147_Sawanny - Szkolnictwo.pl

Werbung
Materiały pochodzą z Platformy
Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie
w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie
i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania
w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.
Die Savanne.
Sawanna.
Savannen nehmen 15% der Landfläche der Erde ein. Sie schließen sich an
den tropischen Regenwald an und verlaufen bis zu den Wendekreisen. Sie
bilden somit die äußeren Tropen. In ihnen befindet sich ein tropisches
Grasland und zerstreut unter Gräsern Gehölze. Sawanny zajmują 15%
powierzchni lądowej Ziemi. Rozpoczynają się w tropikalnym lesie deszczowym i
ciągną się aż do tropików. W ten sposób tworzą zewnętrzne tropiki. Znajdują się
w nich tropikalne użytki zielone i rozproszone wśród traw drzewa.
Kennzeichnend für die Savannen
ist der Wechsel von Regenund Trockenzeit.
Es gibt drei Arten von Savannen:
- die Feuchtsavanne
- die Trockensavanne
- die Dornsavanne
Die Savanne ist hauptsächlich
auf der Südhalbkugel
in Südamerika, Afrika
und Australien verbreitet.
Cechą charakterystyczną sawanny
jest naprzemienność pór
deszczowej i suchej.
Istnieją 3 typy sawann:
sawanna trawiasta (sawanna wilgotna)
sawanna krzewiasta (sawanna sucha)
sawanna drzewiasta (sawanna ciernista)
Sawanna występuje głównie na
półkuli południowej
w Ameryce Południowej,
Afryce i Australii.
Die Feuchtsavannen tretten im
Übergangsbereich zwischen
der ariden Passatwindzone
und dem tropischen
Regenwaldklima auf.
Es gibt sie vor allem
in Afrika und Südostasien,
aber auch in Australien und
Südamerika. Insgesamt bedeckt
die Feuchtsavanne 9,4 %
der Erde.
Sawanny wilgotne występują w
strefie przejściowej między strefą
jałową wiatrów pasatowych i
klimatem tropikalnym lasów
deszczowych. Spotyka się je
przede wszystkim w Afryce i Azji
Południowo-Wschodniej, ale także
w Australii i Ameryce
Południowej. Sawanna wilgotna
obejmuje 9,4% powierzchni ziemi.
Sie zählt zu den größten und
artenreichsten Gebieten
der Erde. Jest to jeden z
największych i najbardziej
zróżnicowanych obszarów na ziemi.
Wie der Name
bereits sagt,
haben
Borstenhörnchen
ein borstiges Fell,
das sich beim Berühren
wie Igelstacheln
anfühlt.
Das Gewicht
liegt bei 300 bis 900
Gramm.
Jak sama nazwa
wskazuje wiewiórki
szczecinowłose mają
sztywną sierść, która
w dotyku przypomina
kolce jeża.
Kolor futra jest
żółto - szary.
Ważą 300 - 900 gramów.
Afrikanische Borstenhörnchen sind Bewohner
offener Habitate, wie Savannen. Afrykańskie
Wiewiórki szczecinowłose zamieszkują otwarte
siedliska, takie jak sawanny.
Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
sie nehmen ein - zajmują
zerstreut - rozproszony
die Trockenzeit - pora sucha
die Regenzeit - pora deszczowa
die Südhalbkugel - półkula południowa
die Feuchtsavanne - sawanna wilgotna
artenreich - bogaty gatunkowo
das Borstenhörnchen - wiewiórka szczecinowłosa
ein borstiges Fell - sztywna sierść
beim Berühren - w dotyku
die Igelstacheln - kolce jeża
Der wahre König
der Savanne ist die Termite.
Das Insekt hat einen
bedeutenden Einfluss auf
das Ökosystem des
weitläufigen Graslands.
Bis zu zehn Meter kann
der oberirdische Teil eines
Termitenhügels in
die Höhe ragen.
Unterirdisch erreicht
der Bau Durchmesser
von bis zu 30 Metern.
Prawdziwym królem sawanny
jest termit. Owad ten ma wielki
wpływ na ekosystem tej
ogromnej łąki. Do 10 metrów
może sięgać nadziemna część
wzgórza stworzonego przez
termity. Pod ziemią budowla
może mieć średnicę
do 30 metrów.
Das Elefantengras
wächst als ausdauernde
krautige Pflanze.
Es erreicht Wuchshöhen
von bis zu 4,5 m.
Der Name Elefantengras
stammt daher, dass es sich
um Lieblingsfutter der
Elefanten handelt.
Es ist im tropischen
Grasland Afrikas
heimisch.
Trawa słoniowa jest byliną
zielną. Osiąga wysokość
do 4,5 m. Nazwa trawa
słoniowa wynika z faktu,
że jest ulubionym
pokarmem słoni.
