Checklist motivatiebrief

Werbung
Bruto prijslijst Casafan IR 2014
WMH nv
Industriepark De Nest
Walgracht 55
9940 Evergem
tel: 09/253.20.48
fax: 09/253.25.78
[email protected]
www.wmh.be
dinsdag 27 mei 2014
Pagina 1 van 10
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden : Elke verkoop van goederen of diensten door WMH nv, evenals de overeenkomst
tot aanneming van werken is onderworpen aan de onderhavige contractvoorwaarden. Door het aangaan van overeenkomst
aanvaardt de klant de exclusieve toepassing van de contractvoorwaarden van WMH nv, met uitsluiting van enige andere
voorwaarden. Afwijking hiervan is slechts mogelijk mits uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst. De klant aanvaardt eventuele
wijzigingen en verbindt zich bij elke bestelling tot de contractvoorwaarden toepasselijk op het ogenblik van het afsluiten of
verlengen van de overeenkomst volgens de voorwaarden gepubliceerd door WMH nv op zijn website. Wijziging of vernietiging van
één of meerdere bepalingen, geheel of gedeeltelijk, zal geen verzaking of vernietiging van de overige voorwaarden tot gevolg
hebben.
Totstandkoming van het contract : Offertes zijn vrijblijvend. De prijzen zijn slechts geldig voor een duurtijd van 15 dagen,
behoudens andersluidend schriftelijk akkoord. Overeenkomst komt slechts tot stand mits aanvaarding van de bestelling door WMH
nv.
Termijnen van levering : Termijnen van levering zijn slechts benaderend en niet bindend. WMH nv is niet verantwoordelijk voor
vertraging. In geen enkel geval kan vertraging aanleiding geven tot schadeloosstelling of annulatie van een bestelling.
Kostprijs en betalingsvoorwaarden : Belastingen en kosten van levering en transport zijn niet inbegrepen in de prijsopgave,
behoudens andersluidende overeenkomst. De facturen zijn contant verschuldigd op de maatschappelijke zetel. In het geval van
afwijkende betaaltermijnen kunnen deze nooit ingeroepen worden als verworven recht. Alle bankkosten zijn ten laste van de klant.
WMH nv is slechts gehouden tot levering na betaling van de facturen.
Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen
afwijking van de onderhavige verkoopsvoorwaarden.
Indien de kredietwaardigheid een minder gunstige wending neemt, behoudt WMH nv zich het recht voor, zelfs na gedeeltelijke
uitvoering van het contract, waarborgen te eisen van de klant tot de uitvoering van zijn verbintenissen. Bij gebreke aan waarborgen
kan WMH nv de gehele bestelling of een gedeelte ervan annuleren. WMH nv is gerechtigd de werken en/of de levering op te
schorten, van zodra er risico van wanbetaling is of enige schuld op de vervaldatum niet vereffend werd. De opschorting van de
werken en/of levering geldt onverminderd de betaalplicht van de klant in hoofdsom, intresten en kosten.
Vervoer: De levering vindt plaats in de magazijnen van WMH nv. Het transport geschiedt in opdracht en voor rekening van de klant.
Bij wijze van dienstverlening kan WMH nv de goederen laten afleveren bij de klant. Dit voordeel kan nooit worden beschouwd als
een verworven recht voor andere transacties. De goederen reizen steeds op risico van de klant, zelfs indien het transport gebeurt
voor rekening van WMH nv. Bij ophaling van de goederen door een transporteur zal WMH nv de vrachtbrief mogen ondertekenen bij
volmacht in naam van de klant als verzender van het transport.
Klachten: Geen klachten zullen aanvaard worden indien zij niet schriftelijk aangetekend worden gemeld binnen 48u na de levering
van goederen of uitvoering van werken. De klant is ertoe gehouden de geleverde goederen of uitgevoerde werken onmiddellijk na te
zien.
Waarborg en exoneratie: De klant wordt verondersteld de materialen, desgevallend de uit te voeren werken en hun specifieke
eigenschappen te kennen alvorens tot een bestelling over te gaan. Hij neemt alle verantwoordelijkheid met betrekking tot de
toepassing of het gebruik van de materialen of de werken die werden gevraagd.
Onverminderd de voormelde uitsluiting van verantwoordelijkheid, beperkt de waarborg zich tot het vervangen van niet-conforme
goederen hetzij gedeeltelijke of volledige terugbetaling van de prijs van de goederen, hetzij de heruitvoering van de werken in
natura of de prijs hiervan, naar keuze van WMH nv. Alle andere kosten en vergoedingen voor rechtstreekse of onrechtstreekse
schade zijn uitgesloten.
Betaling: In het geval van wanbetaling zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een
forfaitaire schadevergoeding van 15 %, met een minimum van 50 €, alsook de intresten naar rato van 12 % per jaar. Tevens zullen de
kosten van invordering, gerechtelijke procedure en bijstand van advocaat verschuldigd zijn.
WMH nv is gerechtigd de betalingen toe te rekenen op de vervallen schuld naar zijn keuze. De niet-betaling op zijn vervaldag van
één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk
opeisbaar.
Ontbinding: Wanneer de klant nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan naar keuze van WMH nv de overeenkomst van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden worden, door kennisgeving bij gewone brief aan de klant. Een
schadevergoeding zal forfaitair door de klant betaald worden ten belope van 30% van de prijs van de ontbonden transactie,
onverminderd het recht op een hogere schadevergoeding mits het bewijs hiervan.
Eigendomsvoorbehoud: Onverminderd het risico van de goederen dat overgaat op de klant vanaf het verlaten van de magazijnen
van WMH nv, blijven de geleverde en te leveren materialen eigendom van WMH nv tot de volledige betaling van prijs en toebehoren.
