Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker Calmiplant®, omhulde

Werbung
Schwabe
Calmiplant FT 40ST
BE
GI
________________________
234 336 41-1
________________________
Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker
Calmiplant®, omhulde tabletten
Neem contact op met uw arts of apotheker
voordat u dit middel gebruikt.
Valeriana officinalis extract & Melissa
officinalis extract
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Bij het gebruik van Calmiplant zijn tot op
heden geen interacties vastgesteld. Gelijktijdig
gebruik met andere kalmerende middelen kan
de activiteit versterken.
Combinatie met synthetische kalmerende
middelen vereist een medische diagnose en
medisch toezicht.
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit
geneesmiddel gaat gebruiken want er
staat belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals
beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts
of apotheker u dat heeft verteld.
–Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u
hem later weer nodig.
–Heeft u nog vragen? Neem dan contact op
met uw apotheker.
–Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u
een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
–Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder,
of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact
op met uw arts.
Identnr neu
00300-0215
________________________
Dummy-Nr.
450x250mm
2-seitig
________________________
Format
schwarz
blau
Pt. 279 C
________________________
Farben
PDM77/1/AW123
________________________
Grundliste
MyriadPro
________________________
Inhoud van deze bijsluiter
1.Wat is Calmiplant en waarvoor wordt dit
middel gebruikt?
2.Wanneer mag u Calmiplant niet gebruiken
of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Calmiplant?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Calmiplant?
6.Inhoud van de verpakking en overige
informatie
Schrift
8,5°
________________________
Schriftgrad
InDesign
CC
________________________
Programm
01.04.2015
________________________
Änderung
13.04.2015
________________________
Korrektur
________________________
Digitale Freigabe
________________________
Datenpool
1. Wat is Calmiplant en waarvoor wordt dit
middel gebruikt?
Calmiplant is een geneesmiddel op basis van
planten.
De omhulde tabletten bevatten extracten uit
valeriaan en melisse.
Calmiplant wordt gebruikt bij de behandeling
van zenuwachtigheid en slaapstoornissen bij
volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar, nadat
elke ernstige pathologie uitgesloten werd.
Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of
wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op
met uw arts.
2.Wanneer mag u Calmiplant niet
gebruiken of moet u er extra voorzichtig
mee zijn?
Wanneer mag u Calmiplant niet gebruiken?
–Als u allergisch bent voor één van de stoffen
die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen
kunt u vinden onder rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met
Calmiplant?
–langdurig en ononderbroken gebruik van
dit geneesmiddel wordt afgeraden.
–Calmiplant kan overdag een zekere
slaperigheid veroorzaken.
Neem contact op met uw arts indien één van
de bovenstaande waarschuwingen op u van
toepassing is of dat in het verleden is geweest.
U mag het geneesmiddel niet langer dan
14 dagen gebruiken. Indien binnen 14 dagen
geen verbetering optreedt of de klachten zich
dikwijls herhalen, doet u er goed aan uw arts te
raadplegen.
5. Hoe bewaart u Calmiplant?
Buiten het zicht en bereik van kinderen
houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de
uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden
Dit geneesmiddel is bestemd voor de
op de verpakking en de doordrukstrip na
behandeling van volwassenen en jongeren
de letters „Exp.:“ (expiry date = uiterste
ouder dan 12 jaar.
gebruiksdatum). Daar staat een maand en
een jaar. De laatste dag van die maand is de
Heeft u teveel Calmiplant gebruikt?
uiterste houdbaarheidsdatum.
Wanneer u teveel Calmiplant heeft ingenomen, Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen
neem dan onmiddellijk contact op met uw
Gebruikt u naast Calmiplant nog andere
of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
arts, apotheker of met het Antigifcentrum
geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
Vraag uw apotheker wat u met geneesmid(Tel.
070/245
245).
