsduur Toetscode 0mschrijving
AK
HAVO
4
Schriftelijk
2
0
buiten TP
n.v.t.
H4RAP
BI
HAVO
4
Schriftelijk
2
2
buiten TP 1
n.v.t.
H4DT1
BI
BI
HAVO
HAVO
4
4
PO
PO
1
0
1
0
buiten TP 10
buiten TP
80 min
n.v.t.
H4PO1
niet in
SOM
BI
CKV
HAVO
HAVO
4
4
Schriftelijk
2
Handelingsdeel 0
2
0
TP4
buiten TP
80 min
n.v.t.
H4TP4
CKV
HAVO
4
Schriftelijk
0
0
buiten TP
n.v.t.
Het aanleggen van een papieren of digitaal
kunstdossier gedurende het schooljaar waarin de
verslagen van de culturele activiteiten en praktische
opdrachten worden opgenomen
CKV
HAVO
4
Schriftelijk
0
0
buiten TP
n.v.t.
CKV
HAVO
4
PO
0
0
buiten TP
n.v.t.
De kandidaat heeft actief 6 culturele activiteiten
bezocht. De kandidaat maakt van elke culturele
actviteit een verslag van voor in het kunstdossier
De kandidaat heeft, individueel of samen met andere
kandidaten, actief deelgenomen aan 6 praktische
activiteiten gericht op het maken van een eigen
werkstuk of produktie binnen een of meer
kunstdisciplines. Deze verslagen worden toegevoegd
aan het kunstdossier
EC
HAVO
4
Schriftelijk
1
0
buiten TP
n.v.t.
H4DT1
Het overgangscijfer van aardrijkskunde telt als
dossiertoetscijfer.
H1 en H2 in een deeltoets en H3 en H8 ook in een
deeltoets. Het cijfer wordt gemiddeld tot DT1
Vetvertering met vragen en opdrachten.
Gemiddelde van een aantal kleine opdrachten met
variabele weging. Bepaling eindcijfer aan het eind van
het 5e leerjaar bij H5PO2.
Nectar H4, H9 en H16
De kandidaat kan relaties aangeven tussen diverse
kunstdisciplines en daarbij gebruik maken van
gangbare begrippenapparaten. Aan de hand van
enkele concrete voorbeelden aangeven hoe
verschillende culturen (waar onder ook subculturen
en niet-westerse culturen)
Het gemiddelde van de in H4 behaalde toetscijfers
vormt het eerste SE-cijfer en gaat mee naar H5
FI
HAVO
4
Schriftelijk
1
0
buiten TP
n.v.t.
H4DT
FI
HAVO
4
PO
1
1
buiten TP 22
n.v.t.
H4PO
GS
IN
HAVO
HAVO
4
4
Schriftelijk
PO
1
1
1
1
TP4
buiten TP 41
80 min
n.v.t.
H4TP4
H4PO1
IN
HAVO
4
PO
1
1
buiten TP 50
80 min
H4PO2
IN
HAVO
4
PO
1
1
buiten TP 6
n.v.t.
H4PO3
IN
IN
LO
HAVO
Havo
HAVO
4
4
4
PO
PO
Opmerking
1
1
0
1
1
0
buiten TP 20
buiten TP 4
buiten TP
80 min
n.v.t.
n.v.t.
H4PO4
A6PO3
LO
LO
LO
LO
LO
HAVO
HAVO
HAVO
HAVO
HAVO
4
4
4
4
4
Handelingsdeel
Handelingsdeel
Handelingsdeel
Handelingsdeel
Handelingsdeel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
buiten TP
buiten TP
buiten TP
buiten TP
buiten TP
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
M&O HAVO
MAAT HAVO
4
4
Schriftelijk
Schriftelijk
1
1
1
1
TP4
TP1
100 min
80 min
H4TP4
H4TP1
MAAT HAVO
4
Schriftelijk
1
1
TP2
80 min
H4TP2
MAAT HAVO
4
Schriftelijk
1
1
TP3
80 min
H4TP3
MAAT HAVO
4
Schriftelijk
1
1
TP4
80 min
H4TP4
MAW
HAVO
4
PO
1
1
buiten TP 11
n.v.t.
H4PO
MAW
HAVO
4
Schriftelijk
1
1
TP4
100 min
H4TP4
Alle toetsen en opdrachten in H4 tellen samen mee als
1 dossiertoets!
Retorisch Referaat: je verdedigt een stelling voor de
klas en schrijft daar een uitgebreid paper over.
