hier

Werbung
Türk Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Araştırmaları
Yıllığı
The Turkish Annual of the Studies on Medical Ethics and Law
Türkisches Jahrbuch Studien zur Ethik und Recht der Medizin
Vol.1 No.1 Ekim / October / Oktober 2008
Baş Editör/Editor in Chief
Ayşegül Demirhan Erdemir
Uludağ University Medical Faculty Department of Medical Ethics and Medical History
Editörler/Editors
Arın Namal
Istanbul University Istanbul Medical Faculty Department of Medical Ethics and Medical History
Hanzade Doğan
Istanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty Department of Medical Ethics and Medical History
Fatih Selami Mahmutoğlu
Istanbul University Faculty of Law Department of Criminal Law, Criminal Procedure Law
Yardımcı Editörler / Assistant Editors / Schriftleitung*
Elif Atıcı
Uludağ University Medical Faculty Department of Medical Ethics and Medical History
Murat Civaner
Uludağ University Medical Faculty Department of Medical Ethics and Medical History
Editoryal Kurul / Editorial Board / Beirat*
Yasemin Oğuz (Turkey)
Öztan Öncel (Turkey)
Yaman Örs (Turkey)
Henning Rosenau (Germany)
Nil Sarı (Turkey)
Hans Ludwig Schreiber (Germany)
Eduard Seidler (Germany)
Johann Christoph Student (Germany)
Dieter Sturma (Germany)
Brigitte Tag (Switzerland)
Jochen Taupitz (Germany)
Verena Tschudin (U.K.)
İlter Uzel (Turkey)
Ismail Yakit (Turkey)
Yener Ünver (Turkey)
Claudia Wiesemann (Germany)
Urban Wiesing (Germany)
Zafer Zeytin (Turkey)
Osman Faruk Akyol (Turkey)
Nevzat Alkan (Turkey)
Jayapaul Azariah (India)
İbrahim Başağaoğlu (Turkey)
Koksal Bayraktar (Turkey)
Gerhold Becker (Germany)
Erwin Bernat (Austria)
Nikola Biller-Andorno (Switzerland)
Cengiz Cakmak (Turkey)
Ahmet Dinççağ (Turkey)
Gunnar Duttge (Germany)
Dietrich v. Engelhardt (Germany)
Ömür Elçioğlu (Turkey)
Hakan Ertin (Turkey)
John Harris (U.K.)
Hakan Hakeri (Turkey)
Caris Petra Heidel (Germany)
Esin Kahya (Turkey)
Ingrid Kästner (Germany)
Christian Kopetzki (Austria)
Adem Koyuncu (Germany)
Ulrich Körtner (Austria)
Hans Lilie (Germany)
Erich H. Loewy (U.S.A)
Gisela Bockenheimer Lucius (Germany)
Darryl Macer (Japan)
Yazı Takip Sekreteri / Editorial Secretary /
Redaktionssekretariat
Sezer Erer
Uludağ University Medical Faculty Department of Medical
Ethics and Medical History
e-mail: [email protected]
* In alphabetical order
1
TÜRK TIP ETİĞİ ve TIP HUKUKU ARAŞTIRMALARI YILLIĞI
Yazarlar İçin Kurallar
1. Genel Olarak
TÜRK TIP ETİĞİ ve TIP HUKUKU ARAŞTIRMALARI YILLIĞI, Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği’nin yayın
organıdır. Yıllık, tıp etiği alanındaki temel sorunları ve güncel gelişmeleri disiplinler arası işbirliği ile ele
almak, gittikçe karmaşıklaşan ve farklı bakışların eklenmesini bekleyen tıp etiği tartışmalarına olabildiğince
ülkemizin sorunlara bakışını yansıtma amacını taşımaktadır. Dergimiz, yayın dilini Türkçe, İngilizce ve
Almanca olarak belirleyerek, oluşturduğu platformu bu alanda düşünce ürünü ortaya koyan tüm ulusların
bilim insanları ile paylaşmayı amaçlamıştır. Bu özelliği ile Türkiye'de tıp etiği ve tıp hukuku alanında
Türkçe, İngilizce ve Almanca olarak yayımlanan nadir dergilerdendir. Türk Tıp Etiği ve Tıp Hukuku
Araştırmaları Yıllığı, adından da anlaşılacağı üzere tıp etiği sorularını tıp etiği ve tıp hukuku disiplinlerinin
kapsamlı sorgulayıcılığı zemininde ele alacaktır. Tıp,hukuk, sosyal bilimler ve ilahiyat alanlarının ortaya
koyacakları yorumlar, tartışmaları zenginleştirecektir. Hekimin tıbbi müdahalesinin sağlayacağı yarar ya da
doğuracağı risklere işaret eden, tıbbi araştırmaların sorumlulukla yürütülebilmesi konusunda uyarıcı olan,
modern tıptaki somut ilerlemeleri ele alan, etik karar verme becerisinin geliştirilmesine yönelik olan yazılar,
yıllıkta daima ayrı bir değere sahip olacaktır.