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de
delen moet doen die u niet meer gebruikt.
nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat Valeriaanwortel in een dosis van ongeveer
Ze worden dan op een verantwoorde manier
gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. 20g (overeenstemmend met ongeveer
vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
28 tabletten van het geneesmiddel)
Waarop moet u letten met eten, drinken en
6. Inhoud van de verpakking en overige
veroorzaakten goedaardige symptomen
alcohol?
informatie
(vermoeidheidsgevoel, buikkrampen,
Calmiplant kan zowel op een nuchtere maag
Welke stoffen zitten er in Calmiplant?
beklemming op de borst, ijl gevoel in het
worden ingenomen als tijdens een maaltijd.
hoofd, beven van de hand, verwijde pupil),
Gelijktijdig gebruik van overdadige hoeveel– De werkzame stoffen in Calmiplant zijn:
die binnen de 24 uur verdwenen. Indien
heden alcohol kan de activiteit versterken.
1 omhulde tablet Calmiplant bevat 160 mg
deze symptomen voorkomen, moet een
droog extract van Valeriana officinalis L.
ondersteunende behandeling ingesteld
Zwangerschap en borstvoeding:
wortel (4-5:1, extractiemiddel ethanol 62%)
worden.
Wegens gebrek aan informatie over
zowel als 80 mg droog extract van Melissa
de veiligheid van Calmiplant tijdens
officinalis L. blad (4-6:1, extractiemiddel
Bent u vergeten Calmiplant te gebruiken?
zwangerschap en borstvoeding, wordt het
ethanol 30%).
Neem geen dubbele dosis Calmiplant om
gebruik ervan afgeraden.
de vergeten dosis in te halen, maar neem
– De andere stoffen in Calmiplant zijn:
de eerstvolgende dosis op het gebruikelijke
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt
gehydrateerde ricinusolie, siliciumdioxide,
tijdstip.
u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
polyvidon, microkristallijne cellulose,
Neem dan contact op met uw arts of apotheker Als u stopt met het gebruik van Calmiplant
magnesiumstearaat, sucrose, talk, methylEr zijn geen bijwerkingen te verwachten
voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
hydroxypropylcellulose, titaniumdioxide
wanneer de behandeling met Calmiplant
(E171), indigocarmine (E132), stearinezuur,
wordt beëindigd.
Rijvaardigheid en het gebruik van
vanilline, sacharine-natrium, simethicon,
machines:
methylcellulose, sorbinezuur.
Heeft
u
nog
andere
vragen
over
het
gebruik
Dit geneesmiddel kan overdag een zekere
van dit geneesmiddel? Neem dan contact op
slaperigheid veroorzaken. Indien dit effect
Hoe ziet Calmiplant er uit en hoeveel zit er
met uw arts of apotheker.
optreedt, mag u geen wagen besturen of
in een verpakking?
gevaarlijke machines bedienen.
Een verpakking bevat 40 omhulde tabletten in
4. Mogelijke bijwerkingen
doordrukstrips.
Zoals elk geneesmiddel kan Calmiplant
Calmiplant bevat sucrose
bijwerkingen veroorzaken, al krijgt niet
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat
Houder van de vergunning voor het in de
iedereen daarmee te maken.
u bepaalde suikers niet verdraagt, neem
handel brengen en fabrikant
dan contact op met uw arts voordat u dit
Vergunninghouder
Gastroïntestinale symptomen (o.a. misselijkgeneesmiddel inneemt.
heid, buikkrampen) kunnen voorkomen na het VSM Belgium bvba/sprl,
innemen van bereidingen met valeriaanwortel. Prins Boudewijnlaan 24C,
3. Hoe gebruikt u Calmiplant?
B-2550 Kontich,
De frequentie is niet gekend.
Gebruik Calmiplant altijd precies zoals
België.
Het melden van bijwerkingen:
beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts
of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over Krijgt u veel last van bijwerkingen, neem dan
Fabrikant
contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG,
het juiste gebruik? Neem dan contact op met
ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in
uw arts of apotheker.
