"Minigrammatikk" (Pdf

Werbung
temagloser
På tysk får alle substantiv stor bokstav, selv om de
står midt i en setning: der Mann (mannen), die Frau
­(kvinnen), das Kind (barnet).
minigrammatikk
1.1 Bestemt og ubestemt artikkel
Legg merke til at på tysk står der, die og das foran sub­
stantivet når man har bestemt form.
Disse tyske ordene kalles den bestemte artikkelen.
På engelsk setter man den bestemte artikkelen the
foran substantivet: the man. På norsk legger man til en
ending for å få fram bestemt form: mannen.
Maskulin
Feminin
Neutrum
Plural
norsk
Ubestemt Bestemt
form
form
en mann
mannen
ei sol
sola
et barn
barnet
mennesker menneskene
tysk
Ubestemt
Bestemt
form
form
ein Mann
der Mann
eine Sonne die Sonne
ein Kind
das Kind
Leute
die Leute
For å vite hvilken bestemt artikkel et substantiv skal
ha, dvs. for å vite hvilket kjønn substantivet har, kan
man slå opp i ei ordbok. I ordboka står det m, f eller n
bak ordet.
146 hundertsechsundvierzig
m = maskulin = hankjønn
f = feminin = hunkjønn
n = neutrum = intetkjønn
tysk-norsk
der
die
das
En, ei, et heter ein eller eine på tysk, og kalles ­ubestemt
artikkel.
Hankjønn
Hunkjønn
Intetkjønn
Bestemt
artikkel (sg.)
der
die
das
Ubestemt
artikkel
ein
eine
ein
1.1.2 Bestemt artikkel i flertall
Når ordene står i flertall (plural), får alle substantiv die
som bestemt artikkel i grunnformen. Det spiller ingen
rolle hvilken artikkel ordet har i entall (singular).
Bestemt
artikkel (sg.)
der Mann
die Frau
das Kind
Bestemt
artikkel (pl.)
die Männer
die Frauen
die Kinder
Bestemt
artikkel
Ubestemt
artikkel
Maskulin Feminin
der
die
Neutrum Plural
das
die
ein
ein
eine
-
1.2 Kasus
Kasus er den formen et substantiv får etter hvor det
står i setningen og hvilken funksjon det har. Kasus er
ikke like vanlig i norsk, men vi har det vi også. Eksem­
pel: Hun snakker. Jeg snakker med henne.
1.2.1 Nominativ
Nominativ brukes for den eller det som gjør det som
skjer i setningen, altså den som utfører selve handlin­
gen. Denne delen av en setning kalles også subjekt.
Der Junge singt.
Die Frau spielt.
Das Kind isst. Die Schüler lesen.
Gutten synger.
Dama spiller/leker.
Barnet spiser.
Elevene leser.
1.2.2 Akkusativ
Det direkte objektet i setningen får kasus akkusativ.
Akkusativobjektet er den eller det i setningen som blir
utsatt for noe. Det som man f.eks har, får, kjøper eller
ser i en setning, er akkusativ.
Der Junge singt das/ein Lied.
Gutten synger sangen/en sang.
Die Frau spielt die/eine Gitarre.
Dama spiller gitaren/en gitar.
Das Kind isst den/einen Kuchen.
Barnet spiser kaka/ei kake.
Die Schüler lesen das/ein Buch.
Elevene leser boka/ei bok.
Legg merke til at på tysk endres den bestemte artik­
kelen der til den når ordet står som akkusativobjekt, og
den ubestemte artikkelen til einen. Artiklene das og die
og ein og eine endres ikke.
1.2.3 Dativ
Dativ er den tredje kasus vi lærer på tysk. Dativobjektet
eller indirekte objekt er den eller det i setningen som
man gjør noe til eller for.
Når vi analyserer finner vi først verbet, V, subjektet
som står i nominativ, Sn og det direkte objektet i ak­
kusativ, DOa. Så spør vi: til/for hvem + V + S + DOa.
Svaret du eventuelt får, er indirekte objekt i dativ, IOd.
hundertsiebenundvierzig 147
norsk-tysk
Substantiv kalles de ordene som er personer, dyr eller
ting, for eksempel mann, jakke og hus. For å finne ut om
et ord er substantiv, kan du sette en, ei eller et foran:
en mann, en/ei jakke og et hus.
1.1.3 Flertallsending
Når man danner flertall av substantivet på tysk, er det
ikke slik at alle ordene får lik flertallsending. Noen
har endingen -en, andre -er eller -e. Ofte er det omlyd
i flertall, dvs. at stammevokalen i ordet forandrer seg.
Dette vises med *.
Eksempel: der Mann * – die Männer.
temagloser
norsk-tysk
1 Substantiv
minigrammatikk
tysk-norsk
Minigrammatikk
temagloser
Legg merke til at dativobjektet står foran akkusativ­
objektet på tysk. Man kan forklare denne ordstillingen
med at personen er viktigst, og derfor kommer person
foran sak. På norsk kan vi også ha denne ordstillingen,
men da utelater vi til eller for: Faren skriver mora et
brev.
Ich danke der Frau. Jeg takker dama.
Die Schüler folgen dem Lehrer.
Elevene følger læreren.
Er gefällt mir. Jeg liker ham.
Das Kind gehorcht den Eltern.
Barnet adlyder foreldrene.
Das Auto gehört meinem Vater.
Bilen tilhører faren min.
Alle glauben dem Mann.
Alle tror mannen.
Ich gratuliere dir zum Geburtstag.
Jeg gratulerer deg med dagen.
Sie helfen dem Opa.
De hjelper bestefaren.
1. pers. sg
2. pers. sg
3. pers. sg
minigrammatikk
u Dativ brukes også i enkelte tidsuttrykk: in, an og
vor om tid
In einer Stunde kommen sie nach Hause.
Om en time kommer de hjem.
Er ist in letzter Zeit oft krank gewesen.
Han har vært syk i den siste tida.
Im Sommer ist es warm.