Dergi, yılda bir kez yayımlanacaktır.
2. Makalelerin gönderileceği adres
Lütfen makalelerinizi e-posta eki olarak redaktör Dr. Sezer Erer’in adresine gönderiniz
([email protected]).
Gönderilen makaleler, değerlendirmeye tabi tutulacaktır (hakem-sistemi). Makale, yayına kabul edildiğinde
yazarlara, makalelerinin dergide yayımlanmasını kabul ettiklerine dair onaylarını belirtecekleri ve kişisel
bilgilerini tamamlayıcı (örn. doğum yılı) bir form gönderilir. Yayın sürecinde ilk yazara prova baskı
gönderilir. Yazar, bu prova baskı üzerinde son düzeltmelerini yapmalıdır.
3. Makalelerin hazırlanması
3.1 Yayın dili
Derginin yayın dili Türkçe,İngilizce ve Almanca'dır. Türkçe makalelerin Türk Dil Kurumu’nun Türkçe
Sözlüğü esas alınarak yazılması gerekir.İngilizce ve Almanca makale verecek olanların bu dillerdeki
yazılarının kontrolden geçirilerek ve mümkünse bu dillerin uzmanlarının inceleme ve düzeltmelerinden
sonra editörlere teslim etmeleri gerekir.
3.2 İçeriksel özellikler
Dergide tıp etiği ve tıp hukuku ile ilgili olabilecek orijinal araştırmalar (orijinal makaler), olgu sunumları,
derlemeler, editöre mektuplar, tıp etiği ve tıp hukuku ile ilgili kitap ve makale incelemeleri, dernek ve
bilimsel etkinliklerle ilgili haberler yayımlanabilir. Dergiye gönderilen makalelerin bilimsel standartlara sahip
bulunması, daha önce hiçbir yerde yayınlammamış olmaları gerekir.
3.3 Biçimsel özellikler
Makale, DIN A4 kağıda, 12 punto, 1,5 satır arayla ve 2,5 cm kenar boşluğu bırakılarak yazılmalıdır.
Makale e-posta eki olarak [email protected] adresine gönderilmelidir. Metin, Microsoft Word
formatında olmalıdır, hece ayırma programı ya da manuel ayırma kullanılmamalıdır. Sayfalar, ilk sayfadan
başlanarak, kaynakların verildiği son sayfa dahil numaralandırılmalıdır.Redaksiyon adresine gönderilen
makalenin ilk sayfasında makalenin adı, yazarın adı ve adresi (telefon, faks, e-posta), 100'er kelimeyi
aşmayan Türkçe ve İngilizce ya da Almanca özet yer almalıdır. 5 Türkçe, İngilizce ya da Almanca anahtar
sözcük belirtilmelidir. Açıklamalar, son not şeklinde kaynaklardan önce verilmelidir. Arap rakamları ile
numaralandırılmış ara başlıklar kullanılması arzulanır. Metin içinde vurgulanmak istenen kelimeler italik
yazılabilir. Bilinen kısaltmalar kullanılabilir “v.b.” gibi. Alıntılar, tırnak içinde (“….”) belirtilmelidir. Alıntı
içindeki alıntılar ('….') işaretiyle belirtilmelidir. Alıntı içinde atlanan yerler, yazar tarafından köşeli parantez
içerisinde üç nokta ile ([…]) belirtilmelidir.