Willmar-Schwabe-Straße 4,
deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen
D-76227 Karlsruhe,
ook rechtstraaks melden via het nationale
De aanbevolen dosering is:
Duitsland.
meldsysteem:
In geval van slapeloosheid, 1 maal daags
E-Mail: [email protected]
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en
2 tabletten een half uur vóór het slapengaan.
gezondheidsproducten
Registratienummer: BE 208652
Afdeling Vigilantie
Bij zenuwachtigheid, 3 maal daags 1 of
EUROSTATION II
2 tabletten tijdens de maaltijd, tenzij anders
Afleveringswijze: Dit geneesmiddel is zonder
Victor Hortaplein, 40/40
is voorgeschreven. De aangegeven hoeveelvoorschrift verkrijgbaar
B-1060 Brussel
heid dient niet overschreden te worden.
Website : www.fagg.be
Deze bijsluiter is voor het laatst
e-mail [email protected]
Calmiplant wordt ingenomen via de mond.
goedgekeurd in 02/2015.
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons
De tabletten dienen in hun geheel, zonder te
helpen meer informatie te verkrijgen over de
kauwen, te worden ingenomen met een
veiligheid van dit geneesmiddel.
beetje water.
Notice : Information pour l’utilisateur
Calmiplant®, comprimés enrobés
extrait de Valériana officinalis & extrait de
Mélissa officinalis
Veuillez lire attentivement cette notice
avant de prendre ce médicament car elle
contient des informations importantes
pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament
en suivant scrupuleusement les informations
fournies dans cette notice ou par votre
médecin ou votre pharmacien.
–Gardez cette notice. Vous pourriez avoir
besoin de la relire.
–Adressez-vous à votre pharmacien pour
tout conseil ou information.
–Si vous ressentez l‘un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre
pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout
effet indésirable qui ne serait pas
mentionné dans cette notice.
–Vous devez vous adresser à votre médecin
si vous ne ressentez aucune amélioration
ou si vous vous sentez moins bien après
15 jours.
Dans cette notice :
1.Qu’est-ce que Calmiplant et dans quel cas
est-il utilisé ?
2.Quelles sont les informations à connaître
avant de prendre Calmiplant ?
3. Comment prendre Calmiplant ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Calmiplant ?
6.Contenu de l’emballage et autres
informations
1.Qu’est-ce que Calmiplant et dans quel cas
est-il utilisé ?
Calmiplant est un médicament à base de
plantes.
Les comprimés contiennent des extraits de
mélisse et de valériane.
Calmiplant est utilisé dans le traitement de
la nervosité et des troubles du sommeil chez
l‘adulte et chez les enfants de plus de 12 ans,
après exclusion de toute pathologie grave.
Vous devez vous adresser à votre médecin si
vous ne ressentez aucune amélioration ou si
vous vous sentez moins bien après 15 jours.
2.Quelles sont les informations à connaître
avant de prendre Calmiplant ?
Ne prenez jamais Calmiplant
–si vous êtes allergique aux substances
actives ou à l’un des autres composants
contenus dans ce médicament mentionnés
dans la rubrique 6.
Avertissements et précautions :
–La prise de ce médicament pendant une
période prolongée et ininterrompue est
déconseillée.
–Calmiplant peut provoquer une certaine
somnolence pendant la journée.
Si l‘un des avertissements ci-dessus est
applicable à votre personne ou l‘a été par
le passé, veuillez consulter votre médecin.
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien
avant de prendre ce médicament.
Il ne faut pas utiliser ce médicament pendant
plus de 15 jours. Si aucune amélioration
n‘est constatée au bout de 15 jours ou si vos
symptômes réapparaissent régulièrement, il
est préférable de consulter votre médecin.
Autres médicaments et Calmiplant :
Aucune interaction pendant l’utilisation des
comprimés de Calmiplant n’a été signalée.
L’utilisation d’autres substances calmantes
peut renforcer l’activité.
Une combinaison avec des produits calmants
synthétiques nécessite un diagnostic médical
et un contrôle médical.