Geschillen: Bij betwisting zijn de rechtbanken bevoegd van het gebied waar de maatschappelijke zetel van WMH nv zich bevindt,
hetzij naar keuze van WMH nv de rechtbanken van de woonplaats van de klant. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
dinsdag 27 mei 2014
Pagina 2 van 10
Bruto prijslijst Casafan IR 2014 - .
artikelnummer
omschrijving
EAN
bruto prijs
22499
Standaufstellung Palologika
8010300224992
€ 335,29
8010300229706
€ 45,38
4024397347421
€ 25,13
4024397247301
€ 49,58
4024397347438
€ 33,53
4024397347490
€ 33,53
4024397347506
€ 38,57
4024397365517
€ 66,39
4024397347452
€ 25,13
4024397350599
€ 49,58
4024397347476
€ 33,53
.
Standaufstellung für Infrarotheizstrahler Thermologika Soleil Plus, zur Aufnahme von bis
zu 3 Strahlern, IPX5, horizontal oder vertikal zu montieren, Kabelzuführung von oben
oder unten, stabile Bodenplatte
22970
Thermologika Soleil
Doppelmontagezubehör
Doppelmontagezubehör für die gemeinsame horizontale oder vertikale Montage von 2
Infrarotheizstrahlern Thermologika Soleil Plus.
2450
Ersatzröhre 1.200 Watt Fiore
Infrarot-Halogenröhre 1.200 Watt, gelb/weiß, 510 mm, für Infrarotheizstrahler Fiore
1200, 1200(P), Fiore Triangolo Decke und Fiore Triangolo Stand. Diese Speziallampen
dienen nur zur Erzeugung von Wärme in Verbindung mit den genannten
Infrarotheizstrahlern und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch
für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.
2473
Fiore Tripod Standaufstellung
Standaufstellung Tripod für Halogen-Infrarotheizstrahler Fiore 1200, 1200(p), 1800 und
1800(P), verstellbar von 112 cm bis 220 cm, Stangenhalterung #76816 wird zur
Montage benötigt
2781
Ersatzröhre 1.800 Watt Fiore
Halogen-Infrarotröhre, 1.800 Watt, gelb/weiß, 630 mm, für Infrarotheizstrahler Fiore
1800 und 1800(P). Diese Speziallampen dienen nur zur Erzeugung von Wärme in
Verbindung mit den genannten Infrarotheizstrahlern und sind weder zur
Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen
Anwendungen bestimmt.
3018
Ersatzröhre 1.200 Watt
Sharklite/Petalo
Halogen-Infrarotröhre, 1.200 Watt, rubinrot, 510 mm, für Infratheizstrahler Sharklite
1200 und Petalo 1200. Diese Speziallampen dienen nur zur Erzeugung von Wärme in
Verbindung mit den genannten Infrarotheizstrahlern und sind weder zur
Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen
Anwendungen bestimmt.
3024
Ersatzröhre 1.800 Watt
Sharklite/Petalo
Halogen-Infrarotröhre, 1.800 Watt, rubinrot, 630 mm, für Infrarotheizstrahler Sharklite
1800 und Petalo 1800. Diese Speziallampen dienen nur zur Erzeugung von Wärme in
Verbindung mit den genannten Infrarotheizstrahlern und sind weder zur
Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen
Anwendungen bestimmt.
3026
Ersatzröhre 1.500 Watt
CasaTherm Slimdesign Gold
Halogen-Infrarotröhre, 1.500 Watt, Goldröhre, für Infrarotheizstrahler CasaTherm
Slimdesign. Diese Speziallampen dienen nur zur Erzeugung von Wärme in Verbindung
mit den genannten Infrarotheizstrahlern und sind weder zur Raumbeleuchtung im
Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.
3205
Petalo Wand-/Stativhalterung
Wand-/Stativhalterung (an Stativ Totem) für Halogen-Infrarotheizstrahler Petalo 1200
und 1800
3229
Ersatzröhre 2.000 Watt Hathor
Halogen-Infrarotröhre, 2.000 Watt, goldbedampft, für Infrarotheizstrahler Hathor 2000,
4000 und 6000. Diese Speziallampen dienen nur zur Erzeugung von Wärme in
Verbindung mit den genannten Infrarotheizstrahlern und sind weder zur
Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen
Anwendungen bestimmt.
3766
Ersatzröhre 1.200 Watt Lucciola
Halogen-Infrarotröhre, 1.200 Watt, rubinrot, für Infrarotheizstrahler Lucciola. Diese
Speziallampen dienen nur zur Erzeugung von Wärme in Verbindung mit den genannten
Infrarotheizstrahlern und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch
für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.
dinsdag 27 mei 2014
Pagina 3 van 10
Bruto prijslijst Casafan IR 2014 - .
artikelnummer
omschrijving
EAN
bruto prijs
4365
Ersatzröhre 1.500 Watt Hathor
LowGlareUltra
4024397365524
€ 91,60
4024397347360
€ 49,58
4024397349609
€ 226,05
4024397349616
€ 226,05
4024397349586
€ 200,84
4024397349593
€ 200,84
4024397363612
€ 251,26
Halogen-Infrarotröhre, 2000 Watt, LowGlareUltra, für Hathor IP65 2000, 4000 und 6000
LowGlareUltra. Diese Speziallampen dienen nur zur Erzeugung von Wärme in Verbindung
mit den genannten Infrarotheizstrahlern und sind weder zur Raumbeleuchtung im
Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.
70010
Standaufstellung STA1
Standaufstellung für Infrarotheizstrahler Serie CasaTherm W Gold LowGlare, CasaTherm
S1800 Gold, CasaTherm S3x1000, Lucciola, Fiore 1200 und 1800, Edelstahl, Höhe ca.
