Geobotanie en natuurbeheer 1941 t/m 1950

Werbung
BIBLIOGRAFIE VICTOR WESTHOFF 1941-1950
B GEOBOTANIE EN NATUURBEHEER
1941
45
46
47
48
49
50
51
Westhoff, V. (1941). `Erythroxylaceae.' In: A.A. Pulle, Flora of Suriname Vol. III (2): 1-12.
Westhoff, V. (1941). `Verslag van het Twaalfde Leiderskamp voor Natuurstudie, 1-8 Augustus 1941
te Willemsoord bij Steenwijk.' In: Natura 40 (10): 154-157.
Westhoff, V. (1941). `Waarnemingen aan de mieren van de Eeze en omgeving.' In: Natura 40 (10):
166-169.
Westhoff,V. (1941). `De leiderskampen voor Natuurstudie.' In: Natura 40 (12): 210-214.
Westhoff, V. (1941). `Systematiek van de plantengemeenschappen (Systematik der
Pflanzengesellschaften).' In: Nederlandsch Kruidkundig Archief 51: 57-59.
Dijk, J.W., & V. Westhoff, met medewerking van J. Vlieger (1941). Overzicht der
plantengemeenschappen in Nederland. Uitgave van de Sociologengroep van de
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. 90 pp.
Margadant, W.D. & V. Westhoff (1941). `Plantengroei en bodem.' In: Natura 40 (10): 157-159.
1942
52
53
54
55
55a
56
57
58
58a
58a
Westhoff, V. (1942). `La distribution des fourmis, leur position sociologique et l'écologie de leurs
nids dans les forêts néerlandaises.' In: Comtes rendus de la Société Néerlandaise de
Zoologie (août 1941 - juillet 1942): 478-479.
Westhoff, V. (1942). `Onderzoekingen naar de sociologische plaats van de mieren in de
Nederlandsche bosschen.' Verslag van den Elfden Nederlandschen Dag voor
Biosociologie en Palaeobotanie (16 November 1941). In: Nederlandsch Kruidkundig
Archief 52: 317-320.
Westhoff, V., J.W. Dijk & H. Passchier (1942). Overzicht der plantengemeenschappen in Nederland.
Bibliotheek van de Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging 7 ('s-Graveland).
79 pp.
Westhoff, V. (1942). `Sociologische verspreiding en nestoecologie der mieren in de Nederlandsche
bosschen.' In: Verslag en Wetenschappelijke Mededeelingen van de
vijfenzeventigste Wintervergadering der Nederlandsche Entomologische
Vereeninging op 22 Februari 1942: 30-32.
Westhoff, V. (1942). Rapport over de landschappelijke betekenis van den Terschellinger Polder, in
verband met de in uitvoering zijnde ruilverkaveling. Geschreven in opdracht van de
Contactcommissie voor Natuur- en Landschapsbescherming.
Westhoff, V. & J.N. Westhoff-de Joncheere (1942). `Verspreiding en nestoecologie van de mieren
in de Nederlandsche bosschen.' In: Tijdschrift over Plantenziekten 48: 138-212.
Tevens verschenen als Mededeeling van het comité ter bestudeering en bestrijding
van insectenplagen in bosschen 9. 76 pp.
Meltzer, J. & V. Westhoff (1942). Inleiding tot de plantensociologie. Bibliotheek der Nederlandsche
Natuurhistorische Vereeniging 6 ('s-Graveland). 326 pp.
Passchier, H. & V. Westhoff (1942). `De plantengroei in en bij het dal van de Beerze.' In: Natura 41
(11-12): 91-94.
Westhoff, V, Passchier, H. & M.F. Mrzer Bruyns (1942). Doel en werkwijze van de N.N.V.Werkgroep voor Biosociologie’. In: Kruipnieuws / Orgaan van de N.N.V.Werkgroep
voor Biosociologie. September/November 1942. 3 p.