3.4 Uzunluk
2
Makale, resimler, tablolar ve kaynaklar dahil olmak üzere yaklaşık 20 sayfayı (yaklaşık 7,000 sözcük)
aşmamalıdır (harf büyüklüğü ve format yukarıda belirtilmiştir). Bu sınırı aşmak, nadir durumlarda ve
redaktörle görüşerek mümkün olabilir. Düşülecek notlar, en çok 30 tane olmalı, metin içinde parantez içine
alınmaksızın satırın yukarısında numaralanmalı ve kaynakların önünde sonnot olarak konumlanmalıdır.
Kaynaklar makalenin sonunda yer almalıdır. Kaynaklar 30 adeti aşmamalıdır.
3.5 Resim ve tablolar
Resimler ve tabloların yeri, yazar tarafından makale içerisinde belirtilmelidir. Resim ve tablolara makalenin
sonunda yer verilmelidir. Basımı ayrı bir özen gerektiren resimlerin aslı ya da iyi yapılmış bir baskısı
istenebilir.
4. Makalede notlar ve kaynaklar
Genel olarak aşağıdaki kurallara göre kaynak gösterilir. Bundan farklı kaynak gösterme durumlarında,
redaktörle görüşülmelidir.
4.1. Genel bilgiler
Aşağıdaki kurallara göre kaynak gösterilmelidir:
-Referanslar, makalenin sonunda alfabetik ve numaralandırılmış olarak belirtilmelidir. Şu düzenleme
geçerlidir:
a) Kitaplar: Soyadı, Ad: Kitap Adı (İtalik). Yayınevi: Yer Yıl.
Örnek:
Neumann, Carl: Die gegenwärtige Standpunct der mathematischen Physik. Akademische
Antrittsrede. Verlag Laupp&Siebeck, Tübingen 1865.
b) Kitap bölümleri: Soyadı, Ad: “Kitapda yer alan bölümün başlığı”, Kitabın Adı (İtalik), (Yay.) Ad
Soyadı. Yayınevi: Yer Yıl, S. x-y
Örnek:
American Medical Association (1847): “Code of Ethics”, in: Appendix of the Encyclopedia of
Bioethics. Ed. By Reich, W.T. Rev. Ed. Vol. 5. Macmillan, Simon& Schuster: New York 1995,
2639-2644.
c) Dergi makalelerinde: Soyadı, Ad: “Makalenin adı”. Derginin Adı (İtalik), Volüm (Yıl) sayı, S. x-y
[Türk Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Araştırmaları Yıllığı, farklı disiplinlerden yazarların katkıda
bulunduğu bir dergi olduğu için, dergi adları kısaltılmamalıdır.]
Örnek:
Illhardt, F. J.: “Bewertung und Motiv der Randomisierung: Ethische Eckdaten
im medizinischen Experiment”. Onkologie 19 (1996), 184-190.
4.2 Makalede notların belirtilmesi
-Ayrıca makale içindeki sonnotlar, yukarıya yerleştirilmiş rakamlarla belirtilmelidir. Makale içinde dipnot
açıklamasız sadece literatüre atıfta bulunulacaksa, yazar ya da yayınlayanın adı, yıl ve sayfa numarası
metin içinde yeri geldikçe köşeli parantezde belirtilecektir.
Örnek
[Steiner, 1988, S. 4.]
-Makaleye notlar, son notlar şeklinde makalenin sonunda, kaynaklardan önce yer almalıdır.
4.3 Kaynaklar
Kaynaklar, makalenin sonunda yer alan son notların altında, yani en sonda yer alacaktır. Kaynakların 30
adedi geçmemesi arzu edilir.
