(verb) i ppt

Werbung
A. Verbböjning
Här måste man i tyskan först lära sig tempusböjning och personböjning.
Därutöver kan verbet stå i olika modus.
I. Tempusböjning
Vi skiljer här mellan sådana verb som bildar förfluten tid med hjälp av ändelser
och sådana som bildar det med vokalväxling, s.k. avljud.:
 De verb som bildar preteritum med hjälp av ändelsen -te kallar vi för svaga
verb.
 Verb som bildar preteritum med hjälp av avljud kallas för starka verb eller
avljudsverb.
Regelbundna
svaga
verb.
 Detta är den absolut vanligaste verbtypen. Exempel:
Infinitiv
Presens
Preteritum
Perfekt
Spielen
Er spielt
Er spielte
Er hat gespielt
Kaufen
Er kauft
Er kaufte
Er hat gekauft
 Om verbstammen slutar på t-ljud skjuts ett e in för att underlätta
uttalet:
 Om första stavelsen i verbstammen är obetonad används inget ge- i
perfekt particip:
Infinitiv
Presens
Preteritum
Perfekt
Arbeiten
Er arbeitet
Er arbeitete
Er hat gearbeitet
Akzeptieren
Er akzeptiert
Er akzeptierte
Er hat akzeptiert
Starka verb
De starka verben bildar olika tempus genom vokalväxling, s.k. avljud.
Det finns ett begränsat antal avljudsmönster i tyskan. Perfekt bildas
genom
tillägg av
ge- före ochPreteritum
-en efter verbstammen.
Infinitiv
Presens
Perfekt
springen
Er springt
Er sprang
Er ist gesprungen
laufen
Er läuft
Er lief
Er ist gelaufen
sehen
Er sieht
Er sah
Er hat gesehen
versehen
Er versieht
Er versah
Er hat versehen
Tryck här för en fullständig lista över starka verb i tyskan 
Oregelbundna svaga verb:
Hos två grupper av verb som bildar tempus genom ändelse
förekommer ändå vokalförändringar i tempussystemet:

Modalverb
Infinitiv
Presens
Preteritu
m
Perfekt
dürfen
Er darf
Er durfte
Er hat gedurft / dürfen
können
Er kann
Er konnte
Er hat gekonnt / können
mögen
Er mag
Er mochte
Er hat gemocht / mögen
müssen
Er muss
Er musste
Er hat gemusst / müssen
sollen
Er soll
Er sollte
Er hat gesollt / sollen
wollen
Er will
Er wollte
Er hat gewollt / wollen
Oregelbundna svaga verb (2)
 “brennen-gruppen”
Infinitiv
Presens
Preteritum
Perfekt
brennen
Er brennt
Er brannte
Er hat gebrannt
bringen
Er bringt
Er brachte
Er hat gebracht
denken
Er denkt
Er dachte
Er hat gedacht
kennen
Er kennt
Er kannte
Er hat gekannt
nennen
Er nennt
Er nannte
Er hat genannt
rennen
Er rennt
Er rannte
Er ist gerannt
senden
Er sendet
Er sandte
Er hat gesandt
wenden
Er wendet
Er wandte
Er hat gewandt
4. Sein, haben, werden, tun.
Dessa mycket vanliga verb uppvisar olika slags
oregelbunden böjning:
Infinitiv
Presens
Preteritum
Perfekt
sein
Er ist
Er war
Er ist gewesen
haben
Er hat
Er hatte
Er hat gehabt
werden
Er wird
Er wurde
Er ist geworden
tun
Er tut
Er tat
Er hat getan
“Blandad böjning”
 Därutöver finns ”blandad böjning” hos några få verb.
Det rör sig om starka verb som tycks övergå till att bli
svaga, exempelvis:
 backen
 hauen
 salzen.
Olika böjning av werden
När det gäller verbet werden har det olika böjning beroende på i vilken
betydelse det används. Man skulle kunna säga att det finns tre eller fyra olika
verb werden:
 Huvudverbet werden (med betydelsen ’bli något som man inte var förut’):
werden - wird - er wurde - er ist geworden
 Det passivbildande hjälpverbet werden:
werden - wird - wurde - ist … worden
 Det temporala hjälpverbet werden:
werden - wird - würde - --- (förekommer inte i perfekt)
 Ett specialfall av det temporala hjälpverbet är det konditionalisbildande
”würde” som används som ersättningsform för konjunktiv och motsvarar en
betydelse av svenskt skulle. I denna betydelse är formen alltid würde, och den
kan inte böjas i tempus.
Svenskans ‘bli’
Lägg märke till att det tyska werden inte är samma sak som det svenska
verbet bli. Det svenska verbet motsvaras av olika tyska verb, beroende på
vad som menas:
 Vid grundbetydelsen 'bli något man inte var förut' används
huvudverbet werden.
 I passiv används det passivbildande werden.
 I betydelsen 'förbli' används bleiben.
 Er blieb stehen.
 Er blieb ein Dummkopf.
 I samband med sinnesrörelser används sein:
 Ich war überrascht.
 Tillsammans med substantiv som uttrycker följd eller resultat används
sein. Det gäller exempelvis: Ergebnis, Folge, Antwort, Erfolg, Reaktion:
 Die Antwort war ja
 Die Folge war eine Katastrophe
Dreyer / Schmitt
 Fler verbövningar 1
 Fler verbövningar 2
(Ur Dreyer/Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der
deutschen Grammatik)
Perfektbildning
Perfekt bildas med haben eller sein + perfekt
particip
 Haben: vid de flesta verb (alla transitiva och de flesta intransitiva):
 Ich habe gesehen / gelesen / gelegen
 Sein: vid intransitiva verb som betecknar rörelse- eller förändring
samt vid sein, werden och bleiben.
 Ich bin gefahren / gegangen / gewesen / geworden.
 Vissa verb kan uppträda i en transitiv och en intransitiv variant:
 Ich fahre in die Stadt / Ich fahre das Auto in die Garage.
 Der Pilot fliegt das Flugzeug / Wir fliegen nach Amerika.
Perfektbildning (2)
 Vid ett fåtal rörelseverb kan perfekt bildas antingen
med haben eller med sein, beroende på om
verbhandlingen ses i första hand som rörelse eller som
aktivitet:
 Ich habe den ganzen Tag getanzt / gesegelt / gerudert
 Ich bin über den See gesegelt / gerudert
 Ich bin durch den Saal getanzt
Modalverb
 Lägg märke till att modalverben har dubbla perfekt
participformer:
Som huvudverb
Som hjälpverb:
Ich habe es nicht gewollt
Ich habe es nicht tun wollen.
Er hat es nicht gedurft.
Er hat es nicht tun dürfen.
 När modalverben används som hjälpverb används i
stället för perfekt particip s.k. infintivparticip. Denna
har samma form som infinitiven.
Infinitivparticip
 Samma sak gäller för lassen:
Wir haben ihn frei gelassen.
Wir haben ihn schlafen lassen.
 Även heißen, helfen liksom fühlen, hören, sehen, spüren samt ibland
lehren och lernen har infinitivparticip när de står tillsammans med ett
annat verb.
 Verben hören, fühlen, spüren kan dock även ha perfekt particip på ge-.




Ich habe den Briefträger nicht gesehen.
Ich habe den Briefträger nicht kommen sehen.
Ich habe den Briefträger nicht gehört
Ich habe den Briefträger nicht kommen hören.
Ich habe den Briefträger nicht kommen gehört.
Ytterligare tempus:
 Pluskvamperfekt bildas med hjälp av preteritum av
haben eller sein + perfekt particip av huvudverbet.
 Er hatte es geahnt.
 Futurum bildas med hjälpverbet werden. wollen kan
inte användas för att uttrycka ren futurum.
 Es wird bestimmt regnen.
 Konditionalis bildas med hjälp av würde + infinitiv.
Observera dock att svenskt skulle kan ha olika
betydelser.
 Das würde ich niemals behaupten.
Person / numerus
 I tyskan får verbet olika personändelse beroende på
subjektet. Följande ändelser används:
 I presens indikativ:
Person
spielen
arbeiten
lesen
raten
mögen
Ich
spiel e
arbeit e
les e
rat e
mag ---
Du
spiel st
arbeit est
lies st
rät st
mag st
arbeit et
lies t
rät --
mag ---
Er
spielt t
Wir
spiel en
arbeit en
les en
rat en
mög en
Ihr
spiel t
arbeit et
les t
rat et
mög t
Sie
spiel en
arbeit en
les en
rat en
mög en
Person / numerus (2)
 I preteritum indikativ m.m.:
Person
spielen
arbeiten
raten
mögen
Ich
spiel te
-
arbeit ete --
riet
---
moch te
---
Du
spiel te
st
arbeit ete st
riet
st
moch te
st
Er
spielt te
--
arbeit ete --
riet
---
moch te
---
Wir
spiel te
n
arbeit ete n
riet
en
moch te
n
Ihr
spiel te
t
arbeit ete t
riet
et
moch te
t
Sie
spiel
en
arbeit ete n
riet
en
moch te
n

