Snímek 1

Werbung
Obchodní akademie a Střední
odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny,
p.o.
Osvoboditelů 380, Louny
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0052
Číslo sady
Předmět
Německý jazyk
Tematický okruh
Slovní zásoba a gramatika pro 3., 4. ročník
Název materiálu
Passiv
Autor
Mgr. Marta Klausnitzerová
Datum tvorby
září 2013
Ročník
Anotace
Prezentace zaměřená na procvičování trpného rodu.
22
Číslo DUM
16
4. ročník
Metodický pokyn
Žáci řeší jednotlivá cvičení podle zadání.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marta Klausnitzerová
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno
Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Passiv
Trpný rod – pasivum - Passiv
• Slovesa se vyskytují ve dvou rodech – činném a trpném.
•
• Trpný rod se tvoří pomocí slovesa werden (ve správném
tvaru) a příčestí minulého.
• Rod činný: Diese Leute übersetzen das Buch.
• Rod trpný: Das Buch wird von den Leuten übersetzt.
• Pořádek slov:
• PODMĚT + werden + ostatní větné členy + příčestí min.
Verben, die den Passiv bilden. Übersetzen Sie und bilden
Sie das Partizip!
Verb
feiern
trinken
vorstellen
buchen
übersetzen
besuchen
verkaufen
überraschen
drehen
fotografieren
prüfen
gründen
lösen
Tschechisch
Partizip
Die Lösung! Řešení!
Verb
Tschechisch
Partizip
feiern
slavit
gefeiert
trinken
pít
getrunken
vorstellen
představit
vorgestellt
buchen
rezervovat
gebucht
übersetzen
přeložit
übersetzt
besuchen
navštívit
besucht
verkaufen
prodat
verkauft
überraschen
překvapit
überrascht
drehen
točit
gedreht
fotografieren
fotografovat
fotografiert
prüfen
zkoušet
geprüft
gründen
založit
gegründet
lösen
řešit
gelöst
Verben, die den Passiv bilden. Übersetzen Sie und bilden
Sie das Partizip!
Verb
sprechen
tanzen
frühstücken
rauchen
sich langweilen
organisieren
präsentieren
singen
informieren
stattfinden
schreiben
erfinden
absagen
Tschechisch
Partizip
Die Lösung! Řešení!
Verb
Tschechisch
Partizip
sprechen
mluvit
gesprochen
tanzen
tancovat
getanzt
frühstücken
snídat
gefrühstückt
rauchen
kouřit
geraucht
sich langweilen
nudit se
gelangweilt
organisieren
organizovat
organisiert
präsentieren
prezentovat
präsentiert
singen
zpívat
gesungen
informieren
informovat
informiert
stattfinden
konat se
stattgefunden
schreiben
psát
geschrieben
erfinden
vynalézt
erfunden
absagen
zrušit
abgesagt
Trpný rod v časech
• 1. Trpný rod v přítomném čase:
• PO + werden + …příčestí minulé.
• Př.: Das Buch wird übersetzt.
• 2. Trpný rod v minulém čase – v perfektu:
• PO + sein + ostatní větné členy + příč. minulé + worden.
• Př.: Das Buch ist übersetzt worden.
• 3. Trpný rod v minulém čase – v préteritu:
• PO + wurden + ostatní větné členy + příčestí minulé.
• Př.: Das Buch wurde übersetzt.
Předložky
• V trpném rodě se původce děje vyjadřuje předložkovým
pádem s von (+ 3. pád) nebo durch (+ 4. pád), v češtině
bývá prostý 7. pád:
• Př.: Činný rod: Felix malt das Bild.
Trpný rod: Das Bild wird von Felix gemalt.
Ergänzen Sie! Passiv im Präsens!
• 1. Auf der Vernissage __________ neue Bilder ________
(ausstellen)
• 2. Warum _________ das Geschäft nur am Montag ________?
(öffnen)
• 3. Das Buch ________ noch dieses Jahr _________. (übersetzen)
• 4. Ich ________ von ihm ständig __________. (langweilen)
• 5. Der Weihnachtsbaum ______ in den Weihnachten festlich
_________. (schmücken)
• 6. Er ________ von mir zum Geburtstag __________.
(überraschen)
Die Lösung! Řešení!
•
•
•
•
•
1. Auf der Vernissage werden neue Bilder ausgestellt.
2. Warum wird das Geschäft nur am Montag geöffnet?
3. Das Buch wird noch dieses Jahr übersetzt.
4. Ich werde von ihm ständig gelangweilt.
5. Der Weihnachtsbaum wird in den Weihnachten
festlich geschmückt.
• 6. Er wird von mir zum Geburtstag überrascht.
Passiv im Präteritum!
• 1. Die Verwandlung ________ von F. Kafka _________.
• (schreiben)
• 2. Die Schüler _________ letztes Jahr nicht in Mathe
_______. (prüfen)
• 3. Die Karlsuniversität _______ im Jahr 1348 _________.
• (gründen)
• 4. Das Problem _______ noch nicht __________. (lösen)
• 5. Die Leckereien _________ nicht schnell _________.
(verkaufen)
Die Lösung! Řešení!
• 1. Die Verwandlung wurde von F. Kafka geschrieben.
• 2. Die Schüler wurden letztes Jahr nicht in Mathe
geprüft.
