Morphologie der deutschen Gegenwartssprache 2 – ZS 2014

Werbung
Morphologie der deutschen Gegenwartssprache 2 – ZS 2014
Die Themen für die Präsentation, 2. Studienjahr, WS 2014
1. Kategorien des Substantivs (Genus)
2. Kategorien des Substantivs (Numerus)
3. Kategorien des Substantivs (Kasus)
4. Adjektiv – Deklination, Graduierung
5. Adverb – Graduierung, syntaktische und semantische Klassen
6. Artikelwörter – Deklination, Artikel bei Eigennamen und geographischen Namen
7. Artikelwörter – Artikel bei Stoffbezeichnungen, Abstrakta, vor Adjektiven
8. Präpositionen – Lokale Präpositionen und Präpositionen beim Verb
9. Präpositionen – Temporale und kausale Präpositionen
Pokyny k prezentácii:
vybranú tému spracovať, odovzdať v elektronickej forme (dokument Word) e-mailom na
[email protected] najneskôr deň pred vlastnou prezentáciu na hodine
stručne predstaviť teoretickú časť (len základné info o problematike)
rozdať svojim kolegom handout
s cvičeniami (identické s praktickou časťou elektronickej verzie, t.j. 3 cvičenia), do cvičení
zaraďovať problematické javy, výnimky a pod.
prejsť cvičenia a kontrolovať správnosť ich riešenia, zdôvodňovať a vysvetľovať nejasnosti
Elektronická verzia má obsahovať nasledovné časti:
názov a meno autora/ov,
teoretická časť (základné definície a pojmy týkajúce sa vybranej problematiky),
praktická časť (tri cvičenia s jasným zadaním na vybrané problematické javy v rámci témy)
použitá literatúra (pri spracovaní vychádzať z odporúčanej literatúry a použiť min. tri rôzne
zdroje + internet)
Literatur:
HELBIG, Gerhard/ BUSCHA, Joachim (1994): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den
Ausländerunterricht. Leipzig: Langenscheidt.
HELBIG, Gerhard/ BUSCHA, Joachim (2001): Leitfaden der deutschen Grammatik. Berlin,
Leipzig, München: Langenscheidt.
SCHULZ – GRIESBACH: Grammatik der deutschen Sprache. München 1970
EICHLER – BÜNTING: Deutsche Grammatik. Frankfurt 1968
DUDEN: Die Grammatik. Band IV. Mannheim, Leipzig, 1998
SITTA, Horst/ WELLMANN, Hans (1998): Duden. Grammatik der deutschen
Gegenwartssprache. Mannheim, Wien, Zürich: Dudenverlag.
DROSDOWSKI, Günther/ EISENBERG, Peter/ GELHAUS, Hermann/ HENNE, Helmut/SITTA,
Horst/ WELLMANN, Hans (1998): Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache.
Mannheim, Wien, Zürich: Dudenverlag.
ENGEL, Ulrich (1996): Deutsche Grammatik. Heidelberg: Groos.
GÖTZE, Lutz/ HESS-LÜTTICH, Ernest W. B. (1993): Grammatik der deutschen Sprache.
Sprachsystem und Sprachgebrauch. Gütersloh: Bertelsmann.
HENTSCHEL, Elke/ WEYDT, Harald (1994): Handbuch der deutschen Grammatik. Berlin: de
Gruyter.
JUNG, Walther (1988): Grammatik der deutschen Sprache. Leipzig: Bibliographisches Institut.
SOMMERFELDT, Karl-Ernst/ Starke, Günter (1999): Einführung in die Grammatik der
deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Niemeyer.
SCHULZ, Dora/ GRIESBACH, Heinz (1978): Grammatik der deutschen Sprache. München:
Hueber.
ERBEN, Johannes (1980): Deutsche Grammatik. Ein Abriss. München: Hueber.
Vater, Heinz (1994): Einführung in die Sprachwissenschaft. Wilhelm Fink Verlag, München.
Internetquelle:
Verzeichnis der grammatikalischen Fachbegriffe: Ein Glossar zu Grammatik, Stilistik und
Linguistik: http://www.menge.net/glossar.html
Duden – Grammatische Fachbegriffe:
http://www.uni-kiel.de/take/termesgrammaire/def_grammatische_begriffe.pdf
Herunterladen