Ce médicament est destiné au traitement des
adultes et des adolescents âgés de plus de
12 ans.
Informez votre médecin ou votre pharmacien
si vous utilisez, avez récemment utilisé ou
pourriez utiliser tout autre médicament.
Calmiplant avec des aliments, des boissons
et de l’alcool :
Calmiplant peut être pris aussi bien à jeun que
pendant le repas. L‘absorption simultanée de
quantités excessives de boissons alcoolisées
peut renforcer l‘activité.
Grossesse et allaitement :
En raison du manque d’informations
disponibles sur la sécurité de Calmiplant
pendant la grossesse ou l’allaitement, son
utilisation est déconseillée pendant cette
période.
Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si
vous pensez être enceinte ou planifiez une
grossesse, demandez conseil à votre médecin
ou pharmacien avant de prendre
ce médicament.
Conduite de véhicules et utilisation de
machines :
Ce médicament peut provoquer une certaine
somnolence pendant la journée. Si cet effet
se manifeste, vous ne pouvez pas conduire de
véhicules ni utiliser de machines dangereuses.
Calmiplant contient du saccharose :
Si votre médecin vous a informé que votre
organisme ne supporte pas certains types
de sucres, consultez votre médecin avant de
prendre ce médicament.
3. Comment prendre Calmiplant ?
Veillez à toujours prendre Calmiplant en
suivant exactement les instructions de cette
notice ou les indications de votre médecin ou
pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin
ou pharmacien en cas de doute.
Si vous avez pris plus de Calmiplant que
vous n’auriez dû
Si vous avez pris une dose de Calmiplant
supérieure à celle qui vous est prescrite,
prenez immédiatement contact avec votre
médecin, votre pharmacien ou avec le centre
antipoisons (téléphone : 070/245 245).
La racine de valériane à un dosage de 20g
environ (ce qui correspond à environ 28
comprimés du médicament), peut causer
des symptômes bénins (fatigue, crampes
abdominales, oppression thoracique,
étourdissements, tremblements de la main,
mydriase (dilatation de la pupille)) qui
disparaissent endéans les 24 heures. Si ces
symptômes apparaissent, un traitement de
soutien doit être instauré.
Si vous oubliez de prendre Calmiplant ?
Ne prenez pas de dose double pour
compenser la dose de Calmiplant que vous
avez oublié de prendre, mais prenez la dose
suivante au moment habituel.
Si vous arrêtez de prendre Calmiplant ?
L‘arrêt du traitement à base de Calmiplant
ne devrait s‘accompagner d‘aucun effet
secondaire.
Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation
de ce médicament, prenez contact avec votre
médecin ou votre pharmacien.
4. Effets indésirables éventuels ?
Comme tous les médicaments, Calmiplant
peut provoquer des effets indésirables, mais
ils ne surviennent pas systématiquement chez
tout le monde.
Des symptômes gastro-intestinaux (nausées,
crampes abdominales) peuvent survenir après
la prise de préparations de racine de valériane.
La fréquence n’est pas connue.
Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet
indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre
pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet
La dose recommandée est de :
indésirable qui ne serait pas mentionné dans
En cas d‘insomnie, 1 fois par jour 2 comprimés
cette notice. Vous pouvez également déclarer
une demi-heure avant le coucher.
les effets indésirables directement via le
système national de déclaration :
En cas de nervosité, 3 fois par jour 1 à 2
comprimés pendant le repas, sauf prescription Agence fédérale des médicaments et des
contraire de votre médecin. Ne jamais dépasser produits de santé
Département Vigilance
le dosage prescrit.
EUROSTATION II
Les comprimés Calmiplant sont destinés à être Place Victor Horta, 40/40
pris par voie orale. Les comprimés doivent être B-1060 Bruxelles
Site Web : www.afmps.be
avalés en entier avec un peu d‘eau, sans les
E-mail : [email protected]
croquer.
5. Comment conserver Calmiplant ?
Tenir ce médicament hors de la vue et de la
portée des enfants.