Yazarlar için belirttiğimiz bu kurallara uyulması, makalelerin redaksiyonunu kolaylaştıracaktır. Bu kurallara
dikkat etme konusunda göstereceğiniz gayret için teşekkür ederiz. Ayrıca sorularınız olduğunda
redaktörümüze başvurmanızı rica ederiz.
3
4.4 Etik sorumluluk
Dergi, “insan” öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklarasyonu İlkelerine
(http://www.wma.net/e/policy/b3.html) uygunluğu kesin koşul olarak görür. Bu kapsamdaki çalışmalarda
yazarlar, araştırmalarını bu ilkelere uygun olarak yürüttüklerini, kurumlarının etik kurullarından onay ve
araştırmaya katılan insanlardan aydınlatılmış onam aldıklarını belirtmek durumundadırlar. Hayvanlar
üzerinde araştırmalar yürütülmüşse, şayet ulusal daha geliştirilmiş yasal düzenlemeler yoksa, “Principles
of laboratory animal care” (NIH publication No.86-23)'in son revizyonuna bağlı kalınmalıdır. Olgu
sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına neden olacak ifadelerden sakınılmalıdır. Makalede
doğrudan ya da dolaylı olarak bir parasal bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum varsa
yazarlar, kaynakların yazımı öncesinde bu ilişkiyi açıklamak zorundadırlar. Makalelerin etik kurallara
uygunluğu, doğru verilere dayanması, yazarlarının sorumluluğundadır.
5. Hakemlik işleyişi
Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise, editör ve yurtiçi veya yurtdışı iki danışmanın
incelemesinden geçip, gerek görüldüğü takdirde, istenen değişiklikler yazarlarca yapıldıktan sonra
yayımlanır.
6. Yayıncıya ait haklar
Yayıma kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayımlayan kuruma aittir.
4
Instructions to Authors
1. Generally
The Annual of the Studies on Turkish Medical Ethics and Law, is the publication organ of the Society for
Medical Ethics and Law.The annual aims to deal with in cooperation with other disciplines the main
problems and current developments in the field of medical ethics, and reflect as much as possible our
country's point of view regarding the medical ethics discussions that are getting more and more
complicated and requiring some different viewpoints. The publication languages were determined to be
Turkish, English and German, with which it is aimed to share our platform with all the scientists thinking
over the field. It is one of the few journals on medical ethics and law in Turkey that are issued in the
languages of Turkish, English and German. The Annual of the Studies on Turkish Medical Ethics and Law,
as it could be inferred from its name, will deal with the medical ethics issues following the questioning
principles of the disciplines of medical ethics and medical law. The views to be put forward from the fields
of medicine, law, social studies and theology will enrich the discussions. It will always be appreciated the
studies which would focus on the benefits and risks of physicians' medical treatments, invite people to
conduct medical studies in a responsible way, investigate the advances in modern science, and aim to
develop the skills of deciding in ethical ways.The annual will be published once a year.
2. The address to which papers are to be sent
Papers are to be sent to the Dr.Sezer Erer’s address as e-mail attachments ([email protected])
Papers will be reviewed (by reviewers). When a paper is accepted to be published, the author(s) is sent a
form with which the consent to the publication is declared and some more personal information is provided
(e.g. date of birth). The first author is sent a proof sheet. That author is responsible for making the
corrections on the proof sheet.
3. Preparing the Papers
3.1 The Publication Languages
The publication languages are Turkish, English and German. If written in Turkish, papers should be
prepared in consideration of the Dictionary of Turkish by the Turkish Language Institution. Papers in
English and German should be checked thoroughly and, if possible, given to linguists for proofreading
before being submitted to the editors.
3.2 The Features about the Content
What could be published in the annual are original studies (papers) on medical ethics and law, case
presentations, compilations, letters to the editors, reviews of the books and articles on medical ethics and
law, and news about the society and scientific activities. The papers sent must have scientific standards
and never been published anywhere else before.