250 cm, Rohrdurchmesser 44 mm.
70025
Infrarotheizstrahler CasaTherm
W2000 Gold LowGlare, weiß
Design-Terrassenstrahler mit kurzwelliger Infrarotstrahlung und um bis zu 70%
reduziertem sichtbaren Lichtanteil (LowGlare Goldröhre), 2000 W, 8,7 A, 220-240 V /
~50/60 Hz, Schutzart IP65, Wärmebereich ca. 12 m², Farbe weiß einbrennlackiert, 5m
Silikon-Anschlussleitung mit Schuko-Stecker, mit Wandhalterung. Ideal zur Beheizung
von privaten und gastronomischen Außenbereichen wie Terrassen, Freisitze, Verandas
oder Innenbereiche wie Wintergärten, Wellnesszonen usw. Die enthaltenen
Speziallampen dienen nur zur Erzeugung von Wärme in Verbindung mit den genannten
Infrarotheizstrahlern und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch
für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.
70026
Infrarotheizstrahler CasaTherm
W2000 Gold LowGlare, alu
Design-Terrassenstrahler mit kurzwelliger Infrarotstrahlung und um bis zu 70%
reduziertem sichtbaren Lichtanteil (LowGlare Goldröhre), 2000 W, 8,7 A, 2220-240 V /
~50/60 Hz, Schutzart IP65, Wärmbereich ca. 12 m², Farbe alusilber eloxiert, 5m SilikonAnschlussleitung mit Schuko-Stecker, mit Wandhalterung. Ideal zur Beheizung von
privaten und gastronomischen Außenbereichen wie Terrassen, Freisitze, Verandas oder
Innenbereiche wie Wintergärten, Wellnesszonen usw. Die enthaltenen Speziallampen
dienen nur zur Erzeugung von Wärme in Verbindung mit den genannten
Infrarotheizstrahlern und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch
für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.
70027
Infrarotheizstrahler CasaTherm
W1500 Gold LowGlare, weiß
Design-Terrassenstrahler mit kurzwelliger Infrarotstrahlung und um bis zu 70%
reduziertem sichtbaren Lichtanteil (LowGlare Goldröhre), 1500 W, 6,8 A, 220-240 V /
~50/60 Hz, Schutzart IP65, Wärmebereich ca. 8 m², Farbe weiß einbrennlackiert, 5m
Silikon-Anschlussleitung mit Schuko-Stecker, mit Wandhalterung. Ideal zur Beheizung
von privaten und gastronomischen Außenbereichen wie Terrassen, Freisitze, Verandas
oder Innenbereiche wie Wintergärten, Wellnesszonen usw. Die enthaltenen
Speziallampen dienen nur zur Erzeugung von Wärme in Verbindung mit den genannten
Infrarotheizstrahlern und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch
für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.
70028
Infrarotheizstrahler CasaTherm
W1500 Gold LowGlare, alu
Design-Terrassenstrahler mit kurzwelliger Infrarotstrahlung und um bis zu 70%
reduziertem sichtbaren Lichtanteil (LowGlare Goldröhre), 1500 W, 6,8 A, 220-240 V /
~50/60 Hz, Schutzart IP65, Wärmebereich ca. 8 m², Farbe alusilber eloxiert, 5m SilikonAnschlussleitung mit Schuko-Stecker, mit Wandhalterung. Ideal zur Beheizung von
privaten und gastronomischen Außenbereichen wie Terrassen, Freisitze, Verandas oder
Innenbereiche wie Wintergärten, Wellnesszonen usw. Die enthaltenen Speziallampen
dienen nur zur Erzeugung von Wärme in Verbindung mit den genannten
Infrarotheizstrahlern und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch
für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.
70030
Infrarotheizstrahler CasaTherm
W2000 FB Gold LowGlare, alus
Design-Terrassenstrahler mit kurzwelliger Infrarotstrahlung und um bis zu 70%
reduziertem sichtbaren Lichtanteil (LowGlare Goldröhre), mit Fernbedienung (50, 75,
100% dimmbar), 2000 W, 8,7 A, 220-240 V / ~50/60 Hz, Schutzart IP65, Wärmbereich
ca. 12 m², Farbe alusilber eloxiert, 5m Silikon-Anschlussleitung mit Schuko-Stecker, mit
Wandhalterung. Ideal zur Beheizung von privaten und gastronomischen Außenbereichen
wie Terrassen, Freisitze, Verandas oder Innenbereiche wie Wintergärten, Wellnesszonen
usw. Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zur Erzeugung von Wärme in Verbindung
mit den genannten Infrarotheizstrahlern und sind weder zur Raumbeleuchtung im
Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.
dinsdag 27 mei 2014
Pagina 4 van 10
Bruto prijslijst Casafan IR 2014 - .
artikelnummer
omschrijving
EAN
bruto prijs
70031
Infrarotheizstrahler CasaTherm
W2000 FB Gold LowGlare, weiß
4024397363629
€ 251,26
4024397362806
€ 10,08
4024397362813
€ 57,98
4024397362820
€ 8,32
4024397362844
€ 66,39
4024397365500
€ 25,13
8010300700656
€ 251,26
4024397353668
€ 116,81
4024397347483
€ 167,23
4024397350377
€ 41,18
Design-Terrassenstrahler mit kurzwelliger Infrarotstrahlung und um bis zu 70%
reduziertem sichtbaren Lichtanteil (LowGlare Goldröhre), mit Fernbedienung (50, 75,
100% dimmbar), 2000 W, 8,7 A, 220-240 V / ~50/60 Hz, Schutzart IP65, Wärmebereich
ca. 12 m², Farbe weiß einbrennlackiert, 5m Silikon-Anschlussleitung mit Schuko-Stecker,
mit Wandhalterung. Ideal zur Beheizung von privaten und gastronomischen
Außenbereichen wie Terrassen, Freisitze, Verandas oder Innenbereiche wie
Wintergärten, Wellnesszonen usw. Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zur
Erzeugung von Wärme in Verbindung mit den genannten Infrarotheizstrahlern und sind
weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen
Anwendungen bestimmt.