Om sommeren er det varmt.
u Dativ brukes alltid etter preposisjoner som styrer
dativ: aus, bei, mit, nach, seit, von, zu
Bestemt
artikkel
Ubestemt
artikkel
Kasus Maskulin
Nom. der
Akk.
den
Feminin
die
die
Neutrum
das
das
Plural
die
die
Dativ
dem
der
dem
den
Nom.
Akk.
Dativ
ein
einen
einem
eine
eine
einer
ein
ein
einem
-
1. pers. pl
2. pers. pl
3. pers. pl
høflighets­
form
Norsk
Subjekt Objekt Indir.
obj.
jeg
meg
meg
du
deg
deg
han
han
han
hun
henne henne
den/det den/
den/
det
det
vi
oss
oss
dere
dere
dere
de
dem
dem
De
Dem
Dem
Tysk
Subjekt Objekt Indir.
obj.
ich
mich
mir
du
dich
dir
er
ihn
ihm
sie
sie
ihr
es
es
ihm
wir
ihr
sie
Sie
uns
euch
sie
Sie
uns
euch
ihnen
Ihnen
Husk at du bruker høflighetsformen når du snakker til
voksne og ukjente personer. Høflighetspronomenet
skrives alltid med stor forbokstav.
Husk at verbet må bøyes avhengig av hvilket personlig
pronomen som står til det.
Norsk
personlig eiendomspronomen ord
1. pers. sg jeg
min
2. pers. sg du
din
han
hans/sin
3. pers. sg hun
hennes/sin
det/den
sin
1. pers. pl vi
vår
2. pers. pl dere
deres
3. pers. pl de
sin
høflighets­ De
Deres
form
Tysk
personlig eiendomspronomen ord
ich
mein
du
dein
er
sein
sie
ihr
es
sein
wir
unser
ihr
euer
sie
ihr
Sie
Ihr
Også eiendomsord som «tilhører» en person som du
bruker høflighetsformen til, skrives med stor bokstav.
Eiendomsord står vanligvis sammen med et substan­
tiv og får ending etter substantivet, akkurat som den
ubestemte artikkelen.
Hvis substantivet er maskulin eller neutrum, har det
ingen ending.
Er substantivet feminin eller i plural, er endingene -e.
Er wohnt bei der Tante.
Han bor hos tanta.
Nach den Ferien beginnt die Schule.
Etter ferien begynner skolen.
Gehen wir zu mir?
Skal vi gå til meg?
148 hundertachtundvierzig
hundertneunundvierzig 149
tysk-norsk
3 Eiendomsord
Eiendomsord beskriver hvem noe tilhører. Hvilket
eiendomsord du velger, avhenger av hvem det tilhører.
Mein Bruder = broren «tilhører» meg. Deine Tante =
tanta «tilhører» deg. Osv.
norsk-tysk
danken
folgen
gefallen
gehorchen
gehören
glauben
gratulieren
helfen
2 Pronomen
Pronomen er små ord man bruker istedenfor en ting,
et dyr, en person eller et navn. Disse ordene kan f.eks.
være den, jeg, vi, de, henne.
Det finnes ulike typer pronomen, men noen av de vi
bruker mest er personlige pronomen.
De personlige pronomenene har disse formene som
subjekt, objekt og indirekte objekt i setningen:
temagloser
norsk-tysk
Der Vater schreibt der Mutter einen Brief.
Faren skriver et brev til mora.
Die Frau kauft dem Kind eine Jacke.
Damen kjøper ei jakke til barnet.
Der Schüler bringt dem Lehrer das Buch.
Eleven henter boka til læreren.
u Dativ brukes alltid etter noen verb, f.eks:
minigrammatikk
tysk-norsk
Her er noen eksempler:
maskulin
temagloser
Indirekte
objekt (dativ)
minigrammatikk
Meine Tochter (f ) heißt Beate.
Dattera mi heter Beate.
Meine Schule (f ) liegt in der Uferstraße.
Skolen min ligger i Uferstraße.
Meine Eltern (pl) heißen Erna und Paul.
Foreldrene mine heter Erna og Paul.
Meine Haare (pl) sind lang.
Håret mitt er langt.
Eiendomsordet sammen med et substantiv kan også
fungere som direkte objekt.
Formene til eiendomsordene er de samme som ved
den ubestemte artikkelen.
150 hundertfünfzig
Subjekt
(nominativ)
feminin
Direkte
objekt
(akkusativ)
Indirekte
objekt (dativ)
Meine Mutter heißt Christa.
Mora mi heter Christa.
Meine Tasche ist neu.
Veska mi er ny.
Ich besuche meine Mutter.
Jeg besøker mora mi.
Ich sehe meine Tasche.
Jeg ser veska mi.
Ich kaufe meiner Mutter eine
Tasche.
Jeg kjøper ei veske til mora mi.
Ich gebe meiner Mutter ein
neues Buch.
Jeg gir mora mi ei ny bok.
neutrum
Direkte
objekt
(akkusativ)
Indirekte
objekt (dativ)
Subjekt
(nominativ)
plural
Direkte
objekt
(akkusativ)
Indirekte
objekt (dativ)
Meine Eltern heißen Bernd
und Ingrid.
Foreldrene mine heter Bernd
og Ingrid.
Meine Haare sind lang.
Håret mitt er langt.
Ich besuche meine Eltern.
Jeg besøker foreldrene mine.
Ich kämme meine Haare.
Jeg grer håret mitt.
Ich schicke meinen Eltern
einen Brief.
Jeg sender foreldrene mine
et brev.
Ich gebe meinen Tanten eine
Tasse Tee,
Jeg gir tantene mine en kopp
te.
Disse formene i nominativ, akkusativ og dativ er like
for alle eiendomsord unntatt: 2.pers. pl. euer. Dette
eiendomsordet blir noen ganger trukket sammen fra
euer til eure på grunn av uttalen.
Subjekt
(nominativ)
Subjekt
(nominativ)
euer
Indirekte
objekt (dativ)
Euer Computer (m) ist neu.
Datamaskinen deres er ny.
Eure Tasche (f) ist schön.
Veska deres er pen.
Euer Haus (n) ist alt.
Huset deres er gammelt.
Eure Skier (pl) sind lang.