Występuje w obszarach
trawiastych Afryki.
Das Elefantengras wächst in Höhenlagen
zwischen Meereshöhe bis 2000 Meter.
Trawa słoniowa rośnie na wysokości
do 2 tys. metrów nad poziomem morza.
Diademmeerkatzen
sind im mittleren Afrika
beheimatet. Sie sind zwar
tagaktiv, nutzen aber
die frühen und späten Stunden
des Tages für alle Aktivitäten.
Sie leben in Gruppen aus 10 bis
40 Tieren, die sich aus einem
Männchen, etlichen Weibchen
und dem dazugehörigen
Nachwuchs zusammensetzen.
Koczkodany czarnosiwe
żyją w Afryce Środkowej.
Mimo, że są aktywne w ciągu
dnia wykorzystują wczesne
i późne godziny dnia dla
wszystkich rodzajów działalności.
Żyją w grupach liczących 10 - 40
zwierząt, które składają się z
jednego samca, kilku samic oraz
należącego do nich potomstwa.
Sie können sich sehr geschickt
in den Bäumen bewegen und gelten
als sehr scheu. Potrafią zwinnie
wspinać się po drzewach i są uważane
za bardzo bojaźliwe.
Die Trockensavanne liegt zwischen der Feuchtsavanne und
der Dornsavanne und ist Teil der wechselfeuchten Tropen.
Sie tritt in Afrika, auf dem indischen Subkontinent und Nordaustralien.
Die Vegetation ist in der Trockensavanne an die Trockenzeit angepasst.
An den Flüssen sind Galeriewälder anzutreffen, weil die Bäume dort
ganzjährigen Zugang zu Wasser haben.
Sawanna sucha rozciąga się między sawanną wilgotną i sawanną ciernistą i jest
częścią zmienno - wilgotnego tropiku. Występuje w Afryce, na subkontynencie
indyjskim oraz w północnej Australii. Roślinność sawanny suchej jest
dostosowana do pory suchej. Przy rzekach można spotkać całą galerię lasów,
ponieważ drzewa tam mają przez cały rok dostęp do wody.
Dieser etwa 30 mm große
Ölkäfer ist überwiegend schwarz
gefärbt und hat zwei gelbe
Querstreifen auf den Flügeldecken.
Auffallend sind auch seine orange
gefärbten Antennen. Die Anzahl
der Fressfeinde, die ihn bedrohen,
ist gering. Für viele Vögel und
Säuger sind die gelben Streifen
ein wichtiger Warnhinweis für
die Giftigkeit dieser Beute.
Ten mierzący ok. 30 mm
chrząszcz oleica jest przeważnie w
kolorze czarnym i posiada dwa żółte
pasy na pokrywach skrzydeł. Godne
uwagi są też jego pomarańczowe
czułki. Liczba zagrażających mu
drapieżników jest niska. Dla wielu
ptaków i ssaków żółte paski są
ważnym znakiem ostrzegawczym
toksyczności tych zdobyczy.
Ein Gelege kann aus weit
über 1000 Eiern bestehen.
Die Larven entwickeln sich über
mehrere Wochen. Gniazdo może
składać się z ponad 1.000 jaj. Larwy
rozwijają się kilka tygodni.
Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
der König - król
die Termite - termit
das Insekt - owad
der oberirdische Teil - część nadziemna
das Elefantengras - trawa słoniowa
das Lieblingsfutter - ulubione pożywienie
die Diademmeerkatze - koczkodan czarnosiwy
scheu - bojaźliwy
ist an...angepasst - jest dostosowany do...
der Zugang zum Wasser - dostęp do wody
ganzjährig - przez cały rok
Acacia abyssinica ist typische
Akazienart in Ostafrika von
Äthiopien über Kenia bis nach
Simbabwe. Der Lebensraum liegt
in trockenen Savannen in
Höhenlagen bis 2000 Meter.
Der Baum kann eine Wuchshöhe von
16 - 18 Meter erreichen. Er hat
zarte, kleine Blätter, aber auffallend
sind die bis zu 6 cm langen Dornen.
Die Blüten sind gelb, kugelartig
geformt. Akacja abyssinica
jest typowym gatunkiem akacji
występującym w Afryce Wschodniej
od Etiopii przez Kenię aż do Zimbabwe.
Jej siedliskiem są suche sawanny na
wysokości do 2 tys. metrów. Drzewo
może mierzyć 16 - 18 metrów.
Ma delikatne, małe listki, ale wyjątkowe
kolce o długości do 6 cm. Kwiaty są
żółte, w kształcie kuli.
Der Afrikanische Elefant
lebt in Trockensavannen
und Halbwüsten. Er lebt in
der Nähe von Sümpfen, Seen
oder Wasserlöchern.
