patch-17(v210).

Werbung
Aan
Van
Datum
Metis Groep
MCC
16 – 03 – 2007
Betreft
Overzicht patch nummer 17 Metis versie 2.1.
Overzicht
Patch 17 zorgt voor het herstel van de bugs met de nummers: 712, 727, 730, 737, 739, 742, 743,
744, 745, 746, 747, 751.
Op verzoek van (en via extra budget van) de UT is bij de inleesfunctie de optie ‘e-prints’
toegevoegd. Deze optie is de afgelopen maanden in samenwerking met de UT getest. De
functionele beschrijving en documentatie wordt komende week in de Metis userguide opgenomen.
(Zie voor meer informatie de beschrijving na het detail overzicht van bug 751!)
Detail overzicht
Nummer 712
Omschrijving Vastleggen van alleen de menu opties - Hoofdmenu acties - submenu acties - optie:
exit geeft na inloggen een 'FRM-41067 Cannot find Menu Item: invalid ID'
foutmelding. Het probleem wordt veroorzaakt door het submenu Acties - Print.
Na het toekennen van een gebruikersprofiel zonder de menu-optie Acties - Print,
verschijnt na inloggen de foutmelding. De foutmelding verdwijnt wanneer het
menu Acties - Print weer actief is gemaakt voor het betreffende gebruikersaccount.
Bug nr. 527 in patch 14 is blijkbaar niet volledig hersteld. De menu optie is niet
verwijderd uit de tabellen. (Delete menu_optie where nummer = '114' etc…) De
FRM foutmelding kan geen kwaad. De melding wordt echter te snel getoond, en
brengt gebruikers in verwarring.
Oplossing
De fout is opgelost door het de foutmelding te onderdrukken. De gebruiker ziet de
Module
Programma
melding niet meer terug op zijn of haar scherm.
DE&C
ozismenu.fmb
Nummer 727
Omschrijving De inlognamen voor beheer van het promotietraject mogen niet zichtbaar zijn voor
gebruikers van niveau 1 (of lager). Dit zijn de inlognamen PHD_ENGELS en
PHD_NEDERLANDS (menu optie: Beheer centraal – Overig – Metis gebruikers).
Oplossing
Dit is hersteld.
Module
DE&C
patch-17(v210).doc
1
Programma
ref_ogeb.fmb
Nummer 730
Omschrijving Menu optie: ‘Beheer centraal – Referentie gegevens II – Functie
onderzoeksmedewerkers’. Voor eerder vastgelegde functies kan het veld NTA
nummer J / N leeg zijn. Voor nieuwe functies is deze waarde verplicht. Metis toont
deze verplichting niet in de melding bij vastleggen. Vastleggen zonder NTA
nummer geeft een aantal Oracle forms foutmeldingen.
Oplossing
Is hersteld.
Module
DE&C
Programma
patch17.sql
Nummer 737
Omschrijving Het overzicht ‘Beheer - Resultaten - Promoties per promotor’ levert in
Oplossing
Module
Programma
onderstaande gevallen een lijst van alle resultaatsoorten i.p.v. alleen de dissertaties.
Selectie onderzoek
Het online overzicht is correct. Alle overige overzichten: APA, lijst beknopt, lijst
gedetailleerd, RIS en bibtex tonen de volledige lijst met resultaten.
Selectie organisatie
De online, APA, lijst beknopt en lijst gedetailleerd uitvoeropties zijn correct. Het
RIS en het bibtex overzicht toont echter ook de volledige lijst met resultaatsoorten.
Selectie penvoerder
Voor de APA, lijst beknopt en lijst gedetailleerd opties verschijnt de melding
'unable to run report'. Het RIS en bibtex overzicht toont ook de volledige lijst met
resultaten.
Is hersteld. In een aantal onderliggende programma’s was verzuimd alleen het type
‘dissertatie’ te tonen.