Skiene deres er lange.
Ich sehe euren Computer (m).
Jeg ser datamaskinen deres.
Wir finden eure Tasche (f)
schön.
Vi synes veska deres er pen.
Herr Müller liebt euer Haus (n).
Herr Müller elsker huset deres.
Ihr habt eure Skier (pl).
Dere har skiene deres.
Ich gebe eurem Computer (m)
ein neues Passwort.
Jeg gir datamaskinen deres et
nytt passord.
Ich kaufe eurer Mutter (f)
eine neue Tasche.
Jeg kjøper ei ny veske til mora
deres.
Er gibt eurem Hund (f) einen
Knochen.
Han gir hunden deres et bein.
Ihr gebt euren Eltern (pl)
schöne Blumen.
Dere gir foreldrene deres
vakre blomster.
hunderteinundfünfzig 151
tysk-norsk
Mein Kind heißt Peter.
Barnet mitt heter Peter.
Mein Haus ist neu.
Huset mitt er nytt.
Ich besuche mein Kind.
Jeg besøker barnet mitt.
Ich sehe mein Haus.
Jeg ser huset mitt.
Ich erzähle meinem Kind ein
Märchen.
Jeg forteller barnet mitt et
eventyr.
Ich gebe meinem Freund ein
neues Auto.
Jeg gir vennen min en ny bil.
norsk-tysk
norsk-tysk
Direkte
objekt
(akkusativ)
Subjekt
(nominativ)
temagloser
Subjekt
(nominativ)
Mein Vater heißt Bernd.
Faren min heter Bernd.
Mein Computer ist neu.
Datamaskinen min er ny.
Ich besuche meinen Vater.
Jeg besøker faren min.
Ich sehe meinen Computer.
Jeg ser datamaskinen min.
Ich schreibe meinem Vater
einen Brief.
Jeg skriver et brev til faren
min.
Ich gebe meinem Computer
ein neues Passwort.
Jeg gir datamaskinen min et
nytt passord.
minigrammatikk
tysk-norsk
Zum Beispiel:
Mein Bruder (m) heißt Otto.
Broren min heter Otto.
Mein Computer (m) ist neu.
Datamaskinen min er ny .
Mein Kind (n) heißt Louise.
Barnet mitt heter Louise.
Mein Haus (n) liegt in der Parkallee.
Huset mitt ligger i Parkalleen.
temagloser
Når?
Hvorfor?
Hva?
Hvem?
Hvordan? Hva?
Hvor mye?
Hvor?
Hvorfra?
Hvortil?
Hvilken/hvilket?
Hvilken/hvilket?
Hvilken/hvilket?
Ved hjelp av verbets ulike tidsformer kan vi uttrykke
om noe hender nå, hendte i går eller skal hende. Tids­
formene kalles ulike tempus.
5.1 Infinitiv
Infinitivsformen er den ubøyde formen et verb står i.
Eksempel: zu tanzen = å danse.
Zu (= å) kalles infinitivsmerke.
minigrammatikk
5.2 Verbbøyning i presens (nåtid)
Nåtid kalles også presens og er den verbformen du
bruker når du forteller at du gjør noe nå, f.eks skriver,
snakker, leser, spiser osv.
Når du bruker denne formen på tysk, må du huske å
legge til personending. I utgangspunktet tar man både
på norsk og på tysk infinitiven og henger på en person­
ending. På tysk stryker du først infinitivsendingen:
norsk
tysk
å danse
jeg danser zu tanzen
ich tanze
Forskjellen mellom norsk og tysk er at de tyske
­verbene får ulike personendinger, på norsk bruker
vi den samme endingen.
Tyske verb får alltid en personending, avhengig av
hvem som utfører handlingen.
152 hundertzweiundfünfzig
1. person singular
2. person singular
3. person singular
1. person plural
2. person plural
3. person plural
Høflighetsform
ich: -e
du: -st
er, sie, es: -t
wir: -en
ihr: -t
sie: -en
Sie: -en
ich tanze
du tanzst
tanzt
wir tanzen
ihr tanzt
sie tanzen
Sie tanzen
5.2.1 Sterke og svake verb
Som på norsk har vi på tysk både svake og sterke verb.
De har ulik bøyning. De svake verbene er ­regelmessige
og læres ved å lære vanlig verbbøyning. De sterke
­verbene er uregelmessige og må pugges.
En del sterke verb får en forandring i stammevokalen.
Det heter vokalskifte eller omlyd.
a
ä zu fahren (å kjøre, dra, reise)
ich fahre
du fährst
er, sie, es fährt
wir fahren
ihr fahrt
sie fahren
Sie fahren
e
i
zu essen (å spise)
ich esse
du isst
er, sie, es isst wir essen
ihr esst
sie essen
Sie essen
Vær obs på at denne omlyden bare finnes i 2. og ­
3. person singular.
tysk-norsk
zu essen (å spise)
zu fahren (å kjøre, reise, dra)
zu laufen (å løpe)
zu lesen (å lese)
zu nehmen (å ta)
zu sehen (å se)
zu sprechen (å snakke)
zu vergessen (å glemme)
norsk-tysk
Wann?
Warum?
Was?
Wer?
Wie?
Wie viel?
Wo?
Woher?
Wohin?
Welcher?
Welche?
Welches?
Ta verbstammen uten infinitivsendingen -en og tilføy
den rette endingen:
F.eks. tanzen
tanz| en
Her ser du bøyningen til noen verb som har en uregel­
messig omlydsform:
zu nehmen (å ta)
ich nehme
du nimmst
er, sie, es nimmt
wir nehmen
ihr nehmt
sie nehmen
Sie nehmen
zu sehen (å se)
ich sehe
du siehst
er, sie, es sieht
wir sehen
ihr seht
sie sehen
Sie sehen
zu laufen (å løpe)
laufe
du läufst
er, sie, es läuft wir laufen
ihr lauft
sie laufen
Sie laufen
zu lesen (å lese)
ich lese
du liest
er, sie, es liest
wir lesen
ihr lest
sie lesen
Sie lesen
Verb som får omlyd, er i ordlista markert med * (vanlig
omlyd).