70041
CasaTherm UK1 Universalklemme
alu für Rohre/Ständer/Sonnense
Universalklemme zur Montage der Infrarotstrahler der CasaTherm W-Serie an
Rohren/Stangen/Sonnenschirmen, horizontale/vertikale Montage, mit Klettverschluss
70042
Ersatzröhre 1.500 Watt
CasaTherm Low Glare/Gold
Halogen-Infrarotröhre, 1.500 Watt, Goldröhre, LowGlare, für Infrarotheizstrahler
CasaTherm W 1500 Gold LowGlare. Diese Speziallampen dienen nur zur Erzeugung von
Wärme in Verbindung mit den genannten Infrarotheizstrahlern und sind weder zur
Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen
Anwendungen bestimmt.
70043
CasaTherm KAH Kettenabhängung
Kettenabhängung für Infrarotheizstrahler Serie CasaTherm W Gold LowGlare
70044
Ersatzröhre 2.000 Watt
CasaTherm Low Glare/Gold
Halogen-Infrarotröhre, 2.000 Watt, Goldröhre, LowGlare, für Infrarotheizstrahler
CasaTherm W 2000 Gold LowGlare. Diese Speziallampen dienen nur zur Erzeugung von
Wärme in Verbindung mit den genannten Infrarotheizstrahlern und sind weder zur
Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen
Anwendungen bestimmt.
70045
CasaTherm UK2 Universalklemme
alu für Rohre/Ständer/Sonnense
Universalklemme zur Montage der Infrarotstrahler der CasaTherm W-Serie und der
CasaTherm S-Serie an Rohren/Stangen/Sonnenschirmen bis Ø 66 mm,
horizontale/vertikale Montage, aus Aluminium
70065
Infrarotheizstrahler
Thermologika Soleil Plus
Halogen-Infrarotheizstrahler, 1500 W, inkl. Wandhalterung mit Neigungswinkel, 2,0 m
Anschlusskabel für Festmonage oder zur Anbringung eines Steckers, 6,8 A, 220-230 V/
~50/60 Hz, Schutzart IPX5, empf. Mindestabstand zur Decke 0,3 m. Für den Einsatz im
Freien geeignet. Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zur Erzeugung von Wärme in
Verbindung mit den genannten Infrarotheizstrahlern und sind weder zur
Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen
Anwendungen bestimmt.
700659
Ersatzröhre 1.500 Watt
Thermologika Soleil Plus
Halogen-Infrarotröhre, 1.500 Watt, Goldröhre mit HeLen-Technik. Diese Speziallampen
dienen nur zur Erzeugung von Wärme in Verbindung mit den genannten
Infrarotheizstrahlern und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch
für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.
702
Standaufstellung Totem
Standaufstellung für Halogen-Infrarotheizstrahler Petalo 1200 und 1800 sowie Sharklite
1200 und 1800, 2090x796x796mm
705
Sharklite Seilaufhängung
dinsdag 27 mei 2014
Pagina 5 van 10
Bruto prijslijst Casafan IR 2014 - .
artikelnummer
omschrijving
EAN
bruto prijs
70728
Infrarotheizstrahler CasaTherm
1500 Slimdesign Gold
4024397350346
€ 167,23
4024397349555
€ 125,21
4024397363605
€ 12,52
4024397349562
€ 20,92
4024397349579
€ 5,80
4024397362431
€ 41,18
4024397347407
€ 234,45
4024397347414
€ 20,92
Halogen-Infrarotheizstrahler mit Wandhalter, 1500 W, 6,5 A, 220-240 V / ~50/60 Hz,
IP55, Edelstahl/schwarz, mit Ketten und Wand-/Stangenhalterung, Schalter, 2,8 m
Zuleitung u. Stecker, Goldröhre, Wärmebereich ca. 7,5 m², Empf. Mindestabstand zur
Decke 0,15 m. Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zur Erzeugung von Wärme in
Verbindung mit den genannten Infrarotheizstrahlern und sind weder zur
Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen
Anwendungen bestimmt.
71001
Infrarotheizstrahler CasaTherm
S1800 Gold
Terrassenstrahler mit kurzwelliger Infrarotstrahlung (Goldröhre), 1800 W, 8,0 A, 220-240
V / ~50/60 Hz, Schutzart IP55, Wärmebereich ca. 10 m², Farbe silber/schwarz, 2,8m
Gummikabel, inkl. IR-Fernbedienung, mit Wandhalterung. Ideal zur Beheizung von
privaten und gastronomischen Außenbereichen wie Terrassen, Freisitze, Verandas oder
Innenbereiche wie Wintergärten, Wellnesszonen usw. Die enthaltenen Speziallampen
dienen nur zur Erzeugung von Wärme in Verbindung mit den genannten
Infrarotheizstrahlern und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch
für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.
71011
CasaTherm SSK1
Sonnenschirmklemme
230 V Funkempfänger für Wandmontage. Dreistufige Dimmfunktion für ohmsche
Verbraucher bzw. Infrarotheizstrahler bis maximal 2.000 Watt.
Inklusive 4 Kanal Mini Handsender Frequenz 868,3 MHz. Batterie CR2032.