DE&C
restprom.fmb
bibtex.rdf
represt.rdf
Nummer 739
Omschrijving
patch-17(v210).doc
UU meldt een fout bij het wijzigen van werkrelaties. Een persoon heeft meerdere
werkrelaties. Bij het wijzigen kan het zo zijn dat de organisatiedelen en functie
hetzelfde worden. Metis geeft dan bij het opslaan een melding: de werkrelatie is al
geregistreerd; wilt u de aangebrachte wijzigingen vastleggen? De oorspronkelijke
werkrelatie wordt dan vervangen. Als je in dit geval op ja klikt, worden ongewenst
gegevens verwijderd.
Deze samenvoegfunctie is hier niet gewenst, en moet worden verwijderd. Wanneer
iemand een werkrelatie dubbel probeert vast te leggen (dubbele sleutel in de tabel
werkverband), moet Metis de melding tonen: 'Deze werkrelatie is reeds vastgelegd.'
2
Oplossing
Module
Programma
Een dergelijke melding wordt ook getoond bij een poging tot vastleggen van een
dubbele bijdrage. De gebruiker kan via de functie 'omzetten werkrelaties',
werkrelaties samenvoegen. Hier is het overzichtelijk welke werkrelaties men
samenvoegt.
De samenvoegfunctie is verwijderd en de melding aangepast.
DE&C
werkrel.fmb
Nummer 742
Omschrijving Het gaat mis in de volgende situatie: Bij de promotor ontbreekt de voorletter, in
combinatie met de naamsvorm (in ris) die default is geselecteerd.
Voorbeeld: in het inleesbestand worden de namen als voorvoegsel spatie
achternaam komma voorletters aangeboden.
A1 - Kok,C.
Oplossing
Module
Programma
A2 - ten Brinke,G.
Voor deze indeling moet je in het venster voor de juiste 'naamsvorm' kiezen. Dit is:
'Van der Stoel, P.J.' i.p.v. de default 'Nispen tot Pannerden, F.K.M van'.
Als je de correcte naamsvorm kiest, wordt voor de ontbrekende voorletter een punt
neergezet. Bij selectie van een verkeerde naamsvorm wordt het voorlopig
toegekende onderzoekernummer X1234 voor nieuwe auteurs in medewerker_ris en
P4324 voor promotoren (ook in medewerker_ris), niet correct vervangen door een
echt onderzoekernummer uit de idmedw sequence.
De fout moet worden opgevangen met een melding.
Is hersteld.
DE&C
ris.fmb
Nummer 743
Omschrijving Menu optie ‘Promotie traject – Registreren’, bij de 1e promotor kan het vinkje
'werkzaam bij de (universiteit)' uitgevinkt worden, dat is niet de bedoeling. De
eerste promotor komt altijd van de instelling en is niet extern.
Oplossing
Module
Programma
Is aangepast.
DE&C – Promotie traject
pt_reg.fmb
Nummer 744
Omschrijving Er kunnen meer dan 5 leden ingevuld worden bij de beoordelingscommissie. Dit
mag niet mogelijk zijn. Er moeten minimaal 4 leden zijn en het mogen niet meer
dan 5 zijn.
Oplossing
Zowel bij het raadplegen als bij het toekennen aan gebruikers is dit opgelost.
Module
DE&C
Oplossing
Is aangepast.
patch-17(v210).doc
3
Module
Programma
DE&C – Promotie traject
pt_reg.fmb
Nummer 745
Omschrijving In het overzicht 'Organisatie uitgesplitst naar medewerker', van het menu
‘Bijdragen – Overzichten – Tabellen’, wordt de functie niet getoond wanneer een
waarde voor het veld einddatum is ingevuld, ook wanneer deze datum in de
toekomst ligt. Dit is fout. UU geeft aan dat de functie altijd moet worden getoond.
Oplossing
Is aangepast. De functie wordt ook getoond in de overzichten van 'medewerker
uitgesplitst naar onderzoek', en 'onderzoek uitgesplitst naar medewerker'.
Consequentie van deze aanpassing is dat ook daar de functies getoond worden als
het werkverband beëindigd is.
Module
DE&C.