Westhoff, H. Passchier & M.F. Mörzer Bruyns (1942). `Doel en werkwijze van de N.N.V.Werkgroep
voor Biosociologie’. In: Kruipnieuws/Orgaan van de N.N.V.Werkgroep voor
Biosociologie Sept/Nov: 3 p.
1943
60
Westhoff, V. (1943). `Een nieuwe afdeling’: landschapsverzorging In: De
Binnenband, A.N.W.B. 32:1-3.
Westhoff, V. (1943). `Uit het wespennest van de land-schapsverzorging.' In: De binnenband,
A.N.W.B. 35: 11-12.
Westhoff, V. (1943). `Plantensociologisch onderzoek, in het bijzonder op de Waddeneilanden.' In:
61
Handelingen van het XXIXe Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres,
gehouden op 27, 28 en 29 April 1943 te Amsterdam: 27-40.
Westhoff, V. (1943). `De hand van den mensch in ons landschap.' In: Kampeerkampioen 3 (21): 108-
59
59a
62
62a
63
109; 3 (22): 138-139; 3 (23): 155-157.
Westhoff, V. (1943). `Enkele opmerkingen over verlandingsgezelschappen in Nederland, in het
bijzonder in Zuid-Limburg.' In: Mededee-lingen van de Werkgroep voor
Biosociologie der Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging 3 ('s-Graveland).
A.N.W.B., Directie Ned. Toeristenbond (Westhoff, V. 1943). Landschapsverzorging als deel van het
werk van den Ned. Toeristenbond A.N.W.B. De taak van de Bondsconsuls. 20 p.
Bennema, J., G. Sissingh & V. Westhoff (1943). `Waterplantengezelschappen in Nederland.'
(manuscript). 12 pp.
1944
64
65
66
68
69
Westhoff, V. (1944). `Natuur- en landschapsbescherming. Samenwerking met de overheid.' In: De
Binnenband (A.N.W.B.) 36: 4-6.
Westhoff, V. (1944). `De strijd voor ons landschap.' In: De Binnenband
(A.N.W.B.) 37: 10-12.
Westhoff, V. (1944). `Uit de praehistorie van het kruipen.' In: Kruipnieuws 6 (2): 3-8.
Westhoff, V. (1944). `Discussie over "Biosociologie en Biocoenologie".' In: Mededeelingen van de
Werkgroep voor Biosociologie der Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging 5
('s-Graveland): 4.
Westhoff, V. & M.F. Mörzer Bruyns (1944). `Biosociologie.' In: Jaarboek 1944 van den Algemeenen
Bond van Oud-leerlingen van Inrichtingen voor Middelbaar Landbouwonderwijs: 125145.
1945
70
Westhoff, V. (1945). `Verwoesting en Wederopbouw van onze Landschappen.' In:
Mededeelingenblad Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond A.N.W.B.
70a
70b
71
(september): 1-2; (october): 3-4.
Westhoff, V. (1945). `De wederopbouw van onze landschappen en de taak van de A.N.W.B..' In: De
binnenband, A.N.W.B., 42: 8-11.
Westhoff, V. (1945). `Verbreiding der natuurbeschermingsgedachte. Een werkgroep opgericht.' In:
Maandelijkse Meded. v. h. Dagelijks Bestuur v. d. A.N.W.B., dec.: 2-4.
Westhoff, V. (1945). `Biologische problemen der natuurbescherming.' In: Verslagen van de
Natuurbeschermingsdag van de N.J.N. te Drachten: 18-30.
1946
72
73
Westhoff, V. (1946). `De beteekenis van de phaenologie voor het biosociologisch onderzoek.' In:
Landbouwkundig Tijdschrift 58 (703): 658-663.
Westhoff, V. (1946). `Keuze en Beheer van Natuurreservaten in Engeland.' In: Mededelingen van de
Natuurbeschermingscommissie der Nederlandsche Jeugdbond voor Natuurstudie 3
(3): 1-6.
