Klik hier voor het wedstrijdschema

Werbung
Rapport over de functie van
Dirk Demo
Publicatiedatum: 14 februari 2014
Leeswijzer
Dit rapport omschrijft de functie van 'Dirk Demo' zoals die door The PeopleFactory - Demo
omgeving is vastgesteld en geeft daarmee de basis weer van HR activiteiten als selectie,
ontwikkeling en beoordeling in relatie tot de functie van 'Dirk Demo'. Om een goede basis
te kunnen zijn voor genoemde activiteiten zijn de uit te voeren taken, gewenste resultaten
en competenties in samenhang met elkaar geïnventariseerd en gerapporteerd, aangevuld
met de benodigde formele kwalificaties.
In de legenda worden de gebruikte symbolen toegelicht.
In de inleiding over functietyperen wordt de gebruikte aanpak en indeling beschreven.
De rapportage over de functie van 'Dirk Demo' bestaat uit de onderdelen algemene
omschrijving, taken, resultaten, competenties en kwalificaties.
2
Rapport over de functie van Dirk Demo
Legenda
!
Dit symbool benadrukt belangrijke taken en kritische competenties.
Niet iedere competentie is even ontwikkelbaar, in algemene zin. Bijvoorbeeld presenteren is
over het algemeen eenvoudig te leren, terwijl analyseren moeilijk te leren is. In dit rapport
is dat als volgt weergegeven:
eenvoudig ontwikkelbaar
ontwikkelbaar
moeilijk ontwikkelbaar
3
Rapport over de functie van Dirk Demo
Over functietyperen
Een grondige analyse van het uit te voeren werk is de beste basis voor mensgerichte
activiteiten zoals (instroom)selectie, individuele ontwikkeling en formele beoordeling. Om
deze analyse te kunnen uitvoeren is in HRorganizer.com een hoogwaardige functietypering
tool aanwezig. Dit rapport geeft het eindresultaat hiervan weer. Met behulp van deze tool
wordt verzekerd dat:
 betrokkenen* onafhankelijk van elkaar hun mening kunnen geven over de functie. Dit
verhoogt de kwaliteit en acceptatie van het eindresultaat
 overeenkomsten en verschillen in verwachtingen en meningen inzichtelijk zijn
 alle relevante informatie wordt verzameld
 noodzakelijke samenhang en consistentie in de informatie aanwezig is
 het eindresultaat automatisch ingezet kan worden als basis voor mensgerichte
activiteiten als selectie-assessments, ontwikkelingstrajecten en beoordelingscycli
 de functie snel en gemakkelijk geactualiseerd kan worden en kan doorwerken in de
mensgerichte activiteiten
* Wij adviseren dat de betrokkenen hun mening geven vanuit hun eigen perspectief op het
werk. Een goede mix is bijvoorbeeld: de manager van het organisatieonderdeel waar de
functie zich bevindt, diens naasthogere manager, iemand die de functie op dit moment op
uitstekende wijze vervult en iemand die door de bril van HR professional kijkt.
De hoofdindeling van de functietypering is,
(met cursief eronder een voorbeeld van de functionaliteit):
 naam en algemene omschrijving
(t.b.v. eenduidigheid en herkenbaarheid)
 taken die uitgevoerd moeten worden teneinde de resultaten te boeken
(om aan te geven waar de focus ligt en t.b.v. weging van de functie)
 resultaten die behaald moeten worden
(basis voor performance management)
 competenties die nodig zijn om de taken optimaal te kunnen uitvoeren
(t.b.v. samenstelling van online assessment en individuele ontwikkeltrajecten)
 kwalificaties die vanwege in- of externe regelgeving vereist zijn
(voldoen aan regelgeving bijvoorbeeld in aanstelling van nieuwe medewerkers)
4
Rapport over de functie van Dirk Demo
Naam en algemene omschrijving
Functienaam: Dirk Demo
Omschrijving:
Hoofdtaken:
Het doorontwikkelen van de webapplicatie mbv Visual Studio 2010 Team Edition, .NET
Framework 4.0, Flash en SQL 2008.
Het realiseren van maatwerkoplossingen.
Het ondersteunen van klanten in het gebruik van de webapplicatie.
Taken
!
T1
webapplicatie doorontwikkelen
Functionele ontwerpen omzetten in technische ontwerpen
Technische ontwerpen implementeren
Tijd-kosten analyses maken
!
T2
uitvoerende werkzaamheden verrichten
Fouten in het systeem herstellen
Bijdrage leveren aan het testen
!