Andre verb med vokalskifte:
zu treffen (å treffe)
zu geben (å gi)
zu helfen (å hjelpe)
zu schlafen (å sove)
hundertdreiundfünfzig 153
temagloser
norsk-tysk
5 Verb
Verb er ord som sier noe om hva noe eller noen gjør.
Eksempel på verb er snakke, være, ha, leke, sove, sitte.
Foran et verb kan man på norsk sette infinitivsmerket
å, på tysk heter infinitivsmerket zu.
minigrammatikk
tysk-norsk
4 Spørreord
Dette er de viktigste spørreordene på tysk:
temagloser
minigrammatikk
zu haben (å ha)
ich habe
du bist
er, sie, es hat
wir haben
ihr habt
sie haben
Sie haben
Presens perfektumsformen av sterke verb må læres
utenat, akkurat som på engelsk. Du finner bøyningen
til de vanligste sterke verbene i mini-grammatikken
under 5.5.
Verbet sein brukes til å danne perfektum bl.a. når ver­
bet uttrykker at man flytter seg fra et sted til et annet,
eller fra en tilstand til en annen.
Noen eksempler:
En liten huskeregel:
ge- + verbstamme + -t/-en = geten
Ikke glem at geten er så langsom at den alltid kommer
helt til slutt i den tyske setningen.
zu werden (å bli)
ich werde
du wirst
er, sie, es wird
wir werden
ihr werdet
sie werden
Sie werden
zu wissen (å vite)
ich weiß
du weißt
er, sie, es weiß
wir wissen
ihr wisst
sie wissen
Sie wissen
Der Mann ist nach Berlin gefahren.
Mannen har kjørt/kjørte til Berlin.
Sie sind schnell gegangen.
De har gått/gikk fort.
Der Dieb ist ins Wasser gesprungen.
Tyven har hoppet/hoppet i vannet.
Bist du nach Italien gefolgen?
Har du fløyet/fløy du til Italia?
Noen eksempler på presens perfektum:
5.3 Presens perfektum
Der Lehrer hat viel gesagt.
Læreren har sagt/sa mye.
Ich habe eine Cola getrunken.
Jeg har drukket/drakk en cola.
Markus hat eine Hose gekauft.
Markus har kjøpt/kjøpte en bukse.
Hast du das gehört?
Har du hørt/hørte du det?
Presens perfektum bruker vi når vi snakker om hva
noen har gjort. Det er en sammensatt form (perfek­
tum partisipp), og den brukes særlig i muntlig tysk for
å markere fortid:
Ich habe ein Buch gekauft.
På norsk bruker vi her som regel preteritum.
Jeg kjøpte en bok.
5.3.2 Verb uten ge- i perfektum partisipp
Det finnes noen verb på tysk som ikke får ge­i ­perfektum partisipp. Disse verbene slutter i
­infinitiv på –ieren eller begynner med følgende
­stavelser: be-, emp,- ent-, er-, ge-, ver-, zer-.
Eksempler på verb som ikke får ge- :
5.3.1 Presens perfektum av svake og sterke verb
Slik danner du presens perfektum på tysk:
1 Ta grunnformen av et verb: kaufen = kjøpe
2 Ta bort endingen –en: kauf (=verbstammen)
3 Legg til ge- foran stammen og –t eller –en som
ending: ge – kauf – t
Vater hat alles bezahlt (bezahlen).
Far har betalt/betalte alt.
Sie hat einen Witz erzählt (erzählen).
Hun har fortalt/fortalte en vits.
Meine Mannschaft hat gewonnen (gewinnen).
Mitt lag har vunnet/vant.
154 hundertvierundfünfzig
Sein brukes også når det man har gjort, innebærer en
tilstandsforandring:
Er ist eingeschlafen.
Han har sovnet/sovnet.
Sie ist aufgewacht.
Hun har våknet/våknet.
Oma ist gestern gestorben.
Bestemor døde i går.
Die Leute auf der Titanic sind ertrunken.
Menneskene på Titanic har druknet.
Infinitiv
haben
1. pers. sg ich habe gehabt
2. pers. sg du hast gehabt
er hat gehabt
3. pers. sg sie hat gehabt
es hat gehabt
1. pers. pl wir haben gehabt
2. pers. pl ihr habt gehabt
3. pers. pl sie haben gehabt
høflighets­ Sie haben gehabt
form
sein
bin gewesen
bist gewesen
ist gewesen
ist gewesen
ist gewesen
sind gewesen
seid gewesen
sind gewesen
sind gewesen
werden
bin geworden
bist geworden
ist geworden
ist geworden
ist geworden
sind geworden
seid geworden
sind geworden
sind geworden
5.4 Preteritum
Preteritum på tysk brukes som oftest i skriftlig språk.
Det er viktig å merke seg at der vi på norsk bruker pre­
teritum, er det mest vanlig å bruke presens perfektum
på tysk.
5.4.1 Preteritum av svake verb
Svake verb danner preteritum ved hjelp av stammen av
verbet + t + personending. Dersom stammen slutter på
-d eller -t, setter vi inn en ekstra -e. Hvis du tenker på
hvordan det er på norsk, er det ikke så ulikt: jeg kjøpte
Infinitiv
kaufen
1. pers. sg ich kauf- t -e
2. pers. sg du kauf- t -est
er kauf- t -e
3. pers. sg sie kauf- t -e
es kauf- t -e
1. pers. pl wir kauf- t -en
2. pers. pl ihr kauf -t -et
3. pers. pl sie kauf- t -en
høflighets­ Sie kauf- t -en
form
arbeiten
arbeit- e- t -e
arbeit -e -t -est
arbeit -e -t -e
arbeit -e -t-e
arbeit -e -t -e
arbeit -e -t -en
arbeit -e -t -et
arbeit -e -t -en
arbeit -e -t -en
hundertfünfundfünfzig 155
tysk-norsk
zu sein (å være)
ich bin
du bist
er, sie, es ist
wir sind
ihr seid
sie sind
Sie sind
5.3.4 Presens perfektum av haben, sein og werden
norsk-tysk
5.3.3 Hjelpeverb i presens perfektum
Som regel brukes hjelpeverbet haben når man danner
presens perfektum på tysk.
