ty8 perfekt av svaga verb

Werbung
DEUTSCH
8. Klasse
TEMA:
Perfekt av
svaga verb
Was hast du gespielt?
Ich habe
Klavier
gespielt.
DÅTID - DÅ BLIR DET PERFEKT!
Fram tills nu har vi jobbat mest med att skriva meningar och böja verb i nutid (presens). Nu ska vi lära oss hur man
uttrycker dåtid (perfekt) på tyska. Oftast använder man perfekt. Medan vi på svenska säger att ”Vi köpte glass” så
säger man på tyska att ”Vi har köpt glass”. Vi börjar att arbeta med de enklaste verben, dvs. de svaga/regelbundna.
SVAGA VERB
HJÄLPVERB
- regelbundna verb, t.ex:
arbeiten !
baden !
besuchen !
bezahlen !
brauchen!
erzählen !
fotografieren!
fragen!
haben!
hören!
kaufen !
lachen !
lieben!
machen !
passieren!
reisen !
servieren !
spielen !
suchen!
tanzen !
versuchen !
warten !
weinen !
wohnen!
öffnen !
arbeta
bada
besöka
betala
behöva
berätta
fotografera
fråga
ha
höra
köpa
skratta
älska
göra
hända/ske
resa
servera
spela
leta efter
dansa
försöka
vänta
gråta
bo
öppna
Perfekt bildas med hjälp av två verb, ett huvudverb
och ett hjälpverb. Det vanligaste hjälpverbet är
haben men vid vissa verb (rörelse- och
förflyttningsverb) används sein. Det är hjälpverbet
som böjs efter person.
Om du inte redan kan böja haben och sein
- LÄR DIG DESSA VERB UTANTILL!
!
haben!
sein
ich!
du!
er
es!
sie
habe!
hast!
bin
bist
hat!
ist
wir!
ihr!
sie
Sie!
haben!
habt!
sind
seid
haben!
sind
PERFEKT AV SVAGA VERB
Perfekt av svaga verb bildas i de allra flesta fall på följande sätt:
!
ex.!
!
!
!
!
!
!
!
!
ge + verbstam + t
spielen - gespielt
hören - gehört
kaufen - gekauft
lachen - gelacht
machen - gemacht
reisen - gereist
tanzen - getanzt
weinen - geweint
wohnen - gewohnt !
tanzen böjs
ibland med haben och ibland med sein
ex. Ich habe oft getanzt.
(Jag behöver inte förflytta mig)
ex. Ich bin durch das Zimmer getanzt.
(Jag förflyttar mig)
Om verbet slutar på -d och -t, eller om stammen slutar på konsonant + m eller n bildas
perfektformen så här:
ge + verbstam + et
ex.!
!
!
!
!
arbeiten - gearbeitet
baden - gebadet
öffnen - geöffnet
warten - gewartet
reisen
böjs alltid med sein i perfekt.
ex. Ich bin nach Berlin gereist.
Verb med obetonad förstavelse (be-, er-, ver- och -zer) eller om verbet slutar på -ieren
bildas perfektformen så här:
verbstam + t
!
ex.!
!
!
!
!
!
!
!
besuchen - besucht
bezahlen - bezahlt
erzählen - erzählt
fotografieren - fotografiert
passieren - passiert
servieren - serviert
versuchen - versucht
!
passieren böjs alltid med sein i
perfekt.
ex. Ist etwas passiert?
ORDFÖLJDEN I MENINGAR MED PERFEKT
ACHTUNG!!!
När det finns med två verb i tyska huvudsatser hamnar
hjälpverbet relativt långt fram i meningen och
huvudverbet kommer sist. I meningar med perfekt
hamnar alltså perfektformen sist i huvudsatsen.
Tänk på att det är hjälpverbet
som böjs efter person.
Perfektformen ser alltid likadan
ut, oavsett vilken person
meningen handlar om.
Er hat zwei Autos gekauft.
Hast du gestern gebadet?
Wir sind nach Österreich gereist.
Habt ihr in Bern gewohnt?
Hast du immer geweint?
Nein, ich habe oft gelacht.
Ich habe heute gearbeitet.
Du hast heute gearbeitet.
Er hat heute gearbeitet.
Sie hat heute gearbeitet.
Wir haben heute gearbeitet.
Ihr habt heute gearbeitet.
Sie haben heute gearbeitet.
Haben Sie heute gearbeitet, Herr
Kohl?