71014
CasaTherm WDHS Wandhalter
silber
Wandhalterung, schwenkbar, für Infrarotheizstrahler CasaTherm S1800 Gold und die
Serie CasaTherm W Gold LowGlare
71015
CasaTherm RK1 Klemme silber
für Rohre/Ständer
Klemme zur Befestigung des Infrarotheizstrahlers CasaTherm S1800 Gold an
Rohren/Ständern bis Ø 48 mm, horizontale Montage
71020
Ersatzröhre 1.800 Watt
CasaTherm S1800 Gold
Infrarot-Halogenröhre 1.800 Watt, Goldröhre, für Infrarotheizstrahler CasaTherm S1800
Gold. Diese Speziallampen dienen nur zur Erzeugung von Wärme in Verbindung mit den
genannten Infrarotheizstrahlern und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt
geeignet noch für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.
71040
Infrarotheizstrahler CasaTherm
S3x1000
Halogen-Infrarotheizstrahler, 3 x 1000 W, 13,3 A, 220-240 V / ~50/60 Hz., 2,8 m Kabel
mit Stecker, inkl. Fernbedienung, geeignet für Sonnenschirme u. Standaufsteller,
Wärmebereich ca. 3 x 4,5 m², empf. Mindestabstand zur Decke 0,3 m, Schutzart IP44,
Aluminum/Edelstahl/Kunststoff, Farbe silber/schwarz. Für den Einsatz im Freien geeignet.
Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zur Erzeugung von Wärme in Verbindung mit
den genannten Infrarotheizstrahlern und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt
geeignet noch für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.
71041
Ersatzröhre 1.000 Watt
CasaTherm S3x1000
Infrarot-Halogenröhre, 1.000 Watt, rubinrot, für Infrarotheizstrahler CasaTherm
S3x1000. Diese Speziallampen dienen nur zur Erzeugung von Wärme in Verbindung mit
den genannten Infrarotheizstrahlern und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt
geeignet noch für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.
71100
CasaTherm FB-FHD
Funkfernbedienung mit
Dimmfunktion 2.000 W
4024397363605
€ 209,24
712N
Infrarotheizstrahler Sharklite
1200
4024397712007
€ 188,24
Halogen-Infrarotheizstrahler, 1200 W, integrierte Wandhalterung, mit Schalter, 2,8 m
Anschlusskabel und Stecker, Schutzart IP65, 220-240 V /~50/60 Hz, 5,4 A,
Wärmebereich ca. 6 m², empf. Mindestabstand zur Decke 0,3 m, Farbe silber/schwarz.
Für den Einsatz im Freien geeignet. Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zur
Erzeugung von Wärme in Verbindung mit den genannten Infrarotheizstrahlern und sind
weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen
Anwendungen bestimmt.
dinsdag 27 mei 2014
Pagina 6 van 10
Bruto prijslijst Casafan IR 2014 - .
artikelnummer
omschrijving
EAN
bruto prijs
718N
Infrarotheizstrahler Sharklite
1800
4024397718009
€ 200,84
4024397722006
€ 188,24
Halogen-Infrarotheizstrahler, 1800 W, integrierte Wandhalterung, mit Schalter, 2,8 m
Anschlusskabel und Stecker, Schutzart IP65, 220-240 V /~50/60 Hz, 8,0 A,
Wärmebereich ca. 10 m², empf. Mindestabstand zur Decke 0,3 m, Farbe silber/schwarz.
Für den Einsatz im Freien geeignet. Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zur
Erzeugung von Wärme in Verbindung mit den genannten Infrarotheizstrahlern und sind
weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen
Anwendungen bestimmt.
722
Infrarotheizstrahler Petalo 1200
Halogen-Infrarotheizstrahler, 1200 W, mit Schalter, 2,8 m Kabel und Stecker, Ketten im
Lieferumfang, Schutzart IP55, Farbe schwarz/Edelstahl, 220-240 V /~50/60 Hz, 5,4 A,
Wärmebereich ca. 5 m², empf. Mindestabstand zur Decke 0,15 m. Für den Einsatz im
Freien geeignet. Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zur Erzeugung von Wärme in
Verbindung mit den genannten Infrarotheizstrahlern und sind weder zur
Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen
Anwendungen bestimmt.
724
Dimmer mit 4 Kanälen für
Infrarotheizstrahler
8010114724008
€ 377,31
728
Infrarotheizstrahler Petalo 1800
4024397728008
€ 200,84
4024397363346
€ 125,21
4024397363339
€ 121,01
4024397363353
€ 133,61
4024397363360
€ 129,41
4024397768134
€ 13,36
4024397363391
€ 13,36
Halogen-Infrarotheizstrahler, 1800 W, mit Schalter, 2,8 m Kabel und Stecker, Ketten im
Lieferumfang, Schutzartz IP55, Farbe schwarz/Edelstahl, 220-240 V /~50/60 Hz, 8,0 A,
Wärmebereich ca. 9 m², empf. Mindestabstand zur Decke 0,15 m. Für den Einsatz im
Freien geeignet. Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zur Erzeugung von Wärme in
Verbindung mit den genannten Infrarotheizstrahlern und sind weder zur
Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen
Anwendungen bestimmt.
766N
Infrarotheizstrahler FIORE 1200
Halogen-Infrarotheizstrahler, 1200 Watt, Ein/Aus-Schalter, 2,8 m Kabel und Stecker, 220240 V / ~50/60 Hz, 5,4 A, Schutzart IP65, Wärmebereich ca. 5 m², empf.
Mindestabstand zur Decke 0,4 m, Aluminium/Edelstahl/Kunststoff, Farbe Silber/Schwarz.