temagloser
norsk-tysk
På tysk begynner presens perfektumsformen nesten
alltid med ge- og slutter på –t ved svake verb og –en ved
sterke verb.
minigrammatikk
tysk-norsk
5.2.2 Uregelmessige verb
Disse verbene bøyes uregelmessig og må pugges ekstra
godt. I gloselista står hele formen.
temagloser
minigrammatikk
Infinitiv
sehen
1. pers. sg ich sah
2. pers. sg du sahst
er sah
3. pers. sg sie sah
es sah
1. pers. pl wir sahen
2. pers. pl ihr saht
3. pers. pl sie sahen
høflighets­ Sie sahen
form
gehen
ging
gingst
ging
ging
ging
gingen
gingt
gingen
gingen
fahren
fuhr
fuhrst
fuhr
fuhr
fuhr
fuhren
fuhrt
fuhren
fuhren
Som du ser, har ikke sterke verb i preteritum noen
personending i 1. og 3. person entall. 2. person entall
og flertallsformene brukes sjelden på tysk, her velger
man isteden å bruke presens perfektum.
Når du bøyer zu sehen a verbo (zu sehen – sieht – sah
– hat gesehen) ser du med en gang hvilken stamme­
vokal verbet får i preteritum.
156 hundertsechsundfünfzig
sein
war
warst
war
war
war
waren
wart
waren
waren
werden
wurde
wurdest
wurde
wurde
wurde
wurden
wurdet
wurden
wurden
Infinitiv
beginnen
bleiben
essen
fahren
fallen
fangen
finden
fliegen
geben
gehen
gewinnen
heißen
helfen
kommen
laufen
lesen
liegen
nehmen
reiten
rufen
scheinen
schießen
schlafen
schreiben
schreien
schwimmen
sehen
singen
sitzen
sprechen
stehen
sterben
treffen
trinken
Presens
beginnt
beibt
isst
fährt
fällt
fängt
findet
fliegt
gibt
geht
gewinnt
heißt
hilft
kommt
läuft
liest
liegt
nimmt
reitet
ruft
scheint
schießt
schläft
schreibt
schreit
schwimmt
sieht
singt
sitzt
spricht
steht
stirbt
trifft
trinkt
Preteritum
begann
blieb
aß
fuhr
fiel
fing
fand
flog
gab
ging
gewann
hieß
half
kam
lief
las
lag
nahm
ritt
rief
schien
schoss
schlief
schrieb
schrie
schwamm
sah
sang
saß
sprach
stand
starb
traf
trank
Perfektum
hat begonnen
ist geblieben
hat gegessen
ist gefahren
ist gefallen
hat gefangen
hat gefunden
ist geflogen
hat gegeben
ist gegangen
hat gewonnen
hat geheißen
hat geholfen
ist gekommen
ist gelaufen
hat gelesen
hat gelegen
hat genommen
ist geritten
hat gerufen
hat geschienen
hat geschossen
hat geschlafen
hat geschrieben
hat geschrien
ist geschwommen
hat gesehen
hat gesungen
hat gesessen
hat gesprochen
hat gestanden
ist gestorben
hat getroffen
hat getrunken
tysk-norsk
norsk-tysk
Infinitiv
haben
1. pers. sg ich hatte
2. pers. sg du hattest
er hatte
3. pers. sg sie hatte
es hatte
1. pers. pl wir hatten
2. pers. pl ihr hattet
3. pers. pl sie hatten
høflighets­ Sie hatten
form
Det er viktig å lære bøyningen av de sterke verbene utenat.
Her ser du noen av de viktigste sterke verbene på tysk:
Norsk
begynne
(for)bli
spise
kjøre, reise
falle
fange
finne
fly
gi
gå
vinne
hete
hjelpe
komme
løpe
lese
ligge
ta
ri
rope
skinne
skyte
sove
skrive
skrike
svømme
se
synge
sitte
snakke
stå
dø
treffe
drikke
temagloser
norsk-tysk
Her er eksempler på noen sterke verb i preteritum:
5.5 Oversikt over viktige sterke verb
Preteritum av haben, sein og werden:
minigrammatikk
tysk-norsk
5.4.2 Preteritum av sterke verb
De sterke verbene danner preteritum som på norsk,
ved å forandre stammevokalen. De sterke verbene må
læres a verbo, da det ikke er en lik bøyning. Når du kan
bøye verbene a verbo (som på engelsk go-went-gone),
er det enkelt å bøye sterke verb.
hundertsiebenundfünfzig 157
temagloser
5.6 Modale hjelpeverb og wissen
Modale hjelpeverb er verb som brukes sammen med
andre verb, og som sier noe om hva man kan, vil, må,
skal, bør eller får lov til.
minigrammatikk
Hjelpeverbene får omlyd, dvs. at de endrer vokal, når
de brukes i presens. Vokalen endres i alle entallsfor­
mene (ich, du, er, sie, es, man).
Norsk
gjøre
glemme
miste, tape
vaske
vokse
kaste
dra, trekke
Eksempler på bruk:
dürfen
Ich darf nicht Auto fahren.
Jeg får ikke lov til å kjøre bil.
Du darfst nicht rauchen.
Du får ikke lov til å røyke.
Husk:
1 Omlyd i entall
2 Ingen ending etter ich, er/sie/es og man
3 Det man kan, vil, må, skal, bør eller får lov til
står sist i setningen.
Vokalen endres ikke i flertall (wir, ihr, sie, Sie).