3.3 Formatting and Style
Papers must be typed on a DIN A4 paper in 12pt font size with spaces of 1.5 cm between lines and
margins set to 2.5 cm on the sides. Papers must be sent as e-mail attachments. Texts must be typed with
the standard Microsoft Word format, and the programs to separate syllables or manual separation must
never be employed. Papers must be numbered starting from the first page to the very last one in which
resources are given. On the first page of a paper sent to the redaction address, there must be the name of
the study, the name and address of the author (phone number, fax number, e-mail address), and a
summary no longer than 100 words written in Turkish, English or German. There should also be
mentioned five key words in Turkish, English or German.Explanations should be provided as conclusive
notes just before the bibliography. It is desirable that subtitles numbered with Arabic letters are used. The
words to be emphasized in texts could be written in italics. Contractions that are widely known could be
used. Quotations must be given quotation marks. The quotations within quotations must be indicated with
the ('….') mark. The places omitted in quotations must be highlighted with the ([…]) mark.
3.4 Length
Papers cannot be longer than 20 pages (7,000 words approximately) including all the pictures, tables and
bibliography items needed (the font size and other formatting rules are mentioned above). Exceeding that
5
limit could be just rare only after talking to the redactors. There can be 30 notes the most, they cannot be
placed in parentheses within texts, and they must be numbered above lines and given as conclusive notes
before bibliographies. Bibliography sections must be at the end of the papers, and the resources there
must not be more than 30.
3.5 Pictures and Tables
The place of the pictures and tables must be mentioned by the author(s) within the texts. Pictures and
tables should be placed at the end of the papers. For the pictures that need special care when printing,
original pictures or beautiful printouts could be demanded.
4. The Notes and References
In general, references are referred to according to the rules mentioned below. If it is demanded to do it in
another way, the redactors must be informed.
4.1. General Information
References must be referred to in the following way:
References should be given at the end of articles numbered and in alphabetical order. The following
layout is acceptable:
d) Books: Surname, Name: Name of the Book (in Italics). Publishing House: Place Year.
Example:
Neumann, Carl: Die gegenwärtige Standpunct der mathematischen Physik. Akademische
Antrittsrede. Verlag Laupp&Siebeck, Tübingen 1865.
e) Book Chapters: Surname, Name: “The Title of the Chapter in the Book”, The Name of the Book (in
Italics), (Pub.) Name Surname. Publishing House: Place Year, S. x-y
Example:
American Medical Association (1847): “Code of Ethics”, in: Appendix of the Encyclopedia of
Bioethics. Ed. By Reich, W.T. Rev. Ed. Vol. 5. Macmillan, Simon& Schuster: New York 1995,
2639-2644.
f)
Articles from Journals: Surname, Name: “The Name of the Article”. The Name of the Journal (in
Italics), Volume (Year) number, S. x-y [names of journals should not be contracted]
Example:
Illhardt, F. J.: “Bewertung und Motiv der randomisierung: Ethische Eckdaten
im medizinischen Experiment”. Onkologie 19 (1996), 184-190.
4.2 The Notes in the papers
-In addition, footnotes in articles should be given with numbers placed above. If it is just the literature to be
referred to within an article without any footnotes elaborated, the name of the author or publisher, place
and page number should be given whenever needed within the text in square brackets.
Example
[Steiner, 1988, S. 4.]
-Notes must be given as conclusive notes at the end of the papers before bibliography sections. They
should not be more than 30.
4.3 References
If desired, resources could be cited beyond the conclusive notes. They must be after the last notes at the
end of the papers, that is to say, at the very end. It is desirable that resources are not more than 30.
6
Obeying these rules set out for authors would make the redaction of papers easier. We thank you in
advance for your effort to abide by the rules in question. In addition, we request you to apply to our
redactors when you have any further enquiries.