Bei großer Hitze sind
Schlammbäder und "das
Pudern" mit Sand nützlich.
Beide Geschlechter tragen
Stoßzähne im Gegensatz zu
den indischen Elefanten.
Słoń afrykański żyje w suchych
sawannach oraz na obszarach
półpustynnych. Mieszka w
pobliżu bagien, jezior i oczek
wodnych. Wśród dużych upałów
bardzo przydatne bywają
kąpiele błotne oraz "pudrowanie
się" piaskiem. Osobniki obu płci
posiadają kły inaczej niż u słoni
indyjskich.
Auf einem Speiseplan stehen Gräser,
Zweige, Rinde, Holz, Blätter, Wurzeln
und Früchte. Beim Elefanten
regenerieren sich sieben Mal im Leben
die Zähne. Dieta składa się z trawy,
gałązek, kory, drewna, liści, korzeni oraz
owoców. U słoni zęby regenerują się
7 razy w życiu.
Die Dornsavanne
verdankt ihren Namen
den Dorngehölzen,
die vorrangig in ihr zu
finden sind. Die Pflanzen
kennzeichnen sich durch
eine Minimierung der
Blattoberfläche zum Schutz
vor dem Austrocknen und
Dornen, um sich vor Tieren
zu schützen.
Sawanna ciernista
zawdzięcza swoją nazwę
drzewom ciernistym,
które głównie na niej
występują. Rośliny te
charakteryzują się
minimalizacją powierzchni
liści w celu ochrony przed
odwodnieniem oraz cierniami,
aby uchronić się od zwierząt.
Die Insekten, Kleinreptilien, Spinnentiere, Vögel
und Säugetiere sind überwiegend entweder
nacht- und dämmerungsaktiv, ebenfalls um
den Flüssigkeitsverlust so gering wie möglich zu
halten. Owady, małe gady, pajęczaki, ptaki i ssaki są
przeważnie aktywne nocą lub o zmroku, aby jak
najbardziej zapobiec utracie płynów.
Der Kronenkranich ist
eine Vogelart aus der Familie
der Kraniche. Er ist in Ostafrika,
von Uganda und Kenia bis nach
Mosambik verbreitet. Zum
Übernachten ziehen sich die
Kronenkraniche auf die Bäume.
Andere Kranicharten würden
niemals zur Nacht
die Baumkronen aufsuchen.
Kronenkraniche sind weniger
flugfähig als andere Kranicharten.
Koronnik czarny jest ptakiem z
rodziny żurawi. Występuje we
Wschodniej Afryce, od Ugandy,
Kenii aż do Mozambiku. Na nocleg
koronniki czarne wracają na drzewa.
Inne gatunki żurawi nigdy nie
zatrzymują się na noc w koronach
drzew. Koronniki czarne są też mniej
zdolne do lotu od innych gatunków
żurawi.
Die Schirmakazie
ist eine der etwa 1200 Arten
der Gattung
der Akazien. Sie ist
Wahrzeichen Afrikas.
Sie ist leicht erkennbar
an ihrer schirmähnlichen
Krone. Für die afrikanische
Tierwelt ist sie
ein bedeutender
Nahrungslieferant.
Akacja parasolowata
jest jednym z ok. 1.200
gatunków akacji. Jest
symbolem Afryki.
Można ją łatwo rozpoznać
po koronie przypominającej
parasol. Dla afrykańskiej
fauny jest głównym
źródłem pożywienia.
Blüten, Früchte und Blätter werden
von zahlreichen Tieren gerne gefressen.
Die Elefanten, Giraffen und Antilopen
sind die Tiere, die diese Bäume am
häufigsten aufsuchen. Kwiaty, owoce
i liście są zjadane przez wiele zwierząt.
Słonie, żyrafy i antylopy to zwierzęta, które
najchętniej odwiedzają te drzewa.
Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
die gelben Streifen - żółte paski
der Warnhinweis - sygnał ostrzegawczy
die Giftigkeit - toksyczność
zarte Blätter - delikatne liście
die Dornen - kolce
kugelartig - kulisty
in der Nähe von Sümpfen - w pobliżu bagien
bei großer Hitze - przy dużym upale
die Dornsavanne - sawanna ciernista
die Minimierung - minimalizacja
der Kronenkranich - koronnik czarny
Der Lebensraum der Uganda
Giraffe liegt südlich der Sahara in
Uganda und Westkenia. Sie lebt
in Savannen mit einem hohen
Anteil an Akazien. Giraffen leben
häufig in kleinen Trupps
von 2 bis 14 Tieren, nur die
Giraffenbullen leben nicht selten
allein. Eine gesunde starke
Giraffe kann einen Löwen oder
Hyänen mit den Hinterläufen
verletzen oder töten.