Für den Einsatz im Freien geeignet. Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zur
Erzeugung von Wärme in Verbindung mit den genannten Infrarotheizstrahlern und sind
weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen
Anwendungen bestimmt.
766NP
Infrarotheizstrahler FIORE 1200
(P)
Halogen-Infrarotheizstrahler, 1200 Watt, für Festmontage, ohne Schalter und Stecker,
220-240 V / ~50/60 Hz, 5,4 A, Schutzart IP65, Wärmebereich ca. 5 m², empf.
Mindestabstand zur Decke 0,4 m, Aluminium/Edelstahl/Kunststoff, Farbe Silber/Schwarz.
Für den Einsatz im Freien geeignet.
767N
Infrarotheizstrahler FIORE 1800
Halogen-Infrarotheizstrahler, 1800 Watt, Ein/Aus-Schalter, 2,8 m Kabel und Stecker, 220240 V / ~50/60 Hz, 8,0 A, Schutzart IP65, Wärmebereich ca. 9 m², empf.
Mindestabstand zur Decke 0,4 m, Aluminium/Edelstahl/Kunststoff, Farbe Silber/Schwarz.
Für den Einsatz im Freien geeignet. Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zur
Erzeugung von Wärme in Verbindung mit den genannten Infrarotheizstrahlern und sind
weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen
Anwendungen bestimmt.
767NP
Infrarotheizstrahler FIORE
1800N(P)
Halogen-Infrarotheizstrahler, 1800 Watt, für Festmontage, ohne Schalter und Stecker,
220-240 V / ~50/60 Hz, 8,0 A, Schutzart IP65, Wärmebereich ca. 9 m², empf.
Mindestabstand zur Decke 0,4 m, Aluminium/Edelstahl/Kunststoff, Farbe schwarz. Für
den Einsatz im Freien geeignet. Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zur Erzeugung
von Wärme in Verbindung mit den genannten Infrarotheizstrahlern und sind weder zur
Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen
Anwendungen bestimmt.
76813
Wandhalterung FIORE Grau
Wandhalterung für Halogen-Infrarotheizstrahler Fiore 1200, 1200(P), 1800 und 1800(P),
horizontale Montage
768MN
Wandhalterung FIORE Schwarz
Wandhalterung für Halogen-Infrarotheizstrahler Fiore 1200, 1200(P), 1800 und 1800(P),
horizontale Montage, Schwarz
dinsdag 27 mei 2014
Pagina 7 van 10
Bruto prijslijst Casafan IR 2014 - .
artikelnummer
omschrijving
EAN
bruto prijs
768PN
Fiore Halterung für Tripod oder
Stangen (Schwarz)
4024397363377
€ 25,13
4024397363384
€ 671,43
4024397363407
€ 528,57
4024397363698
€ 57,98
4024397363704
€ 32,77
4024397363681
€ 29,41
8010114771002
€ 4.800,00
4024397363643
€ 301,68
4024397363650
€ 335,29
Stangenhalterung für Infrarotheizstrahler Fiore 1200 und 1800, für Durchmesser von ca.
15 mm bis 30 mm, horizontale Montage.
769N
Infrarotheizstrahler FIORE
Triangolo Stand
Halogen-Infrarotheizstrahler mit Standaufsteller, 3 x 1200 Watt, mit Ein-/Ausschalter, 2,
8 m Anschlusskabel und Stecker, 220-240 V / ~50/60 Hz, 16,0 A, Schutzart IP65,
Wärmebereich ca. 3 x 5 m², empf. Mindestabstand zur Decke 0,4 m,
Aluminium/Edelstahl/Kunststoff, Farbe silber/schwarz, Gesamthöhe 2140 mm. Für den
Einsatz im Freien geeignet. Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zur Erzeugung von
Wärme in Verbindung mit den genannten Infrarotheizstrahlern und sind weder zur
Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen
Anwendungen bestimmt.
769NS
Infrarotheizstrahler FIORE
Triangolo Decke Schwarz
Halogen-Infrarotheizstrahler zur Deckenmontage, 3 x 1200 Watt, für Festmontage, ohne
Schalter und Stecker, 220-240 V / ~50/60 Hz, auch mit 400 V zu betreiben, Schutzart
IP65, Wärmebereich ca. 3 x 5 m², empf. Mindestabstand zur Decke 0,4 m,
Aluminium/Edelstahl/Kunststoff, Farbe Silber/Schwarz, Strahler einzeln einstellbar und
schaltbar. Für den Einsatz im Freien geeignet. Die enthaltenen Speziallampen dienen nur
zur Erzeugung von Wärme in Verbindung mit den genannten Infrarotheizstrahlern und
sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in
anderen Anwendungen bestimmt.
7701
CasaTherm Heatpanel
Doppelmontageset
Doppelmontageset zur Anbringung von 2 CasaTherm Heatpanel nebeneinander.
Neigungswinkel in 4 Stufen verstellbar, aus exoliertem Aluminium.
7702
Serienmontageset CasaTherm
Heatpanel
Serienmontageset zur Anbringung von 2 CasaTherm Heatpanel hintereinander.
Neigungswinkel in 4 Stufen verstellbar, aus exoliertem Aluminium.
7703
CasaTherm Heatpanel
Deckenabstandshalter
Deckenabstandshalter zur Anbringung der CasaTherm Heatpanel an hohen Decken oder
zur Erhöhung des Deckenabstands von 150 auf 250 mm. Neigungswinkel in 4 Stufen
verstellbar, aus exoliertem Aluminium.
771
Stiiluovo/EGG 3x1200 W Infrarot
Heizstrahler
Halogen Infrarot Heizstrahler, 3x1200 W, 5,3 A, 230 V/50 Hz. Die enthaltenen
Speziallampen dienen nur zur Erzeugung von Wärme in Verbindung mit den genannten
Infrarotheizstrahlern und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch
für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.