74
74a
74b
74c
75
76
Westhoff, V. (1946). `Over Terschellingse impressies en de natuurbescherming in Nederland.' In:
Natura 45 (8): 169-170.
Westhoff, V. (1946). `Landschapsverzorging.' In: Maandelijkse Meded. v.h. Bestuur v.d. A.N.W.B.,
jan.: 4-5.
Westhoff, V. (1946). `Landschapsverzorging.' In: Maandelijkse Meded. v.h. Bestuur v.d. A.N.W.B.,
nov.: 6.
Westhoff, V. (1946). Boekbespreking: J.P. Thijsse, 'Natuur-bescherming en landschapsverzorging in
Nederland.' In: Natura 45 (8): 176-178.
Westhoff, V. & J. van Dijk (1946). `Landschap en plantengroei van Oost-Twente.' In: Natuur en
Landschap 1 (2/3): 34-52.
Westhoff, V., J.W. Dijk & H. Passchier (1946). Overzicht der plantengemeenschappen in Nederland.
Tweede druk, bewerkt door V. Westhoff, met medewerking van Ir. G. Sissingh
(Amsterdam). 118 pp.
1947
77
79
80
81
81a
Westhoff, V. (1947). `Repliek: over doel en werkwijze van de plantensociologie.' In: Kruipnieuws 9
(1): 14-22.
Westhoff, V. (1947). `Lijst van de waargenomen bladmossen en levermossen.' Bij: A.W. Kloos,
`Beknopt verslag van de Pinksterexcursie op 12-15 Juni 1943 te Plasmolen en
omgeving.' In: Nederlandsch Kruidkundig Archief 54: 130-137.
Westhoff, V. (1947). `Twente's landschap en zijn toekomst.' In: Redevoeringen ter gelegenheid van
de uitreiking van de Bergsma-medaille aan den heer J.H. van Heek. Uitgave
Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond A.N.W.B.: 17-28.
Westhoff, V. (1947). The vegetation of dunes and salt marshes on the Dutch islands of Terschelling,
Vlieland and Texel. Dissertatie (Rijksuniversiteit Utrecht, 's-Gravenhage). 131 pp.
Westhoff, V. (1947). De flora der eilanden taxonomisch, chorologisch en autoecologisch
beschouwd. Uit hoofdstuk II van (volledige) dissertatie V. Westhoff, Utrecht 1947.
30 pp.
1948
82
83
84
85
Westhoff, V. (1948). `Om de schoonheid van ons land.' In: De Kampioen, 1 juli 1948: 14-15.
Westhoff, V. (1948). `Invloed van de zomer van 1947 op de vegetatie der rivierduintjes.' In: De
Levende Natuur 51 (8): 126-127.
Westhoff, V. (1948). Begrippen der Vegetatiekunde. Referaat voor de biologische sectie van het
Internationaal Signifisch Genootschap (manuscript). 6 pp.
Westhoff, V. (1948). College Vegetatiekunde. Laboratorium voor Plantensystematiek en geografie der Landbouwhogeschool (manuscript). 48 pp.
1949
86
87
88
89
90
Westhoff, V. (1949). `Plantensociologie en -geografie. D. Vegetatiekunde. 2. Fytocoenologie.' In:
Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopaedie 6: 143-149.
Westhoff, V. (1949). `Beken en beekdalen in Twente.' In: A.F.H. Besemer et al. (red.), In het
voetspoor van Thijsse (Wageningen): 36-64.
Westhoff, V. (red.) (1949). Landschap, flora en vegetatie van Botshol nabij Abcoude. Uitgave der
Stichting Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassen-gebied
(Baambrugge). 102 pp.
Westhoff, V. (1949). `De plantengezelschappen van Botshol.' In: V. Westhoff (red.), Landschap,
flora en vegetatie van Botshol nabij Abcoude. Uitgave der Stichting Commissie voor
de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied (Baambrugge): 43-102.