N’utilisez pas ce médicament après la date de
péremption indiquée sur l‘emballage et les
blisters après ou sous « Exp. : » (expiry date =
date de péremption). La date d’expiration fait
référence au dernier jour de ce mois.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout
ou avec les ordures ménagères. Demandez à
votre pharmacien d’éliminer les médicaments
que vous n’utilisez plus. Ces mesures
contribueront à protéger l’environnement.
Schwabe
Calmiplant FT 40ST
BE
GI
________________________
234 336 41-1
________________________
Identnr neu
00300-0215
________________________
Dummy-Nr.
450x250mm
2-seitig
________________________
Format
schwarz
blau
Pt. 279 C
________________________
Farben
PDM77/1/AW123
________________________
Grundliste
MyriadPro
________________________
Schrift
8,5°
________________________
Schriftgrad
InDesign
CC
________________________
Programm
01.04.2015
________________________
Änderung
13.04.2015
________________________
Korrektur
________________________
Digitale Freigabe
________________________
Datenpool
6. Contenu de l’emballage et autres
informations
Ce que contient Calmiplant ?
– Les substances actives sont :
1 comprimé enrobé de Calmiplant contient
160 mg d‘extrait sec de racine de Valeriana
officinalis L. (4-5:1, agent d‘extraction :
62 % d’éthanol) et 80 mg d‘extraits secs de
feuilles de Melissa officinalis L. (4-6:1, agent
d‘extraction : 30 % d‘éthanol).
– Les autres composants sont :
Huile de ricin hydraté, dioxyde de silicium,
polyvidone, cellulose microcristalline,
stéarate de magnésium, sucrose, talc,
méthylhydroxypropylcellulose, dioxyde
de titane (E171), indigo carmin (E132),
acide stéarique, vanilline, sel de sodium de
saccharine, siméticone, méthylcellulose,
acide sorbique
Qu’est-ce que Calmiplant et contenu de
l‘emballage extérieur :
Un emballage contient 40 comprimés enrobés
en blisters.
Titulaire de l‘autorisation de mise sur le
marché
VSM Belgium bvba / sprl,
Prins Boudewijnlaan 24C,
B-2550 Kontich,
Belgique.
Fabricant
Dr. Willmar Schwabe GmBH & Co. KG,
Willmar-Schwabe-Straße 4,
D-76227 Karlsruhe,
Allemagne.
Courrier électronique :
[email protected]
Numéro d’enregistrement : BE 208652
Mode de délivrance : Ce médicament est
disponible sans prescription médicale.
La dernière date à laquelle cette notice a été
révisée est en 02/2015.
GEBRAUCHSINFORMATION:
INFORMATION FÜR DEN ANWENDER
Calmiplant®, überzogene Tabletten
Valeriana officinalis Extrakt & Melissa
officinalis Extrakt
Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage
sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen,
denn sie enthält wichtige Informationen.
Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau
wie in dieser Packungsbeilage beschrieben
bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder
Apothekers ein.
–Heben Sie die Packungsbeilage auf.
Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
–Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie
weitere Informationen oder einen Rat
benötigen.
–Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken,
wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen,
die nicht in dieser Packungsbeilage
angegeben sind.
–Wenn Sie sich nach 14 Tagen nicht besser
oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich
an Ihren Arzt.
Was in dieser Packungsbeilage steht
1.Was ist Calmiplant und wofür wird es
angewendet?
2.Was sollten Sie vor der Einnahme von
Calmiplant beachten?
3. Wie ist Calmiplant einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Calmiplant aufzubewahren?
6.Inhalt der Packung und weitere
Informationen
1.Was ist Calmiplant und wofür wird es
angewendet?
Calmiplant ist ein Arzneimittel auf pflanzlicher
Basis. Die überzogene Tabletten enthalten
Extrakte aus Baldrian und Melisse.
Calmiplant dient zur Behandlung von Nervosität und Schlafstörungen bei Erwachsenen
und Jugendlichen ab 12 Jahren, nachdem
ernsthaften Krankheiten ausgeschlossen
wurden.