4.4 Ethical Responsibility
For all the studies that involve the “human” element, the annual imposes the requirement of compatibility
with the principles of Helsinki declaration (http://www.wma.net/e/policy/b3.html). Authors are to declare
that they have conducted their studies following those principles, received approval from the boards of
ethics in the institutions they have worked in, and got the informed consent of each person who has
participated in the studies. For the studies on animals, if there are not any more developed national legal
regulations, the last version of the “principles of laboratory animal care” (NIH publication No.86-23) must
be adhered to. In case presentations, utterances that would reveal the identity of a patient must be
avoided. If studies have been financially supported in any way by any institution or person, it must be
made clear before citing the resources. Authors are responsible for using real and correct data and
following other ethical rules.
5. How the Reviewers Work
If a paper is suitable in terms of the formatting requirements, it is reviewed by the editors and two
consultants in Turkey or abroad, and published after authors make the corrections if needed.
6. The Publisher's Rights Reserved
For the papers accepted to be published, any kind of publishing right belongs to the institution publishing
the journal.
7
Hinweise für Autoren
1. Allgemeines
Das Türkische Jahrbuch Studien zur Ethik und Recht der Medizin ist Publikationsorgan des Vereins Ethik
und Recht der Medizin.Das Jahrbuch bezweckt, die Grundfragen und aktuellen Entwicklungen im Bereich
der medizinischen Ethik interdisziplinär zu behandeln und die Sichtweise unseres Landes auf zunehmend
komplexer werdende und unterschiedliche Perspektiven umfassende medizinethische Debatten soweit
wie möglich widerzuspiegeln. Die Zeitschrift erscheint auf Türkisch, Englisch und Deutsch, wodurch
erreicht werden soll, dass dieses Forum allen in diesem Bereich meinungsbildend tätigen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aller Nationen offensteht. Damit ist sie eines der wenigen in
der Türkei im Bereich Recht und Ethik der Medizin auf Türkisch, Englisch und Deutsch publizierten
Periodika. Das behandelt, wie bereits aus dem Titel hervorgeht, Fragen der medizinischen Ethik auf der
Basis umfassender Untersuchung nach den Maßgaben der Disziplinen medizinische Ethik und
medizinisches Recht. Kommentare und Interpretationen aus den Bereichen Medizin, Recht,
Sozialwissenschaften und Theologie sollen die Diskussion bereichern. Beiträge, die auf mögliche Nutzen
oder Risiken eines ärztlichen Eingriffs hinweisen, die zur verantwortungsbewussten Durchführung
medizinischer Forschungen mahnen, die konkrete Fortschritte der modernen Medizin behandeln oder sich
mit der Entwicklung ethischer Urteilsfähigkeit befassen, werden stets einen besonderen Stellenwert in
diesem Jahrbuch einnehmen.
Die Zeitschrift erscheint jährlich.
2. Anschrift für Manuskripte
Manuskripte sind als E-Mail-Anhang an folgende Anschriftvon Frau Dr. Sezer Erer zu senden:
[email protected]
Eingereichte Manuskripte werden einer Beurteilung unterzogen (Gutachter-Modell). Wird ein Manuskript
zur Veröffentlichung angenommen, erhält der Autor ein Formular mit der Bestätigung, dass das
Manuskript zur Publikation angenommen wurde, und der Aufforderung, persönliche Daten (z.B.
Geburtsjahr) zu ergänzen. Der Autor erhält die Druckfahnen zum Korrekturlesen vorab. Er ist verpflichtet,
darauf seine letzten Korrekturen vorzunehmen.
3. Manuskripterstellung
3.1 Publikationssprache Publikationssprachen der Zeitschrift sind Türkisch, Englisch und Deutsch.
Türkischsprachige Manuskripte haben sich nach dem Türkischen Wörterbuch der Türkischen
Sprachgesellschaft zu richten. Deutschsprachige Manuskripte haben sich nach dem Duden, 24. Auflage,
auf der Grundlage der neuen amtlichen Regeln zu richten. Englisch- und deutschsprachige Manuskripte
sollten erst nach sprachlicher Kontrolle und möglichst Prüfung und Korrektur durch Sprachkundige der
jeweiligen Sprache eingereicht werden.