ÖVNINGSMENINGAR
Skriv svaren i din skrivbok
1. Översätt verben och bilda perfektformer. Markera de verb som böjs med
sein.
arbeiten - baden - besuchen - bezahlen - erzählen - fotografieren - hören - kaufen - lachen
- machen - passieren - reisen - servieren - spielen - tanzen - versuchen - warten - weinen
- wohnen - öffnen
2. Gör om följande meningar från presens till perfekt.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
Mona arbeitet drei Stunden pro Tag.
Badest du heute?
Ich besuche oft meine Oma.
Bezahlen Sie die Schuhe, Frau Müller?
Er erzählt eine Geschichte.
Kauft ihr ein Eis?
Ich lache nie.
Was machst du?
Hier passiert nichts.
Henrik und Petra reisen oft nach Kiel.
Der Kellner serviert das Ehepaar.
Spielst du Tennis?
Karin und Hanna tanzen jeden Tag.
Wir versuchen noch einmal.
Ich warte auf dich!
Warum weinst du?
Herr und Frau Bauer wohnen in Bonn.
Der Lehrer öffnet das Fenster.
3. Gör om följande meningar från perfekt till presens.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Hast du einen Pulli gekauft?
Martin und Leonard haben die Hausaufgabe gemacht.
Ich habe fünf Rechnungen bezahlt.
Seid ihr heute nach England gereist?
Nein, da ist nichts passiert.
Manchmal hat Oma geweint und manchmal hat sie gelacht.
4. Översätt följande meningar från svenska till tyska. Använd perfekt.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
Han badade igår.
Vi har rest till Stockholm.
En olycka har inträffat/skett.
Har du verkligen försökt?
Lena och Christian väntade väldigt länge.
Vad har Ni gjort, fru Becker?
Jag har serverat många personer.
Mamman öppnade dörren.
Har ni köpt en present?
Petra och Isabelle har spelat bordtennis.
Han kanske berättade det.
Jag och en kompis har arbetat i Tyskland.
Har Ni bott i München, herr Hartmann?
Vi dansade kring bordet.
Sara besökte en kompis.
Betalade du bollen?
Idag har jag bara skrattat och inte gråtit.
5. Skriv en egen berättelse i dåtid. Använd så många av verben som möjligt.
ÖVNINGSMENINGAR - FACIT
Skriv svaren i din skrivbok
1. Översätt verben och bilda perfektformer. Markera de verb som böjs med
sein.
gearbeitet - gebadet - besucht - bezahlt - erzählt - fotografiert - gehört - gekauft gelacht - gemacht - passiert - gereist - serviert - gespielt - getanzt - versucht gewartet - geweint - gewohnt - geöffnet
2. Gör om följande meningar från presens till perfekt.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
Mona hat drei Stunden pro Tag gearbeitet.
Hast du heute gebadet?
Ich habe oft meine Oma besucht.
Haben Sie die Schuhe bezahlt, Frau Müller?
Er hat eine Geschichte erzählt.
Habt ihr ein Eis gekauft?
Ich habe nie gelacht.
Was hast du gemacht?
Hier ist nichts passiert.
Henrik und Petra sind oft nach Kiel gereist.
Der Kellner hat das Ehepaar serviert.
Hast du Tennis gespielt?
Karin und Hanna haben jeden Tag getanzt.
Wir haben noch einmal versucht.
Ich habe auf dich gewartet!
Warum hast du geweint?
Herr und Frau Bauer haben in Bonn gewohnt.
Der Lehrer hat das Fenster geöffnet.
3. Gör om följande meningar från perfekt till presens.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Kaufst du einen Pulli?
Martin und Leonard machen die Hausaufgabe.
Ich bezahle fünf Rechnungen.
Reist ihr heute nach England?
Nein, da passiert nichts.
Manchmal weint Oma und manchmal lacht sie.
4. Översätt följande meningar från svenska till tyska. Använd perfekt.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
Er hat gestern gebadet.
Wir sind nach Stockholm gereist.
Ein Unfall ist passiert.
Hast du wirklich versucht?
Lena und Christian haben lange gewartet.
Was haben Sie gemacht, Frau Becker?
Ich habe viele Personen serviert.
Die Mutter hat die Tür geöffnet.
Habt ihr ein Geschenk gekauft?
Petra und Isabelle haben Tischtennis gespielt.
Er hat es/das vielleicht erzählt.
Ich und ein Freund/eine Freundin haben in Deutschland gearbeitet.
Haben Sie in München gewohnt, Herr Hartmann?
Wir sind um den Tisch getanzt.
Sara hat einen Freund/eine Freundin besucht.
Hast du den Ball bezahlt?
Heute habe ich nur gelacht und nicht geweint.
5. Skriv en egen berättelse i dåtid. Använd så många av verben som möjligt.
Herunterladen