• 3. Die Karlsuniversität wurde im Jahr 1348 gegründet.
• 4. Das Problem wurde noch nicht gelöst.
• 5. Die Leckereien wurden nicht schnell verkauft.
Passiv im Perfekt!
• 1. Das Oktoberfest _____ letztes Jahr viel von den Touristen
_________ ___________. (besuchen)
• 2. Ich _______ von ihm _________ _______. (überraschen)
• 3. Der Schriftsteller ________ in seiner Zeit nicht _______
___________. (ehren)
• 4. Du ________ von ihm auch ________ ________.
• (langweilen)
• 5. Die Bücher ______ auf der Buchmesse ________
__________. (vorstellen)
• 6. Die Filme _______ von den Produzenten _______ ______
(zeigen)
Die Lösung! Řešení!
• 1. Das Oktoberfest ist letztes Jahr viel von den Touristen
besucht worden.
• 2. Ich bin von ihm überrascht worden.
• 3. Der Schriftsteller ist in seiner Zeit nicht geehrt worden.
• 4. Du bist von ihm auch gelangweilt worden.
• 5. Die Bücher sind auf der Buchmesse vorgestellt
worden.
• 6. Die Filme sind von den Produzenten gezeigt worden.
Setzen Sie ins Passiv ein!
• 1. Felix wird mich hoffentlich zum Geburtstag
überraschen.
• ____________________________________
• 2. Vielen Leute besuchen die Berlinale.
• ____________________________________
• 3. Die Jury wählten den besten Schauspieler aus.
• ____________________________________
• 4. Er hat mich ständig gelangweilt.
• ____________________________________
Die Lösung! Řešení!
• 1. Felix wird mich hoffentlich zum Geburtstag
überraschen.
• → Ich werde hoffentlich (von Felix) zum Geburtstag
überrascht.
• 2. Viele Leute besuchen die Berlinale.
• → Die Berlinale wird von vielen Leuten besucht.
• 3. Die Jury wählte den besten Schauspieler aus. (Prät.)
• → Die besten Schauspieler wurden von der Jury
ausgewählt.
• 4. Er hat mich ständig gelangweilt. (Perf.)
• → Ich bin von ihm ständig gelangweilt worden.
Všeobecný podmět man, v trpném rodě es
• Ve větách s trpným rodem zůstává často průvodce děje nevyjádřen.
Při přeměně slovesa do činného rodu je však nutno průvodce děje
vyjádřit v podmětu
• Slouží k tomu všeobecný podmět man
• Př.: Man tanzt Flamenco in Spanien.
•
In Spanien wird Flamenco getanzt.
• Pokud podmět trpné věty nestojí na začátku věty, musí první místo v
takové větě zaujmout zájmeno es nebo zdůrazněný větný člen:
•Př.: Es wird in Spanien Flamenco getanzt.
Schreiben Sie diese Sätze im Passiv!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Man isst hier sehr schnell.
→ Es wird hier sehr schnell gegessen.
2. Man frühstückt hier um 8 Uhr.
→ Es wird hier um 8 Uhr gefrühstückt.
3. In Spanien isst man paella.
→ Es wird in Spanien paella gegessen.
4. Man spricht nicht Deutsch in Tschechien.
→ Es wird in Tschechien nicht Deutsch gesprochen.
5. Man arbeitet hier 8 Stunden am Tag.
→ Es wird hier 8 Stunden am Tag gearbeitet.
6. In Russland trinkt man Vodka.
→ Es wird in Russland Vodka getrunken.
Passiv mit Modalverben!
• Pořádek slov trpného rodu se způsobovými slovesy:
• Činný rod: Man mus in der Schule viel lernen.
• Trpný rod: Es muss in der Schule viel gelernt werden.
• Pořádek slov:
• PODMĚT + ZPŮS. SLOV + ostatní větné členy + příčestí
min. + werden. (neměnné)
Ergänzen Sie Passiv mit Modalverben!
• 1. Das Treffen _______ noch heute ________ ________ .
(absagen, müssen)
• 2. Das ________ schon morgen ________ _________. (schaffen,
müssen)
• 3. Darüber _______ bald _______ _________. (sprechen, sollen)
• 4. Die Schüler _________ noch heute ________ __________.
• (prüfen, sollen)
• 5. Der Weihnachtsbaum _________ noch nicht _________
__________. ( schmücken, dürfen)
• 6. Die Kinder ________ in den Weihnachten ________ _________.
(überraschen, sollen)
Die Lösung!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Das Treffen muss noch heute abgesagt werden.
(absagen, müssen)
2. Das muss schon morgen geschafft werden.
(schaffen, müssen)
3. Darüber muss bald gesprochen werden.
(sprechen, müssen)
4. Die Schüler sollen noch heute geprüft werden. (prüfen, sollen)
5. Der Weihnachtsbaum darf noch nicht geschmückt werden.
(schmücken, dürfen)
6. Die Kinder sollen zu Weihnachten überrascht werden.
(überraschen, sollen)
Zdroje
• Motta, Giorgio; Ćwikowska Beata; Vomáčková Olga. Direkt 3
Němčina pro střední školy. Praha, 2008. ISBN 978-80-86906-93-5.
S. 39.
Herunterladen
Explore flashcards