Combimiddel verdubbelt progressievrije overleving

Werbung
bijlage oncologie 19 www.mednet.nl
BSIP/Your photo today
Combimiddel verdubbelt
progressievrije overleving
HLA-klasse I voorspelt effect
aspirine bij darmkanker
Het middel T-DM1, een conjugaat
lend arts. T-DM1 is een middel met
van trastuzumab en emtansine
tweeërlei werking: de monoklonale
(DM1), zorgt voor bijna een ver-
antistof trastuzumab gaat doelge-
dubbeling van progressievrije
richt op zoek naar HER2-positieve
overleving bij patiënten met ge-
borstkankercellen en het celdo-
vorderde HER2-positieve borstkan-
dende middel emtansine vernietigt
ker die weer is teruggekomen of
de bewuste cel. Bijna een derde
progressief is geworden na diverse
vertoonde een goede respons op
voorgaande behandelingen.
de behandeling met T-DM1, terwijl
bij de controlegroep behandeling
Onderzoekers van Universitair Zie-
slechts bij 8,5 procent het geval
kenhuis Leuven presenteerden het
was. De mediane progressievrije
als late-breaking trial op het con-
overleving bedroeg met T-DM1 6,2
gres. In de TH3RESA-trial doen 602
maanden en met de controlebe-
vrouwen mee met een inopera-
handeling 3,3 maanden. Voor een
De expressie van humaan leukocy-
half zo groot als van patiënten die
bele, teruggekeerde of gemetasta-
definitieve uitspraak over het
tenantigeen klasse I (HLA) is moge-
geen aspirine slikten. Dit verschil
seerde HER2-positieve borstkan-
effect op de overleving is het nog
lijk een geschikte, voorspellende
in effect was niet aantoonbaar bij
ker, ondanks behande­lingen zoals
te vroeg. De onderzoekers: “De
biomarker om patiënten met co-
patiënten zonder HLA-klasse
trastuzumab en lapatinib. De vrou-
resultaten geven aan dat dit medi-
lonkanker te identificeren die baat
I-expressie. De expressie van
wen zijn gerandomiseerd naar een
cijn van groot klinisch belang is en
hebben bij lage dosis aspirine.
COX-2 vertoonde geen verband
behandeling met T-DM1 of behan-
de potentie van nieuwe behandel-
met het effect van aspirine op de
deling naar keus van de behande-
paradigma in zich heeft.” Dat blijkt uit onderzoek van Mar-
overleving. Reimers verklaart het
lies Reimers, promovenda in het
gunstige effect van aspirine op de
LUMC, dat is gepresenteerd op het
overleving uit de trombocyten­
ECC. Aspirine heeft een positief
aggregatieremmende werking. “We
effect op de overleving van patiën-
denken dat trombocyten betrokken
ten met een gediagnostiseerde
zijn bij de verspreiding van kanker-
colonkanker, maar welke patiënten
cellen naar andere lichaamsdelen.
er baat bij hebben en waarom dat
De trombocyten schermen tumor-
zo is, is nog onduidelijk.
cellen af van de bloedbaan zodat
Een nog experimentele monoklonale antistof dat de signaalroute van pro-
Marlies Reimers verrichte onder-
cellen van het immuunsysteem de
grammed death 1-eiwit (PD-1) blokkeert, lijkt vooral effectief bij rokers en
zoek voor haar promotie bij de
tumorcellen niet herkennen. De
voormalige rokers met een niet-kleincellig longcarcinoom. Dat blijkt uit de
afdeling chirurgie bij 999 patiën-
tumorcellen kunnen dan kolonise-
voorlopige resultaten van een fase I-studie van Institute Gustave Roussy.
ten met colonkanker die opgeno-
ren in organen op afstand. Aspirine
men zijn in het kankerregister van
ontmaskert de tumorcellen door
Op het congres zijn de resultaten van de behandeling met MPDL3280A bij
het Integraal Kankercentrum Zuid
plaatjesaggregatie tegen te gaan.
85 patiënten met gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC)
en van wie bekend is of ze na hun
Het afweersysteem zou tumorcellen
gepresenteerd. Het middel blokkeert de biochemische route die via het
diagnose aspirine gebruikten.
in de bloedbaan zo beter kunnen
programmed death 1-eiwit (PD-1) en diens signaalmolecuul PD-L1 loopt.
Reimers analyseerde de eiwitex-
detecteren en elimineren.” De rol
Via deze weg kunnen tumorcellen ontsnappen aan de ontdekking door
pressie van HLA-klasse I en COX-2 I
van HLA-klasse I hierbij is nog spe-
een aanval van het immuunsysteem; het stelt de tumor in staat om zich
en koppelde dat aan de respons op
culatief. “Mogelijk vergemakkelijkt
door het lichaam te verspreiden. Van de rokers reageerde 26 procent posi-
de asperinebehandeling. Zij zag
de interactie van bloedplaatjes met
tief op de behandeling, onder de patiënten die nooit gerookt hebben, was
dat aspirine alleen effect had bij
HLA-positieve tumorcellen uitzaai-
de respons 10 procent. De onderzoekers ontdekten ook een verhoogde
patiënten met tumoren waarop
ing via bloed. Aspirine hindert deze
respons bij patiënten met tumoren die een hogere expressie van PD-L1
HLA-klasse I tot expressie kwam.
interactie, waardoor het risico van
hadden. Patiënten met de hoogste expressie hadden een respons van 83
Als ze aspirine gebruikten, was hun
uitzaaiing en darmkanker-gerela-
procent en van de patiënten met een intermediaire of geen/lage expressie
overlijdenskans in de vier jaar erna
teerde sterfte zou afnemen.” reageerde 46 procent. Nieuwe biological scoort beter
bij rokers met longkanker
Herunterladen