Japanische Grammatik – Das Handkärtchen zum Immerdabeihaben

Werbung
Japanische Grammatik – Das Handkärtchen zum Immerdabeihaben
Wichtige Fachbegriffe:
-
Suffigierende Agglutination
VG 1
VG 2
VG3
V3
nomu
taberu
suru
kuru
V1
noma
tabe
shi
ko
V2
nomi
tabe
shi
ki
KO
nomeba
tabereba
sureba
kureba
V5
nomô
tabeyô
shiyô
koyô
V6
tabete
shite
kite
V7
tabeta
shita
kita
V6
aruku
aru-ite
oyogu
oyo-ide
noru
no
tatsu
ta
kau
yobu
ka
yo
yomu
yo
shinu
shi
hosu
ho-shite
-tte
-nde
V7
Endung mit a statt e
Verb allein
Absichtserklärung
Bericht
(gewisse Texte)
lasst uns (inf)
Willensbek. (inf)
Aufforderung (inf)
Hilfsverbstrukturen
Vergangenheit (inf)
Verbstrukturen
+koto ga ari masu – es kommt vor
+tame ni – um (..) zu tun
+nakereba narimasen – müssen
+nai hô ga ii desu – besser, nicht zu tun
+masu – Gegenwart Affirmativ
+tai desu – möchte tun
+ii desu ka – ist es ratsam?
+dô desu ka – wie wäre es wenn
+to omoi masu – beabsichtigen, (..)
+kudasai – höfliche Bitte
+mo ii desu ka – darf ich (..)?
+koto ga ari masu – habe schon mal getan
+hô ga ii desu – es ist besser (..) zu tun
Herunterladen