Etter ich, er, sie, es og man forsvinner person­endingen.
können
(å kunne)
ich kann
du kannst
er kann
sie kann
es kann
wir können
ihr könnt
sie können
Sie können
158 hundertachtundfünfzig
mögen
(å like)
ich mag
du magst
er mag
sie mag
es mag
wir mögen
ihr mögt
sie mögen
Sie mögen
müssen
(å måtte)
ich muss
du musst
er muss
sie muss
es muss
wir müssen
ihr müsst
sie müssen
Sie müssen
sollen
(å skulle)
ich soll
du sollst
er soll
sie soll
es soll
wir sollen
ihr sollt
sie sollen
Sie sollen
wollen
(å ville)
ich will
du willst
er will
sie will
es will
wir wollen
ihr wollt
sie wollen
Sie wollen
zu wissen
(å vite)
ich weiß
du weißt
er, sie, es weiß
wir wissen
ihr wisst
sie wissen
Sie wissen
Eksempler på bruk:
mögen
Ihr mögt Schokolade.
Dere liker sjokolade.
Sie mögen im Chor singen.
De liker å synge i kor.
müssen
Du musst immer Hausaufgaben machen.
Du må alltid gjøre lekser.
Er muss jetzt gehen.
Han må gå nå.
5.6.1 Oversikt over modale hjelpeverb
dürfen
(å få lov til)
ich darf
du darfst
er darf
sie darf
es darf
wir dürfen
ihr dürft
sie dürfen
Sie dürfen
können
Er kann lesen.
Han kan lese.
Wir können Deutsch sprechen.
Vi kan snakke tysk.
5.6.2 Wissen
Wissen (å vite) er ikke et modalt hjelpeverb, men
bøyes på samme måte.
sollen
Sie soll nicht alleine gehen.
Hun skal/bør ikke gå alene.
Du sollst nicht stehlen.
Du skal ikke stjele.
wollen
Er will das nicht machen.
Han vil ikke gjøre det.
Ihr wollt nicht auf mich hören.
Dere vil ikke høre på meg.
tysk-norsk
Perfektum
hat getan
hat vergessen
hat verloren
hat gewaschen
hat gewachsen
hat geworfen
hat gezogen
norsk-tysk
Preteritum
tat
vergaß
verlor
wusch
wuchs
warf
zog
temagloser
norsk-tysk
Presens
tut
vergisst
verliert
wäscht
wächst
wirft
zieht
Ich weiß, welche Farbe deine Jacke hat.
Jeg vet hvilken farge jakka di har.
Wir wissen, dass wir Deutsch sprechen können.
Vi vet at vi kan snakke tysk.
5.6.3 Modale hjelpeverb og
wissen i presens perfektum
Modale hjelpeverb danner presens perfektum som
svake verb med haben og ge- , verbstamme og –t.
Ich habe es nicht gewollt. Jeg har ikke villet det.
Er hat es gekonnt. Han har kunnet det.
Presens perfektum av de modale hjelpeverbene er som
følger:
Ich habe gedurft.
Du hast gekonnt.
Er hat gemocht.
Wir haben gewollt.
Ihr habt gesollt.
Sie haben gemusst.
hundertneunundfünfzig 159
minigrammatikk
tysk-norsk
Infinitiv
tun
vergessen
verlieren
waschen
wachsen
werfen
ziehen
temagloser
mögen
(å like)
ich mochte
du mochtest
er mochte
sie mochte
es mochte
wir mochten
ihr mochtet
sie mochten
Sie mochten
müssen
(å måtte)
ich musste
du musstest
er musste
sie musste
es musste
wir mussten
ihr musstet
sie mussten
Sie mussten
minigrammatikk
Legg merke til at alle modalverbene, unntatt sollen og
wollen, har en annen vokal i preteritum enn i infinitiv.
Personendingene er som regelmessige svake verb.
wissen
(å vite)
ich wusste
du wusstest
er wusste
sie wusste
es wusste
wir wussten
ihr wusstet
sie wussten
Sie wussten
160 hundertsechzig
sollen
(å skulle)
ich sollte
du solltest
er sollte
sie sollte
es sollte
wir sollten
ihr solltet
sie sollten
Sie sollten
wollen
(å ville)
ich wollte
du wolltest
er wollte
sie wollte
es wollte
wir wollten
ihr wolltet
sie wollten
Sie wollten
6 Adjektiv
På tysk kan adjektivet brukes på to måter:
1 Det brukes som predikativ, dvs. det står etter verbet
zu sein, zu werden og zu bleiben. Da er det alltid
ubøyd:
Er ist klein. Han er liten.
Sie sind lang. De er lange.
Es wird spät. Det blir seint.
2 Det står foran et substantiv. Da bøyes adjektivet
alltid:
Der kleine Junge liest. Den lille gutten leser.
Etter bestemt artikkel kan adjektiv få kun to endelser, -e
og –en.
Hvis du ser på skjemaet ovenfor, ser du at de fem til­
fellene som får –e, danner en slags panne eller øks.
Infinitiv hankjønn hunkjønn
nominativ der alte
die alte
Mann
Frau
akkusativ den alten die alte
Mann
Frau
dativ
dem alten der alten
Mann
Frau
intetkjønn
das kleine
Kind
das kleine
Kind
dem kleinen
Kind
flertall
die kleinen
Kinder
die kleinen
Kinder
den
kleinen
Kindern
6.3 Adjektivbøyning
etter ubestemt artikkel
Når adjektivet står etter ubestemt artikkel i ubøyd
form (ein/eine), får adjektivet samme ending som den
bestemte artikkelen: ein alter Mann (der), eine alte
Frau (die), ein altes Kind (das). Etter ubestemt artik­
kel i bøyd form (einen, einer, einem), får adjektivene
endinga –en.
Infinitiv hankjønn
nominativ ein alter Mann
hunkjønn
eine alte Frau
akkusativ
eine alte Frau
dativ
einen alten
Mann
einem alten
Mann
einer alten
Frau
intetkjønn
ein kleines
Kind
ein kleines
Kind
einem kleinen
Kind
7.1 Subjekt
Subjektet (Sn) finnes i alle setninger. Subjektet er det
leddet i setningen som utfører en handling (den/det
som gjør noe). For å finne subjektet kan du spørre:
«Hvem/hva gjør noe?»
Subjektet står alltid i grunnformen, dvs. i nominativ.
Derfor er det lurt å skrive Sn når du analyserer en
setning. Nominativformen vises bl.a. ved a) personlig
pronomen, b) eiendomsord og c) bestemt artikkel og
d) ubestemt artikkel.