Siedlisko żyrafy ugandyjskiej
znajduje się na południe od Sahary
w Ugandzie oraz w zachodniej
Kenii. Żyje w sawannach o dużej
ilości akacji. Żyrafy żyją w małych
stadach liczących 2- 14 zwierząt,
tylko samce mieszkają często same.
Zdrowa i silna żyrafa potrafi
kończynami tylnimi zranić
lub zabić lwa albo hienę.
Giraffen sind sehr friedliche Tiere.
Die Kämpfe unter den Bullen dienen
nur der Klärung einer Rangordnung.
Sie haben meist keine Folgen. Żyrafy
to spokojne zwierzęta. Walki wśród
samców służą tylko ustaleniu porządku
w hierarchii. Nie mają konsekwencji.
Acacia brevispica kommt
in südlichen Afrika und vom
Südsudan bis nach Simbabwe
vor. In Kenia nicht selten
auch in Höhen bis 2000 Meter
anzutreffen. Der Lebensraum
sind meist die trockenen Savannen.
Die schmalen und dünnen Zweige
sind mit vielen kleinen Dornen
versehen. Die weißlichen Blüten
bilden eine kugelige Form.
Akacja brevispica
występuje w południowej Afryce,
i ciągnie się od południowego
Sudanu aż do Zimbabwe.
W Kenii nierzadko występuje
do 2 tys. metrów wysokości.
Siedliskiem są przeważnie suche
sawanny. Smukłe i cienkie gałęzie
są zaopatrzone w małe kolce.
Białawe kwiaty mają kształt kulisty.
Der Pirolsänger
kommt südlich der Sahara
im tropischen Westafrika
vor. Die Temperatur
seiner Umgebung beträgt
35 Grad C.
Der Vogel entspricht in
seiner Größe von 25 cm
etwa unserer einheimischen
Amsel. Auffallend ist
der lange Schwanz.
Wilgowiec występuje na
południe od Sahary w Afryce
tropikalnej. Temperatura
jego otoczenia wynosi 35 °C.
Ptak mierzący 25 cm
podobny jest trochę do
naszego rodzimego kosa.
Osobliwością jest
długi ogon.
Die Pirolsänger kann man in dichten
Sträuchern und auf niedrigen
Bäumen mit lichten Zweigen treffen.
Wilgowce można spotkać wśród
gęstych krzewów oraz na niskich
drzewach z nielicznymi gałęziami.
Das Warzenschwein ähnelt auf
den ersten Blick einem etwas
flacheren Wildschwein mit
einem etwas zu groß geratenen
bizarren Kopf. Er hat die bis
zu sechzig Zentimeter langen,
gekrümmten Eckzähne und
sechs Warzen am Kopf. Es ist
in Afrika südlich der Sahara
weit verbreitet. Der bevorzugte
Lebensraum sind alle Formen
der Savannen.
Guziec jest podobny na pierwszy
rzut oka do nieco spłaszczonego
dzika ze zbyt dużą, dziwaczną
głową. Posiada sięgające do
60 cm zakrzywione kły oraz sześć
brodawek na głowie. Występuje
często w Afryce, na południe od
Sahary. Preferowane siedliska to
wszystkie formy sawanny.
Warzenschweine sind tagaktiv, ruhen
aber während der Mittagshitze im
Gebüsch oder unter Bäumen aus.
Guźce są aktywne w ciągu dnia,
wypoczywają jednak podczas
południowych upałów w zaroślach lub
pod drzewami.
Die Muschelblume ist im ganzen
tropisch- und subtropischen
Gürtel der Erde beheimatet. Sie
wächst an der Wasseroberfläche.
Sie ist meist am Rand von Seen
und Teichen zu finden. Die
rosettenartigen Blätter sind an
der Unterseite glatt und auf der
Oberseite feinbehaart fast
samtartig. Die Pflanze kann
eine Größe von etwa 12 - 16 cm
erreichen. Pistia rozetkowa
występuje w całym tropikalnym
i subtropikalnym pasie ziemi.
Rośnie na powierzchni wody.
Najczęściej można ją spotkać na
obrzeżach jezior i stawów. Liście
przypominające rozety są na dole
gładkie natomiast u góry drobno
owłosione, niemal aksamitne.
Roślina może mierzyć około
12 - 16 cm.
Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
zum Übernachten - na noc
die Schirmakazie - akacja parasolowata
die Tierwelt - fauna
verletzen - zranić
die Klärung - wyjaśnienie
keine Folgen - brak konsekwencji
der Pirolsänger - wilgowiec
die Umgebung - otoczenie
die Amsel - kos
das Warzenschwein - guziec
die Warzen - brodawki
Herunterladen