Wenn Sie sich nach 14 Tagen nicht besser oder
gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren
Arzt.
2.Was sollten Sie vor der Einnahme von
Calmiplant beachten?
Calmiplant darf nicht eingenommen
werden,
–wenn Sie allergisch gegen die Wirkstoffe
oder einen der in Abschnitt 6. genannten
sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels
sind.
Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
–Eine längere und ununterbrochene
Einnahme wird nicht empfohlen.
–Tagsüber kann Calmiplant eine leichte
Schläfrigkeit verursachen.
Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn einer der
oben genannten Warnhinweise auf Sie zutrifft
oder in der Vergangenheit auf Sie zutraf.
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder
Apotheker, bevor Sie Calmiplant einnehmen.
Einnahme von Calmiplant zusammen mit
anderen Arzneimitteln
Während der Einnahme von Calmiplant
wurden bis heute keine Wechselwirkungen
festgestellt. Die gleichzeitige Einnahme von
anderen Beruhigungsmitteln kann die Wirkung
verstärken.
Bei gleichzeitiger Einnahme von synthetischen
Beruhigungsmitteln ist eine medizinische
Diagnose und medizinische Überwachung
erforderlich. Informieren Sie Ihren Arzt oder
Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel
einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel
eingenommen haben oder beabsichtigen
andere Arzneimittel einzunehmen.
Einnahme von Calmiplant mit
Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol
Calmiplant kann sowohl nüchtern als auch
zur Mahlzeit eingenommen werden. Eine
gleichzeitige Einnahme von größeren Mengen
Alkohol kann die Wirkung verstärken.
Schwangerschaft und Stillzeit
Wegen unzureichender Information über
die Sicherheit von Calmiplant während der
Schwangerschaft und der Stillzeit wird vom
Gebrauch während dieser Zeit abgeraten.
Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder
wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder
beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen
Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels
Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.
Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum
Bedienen von Maschinen
Dieses Medikament kann tagsüber eine leichte
Schläfrigkeit verursachen. Falls dieser Effekt
auftritt, dürfen Sie kein Fahrzeug führen oder
gefährliche Maschinen bedienen.
Calmiplant enthält Sucrose
Wenn Ihnen Ihr Arzt mitgeteilt hat, dass Sie
bestimmte Zuckersorten nicht vertragen,
setzen Sie sich vor Einnahme dieses Arzneimittels mit Ihrem Arzt in Verbindung.
3. Wie ist Calmiplant einzunehmen?
Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau
wie in dieser Packungsbeilage beschrieben
bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder
Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen
Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn
Sie sich nicht sicher sind.
Die empfohlene Dosis ist:
Bei Schlafstörungen 1-mal täglich 2 Tabletten
eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen.
Bei Nervosität 3-mal täglich 1 bis 2 Tabletten
während der Mahlzeit, wenn vom Arzt nicht
anders verordnet. Die angegebene Menge soll
nicht überschritten werden.
Calmiplant Tabletten werden mit dem
Mund eingenommen. Die Tabletten werden
unzerteilt und unzerkaut mit etwas Wasser
geschluckt.
Nehmen Sie das Medikament nicht länger als
14 Tage ein. Falls innerhalb von 14 Tagen keine
Besserung eintritt oder Ihre Beschwerden
regelmäßig zurückkehren, sollten Sie Ihren
Arzt befragen.
Das Arzneimittel ist nur zur Behandlung von
Erwachsenen und Jugendlichen über 12 Jahren
zugelassen.
Wenn Sie eine größere Menge von
Calmiplant angewendet haben, als Sie
sollten
Wenn Sie zu viel Calmiplant eingenommen
haben, nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt
mit Ihrem Arzt, Ihrem Apotheker oder mit dem
Anti-Gift-Zentrum (Telefon 070 245 245) auf.