Ich komme nach Hause.
Jeg kommer hjem.
Mein Vater kommt nach Hause.
Faren min kommer hjem.
Die Kinder kommen nach Hause.
Barna kommer hjem.
Ein Kind kommt nach Hause. Et barn kommer hjem.
7.3 Verbal
Verbalet (V) er det leddet i setningen som beskriver
hva som blir gjort. For å finne verbalet kan du spørre:
Hva skjer/gjøres? Når du analyserer en setning, kan
du sette en V over verbet. Verbalet og subjektet hører
alltid sammen, og derfor må verbalet på tysk alltid få
en personending som passer til subjektet. Dette kalles
samsvarsbøying:
Ich komme nach Hause.
Jeg kommer hjem.
Mein Vater kommt nach Hause.
Faren min kommer hjem.
hunderteinundsechzig 161
tysk-norsk
norsk-tysk
können
(å kunne)
ich konnte
du konntest
er konnte
sie konnte
es konnte
wir konnten
ihr konntet
sie konnten
Sie konnten
temagloser
norsk-tysk
dürfen
(å få lov til)
ich durfte
du durftest
er durfte
sie durfte
es durfte
wir durften
ihr durftet
sie durften
Sie durften
7 Analyse og vanlig ordstilling
Vi analyserer setninger for å finne ut hvilke former vi
må bruke av for eksempel artiklene.
minigrammatikk
tysk-norsk
6.2 Adjektivbøyning
etter bestemt artikkel
5.6.4 Modale hjelpeverb i preteritum
Slik bøyes de modale hjelpeverbene i preteritum:
temagloser
Was machst du da? – Ich lese ein Buch.
Hva gjør du? Jeg leser ei bok.
Morgen gehe ich um sieben Uhr ins Kino.
I morgen går jeg på kino klokka sju.
minigrammatikk
For å uttrykke noe som har skjedd i fortida, bruker
man på muntlig tysk presens perfektum.
Gestern habe ich deinen Vater gesehen.
I går så jeg faren din.
Du bist schnell ins Kino gekommen.
Du kom fort til kinoen.
Eksempel:
Sn V
Doa
Ich schreibe einen Brief. Jeg skriver et brev.
7.4 Indirekte objekt
Indirekte objekt, IOd, er den eller det i setningen
som man gjør noe til eller for. Det indirekte objektet
står i dativ. Dativformen vises bl.a. ved a) personlig
pronomen, b) eiendomsord, c) bestemt artikkel og d)
ubestemt artikkel.
Når vi analyserer finner vi først V, Sn og Doa. Så spør
vi: til/for hvem + V + S + DOa. Svaret du eventuelt får,
er indirekte objekt i dativ, IOd.
Meine Mutter gibt mir ein Fahrrad.
Mora mi gir meg en sykkel.
Ich schicke meiner Freundin einen Brief.
Jeg sender venninna mi et brev.
Du gibst dem Mann das Buch.
Du gir mannen boka.
Ich erzähle einer Freundin die Geschichte.
Jeg forteller historia til ei venninne.
162 hundertzweiundsechzig
8.2 Ordenstall
8.1 Grunntallene
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
eins
zwei
drei
vier
fünf
sechs
sieben
acht
neun
zehn
elf
zwölf
dreizehn
vierzehn
fünfzehn
sechzehn
siebzehn
achtzehn
neunzehn
zwanzig
einundzwanzig
zweiundzwanzig
dreiundzwanzig
24
25
26
27
28
29
30
31
40
50
60
70
80
90
99
100
101
102
110
200
10 000
1 000 000
vierundzwanzig
fünfundzwanzig
sechsundzwanzig
siebenundzwanzig
achtundzwanzig
neunundzwanzig
dreißig
einunddreißig
vierzig
fünfzig
sechzig
siebzig
achtzig
neunzig
neunundneunzig
hundert
(ein)hunderteins
(ein)hundertzwei
(ein)hundertzehn
zweihundert
zehntausend
eine Million
Ordenstall som første, andre, tredje osv. brukes i
mange sammenhenger. Du lager dem ved å henge en
ending på grunntallene.
Fra 2 til 19 er endingen -te, fra 20 og oppover er den
-ste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
erste
zweite
dritte
vierte
fünfte
sechste
siebte
achte
neunte
10.
11.
20.
21.
22.
30.
100.
1000.
1 000 000.
zehnte
elfte
zwanzigste
einundzwanzigste
zweiundzwanzigste
dreißigste
hundertste
tausendste
millionste
Unntak: -te
1. = erste
3. = dritte
7. = siebte
Når du bruker ordenstall i forbindelse med dato, må
du ha «am» foran og «-n» bak. Husk: Bare måned og
dagen blir ordenstall, ikke årstallet!
Ich bin am siebten (7.) neunten (9.) neunzehnhundert­
undsiebenundachtzig geboren.
VIKTIG! På norsk bruker vi alltid preposisjonen i
foran et årstall:
OL på Lillehammer var i 1994.
På tysk bruker vi aldri in foran årstall: OL in Lille­
hammer war 1994.
hundertdreiundsechzig 163
tysk-norsk
8 Tallene
norsk-tysk
Direkte objekt Doa er det leddet i setningen som
handlingen er rettet mot. Det står i en form som
heter akkusativ. Derfor er det lurt å skrive Doa når du
­analyserer en setning. Akkusativformen vises bl.a. ved
a) eiendomsord, b) bestemt artikkel og ­c) ubestemt
artikkel.
Ich besuche meine Kinder.
Jeg besøker barna mine.
Ich besuche die Tante.
Jeg besøker tanta.
Ich besuche einen Lehrer.
Jeg besøker en lærer.
temagloser
norsk-tysk
Verbalet (V) uttrykker også når noe blir gjort. Når
verbalet står i presens (nåtid), betyr det at handlingen
foregår nå. På tysk brukes presens også for å uttrykke
noe som kommer til å hende i framtiden.
7.3 Direkte objekt
minigrammatikk
tysk-norsk
Die Kinder kommen nach Hause.
Barna kommer hjem.