Programma
inzeton55.rdf
inzetme55.rdf
inzetor5.rdf
Nummer 746
Omschrijving De naam van een tijdschrift is maximaal 150 posities groot. In het overzicht van het
menu ‘Resultaten – Overzichten – Journal Citations Reports’ wordt een lange
tijdschriftnaam over meerdere regels geprint, en er wordt ingesprongen bij de
tweede regel. Dit is in orde. Het inspringen gebeurt echter niet meer vanaf een
derde, evt. vierde, regel. De titel is hierdoor niet duidelijk te herkennen.
Oplossing
Is aangepast. Ook bij de volgende regels wordt ingesprongen.
Module
DE&C
Programma
rappjcr.rdf
Nummer 747
Omschrijving Het menu ‘Resultaten – Overzichten – Overzichtslijsten’ biedt o.a. een Vancouver
uitvoeroptie. Dit overzicht kan worden gegroepeerd inclusief labels. Het groeperen
werkt wel, de labels ontbreken echter. Ze worden weergegeven als { } in rtf, en
Oplossing
Module
Programma
{\fs24\plain} in txt en html.
Is aangepast.
DE&C
patch17.sql (package: pk_metis.sql)
Nummer 751
Omschrijving het scherm 'Raadplegen bijdragen medewerkers', menu: ‘Bijdragen – |Individuele
medewerkers –|Raadplegen/wijzigen, krijg je bij het opvragen van een organisatie
via de hulplijst geen resultaten te zien. De telling werkt wel goed, maar als je
vervolgens klikt op uitvoeren krijg je de melding: "De door u gestelde vraag
achterhaalde geen gegevens" en vervolgens de Oracle error: 'Unable to perform
patch-17(v210).doc
4
Oplossing
Module
Programma
query'. Als je in het selectiescherm de organisatie zelf intypt (en niet via de
hulplijst selecteert) werkt het wel goed.
Is hersteld.
DE&C
ovebmed.fmb
Wijzigingen inlees functie
Het e-prints format is toegevoegd op verzoek van de UT. Daarnaast zijn twee (kleinere)
wijzigingsverzoeken uitgevoerd die bij de aanpassing ten behoeve van de e-prints eenvoudig
meegenomen konden worden. Het betreft:
(1.) Bij het matchen van auteurs uit het bestand met medewerkers aanwezig in Metis kan men nu
een grens aangeven. Men kan nu aangeven (zie de onderstaande afbeelding) dat er niet verder
gezocht moet worden dan de eigen faculteit. Als er geen match gevonden wordt tussen een auteur
uit het bestand en een medewerker van de eigen faculteit wordt automatisch een externe auteur
toegevoegd. Dit laatste natuurlijk alleen in het geval er nog géén externe auteur/medewerker
bestaat met die naam. Als er wel al een externe medewerker bestaat wordt de match gemaakt met
die medewerker.
patch-17(v210).doc
5
Achter het veld ‘organisatie’ is een boxje dat men kan aan- (= grens eigen faculteit) en uitvinken
(= geen grens).
(2.) Bij het inlezen, RIS en RIS (web of science), wordt een extra tag ondersteund. De tag ‘RP’.
Deze tag staat voor ‘Research Project’. Deze tag kan herhaald worden en achter deze tag kan men
de code van het onderzoek opnemen waar het resultaat aan verbonden moet worden.
Zie onderstaand voorbeeld.
TY
ID
T1
A1
A1
A1
A1
A1
Y1
RP
RP
SP
EP
JF
VL
IS
-
JOUR
2679
Effects on radiation of the skin
Dubinko,V.I.
Vainshtein,D.I.
Hartog,H.W.den
Tiensassen,T.E.R.
Coppens,H.
2003
RU MED III.09 09091
RU MED onco-0982
705
719
Radiation Effects and Defects in Solids
158
10
TY
ID
T1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
Y1
SP
EP
RP
RP
RP
JF
VL
IS
-
JOUR
2679
Server language and other query effects
Obdam,C.M.
Coppens,H.
Dubinko,V.I.
Vainshtein,D.I.
Hartog,H.W.den
Tiensassen,T.E.R.
2003
705
719
RU RECH A 54
RU MED III.08
RU MED V 45-2
Radiation Effects and Defects in Solids
158
10
patch-17(v210).doc
6
Herunterladen