7715
Infrarot-Dunkelstrahler
CasaTherm Heatpanel 1500
Blacklight
Design-Dunkelstrahler mit mittelwelliger Infrarotstrahlung ohne sichtbares Licht, 1500
Watt, 6,8 A, 220-240 V / ~50/60 Hz, Schutzart IP55, Farbe alusilber/mattschwarz
eloxiert, 3m Silikon-Anschlussleitung, mit Wand-/Deckenhalterung. Wärmebereich ca. 5
m². Ideal zur Beheizung von windgeschützen Außenbereichen wie Terrassen, Freisitze,
Verandas oder Innenbereiche wie Wintergärten, Wellnesszonen usw. Die enthaltenen
Speziallampen dienen nur zur Erzeugung von Wärme in Verbindung mit den genannten
Infrarotheizstrahlern und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch
für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.
7718
Infrarot-Dunkelstrahler
CasaTherm Heatpanel 1800
Blacklight
Design-Dunkelstrahler mit mittelwelliger Infrarotstrahlung ohne sichtbares Licht, 1800
Watt, 8,0 A, 220-240 V / ~50/60 Hz, Schutzart IP55, Farbe alusilber/mattschwarz
eloxiert, 3m Silikon-Anschlussleitung, mit Wand-/Deckenhalterung. Wärmebereich ca. 6
m². Ideal zur Beheizung von windgeschützen Außenbereichen wie Terrassen, Freisitze,
Verandas oder Innenbereiche wie Wintergärten, Wellnesszonen usw. Die enthaltenen
Speziallampen dienen nur zur Erzeugung von Wärme in Verbindung mit den genannten
Infrarotheizstrahlern und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch
für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.
dinsdag 27 mei 2014
Pagina 8 van 10
Bruto prijslijst Casafan IR 2014 - .
artikelnummer
omschrijving
EAN
bruto prijs
771B
Stiluovo/EGG 3x1200 W Infrarot
Heizstrahler
8010114771019
€ 4.800,00
4024397363667
€ 360,50
4024397363674
€ 394,12
4024397347476
€ 20,92
8010114791000
€ 226,05
8010114792007
€ 326,89
8010114793004
€ 419,33
8010114791017
€ 284,87
Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zur Erzeugung von Wärme in Verbindung mit
den genannten Infrarotheizstrahlern und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt
geeignet noch für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.
7724
Infrarot-Dunkelstrahler
CasaTherm Heatpanel 2400
Blacklight
Design-Dunkelstrahler mit mittelwelliger Infrarotstrahlung ohne sichtbares Licht, 2400
Watt, 11,0 A, 220-240 V / ~50/60 Hz, Schutzart IP55, Farbe alusilber/mattschwarz
eloxiert, 3m Silikon-Anschlussleitung, mit Wand-/Deckenhalterung. Wärmebereich ca. 9
m². Ideal zur Beheizung von windgeschützen Außenbereichen wie Terrassen, Freisitze,
Verandas oder Innenbereiche wie Wintergärten, Wellnesszonen usw. Die enthaltenen
Speziallampen dienen nur zur Erzeugung von Wärme in Verbindung mit den genannten
Infrarotheizstrahlern und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch
für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.
7732
Infrarot-Dunkelstrahler
CasaTherm Heatpanel 3200
Blacklight
Design-Dunkelstrahler mit mittelwelliger Infrarotstrahlung ohne sichtbares Licht, 3200
Watt, 14,0 A, 220-240 V / ~50/60 Hz, Schutzart IP55, Farbe alusilber/mattschwarz
eloxiert, 3m Silikon-Anschlussleitung, mit Wand-/Deckenhalterung. Wärmebereich ca. 12
m². Ideal zur Beheizung von windgeschützen Außenbereichen wie Terrassen, Freisitze,
Verandas oder Innenbereiche wie Wintergärten, Wellnesszonen usw. Die enthaltenen
Speziallampen dienen nur zur Erzeugung von Wärme in Verbindung mit den genannten
Infrarotheizstrahlern und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch
für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.
789
Lucciola Schirm/Stangenhalterung
Schirm-/Stangenhalterung für Infrarotheizstrahler Lucciola
791
Infrarotheizstrahler Hathor 2000
Halogen-Infrarotheizstrahler, 2000 W, integrierte Wand-/Deckenhalterung, Ketten im
Lieferumfang, 220-240 V / ~50/60 Hz, 9,0 A, Schutzartz IP20, empf. Mindestabstand zur
Decke 0,1 m, Alumium, Farbe aluminiumsilber, Wärmebereich ca. 13 m². Für den Einsatz
in Innenräumen geeignet. Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zur Erzeugung von
Wärme in Verbindung mit den genannten Infrarotheizstrahlern und sind weder zur
Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen
Anwendungen bestimmt.
792
Infrarotheizstrahler Hathor 4000
Halogen-Infrarotheizstrahler, 4000 W, integrierte Wand-/Deckenhalterung, Ketten im
Lieferumfang, 220-240 V / ~50/60 Hz, 18,0 A, Schutzartz IP20, empf. Mindestabstand
zur Decke 0,1 m, Alumium, Farbe aluminiumsilber, Wärmebereich ca. 18 m². Für den
Einsatz in Innenräumen geeignet. Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zur
Erzeugung von Wärme in Verbindung mit den genannten Infrarotheizstrahlern und sind
weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen
Anwendungen bestimmt.
