Chirurgie en chemotherapie bij buikvlieskanker

Werbung
Z
CHIRURGIE EN INTENSIEVE CHEMOTHERAPIE BIJ BUIKVLIESKANKER
HIPEC verdubbelt
overlevingsduur
Chirurgie ­gecombineerd
met hypertherme
­intraperitoneale chemo­
therapie ­(HIPEC) heeft
de ­overlevingsduur bij
buikvlieskanker aanmerkelijk vergroot. Voor
deze ­behandeling is het
UZ Gent wereldwijd een
van de ­topcentra.
POMP
VERWARMING
V
chemo­therapie, HIPEC ­genoemd
– hypertherme intraperito­
neale ­chemotherapie.’
De behandeling gebeurt in
twee stappen. Eerst worden alle
peri­toneale metastasen die met het
blote oog te zien zijn zo volledig
mogelijk chirurgisch verwijderd.
Soms is daarvoor ook resectie
­nodig van de dunne of de dikke
darm, de eierstokken of andere
organen en moet de peritoneale
­bekleding van de buikholte worden gestript.
Meteen daarna, nog
tijdens dezelfde narcose,
TIJDENS DEZELFDE
wordt de buikholte geNARCOSE
spoeld met een chemo‘Voor zulke peritonetherapieoplossing. In de
ale metastasen gold
buikholte worden twee
altijd een zeer slechte
RESERVOIR
inloopbuisjes en drie
prognose’, zegt prof.
RESERVOIR
uitloopbuisjes geplaatst.
dr. Wim Ceelen (dienst
Met een rollerpomp
Gastro-Intestinale Heelwordt de chemotherakunde). ‘Tot in de jaren
pieoplossing in een gesloten
negentig werden de patiënten
circuit rondgepompt, zowat
enkel behandeld met systemi90 minuten lang. Dat gebeurt
sche chemotherapie, maar die
door een perfusionist van de
bleek onvoldoende te werken.
dienst Cardiochirurgie. Om
Daarom is men gaan experimenhet tumordodend effect te verteren met een combinatie van
sterken, worden de cytostatica
chirurgie en intensieve lokale
an de patiënten met
buikvlieskanker heeft
een kleine groep een
primaire tumor aan
het buikvlies, zoals
een mesothelioom. De meeste
patiënten hebben uitzaaiingen
van primaire tumoren elders in de
buikholte. Zulke metastasen aan
het buikvlies komen bijvoorbeeld
frequent voor bij patiënten met
een colorectaal carcinoom, een
appendixtumor of een
ovariumcarcinoom.
ZORG 27
THERMOMETER
Bij HIPEC wordt in de buik een
– soms verwarmde – chemo­
therapieoplossing rondgepompt.
soms verwarmd. Dat geldt bijvoorbeeld voor cisplatinum bij eierstoktumoren. ­Oxaliplatin – toegediend
bij colorectale ­tumoren – wordt
doorgaans niet meer verwarmd.
Na de chemotherapie wordt de
buik weer gesloten.
SIGNIFICANTE VERBETERING
Doordat de chemotherapieoplossing lokaal in de buikholte
wordt toegediend en niet in de
bloedbaan terechtkomt, zijn de
POMP
MEDICIJN
nevenwerkingen gering. Men kan
de cytostatica bovendien in hogere
dosissen toedienen, wat hun effec­
tiviteit ­vergroot.
De combinatie van chirurgie
en HIPEC zorgt meestal niet voor
definitieve genezing, maar wel voor
een significante toename van de
overleving. Volgens een gerandomiseerde klinische studie van het
Nederlands Kanker Instituut bij
patiënten met darmkanker verdubbelt de behandeling de gemiddelde
overlevingsduur van één tot twee
jaar. De individuele verwachting
hangt vooral af van het tumortype
en van de mate waarin we erin
slagen de volledige tumor weg te
nemen. De beste resultaten worden
behaald bij pseudomyxoma peritonei, een zeldzame slijmvormende
tumor die uitgaat van de appendix.
Na een HIPEC-behandeling hebben
patiënten een tienjaarsoverleving
van 90 procent.
UZ GENT IS TOPCENTRUM
Jammer genoeg komen lang niet
alle patiënten met peritoneale
metastasen voor HIPEC in aanmerking. Prof. dr. Wim Ceelen: ‘Een
belangrijke voorwaarde is dat de
metastasen beperkt blijven tot de
buikholte en niet te uitgebreid zijn.
Zijn de uitzaaiingen afkomstig
van agressieve tumoren zoals een
pancreas- of een maagcarcinoom,
dan is de HIPEC-procedure meestal
niet zinvol.’
Het UZ Gent past de HIPECbehandeling al toe sinds 1999. ‘Per
jaar behandelen we een 70-tal
patiënten’, zegt prof. dr. Ceelen.
‘Daarmee behoren we wereldwijd
tot de grootste centra. We doen ook
wetenschappelijk onderzoek naar
peritoneale metastasering en naar
mogelijkheden om de behandeling
te optimaliseren. De cytostatica
die we voor HIPEC gebruiken zijn
off-label. We zoeken nu naar
specifieke farmaceutische dragers
die de chemotherapie heel traag
kunnen vrijgeven.’
ienst Gastro-Intestinale ­Heelkunde
D
De Pintelaan 185
9000 Gent
Secretariaat: 09 332 55 62
Herunterladen