T3
uitbreiden vaktechnische kennis
Ontwikkelingen Microsoft & Flash bijhouden
Ontwikkelingen op Dirk Demoings gebied bijhouden
Ideeen vormen over toepasbaarheid nieuwe technologie
!
T4
service verlenen
Ondersteuning verlenen in het gebruik van de webapplicatie zowel in- als extern
5
Rapport over de functie van Dirk Demo
Resultaten
R1
implementaties in de software: optimaal uitgevoerd
R2
technische ontwerpen: kloppend en compleet
R3
herstelacties nav foutmeldingen: direct en effectief
R4
testplannen + testacties: compleet en accuraat
R5
incidentele rapportage over gaande ontwikkelingen op software gebied: aanwezig
R6
feedback van collega's/klanten/enz. n.a.v. geleverde service: positief
Competenties
!
C1
analyseren
Onderscheidt hoofd- van bijzaken, maakt correct gebruik van logica en gaat daarbij
nauwkeurig te werk. Trekt gegronde conclusies uit beschikbare informatie.
!
C2
breed denken
Benadert onderwerpen vanuit voldoende invalshoeken. Kan denken buiten de gebaande
paden in het kader van het zoeken naar oplossingen.
!
C3
oplossingen genereren
Komt met adequate oplossingen, ook als deze niet voor het oprapen liggen.
!
C4
systeemdenken tonen
Geeft er blijk van relevante zaken systematisch goed doordacht te hebben. Voorkomt
verrassingen die het gevolg zijn van ondoordachte plannen of activiteiten. Beoordeelt
oorzaak-gevolg relaties realistisch. Ziet samenhang en handelt daarnaar.
!
C5
pro-actief communiceren
Zet communicatie effectief in teneinde interesse te wekken, meningen te beïnvloeden of
gedrag te sturen.
6
Rapport over de functie van Dirk Demo
!
C6
systematisch werken
Werkt op een systematische, effectieve manier. Past de eigen werkwijze aan indien dat
‘winst’ oplevert.
!
C7
informatie verzamelen
Zoekt beschikbare, relevante informatie bij elkaar teneinde problemen op te lossen en
besluiten te nemen. Gaat bij anderen te rade. Trekt feiten na.
!
C8
klantgericht handelen
Richt de aandacht op een vlotte, efficiënte en persoonlijke service aan klanten; doet alles
om ervoor te zorgen dat aan de behoefte van de klant wordt voldaan.
!
C9
technisch vakkundig handelen
Zorgt door inzet van (technische) vakkundigheid voor een optimaal resultaat. Selecteert en
gebruikt de meest effectieve hulpmiddelen.
!
C10
technologische middelen gebruiken
Zet beschikbare (technologische) hulpmiddelen effectief en efficiënt in.
C11
tijd bewaken
Controleert of (deel)resultaten op tijd behaald worden en schat realistisch in wat in de
resterende tijd nog mogelijk is. Stelt bij.
Kwalificaties en context
7
K1
werkniveau: zelfstandig professional of manager met een HBO of WO opleiding (eqf 7)
K2
vereist opleidingsniveau: masters/wo+
K3
werkervaring: 2 jaar of meer
K4
vereiste branche ervaring: IT/software ontwikkeling
K5
bruto jaarsalaris: 50.000-59.999
K6
% fte: 100%
K7
soort dienstverband: loondienst
Rapport over de functie van Dirk Demo
K8
regio: oost
formele functie eisen
K9
opleiding: HBO technische studies/informatica e.d.
overige functie eisen / opmerkingen
Liefst in bezit van rijbewijs B.
Dit rapport is gegenereerd door Coordinator HRorganizer (The PeopleFactory) vanuit HRorganizer.com op 12 februari 2014. Dit rapport is automatisch gegenereerd met
behulp van het systeem HRorganizer.com. Echter, de systeem-gebruiker kan wijzigingen en aanvullingen maken op de oorspronkelijk door het systeem samengestelde
tekst. De eigenaar van HRorganizer.com kan geen aansprakelijkheid accepteren voor de consequenties van het gebruik van dit rapport en kan niet garanderen dat de
inhoud de onveranderde output is van het systeem. Het gebruik van HRorganizer.com is alleen toegestaan aan personen, werkzaam voor een licentiehoudende
organisatie.
© 2005 - 2014 www.HRorganizer.com – Alle rechten voorbehouden.
8
Rapport over de functie van Dirk Demo
Herunterladen