3.2 Inhaltliche Vorgaben
Die Zeitschrift steht Originalforschungsarbeiten (Originalmanuskripte), Einzelfalldarstellungen,
Fallsammlungen in Ethik und Recht der Medizin, Leserbriefen, Buchbesprechungen zu Monographien und
Aufsätzen aus dem Bereich Ethik und Recht der Medizin sowie Nachrichten aus dem Verbands- und
wissenschaftlichen Leben offen. Eingereichte Manuskripte müssen unveröffentlicht sein und
wissenschaftlichem Standard entsprechen.
3.3 Formale Vorgaben
Manuskripte sind in DIN-A4-Form, Schriftgröße 12, Zeilenabstand 1,5, Ränder 2,5 cm zu erstellen. Sie
sind als E-Mail-Anhang im Word-Standard-Format einzureichen. Automatische oder manuelle
Silbentrennung sollten ausgeschaltet sein. Die Seiten sind von der ersten Seite an und einschließlich der
letzten Seite mit bibliographischen Angaben durchzunummerieren. Auf der ersten Seite des bei der
Redaktion eingereichten Manuskripts stehen Manuskripttitel, Name und Anschrift (Telefon-, Fax- und EMail-Verbindung) des Autors sowie eine Zusammenfassung nicht über 100 Wörter auf Türkisch und
Englisch oder Deutsch. Es sind fünf Schlüsselbegriffe auf Türkisch, Englisch oder Deutsch anzugeben.
Anmerkungen stehen als Endnoten vor dem Literaturverzeichnis. Es wird gebeten, in arabischen Zahlen
nummerierte Zwischentitel einzufügen. Textstellen können durch Kursivstellung hervorgehoben werden.
8
Übliche Abkürzungen wie "u. a." können verwendet werden. Zitate sind durch Anführungszeichen ("...")
kenntlich zu machen. Zitate in Zitaten sind durch einfache Anführungszeichen ('...') kenntlich zu machen.
Auslassungen in Zitaten sind vom Autor in eckigen Klammern mit drei Punkten anzugeben ([...]).
3.4 Textumfang
Das Manuskript sollte einschließlich aller Abbildungen, Tabellen und Bibliographie zwanzig Seiten (ca.
7,000 Wörter) nicht überschreiten (Schriftgröße und Format sind oben angegeben). Das Überschreiten
dieser Grenze ist in Ausnahmefällen und in Absprache mit der Redaktion möglich. Es sollten nicht mehr
als dreißig Anmerkungen gemacht werden. Im Text sind sie ungeklammert in Hochstellung
durchzunummerieren und als Endnoten vor der Bibliographie anzuführen. Bibliographische Angaben
stehen am Ende, auch hier sollte die Anzahl von dreißig nicht überschritten werden.
3.5 Abbildungen und Tabellen
Abbildungen und Tabellen sind im Anschluss an den Text zu übermitteln, ihre Position im Text ist vom
Autor anzugeben. Bei Abbildungen kann für die Drucklegung das Original oder eine qualitativ hochwertige
Kopie angefordert werden.
4. Anmerkungen und Literaturverzeichnis
Anmerkungen und bibliographische Angaben sind im Allgemeinen entsprechend der folgenden Vorgaben
anzuführen. Bei davon abweichender Gestaltung ist Rücksprache mit der Redaktion zu halten.
4.1 Allgemeines
Am Ende des Manuskripts sind gesondert ein Verzeichnis der Anmerkungen und der Literatur
aufzuführen. Das literaturverzeichnis ist alphabetisch und numerisch zu ordnen. Es gilt folgende
Zeichensetzung:
a) bei Büchern: Name, Vorname: Buchtitel (kursiv). Verlag: Ort Jahr.
Beispiel:
Neumann, Carl: Die gegenwärtige Standpunct der mathematischen Physik.