Ingen ändelse i första och tredje person singular!
III. Modus
 Modus betyder sätt och betecknar formkategorier hos
verbet som i viss bemärkelse visar talarens inställning
till det sagda. I tyskan skiljer man mellan tre olika
modus:
 indikativ,
 imperativ
 konjunktiv.
 Indikativ är det klart vanligaste och det är det som har
behandlats hittills.
Imperativ
 Den speciella uppmaningsform som finns hos verben kallas för
imperativ.
 Personer: Du, Sie, ihr, wir
 Spiel(e)! Spielen Sie! Spielt! Spielen wir! (Lass uns spielen! Lasst uns
spielen!)
 Arbeite! Arbeiten Sie! Arbeitet! Arbeiten wir!
 Sieh! Sehen Sie! Seht! Sehen wir!  omljud
 Geh! Gehen Sie! Geht! Gehen wir!
 Brenn! Brennen Sie! Brennt! Brennen wir!
 Sei (froh)! Seien Sie(froh)! Seid(froh)! Seien wir(froh)!
 Tänk dock på att det finns andra – ofta artigare – sätt att uttrycka
uppmaning på än med imperativ!
Konjunktiv
(a) Preteritum konjunktiv:
 Av regelbundna svaga verb = preteritum indikativ
 Av starka verb; av modalverb; av brennen-gruppen =
stammen i preteritum + omljud + e + personändelse
Person
spielen
arbeiten
geben
mögen
Ich
spiel te
-
arbeit ete --
gäb e ---
möch te
---
Du
spiel te
st
arbeit ete st
gäb e st
möch te
st
Er
spielt te
--
arbeit ete --
gäb e ---
möch te
---
Wir

spiel te
n
arbeit ete n
gäb e n
möch te
n
Ihr
spiel te
t
arbeit ete t
gäb e t
möch te
t
Sie
spiel
en
arbeit ete n
gäb e n
möch te
n
Ofta används omskrivning med würde i stället för konjunktiv!
Konjunktiv (forts.)
 Presens konjunktiv: (stam + e + personändelse)
 Används främst för att visa indirekt tal
Person
spielen
arbeiten
geben
mögen
Ich
spiel e
-
arbeit e
--
geb e ---
mög e
---
Du
spiel e
st
arbeit e
st
geb e st
mög e
st
Er
spiel e
--
arbeit e
--
geb e ---
mög e
---
Wir
spiel e
n
arbeit e
n
geb e n
mög e
n
Ihr
spiel e
t
arbeit e
t
geb e t
mög e
t
Sie
spiel e
n
arbeit e
n
geb e n
mög e
n
Delbara och odelbara verb
 Vissa sammansatta verb delas i tyskan i huudsats:
 Ich ziehe um; ich denke nach; ich kaufe ein.
 Grundreglerna är enkla att formulera:
 Verb med betonad förled är delbara:

Ausziehen, angehen, mitkommen
 Verb med obetonad förled är odelbara:

bezahlen, empfinden, entkommen, entgehen
 Partiklar som inte kan stå självständigt  odelbara
verb (exempel: be-, emp-, ent-, er-, ge-, ver-, zer-)
Delbara och odelbara verb (2)
 Avledda verb kan se ut som delbara verb men är
bildade av ett substantiv i stället:
frühstücken (av Frühstück)
beantragen (av Antrag)
beauftragen (av Auftrag)
befürworten (av Fürwort)
 Dessa böjs alltid svagt och är alltid odelbara.
Några specialfall:
 Några specialfall:
 hinter-: verb på hinter- är odelbara: hinterbringen, hinterlassen
 Verb på miss är odelbara med viss modifikation:
misslingen – misslingt – misslang- misslungen
men:
missverstehen – missversteht – missverstand – missverstanden –
misszuverstehen
 Verb på wieder- är vanligen delbara, medan verb på wider- vanligen är
odelbara:
Sie sahen sich endlich wieder.
Widersprechen Sie mir nicht!
Här finns dock undantag vid mycket vanliga verb:
Wiederholen; widerspiegeln m.fl.
Några specialfall (2)
 Verb på voll är delbara i konkret betydelse och odelbara i
abstrakt:
Er gießt das Glas voll – Er vollbringt die Aufgabe.
 Verb på durch, über, um, unter följer speciella regler
(detta behandlar vi senare):
Specialfall (3)(behandlas under syntaxkursen)
über, unter, um, durch
Transitivt
Intransitivt
AO sätts i
rörelse
Odelbart
Delbart
Odelbart
AO sätts ej i
rörelse
Unter, über
um
durch
AO
förändras
AO förändras ej
resultat
Delbart
Odelbart
Delbart
förlopp
Odelbart
Herunterladen