793
Infrarotheizstrahler Hathor 6000
Halogen-Infrarotheizstrahler, 6000 W, integrierte Wand-/Deckenhalterung, Ketten im
Lieferumfang, 220-240 V / ~50/60 Hz, auch mit 400 V zu betreiben, 27 A (3x9,0 A),
Schutzartz IP20, empf. Mindestabstand zur Decke 0,1 m, Alumium, Farbe
aluminiumsilber, Wärmebereich ca. 24 m². Für den Einsatz in Innenräumen geeignet. Die
enthaltenen Speziallampen dienen nur zur Erzeugung von Wärme in Verbindung mit den
genannten Infrarotheizstrahlern und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt
geeignet noch für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.
794LGU
Infrarotheizstrahler Hathor IP65
1500 LowGlareUltra
Heizstrahler mit kurzwelliger Infrarotstrahlung und um bis zu 90% reduziertem
sichtbaren Lichtanteil (LowGlareUltra Goldröhre), 1500 W, 6,5 A , 220-240 V / ~50/60
Hz, Schutzart IP65, Wärmebereich ca. 11 m², Farbe alusilber eloxiert, mit
Wandhalterung. Ideal zur Beheizung von privaten und gastronomischen Außenbereichen
wie Terrassen, Freisitze, Verandas oder Innenbereiche wie Wintergärten, Wellnesszonen
usw. Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zur Erzeugung von Wärme in Verbindung
mit den genannten Infrarotheizstrahlern und sind weder zur Raumbeleuchtung im
Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.
dinsdag 27 mei 2014
Pagina 9 van 10
Bruto prijslijst Casafan IR 2014 - .
artikelnummer
omschrijving
EAN
bruto prijs
795LGU
Infrarotheizstrahler Hathor IP65
3000 LowGlareUltra
8010114792014
€ 394,12
8010114793011
€ 503,36
8010114797002
€ 142,02
4024397347513
€ 74,79
4024397360550
€ 150,42
4024397347537
€ 209,24
4024397986101
€ 133,61
4024397363308
€ 242,86
Heizstrahler mit kurzwelliger Infrarotstrahlung und um bis zu 90% reduziertem
sichtbaren Lichtanteil (LowGlareUltra Goldröhre), 4000 W, 13 A, 220-240 V / ~50/60 Hz
oder 400 V, Schutzart IP65, Wärmebereich ca. 16 m², Farbe alusilber eloxiert, mit
Wandhalterung. Ideal zur Beheizung von privaten und gastronomischen Außenbereichen
wie Terrassen, Freisitze, Verandas oder Innenbereiche wie Wintergärten, Wellnesszonen
usw. Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zur Erzeugung von Wärme in Verbindung
mit den genannten Infrarotheizstrahlern und sind weder zur Raumbeleuchtung im
Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.
796LGU
Infrarotheizstrahler Hathor IP65
4500 LowGlareUltra
Heizstrahler mit kurzwelliger Infrarotstrahlung und um bis zu 90% reduziertem
sichtbaren Lichtanteil (LowGlareUltra Goldröhre), 4500 W, 19,6 A, 220-240 V/~50/60 Hz
oder 400 V, Schutzart IP65, Wärmebereich ca. 22 m², Farbe alusilber eloxiert, mit
Wandhalterung. Ideal zur Beheizung von privaten und gastronomischen Außenbereichen
wie Terrassen, Freisitze, Verandas oder Innenbereiche wie Wintergärten, Wellnesszonen
usw. Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zur Erzeugung von Wärme in Verbindung
mit den genannten Infrarotheizstrahlern und sind weder zur Raumbeleuchtung im
Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.
797
Infrarotheizstrahler LUCCIOLA
1200
Halogen-Infrarotheizstrahler, 1200 W, mit Schalter, 2,8 m Anschlusskabel und Stecker,
Schutzart IP65, Farbe schwarz, Material Aluminium/Kunststoff, 220-240 V / ~50/60 Hz,
5,4 A, Wärmebereich ca. 6 m², empf. Mindestabstand zur Decke 0,4 m. Nur für den
Einsatz im Freien geeignet. Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zur Erzeugung von
Wärme in Verbindung mit den genannten Infrarotheizstrahlern und sind weder zur
Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen
Anwendungen bestimmt.
9800010
VZ400 Timermodul
Zeitsteuerung "Raucher", 230V/50Hz, 16 A, nur Platine, ohne Gehäuse, Nachlaufzeit
einstellbar von 3-20 Minuten, ansteuerbar über handelsübliche Taster bis 4 kW Leistung
9800011
VZ400 IP54 Timermodul mit
Gehäuse und Taster
Zeitsteuerung "Raucher", 230V/50Hz, 16 A, Gehäuse IP54, Edelstahltaster, Nachlaufzeit
einstellbar von 3-20 Minuten, bis 4 kW Leistung
9800012
VZ400 IP54 Timermodul mit
Geäuse, Taster, Schlüsselschalter
Verzögerungs- und Nachlaufsteuerung, 230V/50Hz, 16A, Gehäuse IP54, Edelstahltaster,
mit Schlüsselschalter für Dauer- und Timerbetrieb, sowie Aus, Nachlaufzeit einstellbar
von 3-20 Minuten, Anlaufverzögerung 3 Sek. Bis 2,5 Min. stufenlos einstellbar
98610
Regelgerät/Dimmer IP54 (2,3
kW)
Stufenloses Regelgerät mit Dimmer für Infrarotheizstrahler bis 2.300 W, Schutzart IP54,
Aufputz.
98625
Regelgerät/Dimmer IP54 (3,2
kW)
Stufenloses Regelgerät mit Dimmer für Infrarotheizstrahler bis 3.200 W, Schutzart IP54,
AP
dinsdag 27 mei 2014
Pagina 10 van 10
Herunterladen
Explore flashcards