Akademische Antrittsrede. Verlag Laupp&Siebeck, Tübingen 1865.
b) Bei Beiträgen in Sammelbänden: Name, Vorname: “Titel des Beitrags”. Titel des
Sammelbandes (kursiv), Jahrgang (Jahr) Heftnummer, S. x-y
Beispiel:
American Medical Association (1847): “Code of Ethics”, in: Appendix of the
Encyclopedia of Bioethics. Ed. By Reich, W.T. Rev. Ed. Vol. 5. Macmillan, Simon&
Schuster: New York 1995, 2639-2644.
c) bei Zeitschriftenartikeln: Name, Vorname: “Titel des Artikels”. Titel der Zeitschrift
(kursiv), Jahrgang (Jahr) Heftnummer, S. x-y. (Da das Türkische Jahrbuch Studien zur Ethik und
Recht der Medizin sich an Autorinnen und Autoren unterschiedlicher Disziplinen wendet, sind
Abkürzungen von Zeitschriftentiteln zu vermeiden.)
Beispiel:
Illhardt, F. J.: “Bewertung und Motiv der Randomisierung: Ethische Eckdaten
im medizinischen Experiment”. Onkologie 19 (1996), 184-190.
4.2 Anmerkungen
-Im Text sind Anmerkungen mit hochgestellten Ziffern zu versehen. Verweise auf die Literatur erfolgen
durch Angabe von Autor bzw. Herausgeber mit Jahreszahl.
Örnek:
[Steiner, 1988, S. 4.]
9
-Anmerkungen sind in Form von Endnoten ans Ende des Textes vor das Literaturverzeichnis zu setzen.
Es sollten nicht mehr als dreißig Anmerkungen aufgenommen werden.
4.3 Literaturverzeichnis
Nach Wunsch und Bedarf kann über die Endnoten hinaus Literaturverzeichnis angefügt werden. Es ist am
Ende des Manuskripts, unter den Endnoten, also ganz am Schluss anzufügen. Es wird gebeten, die
Quellenangaben auf dreißig zu beschränken.
Die Einhaltung dieser Regeln erleichtert das Redigieren des Manuskripts. Wir danken für Ihre
entsprechende Achtsamkeit und bitten im Falle von Nachfragen um Rücksprache mit der Redaktion.
4.4 Ethische Verantwortung
Die Zeitschrift setzt bei allen Arbeiten mit dem "Menschen" im Mittelpunkt Übereinstimmung mit den
Prinzipien der Deklaration von Helsinki (http://www.wma.net/e/policy/b3.html) voraus. Bei Arbeiten in
diesem Rahmen sind die Autoren verpflichtet zu erklären, dass ihre Studien im Einklang mit diesen
Prinzipien stehen, dass ihre Einrichtungen die Zustimmung des zuständigen Ethikrates einholten und dass
die an der Studie beteiligten Menschen nach ordnungsgemäßer Aufklärung ihre Zustimmung erklärten.
Bei eventuellen Studien an Tieren gilt die jeweils letzte Version der "Principles of laboratory animal care"
(NIH publication No. 86-23), falls auf nationaler Ebene keine detaillierteren gesetzlichen Regelungen
bestehen. Bei der Darstellung von Fallbeispielen ist die Anonymität der betroffenen Beteiligten zu wahren
und ist jede in diesem Zusammenhang möglicherweise zweifelhafte Ausdrucksweise zu vermeiden. Wenn
direkt oder indirekt eine finanzielle Unterstützung des Manuskripts oder der Forschungsarbeit durch eine
Institution gegeben wurde, ist eine solche Verbindung vor dem Literaturverzeichnis zu erklären. Die
Übereinstimmung mit ethischen Regeln und das Basieren auf korrekten Daten der Manuskripte liegen in
der Verantwortlichkeit der Autoren.
5. Gutachterfunktion
Steht ein eingereichtes Manuskript im Einklang mit den formalen Vorgaben, wird es vom Herausgeber
sowie zwei in- oder ausländischen Beiräten geprüft und gegebenenfalls nach Vornahme der geforderten
Änderungen durch den Autor veröffentlicht.
6. Urheberrechte
Sämtliche Verwertungsrechte an zur Publikation angenommenen Manuskripten liegen bei der die
Zeitschrift herausgebenden Institution.
10
Herunterladen