Feniks hoofdst. 9 en stencil staatsinrichting
h4: Gamemaker Leerlingen ontwerpen en maken hun
eigen spel
Delphi: object georienteerd programmeren
eenvoudige PO
Delphi: object georienteerd programmeren
uitgebreide PO
SQL Vraagtaal voor databases
PSD
Alle handelingsdelen moeten met een voldoende of
goed worden afgerond.
Softbal/hockey/Basketbal/volleybal
Judo/Bewegen op muziek
Atletiek meerkamp inclusief coopertest
Turnen
Elke leerling moet minimaal één keer in het jaar een
deel van de les geven
Hoofdstuk 20 t/m 23.
Inleiding + Rechtsstaat. Dossiertoets en inleveren van
de bijbehorende opdracht.
Parlementaire democratie. Dossiertoets en inleveren
van de bijbehorende opdracht.
Dossiertoets over onderzoek doen bij
maatschappijleer
Pluriforme samenleving. Dossiertoets en inleveren van
de bijbehorende opdracht.
Praktische Opdracht: Analyse maatschappelijk
vraagstuk
Dossiertoets: Criminaliteit en strafrecht
NA
HAVO
4
Schriftelijk
3
0
buiten TP
n.v.t.
H4DT
Het dossiertoetscijfer wordt gevormd door het
gemiddelde van de toetsen bij Pulsar natuurkunde
havo, deel 1 hoofdstukken 1 t/m 10
Practicumopdracht waarbij gemeten wordt met de
computer (Coach) en de gegevens ook met behulp van
de computer worden verwerkt
Deze practicumopdracht wordt gevormd door het
doen van drie kleinere practica uit het boek volgens
een keuzelijst. Practicum 1 gaat over hoofdstuk 1 en 2,
practicum 2 gaat over hoofdstuk 3 en 10, practicum 3
gaat over hoofdstuk 4.
NA
HAVO
4
PO
1
1
buiten TP 14
n.v.t.
H4PO1
NA
HAVO
4
PO
1
1
buiten TP 24
n.v.t.
H4PO2
NA
HAVO
4
PO
1
0
buiten TP 27
n.v.t.
H4PO3
Technisch ontwerpen: het onderzoeken van een
technisch probleem, het ontwerpen van een
technische oplossing en het bouwen en testen van een
prototype
NE
HAVO
4
Schriftelijk
2
0
buiten TP
n.v.t.
H4DT
Gemiddelde van schriftelijke en mondelinge toetsen
n.a.v. literatuuronderzoek is het eerste
dossiertoetscijfer
REK
HAVO
4
Schriftelijk
1
0
buiten TP
80 min
H4REK
Voorafgaand aan het eindexamen maakt elke leerling
een rekentoets. Het cijfer dat je haalt voor de
rekentoets telt net als elk ander vak mee voor het
diploma. Als je lager dan een 5,0 haalt voor de
rekentoets kan je geen diploma krijgen. De rekentoets
doe je normaal gesproken in het eindexamenjaar. Ook
is er in dat eindexamenjaar een
herkansingsmogelijkheid. Dit jaar bestaat als pilot de
mogelijkheid om de rekentoets een jaar eerder doen,
dus in H4. Dit betekent dat je 2 extra kansen hebt om
deze rekentoets tot een goed einde te brengen. De 1e
ronde is tussen 4 maart 2013 en 15 maart 2013. De
herkansingsronde is tussen 30 mei 2013 en 5 juni
2013. De rekentoets bestaat uit 4 domeinen: getallen,
meten&meetkunde, verhoudingen en verbanden. De
toets wordt digitaal afgenomen. Je mag kladpapier en
een potlood gebruiken. Verder mag je bij sommige
opgaven een rekenmachine gebruiken, bij andere niet.
De rekenmachine die je gebruikt is onderdeel van het
toetsprogramma. Je mag dus NIET je eigen
rekenmachine gebruiken. Bij het examen gaat het
alleen om het antwoord dat je intypt, dus niet of je bepaalde rekenstappen
SK
SK
WI A
HAVO
HAVO
HAVO
4
4
4
PO
Schriftelijk
PO
1
2
1
1
2
0
buiten TP 27
TP4
buiten TP 26
n.v.t.
80 min
n.v.t.
H4PO
H4TP4
H4PO
praktijkopdracht
H1 t/m 6 Pulsar-chemie deel 1
Vakoverstijgende opdracht
Herunterladen