Westhoff, V. (1949). `Schaakspel met de natuur.' In: Natuur en Landschap 3 (2): 54-62.
91
93
94
95
96
97
98
Westhoff, V. (1949). `De betekenis van de phaenologie voor het plantensociologisch onderzoek.'
In: Nederlandsch Kruidkundig Archief 56: 24-31.
Westhoff, V. & W. Derksen (1949). `Algen.' In: V. Westhoff (red.), Landschap, flora en vegetatie van
Botshol nabij Abcoude. Uitgave der Stichting Commissie voor de Vecht en het
Oostelijk en Westelijk Plassengebied (Baambrugge): 37-39.
Westhoff, V. & J. Heimans (1949). `Hogere planten.' In: V. Westhoff (red.), Landschap, flora en
vegetatie van Botshol nabij Abcoude. Uitgave der Stichting Commissie voor de
Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassen-gebied (Baambrugge): 14-35.
Agsteribbe, E., W. Meyer & V. Westhoff (1949). `Blad- en levermossen.' In: V. Westhoff (red.),
Landschap, flora en vegetatie van Botshol nabij Abcoude. Uitgave der Stichting
Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied
(Baambrugge): 35-37.
Lam, H.J. & V. Westhoff (1949). `Plantenoecologie en -geografie. A. Inleiding.' In: Eerste
Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopaedie 6: 127-129.
Margadant, W.D. & V. Westhoff (1949). `De Texel-excursie ("Bryological excursions on the NorthSea island Texel").' In: Buxbaumia 3 (3/4): 1-12.
Pluygers, L. & V. Westhoff (1949). `Bodemerosie, een wereldprobleem.' In: De Toeristenkampioen
12 (1): 4-6.
1950
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Westhoff, V. (1950). `Een blik op de vegetatie van Heelsum tot
Middachten.' In: Natura 47 (5): 98-102.
Westhoff, V. (1950). `De plantengroei van de Botshol (bij Abcoude).' In: Nederlandsch Kruidkundig
Archief 57: 88-91.
Westhoff, V. (1950). `Het associatie-begrip in geografisch verband.' In: Nederlandsch Kruidkundig
Archief 57: 98-100.
Westhoff, V. (1950). `Mosvondsten in Nederland: Drepanocladus revolvens (Sw.) Warnst en
Rhynchostegium rotundifolium (Brid.) B. et S.' In: Nederlandsch Kruidkundig Archief
57: 292-296; 302-303.
Westhoff, V. (1950). `An analysis of some concepts and terms in vegetation study or
phytocenology.' In: Synthese VIII (3-5): 194-206.
Westhoff, V. (1950). `De bossen in Zuid-Limburg.' In: De Wandelaar in Weer en Wind 18 (8): 184-188;
18 (9): 198-203.
Westhoff, V. (1950). `Enkele opmerkingen over de veranderingen in flora en vegetatie van
Overijssel in de afgelopen 25 jaar.' In: Winst en Verlies 1925-1950. Gedenkboek van
het "Oversticht": 63-73.
Westhoff, V. & W.G. Beeftink (1950). `De vegetatie van duinen, slikken en schorren op de Kaloot en
in het Noord-Sloe. I. Inleiding - De Kaloot.' In: De Levende Natuur 53 (7): 124-133.
Westhoff, V. & W.G. Beeftink (1950). `De vegetatie van duinen, slikken en schorren op de Kaloot en
in het Noord-Sloe. II. Het Noordsloe.' In: De Levende Natuur 53 (12): 225-233.
Agsteribbe, E., J.J. Barkman, W.D. Margadant, W. Meijer, V. Westhoff, & U. Witt (1950).
`Mosvondsten in Nederland.' In: Nederlandsch Kruidkundig Archief 57: 281-312.
Herunterladen