Ein Kind kommt nach Hause.
Et barn kommer hjem.
temagloser
durch
für
gegen
ohne
um
gjennom
for, til
mot
uten
om, omkring, rundt
minigrammatikk
Eksempel 1
Der Mann geht durch den Garten.
Mannen går gjennom hagen.
I setningen styrer preposisjonen durch akkusativ.
Etter preposisjonen kommer den bestemte artikkel.
Den står her i hankjønn (der Garten), og vi må bruke
bestemt artikkel hankjønn akkusativ – den.
Eksempel 2
Der Mann geht durch die Stadt.
Mannen går gjennom byen.
I setningen styrer preposisjonen durch akkusativ. Etter
preposisjonen kommer den bestemte artikkel. Den
står her i hunkjønn (die Stadt), og vi må bruke bestemt
artikkel hunkjønn akkusativ – die.
Noen flere setninger med akkusativpreposisjoner:
Ich kaufe ein Geschenk für meine Schwester.
Jeg kjøper en gave til min søster.
Wir können nicht ohne (das) Wasser leben.
Vi kan ikke leve uten vann.
164 hundertvierundsechzig
aus
bei
mit
nach seit
von zu
fra, (ut) av
hos, ved
med
til, etter
siden
fra, av
til
Er kommt aus dem Dorf.
Han kommer fra landsbyen.
Sie wohnt bei der Tante.
Hun bor hos tanta.
Kommst du mit mir?
Kommer du med meg?
Ihr lernt seit 2 Jahren Deutsch.
Dere har lært tysk i to år.
Sie gehen zu dem Freund.
De går til vennen.
Enkelte preposisjoner smelter ofte sammen med
den bestemte artikkelen når de står ved siden av hver­
andre:
Dativ hankjønn/intetkjønn:
bei dem = beim
von dem = vom
zu dem = zum
Dativ hunkjønn
zu der = zur
tysk-norsk
norsk-tysk
9.2 Preposisjoner med dativ
10 Noen uttaleregler
Når du skal lære et nytt språk, er det viktig at du har
kjennskap til de viktigste uttalereglene. Muntlige opp­
gaver vil være viktig gjennom hele boka, og for at du
skal kunne trene på dette også på egen hånd, kommer
det her noen enkle regler.
Slik uttales alfabetet på tysk (der det ikke er noen
parentes, er det som på norsk):
A
b
c (tse)
d
e
f
g
h (ha)
i
j ( jått)
k (ka)
l
m
n
o (å)
p
q (ko)
r
s
t
u (o)
temagloser
norsk-tysk
9.1 Preposisjoner med akkusativ
Der Zug ist gegen einen Baum gefahren.
Toget kjørte mot et tre.
Die Mauer geht um die Stadt.
Muren går rundt byen.
v (fau)
w (ve)
x (iks)
y (ypsilon)
z (tsett)
minigrammatikk
tysk-norsk
9 Preposisjoner
Preposisjoner er svært viktige ord i en setning, og be­
skriver hvor noe befinner seg (f.eks i, på, bak, under).
De bestemmer også ulike kasus. Ordet som står rett
etter preposisjonen, viser kasus. Ofte er dette en artik­
kel eller et pronomen.
I tillegg er det på tysk noen lyder som er litt spesielle,
de kommer her:
ä Mädchen (uttales som en mellomting mellom norsk
e og æ)
ie Ziel (uttales som lang norsk i)
ö zwölf (uttales som norsk ø)
ü Hütte (uttales som en kombinasjon av
norsk u og y)
v Vater (uttales som norsk f i begynnelsen av et
ord, ellers v)
sp, st, sch spielen, Stein, Deutsch (s uttales som norsk
­sjokolade når den står foran p, t, ch)
ai ein, mein (omtrent som i norsk Thailand)
au Haus (som i norsk kakao)
eu Heu, Freund (som i engelsk toy, eller norsk åy (når
du er overrasket))
ui pfui
äu Häuser (som i norsk oi!)
ch mich, Milch (uttales som norsk kino)
ach Nacht, Wache (uttales som navnet til komponisten
J.S. Bach, eller som en slags «harkelyd»)
ß Straße (uttales som norsk s)
ig uttales med ch-lyd i slutten av et ord: wichtig
hundertfünfundsechzig 165
Quellenangaben
Für die freundliche Genehmigung zum
Nachdruck der Texte danken wir folgenden
Schriftstellern und Verlagen:
©Anne Frank: Tagebuch, 2002 Fischer
­Taschenbuch Verlag
©Bertolt Brecht: «Ich will mit dem gehen, den
ich liebe» aus Gedichte und Lieder aus Stücken,
Surhrkamp Verlag
©Elisabeth Kröll: «Die knubbeldicke
­Kartoffelkönigin» aus Das Märchenkochbuch,
2000 Könemann Verlagsgesellschaft
©Ernst Jandl: «Zertretener mann blues» aus:
Deutsche Gedichte. Auswahl für Schulen, 1988
Cornelsen Verlag
©Ernst Jandl: «My own song (mein eigenes
Lied)» aus Laut und Luise, 1966 Luchterhand
Literaturverlag
©Josef Reding: «Friede » aus Gutentagtexte,
1974 Engelbert
©Kristiane Allert-Wybranietz: «Ausradiert?»
aus Trotz alledem – Verschenktexte,
Lucy Körner Verlag
©Martin Auer: «Die kurze Geschichte vom
Bleistift und vom Mond» aus In der wirklichen
Welt, 1994 Deutscher Taschenbuchverlag
©Nena: «Du kennst die Liebe nicht» aus Feuer
und Flamme, 1985 April Musikverlag GmbH
©Regina Schwarz: «Du» aus Überall und neben
dir, 1986 Beltz Verlag
Wir bemühen uns zur Erwerbung der Rechte,
die entsprechenden Verlage/Autoren ausfindig
zu machen. Bei denen Texten bei denen diese
Suche keinen Erfolg hatte, bitten wir Kollegen
und Instanzen, die Bescheid wissen, um ihre
freundliche Mitwirkung.
166 hundertsechsundsechzig
Herunterladen
Study collections