Die Einnahme von Baldrianwurzel in einer
Dosierung von ungefähr 20 g (entspricht
etwa 28 Filmtabletten dieses Arzneimittels)
führte zu leichten Symptomen (Müdigkeit,
Bauchkrämpfe, Engegefühl in der Brust,
Leeregefühl im Kopf, Zittern der Hände und
Erweiterung der Pupillen), welche nach 24
Stunden wieder abklangen. Falls Beschwerden
auftreten, erfolgt die Therapie unterstützend.
Wenn Sie die Anwendung von Calmiplant
vergessen haben
Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein
Calmiplant, wenn Sie die vorherige Einnahme
vergessen haben, sondern nehmen Sie die
nächste Dosis zum üblichen Zeitpunkt ein.
Wenn Sie die Anwendung von Calmiplant
abbrechen
Es sind keine Nebenwirkungen zu erwarten,
wenn die Behandlung mit Calmiplant
abgebrochen wird.
Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung
dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an
Ihren Arzt oder Apotheker.
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
Wie alle Arzneimittel kann auch dieses
Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber
nicht bei jedem auftreten müssen.
Es können unter Einnahme von
Baldrianpräparaten Magen-Darm-Beschwerden
(z.B. Übelkeit, Bauchkrämpfe) auftreten. Die
Häufigkeit ist nicht bekannt.
Meldung von Nebenwirkungen
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden
Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt
auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser
Packungsbeilage angegeben sind.
Sie können Nebenwirkungen auch direkt über
das nationale Meldesystem:
Agence Fédérale des Médicaments et des
Produits de Santé
Département Vigilance
EUROSTATION II
Place Victor Horta, 40/40
B-1060 Bruxelles
Site Web : www.fagg.be
E-mail : [email protected]
anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen
melden, können Sie dazu beitragen, dass
mehr Informationen über die Sicherheit dieses
Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.
Registrierungsnummer: BE 208652
Verkaufsabgrenzung: Dieses Medikament ist
nicht verschreibungspflichtig.
Diese Packungsbeilage wurde zuletzt
überarbeitet im 02/2015.
5. Wie ist Calmiplant aufzubewahren?
Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder
unzugänglich auf.
Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf
dem Umkarton und den Durchdrückfolien
nach oder unter „Exp.:“ (expiry date = Verfalldatum) angegebenen Verfalldatum nicht mehr
verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf
den letzten Tag des angegebenen Monats.
Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser
oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker,
wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie
es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit
zum Schutz der Umwelt bei.
6. Inhalt der Packung und weitere
Informationen
Was Calmiplant enthält:
–Die Wirkstoffe sind:
1 überzogene Tablette Calmiplant enthält
160 mg Wurzel-Trockenextrakt aus Valeriana
officinalis L. (4-5:1, Extraktionsmittel
Ethanol 62%) sowie 80 mg BlätterTrockenextrakt aus Melissa officinalis L.
(4-6:1, Extraktionsmittel Ethanol 30%).
– Die sonstigen Bestandteile sind:
Hydriertes Ricinusöl, Siliciumdioxid,
Crospovidon, mikrokristalline Zellulose,
Magnesiumstearat, Sucrose, Talk, Methylhydroxypropylzellulose, Titandioxid (E171),
Indigocarmin (E132), Talkum, Stearinsäure,
Vanillin, Saccharin-Natrium, Simeticon,
Methylcellulose, Sorbinsäure
Wie Calmiplant aussieht und Inhalt der
Packung:
Eine Packung enthält 40 überzogene Tabletten
in Durchdrückfolien.
Inhaber der Registrierung
VSM Belgium bvba/sprl,
Prins Boudewijnlaan 24 C,
B-2550 Kontich,
Belgien.
Hersteller
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG,
Willmar-Schwabe-Straße 4,
D-76227 Karlsruhe,
Deutschland.
E-Mail: [email protected]
234 336 41-1 · C. 182 · PDM 77/1/AW 123
En signalant les effets indésirables, vous
contribuez à fournir davantage d’informations
sur la sécurité du médicament.
Herunterladen
Explore flashcards