przymiotnik das Adjektiv przys ówek ł das Adverb biernik der

Werbung
Grammatische Termine
1
przymiotnik
das Adjektiv
przysłówek
das Adverb
biernik
der Akkusativ
strona czynna
das Aktiv
cudzysłów
das Anführungszeichen
rodzajnik
der Artikel
przydawkowy
attributiv
wykrzyknik
das Ausrufezeichen
rodzajnik określony
bestimmter Artikel
wyraz określający
das Bestimmungswort
celownik
der Dativ
deklinacja
die Deklination
deklinować
deklinieren
zaimek wskazujący
das Demonstrativpronomen
zdrobnienie
das Diminutiv
dwugłoska
der Diphthong
dwukropek
der Doppelpunkt
imię własne
der Eigenname
rodzj żeński
das Femininum
zdanie celowe
der Finalsatz
zdanie pytające
der Fragesatz
znak zapytania, pytajnik
das Fragezeichen
www.german.pl
Grammatische Termine
2
czas przyszły I
das Futur I
odmiana mieszana
gemischte Deklination
dopełniacz
der Genitiv
szyk prosty
gerade Wortfolge
rodzaj
das Geschlecht
gramatyka
die Grammatik
wyraz zasadniczy
das Grundwort
zdanie główne
der Hauptsatz
czasownik posiłkowy
das Hilfsverb
tryb rozkazujący
der Imperativ
czas przeszły (I)
das Imperfekt
zaimek nieokreślony
das Indefinitpronomen
tryb oznajmujący
der Indikativ
bezokolicznik
der Infinitiv
zaimek pytający
das Interrogativpronomen
nieprzechodni
intransitiv
szyk przestawny
die Inversion
liczebnik główny
das Kardinale
przypadek
der Kasus
przecinek
das Komma
stopniowanie
die Komparation
stopień wyższy
der Komparativ
www.german.pl
Grammatische Termine
3
wyraz złożony
das Kompositum
tryb warunkowy
Konditionalis
zdanie warunkowe
der Konditionalsatz
konjugacja
die Konjugation
konjugować
konjugieren
spójnik
die Konjunktion
tryb przypuszczający
der Konjunktiv
spółgłoska
der Konsonant
rodzaj męski
das Maskulinum
męski, rodzaju męskiego
männlich
czsownik modalny
das Modalverb
zdanie poboczne
der Nebensatz
przeczenie
die Negation
rodzaj nijaki
das Neutrum
mianownik
der Nominativ
liczebnik
das Numerale
dopełnienie
das Objekt
zdanie dopełnieniowe
der Objektsatz
liczebnik porządkowy
das Ordinale
imiesłów czynny
das Partizip I
imiesłów bierny
das Partizip II
strona bierna
das Passiv
www.german.pl
Grammatische Termine
4
czas przeszły (II)
das Perfekt
osoba
die Person
zaimek osobowy
das Personalpronomen
liczba mnoga
der Plural
czas zaprzeszły
das Plusquamperfekt
stopień równy
der Positiv
zaimek dzierżawczy
das Possessivpronomen
orzeczenie
das Prädikat
orzecznikowy
prädikativ
przedrostek
das Präfix
przyimek
die Präposition
czas teraźniejszy
das Präsens
zaimek
das Pronomen
czas przeszły I, Imperfekt
das Präteritum
przysłówek zaimkowy
das Pronominaladverb
kropka
der Punkt
zaimek zwrotny
das Reflexivpronomen
czasownik zwrotny
das Reflexivverb
zaimek względny
das Relativpronomen
zdanie
der Satz
zdanie złożone podrzędnie
das Satzgefüge
nijaki, rodzaju nijakiego
sächlich
www.german.pl
Grammatische Termine
5
liczba pojedyncza
der Singular
odmiana słaba
schwache Deklination
odmiana mocna
starke Deklination
stopniowanie
die Steigerung
rzeczownik
das Substantiv
podmiot
das Subjekt
przyrostek
das Suffix
stopień najwyższy
der Superlativ
składnia
die Syntax
przechodni
transitiv
przegłos
der Umlaut
rodzajnik nieokreślony
unbestimmter Artikel
nieregularny
unregelmäßig
czasownik
das Verb
szyk przestawny
versetzte Wortfolge
żeński
weiblich
samogłoska
der Vokal
słowotwórstwo
die Wortbildung
szyk wyrazów
die Wortfolge
czas
die Zeit
www.german.pl
Herunterladen